LEGISLATIVA

552/2006 Sb.

Vyhláška ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.

552/2006 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 11. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:

Čl.I

Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů".

2. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene v) doplňují slova "pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů".

3. V § 4 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Na základě žádosti sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy účastníkovi trhu s elektřinou jeho registrační číslo.".

4. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) V případě, že dodavatel zajišťuje dodávku elektřiny konečnému zákazníkovi prostřednictvím smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), uzavře provozovatel distribuční soustavy na žádost dodavatele s tímto dodavatelem rámcovou smlouvu o distribuci elektřiny.".

5. V § 5 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) V případě, že je mezi provozovatelem distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 4, provozovatel distribuční soustavy umožní dodavateli elektronickou fakturaci.".

Dosavadní odstavce 5 až 16 se označují jako odstavce 6 až 17.

6. V § 5 se na konci textu odstavce 8 doplňují slova " , s výjimkou případů podle odstavce 12".

7. V § 5 odst. 9 první věta zní: "Platba za přenos elektřiny a platba za distribuci elektřiny se skládá z platby za použití sítí, platby za rezervovanou kapacitu a v případě distribuce elektřiny také z platby za překročení rezervované kapacity.".

8. V § 5 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem, provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny.".

9. V § 5 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12, který zní:

"(12) Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho provozovatele distribuční soustavy připojeno více odběrných míst s průběhovým měřením typu A nebo B, jejichž odběr je propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce, stanoví provozovatel distribuční soustavy rezervovanou kapacitu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů naměřených na odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.".

Dosavadní odstavce 12 až 17 se označují jako odstavce 13 až 18.

10. V § 5 odstavec 17 zní:

"(17) Účastník trhu s elektřinou odebírá elektřinu v odběrném nebo předávacím místě s hodnotou induktivního účiníku 0,95 - 1,00, pokud se s provozovatelem distribuční soustavy nedohodne jinak.".

11. V § 7 odst. 1 písmeno c) zní:

"c) smlouvy o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí, která je uzavírána jako

1. smlouva o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí pro vyrovnání systémové odchylky, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a dodavatel dodávající elektřinu po předchozí dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem přenosové soustavy nebo sám zahraniční provozovatel přenosové soustavy na straně druhé; tato smlouva může být uzavřena i v době po uzavírce dvoustranných obchodů,

2. smlouva o operativní dodávce elektřiny do zahraničí, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou subjekt zúčtování dodávající po předchozí dohodě s provozovatelem přenosové soustavy elektřinu do zahraničí na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy nebo obchodník po předchozí dohodě s provozovatelem zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; tato smlouva může být uzavřena i v době po uzavírce dvoustranných obchodů,".

12. V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Smluvní stranou této smlouvy může být jen subjekt zúčtování nebo registrovaný účastník trhu se souhlasem subjektu zúčtování, který za něj převzal odpovědnost za odchylku.".

13. V § 8 odstavec 1 zní:

"(1) Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu konečného zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s elektřinou. Na žádost účastníka trhu s elektřinou zaregistruje provozovatel distribuční soustavy místo připojení jeho zařízení k distribuční soustavě, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny, přičemž odpovědnost za takto zaregistrovaná předávací místa lze přenést na 2 různé subjekty zúčtování.".

14. V § 12 odst. 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".

15. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Vyrovnávací trh s regulační energií

(1) Vyrovnávací trh s regulační energií je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou. Registrovaní účastníci trhu se účastní vyrovnávacího trhu s regulační energií se souhlasem subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jejich odchylku. Při uzavření smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií doloží registrovaný účastník trhu s elektřinou operátorovi trhu souhlas subjektu zúčtování s účastí na tomto trhu.

(2) Na vyrovnávacím trhu s regulační energií se obchoduje kladná a záporná regulační energie v minimálním množství jedné MWh. Nabídky na vyrovnávací trh s regulační energií podávají registrovaní účastníci trhu nejpozději 30 minut před začátkem obchodní hodiny, kdy má být dodávka kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové soustavy, jako jediným poptávajícím, využita ke krytí systémové odchylky. Provozovatel přenosové soustavy vyhodnotí přijatou nabídku regulační energie jako uskutečněnou dodávku regulační energie a předá ji operátorovi trhu k vypořádání.

(3) Přijaté nabídky dodávek kladné a záporné regulační energie na vyrovnávacím trhu s regulační energií pro dané obchodní hodiny zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek.".

16. V § 18 odst. 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova "a elektřiny obstarané ze zahraničí".

17. V § 18 se doplňuje odstavec 14, který zní:

"(14) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 pouze v případě, že mu je dodavatel, který dodává elektřinu takovému konečnému zákazníkovi, poskytne v požadovaném formátu každý pracovní den nejpozději do 10.30 hodin.".

18. V § 19 odst. 12 se za slova "založeno na" vkládají slova "kategorizaci konečných zákazníků podle přílohy č. 4a a".

19. V § 19 odst. 14 se slovo "zveřejňuje" nahrazuje slovy "zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu s elektřinou".

20. V § 19 odst. 18 se slova "podle § 18 odst. 8 písm. c)" nahrazují slovy "v termínu podle § 32 odst. 4".

21. § 22 včetně nadpisu zní:

"§ 22

Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky

(1) Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.

(2) Skutečné hodnoty týkající se závazku subjektu zúčtování odebrat elektřinu z elektrizační soustavy se zaokrouhlují na desetiny MWh následujícím způsobem:

a) pokud je na druhém místě za desetinnou čárkou (setiny MWh) číslice větší nebo rovna 5, pak se k číslici na prvním místě za desetinnou čárkou přičte 1 a číslice na druhém a dalším místě za desetinnou čárkou se odstraní,

b) v ostatních případech se všechny číslice na druhém a dalším místě za desetinnou čárkou odstraní.

(3) Rozdíl součtů skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1 kWh za kalendářní měsíc.

(4) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky elektřiny o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.".

22. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24

Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

(1) Za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny v elektrizační soustavě obstarává provozovatel přenosové soustavy elektřinu, a to pro každou obchodní hodinu.

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu

a) jako regulační energii prostřednictvím aktivací podpůrných služeb,

b) na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo

c) ze zahraničí na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1.

(3) Ceny elektřiny podle odstavce 2 slouží k určení zúčtovací ceny podle § 25 odst. 2 a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.

(4) Provozovatel přenosové soustavy stanoví celkové náklady spojené s řešením stavu nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství elektřiny podle odstavce 2 v MWh a jejich cen v Kč/MWh a tyto údaje předá operátorovi trhu do 11.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých bloků výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu v případě, že jde o elektřinu opatřenou ze zahraničí. V případě regulační energie zajištěné na vyrovnávacím trhu jsou údaje předávány za jednotlivé hodiny formou součtu akceptované energie na vyrovnávacím trhu a celkové platby za jednotlivé registrované účastníky trhu.

(5) Elektřinu podle odstavce 2 zúčtuje operátor trhu, a to

a) poskytovatelům podpůrných služeb na základě smlouvy o dodávce regulační energie nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií,

b) registrovaným účastníkům trhu na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií,

c) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané ze zahraničí na základě smlouvy podle § 25 odst. 4.

(6) Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny a ceny v členění podle odstavce 2 za každou obchodní hodinu.".

23. § 25 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 20a zní:

"§ 25

Zúčtování a finanční vypořádání odchylek

(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovací ceny pro jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 24 odst. 2. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu zjišťuje pro každou obchodní hodinu vícenáklady na elektřinu využitou provozovatelem přenosové soustavy pro vyrovnání systémové odchylky. Tyto vícenáklady jsou stanoveny jako kladný rozdíl mezi celkovými náklady na elektřinu podle § 24 odst. 2 v dané obchodní hodině a absolutní hodnotou součinu systémové odchylky a zúčtovací ceny. Pokud je tento rozdíl záporný, jsou vícenáklady rovny nule.

(4) Za všechny hodiny, kdy vzniká kladný rozdíl mezi absolutní hodnotou součinu systémové odchylky a zúčtovací ceny a náklady na elektřinu podle § 24 odst. 2, je souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc přeúčtován operátorem trhu provozovateli přenosové soustavy na základě smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 24 odst. 2. Předmětem této smlouvy je také úhrada elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. c).

(5) Rozdíly podle odstavce 4 jsou Úřadem zahrnuty do výnosů z poskytování systémových služeb v souladu se zvláštním právním předpisem, který stanoví postupy pro regulaci cen v energetice^20a).

(6) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou a výši platby za zúčtování. Výše platby za zúčtování je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku kladnou nebo odchylku zápornou se stanoví jako součet

a) platby za elektřinu stanovené jako součin velikosti odchylky kladné nebo odchylky záporné a zúčtovací ceny,

b) vícenákladů stanovených jako podíl z vícenákladů podle odstavce 3 ve výši odpovídající podílu absolutní hodnoty kladné odchylky nebo záporné odchylky subjektu zúčtování na součtu absolutních hodnot odchylek všech subjektů zúčtování.

(7) Každý pracovní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den, případně za všechny bezprostředně předcházející nepracovní dny. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu

a) velikost odchylky v MWh,

b) zúčtovací cenu v Kč/MWh,

c) podíl na vícenákladech elektrizační soustavy v Kč/MWh,

d) platbu subjektu zúčtování v Kč.

(8) Po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, operátor trhu na základě součtu plateb subjektu zúčtování vystaví daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, popřípadě podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb je zajišťováno operátorem trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(9) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí splatné závazky vůči operátorovi trhu ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.

(10) Zrušení registrace podle odstavce 9 zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně o této skutečnosti informuje všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni sjednané množství elektřiny se subjektem zúčtování, kterému byla registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

(11) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve třech etapách:

a) denní vypořádání ve formě zálohové platby,

b) měsíční vypořádání, které se provádí po skončení kalendářního měsíce a na které se vystavuje daňový doklad a zúčtovávají zálohy z denního vypořádání,

c) závěrečné měsíční vypořádání, které se provádí pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.

(12) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(13) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 11 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 11 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8.

(14) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 11 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 11 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7.

20a) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.".

24. V § 26 odstavec 4 zní:

"(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování stanovená podle § 12 odst. 4, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 2, rovna nule.".

25. V § 29 odst. 1 písmeno d) zní:

"d) informace o reklamacích uplatněných účastníky trhu s elektřinou vůči operátorovi trhu,".

26. V § 29 odst. 2 větě první se slova "použití opatření pro předcházení" zrušují.

27. V § 29 odst. 3 se za slovo "zákazníků" vkládají slova "kategorie D".

28. V § 29 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Operátor trhu poskytne účastníkům trhu s elektřinou s právem přístupu do informačního systému operátora trhu údaje uvedené v přílohách č. 7 a 8 prostřednictvím informačního systému operátora trhu.".

29. V § 29 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy

a) v den předcházející obchodnímu dni pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování,

b) v den následující po obchodním dni pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu.".

30. § 30 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23 a 24 zní:

"§ 30

Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku

(1) Základní změny dodavatele účastníka trhu s elektřinou jsou

a) změna dodavatele za jiného dodavatele,

b) změna počtu dodavatelů,

c) přechod konečného zákazníka z jednoho odběrného místa na jiné odběrné místo v jiné distribuční soustavě,

d) změna dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, nebo

e) v případě účastníka trhu s elektřinou typu domácnost nebo malý zákazník změna dodavatele za dodavatele poslední instance^23).

(2) Před první změnou dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději

a) 8 pracovních dnů před účinností změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu A nebo B; změna dodavatele se uskutečňuje vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce,

b) 17 pracovních dnů před účinností změny dodavatele, jedná-li se o změnu dodavatele v odběrném místě s měřením typu C.

(3) V důsledku uzavírání nové smlouvy o připojení podle odstavce 2 nevzniká účastníku trhu s elektřinou povinnost hradit podíl na oprávněných nákladech na připojení^24).

(4) Odstavec 2 se nevztahuje na připojená předávací místa výroben elektřiny. Dále se nevztahuje na odběrná místa zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční soustavě po 1. lednu 2002.

(5) Před změnou dodavatele, nejpozději v termínech podle odstavce 2, podává účastník trhu s elektřinou u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2 k této vyhlášce, a to

a) nový dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě jiné smlouvy.

(6) Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny podle odstavce 5 se nepodává, pokud je taková smlouva mezi dotčenými účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(7) V případě první změny dodavatele u již připojeného předávacího místa výrobny elektřiny nebo odběrného místa konečného zákazníka, které bylo připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě po 1. lednu 2002, a konečný zákazník již má na dané odběrné místo uzavřenu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny, podává účastník trhu s elektřinou příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy žádost o registraci daného předávacího nebo odběrného místa nejpozději v termínech podle odstavce 2.

(8) Před první změnou dodavatele, nejpozději však 3 pracovní dny ode dne doručení žádosti o uzavření smlouvy o připojení podle odstavce 2, smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny podle odstavce 5, nebo úplné žádosti o registraci odběrného místa podle odstavce 7, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy u operátora trhu odběrná místa daného účastníka trhu s elektřinou.

(9) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy uzavře smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti podle odstavce 5.

(10) Před změnou dodavatele, nejpozději 4 pracovní dny po termínech podle odstavce 2, uzavřou účastník trhu s elektřinou a nový dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny. Ve stejném termínu podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy:

a) identifikační a registrační číslo nového dodavatele,

b) typ smlouvy o dodávce elektřiny, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen "datum účinnosti změny dodavatele"), a dobu trvání smlouvy,

c) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s elektřinou nebo souhlas subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

d) výčet a identifikace odběrných míst.

(11) Nejpozději 1 pracovní den po podání žádosti podle odstavce 10 předá operátor trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým jsou odběrná místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 10.

(12) Pokud nejsou údaje předávané podle odstavce 11 úplné, může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změnu dodavatele odmítnout.

(13) Odmítnutí podle odstavce 12 včetně uvedení důvodu nahlásí provozovatel příslušné soustavy operátorovi trhu a operátor trhu pak stávajícímu dodavateli a dodavateli, který změnu požadoval, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po předání žádosti o změnu dodavatele operátorem trhu provozovateli příslušné soustavy.

(14) Do 2 pracovních dnů po předání žádosti o změnu dodavatele provozovateli příslušné soustavy zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, změnu dodavatele, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k novému dodavateli s datem účinnosti změny dodavatele podle odstavce 15. Do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti na změnu dodavatele nahlásí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zaregistrovanou změnu dodavatele operátorovi trhu a operátor trhu pak předchozímu a novému dodavateli. Zaregistrování změny počtu dodavatelů s datem účinnosti podle odstavce 15 nahlásí operátor trhu rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

(15) Zaregistrovaná změna dodavatele nabývá účinnosti

a) k první obchodní hodině prvního dne měsíce pro účastníky trhu s elektřinou v odběrných místech s měřením typu A nebo B v případě změn dodavatele uvedených v odstavci 1 písm. a) a b),

b) k datu změny uvedené v žádosti o změnu dodavatele, které je stanoveno nejdříve 10 pracovních dní po zaregistrování změny dodavatele pro účastníky trhu s elektřinou v odběrných místech s měřením typu C, přičemž ke změnám dodavatele uvedeným v odstavci 1 písm. a) pro účastníky trhu s elektřinou s měřením typu C může dojít jednou za půl roku, s výjimkou změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele v případě podle § 12a odst. 6 energetického zákona nebo změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

(16) K datu účinnosti změny dodavatele provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet podle zvláštního právního předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů^1), v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 17 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny podle zvláštního právního předpisu^1). V případě předávacích míst výroben elektřiny se podle tohoto odstavce postupuje přiměřeně.

(17) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených novým dodavatelem nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele.

(18) V případě, že se jedná o první změnu dodavatele elektřiny konečného zákazníka, jehož zařízení je připojeno k distribuční soustavě, registruje současně provozovatel příslušné distribuční soustavy i předávací místa nebo souhrn předávacích míst všech výroben elektřiny připojených do této distribuční soustavy.

(19) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele, údajů potřebných pro registraci odběrných míst, registrace konečných zákazníků probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

23) § 12a odst. 1 energetického zákona.

24) § 28 odst. 2 písm. i) energetického zákona.".

31. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně nadpisu zní:

"§ 31a

První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa

(1) Nejpozději 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny podá účastník trhu s elektřinou, který má uzavřenou smlouvu o připojení, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny podle § 5 odst. 2, a to

a) dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) nebo podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 2,

b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

(2) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které má být nové odběrné místo připojeno, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odběrné místo u operátora trhu do 10 pracovních dnů ode dne doručení úplné žádosti podle odstavce 1.

(3) Nejpozději 4 pracovní dny před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny uzavře účastník trhu s elektřinou a dodavatel smlouvu o dodávce elektřiny.

(4) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které má být nové odběrné místo připojeno, podává dodavatel nejpozději 4 pracovní dny před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do daného odběrného místa (dále jen "zahájení dodávky"), která obsahuje následující údaje z uzavřené smlouvy:

a) identifikační a registrační číslo dodavatele,

b) typ smlouvy o dodávce elektřiny, datum, od kterého se má dodávka uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,

c) závazek dodavatele o převzetí odpovědnosti za odchylku účastníka trhu s elektřinou nebo souhlas subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,

d) identifikace odběrného místa.

(5) Nejpozději 1 pracovní den po podání žádosti podle odstavce 4 předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky provozovateli přenosové soustavy nebo příslušným provozovatelům distribučních soustav, ke kterým budou odběrná místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá údaje z uzavřené smlouvy v rozsahu podle odstavce 4.

(6) Pokud nejsou údaje předávané podle odstavce 5 úplné, může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zahájení dodávky odmítnout. Odmítnutí včetně uvedení důvodu nahlásí provozovatel příslušné soustavy operátorovi trhu a operátor trhu pak dodavateli, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po předání žádosti o zahájení dodávky operátorem trhu provozovateli příslušné soustavy.

(7) Do 2 pracovních dnů po předání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 4 provozovateli příslušné soustavy zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, dodavatele, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 8. Do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 4 nahlásí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zahájení dodávky operátorovi trhu a operátor trhu pak dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

(8) Zaregistrování zahájení dodávky podle odstavce 7 nabývá účinnosti dnem zahájení přenosu nebo distribuce.

(9) Žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 4, údajů potřebných pro registraci odběrných míst se zasílají formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.".

32. V § 32 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Vyúčtování dodávky nebo distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož odběr elektřiny je uskutečňován z napěťové hladiny nízkého napětí a jehož odběrné místo je vybaveno měřením typu C, se provádí nejméně jednou za rok.".

33. V § 32 odstavec 3 zní:

"(3) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením typu B, s výjimkou odběrných míst vybavených měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2. Od 1. dubna 2007 zasílá provozovatel distribuční soustavy takové údaje i za zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B a připojeno na hladinu nízkého napětí. Způsob předávání údajů se sjedná ve smlouvě o předávání technických údajů^4). Údaje potřebné k vyúčtování plateb podle odstavce 1 nebo 2 jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.".

34. V § 32 odstavec 7 zní:

"(7) V případě, že účastník trhu s elektřinou, který má uzavřenou rámcovou smlouvu podle § 5 odst. 4, zašle před obdržením vyúčtování dodávky zahrnující datum 31. prosince provozovateli distribuční soustavy samoodečty k 31. prosinci, provozovatel distribuční soustavy odsouhlasí zaslané samoodečty nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí do 30 kalendářních dnů po jejich zaslání. Odsouhlasené samoodečty se použijí při fakturaci distribuce elektřiny.".

35. V § 32 odstavec 8 zní:

"(8) V případě, že jsou zákazníkovi kategorie D účtovány zálohové platby za distribuci a dodávku elektřiny, jejich celková výše nesmí být větší než 100 % platby odpovídající spotřebě za předchozí srovnatelné zúčtovací období za předpokladu zachování hodnoty rezervované kapacity nebo jmenovité proudové hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem, pokud se strany nedohodnou jinak. Toto ustanovení se nevztahuje na zákazníky odebírající elektřinu v režimu dodavatele poslední instance.".

36. V § 32 se odstavce 9 až 12 zrušují.

37. V § 33 odst. 1 se slovo "dvacátého" nahrazuje slovem "patnáctého".

38. V příloze č. 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Hodnoty průměrných spotřeb elektřiny poskytnuté Úřadem, které platí po celý kalendářní rok, operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku.".

39. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Třídy typových diagramů dodávek

----------------------------- Třída Typ Charakter odběru Pevné ceny distribuce konečného podle cenového zákazníka rozhodnutí Úřadu ----------------------------- 1 Odběratel - odběr bez tepelného využití elektřiny - C01d, C02d, C03d kategorie C ----------------------------- 2 Odběratel - odběr s akumulačním spotřebičem - C25d, C26d, C35d kategorie C - odběr s hybridním vytápěním ----------------------------- 3 Odběratel - odběr s přímotopným systémem vytápění - C45d, C55d, C56d kategorie C - odběr s tepelným čerpadlem ----------------------------- 4 Odběratel - odběr bez tepelného využití elektřiny - D01d, D02d, D61d kategorie D ----------------------------- 5 Odběratel - odběr s akumulačním spotřebičem - D25d, D26d kategorie D ----------------------------- 6 Odběratel - odběr s hybridním vytápěním - D35d kategorie D ----------------------------- 7 Odběratel - odběr s přímotopným systémem vytápění - D45d, D55d, D56d kategorie D - odběr s tepelným čerpadlem ----------------------------- 8 Odběratel - odběr pro veřejné osvětlení - C62d kategorie C -----------------------------

Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům provede provozovatel distribuční soustavy podle stávajícího tarifu a této přílohy.".

40. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 4a, která zní:

"Příloha č. 4a k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Kategorizace konečných zákazníků

Pro účely organizace trhu s elektřinou se koneční zákazníci dělí do následujících kategorií:

a) odběratel kategorie A - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV,

b) odběratel kategorie B - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně,

c) odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,

d) odběratel kategorie D - fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.".

41. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

Způsob stanovení zúčtovací ceny

(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii pro dodavatele regulační energie se stanoví v režimu nabídkových cen a je rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby anebo opatřené na vyrovnávacím trhu s regulační energií.

(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii pro dodavatele regulační energie se stanoví v režimu nabídkových cen a je rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby anebo opatřené na vyrovnávacím trhu s regulační energií.

(3) Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky, které měly v dané obchodní hodině aktivovanou pouze sekundární regulaci, se stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu.

(4) Je-li v dané obchodní hodině obstarána elektřina podle § 24 odst. 2, zúčtovací cena se stanoví operátorem trhu pro každou obchodní hodinu takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu, použije se cena stanovená Úřadem,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou nejvyšší dosažená cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu, použije se cena stanovená Úřadem.

(5) V případě, že pro některou obchodní hodinu nebyla obstarána žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se zúčtovací cena podle cenového rozhodnutí Úřadu.".

42. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 541/2005 Sb.

VZOR

Měsíční výkaz o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů

za měsíc/rok: název výrobny^1):

------------------- -----------------------------

------------------- -----------------------------

----------------------------- Jméno, příjmení a případný dodatek nebo obchodní firma nebo název výrobce:

Identifikační číslo: ----------------------------- Adresa výrobny^1): ----------------------------- Číslo licence: ----------------------------- Druh obnovitelného zdroje: ----------------------------- Datum uvedení do provozu: ----------------------------- Kategorie biomasy:^2) -----------------------------

----------------------------- Číslo Název položky Jednotka Za měsíc Od počátku roku údaje ----------------------------- 1 Instalovaný elektrický výkon MW X ----------------------------- 2 Svorková výroba elektřiny^3),^4) MWh ----------------------------- 3 Technologická vlastní spotřeba MWh elektřiny^3),^5) ----------------------------- 4 Ostatní vlastní spotřeba MWh elektřiny^3),^6) ----------------------------- 5 Dodávka elektřiny do lokální MWh nebo regionální distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy v režimu bonusů^3) ----------------------------- 6 Dodávka elektřiny do regionální MWh distribuční soustavy nebo do přenosové soustavy v režimu výkupních cen^3) ----------------------------- 7 Napětí v předávacím místě kV ----------------------------- 8 Označení předávacího místa podle smlouvy o připojení ----------------------------- 9 Celková nárokovaná částka Kč (zelené bonusy) ----------------------------- 10 Celková nárokovaná částka Kč (výkupní ceny) -----------------------------

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou správné a pravdivé.

V ....... dne ...... ............................. Jméno a příjmení výrobce/ Jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných jednat za výrobce

............................. Podpis

Poznámky:

1) Uvede se název a adresa výrobny elektřiny v souladu s rozhodnutím o udělení licence na výrobu elektřiny.

2) Vyplnění je požadováno pro energetické využití čisté biomasy. V případě čistého spalování biomasy se uvádí všechny kategorie biomasy podle vyhlášky č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.

3) V případě spalování více kategorií biomasy v příslušném kalendářním měsíci se uvádí podrobně struktura výroby, resp. spotřeby a dodávky s členěním na jednotlivé kategorie biomasy podle vyhlášky č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje.

4) Celková výroba elektřiny měřená na svorkách generátorů instalovaných ve výrobně.

5) Spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně.

6) Elektřina z obnovitelných zdrojů, na kterou se vztahuje právo na úhradu zeleného bonusu podle § 4 odst. 16 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů., a která je účelně využita výrobcem nebo jinou fyzickou nebo právnickou osobou bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy.

43. Za přílohu č. 6 se doplňují nové přílohy č. 7 a 8, které znějí:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 541/2005 Sb. ----------------------------- *) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena dodatečně. Je k dispozici na stránkách Stejnopisu ASPI.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 541/2005 Sb. ----------------------------- *) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena dodatečně. Je k dispozici na stránkách Stejnopisu ASPI.

Čl.II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 28, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2007, ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2008, a ustanovení čl. I bodů 13 a 34, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 21. prosince 2006 Poslední změna: 21. prosince 2006 Počet shlédnutí: 3900