LEGISLATIVA

252/2001 Sb.

Vyhláška MPO o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.

V Y H L Á Š K A 252/2001 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 28. června 2001o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98 odst.7 zákona 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) k provedení § 25 odst.12 zákona:


§ 1
Základní ustanovení

(1) Povinnýý výkup elektřiny (dále jen „výkup elektřiny“) se vztahuje na elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích s výjimkou vodních elektráren s instalovaným elektrickým výkonem nad 10 MW (dále jen „obnovitelné zdroje“) a ve zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, a nabídnutou výrobciem elektřiny provozovatelůmi distribuční soustavěy a dodanou do distribuční soustavy.

(2) Výkup elektřiny podle odstavce 1 přispívá k šetrnému využívání přírodních zdrojů, ochraně životního prostředí a zvyšování hospodárnosti užití energie.
(3) Výkup elektřiny podle odstavce 1 je zajišťován provozovatelem té distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. U výroben připojených k přenosové soustavě je výkup elektřiny prováděn územně příslušným provozovatelem distribuční soustavy.

§ 2

Způsob výkupu elektřiny

(1) Základním časovým úsekem pro výkup elektřiny je jedna hodina. U výroben elektřiny, které nejsou vybaveny průběhovým měřením, může být dohodnut i jiný časový úsek.
(2) Základním časovým úsekem pro vyhodnocování a zúčtování výkupu elektřiny je jeden měsíc., pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
(3) Případy, kdy elektřinu vyrobenou v obnovitelných zdrojích a zdrojích s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla nehodlá výrobce k výkupu elektřiny nabídnout, je třeba oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy nejpozději měsíc předem pro zajištění přípravy provozu distribuční soustavy.
(4) Prokazatelné vícenáklady spojené s výkupem elektřiny podle § 1 odst. 1 budou příslušnému provozovateli distribuční soustavy hrazeny způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.


§ 3

Výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů


(1) O výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je zpracováván měsíční výkaz podle druhů obnovitelných zdrojů a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 1.
(2) Předmětem výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů není elektřina dodávaná výrobcem přímo odběrateli bez použití distribuční soustavy.
(3) Ceny elektřiny vykupované z obnovitelných zdrojů jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu11) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) s ohledem na druh a velikost výrobního zařízení.

      Ceny pro povinného vykupování z obnovitelných zdrojů jsou Energetickým regulačním úřadem stanovovány pro jednotlivé obnovitelné zdroje stanoveny na období minimálního trvání deset let.


§ 4

Výkup elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

(1) Druhy zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a způsob stanovování množství vykupované elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla jsou uvedeny v příloze č. 2.
(2) Předmětem výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla není elektřina dodávaná výrobcem přímo odběrateli bez použití distribuční soustavy.
(3) O výkupu elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla je výrobcem zpracováván měsíční výkaz podle jednotlivých druhů zařízení a zasílán příslušnému provozovateli distribuční soustavy. Vzor měsíčního výkazu o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je uveden v příloze č. 3.

(4) Ceny elektřiny vykupované z kombinované výroby elektřiny a tepla jsou stanoveny podle zvláštního právního předpisu1) s ohledem na kvalitu dodané elektřiny a druh výrobního zařízení.

 

Pro povinné vykupování z kombinované výroby jsou stanoveny ceny zvlášť pro výrobny
a) s parní protitlakou nebo odběrovou turbinou a podle druhu spalovaného paliva,
a) se spalovací turbinou se spalovacím kotlem
a) s paroplynovým cyklem.

Ceny pro povinného vykupování z kombinované výroby elektřiny a tepla jsou Energetickým regulačním úřadem stanovovány pro jednotlivé výrobny stanoveny na období minimálního trvání do 31.12.2005.
(1) Pro mírnění dopadů rozdílných množství povinně vykupované elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby se provede roční finanční vyrovnání mezi jednotlivými provozovateli distribučních soustav. Tyto náklady budou promítnuty do nákladů za distribuční služby.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 

Ministr3


Příloha č. 1 k vyhlášce č.

Měsíční výkaz

o výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů


za měsíc/rok: název výrobny – podle licence na výrobu:

      druh zdroje: (vodní energie do výkonu výrobny elektřiny 10 MW, sluneční energie, větrná energie, geotermální energie, biomasa a bioplyn)

 

Jméno a adresa výrobce:
Adresa výrobny podle licence na výrobu:
Identifikační číslo:

 

Číslo údaje Název položky Jednotka Za měsíc Od začátku roku
1 Instalovaný elektrický výkon ke konci období11) Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů výrobny.) kW X
2 Výroba elektřiny brutto22) Výroba elektrárny brutto je vyrobená elektrická práce měřená na svorkách generátoru (svorková výroba).) kWh
3 Vlastní spotřeba elektřiny33) Vlastní spotřeba elektřiny ve výrobně je spotřeba elektrické energie při výrobě elektřiny nebo tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které jsou na výrobě přímo zúčastněné, včetně ztrát v rozvodu vlastní spotřeby.) kWh
4 Ostatní spotřeba elektřiny44) Ostatní spotřeba elektřiny je spotřeba elektřiny ve výrobně mimo vlastní spotřebu elektřiny.) kWh
5 Dodávka elektřiny v rámci výkupu elektřiny kWh
6 Napětí v předávacím místě kV
7 Označení předávacího místa

Příloha č. 2 k vyhlášce č.


Druhy zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a způsob stanovování množství vykupované elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

1. Druhy zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla jsou zařízení

a) s parní protitlakou turbinou,
b) s parní odběrovou turbinou,
c) s kogenerační jednotkou a pístovým motorem,
d) s kogenerační jednotkou a spalovací turbinou,
e) paroplynová a jejich kombinace.


2. Způsob stanovování množství vykupované elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

a) Předmětem výkupu elektřiny je elektřina dodaná provozovateli distribuční soustavy, jejíž množství je odvozeno od
1. elektřiny vyrobené parním protitlakým turbosoustrojím při využití tepelné energie pro vytápění a technologické účely
2. elektřiny vyrobené parním odběrovým kondenzačním turbosoustrojím v množství, které odpovídá dodávce tepla fyzickým či právnickým osobám pro vytápění a technologické účely, zvýšené o elektřinu vyrobenou z minimálně nutného průtoku páry kondenzační částí turbiny,


3. elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce s pístovým motorem v době jejího provozu s plným využitím tepelné energie ve výměnících, pokud je zároveň splněna podmínka dosažení minimální účinnosti zařízení podle zvláštního předpisu11) § 8 a příloha č. 3 vyhlášky č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie),

4. elektřiny vyrobené v kogenerační jednotce se spalovací turbinou v době jejího provozu s plným využitím tepla ve spalinovém kotli při uzavřeném obchozu v množství, které odpovídá dodávce tepla pro vytápění a technologické účely,

5. součtu elektřiny vyrobené v paroplynové výrobně v části zařízení se spalovací turbinou při splnění podmínek podle bodu 4 a elektřiny vyrobené v kombinaci s parní protitlakou turbinou nebo odběrovou kondenzační turbinou při splnění podmínek podle bodu 2.

b) Předmětem výkupu elektřiny není
1. elektřina vyrobená parním odběrovým kondenzačním turbosoustrojím, která nesouvisí s dodávkou tepla fyzickým či právnickým osobám pro vytápění a technologické účely a její množství se stanoví podle písmena c),

2. elektřina vyrobená parním protitlakým turbosoustrojím v kombinaci s odběrovou kondenzační turbinou, která nesouvisí s dodávkou tepla fyzickým či právnickým osobám pro vytápění a technologické účely a uskutečňuje se prostřednictvím kondenzační části turbiny připojeného soustrojí; stanoví se podle bodu c),
3. elektřina vyrobená v kogenerační jednotce s pístovým motorem v době jejího provozu bez využití tepla,


4. u zařízení se spalovací turbinou elektřina vyrobená v době jejího provozu s odvodem spalin do obchozu bez využití tepla; do doby provozu se nezapočítává doba najíždění a odstávky turbiny,

5. u paroplynového cyklu elektřina vyrobená v soustrojí se spalovací turbinou při provozním režimu podle bodu 4 a elektřina vyrobená v parní turbině za podmínek podle bodu 1,

6. elektřina vyrobená v odběrovém kondenzačním turbosoustrojí s čistě kondenzačním režimem.

c) Stanovování množství vykupované elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla, na které se nevztahuje výkup elektřiny

1. u zařízení s parním odběrovým kondenzačním turbosoustrojím podle vzorců

( MWh )

2. u zařízení s kombinací více parních protitlakých turbosoustrojí a odběrových kondenzačních turbosoustrojí odebírajících páru z protitlaku podle vzorců


( MWh )

kde

i pad ( GJ/t ) jmenovitá hodnota entalpie admisní páry (na vstupu do p-té odběrové kondenzační turbiny)

i pko ( GJ/t ) jmenovitá hodnota entalpie kondenzátu na výstupu kondenzátoru p –té turbiny


mkmin ( t/h ) minimální nutný průtok páry kondenzační částí odběrové turbiny

qelk ( GJ/MWh ) průměrná měrná spotřeba tepla na výrobu elektřiny při čistě kondenzačním režimu za hodnocené období

E, En ( MWh ) výroba elektřiny, na niž se nevztahuje přednostní právo za hodnocené období

Mk ( t ) množství kondenzátu z turbiny za hodnocené období


T ( h ) počet provozních hodin turbiny v daném období

p = 1… n počet odběrových kondenzačních turbin


Příloha č. 3 k vyhlášce č.

Měsíční výkaz

o výkupu elektřiny ze zdrojů s kombinovanou výrobou

elektřiny a tepla


za měsíc/rok: název výrobny – podle licence na výrobu:

      druh zdroje: (parní protitlaké turbosoustrojí, parní odběrové kondenzační turbosoustrojí, parní kondenzační turbosoustrojí, kogenerační jednotka s pístovým motorem, kogenerační jednotka se spalovací turbinou, paroplynové zařízení)

Jméno a adresa výrobce:
Adresa výrobny podle licence na výrobu elektřiny:
Identifikační číslo:

 

Číslo údaje Název položky Jednotka Za měsíc Od začátku roku
1 Instalovaný elektrický výkon výrobny ke konci období11) Součet jmenovitých činných výkonů všech generátorů výrobny.) MW X
2 Výroba elektřiny brutto22) Výroba elektrárny brutto je vyrobená elektrická práce měřená na svorkách generátoru (svorková výroba).) MWh
3 Vlastní spotřeba elektřiny33) Vlastní spotřeba elektřiny ve výrobně je spotřeba elektrické energie při výrobě elektřiny nebo tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které jsou na výrobě přímo zúčastněné, včetně ztrát v rozvodu vlastní spotřeby.) MWh
4 Ostatní spotřeba elektřiny44) Ostatní spotřeba elektřiny je spotřeba elektřiny ve výrobně mimo vlastní spotřebu elektřiny.) MWh
5 Dodávka elektřiny v rámci výkupu elektřiny55) Dodávka elektřiny provozovateli distribuční soustavy v rámci povinného výkupu elektřiny v souladu s přílohou č. 2.) MWh
6 Napětí v předávacím místě kV
7 Označení předávacího místa

 

Datum uveřejnění: 28. června 2001 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3792