LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 995/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 17. srpna 2005 č. 995 k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

V l á d a

I. s c h v a l u j e návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády s výjimkou připomínky č. 5 k bodu 16;

II. u k l á d á ministru průmyslu a obchodu vypracovat ve spolupráci s ministrem životního prostředí konečné znění vládního návrhu zákona podle bodu I tohoto usnesení;

III. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu projednání s upozorněním, že tento vládní návrh zákona se týká členství České republiky v Evropské unii,

2. ministry průmyslu a obchodu a životního prostředí, aby odůvodnili vládní návrh zákona v Parlamentu České republiky.


Provedou:

předseda vlády,
ministři průmyslu a obchodu,
životního prostředí

 

Datum uveřejnění: 17. srpna 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2031