LEGISLATIVA

694/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

             694/2004 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 9. prosince 2004, 
  kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                Čl.I 
 
        Změna zákona o hospodaření energií 
 
   Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona 
č. 359/2003 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 6 odst. 8 se mezi slova "vody stanovenými" vkládají 
slova "a pro regulaci ústředního vytápění". 
 
   2. V § 14 odst. 2 se slova "do 4 let" nahrazují slovy "do 6 
let". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
              Gross v. r.  

Datum uveřejnění: 30. prosince 2004 Poslední změna: 2. ledna 2005 Počet shlédnutí: 4722