LEGISLATIVA

242/2004 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření).

             242/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 21. dubna 2004 
    o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje 
        mimoprodukčních funkcí zemědělství 
    spočívajících v ochraně složek životního prostředí 
     (o provádění agroenvironmentálních opatření) 
 
   Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 
85/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2c odst. 2 písm. b) 
zákona: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení upravuje bližší podmínky provádění opatření na 
podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících 
v ochraně   složek   životního   prostředí   (dále   jen 
"agroenvironmentální opatření"), včetně poskytování dotací1) při 
zemědělském hospodaření v rámci těchto opatření, jejichž úpravu 
bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství2) (dále jen 
"předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie 
přikazují nebo jim umožňují provést. 
------------------------------------------------------------------ 
1) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
  a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). 
  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
  62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. 
  a zákona č. 85/2004 Sb. 
  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu 
  a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském 
  intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 
  41/2004 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb. 
2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podpoře  pro rozvoj  venkova z  Evropského zemědělského 
  orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení 
  některých nařízení. 
  Nařízení Komise (ES) č. 445/2002 ze dne 26. února 2002, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k nařízení  Rady (ES) č. 
  1257/1999  o  podpoře  pro  rozvoj  venkova z Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). 
  Nařízení Komise (ES) č. 2419/2001, kterým se stanoví prováděcí 
  pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro 
  některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady 
  (EHS) č. 3508/1992. 
 
                § 2 
 
         Agroenvironmentální opatření 
 
   (1) Agroenvironmentální opatření zahrnují tato podopatření: 
a) podopatření ekologické zemědělství, 
b) podopatření ošetřování travních porostů, 
c) podopatření péče o krajinu, které se člení na tituly 
  1. zatravňování orné půdy, 
  2. tvorba travnatých pásů na svažitých půdách, 
  3. pěstování meziplodin, 
  4. trvale podmáčené louky a rašelinné louky, 
  5. ptačí lokality na travních porostech, 
  6. pásy orné půdy oseté vybranými plodinami za účelem zvýšení 
   potravní nabídky ptačích společenstev a živočišných druhů 
   vázaných na polní stanoviště (dále jen "biopásy"), 
d) podopatření osevní postup v ochranných zónách jeskyní. 
 
   (2) Podopatření uvedená v odstavci  1 písm. a) až c) lze 
uplatnit na celém území České republiky, s výjimkou podopatření 
péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy, jde-li o ornou půdu 
podle § 8 odst. 1 písm. a). 
 
   (3) Podopatření uvedené v odstavci 1 písm. d) lze uplatnit 
pouze na půdních blocích, popřípadě jejich dílech,3) jestliže se 
alespoň 10 % celkové výměry jednotlivého půdního bloku, popřípadě 
jeho dílu nachází na území chráněné krajinné oblasti Moravský 
kras.4) 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. 
4) Výnos Ministerstva kultury č. 14200/88 - SÚOP o prohlášení 
  některých území v České socialistické republice za chráněná, ve 
  znění vyhlášky č. 17/1997 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., 
  vyhlášky č. 432/2000 Sb. a nařízení vlády č. 508/2002 Sb. 
 
                § 3 
 
            Žádost o zařazení 
        do agroenvironmentálního opatření 
 
   (1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálního opatření (dále 
jen "žádost o zařazení") může podat fyzická nebo právnická osoba 
(dále jen "žadatel"), jestliže 
a) vlastním  jménem  a  na  vlastní  odpovědnost  zemědělsky 
  obhospodařuje alespoň 
  1. 5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) nejde-li 
   o hospodaření podle bodů 2 až 5, 
  2. 2 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li 
   o hospodaření v územích národních parků nebo chráněných 
   krajinných oblastí,6) 
  3. 1 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li 
   o hospodaření v systému  ekologického zemědělství podle 
   zvláštního právního předpisu,7) 
  4. 0,5 ha zemědělské půdy vedené v evidenci půdy,5) jde-li 
   o pěstování  zeleniny nebo  speciálních bylin uvedených 
   v příloze č. 4 k tomuto nařízení (dále jen "zelenina nebo 
   speciální byliny") v systému ekologického zemědělství podle 
   zvláštního právního předpisu,7) 
  5. 0,25 ha  vinic, ovocných sadů  nebo chmelnic vedených 
   v evidenci  půdy,5)  jde-li  o  hospodaření  v systému 
   ekologického  zemědělství  podle  zvláštního  právního 
   předpisu,7) 
b) na její majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní 
  řízení nebo vyrovnávací řízení anebo návrh na prohlášení 
  konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, 
c) splňuje  další  podmínky  pro  zařazení  do  příslušného 
  agroenvironmentálního opatření stanovené tímto nařízením. 
 
   (2) Žádost o zařazení se podává na období 5 kalendářních let, 
které začíná 
a) dnem 1. ledna prvního kalendářního roku pětiletého období, na 
  které  je   podávána  žádost  o   zařazení,  jde-li 
  o agroenvironmentální  opatření  podle  §  2,  s výjimkou 
  agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 
  3 nebo 6, 
b) dnem 1. dubna prvního kalendářního roku pětiletého období, na 
  které  je   podávána  žádost  o   zařazení,  jde-li 
  o agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 
  3 nebo 6. 
 
   (3) Žádost o zaražení doručí žadatel Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na Fondem vydaném formuláři, 
a to nejpozději do 31. října kalendářního roku bezprostředně 
předcházejícího prvnímu kalendářnímu roku pětiletého období, na 
které se žádost o zařazení podává. 
 
   (4) V žádosti o zařazení žadatel uvede agroenvironmentální 
opatření, do něhož žádá o zařazení. Součástí žádosti o zařazení 
musí být doklady stanovené pro příslušné agroenvironmentální 
opatření v § 6 až 14. 
 
   (5)  Fond žadatele  do příslušného agroenvironmentálního 
opatření zařadí, jsou-li  splněny podmínky stanovené zákonem 
a tímto nařízením. 
------------------------------------------------------------------ 
5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb. 
6) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se  vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
 
                § 4 
 
            Poskytnutí dotace 
       v rámci agroenvironmentálního opatření 
 
   (1)  Žádost o  poskytnutí dotace  v rámci  příslušného 
agroenvironmentálního opatření (dále jen "žádost o poskytnutí 
dotace") doručí žadatel Fondu  na Fondem vydaném formuláři, 
každoročně, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku, v němž má 
být dotace poskytnuta; je-li žadatel v příslušném kalendářním roce 
zařazen ve více agroenvironmentálních opatřeních, podává pouze 
jednu  souhrnnou  žádost  o  poskytnutí  dotace  na všechna 
agroenvironmentální opatření. 
 
   (2) Dotace se poskytne v plné výši (§ 15), jestliže 
a) žadatel  je zařazen  do příslušného  agroenvironmentálního 
  opatření, 
b) žádost  o poskytnutí  dotace byla  podána včas, bezvadně 
  a obsahuje náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona, 
c) žadatel se zaváže plnit a plní zásady správné zemědělské praxe 
  uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "zásady") 
  v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě8) a na 
  celé výměře jím užívané zemědělské půdy vedené v evidenci 
  půdy5) a další podmínky stanovené tímto nařízením, 
d) Fond   nezjistil   u   žadatele   porušení   podmínek 
  agroenvironmentálního opatření vedoucí ke snížení, neposkytnutí 
  nebo vrácení dotace. 
 
   (3) Jestliže žadatel doručí Fondu žádost o poskytnutí dotace 
po lhůtě podle odstavce 1, avšak do 25 kalendářních dnů po 
uplynutí lhůty podle odstavce 1, dotace se poskytne, jsou-li 
splněny ostatní podmínky uvedené v odstavci 2. V tomto případě se 
na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená o 1 % 
z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla 
žádost o poskytnutí dotace doručena Fondu po lhůtě uvedené 
v odstavci 1; snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel 
Fondu, že k pozdnímu doručení žádosti o poskytnutí dotace došlo 
v důsledku zásahu vyšší moci.9) 
 
   (4) Zjistí-li Fond rozdíl mezi výměrou zemědělské půdy 
uvedenou v rozhodnutí o zařazení a skutečnou výměrou, na které 
žadatel uplatňuje příslušné agroenvironmentální opatření, nebo že 
žadatel  uvedl  nepravdivé  údaje  ve  vztahu k příslušnému 
agroenvironmentálnímu  opatření, postupuje  se podle předpisů 
Evropských společenství.10) 
 
   (5) Rozhodnul-li Fond o neposkytnutí dotace nebo o jejím 
snížení na základě zjištění porušení podmínek uvedených v odstavci 
4 nebo v § 16 až 20 poté, co byla žadateli v rámci příslušného 
agroenvironmentálního opatření již dotace poskytnuta, žadatel 
vrátí dotaci, popřípadě její poměrnou část odpovídající jejímu 
snížení na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla 
poskytnuta. 
 
   (6)  Prokáže-li  žadatel,  že  podmínky  příslušného 
agroenvironmentálního opatření nebyly splněny z důvodu zásahu 
vyšší moci,9) snížení, neposkytnutí  nebo vrácení dotace se 
neprovede. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
 8) § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  85/2004 Sb. 
 9) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
10) Čl. 31, 32 a 33 nařízení Komise (ES) č. 2419/2001. 
  Čl. 63 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
 
                § 5 
 
     Změna výměry, na kterou je poskytována dotace 
       v rámci agroenvironmentálního opatření 
 
   (1) Žadatel může v průběhu příslušného pětiletého období na 
základě žádosti podané Fondu požádat o zvýšení výměry zemědělské 
půdy zařazené do agroenvironmentálního opatření podle § 2 odst. 
1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 nebo 
6,  nejvýše  však  o  25  %  celkové  výměry  u  každého 
agroenvironmentálního opatření, která byla zařazena do příslušného 
agroenvironmentálního  opatření  v  prvním  kalendářním  roce 
příslušného pětiletého období. Žádost o změnu výměry doručí 
žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři společně s žádostí 
o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku. 
 
   (2)  Zvýšit  výměru  již  zařazenou  do  příslušného 
agroenvironmentálního opatření podle odstavce 1 nelze v pátém 
kalendářním roce příslušného pětiletého období. 
 
   (3) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období 
zájem  o  zařazení  dodatečné  výměry  do  příslušného 
agroenvironmentálního opatření uvedeného v odstavci 1, a to 
v rozsahu překračujícím limit podle odstavce 1, nebo má-li zájem 
o zvýšení výměry již zařazené do příslušného agroenvironmentálního 
opatření v pátém kalendářním roce příslušného pětiletého období, 
podá novou žádost o zařazení (§ 3). V nové žádosti o zařazení 
podané podle  tohoto odstavce uvede  žadatel výměru původně 
zařazenou  do  příslušného  agroenvironmentálního  opatření 
a dodatečnou výměru, kterou požaduje společně s původně zařazenou 
výměrou zařadit do tohoto agroenvironmentálního opatření na nové 
pětileté období. Při rozhodování o nové žádosti o zařazení se 
postupuje podle § 3 obdobně; splní-li žadatel podmínky pro 
zařazení  do  příslušného  agroenvironmentálního  opatření, 
nedokončení původního pětiletého období se v tomto případě za 
porušení podmínek tohoto nařízení nepovažuje. 
 
   (4) Má-li žadatel v průběhu příslušného pětiletého období 
zájem o zařazení dodatečné výměry  k výměře, na kterou je již 
poskytována dotace na agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 
1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, podá na tuto výměru novou žádost 
o zařazení pro nové pětileté období. Plnění podmínek příslušného 
agroenvironmentálního opatření se posuzuje u dodatečné výměry 
zařazené do nového pětiletého období samostatně. 
 
   (5) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného 
pětiletého období došlo ke snížení výměry zemědělské půdy zařazené 
do příslušného agroenvironmentálního opatření na základě 
a) restituce,11) nebo 
b) provedení pozemkové úpravy v souladu se zvláštním právním 
  předpisem,12) nebo 
c) zásahu vyšší moci,9) 
bude výše dotace upravena podle odstavce 6 a tato skutečnost 
nebude důvodem pro snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace podle 
odstavce 7. 
 
   (6) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde 
u žadatele ke změně výměry zemědělské půdy, na kterou má být 
dotace  poskytnuta v  rámci příslušného agroenvironmentálního 
opatření podle odstavce 1 nebo 5, dotace se poskytne na příslušnou 
výměru zemědělské půdy, která je předmětem změny, v poměrné výši 
odpovídající délce období, po kterou byla tato výměra zařazena do 
příslušného agroenvironmentálního opatření. 
 
   (7) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde 
u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je dotace 
poskytována v rámci  agroenvironmentálního opatření, nejde-li 
o snížení podle odstavce 5, dotace se poskytne snížená o poměrnou 
část odpovídající snížené výměře zemědělské půdy a zároveň Fond 
rozhodne o vrácení poměrné části dotace poskytnuté od počátku 
příslušného pětiletého období na výměru, o kterou byla původní 
výměra snížena. 
 
   (8)  Jestliže u  žadatele dojde  k nesplnění  podmínek 
příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku ukončení 
zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez 
likvidace,13) která je žadatelem, snížení, neposkytnutí nebo 
vrácení dotace se neprovede, jestliže se právní nástupce této 
osoby13) nebo nový uživatel zemědělské půdy dříve obhospodařované 
žadatelem (dále jen "nabyvatel") písemně zaváže v plném rozsahu 
pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního 
opatření. 
 
   (9) Jestliže u žadatele dojde ke snížení výměry zemědělské 
půdy, na kterou je  dotace poskytována v rámci příslušného 
agroenvironmentálního opatření, v důsledku převodu nebo prodeje 
části nebo  celého podniku v souladu  se zvláštním právním 
předpisem,14) snížení,  neposkytnutí nebo vrácení  dotace se 
neprovede, jestliže se nabyvatel  části nebo celého podniku 
žadatele písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného 
agroenvironmentálního opatření v příslušném rozsahu na nabyté 
části podniku a zároveň se převodce v případě převodu části 
podniku písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek příslušného 
agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku. 
 
   (10) Jestliže  se nabyvatel, který je  již zařazen do 
příslušného  agroenvironmentálního  opatření,  písemně  zaváže 
pokračovat v plnění podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření 
na nabyté výměře zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9, nepodává 
novou žádost o zařazení (§ 3), ale doručí Fondu žádost o změnu 
výměry na Fondem vydaném formuláři nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne nabytí této zemědělské půdy. Na výměru nabytou podle 
odstavců 8 a 9 se ustanovení odstavců 1 až 4 nevztahují. 
 
   (11) Jestliže se nabyvatel, který není zařazen do příslušného 
agroenvironmentálního opatření, písemně zaváže pokračovat v plnění 
podmínek tohoto agroenvironmentálního opatření na nabyté výměře 
zemědělské půdy podle odstavce 8 nebo 9, nepodává novou žádost 
o zařazení (§ 3), ale požádá Fond do 10 pracovních dnů ode dne 
nabytí této zemědělské půdy o vydání nového rozhodnutí o zařazení, 
v němž   bude  uvedena   výměra  zařazená   do  tohoto 
agroenvironmentálního opatření a  zbývající délka příslušného 
pětiletého období. 
 
   (12) Žadatel oznámí Fondu snížení výměry zemědělské půdy 
zařazené do příslušného agroenvironmentálního opatření v důsledku 
skutečností uvedených v odstavci 5, 7, 8 nebo 9 do 10 pracovních 
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
------------------------------------------------------------------ 
 9) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě 
  a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., 
  zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 
  183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 
  131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 
  166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 
  29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., 
  zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 253/2003 Sb. 
12) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
  úřadech a  o změně zákona  č. 229/1991 Sb.,  o úpravě 
  vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
  znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. 
  a zákona č. 53/2004 Sb. 
13) § 68 obchodního zákoníku. 
14) § 476 až 488a obchodního zákoníku. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
          BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
         AGROENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ 
 
                § 6 
 
        Podopatření ekologické zemědělství 
 
   (1) Žádost o zařazení do podopatření ekologické zemědělství 
může podat žadatel, který je ke dni podání žádosti o zařazení 
uveden  na  seznamu  ekologických  podnikatelů  a  žadatelů 
hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického 
zemědělství vedeném Ministerstvem zemědělství.15) 
 
   (2) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ekologické 
zemědělství uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů 
obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství a vedených 
v evidenci půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto podopatření, 
a to v rozlišení na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou 
a) travní porost, 
b) orná půda, na nichž je pěstována zelenina nebo speciální 
  byliny, 
c) orná půda, na nichž jsou pěstovány jiné plodiny než zelenina 
  nebo speciální byliny, 
d) vinice, ovocný sad nebo chmelnice. 
 
   (3) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ekologické 
zemědělství musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě 
jejich dílů, které žadatel požaduje zařadit do tohoto podopatření, 
v mapě půdních bloků, a to v rozlišení podle odstavce 2 písm. a), 
b), c) a d). 
 
   (4) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je 
zařazen do podopatření ekologické zemědělství, 
a) plní na celé výměře zemědělské půdy obhospodařované v rámci 
  ekologického zemědělství podmínky vyplývající ze zvláštního 
  právního předpisu,7) 
b) musí být uveden na seznamu ekologických podnikatelů a žadatelů 
  hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického 
  zemědělství.15) 
 
   (5) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci 
podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného 
pětiletého období intenzitu  ekologického chovu hospodářských 
zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen 
"vyjmenovaná hospodářská zvířata") v přepočtu na průměr za období 
od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku v intervalu 
0,2 až 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu 
obhospodařovaný žadatelem v  systému ekologického zemědělství 
a evidovaný v evidenci půdy.5) 
 
   (6) Chová-li žadatel koně a zároveň žádá o dotaci podle 
odstavce 5, doručí Fondu do 31. srpna každého kalendářního roku 
příslušného pětiletého období na Fondem vydaném formuláři čestné 
prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní přepočtený na 
velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce 
za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
 7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
15) § 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb. 
 
                § 7 
 
       Podopatření ošetřování travních porostů 
 
   (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření ošetřování 
travních porostů uvede 
a) celkovou výměru travních porostů jím obhospodařovanou, vedenou 
  v evidenci půdy5) ke dni podání žádosti o zařazení, s výjimkou 
  1. výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, 
   popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního 
   opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, 
   nebo 
  2. výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci 
   programu SAPARD16) č. 2.3 - "Metody zemědělské produkce 
   určené k ochraně složek životního prostředí a k uchování 
   krajiny" (dále jen "opatření programu SAPARD"), nejde-li 
   o dohodu Bílé Karpaty č. 4, nebo 
  3. výměry travních porostů uvedených v písmenu c), 
b) seznam jednotlivých půdních  bloků, popřípadě jejich dílů 
  s kulturou travní porost  tvořících celkovou výměru podle 
  písmene a) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky, 
c) celkovou  výměru  travních  porostů  jím obhospodařovanou, 
  nacházejících se ve zvláště chráněných územích,6) na které 
  žadatel bude plnit jím zvolené podmínky ošetřování travních 
  porostů podle odstavce 8, s výjimkou 
  1. výměry travních porostů, kterou žadatel požaduje zařadit, 
   popřípadě mu již byla zařazena do agroenvironmentálního 
   opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5, 
   nebo 
  2. výměry, na níž je uplatňována některá dohoda v rámci 
   opatření programu SAPARD,16) nejde-li o dohodu Bílé Karpaty 
   č. 4, 
d) seznam jednotlivých půdních  bloků, popřípadě jejich dílů 
  s kulturou travní porost  tvořících celkovou výměru podle 
  písmene c) a rozlišení jejich využití jako pastviny nebo louky, 
e) celkový  počet  velkých  dobytčích  jednotek vyjmenovaných 
  hospodářských zvířat chovaných žadatelem k datu podání žádosti 
  o zařazení. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření ošetřování 
travních porostů musí být zákres příslušných půdních bloků, 
popřípadě jejich dílů uvedených na seznamu podle odstavce 1 písm. 
b) nebo d) v mapě půdních bloků s rozlišením na louky a pastviny. 
Půdní bloky, popřípadě jejich díly, na kterých bude žadatel plnit 
podmínky ošetřování travních porostů podle odstavce 8, označí 
odlišně a u každého takto označeného půdního bloku, popřípadě dílu 
půdního bloku uvede, zda bude uplatňovat podmínky podle odstavce 
8 písm. a) nebo c) nebo podle odstavce 8 písm. b) bodu 1 nebo 2. 
 
   (3) U žadatele, u  něhož intenzita chovu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat ke dni podání žádosti o zařazení bude činit 
nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na ha každého travního porostu 
obhospodařovaného žadatelem, který požaduje zařadit do tohoto 
podopatření, Fond rozhodne o zařazení celkové výměry travních 
porostů uvedených v žádosti o zařazení podle odstavce 1 písm. 
a) a c) do tohoto agroenvironmentálního opatření; v případě 
nesplnění podmínky dodržení intenzity chovu hospodářských zvířat 
ke  dni podání  žádosti se  žádost o  zařazení do  tohoto 
agroenvironmentálního opatření zamítne. 
 
   (4) Zařadit do podopatření ošetřování travních porostů lze 
půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není 
a) toto podopatření uplatňováno, 
b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 
  odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 
  1 písm. d), ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto 
  opatření zařadit, 
c) uplatňována  některá  dohoda  v  rámci  opatření programu 
  SAPARD,16) s výjimkou dohody Bílé Karpaty č. 4. 
 
   (5) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je 
zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, 
a) dodržuje intenzitu chovu vyjmenovaných hospodářských zvířat 
  v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna 
  příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí 
  jednotky na každý ha travního porostu zařazeného do tohoto 
  podopatření, 
b) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru jím užívané 
  orné půdy vedené v evidenci půdy5) více než 170 kg dusíku na 
  hektar, a to včetně započtení statkových hnojiv,17) hnojiv18) 
  a upravených kalů19) uvedených v  příloze č. 6 k tomuto 
  nařízení. 
 
   (6) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je 
zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních 
porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti 
o zařazení jako louka 
a) nepoužívá mulčování, s výjimkou poslední seče za podmínky, že 
  výška souvislého travního porostu nepřesahuje 15 cm, 
b) neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště 
  chráněných územích6) bez písemného povolení příslušného orgánu 
  ochrany přírody,20) 
c) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto luk 
  více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení aplikace 
  statkových hnojiv17) a hnojiv18) podle přílohy č. 6 k tomuto 
  nařízení, 
d) provádí   sekání  porostů   minimálně  dvakrát  ročně 
  (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně). Posečená hmota 
  bude odklizena z pozemku a využita v rámci podniku žadatele, 
  poskytnuta jiné osobě nebo s ní žadatel naloží v souladu se 
  zvláštním právním předpisem.21)  První seč bude provedena 
  nejpozději do  15. července (v  odůvodnitelných případech 
  později) v souladu s bodem 2 zásad, 
e) neprovádí pastvu hospodářských zvířat. 
 
   (7) Žadatel po celou dobu trvání pětiletého období, v němž je 
zařazen do podopatření ošetřování travních porostů, na travních 
porostech zařazených do tohoto podopatření a označených v žádosti 
o zařazení jako pastvina 
a) dodržuje v průběhu stodvacetidenního pastevního období, jehož 
  zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních dní 
  předem, aktuální denní intenzitu chovu pasených vyjmenovaných 
  hospodářských zvířat v rozsahu 0,5 až 1,0 velké dobytčí 
  jednotky na ha pastvin; sledované pastevní období lze zahájit 
  nejpozději 15. června kalendářního roku a skončit nejpozději 
  31. října kalendářního roku; pastevní období lze přerušit na 
  základě písemného oznámení žadatele s uvedením délky přerušení 
  a doručeného Fondu nejméně 2 dny před zahájením přerušení, 
  s výjimkou přerušení způsobeného zásahem vyšší moci,9) 
b) používá herbicidy pouze bodově k likvidaci plevelů; žadatel 
  hospodařící v systému ekologického zemědělství podle zvláštního 
  právního předpisu7) neaplikuje herbicidy ani bodově, 
c) provádí sekání nedopasků po skončení každého cyklu pastvy 
  hospodářských zvířat, 
d) zajistí paseným hospodářským zvířatům napájení a technicky, 
  popřípadě  organizačně  zajistí  pastvinu  proti  únikům 
  hospodářských zvířat, 
e) každodenně vede pastevní deník podle vzoru uvedeného v příloze 
  č. 3 k tomuto nařízení a po skončení pastevního období jej 
  neprodleně doručí Fondu; jestliže je pastevní deník veden 
  digitálně, žadatel předloží Fondu jím podepsaný počítačově 
  zpracovaný výstup, 
f) neprovádí obnovu travních porostů nacházejících se ve zvláště 
  chráněných územích6) bez písemného povolení příslušného orgánu 
  ochrany přírody,20) 
g) neaplikuje každoročně v průměru na celkovou výměru těchto 
  pastvin více než 40 kg dusíku na hektar, a to včetně započtení 
  aplikace statkových hnojiv17) a hnojiv18) podle přílohy č. 
  6 k tomuto nařízení, 
h) neaplikuje kejdu. 
 
   (8) Žadatel se za podmínky písemného souhlasu příslušného 
orgánu ochrany přírody20) může rozhodnout, že v průběhu trvání 
celého příslušného pětiletého období na půdních blocích, popřípadě 
jejich dílech s kulturou travní porost 
a) označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se 
  alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude plnit 
  podmínky podle odstavce 6, s výjimkou podmínky podle odstavce 
  6 písm. c), namísto níž bude dodržovat úplný zákaz aplikace 
  hnojiv,18) statkových hnojiv17) a upravených kalů,19) 
b) označených v žádosti o zařazení jako louka a jejichž výměra se 
  alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude vedle 
  podmínky uvedené v písmenu a) 
  1. provádět  sekání  porostů  minimálně  dvakrát  ročně 
   (v  odůvodnitelných případech  sekat jedenkrát  ročně). 
   Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji 
   v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní 
   naloží v souladu se zvláštním právním předpisem.21) První 
   seč bude provedena nejdříve po 15. červenci kalendářního 
   roku; v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená 
   v odstavci 6 písm. d) a bodu 2 zásad, nebo 
  2. vynechávat při první seči, provedené nejpozději do 15. 
   července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech 
   později), na  travních porostech označených  v žádosti 
   o zařazení jako louka neposečené pásy o šířce 6 až 12 m, 
   které budou zaujímat 5 až 10 % rozlohy příslušného půdního 
   bloku, popřípadě jeho dílu a budou posečeny v druhé seči. 
   Posečenou hmotu žadatel odklidí z pozemku a využije ji 
   v rámci jeho podniku, poskytne ji jiné osobě, popřípadě s ní 
   naloží  v souladu  se zvláštním  právním předpisem;21) 
   v takovém případě se neuplatní podmínka uvedená v odstavci 
   6 písm. d) a bodu 2 zásad, 
c) označených v žádosti o zařazení jako pastvina a jejichž výměra 
  se alespoň z 50 % nachází na zvláště chráněném území,6) bude 
  plnit podmínky podle odstavce 7, s výjimkou 
  1. podmínky podle odstavce 7 písm. a), namísto níž bude 
   dodržovat v průběhu stodvacetidenního pastevního období, 
   jehož zahájení oznámí písemně Fondu nejméně 7 kalendářních 
   dní  předem, aktuální  denní intenzitu  chovu pasených 
   vyjmenovaných hospodářských zvířat v rozsahu 0,4 až 0,8 
   velké dobytčí jednotky na ha těchto pastvin; sledované 
   pastevní  období  lze  zahájit  nejpozději  15. června 
   kalendářního roku a skončit 31. října kalendářního roku; 
   pastevní období lze přerušit na základě písemného oznámení 
   žadatele s uvedením délky přerušení a doručeného Fondu 
   nejméně 2 dny před zahájením přerušení, s výjimkou přerušení 
   způsobeného zásahem vyšší moci,9) a zároveň 
  2. podmínky podle odstavce 7 písm. g), namísto níž bude 
   dodržovat  úplný zákaz  aplikace hnojiv,18)  statkových 
   hnojiv17) a upravených kalů.19) 
 
   (9) Žadatel na půdních blocích, popřípadě jejich dílech 
zařazených do tohoto agroenvironmentálního opatření, které se 
nacházejí na území 1. zóny zvláště chráněného území,6) plní 
v průběhu trvání celého příslušného pětiletého období podmínky 
podle odstavce 8, a to v závislosti na jejich zařazení v žádosti. 
 
   (10) Chová-li žadatel koně, doručí Fondu do 31. srpna každého 
kalendářního roku příslušného pětiletého období na Fondem vydaném 
formuláři čestné prohlášení, ve kterém uvede stav chovaných koní 
přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého 
kalendářního měsíce za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného 
kalendářního roku. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
 6) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
 9) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 445/2002. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
17) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech). 
18) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. 
19) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů. 
20) § 75 až 92 zákona č. 114/1992 Sb. 
21) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
  č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
  a zákona č. 356/2003 Sb. 
 
                § 8 
 
         Titul zatravňování orné půdy 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu zatravňování orné půdy uvede seznam a výměru 
půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná půda vedenou 
v evidenci půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto titulu, 
v rozlišení na 
a) půdní bloky, popřípadě jejich díly nacházející se z alespoň 
  50 % na území chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty22) a na 
  nichž bude vyseta směs osiv podle odstavce 4 písm. a) bodu 1, 
b) ostatní půdní bloky, popřípadě jejich díly nesplňující podmínku 
  podle písmene a). 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
titulu zatravňování orné půdy musí být zákres příslušných půdních 
bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do 
tohoto titulu, v mapě půdních bloků. 
 
   (3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu zatravňování 
orné půdy lze půdní blok, popřípadě jeho díl s kulturou orná půda, 
a) který neměl v evidenci půdy5) evidovanou kulturu travní porost 
  v průběhu části, nebo celého období trvajícího od 20. dubna 
  2004 do dne podání žádosti o zařazení, 
b) který měl v evidenci půdy5) evidovanou kulturu orná půda ke dni 
  podání žádosti o zařazení, 
c) na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření 
  programu SAPARD,16) 
d) který splňuje alespoň jedno z následujících kritérií 
  1. střední svažitost půdního bloku, popřípadě jeho dílu je 
   vyšší než 12 stupňů, 
  2. orná půda na alespoň 50 % plochy bloku, popřípadě jeho dílu 
   je mělká nebo písčitá nebo podmáčená nebo extrémně těžká, 
  3. celá plocha půdního bloku, popřípadě jeho dílu se nachází 
   v méně příznivé oblasti nebo v oblasti s ekologickými 
   omezeními podle zvláštního právního předpisu,23) 
e) na kterém toto podopatření není uplatňováno, 
f) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření 
  podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. 
  c) bodu 2, 3, 4, 5 nebo 6, ani jej žadatel nepožaduje do 
  některého z těchto opatření zařadit. 
 
   (4) Žadatel v průběhu prvního roku příslušného pětiletého 
období 
a) založí  nejpozději do  31. května  travní porost  pomocí 
  samostatného výsevu 
  1. Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty schválené 
   regionální travní směsi osiv, jde-li o půdní blok, popřípadě 
   jeho díl podle odstavce 1 písm. a), nebo 
  2. travní  směsi osiv,  odpovídající požadavkům zvláštního 
   právního předpisu24) (dále jen "úředně uznaná travní směs"), 
   jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl podle odstavce 1 
   písm. b), 
b) oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona 
  změnu kultury u příslušného půdního bloku, popřípadě jeho dílu 
  z kultury orná půda na kulturu travní porost. 
 
   (5) Žadatel ošetřuje travní porost založený podle tohoto 
titulu tak, aby 
a) v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého období nebyl 
  spásán hospodářskými zvířaty a byl nejméně dvakrát ročně sečen 
  (v  odůvodnitelných  případech  jedenkrát  ročně), přičemž 
  posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji v rámci 
  jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní naloží 
  v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč bude 
  provedena  nejpozději do  15. července  kalendářního roku 
  (v odůvodnitelných případech později); bod 2 zásad se v tomto 
  případě uplatní, s výjimkou prvního roku příslušného pětiletého 
  období, 
b) aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech 
  příslušného pětiletého období, a to pouze bodově k likvidaci 
  plevelů; žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství 
  podle zvláštního právního předpisu7) nesmí aplikovat herbicidy 
  ani bodově, 
c) nebyla aplikována žádná hnojiva18) obsahující dusík, statková 
  hnojiva17) ani upravené kaly.19) 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
 7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
17) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech). 
18) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. 
19) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů. 
21) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
  č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
  a zákona č. 356/2003 Sb. 
22) Výnos Ministerstva kultury ČSR č.j. 17664/1980 o zřízení 
  chráněné krajinné oblasti "Bílé Karpaty". 
23) Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci 
  méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními. 
24) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
 
                § 9 
 
    Titul tvorba travnatých pásů na svažitých půdách 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách uvede 
a) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná 
  půda vedenou v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá vytvoření 
  travnatých pásů v rámci tohoto titulu, 
b) délku, šířku a výměru jednotlivých travnatých pásů, které 
  žadatel  založí  v  rámci  tohoto  titulu,  s přiřazením 
  k jednotlivým půdním blokům, popřípadě jejich dílům podle 
  písmene a). 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
titulu tvorba travnatých pásů na svažitých půdách musí být zákres 
příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje 
žadatel zařadit do tohoto titulu, včetně navrženého umístění 
travnatých pásů v mapě půdních bloků. 
 
   (3) Vytvořit travnaté pásy podle tohoto titulu lze na půdním 
bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda vedenou v evidenci 
půdy,5) 
a) jehož střední svažitost činí 3 až 12 stupňů, 
b) na kterém toto podopatření není uplatňováno, 
c) na kterém není uplatňováno některé agroenvironmentální opatření 
  podle § 2 odst. 1 písm. b), nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) 
  bodu 1, 3, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého 
  z těchto opatření zařadit, 
d) který se nenachází na území 1. zóny zvláště chráněného území,6) 
e) na němž není uplatňována některá dohoda v rámci opatření 
  programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Blaník č. 4 a Moravský 
  kras č. 2 a č. 3. 
 
   (4) Žadatel umístí travnaté pásy o šíři 45 až 55 metrů po 
vrstevnicích tak, aby vzdálenost mezi jednotlivými pásy činila 50 
až 200 metrů a délka pásu odpovídala délce vrstevnice příslušného 
půdního bloku, popřípadě jeho dílu, pokud nedojde k přerušení pásu 
krajinným  prvkem plnícím  půdoochrannou, vodoochrannou  nebo 
krajinotvornou funkci. 
 
   (5) Žadatel nejpozději do 31. května prvního kalendářního 
roku příslušného pětiletého období 
a) založí travnaté pásy pomocí samostatného výsevu úředně uznané 
  travní směsi, 
b) oznámí Ministerstvu zemědělství v souladu s § 3g odst. 1 zákona 
  změnu kultury u příslušného dílu půdního bloku, na kterém byl 
  vytvořen travnatý pás. 
 
   (6) Žadatel ošetřuje travnaté pásy založené podle tohoto 
titulu tak, aby 
a) nebyly spásány hospodářskými zvířaty a byly nejméně dvakrát 
  ročně sekány (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně), 
  přičemž posečenou hmotu žadatel z pozemku odklidí a využije ji 
  v rámci jeho podniku, popřípadě poskytne jiné osobě nebo s ní 
  naloží v souladu se zvláštním právním předpisem;21) první seč 
  bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku 
  (v  odůvodnitelných případech  později); bod  2 zásad se 
  neuplatní, 
b) aplikace herbicidů byla využívána pouze v prvních 2 letech 
  příslušného pětiletého období, a to bodově k likvidaci plevelů; 
  žadatel hospodařící v systému ekologického zemědělství podle 
  zvláštního právního předpisu7) nesmí aplikovat herbicidy ani 
  bodově, 
c) nebylo aplikováno v průměru na celkovou plochu zatravněných 
  pásů zařazených do tohoto titulu  více než 40 kg dusíku na 
  hektar zatravněného pásu, a to včetně statkových hnojiv17) 
  a hnojiv18) podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. 
 
   (7) Žadatel na půdních blocích, popřípadě dílech půdního 
bloku s kulturou orná půda, které se nacházejí mezi travnatými 
pásy  vytvořenými podle  tohoto titulu,  pěstuje v  průběhu 
příslušného pětiletého období v každém kalendářním roce alespoň 
2 různé plodiny, nikoliv však širokořádkové plodiny (kukuřice, 
řepa, brambory, bob setý, sója, slunečnice). 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
 6) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
17) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech). 
18) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. 
21) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
  č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
  a zákona č. 356/2003 Sb. 
 
               § 10 
 
          Titul pěstování meziplodin 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu pěstování meziplodin uvede 
a) celkovou  výměru orné  půdy jím  obhospodařovanou vedenou 
  v evidenci půdy,5) 
b) seznam a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou 
  orná půda vedenou v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá 
  pěstování meziplodin v rámci tohoto titulu v prvním kalendářním 
  roce příslušného pětiletého období, 
c) specifikaci meziplodin podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení na 
  jednotlivých půdních blocích nebo dílech, jejichž pěstování 
  předpokládá v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého 
  období. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
titulu pěstování meziplodin musí být zákres příslušných půdních 
bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do 
tohoto titulu v prvním kalendářním roce příslušného pětiletého 
období. 
 
   (3) Žadateli, u něhož podíl výměry orné půdy, kterou požaduje 
zařadit do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin, 
nebude k datu podání žádosti o zařazení činit alespoň 3 % 
z celkové výměry orné  půdy obhospodařované žadatelem vedené 
v evidenci půdy,5) se žádost o zařazení do tohoto titulu zamítne. 
 
   (4) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu pěstování 
meziplodin lze půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není 
a) toto opatření uplatňováno, 
b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 
  odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 
  nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto 
  opatření zařadit, 
c) uplatňována  některá  dohoda  v  rámci  opatření programu 
  SAPARD,16) s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras 
  č. 2 a č. 3. 
 
   (5) Žadatel v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
pěstování meziplodin 
a) vyseje v období od 20. června do 10. října kalendářního roku 
  osivo  meziplodiny, které  odpovídá požadavkům  zvláštního 
  právního předpisu24) a které je uvedeno na seznamu v příloze č. 
  5 k tomuto nařízení, v obvyklém objemu výsevu na hektar, 
  uvedeném v této příloze, 
b) provede po 15. únoru kalendářního roku zapravení porostu 
  meziplodiny  do půdy  a následný  vysev hlavní  plodiny, 
  nepoužije-li žadatel bezorebnou technologii pro výsev hlavní 
  plodiny, 
c) od druhého kalendářního roku příslušného pětiletého období 
  předloží každoročně Fondu současně s žádostí o poskytnutí 
  dotace, nejpozději však do 30. dubna kalendářního roku, 
  1. na Fondem vydaném formuláři seznam a výměru půdních bloků, 
   popřípadě jejich dílů,  na nichž předpokládá pěstování 
   meziplodin v rámci tohoto titulu v příslušném kalendářním 
   roce pětiletého období, 
  2. specifikaci příslušné  meziplodiny podle přílohy  č. 5 
   k tomuto nařízení pěstované na jednotlivých půdních blocích, 
   popřípadě jejich dílech podle bodu 1, 
  3. zákres příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na 
   kterých  bude  v  příslušném  kalendářním  roce vyseta 
   meziplodina podle bodu 1, 
  4. celkovou výměru orné půdy obhospodařované žadatelem vedené 
   v evidenci půdy5) k datu podání žádosti o poskytnutí dotace 
   pro příslušný kalendářní rok. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
24) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
 
               § 11 
 
     Titul trvale podmáčené louky a rašelinné louky 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky uvede 
seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci 
půdy5)  s vymezenými  plochami identifikovanými Ministerstvem 
zemědělství jako podmáčené nebo rašelinné louky, které požaduje 
zařadit  do  tohoto  titulu,  včetně  celkové výměry těchto 
identifikovaných ploch na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky musí být zákres 
příslušných půdních bloků, popřípadě jejich dílů, v mapě půdních 
bloků s vyznačením ploch identifikovaných jako podmáčené nebo 
rašelinné louky, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu. 
 
   (3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu trvale 
podmáčené louky a rašelinné louky lze pouze vymezené plochy 
identifikované jako podmáčené nebo rašelinné louky, 
a) na kterých není toto podopatření uplatňováno, 
b) na  kterých není  uplatňováno některé  agroenvironmentální 
  opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) nebo podle § 2 
  odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3, 5 nebo 6, ani jej žadatel 
  nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit, 
c) na kterých není uplatňována některá dohoda v rámci opatření 
  programu SAPARD,16) 
d) které byly jako podmáčená  nebo rašelinná louka vymezeny 
  Ministerstvem zemědělství. 
 
   (4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období 
ošetřuje podmáčené a rašelinné louky zařazené do tohoto titulu 
tak, aby 
a) nebyla prováděna aplikace hnojiv,18) statkových hnojiv17) nebo 
  upravených kalů,19) 
b) kosení bylo prováděno pomocí lehké mechanizace nejméně jednou 
  ročně, a to v jednom z následujících termínů 
  1. 15. května až 15. června, 
  2. 15. června až 25. července, 
  3. 26. července až 31. srpna, 
  přičemž příslušný termín kosení určí podle místních podmínek 
  pro příslušnou podmáčenou nebo rašelinnou louku Ministerstvo 
  zemědělství; bod 2 zásad se neuplatní, 
c) posekaná travní hmota podle písmene b) byla z pozemku odklizena 
  a využita v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné 
  osobě nebo s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním 
  předpisem,21) 
d) válení, popřípadě smykování bylo prováděno jen s písemným 
  souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody,20) 
e) nebyla prováděna jejich obnova nebo odvodnění, 
f) byla udržována jejich zřetelná hranice v terénu. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
17) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech). 
18) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. 
19) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů. 
20) § 75 až 92 zákona č. 114/1992 Sb. 
21) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
  č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
  a zákona č. 356/2003 Sb. 
 
               § 12 
 
      Titul ptačí lokality na travních porostech 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu ptačí lokality na travních porostech uvede seznam 
a výměru půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci 
půdy,5) které požaduje zařadit do tohoto titulu, v rozlišení na 
hnízdní lokality 
a) chřástala polního, 
b) bahňáků. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
ptačí lokality na travních porostech musí být zákres příslušných 
půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje žadatel 
zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků v rozlišení podle 
odstavce 1. 
 
   (3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu ptačí 
lokality na travních porostech lze pouze půdní blok, popřípadě 
jeho díl, 
a) jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno, 
b) jestliže  na  tomto  bloku  není  uplatňováno  některé 
  agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo d) 
  nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6, ani jej 
  žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření zařadit; 
  je-li na tomto bloku uplatňováno agroenvironmentální opatření 
  podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4, nelze do požadovaného 
  podopatření zahrnout jeho výměru, 
c) na kterém není uplatňována některá dohoda v rámci opatření 
  programu SAPARD,16) 
d) který byl jako hnízdní lokalita chřástala polního, popřípadě 
  bahňáků vymezen Ministerstvem zemědělství. 
 
   (4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období 
ošetřuje travní porosty zařazené do tohoto titulu tak, aby 
a) nebyla aplikována žádná hnojiva,18) statková hnojiva17) ani 
  upravené kaly,19) 
b) nebylo prováděno válení, popřípadě smykování v období od 15. 
  března do 30. června kalendářního roku, 
c) jde-li o hnízdní lokalitu chřástala polního, seč travního 
  porostu byla prováděna od středu půdního bloku, popřípadě jeho 
  dílu ke kraji, 
d) posekaná travní hmota byla z pozemku odklizena a využita 
  v rámci podniku žadatele, popřípadě poskytnuta jiné osobě nebo 
  s ní bylo naloženo v souladu se zvláštním právním předpisem,21) 
e) seč porostu nebyla prováděna nasazením více než 2 žacích strojů 
  najednou, 
f) seč  porostu  byla  prováděna  minimálně  dvakrát  ročně 
  (v odůvodnitelných případech jedenkrát ročně); první seč nebo 
  pastva porostu byla prováděna nejdříve 15. srpna kalendářního 
  roku; bod 2 zásad se v tomto případě neuplatní, 
g) poslední seč porostu v případě hnízdních lokalit bahňáků byla 
  provedena v termínu od 30. září do 15. listopadu kalendářního 
  roku. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
17) § 2 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 
  půdních  látkách,  pomocných  rostlinných  přípravcích 
  a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 
  (zákon o hnojivech). 
18) § 2 písm. a) zákona č. 156/1998 Sb. 
19) § 33 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
  dalších zákonů. 
21) Zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona 
  č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. 
  a zákona č. 356/2003 Sb. 
 
               § 13 
 
             Titul biopásy 
 
   (1) Žadatel v žádosti  o zařazení do podopatření péče 
o krajinu titulu biopásy uvede 
a) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná 
  půda vedených v evidenci půdy,5) na nichž předpokládá založení 
  biopásů v rámci tohoto titulu, 
b) délku, šířku a výměru biopásů, které požaduje zařadit do tohoto 
  titulu. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření péče o krajinu 
biopásy musí být zákres příslušných půdních bloků, popřípadě 
jejich dílů, které požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, 
včetně zákresu navržených biopásů v mapě půdních bloků. 
 
   (3) Zařadit do podopatření péče o krajinu titulu biopásy lze 
půdní blok, popřípadě jeho díl, na kterém není, 
a) toto podopatření uplatňováno, 
b) uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 
  odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 4 nebo 
  5, ani jej žadatel nepožaduje do některého z těchto opatření 
  zařadit, 
c) uplatňována  některá  dohoda  v  rámci  opatření programu 
  SAPARD,16) s výjimkou dohody Moravský kras č. 2, dohody 
  Litovelské Pomoraví č. 7 a dohod Blaník č. 3 a č. 4. 
 
   (4) Biopásy o šíři 6 až 12 metrů lze umístit pouze při 
okrajích půdních bloků, popřípadě jejich dílů s kulturou orná 
půda5) nebo uvnitř půdních bloků ve směru orby. 
 
   (5) Žadatel každoročně v průběhu příslušného pětiletého 
období v rámci podopatření péče o krajinu titulu biopásy 
a) oseje příslušné biopásy podle odstavce 1 směsí osiva, které 
  odpovídá požadavkům zvláštního právního předpisu,24) splňující 
  podmínku podle odstavce 6 v dávce 60 až 70 kg na ha nejpozději 
  do 31. května kalendářního roku, 
b) ponechá  vytvořené biopásy  podle písmene  a) bez zásahu 
  zemědělskou mechanizací a bez ošetření chemickými přípravky na 
  ochranu rostlin do 31. března následujícího kalendářního roku 
  a poté porost biopásů zapraví do půdy, 
c) v případě změny polohy biopásu na příslušném půdním bloku, 
  popřípadě jeho  dílu, předloží Fondu  společně s žádostí 
  o poskytnutí dotace, nejpozději však do 30. dubna příslušného 
  kalendářního roku, nový zákres biopásů pro příslušný kalendářní 
  rok, 
d) zajistí, aby vytvořené biopásy nebyly využívány k přejezdům 
  zemědělské techniky, ani jako souvratě. 
 
   (6) Směs osiv podle odstavce 5 určená pro výsev 1 ha biopásu 
se skládá z nejméně 24 kg pohanky, nejméně 6 kg prosa, nejméně 
0,4 kg kapusty a nejméně 30 kg jiné plodiny, jako je například 
obilnina nebo lupina bílá. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
24) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby 
  pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu 
  osiva a sadby). 
 
               § 14 
 
          Podopatření osevní postup 
          v ochranných zónách jeskyní 
 
   (1) Žadatel v žádosti o zařazení do podopatření osevní postup 
v ochranných zónách jeskyní uvede 
a) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů, které požaduje 
  zařadit do tohoto podopatření, 
b) strukturu plodin na těchto blocích v prvním kalendářním roce 
  příslušného pětiletého období. 
 
   (2) Součástí žádosti o zařazení do podopatření osevní postup 
v ochranných zónách jeskyní musí být zákres struktury plodin na 
jednotlivých půdních blocích, popřípadě jejich dílech, které 
požaduje žadatel zařadit do tohoto titulu, v mapě půdních bloků. 
 
   (3) Zařadit do podopatření osevní postup v ochranných zónách 
jeskyní lze pouze půdní blok, popřípadě jeho díl, s evidovanou 
kulturou orná půda,5) 
a) který se alespoň z 10 % celkové výměry nachází na území 
  chráněné krajinné oblasti Moravský kras a Správa chráněné 
  krajinné oblasti Moravský kras schválila písemně jeho zařazení 
  do tohoto titulu, 
b) jestliže na tomto bloku není toto podopatření uplatňováno, 
c) jestliže na tomto bloku není uplatňováno agroenvironmentální 
  opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 
  písm. c) bodu 1, 4 nebo 5, ani jej žadatel nepožaduje do 
  některého z těchto opatření zařadit, 
d) jestliže na tomto bloku není uplatňována některá dohoda v rámci 
  opatření programu SAPARD,16) s výjimkou dohody Moravský kras č. 
  3. 
 
   (4) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období 
ošetřuje půdní bloky, popřípadě jejich díly zařazené do tohoto 
titulu tak, aby 
a) na těchto blocích, popřípadě jejich dílech nebyla pěstována 
  kukuřice, 
b) obiloviny byly pěstovány na nejvýše 50 % celkové plochy těchto 
  půdních bloků, popřípadě jejich dílů. 
 
   (5) Žadatel v průběhu celého příslušného pětiletého období 
každoročně současně se žádostí o poskytnutí dotace předloží Fondu 
strukturu plodin na půdních blocích, popřípadě jejich dílech 
zařazených do tohoto podopatření, včetně zákresu v mapě půdních 
bloků podle odstavce 2. Žadatel nemusí v prvním kalendářním roce 
příslušného pětiletého období předkládat strukturu plodin a zákres 
v mapě půdních bloků, jestliže se tyto shodují s navrženou 
strukturou plodin a navrženým zákresem v mapě půdních bloků 
obsažených v žádosti o zařazení do tohoto podopatření. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
16) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., 
  o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou 
  a Komisí  Evropských  společenství  jménem  Evropského 
  společenství. 
 
               § 15 
 
             Sazby dotace 
       v rámci agroenvironmentálního opatření 
 
   (1) Sazba dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství 
činí 
a) 3 520 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického 
  zemědělství7) na orné půdě, s výjimkou pěstování zeleniny nebo 
  speciálních bylin, 
b) 1 100 Kč/ha, jde-li o hospodaření v systému ekologického 
  zemědělství7) na travních porostech, 
c) 12 235 Kč/ha, jde-li o pěstování vinic, ovocných sadů nebo 
  chmelnic v systému ekologického zemědělství,7) 
d) 11 050 Kč/ha, jde-li o pěstování zeleniny nebo speciálních 
  bylin na orné půdě v systému ekologického zemědělství.7) 
 
   (2) Dotace v rámci podopatření ekologické zemědělství se 
neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má být v příslušném 
kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci podopatření péče 
o krajinu titulu biopásy. 
 
   (3) Sazba dotace v rámci podopatření ošetřování travních 
porostů činí 
a) 1 920 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako louka, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené 
  v § 7 odst. 6, 
b) 2 800 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 
  odst. 8 písm. a), 
c) 5 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 
  odst. 8 písm. b) bodu 1, 
d) 3 130 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako louka, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle § 7 
  odst. 8 písm. b) bodu 2, 
e) 2 890 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako pastvina, na kterém bude žadatel plnit podmínky uvedené 
  v § 7 odst. 7, 
f) 4 330 Kč/ha travního porostu označeného v žádosti o zařazení 
  jako pastvina, na kterém žadatel bude plnit podmínky podle 
  § 7 odst. 8 písm. c). 
 
   (4) Sazba dotace podle odstavce 3 písm. c), d) nebo f) se 
sníží o 2 800 Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl 
nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území;6) 
v případě odstavce 3 písm. b) se dotace v rámci podopatření 
ošetřování travních porostů na půdní blok, popřípadě jeho díl 
nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6) 
neposkytne; nachází-li se půdní blok, popřípadě jeho díl na území 
1. zóny zvláště chráněného území6) jen zčásti, dotace se sníží 
nebo neposkytne jen na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho 
dílu. 
 
   (5) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
zatravňování orné půdy činí 
a) 9 210 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami 
  uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 1, 
b) 7 265 Kč/ha travního porostu založeného v souladu s podmínkami 
  uvedenými v § 8 odst. 4 písm. a) bodu 2. 
 
   (6) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
tvorba travnatých pásů na svažitých půdách činí 9 440 Kč/ha 
travnatého pásu vytvořeného v souladu s podmínkami uvedenými 
v § 9. 
 
   (7) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
pěstování meziplodin činí 4 580 Kč/ha orné půdy oseté meziplodinou 
v souladu s podmínkami uvedenými v § 10. 
 
   (8) Dotace v rámci  podopatření péče o krajinu titulu 
pěstování meziplodin se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých 
má být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci 
podopatření péče o krajinu titulu biopásy. 
 
   (9) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
trvale podmáčené louky a rašelinné louky činí 12 100 Kč/ha 
travního porostu ošetřovaného v souladu s podmínkami uvedenými 
v § 11. 
 
   (10) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
ptačí lokality na travních porostech činí 
a) 5 180 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita 
  chřástala polního podle § 12 odst. 1 písm. a) a ošetřovaného 
  v souladu s podmínkami uvedenými v § 12, 
b) 5 550 Kč/ha travního porostu vymezeného jako hnízdní lokalita 
  bahňáků podle § 12 odst. 1 písm. b) a ošetřovaného v souladu 
  s podmínkami uvedenými v § 12. 
 
   (11) Sazba dotace podle odstavců 5 a 10 se sníží o 2 800 
Kč/ha, jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl nacházející se na 
území 1. zóny zvláště chráněného území;6) nachází-li se půdní 
blok, popřípadě jeho díl na území 1. zóny zvláště chráněného 
území6) jen zčásti, dotace se  sníží jen na tuto část půdního 
bloku, popřípadě jeho dílu. 
 
   (12) Sazba dotace v rámci podopatření péče o krajinu titulu 
biopásy činí 10 630 Kč/ha biopásu založeného a ošetřovaného podle 
podmínek § 13. 
 
   (13)  Sazba dotace  v rámci  podopatření osevní postup 
v ochranných zónách jeskyní činí 540 Kč/ha orné půdy zařazené do 
tohoto titulu podle § 14. 
 
   (14) Dotace v rámci podopatření osevní postup v ochranných 
zónách jeskyní se neposkytne na plochy orné půdy, na kterých má 
být v příslušném kalendářním roce poskytnuta dotace v rámci 
podopatření péče o krajinu titulu biopásy. 
 
   (15)  Výši  dotace   při  uplatňování  jednotlivých 
agroenvironmentálních opatření Fond vypočte jako součin výměry, na 
kterou  je  poskytována  dotace  v  rámci  příslušného 
agroenvironmentálního opatření, a sazby stanovené podle odstavců 
1 až 14 pro příslušné agroenvironmentální opatření. 
 
   (16) Jestliže žadateli má být v příslušném kalendářním roce 
poskytnuta dotace na jednotlivý půdní blok, popřípadě jeho díl 
nebo jeho vymezenou část v rámci agroenvironmentálních opatření 
podle 
a) § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o ornou půdu, podle § 2 odst. 1 
  písm. c) bodu 1, 2, 3 nebo 6 nebo podle § 2 odst. 1 písm. d) 
  v přepočtu na 1 ha vyšší než 600 EUR, 
b) § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o travní porosty, podle § 2 odst. 
  1 písm. b) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 4 nebo 5 
  v přepočtu na 1 ha vyšší než 450 EUR, nebo 
c) § 2 odst. 1 písm. a), jde-li o vinice, ovocné sady nebo 
  chmelnice v přepočtu na 1 ha vyšší než 900 EUR, 
Fond dotaci poskytnutou na tento blok, popřípadě jeho díl nebo 
jeho vymezenou část poměrně sníží u všech agroenvironmentálních 
opatření, v jejichž rámci má být žadateli na tento blok, popřípadě 
jeho díl nebo jeho vymezenou část dotace poskytnuta; výše dotace 
poskytnutá podle tohoto nařízení za účelem zajištění nepřekročení 
její maximální výše podle tohoto odstavce se přepočte podle 
platného kursu Evropské centrální banky ke dni poskytnutí dotace. 
------------------------------------------------------------------ 
 6) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
 
               § 16 
 
    Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření 
          vedoucích ke snížení dotace 
 
   (1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného 
agroenvironmentálního opatření, vypočtená podle § 15, se sníží 
o 25 %, zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním 
  roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci 
  ekologického zemědělství zvláštním právním předpisem,7) které 
  mělo za následek pravomocné  uložení sankce podle tohoto 
  právního předpisu, nejde-li o porušení některé z podmínek 
  uvedených v § 17 odst. 1 písm. a), 
b) podopatření ošetřování travních porostů 
  1. porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 5 písm. a) 
   nebo b) nebo v § 7 odst. 7 písm. b), c), d) nebo e), nebo 
  2. v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení 
   některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. a) nebo e), 
c) podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy 
  porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 4 písm. b) 
  nebo v § 8 odst. 5 písm. a), v prvním kalendářním roce 
  příslušného pětiletého období, nebo uvedených v § 8 odst. 5 
  písm. b), 
d) podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na 
  svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 
  odst. 4, § 9 odst. 5 písm. b) nebo v § 9 odst. 6 písm. b), 
e) podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky 
  a rašelinné louky 
  1. porušení některé z podmínek uvedených v § 11 odst. 4 písm. 
   b) nebo d), nebo 
  2. v průběhu příslušného pětiletého období opakované porušení 
   podmínky uvedené v § 11 odst. 4 písm. f), 
f) podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních 
  porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 
  4 písm. c), d) nebo e), 
g) podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé 
  z podmínek uvedených v § 13 odst. 4 nebo 6 nebo v § 13 odst. 
  5 písm. d). 
 
   (2) Dotace snížená o 25 % v rámci všech agroenvironmentálních 
opatření, ve kterých je žadatel zařazen, se poskytne, zjistí-li 
Fond v příslušném kalendářním roce u žadatele 
a) porušení některé z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 
  zásad, 
b) opakované nebo další (§ 22  odst. 3 a 4) porušení podmínky 
  uvedené v bodě 4 zásad v průběhu příslušného pětiletého období, 
c) porušení některé z podmínek uvedených v bodě 2 zásad v rozsahu 
  3 až 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů 
  vedených v evidenci půdy,5) nebo 
d) opakované nebo další porušení některé z podmínek uvedených 
  v bodě 2 zásad v rozsahu méně než 3 % celkové výměry jím 
  obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy5) 
  v průběhu příslušného pětiletého období. 
 
   (3) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení 
více podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření, snížení 
podle odstavce  1 se provede samostatně  za porušení každé 
jednotlivé  podmínky  tohoto  agroenvironmentálního  opatření. 
Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení podmínek 
uvedených ve více bodech zásad, snížení podle odstavce 2 se 
provede samostatně za porušení každého jednotlivého bodu zásad. 
 
   (4) Opakované a další porušení jednotlivé podmínky zásad Fond 
posuzuje  u žadatele  samostatně pro  každé pětileté období 
příslušného agroenvironmentálního opatření, do kterého je žadatel 
zařazen; ustanovení tohoto odstavce se vztahuje obdobně i na 
porušení jednotlivých podmínek zásad uvedených v § 18 nebo 20. 
------------------------------------------------------------------ 
5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb. 
7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se  vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
 
               § 17 
 
    Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření 
 vedoucích k neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce 
    v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření 
 
   (1) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného 
agroenvironmentálního opatření se  neposkytne, zjistí-li Fond 
u žadatele při uplatnění 
a) podopatření ekologické zemědělství v příslušném kalendářním 
  roce porušení některé z podmínek uvedených 
  1. v zákoně o ekologickém zemědělství7) v § 10 odst. 2, § 10 
   odst. 3 písm. a) nebo b), § 11 odst. 1 písm. c) nebo e), 
   § 12 odst. 1 nebo 2, § 14 odst. 1 písm. b) nebo e), § 14 
   odst. 2 písm. a), f), i), j), k) nebo l), § 21 odst. 1 nebo 
   v § 21 odst. 2 písm. b), které mělo za následek pravomocné 
   uložení sankce, nebo 
  2. v § 6 odst. 5 nebo 6, 
b) podopatření  ošetřování travních  porostů porušení některé 
  z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 
  7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a) nebo c), § 7 
  odst. 8 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo v § 7 odst. 9 nebo 10, 
c) podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy 
  porušení některé z podmínek uvedených v § 8 odst. 5 písm. c), 
d) podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na 
  svažitých půdách porušení některé z podmínek uvedených v § 9 
  odst. 6 písm. a) nebo c) nebo v § 9 odst. 7, 
e) podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin porušení 
  některé z podmínek uvedených v § 10 odst. 5, 
f) podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky 
  a rašelinné louky porušení některé z podmínek uvedených v § 11 
  odst. 4 písm. a) nebo c), 
g) podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních 
  porostech porušení některé z podmínek uvedených v § 12 odst. 
  4 písm. a), b) nebo g), 
h) podopatření péče o krajinu titulu biopásy porušení některé 
  z podmínek uvedených v § 13 odst. 5 písm. a), b) nebo c), 
i) podopatření titulu osevní postup v ochranných zónách jeskyní 
  porušení některé z podmínek uvedených v § 14 odst. 4 nebo 5. 
 
   (2) Dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného 
agroenvironmentálního opatření se  neposkytne, zjistí-li Fond 
v příslušném pětiletém období u žadatele opakované nebo další 
(§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé z podmínek, která vedla 
v příslušném pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 
1 písm. a), § 16 odst. 1 písm. b) bodu 1, § 16 odst. 1 písm. 
c), d), f) nebo g) nebo podle § 16 odst. 1 písm. e) bodu 1, anebo 
další porušení některé z podmínek, které vedlo v příslušném 
pětiletém období ke snížení dotace podle § 16 odst. 1 písm. b) 
bodu 2 nebo § 16 odst. 1 písm. e) bodu 2. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně 
  zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
  pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. 
  Nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991 o ekologickém zemědělství 
  a k němu se  vztahujícím označování zemědělských produktů 
  a potravin. 
 
               § 18 
 
     Porušení zásad vedoucích k neposkytnutí dotace 
         v příslušném kalendářním roce 
     v rámci všech agroenvironmentálních opatření, 
           do kterých je žadatel 
       v příslušném kalendářním roce zařazen 
 
   Dotace v příslušném kalendářním roce se neposkytne v rámci 
všech agroenvironmentálních opatření,  do kterých je žadatel 
v příslušném kalendářním roce zařazen, zjistí-li Fond u žadatele 
a) porušení některé z podmínek uvedených v bodě 5 nebo 8 zásad, 
b) porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 
  20 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů 
  vedených v evidenci půdy,5) 
c) opakované nebo další (§ 22 odst. 3 a 4) porušení některé 
  z podmínek uvedených v bodě 1, 3, 6 nebo 7 zásad, 
d) opakované nebo další porušení podmínky uvedené v bodě 2 zásad 
  v rozsahu od 3 do 20 % celkové výměry jím obhospodařovaných 
  travních porostů vedených v evidenci půdy.5) 
------------------------------------------------------------------ 
5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb. 
 
               § 19 
 
    Porušení podmínek agroenvironmentálního opatření 
  vedoucích k vyřazení z příslušného agroenvironmentálního 
          opatření a vrácení dotace 
 
   (1) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatnění 
a) podopatření  ekologické  zemědělství,  že  byl  v průběhu 
  příslušného pětiletého období vyřazen ze seznamu ekologických 
  podnikatelů a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období 
  v rámci ekologického zemědělství,15) 
b) podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy 
  porušení podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. a), 
c) podopatření péče o krajinu titulu tvorba travnatých pásů na 
  svažitých půdách porušení podmínek uvedených v § 9 odst. 5 
  písm. a), 
d) podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky 
  a rašelinné louky porušení podmínek uvedených v § 11 odst. 4 
  písm. e), 
e) podopatření péče o krajinu titulu ptačí lokality na travních 
  porostech porušení podmínky uvedené v § 12 odst. 4 písm. f), 
dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření se 
neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z příslušného 
agroenvironmentálního opatření pro  příslušné pětileté období 
a vrácení25) dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od 
počátku tohoto pětiletého období. 
 
   (2) Dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření 
se neposkytne a současně Fond rozhodne o vyřazení žadatele 
z příslušného  agroenvironmentálního  opatření  pro  příslušné 
pětileté období a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální 
opatření od počátku tohoto pětiletého období též v případě, 
zjistí-li v příslušném pětiletém období u žadatele opakované 
porušení podmínky, které vedlo v příslušném pětiletém období 
k neposkytnutí dotace podle § 17 odst. 1. 
------------------------------------------------------------------ 
15) § 7 odst. 7 zákona č. 242/2000 Sb. 
25) § 11a zákona č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. 
  a zákona č. 85/2004 Sb. 
 
               § 20 
 
        Porušení zásad vedoucích k vyřazení 
      ze všech agroenvironmentálních opatření, 
    do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce 
          zařazen, a vrácení dotace 
 
   Dotace v rámci všech agroenvironmentálních opatření, ve 
kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, se 
neposkytne a Fond současně rozhodne o jeho vyřazení z těchto 
agroenvironmentálních opatření pro  příslušné pětileté období 
a vrácení dotace pro příslušné agroenvironmentální opatření od 
počátku tohoto pětiletého období, zjistí-li u žadatele opakované 
porušení některé z podmínek uvedených 
a) v bodě 5 nebo 8 zásad, nebo 
b) v bodě 2 zásad v rozsahu větším než 20 % celkové výměry jím 
  obhospodařovaných travních porostů vedených v evidenci půdy.5) 
------------------------------------------------------------------ 
5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb. 
 
              ČÁST TŘETÍ 
           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 21 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   (1) Žádost o zařazení do agroenvironmentálních opatření podle 
§ 2 odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) 
bodu 1, 2, 4 nebo 5 pro období 2004 až 2008 a žádost o zařazení do 
agroenvironmentálních opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3 
nebo 6 pro období 2004 až 2009 se podává současně se žádostí 
o poskytnutí dotace pro rok 2004, a to nejpozději do 31. května 
2004. 
 
   (2) V kalendářním roce 2004 se stanoví intenzita chovu 
hospodářských zvířat žadatele podle § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 5 
písm. a) a podle § 7 odst. 10 za období od 1. dubna do 31. srpna 
kalendářního roku. 
 
   (3) V kalendářním roce 2004 doručí žadatel čestné prohlášení 
podle § 6 odst. 6 nebo § 7 odst. 10 s požadovanými údaji pouze za 
období od 1. dubna do 31. srpna. 
 
               § 22 
 
            Zvláštní ustanovení 
 
   (1) Obsahem formulářů, vydaných Fondem, mohou být pouze 
nezbytné údaje, potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky 
k provedení  příslušného agroenvironmentálního  opatření podle 
zákona a podle tohoto nařízení. 
 
   (2) Průměrnou intenzitu chovu hospodářských zvířat žadatele 
podle § 6 odst. 5 a 6, § 7 odst. 5 písm. a) a podle § 7 odst. 10 
Fond stanoví jako aritmetický průměr jednotlivých intenzit chovu 
hospodářských zvířat zjištěných za příslušné kalendářní měsíce 
daného období. Intenzitu chovu hospodářských zvířat v příslušném 
kalendářním měsíci Fond vypočte  jako podíl počtu žadatelem 
chovaných velkých dobytčích jednotek zvířat k dvacátému dni tohoto 
měsíce zjištěný na základě údajů informačního systému ústřední 
evidence hospodářských zvířat,26) a to včetně počtu velkých 
dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle § 6 odst. 6 nebo podle 
§ 7 odst. 10, a výměry dotčených travních porostů užívané tímto 
žadatelem k dvacátému dni tohoto měsíce zjištěné na základě údajů 
evidence půdy.5) 
 
   (3) Pro účely tohoto nařízení se opakovaným porušením podle 
§ 16 až 20 rozumí porušení uvedené podmínky dvakrát. 
 
   (4) Pro účely tohoto nařízení se dalším porušením podle § 16 
až 20 rozumí porušení uvedené podmínky třikrát a vícekrát. 
------------------------------------------------------------------ 
 5) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
26) Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
  hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
  (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona 
  č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb. 
 
               § 23 
 
              Účinnost 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            PhDr. Špidla v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
             Přílohy 1 - 6 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Přílohy č. 1 - 6 budou do ASPI zařazeny dodatečně. 


 

Datum uveřejnění: 21. dubna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5364