LEGISLATIVA

25/2008 Sb.

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

25

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008

o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ
V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

§ 1

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen "integrovaný registr znečišťování") ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2).


§ 2

Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3), který vede Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").


§ 3

(1) Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20064) ohlašuje ministerstvu

a)
úniky a přenosy znečišťujících látek podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství5),

b)
úniky znečišťujících látek při překročení jejich prahových hodnot; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty a

c)
přenosy znečišťujících látek, při překročení jejich prahových hodnot, v odpadech mimo provozovnu, které vznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení; vláda stanoví nařízením seznam znečišťujících látek a jejich prahové hodnoty.

(2) Provozovatel, kterým je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, provozující provozovnu, kterou tvoří jedna nebo více stacionárních technických jednotek provozovaných v jedné lokalitě, v níž je prováděna jiná činnost, než je uvedena v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061), nebo činnost s nižší kapacitou, než je uvedena v této příloze, ohlašuje úniky a přenosy znečišťujících látek podle odstavce 1 a vede evidenci údajů pro ohlašování způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/20061).

(3) Údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování stanoví vláda nařízením.

(4) Provozovatel ohlašuje požadované údaje podle odstavců 1 až 3 vždy do 31. března běžného roku za předchozí kalendářní rok.

(5) Hlášení do integrovaného registru znečišťování se podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí

§ 4

(1) Zřizuje se integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí pro splnění ohlašovacích povinností podle § 3 a podle zvláštních právních předpisů6), který vede ministerstvo.

(2) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je informačním systémem veřejné správy3) a je součástí jednotného informačního systému životního prostředí.

(3) Údaje ohlašované prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí se předávají elektronicky v datovém standardu zveřejňovaném ministerstvem pro každý ohlašovací rok.


Správní delikty

§ 5

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a)
neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3,

b)
uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)
nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství1).

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 se dopustí správního deliktu tím, že

a)
neohlásí únik nebo přenos znečišťující látky podle § 3,

b)
uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 3 nesprávné údaje, nebo

c)
nevede evidenci údajů pro ohlašování v souladu s požadavky § 3 odst. 2.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.


§ 6

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce").

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby7) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut připadá z 50 % do rozpočtu obce, v jejímž katastru je provozována činnost provozovatele, a tento příjem je účelově určen k ochraně životního prostředí, a z 50 % je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.


Výkon státní správy na úseku integrovaného registru
znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí

§ 7

Ministerstvo

a)
zveřejňuje údaje ohlášené do integrovaného registru znečišťování za kalendářní rok do 30. září následujícího kalendářního roku na portálu veřejné správy8) a zabezpečuje jejich předávání Evropské komisi v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství a dále v souladu s mezinárodními závazky,

b)
zajišťuje přenos dat v rámci integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí orgánům veřejné správy příslušným podle zvláštních právních předpisů,

c)
zveřejňuje na portálu veřejné správy8) do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí,

d)
metodicky řídí a koordinuje integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ve vztahu k ostatním informačním systémům veřejné správy v oblasti životního prostředí,

e)
poskytuje správcům informačních systémů veřejné správy v oblasti životního prostředí informace o formě a struktuře výstupů z integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.


§ 8

Inspekce

a)
kontroluje plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečišťování a vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování,

b)
rozhoduje o správních deliktech podle § 5.


Přechodná a zrušovací ustanovení

§ 9

(1) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 1 plní ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) poprvé za rok 2007 a ohlašovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. b) a c) poprvé za rok 2009.

(2) Provozovatel uvedený v § 3 odst. 2 plní ohlašovací povinnost podle tohoto zákona poprvé za rok 2009.


§ 10

Zrušuje se:

1.
Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

2.
Nařízení vlády č. 304/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování.

3.
Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o integrované prevenci

§ 11

Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a zřídit a provozovat integrovaný registr znečišťování životního prostředí" zrušují.

2. V § 1 odst. 2 se písmena c) a d) zrušují.

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena c) až e).

3. V § 2 se písmena e), i) a l) zrušují.

Dosavadní písmena f) až h) se označují jako písmena e) až g), dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena h) a i) a dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno j).

4. V části první se hlava III včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 až 18 zrušuje.

5. V § 29 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

6. V § 33 písm. c) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

7. V § 34 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d).

8. V § 35 písm. d) se slova "odst. 2 až 4" zrušují.

9. V § 37 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

10. V § 37 odstavec 4 zní:

"(4) Za správní delikt se uloží pokuta

a)
do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,

b)
do 7 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavců 2 a 3.".

11. V § 38 odst. 5 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "1 až 3".

12. V § 47 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 3.

13. V § 47 se slova "a § 25 odst. 1" zrušují.

§ 12

Přechodné ustanovení

Uživatel registrované látky uvedený v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném v § 22 zákona o integrované prevenci, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za rok 2007 do 31. března 2008 a za rok 2008 do 31. března 2009; provozovatel podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů plní ohlašovací povinnost jako uživatel registrované látky pouze v rozsahu, který přesahuje ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.


ČÁST TŘETÍ

Změna vodního zákona

§ 13

V § 126 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.".


§ 14

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

§ 15

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 1 písm. e) se slova "a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší" nahrazují slovy "a zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března následujícího kalendářního roku; uchovávat provozní evidenci nejméně po dobu 5 let".

2. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti, formu a postup zpracování provozního řádu, hlášení havárie stacionárního zdroje, vedení provozní evidence a zpracování souhrnné provozní evidence a jejího ohlašování.".

3. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova "vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci," zrušují.

4. V § 13 se odstavce 4 až 8 zrušují.

5. V § 19 odst. 10 se slova "do 15. února" nahrazují slovy "prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů do 31. března".

6. V § 19 odst. 16 se slova "do 15. února" nahrazují slovy "do 31. března".

7. V § 40 odst. 2 a 3 se slovo "e)," zrušuje.

8. V § 40 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Pokutu ve výši do 1 000 000 Kč uloží inspekce provozovateli zvláště velkého, velkého nebo středního zdroje, který v rozporu s § 11 odst. 1 písm. e) nevede provozní evidenci nebo nepředá souhrnnou provozní evidenci příslušným orgánům ochrany ovzduší, anebo v souhrnné provozní evidenci uvede nesprávné údaje.".

Dosavadní odstavce 14 až 18 se označují jako odstavce 15 až 19.

9. V § 46 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena c) až n).

10. V § 46 odst. 2 písmeno e) zní:

"e)
plnění povinností souvisejících s provozní evidencí a souhrnnou provozní evidencí podle § 11 odst. 1 písm. e),".

11. V § 49 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

12. V § 55 odst. 3 se za slova "§ 10 odst. 2," vkládají slova "§ 11 odst. 4,".


§ 16

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti podle § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o odpadech

§ 17

V § 82 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona č. 222/2006 Sb., se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Ohlašovací nebo oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 16 odst. 1 písm. g), § 18 odst. 1 písm.j), § 19 odst. 1 písm. e), § 20 písm. e), § 37a odst. 4 písm. b), § 37b odst. 1 písm. g), § 37c odst. 1 písm. h), § 37h odst. 2, § 37l odst. 3 písm. e), § 38 odst. 10 a § 39 odst. 2, 3, 5 a 8 se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.".


§ 18

Přechodná ustanovení

1. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli povinnými plnit ohlašovací povinnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2009.

2. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které jsou zároveň provozovateli činností podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, a nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2010. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 a 2009 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Povinné subjekty plnící ohlašovací povinnosti vymezené v § 82 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou zapojeny do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle bodu 1 nebo 2, ohlašují povinné údaje prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí poprvé za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o obalech

§ 19

V § 15 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 66/2006 Sb., se na konci textu písmene b) doplňují slova "prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů".§ 20

Přechodné ustanovení

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.


ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 21

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

Příloha: aktuální znění zákona

 

Datum uveřejnění: 12. února 2008 Poslední změna: 15. února 2015 Počet shlédnutí: 18060