Legislativa týkající se fytoenergetiky a kompostování

Česká legislativa

 • 93/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 12. dubna 2013)
 • 269/2014 Sb. - o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno (účinnost od: 1. ledna 2015)
 • 263/2014 Sb. - kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2015)
 • 257/2014 Sb. - kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony (účinnost od: 3. ledna 2015)
 • 237/2014 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (účinnost od: 4. listopadu 2014)
 • 90/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 21. května 2014)
 • 87/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (účinnost od: 1. června 2014)
 • 393/2013 Sb. - Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin (účinnost od: 1. ledna 2014)
 • 350/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů (účinnost od: 6. listopadu 2013)
 • 288/2013 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (účinnost od: 5. října 2013)
 • 285/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (účinnost od: 1. října 2013)
 • 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv (účinnost od: 4. prosince 2013)
 • 275/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2014)
 • 226/2013 Sb. - o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (účinnost od: 1. září 2013)
 • 194/2013 Sb. - Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (účinnost od: 1. srpna 2013)
 • 169/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2013)
 • 69/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 19. března 2013)
 • 478/2012 Sb. - Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (účinnost od: 1. ledna 2013)
 • 477/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů (účinnost od: 1. ledna 2013)
 • 2012/459 Sb. - Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu (účinnost od: 1. ledna 2013)
 • 429/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 (účinnost od: 30. listopadu 2012)
 • 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (účinnost od: 1. prosince 2012)
 • 355/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013 (účinnost od: 29. října 2012)
 • 351/2012 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv (účinnost od: 1. listopadu 2012)
 • 347/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů (účinnost od: 5. listopadu 2012)
 • 257/2012 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů (účinnost od: 1. září 2012)
 • 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší (účinnost od: 1. září 2012)
 • 166/2012 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012 (účinnost od: 30. května 2012)
 • 165/2012 Sb. - Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (účinnost od: 1. ledna 2013)
 • 143/2012 Sb. - Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod (účinnost od: 1. června 2012)
 • 450/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (účinnost od: 1. ledna 2012)
 • 446/2011 Sb. - Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv (účinnost od: 12. ledna 2012)
 • 443/2011 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu (účinnost od: 28. prosince 2011)
 • 393/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb. (účinnost od: 12. prosince 2011)
 • 392/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 27. prosince 2011)
 • 385/2011 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (účinnost od: 1. ledna 2012)
 • 382/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 9. prosince 2011)
 • 371/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 6. prosince 2011)
 • 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) (účinnost od: 15. ledna 2012)
 • 337/2011 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie (účinnost od: 21. listopadu 2011)
 • 316/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012 (účinnost od: 27. října 2011)
 • 299/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 13. listopadu 2011)
 • 295/2011 Sb. - Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění (účinnost od: 1. ledna 2012)
 • 294/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb. (účinnost od: 1. listopadu 2011)
 • 264/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 7. září 2011)
 • 257/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky (účinnost od: 7. září 2011)
 • 254/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2011)
 • 221/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 22. července 2011)
 • 216/2011 Sb. - Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl (účinnost od: 1. srpna 2011)
 • 5/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod (účinnost od: 26. ledna 2011)
 • 349/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (účinnost od: 8. prosince 2010)
 • 331/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. září 2012)
 • 330/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2011)
 • 300/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. listopadu 2010)
 • 298/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (účinnost od: 1. listopadu 2010)
 • 273/2010 Sb. - Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. července 2010)
 • 172/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. června 2010)
 • 170/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 15. června 2010)
 • 169/2010 Sb. - Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb. (účinnost od: 1. července 2010)
 • 164/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 31. května 2010)
 • 154/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2010)
 • 150/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. srpna 2010)
 • 137/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (účinnost od: 20. května 2010)
 • 133/2010 Sb. - Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) (účinnost od: 1. června 2010)
 • 80/2010 Sb. - o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu (účinnost od: 1. dubna 2010)
 • 61/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. dubna 2010)
 • 58/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy (účinnost od: 26. února 2010)
 • 49/2010 Sb. - vyhlašuje úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 93/2004 Sb., zákonem č. 163/2006 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 216/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb. a zákonem č. 436/2009 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2002)
 • 41/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (účinnost od: 27. února 2010)
 • 36/2010 Sb. - vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č. 124/2005 Sb., zákonem č. 215/2005 Sb., zákonem č. 217/2005 Sb., zákonem č. 377/2005 Sb., zákonem č. 441/2005 Sb., zákonem č. 545/2005 Sb., zákonem č. 109/2006 Sb., zákonem č. 230/2006 Sb., zákonem č. 319/2006 Sb., zákonem č. 172/2007 Sb., zákonem č. 261/2007 Sb., zákonem č. 270/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 126/2008 Sb., zákonem č. 302/2008 Sb., zákonem č. 87/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 362/2009 Sb. a zákonem č. 489/2009 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2005)
 • 19/2010 Sb. - o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu (účinnost od: 21. ledna 2010)
 • 18/2010 Sb. - vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá ze změn provedených zákonným opatřením Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb., nálezem Ústavního soudu České republiky vyhlášeným pod č. 3/1997 Sb., zákonem č. 16/1997 Sb., zákonem č. 123/1998 Sb., zákonem č. 161/1999 Sb., zákonem č. 238/1999 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., zákonem č. 100/2004 Sb., zákonem č. 168/2004 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., zákonem č. 387/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 186/2006 Sb., zákonem č. 222/2006 Sb., zákonem č. 267/2006 Sb., zákonem č. 124/2008 Sb., zákonem č. 167/2008 Sb., zákonem č. 312/2008 Sb., zákonem č. 223/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 281/2009 Sb., zákonem č. 291/2009 Sb., zákonem č. 349/2009 Sb. a zákonem č. 381/2009 Sb. (účinnost od: 1. června 1992)
 • 14/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, ve znění vyhlášky č. 395/2008 Sb. (účinnost od: 21. ledna 2010)
 • 436/2009 - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 11. prosince 2009)
 • 409/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb. (účinnost od: 27. prosince 2009)
 • 381/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 2. ledna 2010)
 • 380/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 14. listopadu 2009)
 • 373/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů zněčišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracovaní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb. (účinnost od: 19. listopadu 2009)
 • 369/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (účinnost od: 30. října 2009)
 • 365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem (účinnost od: 1. ledna 2010)
 • 353/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 12. října 2009)
 • 349/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 9. října 2009)
 • 344/2009 Sb. - Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdroj (účinnost od: 9. října 2009)
 • 300/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 10. září 2009)
 • 292/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 1. října 2009)
 • 291/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 1. října 2009)
 • 289/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2009)
 • 271/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. září 2009)
 • 262/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2009)
 • 247/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2011 až 2015 (účinnost od: 1. ledna 2010)
 • 241/2009 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2009 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a alternativního návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (účinnost od: 31. července 2009)
 • 217/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 20. července 2009)
 • 216/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 20. července 2009)
 • 215/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb., zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 20. července 2009)
 • 205/2009 Sb. - Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (účinnost od: 18. července 2009)
 • 178/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2009)
 • 159/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (účinnost od: 7. června 2009)
 • 158/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů (účinnost od: 4. července 2009)
 • 147/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (účinnost od: 27. června 2009)
 • 146/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb. (účinnost od: 27. června 2009)
 • 140/2009 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen (účinnost od: 25. května 2009)
 • 139/2009 Sb. - Vyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků (účinnost od: 1. června 2009)
 • 118/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace pane-lových domů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. května 2009)
 • 113/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. června 2009)
 • 111/2009 Sb. - Zákon o základních registrech (účinnost od: 1. července 2010)
 • 96/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. května 2009)
 • 95/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 14. dubna 2009)
 • 94/2009 Sb. - Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. (účinnost od: 14. dubna 2009)
 • 87/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 1. dubna 2009)
 • 86/2009 Sb. - Úplné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. ledna 2009)
 • 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření (účinnost od: 1. března 2009)
 • 51/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (účinnost od: 28. února 2009)
 • 45/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb. (účinnost od: 15. února 2009)
 • 30/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. února 2009)
 • 215/2008 Sb. - Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (účinnost od: 12. července 2008)
 • 48/2008 Sb. - o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě (účinnost od: 11. února 2008)
 • 25/2008 Sb. - Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů (účinnost od: 12. února 2008)
 • 89/2006 Sb. - o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy (účinnost od: 10. března 2006)
 • 554/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. prosince 2005)
 • 475/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (účinnost od: 7. prosince 2005)
 • 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (účinnost od: 26. července 2005)
 • 695/2004 Sb. - Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů (účinnost od: 30. prosince 2004)
 • 554/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění (účinnost od: 1. ledna 2003)
 • 86/2002 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). (účinnost od: 1. června 2002)
 • 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) (účinnost od: 1. ledna 2002)
 • 254/2001 Sb. - zákon o vodách a o změně některých zákonů (účinnost od: 1. února 2002)
 • 76/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb. (účinnost od: 22. dubna 2010)
 • 6/2010 Sb. - Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 9. ledna 2010)
 • 48/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb. (účinnost od: 15. března 2007)
 • 193/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu (účinnost od: 1. září 2007)
 • 231/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (účinnost od: 31. srpna 2007)
 • 34/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 12. února 2008)
 • 400/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví (účinnost od: 31. prosince 2008)
 • 181/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 28. května 2008)
 • 110/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů (účinnost od: 1. července 2008)
 • 35/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 12. února 2008)
 • 321/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 141/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2007)
 • 323/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 148/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb. (účinnost od: 1. května 2008)
 • 324/2007 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 14. prosince 2007)
 • 245/2007 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 1. září 2007)
 • 122/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (účinnost od: 1. července 2007)
 • 172/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. srpna 2007)
 • 459/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 431/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (účinnost od: 28. června 2004)
 • 139/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa. (účinnost od: 1. dubna 2004)
 • 504/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. (účinnost od: 1. října 2004)
 • 128/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 2. dubna 2003)
 • 357/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. (účinnost od: 14. srpna 2002)
 • 219/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) (účinnost od: 31. srpna 2003)
 • 454/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu. (účinnost od: 13. prosince 2001)
 • 322/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2003)
 • 575/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb. (účinnost od: 10. listopadu 2004)
 • 662/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (účinnost od: 1. ledna 2005)
 • 76/2002 Sb. - Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). (účinnost od: 4. února 2002)
 • 110/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. (účinnost od: 1. dubna 2005)
 • 180/2005 Sb. - Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) (účinnost od: 1. června 2005)
 • 103/2003 Sb. - Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. (účinnost od: 3. března 2003)
 • 50/1976 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (účinnost od: 27. dubna 1976)
 • 502/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje (účinnost od: 23. prosince 2005)
 • 124/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. (účinnost od: 6. dubna 2006)
 • 351/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. září 2006)
 • 455/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. (účinnost od: 27. září 2006)
 • 607/2006 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 13/1994 Sb. - Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. (účinnost od: 24. ledna 1994)
 • 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (účinnost od: 20. dubna 2007)
 • 252/2001 Sb. - Vyhláška MPO o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. (účinnost od: 28. června 2001)
 • 308/2000 Sb. - zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 1. ledna 2001)
 • 371/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. listopadu 2008)
 • 180/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 28. května 2008)
 • 108/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb. (účinnost od: 4. dubna 2008)
 • 366/2007 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) (účinnost od: 28. prosince 2007)
 • 367/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 148/2007 Sb. - Vyhláška o energetické náročnosti budov (účinnost od: 1. července 2007)
 • 333/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích (účinnost od: 1. května 2008)
 • 325/2007 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 14. prosince 2007)
 • 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a někteých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu (účinnost od: 15. března 2007)
 • 216/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 22. srpna 2007)
 • 362/2006 Sb. - Vyhláška MŽP o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování (účinnost od: 1. srpna 2006)
 • 129/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. dubna 2004)
 • 400/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb. (účinnost od: 1. srpna 2004)
 • 389/2004 Sb. - Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb. (účinnost od: 1. července 2004)
 • 242/2004 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření). (účinnost od: 21. dubna 2004)
 • 74/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice (účinnost od: 7. března 2003)
 • 248/2003 Sb. - Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb. (účinnost od: 5. srpna 2003)
 • 86/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu. (účinnost od: 28. února 2001)
 • 343/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely (účinnost od: 1. listopadu 2003)
 • 572/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování (účinnost od: 18. listopadu 2004)
 • 694/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (účinnost od: 30. prosince 2004)
 • 79/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků (účinnost od: 1. března 2005)
 • 106/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. ledna 2002)
 • 151/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři (účinnost od: 12. dubna 2005)
 • 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (účinnost od: 24. ledna 1997)
 • 429/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. (účinnost od: 1. listopadu 2005)
 • 483/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb. (účinnost od: 15. prosince 2005)
 • 4/2006 Sb. - Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 10. listopadu 2005)
 • 235/2004 Sb. - Zákon o dani z přidané hodnoty (účinnost od: 1. května 2004)
 • 314/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 22. června 2006)
 • 477/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst. (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 608/2006 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 145/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (účinnost od: 29. dubna 2008)
 • 350/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 354/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2008)
 • 473/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb. (účinnost od: 20. listopadu 2002)
 • 432/2008 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 15. prosince 2008)
 • 190/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. června 2008)
 • 118/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 15. dubna 2008)
 • 6/1977 Sb. - Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod. (účinnost od: 1. dubna 1974)
 • 368/2007 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 357/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 91/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. května 2007)
 • 80/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin (účinnost od: 20. dubna 2007)
 • 332/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 655/2004 Sb., o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti (účinnost od: 31. prosince 2007)
 • 66/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. května 2007)
 • 315/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb. (účinnost od: 1. září 2008)
 • 363/2006 Sb. - Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. (účinnost od: 1. srpna 2006)
 • 275/1998 Sb. - Úplné znění vyhlášky MZe ve znění vyhlášky MZe č. 477/2000 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků. (účinnost od: 13. prosince 2000)
 • 425/2004 Sb. - Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu (účinnost od: 1. srpna 2004)
 • 175/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (účinnost od: 8. dubna 2004)
 • 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno. (účinnost od: 1. května 2004)
 • 19/2003 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu společenství v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002) (účinnost od: 14. února 2003)
 • 271/1998 Sb. - Vyhláška MZe o stanovení požadavků na hnojiva (účinnost od: 12. listopadu 1998)
 • 286/2003 Sb. - Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 3. září 2003)
 • 505/2000 Sb. - Úplné znění nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2001)
 • 355/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole. (účinnost od: 1. listopadu 2003)
 • 639/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty (účinnost od: 1. ledna 2005)
 • 41/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (účinnost od: 1. února 2005)
 • 474/2000 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva. (účinnost od: 13. prosince 2000)
 • 94/2005 Sb. - Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 21. ledna 2005)
 • 150/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů (účinnost od: 15. dubna 2005)
 • 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (účinnost od: 15. května 2001)
 • 426/2005 Sb. - Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (účinnost od: 1. listopadu 2005)
 • 482/2005 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (účinnost od: 13. prosince 2005)
 • 48/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (účinnost od: 27. února 2006)
 • 289/1995 Sb. - Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) (účinnost od: 1. ledna 1997)
 • 274/1998 Sb. - Vyhláška MZe o skladování a způsobu používání hnojiv (účinnost od: 13. prosince 2000)
 • 275/2002 Sb. - Zákon ze dne 29. května 2002, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 23. listopadu 2006)
 • 609/2006 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 149/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy (účinnost od: 1. května 2008)
 • 81/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 20. dubna 2007)
 • 328/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby (účinnost od: 2. září 2008)
 • 476/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv (účinnost od: 1. ledna 2001)
 • 302/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2009)
 • 191/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. (účinnost od: 3. června 2008)
 • 130/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 1. července 2008)
 • 107/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb. (účinnost od: 11. května 2007)
 • 372/2007 Sb. - Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 214/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 96/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. května 2007)
 • 376/2001 Sb. - Vyhláška MŽP a Min. zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. (účinnost od: 17. října 2001)
 • 344/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. března 2008)
 • 393/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 195/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení (účinnost od: 1. září 2007)
 • 615/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 462/2004 Sb. - Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. června 2002)
 • 399/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. srpna 2004)
 • 195/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 8. dubna 2004)
 • 197/2003 Sb. - Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky (účinnost od: 1. července 2003)
 • 12/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu. (účinnost od: 14. ledna 2003)
 • 138/73 Sb. - Zákon o vodách. (stanovuje např. požadavky vodohospodářské ochrany při aplikaci hnojiv) (účinnost od: 1. ledna 1973)
 • 278/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 6. srpna 2003)
 • 458/2000 Sb. - o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) představuje významný legislativní krok směrem k liberalizaci trhu s energií a tím i možnosti vybrat si svého dodavatele energie. (účinnost od: 28. listopadu 2000)
 • 359/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (účinnost od: 23. září 2003)
 • 614/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 8. prosince 2004)
 • 42/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti (účinnost od: 1. února 2005)
 • 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb. (účinnost od: 12. června 1998)
 • 147/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 13. dubna 2005)
 • 134/2005 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (účinnost od: 7. dubna 2005)
 • 191/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství (účinnost od: 1. června 2002)
 • 418/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje (účinnost od: 1. října 2005)
 • 478/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie (účinnost od: 1. ledna 2006)
 • 42/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. (účinnost od: 21. února 2006)
 • 163/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (účinnost od: 27. dubna 2006)
 • 384/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (účinnost od: 8. srpna 2006)
 • 553/2005 Sb. - Zákon kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony. (účinnost od: 23. listopadu 2006)
 • 598/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 60/2008 Sb. - Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území) (účinnost od: 1. března 2008)
 • 299/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 178/2006 Sb. (účinnost od: 29. listopadu 2007)
 • 374/2008 Sb. - Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. listopadu 2008)
 • 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě (účinnost od: 10. dubna 2007)
 • 341/2008 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) (účinnost od: 12. září 2008)
 • 193/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. ledna 2010)
 • 346/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 5. ledna 2008)
 • 100/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují vinformačních systémech veřejné správy (účinnost od: 9. května 2007)
 • 345/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 364/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 294/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. října 2008)
 • 362/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.) (účinnost od: 1. července 1992)
 • 150/2007 Sb. - Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen (účinnost od: 1. července 2007)
 • 280/2007 Sb. - Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence (účinnost od: 1. prosince 2007)
 • 391/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 461/2004 Sb. - Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. září 1998)
 • 401/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (účinnost od: 1. srpna 2004)
 • 227/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy). (účinnost od: 1. května 2004)
 • 168/2003 Sb. - Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003. (účinnost od: 4. června 2003)
 • 13/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice. (účinnost od: 14. ledna 2003)
 • 480/98 - Usnesení Vlády ČR o koncepci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (účinnost od: 8. července 1998)
 • 253/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony (účinnost od: 22. července 2003)
 • Státní energetická politika ČR - přijatá usnesením vlády č. 50/2000 by měla představovat "základní dokument vyjadřující cíle v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí". (formát DOC) (účinnost od: 12. ledna 2000)
 • 368/2003 Sb. - Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 7/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 6. ledna 2005)
 • 40/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin (účinnost od: 1. února 2005)
 • 241/2004 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními (účinnost od: 21. dubna 2004)
 • 145/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005 (účinnost od: 13. dubna 2005)
 • 209/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. (účinnost od: 1. června 2005)
 • 439/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů (účinnost od: 1. prosince 2005)
 • 385/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 19. srpna 2005)
 • 51/2006 Sb. - Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (účinnost od: 1. března 2006)
 • 177/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2006)
 • 428/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů (účinnost od: 2. září 2006)
 • 444/2005 Sb. - Zákon ze dne 12. října 2005, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. (účinnost od: 27. listopadu 2006)
 • 597/2006 Sb. - Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (účinnost od: 31. prosince 2007)
 • 351/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. listopadu 2008)
 • 1/2008 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením (účinnost od: 30. dubna 2008)
 • 383/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2009)
 • 96/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb. (účinnost od: 15. března 2008)
 • 343/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (účinnost od: 12. září 2008)
 • 347/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 184/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu (účinnost od: 17. července 2007)
 • 157/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 29. června 2007)
 • 365/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 272/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách (účinnost od: 15. srpna 2008)
 • 382/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. (účinnost od: 1. ledna 2002)
 • 168/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. (účinnost od: 19. července 2007)
 • 155/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2007 (účinnost od: 1. července 2007)
 • 37/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. března 2008)
 • 384/2003 Sb. - Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky (účinnost od: 20. října 2003)
 • 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) (účinnost od: 1. srpna 1999)
 • 326/2004 Sb. - Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (účinnost od: 1. ledna 2005)
 • 203/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. (účinnost od: 24. března 2004)
 • 167/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů. (účinnost od: 4. června 2003)
 • 231/1999 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn). (účinnost od: 15. října 1999)
 • 406/2000 Sb. - Zákon o hospodaření energií. (účinnost od: 1. ledna 2001)
 • 539/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. (účinnost od: 1. ledna 2003)
 • 61/1997 Sb. - Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 1. července 1997)
 • 542/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) (účinnost od: 11. října 2004)
 • 696/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skledníkových plynů (účinnost od: 30. prosince 2004)
 • 66/2005 Sb. - Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky (účinnost od: 15. února 2005)
 • 119/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. (účinnost od: 1. dubna 2005)
 • 144/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 (účinnost od: 13. dubna 2005)
 • 272/2005 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (účinnost od: 7. července 2005)
 • 470/2005 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2005 ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věty třetí a čtvrté, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu (účinnost od: 4. října 2005)
 • 540/2005 Sb. - Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice (účinnost od: 1. ledna 2006)
 • 472/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. října 2005)
 • 383/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. (účinnost od: 9. listopadu 2001)
 • 222/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 1. června 2006)
 • 406/2006 Sb. - Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. července 2006)
 • 552/2006 Sb. - Vyhláška ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. (účinnost od: 21. prosince 2006)
 • 5/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy (účinnost od: 5. ledna 2007)
 • 450/2005 Sb. - o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (účinnost od: 1. června 2006)
 • 194/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (účinnost od: 31. července 2007)
 • 229/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (účinnost od: 1. října 2007)
 • 389/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. listopadu 2008)
 • 48/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě (účinnost od: 20. února 2008)
 • 176/2008 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení (účinnost od: 29. prosince 2009)
 • 223/2008 Sb. - Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 15. května 2008)
 • 349/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 359/2007 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (účinnost od: 21. prosince 2007)
 • 138/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. července 2008)
 • 363/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích (účinnost od: 28. prosince 2007)
 • 289/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče (účinnost od: 3. září 2008)
 • 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů (účinnost od: 17. srpna 2008)
 • 150/2008 Sb. - Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících (účinnost od: 1. května 2008)
 • 360/2007 Sb. - Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008 (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 135/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. září 2007)
 • 386/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 503/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) (účinnost od: 1. října 2004)
 • 29/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. (účinnost od: 20. ledna 2004)
 • 188/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (účinnost od: 26. března 2004)
 • 149/2003 Sb. - Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 352/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. (účinnost od: 14. srpna 2002)
 • 308/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití. (účinnost od: 5. května 2004)
 • 294/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě. (účinnost od: 2. července 2002)
 • 295/2003 Sb. - Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování. (účinnost od: 3. září 2003)
 • 543/2004 Sb. - Nařízení vlády kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem (účinnost od: 11. října 2004)
 • 91/2005 Sb. - Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. ledna 2001)
 • 121/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními (účinnost od: 1. dubna 2005)
 • 148/2005 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje. (účinnost od: 6. dubna 2005)
 • 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) (účinnost od: 1. ledna 2002)
 • 541/2005 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona (účinnost od: 1. ledna 2005)
 • 5/2006 Sb. - Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 10. listopadu 2005)
 • 95/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb. (účinnost od: 10. března 2006)
 • 206/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu (účinnost od: 1. července 2006)
 • 273/1998 Sb. - Úplné znění vyhlášky MZe ve znění vyhlášky MZe č. 475/2000 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv. (účinnost od: 13. prosince 2000)
 • 548/2006 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu ze dne 4. prosince 2006 o vydání cenového rozhodnutí. (účinnost od: 4. prosince 2006)
 • 7/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb. (účinnost od: 1. července 2007)
 • 376/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. ledna 2008)
 • 219/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech (účinnost od: 1. září 2007)
 • 395/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě (účinnost od: 30. října 2008)
 • 406/2008 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci (účinnost od: 18. listopadu 2008)
 • 184/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 28. května 2008)
 • 249/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 4. července 2008)
 • 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 320/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb. (účinnost od: 13. prosince 2007)
 • 288/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka (účinnost od: 3. září 2008)
 • 297/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (účinnost od: 1. ledna 2009)
 • 343/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy (účinnost od: 1. října 2007)
 • 267/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) (účinnost od: 1. listopadu 2007)
 • 180/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. září 2007)
 • 469/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2004)
 • 437/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění stavební zákon č. 50/1976 Sb., zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (účinnost od: 24. června 2004)
 • 126/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva. (účinnost od: 1. května 2004)
 • 317/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 29. dubna 2004)
 • 148/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 2. května 2003)
 • 356/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. (účinnost od: 14. srpna 2000)
 • 247/2003 Sb. - Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 18. srpna 2003)
 • 553/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti. (účinnost od: 31. prosince 2002)
 • 306/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 3. září 2003)
 • 528/2004 Sb. - Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském. (účinnost od: 1. listopadu 2004)
 • 670/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 30. prosince 2004)
 • 521/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) (účinnost od: 1. ledna 2003)
 • 118/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení (účinnost od: 1. dubna 2005)
 • 149/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb. (účinnost od: 13. dubna 2005)
 • 304/2005 Sb. - Nařízení vlády ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování (účinnost od: 29. června 2005)
 • 353/2002 Sb. - Nařízení vlády kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (účinnost od: 3. července 2002)
 • 515/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2006)
 • Směrnice MŽP č. 13 - 2002 - Směrnice MŽP s požadavky pro propůjčení ochranné známky "Teplovodní kotle pro ústřední vytápění na spalování biomasy" (účinnost od: 9. prosince 2001)
 • 212/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. června 2006)
 • 435/2006 Sb. - Úplné znění zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), jak vyplývá z pozdějších změn (účinnost od: 1. června 2006)
 • 606/2006 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (účinnost od: 1. ledna 2007)
 • 453/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb. (účinnost od: 1. ledna 2008)
 • 478/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. ledna 2009)
 • 483/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 1. února 2009)
 • 9/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (účinnost od: 23. ledna 2009)
 • 13/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší (účinnost od: 28. ledna 2009)
 • 12/2009 Sb. - Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů (účinnost od: 1. května 2009)
 • 11/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 13. ledna 2009)

Usnesení vlády České republiky

 • Usnesení vlády ČR č. 317/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2005 č. 317 o schválení účasti Vysoké školy báňské - Technické Univerzity Ostrava na programu Implementační dohody Mezinárodní energetické agentury v oblasti spolupráci na poli konverze paliv ve fluidním loži použité při výrobě čisté energie (účinnost od: 16. března 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 163/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2005 č. 163o nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky (účinnost od: 2. února 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 1171/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2005 č. 1171 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087) (účinnost od: 14. září 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 1621/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince 2005 č. 1621 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti ministerstev na jejich plnění (II. etapa) (účinnost od: 14. prosince 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 18/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2005 č. 18 o Opatřeních k provedení nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, a o spoluúčasti jednotlivých ministerstev na jejich plnění (účinnost od: 5. ledna 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 884/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 13. července 2005 č. 884 o Národním programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na roky 2006 - 2009 (účinnost od: 13. července 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 1152/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 7. září 2005 č. 1152 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka (účinnost od: 7. září 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 995/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 995 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (účinnost od: 17. srpna 2005)
 • Usnesení vlády ČR č. 1105/2004 - Usnesení vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2004 č. 1105 o Státním programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 (účinnost od: 10. listopadu 2004)
 • Usnesení vlády ČR č. 826/2005 - Usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2005 č. 826 o plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2005 a výhledu na 1. pololetí 2006 (účinnost od: 29. června 2005)

Legislativa EU

 • Nařízení č. 995/2010 Rady EU - kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (účinnost od: 3. prosince 2010)
 • 1774/2002 (ES) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze 3. října 2002, kterým se stanoví hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě (Úř. věst. č. L 273, 10. 10. 2002, s. 1). Český překlad, zpakováno ve formátu ZIP. (účinnost od: 1. května 2004)
 • 2003/30/EC - Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport (účinnost od: 17. května 2003)
 • 1774/2002/EC - Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council of 3 October 2002 laying down health rules concerning animal by-products not intended for human consumption (účinnost od: 3. října 2002)
 • 2001/77/EC - Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market (účinnost od: 27. října 2001)
 • COM(2002) 321 - Green Paper : Towards a European strategy for the security of energy supply (účinnost od: 26. června 2002)
 • 2000/60/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (účinnost od: 22. prosince 2000)
 • 2002/358/EC - Council Decision of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (účinnost od: 25. dubna 2002)
 • 91/676/EHS - Směrnice Rady o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) (účinnost od: 12. prosince 1991)
 • COM(2001)31 - 6. environmentální akční program Evropského Společenství (účinnost od: 24. ledna 2001)
 • COD/2000/0116 - Electricity, internal market: production from renewable energy sources, RES-E (Směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů). (účinnost od: 27. října 2001)
 • COM(97) 599 final - Energy for the future - renewable sources of energy: White Paper. (Bílá kniha obnovitelných energií). (účinnost od: 26. listopadu 1997)
 • 1999/31/EC - Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. (účinnost od: 26. dubna 1999)

Mezinárodní legislativa

 • Kjótská smlouva - Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (zatím nevešla v platnost). (účinnost od: 1. ledna 2005)

Legislativa evropských států

 • 96/61/ES - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast veřejnosti a přístup k právní ochraně (účinnost od: 25. června 2003)