LEGISLATIVA

188/2004 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

             188/2004 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 26. března 2004, 
    kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 
167/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 1 se na konci úvodní části textu doplňují slova 
"v souladu s právem Evropských společenství1)". 
 
Poznámka pod čarou č. 1) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"1) Směrnice  Rady ze  dne  15.  července 1975  o odpadech 
  (75/442/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 
  75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 16. června 1975 o zneškodňování odpadních 
  olejů (75/439/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mění 
  směrnice  75/439/EHS  o  zneškodňování  odpadních  olejů 
  (87/101/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu 
  oxidu titaničitého (78/176/EHS). 
  Čl. 11 směrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochraně 
  podzemních vod před  znečišťováním některými nebezpečnými 
  látkami (80/68/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 12. června 1986 o ochraně životního 
  prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren 
  odpadních vod v zemědělství (86/278/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 19. března 1987 o předcházení a omezování 
  znečištění životního prostředí azbestem (87/217/EHS). 
  Směrnice  Rady  ze  dne  18.  března  1991 o bateriích 
  a akumulátorech  obsahujících  některé  nebezpečné  látky 
  (91/157/EHS). 
  Směrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se 
  přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 91/157/EHS 
  o bateriích a akumulátorech obsahujících některé nebezpečné 
  látky. 
  Směrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech 
  (91/689/EHS). 
  Směrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují 
  a racionalizují  zprávy  o  provádění  některých  směrnic 
  týkajících se životního prostředí (91/692/EHS). 
  Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o zneškodňování 
  polychlorovaných  bifenylů  a  polychlorovaných  terfenylů 
  (PCB/PCT). 
  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách 
  odpadů. 
  Směrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 
  září 2000 o vozidlech s ukončenou životností.". 
 
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod 
čarou č. 1a), a to včetně odkazu na tuto poznámku pod čarou. 
 
   2. V § 2 odst. 1 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 6) 
zní: 
"e) mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, 
  částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků.6) 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích 
  tkání a orgánů a o změně některých zákonů.". 
 
   3. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno i), které zní: 
"i) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků 
  a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich 
  využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu 
  terénu (terénním úpravám), stanovených prováděcím právním 
  předpisem.". 
 
   4. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3)  Ministerstvo  životního  prostředí  a Ministerstvo 
zemědělství stanoví vyhláškou limitní hodnoty koncetrací škodlivin 
ve vytěžených zeminách a vytěžených hlušinách, včetně sedimentů 
z říčních toků a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon 
o odpadech.". 
 
   5. V § 4 písm. b) se za slova "při činnosti fyzických osob" 
vkládají  slova "a  který je  uveden jako  komunální odpad 
v prováděcím právním předpisu". 
 
   6. V § 7 odst. 3 se za slovo "vždy" vkládá slovo "nejvýše". 
 
   7. V § 8 odst. 2 písm. d) se za slovo "vydáno," vkládají 
slova "pokud nebylo požádáno o prodloužení pověření ve smyslu 
§ 7 odst. 4". 
 
   8. V § 14 se na konci odstavce 1 doplňují věty "Souhlas 
k provozování skládek nebezpečných odpadů se uděluje na dobu 
určitou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úřad 
prodlouží na základě žádosti provozovatele skládky nebezpečných 
odpadů vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splněny podmínky 
a plněny povinnosti při  provozování skládky stanovené tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem.". 
 
   9. V § 14 odst. 5 písm. b) se spojka "a" zrušuje a na konci 
písmene c) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 
"d) obsah plánu úprav skládky.". 
 
   10. V § 16 odst. 1 písm. g) se slova "zařízení a látek 
s obsahem PCB" nahrazují slovy "PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci". 
 
   11. V § 16 odst. 2 se slova "se souhlasem příslušného 
krajského úřadu upustit" nahrazují slovy "upustit se souhlasem 
místně příslušného orgánu státní správy s navazujícími změnami 
v kompetencích". 
 
   12. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují slova " , pokud na 
tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14" 
a na konci odstavce 3 se doplňuje věta "Přeprava nebezpečných 
odpadů nepodléhá souhlasu.". 
 
   13. V § 17a se doplňuje odstavec 6, který včetně poznámky pod 
čarou č. 25b) zní: 
 
   "(6) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se 
vztahují zvláštní právní předpisy.25b) 
------------------------------------------------------------------ 
25b) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
   pozdějších předpisů.". 
 
   14. V § 18 odst. 1 písm. j) se slova "zařízení a látek 
s obsahem PCB" nahrazují slovy "PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci". 
 
   15. V § 19 odst. 1 písm. e) se slova "zařízení a látek 
s obsahem PCB" nahrazují slovy "PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci". 
 
   16. V § 20 písm. e) se slova "zařízení a látek s obsahem PCB" 
nahrazují slovy "PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících 
evidenci". 
 
   17. V § 21 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova 
"před zahájením provozu skládky prokázat, že nemá dluhy vůči 
místně příslušnému finančnímu úřadu a že zřídil zvláštní účet 
podle § 50". 
 
   18. V § 26 písm. a) se slova "kteroukoliv z těchto látek 
v koncentraci větší" nahrazují slovy "jednu nebo více z uvedených 
látek v celkové koncentraci těchto látek vyšší". 
 
   19. V § 26 písm. b) se slova "(např. transformátory, 
kondenzátory, nádržka se zbytky náplně)" zrušují. 
 
   20. V § 26 písmena c) a d) znějí: 
"c) zařízením obsahujícím PCB a podléhajícím evidenci - zařízení 
  obsahující PCB [písm. b)] s celkovým objemem náplně PCB více 
  než 5 litrů, 
 d) zařízením, která mohou obsahovat PCB - olejové transformátory, 
  kondenzátory s kapalným dielektrikem, rezistory, indukční 
  cívky a další elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační 
  kapalinou, hydraulická důlní  zařízení, vakuová čerpadla, 
  průmyslová  zařízení  s  ohřevem  teplonosnou  kapalinou 
  (duplikátory, obalovny silniční drti a podobně) nebo části 
  těchto zařízení obsahující více než 5 litrů kapalin,". 
 
   21. V § 26 se doplňují písmena e) až g), která znějí: 
"e) zařízením bez PCB - zařízení dle písmene b), které bylo 
  úspěšně dekontaminováno a zařízení dle písmene d), u něhož 
  byla prokázána nepřítomnost PCB dle § 27 odst. 8 písm. c), 
 f) dekontaminací - veškeré postupy, které umožní, aby zařízení, 
  objekty a materiály obsahující PCB mohly být po prokázání 
  nepřítomnosti PCB způsobem  stanoveným prováděcím právním 
  předpisem  znovu používány,  recyklovány nebo odstraněny. 
  Dekontaminací může být i náhrada PCB jinými vhodnými látkami 
  neobsahujícími PCB, 
 g) odstraňováním PCB - způsoby odstraňování odpadů uvedené pod 
  kódy D8, D9, D10, D12 a D15 přílohy č. 4 k tomuto zákonu.". 
 
   22. V názvu § 27 se za slovem "odpady" slova "s obsahem" 
zrušují. 
 
   23. V § 27 odstavec 1 zní: 
 
   "(1)  Vlastníci odpadů  PCB jsou  povinni je odstranit 
a vlastníci, popřípadě provozovatelé zařízení obsahujících PCB 
jsou povinni tato zařízení dekontaminovat nebo odstranit v souladu 
s tímto zákonem v nejkratší možné době, nejpozději však do konce 
roku 2010. Transformátory, jejichž provozní kapalina obsahuje 50 
- 500 mg/kg PCB mohou jejich vlastníci, popřípadě provozovatelé 
dekontaminovat nebo odstranit až na konci jejich životnosti.". 
 
   24. V § 27 odst. 3 se slovo "látek" zrušuje. 
 
   25. V § 27 odst. 5 se na konci věty první doplňuje slovo 
"PCB". 
 
   26. V § 27 odst. 7 se slova "obsahujících PCB a podléhajících 
evidenci" nahrazují slovy " , která mohou obsahovat PCB [§ 26 
písm. d)],". 
 
   27. V § 27 odst. 8 se na začátek písmene a) vkládají slova 
"podmínky pro dekontaminaci,". 
 
   28. V § 27 odst. 8 písm. c) se slovo "neexistence" nahrazuje 
slovem "nepřítomnosti". 
 
   29. V § 31 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který 
zní: 
 
   "(7) Dovozce má povinnost skutečnosti uvedené v odstavcích 
5 a 6 prokázat celnímu úřadu předložením dokladu podle odstavce 
8.". 
 
Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8. 
 
   30. V § 31 se na konci odstavce 8 doplňují slova "a formu 
a obsah dokladu, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií 
uvedených v odstavcích 5 a 6". 
 
   31. V § 34 se na začátek odstavce 2 vkládá věta "Souhlas 
k nakládání s nebezpečnými odpady z výroby oxidu titaničitého 
příslušný orgán veřejné správy neudělí, pokud posuzování vlivů na 
životní  prostředí8a) prokáže  bezprostřední nebo předpokládá 
pozdější škodlivé účinky výroby na životní prostředí.". 
 
Poznámka pod čarou č. 8a) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"8a) Zákon č. 100/2001 Sb.,  o posuzování vlivů na životní 
   prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
   o posuzování vlivů na životní prostředí).". 
 
   32. V § 34 se na konci odstavce 4 doplňují slova "a požadavky 
na monitorování složek životního prostředí". 
 
   33. V § 35 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním předpisem 
požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky.". 
 
   34. § 36 a 37 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 31a) až 
31d) znějí: 
 
               "Díl 7 
              Autovraky 
 
               § 36 
 
   Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které 
  bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu 
  osob, zvířat nebo věcí (dále jen "vozidlo") a stalo se odpadem 
  podle § 3, 
b) vybraným autovrakem - každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo 
  vymezené zvláštním právním předpisem31a) jako vozidlo kategorie 
  M1 nebo N1 anebo tříkolové motorové vozidlo31b) s výjimkou 
  motorové tříkolky31b) (dále jen "vybrané vozidlo"), které se 
  stalo odpadem podle § 3, 
c) výrobcem - konečný výrobce vozidla, který jej uvedl v České 
  republice na trh, popřípadě jeho právní nástupce, 
d) individuálním  dovozcem  -  dovozce  vozidla,  který není 
  akreditovaným dovozcem, 
e) opětovným použitím - použití součástí autovraků bez jejich 
  přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny, 
f) zpracováním - operace prováděné po převzetí autovraku za účelem 
  odstranění nebezpečných složek autovraku, demontáž, rozřezání, 
  drcení (šrédrování), příprava na odstranění nebo využití odpadu 
  z drcení a provádění všech dalších operací potřebných pro 
  využití nebo odstranění autovraku a jeho součástí, 
g) zpracovatelem  autovraku -  právnická nebo  fyzická osoba 
  oprávněná k podnikání, která provádí jednu či více operací 
  podle písmena f) na základě souhlasu podle § 14 odst. 1. 
 
               § 37 
 
       Povinnosti při nakládání s autovraky 
 
   (1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak 
předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, 
výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. 
 
   (2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je 
povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí 
životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody 
nebo krajiny.31c) 
 
   (3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen 
"opuštěné vozidlo"), přemístí po uplynutí 2 měsíců obecní úřad na 
náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění 
opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na 
své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho 
vlastníka, pokud je ho možné identifikovat. 
 
   (4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště 
po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka 
a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace 
podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad 
naloží s autovrakem podle odstavce 1. 
 
   (5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je 
povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený 
v registru motorových vozidel. 
 
   (6) V případech, kdy je opuštěné vozidlo umístěno na pozemní 
komunikaci,  se postupuje  v souladu  se zvláštním  právním 
předpisem.31d) 
 
   (7) Osoby oprávněné ke sběru, výkupu, zpracování, využívání 
a odstraňování autovraků jsou povinny 
a) zavést systém sběru vybraných autovraků a jejich součástí 
  s přiměřenou hustotou sběrných míst, 
b) nakládat s vybranými autovraky a jejich součástmi tak, aby bylo 
  dosaženo, že 
  1. nejpozději od 1. ledna 2006 budou vybrané autovraky opětovně 
   použity a využity nejméně v míře 85 % průměrné hmotnosti 
   všech vybraných  vozidel převzatých za  kalendářní rok 
   a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 
   80 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
   za kalendářní rok, s výjimkou vybraných vozidel vyrobených 
   před 1. lednem 1980, pro které je míra opětovného použití 
   a využití stanovena na 75 % a míra opětovného použití 
   a materiálového využití na 70 %, 
  2. nejpozději do 1. ledna 2015 budou vybrané autovraky opětovně 
   použity a využity nejméně v míře 95 % průměrné hmotnosti 
   všech vybraných  vozidel převzatých za  kalendářní rok 
   a opětovně použity a materiálově využity v míře nejméně 
   85 % průměrné hmotnosti všech vybraných vozidel převzatých 
   za kalendářní rok, 
c) ke splnění povinností stanovených pod písmeny a) a b) uzavřít 
  písemnou smlouvu s akreditovanými dovozci a výrobci vybraných 
  autovraků. 
 
   (8) Povinnosti podle odstavce 7 písmene a) se nevztahují na 
tříkolová motorová vozidla a na vozidla zvláštního určení.31b) 
 
   (9)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
technické požadavky na nakládání s autovraky. 
------------------------------------------------------------------ 
31a) Příloha A zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
   na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. 
31b) Příloha č. 1 vyhlášky  č. 341/2002 Sb., o schvalování 
   technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 
   100/2003 Sb. 
31c) § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
31d) § 2, 19 a 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
   ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   35. Za § 37 se vkládají nové § 37a až 37e, které včetně 
nadpisů a poznámek pod čarou č. 31e) až 31j) znějí: 
 
               "§ 37a 
 
         Povinnosti výrobců a dovozců 
      při využití odpadů z vybraných autovraků 
 
   (1)  Akreditovaní dovozci,31e)  popřípadě jejich  právní 
nástupci (dále jen "akreditovaní dovozci") a výrobci jsou povinni 
a) poskytovat zpracovatelům všechny informace, které jsou nutné 
  k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování vybraného 
  autovraku ve formě příruček nebo na technickém nosiči dat ve 
  lhůtě do šesti měsíců po uvedení vozidla na trh, 
b) zajistit  na  vlastní  náklady  sběr, zpracování, využití 
  a odstranění vybraných autovraků s účinností ke dni účinnosti 
  tohoto zákona pro nová vybraná vozidla uvedená na trh v České 
  republice ode dne 1. července 2002 a dnem 1. ledna 2007 pro 
  nová vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 
  1. července 2002, 
c) zajistit splnění požadavků stanovených v § 37 odst. 7 písm. b). 
 
   (2) Každý výrobce a akreditovaný dovozce je povinen odebírat 
vybraná vozidla vlastní značky poprvé uvedená na trh v České 
republice po dni 1. července 2002 a ode dne 1. ledna 2007 
i vybraná vozidla uvedená na trh v České republice před dnem 1. 
července 2002, jsou-li tato vybraná vozidla odevzdána do sběrného 
místa stanoveného výrobcem nebo akreditovaným dovozcem. 
 
   (3) Povinnosti podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na 
vozidla zvláštního určení.31b) 
 
   (4) Výrobce a akreditovaný dovozce je povinen 
a) ke splnění povinností stanovených v odstavci 1 písm. b) uzavřít 
  písemnou smlouvu s osobami oprávněnými ke sběru, výkupu, 
  zpracování,  případně využívání  a odstraňování  vybraných 
  autovraků, pokud jimi není sám, 
b) zpracovávat roční zprávu o plnění cílů stanovených v § 37 odst. 
  7 písm. b) za uplynulý kalendářní rok v rozsahu stanoveném 
  prováděcím právním předpisem a tuto zprávu každoročně zasílat 
  ministerstvu do 31. března. 
 
               § 37b 
 
        Povinnosti provozovatele zařízení 
            ke sběru autovraků 
 
   (1) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků je povinen 
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 18, 
b) převzít v souladu s provozním řádem veškeré autovraky nebo 
  jejich části a převzít veškeré použité části vyjmuté při 
  opravách vozidel, 
c) bezúplatně převzít vybrané autovraky z vozidel poprvé uvedených 
  na trh po dni 1. července 2002, pokud obsahují nutné části 
  vozidla, zejména  hnací a převodové  agregáty, karosérii, 
  katalyzátor dle homologace, nárazníky a pokud neobsahují části 
  neschválené výrobcem a odpad  nemající původ ve vybraném 
  vozidle; pro vybrané autovraky z vozidel uvedených na trh před 
  dnem 1. července 2002 platí tato povinnost ode dne 1. ledna 
  2007, 
d) při převzetí autovraku bezplatně vystavit potvrzení o převzetí, 
  jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 
e) zajistit předání autovraku ke zpracování výhradně zpracovateli 
  autovraků, pokud jím sám není, 
f) skladovat  autovraky v  souladu s  podmínkami stanovenými 
  prováděcím právním předpisem, 
g) vést evidenci  o převzatých autovracích  a o autovracích 
  odeslaných ke zpracování a zasílat příslušnému správnímu úřadu 
  údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním 
  předpisem. 
 
   (2)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
náležitosti potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru 
autovraků, podmínky pro skladování autovraků a rozsah a způsob 
vedení evidence převzatých autovraků. 
 
               § 37c 
 
        Povinnosti zpracovatele autovraků 
 
   (1) Zpracovatel autovraků je povinen 
a) plnit povinnosti podle § 14 odst. 1 a § 19, 
b) před zahájením zpracovatelských operací autovraku zajistit 
  odčerpání a oddělené shromažďování provozních kapalin, 
c) demontovat prováděcím předpisem stanovené části autovraků před 
  jejich dalším zpracováním tak, aby se omezily negativní dopady 
  na životní prostředí, 
d) zničit identifikační číslo vybraného autovraku (VIN) způsobem, 
  který vylučuje jakékoliv jeho opětovné použití, 
e) vyjmout a oddělit z autovraků části a materiály obsahující 
  olovo, rtuť, kadmium a šestimocný chrom určené prováděcím 
  právním předpisem a využít nebo odstranit je samostatně, 
f) skladovat a rozebírat autovraky tak, aby bylo možno části 
  opětovně použít nebo materiálově využít, 
g) materiály a části autovraků v maximální míře opětovně použít, 
  využít, popřípadě odstranit nebo za tím účelem předat jiné 
  osobě, 
h) vést evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich 
  zpracování  a zasílat  příslušnému správnímu  úřadu údaje 
  v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, 
i) s materiály a částmi vybraných autovraků nakládat v souladu 
  s § 37 odst. 7 písm. b). 
 
   (2) Zpracovatel může nabídnout  díly a části autovraků 
výrobci,  dovozci, popřípadě  jinému kvalifikovanému  zájemci 
k opětovnému použití. Za kvalifikovaného zájemce se považuje 
právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oboru opravy 
a servisu  motorových  vozidel  podle  zvláštního  právního 
předpisu.12) 
 
               § 37d 
 
              Certifikace 
 
   Souhlas podle § 14 odst. 1 k provozování zařízení ke sběru 
anebo zpracování vybraných autovraků může krajský úřad udělit za 
podmínek stanovených tímto zákonem pouze právnické osobě nebo 
fyzické osobě oprávněné k podnikání, které byl na tuto činnost 
vydán certifikát podle zvláštního právního předpisu.31f) Platnost 
tohoto souhlasu zaniká také spolu s platností certifikátu. 
 
               § 37e 
 
     Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití 
        a odstranění vybraných autovraků 
 
   (1) Akreditovaní dovozci a individuální dovozci jsou povinni 
zaplatit za dovážená použitá vybraná vozidla poplatek na podporu 
sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků ve 
výši 5 000 Kč. Prokáže-li akreditovaný dovozce nebo individuální 
dovozce, že dovážené použité vybrané vozidlo splňuje technické 
podmínky pro emisní limity ve výfukových plynech, které jsou 
v souladu  s  platnými  předpisy  Evropského společenství31e) 
vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla, je od 
placení tohoto poplatku osvobozen. Stupeň plnění emisní úrovně se 
zjišťuje na základě technického protokolu o emisním testu dle 
emisních předpisů EHK vydaného oprávněnou zkušebnou. 
 
   (2) Poplatek podle odstavce 1 
a) u použitých  vybraných vozidel,  splňujících podmínky  pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31f) se platí 
  na základě technického protokolu o splnění stupně emisní úrovně 
  emisního textu EHK vydaného oprávněnou zkušebnou před vydáním 
  osvědčení o registraci31g) vybraného vozidla, 
b) u použitých vybraných vozidel,  nesplňujících podmínky pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu,31f) určená 
  k jejich  přestavbě,31i) se  platí před  vyznačením změny 
  v osvědčení o registraci vybraného vozidla,31j) 
c) u použitých vybraných vozidel,  nesplňujících podmínky pro 
  schválení technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních 
  komunikacích podle zvláštního právního předpisu31f) ani po 
  jejich přestavbě,31i) dovážená jako autovraky za účelem jejich 
  rozebrání na náhradní díly, se platí před vydáním souhlasu 
  ministerstva k dovozu odpadů podle právních předpisů Evropských 
  společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropských společenství, do něj a z něj a jejich kontrolou.39) 
 
   (3) Poplatek podle odstavce 1 se platí na zvláštní účet 
Státního fondu životního prostředí České republiky31h) určený pro 
nakládání s vybranými autovraky. Prostředky ze zvláštního účtu 
musí být použity výhradně na podporu sběru, zpracování, využití 
a odstranění vybraných autovraků a jejich součástí. 
 
   (4) Podrobnosti placení poplatků podle odstavce 1 stanoví 
ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
------------------------------------------------------------------ 
31e) Například směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2. října 1998 
   přizpůsobující technickému pokroku směrnici Rady 70/220/EHS 
   o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových 
   vozidel; směrnice 2001/1/ES Evropského parlamentu a Rady ze 
   dne 22.  ledna 2001 o změně  směrnice Rady 70/220/EHS 
   o opatřeních proti znečištění ovzduší emisemi motorových 
   vozidel. 
31f) § 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 
   na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. 
31g) § 3 a 7 vyhlášky č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve 
   znění pozdějších předpisů. 
31h) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí 
   České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
31i) § 73 a 74 zákona č. 56/2001 Sb. 
31j) § 4 vyhlášky č. 243/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   36. V § 38 odst. 1 písmeno a) zní: 
"a) oleje jiné  než surové minerální oleje  a surové oleje 
  z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté 
  obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje 
  podstatnou složkou těchto přípravků,". 
 
   37. V § 38 odst. 1 písmeno f) zní: 
"f) chladničky, mrazící zařízení a jejich kombinace, určené pro 
  použití v domácnostech.". 
 
   38. V § 38 odst. 3 větě první se slova "určených ke zpětnému 
odběru" nahrazují slovy "nabídnutých ke zpětnému odběru". 
 
   39. V § 38 odst. 7 se věta poslední zrušuje. 
 
   40. V § 38 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který 
zní: 
 
   "(8) Zpětně odebraný výrobek se stává odpadem ve chvíli 
předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.". 
 
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11. 
 
   41. V § 38 se na konci odstavce 9 doplňují slova " , a to do 
konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž 
byly odebrány". 
 
   42. V názvu § 39 se slova "a zařízení a látek s obsahem PCB" 
nahrazují slovy " , PCB, zařízení obsahujících PCB a odpadů PCB". 
 
   43. V § 39 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání 
odpadů a provozovatelé zařízení uvedených  v § 14 odst. 2 
a dopravci  odpadů, kteří  nejsou zároveň  osobou oprávněnou 
k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst. 3, jsou 
povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou  působností příslušnému podle místa 
zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo 
bydliště provozovatele, a to do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení 
provozu tohoto zařízení nebo dopravní firmy nebo u zařízení ke dni 
účinnosti tohoto zákona již provozovaných do 6 měsíců od nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Způsob ohlašování stanoví prováděcí 
právní předpis.". 
 
   44. V § 39 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který 
zní: 
 
   "(5) Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků 
jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu 
převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování každoročně do 
15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností příslušnému podle místa provozovny.". 
 
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 6 až 12. 
 
   45. V § 39 odst. 7 se číslo "5" nahrazuje číslem "6", za 
slova "skladů odpadů" se vkládají slova " , převzatých autovraků 
a způsobů jejich zpracování a  dopravců odpadů" a za slovo 
"ministerstvu" se vkládají slova "a příslušnému krajskému úřadu". 
 
   46. V § 39 odstavec 8 zní: 
 
   "(8) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, 
které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci 
podle § 26 písm. c) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 
písm. a), jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení 
a PCB v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Změny 
v evidovaných skutečnostech jsou  tyto osoby povinny ohlásit 
ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování 
změn  v evidovaných  skutečnostech stanoví  prováděcí právní 
předpis.". 
 
   47. V § 39 odst. 9 se slova "zařízení a látek s obsahem PCB" 
nahrazují slovy "PCB, odpadů PCB a zařízení obsahujících PCB 
a podléhajících evidenci". 
 
   48. V § 39 se na konci odstavce 10 doplňuje věta "Obecní úřad 
obce s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu 
veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam 
zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.". 
 
   49. V § 39 odst. 11 se číslo "9" nahrazuje číslem "10". 
 
   50. V § 39 odst. 12 písm. b) se za slova "skladů odpadů" 
vkládají slova "dopravců odpadů" a slova "a zařízení a látek 
s obsahem PCB" se nahrazují slovy " , PCB, odpadů PCB a zařízení 
obsahujících PCB, počtu a stavu převzatých autovraků a způsobech 
jejich zpracování". 
 
   51. V § 41 odst. 1 se slova "a prováděcím předpisem" zrušují. 
 
   52. V § 41 se odstavce 3 a 4 zrušují. 
 
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
   53. V § 42 odst. 1 se slova "a vyhlašuje jej vláda svým 
nařízením" zrušují. 
 
   54. V § 42 odst. 2 se za slovo "obsahuje" vkládají slova 
"vyhodnocení stavu odpadového hospodářství," a slovo "řešení" se 
zrušuje. 
 
   55. V § 42 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 
zní: 
 
   "(3) Závaznou část  plánu odpadového hospodářství České 
republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.". 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
   56. V § 42 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Závazná  část plánu odpadového  hospodářství České 
republiky stanoví rámcové cíle, rámcová opatření k jejich dosažení 
a upravuje soustavu indikátorů jejich hodnocení pro 
a) předcházení  vzniku  odpadů,  omezování  jejich  množství 
  a nebezpečných vlastností, 
b) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 
c) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
d) nakládání s odpady z obalů, 
e) využívání odpadů, 
f) snižování podílu  odpadů ukládaných na  skládky a podílu 
  biologicky rozložitelné složky v nich obsažené, 
g) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady.". 
 
   57. V § 42 odstavec 6 zní: 
 
   "(6) Závazná  část plánu odpadového  hospodářství České 
republiky,  včetně jejích  změn, je  závazným podkladem pro 
zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací 
a jiné činnosti  příslušných správních úřadů,  krajů a obcí 
v oblasti odpadového hospodářství.". 
 
   58. V § 42 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
 
   "(7) Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství České 
republiky  provádí  ministerstvo  pomocí  soustavy indikátorů 
každoročně do 31. prosince následujícího roku. 
 
   (8) Plán odpadového hospodářství České republiky a jeho změny 
ministerstvo zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným 
vhodným způsobem.". 
 
   59. V § 43 odst. 2 a 3 a § 44 odst. 2, 4 a 5 se slovo 
"řešení" zrušuje. 
 
   60. V § 43 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Závazná část plánu odpadového hospodářství kraje stanoví 
konkrétní cíle, konkrétní opatření k jejich dosažení pro 
a) předcházení  vzniku  odpadů,  omezování  jejich  množství 
  a nebezpečných vlastností, 
b) nakládání s komunálními odpady, 
c) nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 
d) nakládání s dalšími odpady, zejména nebezpečnými, 
e) nakládání s odpady z obalů, 
f) využívání odpadů, 
g) snižování podílu  odpadů ukládaných na  skládku a podílu 
  biologicky rozložitelné složky v nich obsažené, 
h) vytváření integrovaného systému nakládání s odpady.". 
 
   61. V § 43 odst. 6 se slova "1 roku" nahrazují slovy "18 
měsíců" a slova "plán odpadového hospodářství České republiky 
a jeho změny" se nahrazují slovy "závazná část plánu odpadového 
hospodářství České republiky". 
 
   62. V § 43 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Kraj je 
povinen připomínky vypořádat a toto vypořádání zveřejnit.". 
 
   63. V § 43 odstavec 9 zní: 
 
   "(9) Kraj v samostatné působnosti je povinen zaslat kopii 
plánu odpadového hospodářství kraje nebo jeho změny ministerstvu 
do 1 měsíce po jeho schválení.". 
 
   64. V § 43 odstavce 10 až 12 znějí: 
 
   "(10) Závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje 
a její změnu vyhlásí kraj obecně závaznou vyhláškou.32) Závazná 
část plánu odpadového hospodářství kraje je závazným podkladem pro 
zpracování plánů odpadového hospodářství původců odpadů a pro 
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných správních úřadů, 
krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. 
 
   (11)  Kraj zasílá  vyhodnocení plnění  plánu odpadového 
hospodářství kraje ministerstvu  každoročně do 15. listopadu 
následujícího roku. Vyhodnocení provede pomocí soustavy indikátorů 
stanovené v závazné části plánu odpadového hospodářství České 
republiky. 
 
   (12) Plán odpadového hospodářství kraje a jeho změny kraj 
zveřejní na portálu veřejné správy, nebo jiným vhodným způsobem.". 
 
   65. V § 44 odst. 5 větě první se slovo "kraji" nahrazuje 
slovy "krajskému úřadu" a slova "sídla nebo bydliště" se nahrazují 
slovy "sídla provozovny" a ve větě druhé se slova "kraj do 2 
měsíců" nahrazují slovy "krajský úřad do 3 měsíců". 
 
   66. V § 44 odstavec 6 zní: 
 
   "(6) Původce odpadů je povinen do 3 měsíců ode dne doručení 
připomínek příslušného krajského úřadu zaslat tomuto krajskému 
úřadu upravený plán odpadového hospodářství se zapracovanými 
připomínkami.". 
 
   67. V § 44 se doplňuje odstavec 9, který zní: 
 
   "(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah 
plánu odpadového hospodářství původce odpadů.". 
 
   68. V § 45 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Ministerstvo 
stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů 
jako technologického materiálu na zajištění skládky.". 
 
   69. V § 46 odst. 5 se za slovo "obec" vkládají slova 
"a krajský úřad" a slova "na jejímž" se nahrazují slovy "na 
jejichž". 
 
   70. V § 48 se doplňuje odstavec 5, který zní: 
 
   "(5) Odpady azbestu se zpoplatňují ve výši sazby za ukládání 
ostatních odpadů.". 
 
   71. V § 49 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Úroky 
z peněžních prostředků finanční záruky a finanční rezervy jsou 
její součástí.". 
 
   72. V § 49 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Peněžní prostředky této rezervy se ukládají na zvláštní 
účet v bance. Prostředky finanční rezervy nemohou být předmětem 
nařízení a provedení výkonu rozhodnutí, ani zahrnuty do konkurzní 
podstaty provozovatele skládky, majitele skládky nebo jejich 
právních nástupců.". 
 
   73. V § 50 odst. 2 se slovo "i" nahrazuje slovy "údaj, které 
skládky se finanční rezerva týká a" a slova "ve smyslu odstavce 
1" se nahrazují slovy " , který je bankou spravován podle § 49 až 
51.". 
 
   74. V § 51 odstavec 2 zní: 
 
   "(2) Zanikne-li provozovatel skládky před ukončením péče 
o skládku a jeho právní nástupce není znám nebo neexistuje, banka 
odvede nevyčerpanou část finanční záruky a finanční rezervy do 
Státního fondu životního prostředí České republiky a informuje 
o tom krajský úřad místně příslušný podle umístění skládky. Tyto 
prostředky budou Státním fondem životního prostředí poukázány na 
zvláštní vázaný účet podle tohoto zákona tomu, kdo zabezpečí 
rekultivaci, péči o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu, 
váznoucí na této skládce. Způsob čerpání prostředků finanční 
záruky a finanční rezervy z tohoto účtu se provádí podle odstavce 
1.". 
 
   75. V § 51 odst. 4 písm. a) se doplňují slova "s výjimkou 
odpadu azbestu,". 
 
   76. V § 54 odst. 4 písm. b) se doplňují slova "a odpadu 
azbestu". 
 
   77. Nadpis části deváté zní: 
 
         "PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA ODPADŮ". 
 
   78. § 53 včetně poznámky pod čarou č. 39) zní: 
 
               "§ 53 
 
   (1) Přeshraniční přepravu odpadů do České republiky, z České 
republiky a přes Českou republiku (dále jen "přeshraniční přeprava 
odpadů")  upravují  právní  předpisy  Evropských společenství 
upravující  dozor nad  přepravou odpadů  v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Tento zákon 
obsahuje ustanovení nezbytná k jejich provedení. 
 
   (2) Příslušným správním úřadem pro přeshraniční přepravu 
odpadů a kontaktním subjektem za Českou republiku je ministerstvo. 
------------------------------------------------------------------ 
39) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich 
  kontrole, ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/97, kterým se 
  mění nařízení Rady (EHS) č. 259/93, ve znění rozhodnutí Komise 
  1999/816/ES, kterým se přizpůsobují, v souladu s čl. 16 odst. 
  1 a čl. 42 odst. 3, přílohy II, III, IV a V nařízení Rady 
  (EHS) č.  259/93, a ve znění  nařízení Komise (ES) č. 
  2557/2001, kterým se mění příloha V nařízení Rady (EHS) č. 
  259/93. 
  Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, kterým se stanoví společná 
  pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do 
  některých nečlenských zemí OECD, ve znění nařízení Komise (ES) 
  č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 
  a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení Komise 
  (ES) č. 2630/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní 
  postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu 
  některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje 
  rozhodnutí OECD C(92) 39 v konečném znění, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 334/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 354/2000, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1208/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 1547/1999, ve znění nařízení 
  Komise (ES) č. 1552/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 77/2001, kterým se 
  mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) č. 
  1547/1999, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1800/2001, kterým 
  se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady (ES) 
  č. 1547/1999, a ve znění nařízení Komise (ES) č. 2243/2001, 
  kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení Rady 
  (ES) č. 1547/1999. 
  Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním průvodním listu ve 
  smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad zásilkami 
  odpadu v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
  a o jejich kontrole. 
  Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační 
  povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení 
  Rady (EHS) č. 259/93.". 
 
   79. § 54 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 54 
 
    Přeshraniční přeprava odpadů za účelem odstranění 
 
   (1) Odpad vzniklý v České republice se přednostně odstraňuje 
v České republice. 
 
   (2) Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky za účelem 
odstranění je zakázána s výjimkou 
a) odpadů vzniklých ve státě, který není členským státem Evropské 
  unie, při zpracování zboží nebo odpadu vyvezeného z České 
  republiky do tohoto státu v souladu s právními předpisy 
  Evropských společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů 
  v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich 
  kontrolu39) a v souladu s tímto zákonem, v celním režimu 
  pasivního zušlechťovacího styku,40) nebo 
b) odpadů vzniklých v sousedních státech v důsledku živelních 
  pohrom nebo za stavu nouze. 
------------------------------------------------------------------ 
40) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
   80. § 55 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 55 
 
       Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů 
 
   (1)  Oznámení  o  přeshraniční  přepravě  odpadů podává 
oznamovatel  podle právních  předpisů Evropských společenství 
upravujících dozor nad přepravou  odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39) Účastníkem 
řízení zahájeného oznámením podle  tohoto odstavce je pouze 
oznamovatel. 
 
   (2)  Postup  stanovený  právními  předpisy  Evropských 
společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) 
a tímto zákonem pro odpady uvedené v příloze III a IV nařízení 
Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) se 
přiměřeně vztahuje i na odpady stanovené prováděcím předpisem 
podle odstavce 6. Oznámení o přeshraniční přepravě těchto odpadů 
do České republiky podává příjemce. Účastníkem řízení zahájeného 
oznámením podle tohoto odstavce je pouze příjemce. 
 
   (3)  Kromě  náležitostí  stanovených  právními  předpisy 
Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů 
v rámci Evropského společenství, do něj  a z něj a jejich 
kontrolu,39) předloží oznamovatel ministerstvu 
a) smlouvu o environmentálně šetrném využití nebo odstranění 
  odpadů; v případě přeshraniční přepravy odpadů ze státu, který 
  není členským státem Evropské unie, musí smlouva obsahovat 
  závazek oznamovatele vzít odpady zpět, jestliže přeshraniční 
  přepravu nebude možno provést nebo dokončit předpokládaným 
  způsobem, 
b) v případě přeshraniční přepravy odpadů do státu, který není 
  členským státem Evropské unie, povolení k provozu zařízení 
  k odstraňování nebo využívání odpadů a 
c) potřebné adresy příslušných správních úřadů. 
 
   (4) Oznámení a jeho náležitosti se podávají ministerstvu 
v jazyce českém, slovenském nebo anglickém, nebo s úředně ověřeným 
překladem do některého z těchto jazyků. 
 
   (5) V případě přeshraniční přepravy odpadů z České republiky 
ministerstvo postoupí oznámení příslušnému správnímu úřadu pro 
příjem a jeho kopii zašle příjemci a příslušnému správnímu úřadu 
či úřadům pro tranzit. Oznámení nepostoupí, shledá-li důvod pro 
vznesení námitky proti přeshraniční přepravě odpadů z České 
republiky za účelem odstranění podle článku 4(3) nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.39) 
 
   (6)  Ministerstvo stanoví  vyhláškou podrobnosti ohledně 
oznámení, jeho náležitostí a dokladů doprovázejících přeshraniční 
přepravu odpadů. Ministerstvo může stanovit vyhláškou odpady 
uvedené v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o jejich kontrole,39) na jejichž přeshraniční přepravu do České 
republiky a z České republiky se z důvodu ochrany životního 
prostředí nebo ochrany zdraví vztahuje postup podle odstavce 2.". 
 
   81. § 56 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 41) zní: 
 
               "§ 56 
 
            Zákazy a námitky 
 
   (1) Jestliže  oznamovatel nebo příjemce  byl pravomocně 
odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s nakládáním 
s nebezpečnými  odpady,41) ministerstvo  může zakázat všechnu 
přeshraniční přepravu odpadů týkající se těchto osob. 
 
   (2) Odvolání proti rozhodnutí ministerstva o námitkách proti 
přeshraniční přepravě odpadů nemá odkladný účinek. 
------------------------------------------------------------------ 
41) § 181e odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 
  pozdějších předpisů.". 
 
   82. § 57 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 57 
 
          Finanční záruka a pojištění 
 
   (1) Finanční záruka  podle právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) musí 
být složena nebo odpovídající pojištění podle těchto předpisů musí 
být prokázáno před zahájením přeshraniční přepravy odpadů. 
 
   (2) Má-li ministerstvo důvodné  pochybnosti o tom, zda 
poskytnutá finanční záruka nebo pojištění je v souladu s právními 
předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou 
odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich 
kontrolu39) dostatečné, stanoví výši a druh finanční záruky nebo 
určí druh pojištění a výši pojistné částky pro tento účel.". 
 
   83. § 58 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 58 
 
          Povinnost vrácení odpadů 
 
   (1) Je-li oznamovatel povinen podle článku 25 nařízení Rady 
(EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) vrátit odpady 
do České republiky, ministerstvo mu uloží rozhodnutím lhůtu ke 
splnění této povinnosti a stanoví místo v České republice, kam má 
být odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 
 
   (2) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů z České republiky ve 
smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o  jejich  kontrole,39)  odpovědný  oznamovatel,  uloží mu 
ministerstvo rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti vrátit odpady 
do České republiky a stanoví místo v České republice, kam má být 
odpad vrácen. Opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá 
odkladný účinek. 
 
   (3) Je-li za nedovolenou přepravu odpadů do České republiky 
ve smyslu článku 26(1) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a o jejich kontrole,39) odpovědný příjemce, uloží mu ministerstvo 
rozhodnutím lhůtu ke splnění povinnosti odstranit nebo využít 
přepravované odpady v souladu s tímto zákonem. 
 
   (4) Nesplní-li povinné osoby uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 
svoji povinnost ve lhůtě určené ministerstvem, zajistí splnění 
těchto povinností ministerstvo. K zajištění splnění povinností 
může ministerstvo použít prostředky finanční záruky nebo pojištění 
podle § 57 tohoto zákona. Pokud finanční záruka nebyla složena 
nebo nebylo uzavřeno pojištění nebo výše finanční záruky nebo 
pojistného plnění nestačí,  uloží ministerstvo povinné osobě 
rozhodnutím uhradit náklady před zajištěním splnění povinnosti 
ministerstvem. 
 
   (5) Pro vrácení odpadů podle odstavců 1 a 2 není nutný 
souhlas  ministerstva  podle  právních  předpisů  Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu.39)". 
 
   84. § 59 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 59 
 
       Zahájení přeshraniční přepravy odpadů 
 
   Okamžikem, kdy ministerstvo obdrží kopii zasílacího listu 
s vyplněným datem přepravy a dalšími příslušnými údaji v souladu 
s právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad 
přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj 
a jejich kontrolu39) před uplynutím lhůty pro podání odvolání, se 
oznamovatel vzdává práva  odvolání (rozkladu) proti souhlasu 
ministerstva.". 
 
   85. § 60 včetně nadpisu zní: 
 
               "§ 60 
 
    Přeshraniční přeprava odpadů do států, které nejsou 
     členskými státy Evropské unie, a z těchto států 
 
   Ministerstvo financí může stanovit vyhláškou celní úřady pro 
přeshraniční přepravu odpadů do států, které nejsou členskými 
státy Evropské unie, a z těchto států.". 
 
   86. § 61 až 65 se včetně nadpisů zrušují. 
 
Poznámka pod čarou č. 42) se zrušuje, a to včetně odkazů na 
poznámku pod čarou. 
 
   87. V § 66 odst. 2 se v úvodní větě za slovo "inspekce" 
vkládají slova "nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností" a písmeno a) zní: 
"a) nevede v rozsahu a způsobem stanoveným v části šesté tohoto 
  zákona evidenci odpadů a zařízení nebo neplní ve stanoveném 
  rozsahu ohlašovací povinnost nebo nezašle ve stanovené lhůtě 
  nebo ve stanoveném rozsahu příslušnému správnímu úřadu údaj 
  týkající se zařízení k nakládání s odpady, nebo evidenci po 
  stanovenou dobu nearchivuje,". 
 
   88. V § 66 odst. 3 písmeno e) zní: 
"e) nevede ve  stanoveném rozsahu evidenci  PCB, odpadů PCB 
  a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci,". 
 
   89. V § 66 odst. 3 se doplňuje písmeno h), které zní: 
"h) vydá osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pro 
  odpad, za který odpovídá jako původce nebo oprávněná osoba, 
  nebo hodnotí nebezpečné vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla 
  pověřena.". 
 
   90. V § 66 odst. 4 písmeno g) zní: 
"g) poruší povinnosti stanovené  právními předpisy Evropských 
  společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) 
  a tímto zákonem pro přeshraniční přepravu odpadu, neplní 
  podmínky  stanovené ministerstvem  v rozhodnutí  ve věci 
  přeshraniční přepravy odpadů nebo nesplní povinnost uloženou 
  rozhodnutím podle § 58.". 
 
   91. V § 68 se na konci odstavce 3 doplňuje věta, která zní: 
"Pokuta inspekcí uložená obci je příjmem Státního fondu životního 
prostředí.". 
 
   92. V § 68 odstavec 4 zní: 
 
   "(4) Pokuty  uložené obecním úřadem  obce s rozšířenou 
působností jsou z 50 % příjmem obce, na jejímž katastrálním území 
došlo k porušení povinnosti, a z 50 % příjmem obce s rozšířenou 
působností, která pokutu uložila. Pokuta uložená obecním úřadem 
obce s rozšířenou působností obci je z 50 % příjmem Státního fondu 
životního prostředí  a z 50  % příjmem obce  s rozšířenou 
působností.". 
 
   93. V § 69 se za slova "zbaví autovraku" vkládají slova "nebo 
umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel". 
 
   94. V § 71 písmeno i) zní: 
"i) obecní úřady a újezdní úřady.". 
 
   95. V § 72 odst. 1 písm. c) se slova "a kompetentního úřadu 
pro vývoz, dovoz a tranzit odpadů" zrušují. 
 
   96. V § 72 odst. 1 písmeno d) zní: 
"d) vykonává funkci příslušného správního úřadu a kontaktního 
  subjektu pro přeshraniční přepravu odpadů,". 
 
   97. V § 72 odst. 1 písmeno e) zní: 
"e) rozhoduje o  uložení povinnosti vrátit  odpady do České 
  republiky, o povinnosti zabezpečit environmentálně šetrné 
  odstranění nebo využití odpadů podle § 58 a o povinnosti 
  uhradit náklady na vrácení a environmentálně šetrné odstranění 
  nebo využití odpadů,". 
 
   98. V § 72 odst. 1 písm. i) se za slova "skladech odpadů" 
vkládají  slova "převzatých  autovracích a  způsobech jejich 
zpracování, dopravcích odpadů" a slova "zařízeních a látkách 
s obsahem PCB" se nahrazují slovy "PCB, odpadech PCB a zařízeních 
obsahujících PCB a podléhajících evidenci". 
 
   99. V § 72 odst. 1 písm. j) se slova "zařízení a látek 
s obsahem PCB" nahrazují slovy "PCB, odpadů PCB a zařízeních 
obsahujících PCB a podléhajících evidenci". 
 
   100. V § 72 odst. 1 písm. k) se slova "a prováděcím právním 
předpisem" zrušují. 
 
   101. V § 72 odst. 1 písm. l) se za slovo "návrh" vkládají 
slova "závazné části". 
 
   102. V § 72 odst. 1 se písmeno m) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena m) až o). 
 
   103. V § 76 odst. 2 se slova "dovozů, vývozů a tranzitů 
odpadů" nahrazují slovy "přeshraniční přepravy odpadů" a za slovo 
"dokladů" se vkládají slova "podle právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) a". 
 

   104. § 77 včetně poznámek pod čarou č. 46) a 47) zní: 
 
               "§ 77 
 
             Celní orgány 
 
   (1) Celní úřady46) 
a) kontrolují vnitrostátní i přeshraniční přepravu odpadů, 
b) kontrolují dovoz baterií nebo akumulátorů ze států, které 
  nejsou členskými státy Evropské unie, 
c) předávají podněty ministerstvu k uplatnění vrchního státního 
  dozoru, 
d) ukládají nápravná opatření při porušení povinností vztahujících 
  se k přepravě odpadů. 
 
   (2) Celní úřady kontrolují, zda při dovozu baterií nebo 
akumulátorů není porušován zákaz uvedený v § 31 odst. 5 a zda je 
dovážené zboží označeno podle § 31 odst. 2. 
 
   (3) Při vnitrostátní přepravě nebezpečných odpadů celní úřady 
kontrolují, zda je odpad vybaven doklady podle tohoto zákona 
a prováděcích právních předpisů a zda odpad odpovídá údajům 
v dokladech uvedeným. 
 
   (4) Při přeshraniční přepravě  odpadů celní úřady dále 
kontrolují, 
a) zda odpad je vybaven doklady podle právních předpisů Evropských 
  společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
  Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39) 
  tohoto zákona a prováděcích právních předpisů, 
b) zda odpad odpovídá údajům uvedeným na průvodních dokladech 
  podle právních předpisů Evropských společenství upravujících 
  dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do 
  něj a z něj a jejich kontrolu,39) tohoto zákona a prováděcích 
  právních předpisů, 
c) zda  přepravované  zboží,  které  není  vybaveno  doklady 
  požadovanými pro přepravu odpadů, není odpadem, 
d) zda přeshraniční přeprava odpadu není v rozporu s právními 
  předpisy  Evropských společenství  upravujícími dozor  nad 
  přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
  a z něj a jejich kontrolu39) a tímto zákonem. 
 
   (5) Při kontrolách podle odstavců 3 a 4 jsou celní úřady 
oprávněny zastavovat vozidla, nařizovat odstavení vozidla na 
vhodné místo, kontrolovat doklady provázející odpad a zboží, 
doklady prokazující totožnost osoby přepravující odpad, provádět 
fyzickou kontrolu odpadů a zboží, odebírat a analyzovat vzorky 
a pořizovat fotodokumentaci. 
 
   (6) Pokud celní úřady zjistí při kontrole přepravy odpadů 
porušení právních předpisů Evropských společenství upravujících 
dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
a z něj a jejich kontrolu39) nebo tohoto zákona, jsou v řízení 
oprávněny provádět šetření také na místě vzniku odpadů u původce, 
držitele nebo oznamovatele a na místě určení u konečného příjemce. 
 
   (7) Zjistí-li celní úřad,  že přeshraniční přeprava je 
nedovolenou přepravou odpadů podle článku 26 nařízení Rady (EHS) 
č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) nebo že 
přeshraniční  přeprava  odpadů  je  uskutečňována  v rozporu 
s povolením nebo ohrožuje-li tato přeprava bezprostředně životní 
prostředí, nařídí celní úřad přerušení přepravy a odstavení 
vozidla na místo k tomu určené a současně dá podnět k zahájení 
řízení o  uložení pokuty inspekci. Celní  úřad může použít 
i technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla. Celní úřad 
jedná s řidičem vozidla do doby, než dopravce určí jinou osobu 
oprávněnou jednat jeho jménem. 
 
   (8)  Pokud bylo  celním úřadem  zjištěno, že  přeprava 
bezprostředně ohrožuje životní prostředí, stanoví celní úřad 
opatření a lhůty pro zjednání nápravy rozhodnutím. 
 
   (9) Není-li v případě zjištěného porušení předpisů podle 
odstavce 7 bezprostředně ohroženo životní prostředí, může celní 
úřad rozhodnout o stanovení kauce ve výši od 10 000 Kč do 50 000 
Kč. Po zaplacení kauce je celní úřad oprávněn zrušit přerušení 
přepravy a vydat vozidlo. O zaplacení kauce je celní úřad povinen 
vydat řidiči potvrzení. Vzor potvrzení o převzetí kauce stanoví 
ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
 
   (10) Pokud celní úřad postupoval podle odstavce 7, musí být 
řízení o uložení pokuty ukončeno do 15 dnů ode dne zahájení 
řízení. V případě, kdy byla složena kauce podle odstavce 9, 
obsahuje rozhodnutí o uložení pokuty zápočet kauce na tuto pokutu. 
 
   (11) Vozidlo, které bylo odstaveno na místě k tomu určeném, 
se dopravci vydá 
a) po zaplacení pokuty uložené inspekcí nebo zaplacení kauce podle 
  odstavce 9, 
b) na základě  pravomocného rozhodnutí u  uložení nápravného 
  opatření podle odstavce 8, 
c) v případě postupu podle čl. 26 odst. 2 až 4 nařízení Rady (EHS) 
  č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
  společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole.39) 
 
   (12) O zjištěném  porušení právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu39) nebo 
tohoto zákona při přepravě odpadů celní úřady neprodleně informují 
ministerstvo a inspekci. 
 
   (13) Celní úřady zboží nepropustí do navrženého režimu podle 
zvláštního právního předpisu,47) jestliže 
a) zboží, které není deklarováno jako odpad, je odpadem, 
b) zboží deklarované jako odpad není vybaveno doklady podle 
  právních předpisů Evropských společenství upravujících dozor 
  nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj 
  a z něj a jejich kontrolu,39) podle tohoto zákona a prováděcích 
  právních předpisů  nebo odpad neodpovídá  údajům uvedeným 
  v těchto dokladech, 
c) vývoz zboží, deklarovaného jako odpad, do států, které nejsou 
  členskými státy Evropské unie, nebo dovoz tohoto zboží z těchto 
  států je zakázán, nebo 
d) dovozem baterií nebo akumulátorů  ze států, které nejsou 
  členskými státy Evropské unie, je porušen zákaz uvedený v § 31 
  odst. 5 nebo není dodrženo označení baterií nebo akumulátorů 
  podle § 31 odst. 2. 
 
   (14) Celní úřady si při kontrole podle předchozích odstavců 
mohou vyžádat odbornou pomoc inspekce. 
 
   (15) V případě pochybností, zda přepravované zboží není 
odpadem, požádá celní úřad o rozhodnutí krajský úřad místně 
příslušný místu provedení kontroly. 
 
   (16) V případě, že celní úřad rozhodne o nepropuštění do 
navrženého režimu podle odstavce 13, jsou povinny právnické 
i fyzické osoby vyvézt neprodleně odpad zpět do státu, který není 
členským státem Evropské unie. O nepropuštění zboží do navrženého 
režimu podle  odstavce 13 celní  úřady neprodleně informují 
ministerstvo. 
 
   (17) Ministerstvo financí poskytne ministerstvu informace ze 
svých evidencí a informačních systémů o odpadech, které byly 
vyvezeny z České republiky do států, které nejsou členskými státy 
Evropské unie, nebo které byly z těchto států dovezeny do České 
republiky, dále o bateriích  nebo akumulátorech, které byly 
dovezeny do České republiky ze států, které nejsou členskými státy 
Evropské unie. 
 
   (18)  Ministerstvo  dává  Ministerstvu  financí  podněty 
k provedení kontrol podle zvláštních právních předpisů. 
------------------------------------------------------------------ 
46) Zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky. 
47) Zákon č. 13/1993 Sb.". 
 
   105. V § 78 odst. 1 písm. a) se slova "a prováděcími právními 
předpisy" zrušují. 
 
   106. V § 78 odst. 1 písm. b) se slovo "návrhu" nahrazuje 
slovem "schváleného" a po prvním uvedení slova "ministerstvu" se 
doplňuje čárka a zbývající část věty se zrušuje. 
 
   107. V § 78 odst. 1 se písmeno e) zrušuje. 
 
   108. V § 78 odst. 2 písm. a) se za slovo "zařízení" vkládají 
slova "a k plánu úprav skládky". 
 
   109. V § 78 odst. 2 písm. h) se za slova "rozhoduje 
v pochybnostech" vkládají slova "s výjimkou stanovenou v § 77 
odst. 5". 
 
   110. V § 78 odst. 2 písm. i) se na konci věty čárka nahrazuje 
středníkem a doplňují se slova "udělení souhlasu může vázat na 
podmínky,". 
 
   111. V § 78 odst. 2 písmeno j) zní: 
"j) uděluje souhlas  k upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2 původci, který nakládá 
  s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za 
  rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,". 
 
   112. V § 78 odst. 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), 
které zní: 
"k) uděluje souhlas  k upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 18 odst. 2. Udělení souhlasu může 
  vázat na podmínky,". 
 
Dosavadní písmena k) až m) se označují jako písmena l) až n). 
 
   113. V § 78 odst. 2 písm. l) se za slovy "odst. 1" středník 
zrušuje a vkládají se slova " , 2 a 3". 
 
   114. V § 78 odst. 2 se za písmeno m) vkládá nové písmeno n), 
které zní: 
"n) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady 
  z výroby  oxidu titaničitého,  pokud monitorování  složek 
  životního prostředí prokáže akutní toxicitu přesahující mezní 
  hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, 
  stejně závažné zhoršení stavu životního prostředí,". 
 
Dosavadní písmeno n) se označuje jako písmeno o). 
 
   115. V § 78 odst. 2 se doplňují písmena p) a r), která znějí: 
"p) vede,  pravidelně aktualizuje  a zveřejňuje  seznam osob 
  oprávněných ke zpracování autovraků, 
 r) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství 
  původce.". 
 
   116. V § 78 odst. 2 se doplňuje písmeno s), které zní: 
"s) kontroluje u  provozovatele skládky placení  poplatků za 
  ukládání odpadů na skládky.". 
 
   117. V § 78 se v úvodní části odstavce 4 a v § 78 odst. 5 
slova "právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání 
udělil" nahrazují slovy "spadá do jeho kompetence podle tohoto 
zákona". 
 
   118. V § 78 odst. 4 písm. b) se za slovo "předpisech" 
vkládají slova "nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční 
rezervu podle § 49 až 51". 
 
   119. V § 79 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), 
které zní: 
"c) uděluje souhlas  k upuštění od  třídění nebo odděleného 
  shromažďování odpadů podle § 16 odst. 2, nejde-li o případ 
  podle § 78 odst. 2 písm. j), udělení souhlasu může vázat na 
  podmínky,". 
 
Dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena d) až i). 
 
   120. V § 79 odst. 1 písm. d) se za slova "odpadů a způsobů 
nakládání s nimi," vkládají slova "autovraků a způsobů jejich 
zpracování," a za slova "skladů odpadů," se vkládají slova 
"dopravců odpadů". 
 
   121. V § 79 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který 
zní: 
 
   "(2)  Obecní úřad  obce s  rozšířenou působností zruší 
rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence 
podle odstavce 1 písm. b), v případě, že osoba, které byl souhlas 
udělen, opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo 
opakovaně neplní podmínky, na které je souhlas vázán.". 
 
Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7. 
 
   122. V § 79 odst. 5 a 6 se číslo "5" nahrazuje číslem "4". 
 
   123. V nadpisu § 80 a úvodní části textu se na konci doplňují 
slova "a újezdní úřad". 
 
   124. V § 80 na konci písmena d) se tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno e), které zní: 
"e) kontroluje u  provozovatele skládky placení  poplatků za 
  ukládání odpadů na skládky.". 
 
   125. V § 80 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 
a doplňuje se odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 49) 
zní: 
 
   "(2) Veřejnou správu v rozsahu § 78 odst. 2 písm. a) až f), 
§ 78 odst. 3, 4, 5 a 6, § 79 odst. 1 písm. a) až e), g) až i), k) 
až n), § 79 odst. 2 až 7 a § 80 odst. 1 pro potřeby zajišťování 
obrany státu a výcviku ozbrojených sil na území vojenského 
újezdu49) vykonává újezdní úřad. Ustanovení  § 17 a 17a se na 
újezdní úřad a obyvatele újezdu nevztahují. 
------------------------------------------------------------------ 
49) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, 
  ve znění zákona č. 320/2002 Sb.". 
 
   126. V § 81 odst. 3 se slova "dovozu, vývozu a tranzitu 
odpadů" nahrazují slovy "přeshraniční přepravy odpadů" a za slova 
"vyplývajících z" se vkládají slova "právních předpisů Evropských 
společenství upravujících dozor nad přepravou odpadů v rámci 
Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu,39)". 
 
   127. V § 82 odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "4". 
 
   128. V § 83 se odstavec 2 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 13 se označují jako odstavce 2 až 12. 
 
   129. V příloze č. 2 se v bodě H 12 slovo "vzduchem," zrušuje. 
 
   130. V příloze č. 2 se v bodě H 13 za slovo "při" vkládají 
slova "nebo po". 
 
                Čl.II 
 
           Přechodná ustanovení 
 
   1. Osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona provozují 
zařízení ke sběru, využívání nebo odstraňování vybraných autovraků 
a chtějí nadále vybrané autovraky zpracovávat, jsou povinny získat 
certifikaci podle § 37d do osmnácti měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   2. Provozovatelé dopravních firem již provozovaných ke dni 
účinnosti tohoto zákona jsou povinni zaslat údaje o této firmě 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle 
sídla nebo bydliště provozovatele do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   3. Skládky provozované ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 
které nesplňují podmínky provozování skládek stanovené tímto 
zákonem a prováděcím právním předpisem, lze do 16. července 2009 
provozovat na základě plánu úprav skládky, schváleného místně 
příslušným krajským úřadem po projednání s dotčenými orgány 
veřejné správy. Provozovatel skládky předloží návrh plánu úprav 
skládky příslušnému krajskému úřadu ke schválení do šesti měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   4. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů vydaná 
do 1. ledna 2002 pozbývají platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
   5. Souhlasy vydané podle § 16 odst. 2 před dnem účinnosti 
tohoto zákona se považují za souhlasy podle tohoto zákona. 
 
   6. Po uplynutí 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona 
mohou krajské úřady vydat souhlas k provozování zařízení ke sběru 
nebo zpracování vybraných autovraků podle § 14 odst. 1 pouze osobě 
oprávněné k podnikání, které byl na tuto činnost vydán certifikát 
podle zvláštního právního předpisu.31f) 
 
   7. Platnost souhlasu k provozování zařízení ke sběru anebo 
zpracování vybraných autovraků, vydaný příslušným krajským úřadem 
podle § 14 odst. 1 zákona právnické osobě anebo fyzické osobě 
oprávněné k  podnikání, které na tuto  činnost nebyl vydán 
certifikát podle zvláštního právního předpisu,31f) zaniká po 
uplynutí 18 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. 
 
               Čl.III 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou 
čl. I bodů 77 až 86 - části deváté, které nabývají účinnosti dnem 
vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii 
v platnost. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
             Špidla v. r. 


 

Datum uveřejnění: 26. března 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 5213