LEGISLATIVA

203/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

             203/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 24. března 2004, 
     kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., 
        kterým se stanoví podpůrné programy 
 k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit 
 podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře 
  méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, 
       ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb. 
 
   Vláda  nařizuje k  provedení zákona  č. 252/1997  Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 
Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné 
programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře 
aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci 
k podpoře  méně příznivých  oblastí a  kritéria pro  jejich 
posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb., se mění 
takto: 
 
   1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "do 28. února" nahrazují 
slovy "do 30. dubna". 
 
   2. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f). 
 
   3. V § 4 odst. 2 se slova "písm. b)" nahrazují slovy "písm. 
a)". 
 
   4. V § 6 odst. 1 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy 
"příslušný regionální útvar ministerstva". 
 
   5. V § 6 odst. 2 se slovo "Ministerstvo" nahrazuje slovy 
"Příslušný regionální útvar ministerstva". 
 
   6. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní: 
 
               "§ 15a 
 
   Dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek se přizná a poskytne 
naposled za kalendářní rok 2003, s výjimkou dotace na 
a) povýsadbovou péči, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po 
  roce provedení výsadby, v rámci podpůrného programu podle § 12 
  písm. b) bodu 2, 
b) ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu 
  nejdéle 12 let, následujících po roce provedení změny struktury 
  zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, v rámci 
  podpůrného programu podle § 12 písm. c) bodu 1, 
c) údržbu  porostů  rychle  rostoucích  dřevin  určených pro 
  energetické využití, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících 
  po roce jejich založení, v rámci podpůrného programu podle 
  § 12 písm. c) bodu 2, 
a to na porosty, popřípadě prvky územních systémů ekologické 
stability krajiny, na jejichž založení byla v kalendářním roce 
2003 nebo v předcházejících  letech poskytnuta dotace podle 
nařízení vlády č. 505/2000 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 
505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.". 
 
                Čl.II 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            PhDr. Špidla v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
 
         Ministr životního prostředí: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 
      Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: 
            JUDr. Buzková v. r. 


 

Datum uveřejnění: 24. března 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3431