LEGISLATIVA

385/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

    
385/2005 Sb.

ZÁKON
ze dne 19. srpna 2005,
kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., 
zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb. 
a zákona č. 180/2005 Sb., se mění takto:
 1. V § 2 odst. 1 písm. l) se slova "pachovým číslem," a "nebo čichovým 
prahem" zrušují.
 
 2. V § 2 odst. 1 písmeno n) zní:
"n)	těkavou organickou látkou (VOC) jakákoli organická sloučenina nebo 
směs organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejíž počáteční bod 
varu je menší nebo roven 250 st. C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 
kPa,".
 
 3. V § 2 odst. 2 písm. a) a b) se slovo "dodávání" nahrazuje slovem 
"uvedení".

4. V § 3 odst. 5 větě druhé se slova "Obecní úřad může nařízením obce" 
nahrazují slovy "Obec může obecně závaznou vyhláškou" a slova "odst. 
1 písm. h)" se nahrazují slovy "odst. 3 písm. a)".

 5. V § 3 odst. 10 se za slova "pohonných hmot obsahoval" vkládají 
slova "nejpozději od 1. ledna 2007".

 6. V § 3 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Podmínky a postup 
výkupu a prodeje bioetanolu Správou státních hmotných rezerv stanoví 
prováděcí právní předpis.".
 
 7. V § 3 se odstavec 13 zrušuje.
Dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 13.
 
 8. V § 4 odst. 7 se slova "nebo by mohly být vypouštěny společným 
komínem" nahrazují slovy "vypouštěny společným komínem, nebo je toto 
řešení technicky proveditelné".
 
 9. V § 4 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova "nebo z podnětu 
jiného orgánu ochrany ovzduší".

 10. V § 5 odst. 1 se za slova "jejich stanovené skupiny" vkládají 
slova "nebo pachové látky" a slova "pachové číslo," se zrušují.

 11. V § 5 odst. 6 se za slova "znečišťujících látek" vkládají slova 
" , popřípadě pachových látek".

 12. V § 6 odst. 6 se věta první nahrazuje větou "Kraje a obce v přenesené 
působnosti vydávají nařízením krajské a místní programy snižování emisí.".

 13. V § 7 odstavce 1, 2 a 3 znějí:
 "(1) Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci 
zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné 
nebo více znečišťujících látek.
 (2) Zónou je území vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, na němž žije nejméně 
350 000 obyvatel, vymezené ministerstvem pro účely sledování a řízení 
kvality ovzduší.
 (3) V zónách či aglomeracích, na jejichž území se nenacházejí oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajistí orgány ochrany ovzduší udržení 
koncentrací znečišťujících látek pod hodnotami imisních limitů.".
 
 14. V § 7 odst. 4 se slovo "odstavců" nahrazuje slovem "odstavce", 
slova "a 3" se zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta "Ministerstvo 
zde dále zveřejní seznam zón a aglomerací.".
 
 15. V § 7 odstavce 5, 6, 7 a 8 včetně poznámky pod čarou č. 9a znějí:
 "(5) V zónách a aglomeracích, na jejichž území se nacházejí oblasti 
se zhoršenou kvalitou ovzduší, zajišťuje ministerstvo sledování kvality 
ovzduší způsobem podle § 6 odst. 8.
 (6) V zónách a aglomeracích vypracují krajské úřady a obecní úřady 
obcí s počtem obyvatel nad 350 000 programy ke zlepšení kvality ovzduší 
pro znečišťující látky, u kterých na jejich území došlo v předchozím 
kalendářním roce k překročení imisního limitu a meze tolerance, nebo 
imisního limitu, pokud není mez tolerance stanovena. Účelem programu 
je plnění limitních hodnot ve lhůtách stanovených prováděcím právním 
předpisem. Rozsah programu je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu. 
Obecní úřad může zpracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší. 
Tento program odpovídá rozsahem příloze č. 3 k tomuto zákonu.
 (7) Krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 
aktualizují programy v tříletých intervalech nebo do 18 měsíců od konce 
kalendářního roku, v němž dojde na území zóny či aglomerace k překročení 
imisního limitu a meze tolerance, nebo imisního limitu, pokud není 
mez tolerance stanovena, u znečišťující látky, která není v programu 
příslušné zóny či aglomerace zahrnuta. Současně s aktualizací informují 
ministerstvo o stavu provádění opatření, která byla programem ke zlepšení 
kvality navržena, a zasílají ministerstvu kopii aktualizované verze 
programu. Informace o programech ke zlepšení kvality ovzduší musí být 
uvedeny na úředních deskách příslušného úřadu spolu s oznámením, kde 
do nich lze nahlédnout, a programy musí být zveřejněny v elektronické 
podobě ve veřejně přístupném informačním systému.
 (8) Součástí programu ke zlepšení kvality ovzduší je programový dodatek. 
Struktura programového dodatku odpovídá zvláštnímu předpisu9a). Krajský 
a obecní úřad zahrne do programového dodatku pouze vlastní prioritní 
opatření a projekty nebo opatření a projekty vzešlé z místních programů 
ke zlepšení kvality ovzduší, které jsou v rámci místního programu určeny 
jako rozhodující pro kvalitu ovzduší.

9a)	Čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne     21. 
června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech.".


  16. V § 7 odst. 9 se slova "a 8" zrušují a slovo "odstavců" se nahrazuje 
slovem "odstavce".
 
 17. V § 7 odstavec 10 zní:
 "(10) Programy ke zlepšení kvality ovzduší vypracované na úrovni zón 
a aglomerací musí být v souladu s národním programem a místní programy 
ke zlepšení kvality ovzduší musí být v souladu s programem vypracovaným 
na úrovni příslušné zóny či aglomerace.".
 18. V § 7 odstavec 11 zní:
 "(11) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské 
úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 000 akční plány 
obsahující přehled krátkodobých opatření. K realizaci opatření uvedených 
v akčních plánech bude docházet při splnění podmínek uvedených v prováděcím 
právním předpisu.".

 19. V § 8 odst. 5 větě první se slova "Krajský úřad a obecní úřad" 
nahrazují slovy "Kraj a obec".
 
 20. V § 8 odst. 12 se za slova "odstavce 3" vkládají slova " , podmínky 
vedoucí k vyhlášení akčních plánů, strukturu a obsah akčních plánů, 
zásady vypracování a realizace akčních plánů".
 
 21. V § 10 odst. 1 se slova "míru způsobující obtěžování obyvatelstva" 
nahrazují slovy "přípustnou míru obtěžování zápachem".

 22. V § 10 odst. 2 se za slovo "zjišťování" vkládají slova " , dále 
stanoví emisní limity pachových látek a způsob stanovení koncentrace 
pachových látek".

 23. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:
"b)	dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, 
limitní obsah látek ve výrobcích, emisní stropy, přípustnou tmavost 
kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem,".

 24. V § 11 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:
"t)	zpracovává a realizuje plány snížení emisí pachových látek".
 
 25. V § 12 odst. 1 písm. e) se slova "pachové číslo, je-li stanoveno" 
nahrazují slovy "přípustnou míru obtěžování     zápachem".
 
 26. V § 12 odst. 1 písm. f) se slova "provozovaných při podnikatelské 
činnosti provozovatele" zrušují a za slovo "závady" se vkládají slova 
"do 2 měsíců od jejich zjištění, pokud se s obecním úřadem nedohodnou 
jinak".

 27. V § 15 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. b) se slova "pachového 
čísla" nahrazují slovy "koncentrace pachových látek" a slovo "obyvatelstva" 
se zrušuje.

 28. V § 15 odst. 9 se slova "pachového čísla" nahrazují slovy "koncentrace 
pachových látek" a slovo "obyvatelstva" se zrušuje.

 29. V § 15 odst. 12 větě první se slova "3 měsíce" nahrazují slovy 
"1 měsíc".

 30. V § 15 se na konci odstavce 12 doplňuje věta "Autorizovaná osoba, 
které ministerstvo zrušilo rozhodnutí o autorizaci podle § 15 odst. 
13, může opětovně podat žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci k téže 
činnosti, ke které jí bylo rozhodnutím zrušeno, nejdříve po uplynutí 
1 roku.".

 31. V § 18 odst. 2 písm. e) se za slova "součtový obsah" vkládají 
slova "polychlorovaných bifenylů, pentachlorfenolu a polychlorovaných 
terfenylů nepřekračuje u této části 10 mg/kg, a" a zbývající část textu 
písmena e) se zrušuje.

 32. V § 19 odst. 11 se za slova "vyměření poplatku" vkládají slova 
"za skončené poplatkové období" a na konci odstavce se doplňují slova 
" , nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení oznámení o výši poplatku 
nebo podkladu pro vyměření poplatku pevnou částkou.".

 33. V § 23 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 
1.

 34. V § 29 odst. 1 větě druhé se slova "regulovaných látek při recyklaci 
výrobků" zrušují.

 35. V § 29 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova "nejpozději 
do jednoho měsíce od jejich zjištění".

 36. V § 29 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který 
zní:
 "(7) Výrobky vyřazené z používání, které obsahují regulované látky, 
jsou nebezpečným odpadem podle zvláštního právního předpisu7).".
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

 37. V § 32 odst. 4 se slova "obdržela povolení k zacházení" nahrazují 
slovy "zacházela v předchozím kalendářním roce".
 
 38. V § 35 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , minimální 
kvalifikaci osob, vedení registru osob a náležitosti žádostí o zapsání 
do registru".

 39. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "v oblastech s jeho zhoršenou 
kvalitou připravené podle § 7 odst. 6" zrušují.
 
 40. V § 38 odst. 2 písmeno c) zní:
"c)	nedodržuje emisní limit nebo přípustnou tmavost kouře nebo plán 
snížení emisí znečišťujících nebo pachových látek nebo nedodržuje přípustnou 
míru obtěžování zápachem a nezjednal opatření k nápravě uložené orgánem 
ochrany ovzduší podle odstavce 1, nebo".
 
 41. V § 40 odst. 9 se za slovo "Země13)" vkládají slova "nebo podmínek 
stanovených v povolení ministerstva vydaného podle § 29 odst. 1 nebo 
v rozhodnutí o registraci vydaného podle § 29 odst. 4".
 
 42. V § 40 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova "nebo povinnost 
uloženou v § 3 odst. 11".

 43. V § 40 odst. 11 se za slovo "autorizace" vkládá tečka a zbývající 
část věty se zrušuje.

 44. V § 43 písmena h) a i) znějí:
"h)	poskytuje odbornou pomoc při přípravě programů ke zlepšení kvality 
ovzduší,
i)	vymezuje oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší a zveřejňuje seznam 
zón a aglomerací podle § 7,".
 
 45. V § 46 odst. 2 písmeno b) zní:
"b)	dodržování emisních limitů, limitního obsahu těkavých organických 
látek ve výrobcích určených prováděcím právním předpisem a emisních 
stropů u zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů, 
a to včetně přípustné tmavosti kouře a přípustné míry obtěžování zápachem,".

 46. V § 48 odst. 1 písmeno f) zní:
"f)	vypracovává programy ke zlepšení kvality ovzduší podle § 7 odst. 
6,".
 
 47. V § 48 odst. 1 písmena j) a k) znějí:
"j)	na žádost ministerstva se podílí na vymezení oblastí se zhoršenou 
kvalitou ovzduší,
k)	poskytuje metodickou pomoc obecním úřadům při vypracování místních 
programů ke zlepšení kvality ovzduší,".
 
 48. V § 48 odst. 1 písm. n) se středník nahrazuje čárkou a zbývající 
část věty se zrušuje.

 49. V § 48 odstavec 2 zní:
 "(2) Kraj
a)	zaujímá stanoviska k místním programům snižování emisí a místním 
programům ke zlepšení kvality ovzduší,
b)	vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, 
k rozvojovým koncepcím a k programům rozvoje jednotlivých oborů a odvětví 
ve své územní působnosti9),
c)	vydává v přenesené působnosti nařízením program ke zlepšení kvality 
ovzduší.".

 
 
 50. V § 50 odst. 1 písmeno e) zní:
"e) může vypracovat místní program ke zlepšení kvality ovzduší,".
 
 51. V § 50 odst. 1 se písmena g) a h) zrušují.
Dosavadní písmena i), j) a k) se označují jako písmena g), h) a i).
 
 52. V § 50 odst. 2 písm. a) se slova "§ 12," nahrazují slovy "§ 12 
a § 19 odst. 16;".
 
 53. V § 50 odst. 2 písm. b) se slova " , pachového čísla" zrušují.
 54. V § 50 odstavec 3 zní:
 
 "(3) Obec může obecně závaznou vyhláškou
a)	stanovit podmínky spalování suchých rostlinných materiálů podle § 
3 odst. 5 nebo toto spalování zakázat; při stanovení podmínek obec 
přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší ve svém územním 
obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby,
b)	zakázat některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování; 
seznam těchto paliv je uveden v příloze č. 11 k tomuto zákonu,
c)	v oblasti opatření proti světelnému znečištění regulovat promítání 
světelných reklam a efektů na oblohu.".
 
 
 55. V § 51 se text pod písmenem d) "provádějí kontrolu při prodeji 
regulovaných látek a výrobků, které je mohou obsahovat" označuje jako 
písmeno e) a dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

 56. V § 54 odst. 9 se na konci písmene b) doplňuje věta "U zdrojů, 
na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo jiné obdobné povolení 
k provozu od       1. dubna 2001 do 1. dubna 2003, budou plněny 
tyto podmínky do 31. října 2006.".
 
 57. V § 55 odst. 1 se čárka za slovy "§ 5 odst. 12" nahrazuje spojkou 
"a" a slova "a § 7 odst. 11" se zrušují.

 58. V § 55 odst. 3 se slova "§ 3 odst. 14" nahrazují slovy "§ 3 odst. 
13".

 59. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:
 "(4) Správa státních hmotných rezerv vydá vyhlášku k provedení § 3 
odst. 12.".

 60. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k zákonu     č. 86/2002 Sb.

Rozsah a způsob vypracování programu ke zlepšení kvality ovzduší


1. Způsob vypracování programu
 V případě, že jsou překročeny imisní limity a meze tolerance nebo 
imisní limity, pokud není mez tolerance stanovena u více znečišťujících 
látek, musí být v rámci programu zpracován podprogram pro každou z 
těchto látek. V názvu programu se pak použije výrazu "Integrovaný program 
ke zlepšení kvality ovzduší".
2. Rozsah programu
a) Místo překročení limitních hodnot
  - vymezení zóny, popis regionu a další údaje,
- lokace případných měst (mapa),
- měřicí stanice (mapa, geografické souřadnice).
 
b) Všeobecné informace
  - typ zóny (město, průmyslová nebo zemědělská oblast),
  - odhad rozlohy znečištěných oblastí (v km2) a velikost exponované 
skupiny obyvatelstva,
  - příslušné klimatické údaje,
- příslušné topografické údaje,
- informace o charakteru cílů vyžadujících v dané lokalitě ochranu 
(obyvatelstvo, ekosystémy atd.).
 
c) Odpovědné orgány
  - jména a adresy osob odpovědných za vypracování a provádění programu.
 
d) Druh posouzení znečištění ovzduší
  - koncentrace znečišťujících látek zjištěné v předchozích letech,
  - aktuální koncentrace znečišťujících látek,
- prostředky použité ke zjišťování koncentrací znečišťujících látek.

e) Původ znečištění ovzduší
  - výčet hlavních zdrojů znečišťování ovzduší doplněný jejich geografickým 
vyznačením,
- celkové množství emisí v oblasti (t/rok),
- informace o znečištění dálkově přenášeném z okolních oblastí.
 
f) Analýza situace
  - podrobnosti o faktorech působících zvýšené znečištění ovzduší,
- podrobnosti o možných nápravných opatřeních.
 
g) Podrobnosti o opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší přijatých před 
zpracováním programu
  - opatření na lokální, regionální, národní a mezinárodní úrovni, 
která mají vztah k dané zóně,
- hodnocení účinnosti uvedených opatření.

h) Podrobnosti o nových opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší
  - seznam a popis navrhovaných opatření nebo projektů, které jsou 
součástí programu,
- časový plán implementace opatření,
- odhad plánovaného zlepšení kvality ovzduší a předpokládaná doba potřebná 
k dosažení těchto cílů,
- popis opatření ke zlepšení kvality ovzduší zamýšlených v dlouhodobém 
časovém horizontu.

i) Seznam relevantních dokumentů a dalších zdrojů informací.
j) Příloha podle Rozhodnutí Komise 2004/224/ES (neplatí pro místní programy).
k) Programový dodatek podle čl. 18 odst. 3 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 
o obecných ustanoveních o strukturálních fondech (neplatí pro místní 
programy).".
 

 61. V nadpisu přílohy č. 11 se slova "obecní úřad svým nařízením" 
nahrazují slovy "obec obecně závaznou vyhláškou".Čl.II
Přechodná ustanovení
 1. Provozovatelé malých spalovacích zdrojů, kterým podle § 12 odst. 
1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona nově vznikne povinnost zajišťovat měření 
účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontroly 
spalinových cest, uskuteční první měření do 1 roku ode dne jeho účinnosti.
 2. V zónách či aglomeracích, kde jsou krajské úřady a obecní úřady 
povinny vypracovat program ke zlepšení kvality ovzduší, aktualizují 
tyto programy nejpozději do 30. června 2006.


Čl.III
 Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění 
zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.


Čl.IV
Účinnost
 Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.


 

Datum uveřejnění: 19. srpna 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3467