LEGISLATIVA

118/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

             118/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 18. března 2005, 
kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování 
  státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, 
       její změny, prodloužení anebo zrušení 
 
   Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst. 6 
zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 
správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení 
§ 67 odst. 14 zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní 
autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, 
prodloužení anebo zrušení, se mění takto: 
 
   1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
   "(2) Žádost o udělení autorizace na výstavbu vybraných 
plynových zařízení se podává na všechna nová zařízení včetně 
plynovodů,  kterými jsou  připojeny na  distribuční soustavu 
regulační  stanice, a  v případech  rekonstrukcí stávajících 
vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke 
změně trasy plynovodu nebo zvýšení kapacity vybraných plynových 
zařízení. Na přeložky vybraných  plynových zařízení se tato 
povinnost nevztahuje.". 
 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 
 
   2. V § 2 odst. 3 se za slovy "v příloze č. 3" slovo "a" 
nahrazuje čárkou a na konci odstavce se tečka zrušuje a doplňují 
se slova "a vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu 
zásobníku zkapalněného zemního plynu o obsahu větším než 10 m3 je 
uveden v příloze č. 7.". 
 
   3. § 3 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 3 
 
             Oznamování změn 
 
   (1) Změny údajů uvedených v rozhodnutí o udělení autorizace 
na výstavbu či jiné závažné údaje, kterými jsou změna investora, 
ať již k ní dojde před zahájením stavby nebo v jejím průběhu, 
vztahující se k udělené autorizaci na výstavbu, oznamuje držitel 
autorizace písemně ministerstvu, a to bezodkladně. Ministerstvo 
tyto změny údajů eviduje. 
 
   (2) Za  změny údajů uvedených v  rozhodnutí o udělení 
autorizace na výstavbu se považuje změna termínu dokončení, 
prodloužení či  zkrácení trasy plynovodu,  změna kapacitních 
parametrů a změna provozního tlaku vybraných plynových zařízení.". 
 
   4. V § 6 písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
"d) k ochraně životního prostředí, pokud tak stanoví zvláštní 
  právní předpis na ochranu životního prostředí,1) 
------------------------------------------------------------------ 
1) Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí 
  a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
  dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
   5. Přílohy č. 1 až 6 znějí: 
 
             "Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
              Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
              Příloha č. 3 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
              Příloha č. 4 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
              Příloha č. 5 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
              Příloha č. 6 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   6. Za přílohu č. 6 se doplňuje nová příloha č. 7, která zní: 
 
             "Příloha č. 7 k vyhlášce č. 245/2001 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-040.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Urban v. r. Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. dubna 2005 Poslední změna: 3. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3465