LEGISLATIVA

399/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů


             399/2004 Sb.
              VYHLÁŠKA
           ze dne 23. června 2004,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb.,
      o skladování a způsobu používání hnojiv,
         ve znění pozdějších předpisů
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 
Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.: 

                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání 
hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb. a vyhlášky č. 473/2002 
Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní: 

   "(4) Toto ustanovení se nevztahuje na tuhá volně ložená 
organická hnojiva. 
 
   2. V § 4 odst. 1 se za slova "produkci hnoje" vkládají slova 
" , popřípadě jiných tuhých statkových hnojiv". 
 
   3. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) Pokud nejsou k dispozici údaje o skutečné produkci 
statkových  hnojiv, použijí  se střední  hodnoty z  tabulek 
A a B přílohy č. 3.". 
 
   4. Nadpis části druhé zní: 
 
              "ČÁST DRUHÁ 
       POUŽÍVÁNÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV, 
          POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK, 
         POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ 
         A SUBSTRÁTŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ 
         A LESNÍCH POZEMCÍCH A VEDENÍ 
          EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV, 
         STATKOVÝCH HNOJIV, POMOCNÝCH 
          PŮDNÍCH LÁTEK, POMOCNÝCH 
        ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVKŮ, SUBSTRÁTŮ 
            A UPRAVENÝCH KALŮ". 
 
   5. V § 5 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch orné půdy je 
nutné jejich zapracování do půdy nejpozději do 24 hodin s výjimkou 
řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory. Při aplikaci 
hnoje a průmyslových kompostů bude zapracování provedeno do 48 
hodin. 
 
   6. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4 až 6 zní: 
 
               "§ 7 
 
   Vedení evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, 
     pomocných půdních látek, pomocných rostlinných 
       přípravků, substrátů a upravených kalů 
 
   (1) Fyzické osoby, které provozují zemědělskou nebo lesní 
výrobu a jsou zapsány do evidence podle zvláštního právního 
předpisu4), jakož i právnické osoby, které provozují zemědělskou 
nebo  lesní  výrobu  podnikatelsky5),  (dále jen "podnikatel 
v zemědělství") a vlastníci lesních pozemků hospodařící na těchto 
pozemcích jsou povinni vést evidenci o použití hnojiv a statkových 
hnojiv, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravků 
a substrátů (dále  jen "pomocné látky")  na zemědělské půdě 
a lesních pozemcích, jakož i o použití upravených kalů6) na 
zemědělské půdě podle vzoru vedení evidence, který je uveden 
v příloze č. 1. 
 
   (2) Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů pro účely 
určení obsahu živin v použitých statkových hnojivech, používají se 
obsahy živin podle tabulky uvedené v příloze č. 2. 
------------------------------------------------------------------ 
4) § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
5) § 2 zákona č. 513/1991  Sb., obchodní zákoník, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
6) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   7. Přílohy č. 1 až 3 znějí: 
 
             "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 274/1998 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------

             "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

------------------------------------------------------------------

             "Příloha č. 3 k vyhlášce č. 274/1998 Sb.

------------------------------------------------------------------

                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2004. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 


Vyhláška ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5683