LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 1171/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 14. září 2005 č. 1171 k poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087)

V l á d a

I. p ř i j í m á k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení;

II. p o v ě ř u j e předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Provede:
předseda vlády


S t a n o v i s k o

vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 1087)

Vláda na své schůzi dne 14. září 2005 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1087), a navrhuje vzít v úvahu tyto skutečnosti:

a) navrhované zavedení nového pojmu „druhotná surovina“ zásadním způsobem omezuje definici odpadu, mění dosavadní pojetí zákona o odpadech a vyžadovalo by konkrétní řešení navazujících otázek, zejména systému sběru, výkupu a využívání odpadů; v této souvislosti se vláda neztotožňuje ani s názorem předkladatelů, že návrh zákona nebude mít významné dopady na veřejné rozpočty ani žádné další ekonomické dopady;

b) vláda připravuje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do kterého budou promítnuty komplexně všechny potřebné změny, včetně některých změn obsažených v předloženém návrhu zákona.

 

Datum uveřejnění: 14. září 2005 Poslední změna: 23. září 2005 Počet shlédnutí: 3121