LEGISLATIVA

285/2013 Sb.

Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

285

VYHLÁŠKA

ze dne 10. září 2013

o rozsahu a způsobu předávání informací
do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy
v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah informací předávaných hospodářskými subjekty
do centrální evidence

Hospodářský subjekt1), který má povinnost vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení plánu a evidenci o provedené obnově lesa podle lesního zákona2), předává do centrální evidence informace za uplynulý kalendářní rok v rozsahu podle přílohy k této vyhlášce.


§ 2

Rozsah informací předávaných orgány státní správy v oblasti
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
do centrální evidence

(1) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. f) zákona v tomto rozsahu:

a)
identifikační údaje hospodářských subjektů, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě místo podnikání, obchodní firmu, nebo název a sídlo adresáta,

b)
identifikační údaje lesních hospodářských celků, a to název, kód, výměra, hospodářský subjekt, který má k danému lesnímu hospodářskému celku práva a povinnosti vlastníka3),

c)
identifikační údaje kontrolních organizací, a to název, adresa, identifikační číslo přiřazené Evropskou komisí,

d)
informace o porušení povinností stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4) a informace o uložení nápravného opatření k odstranění tohoto stavu a

e)
informace o výsledcích provedených kontrol sy-stému náležité péče5).

(2) Orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh předávají do centrální evidence informace podle § 3 odst. 1 písm. c) zákona v tomto rozsahu:

a)
údaje o maximální celkové výši těžeb jako závaz-ného ustanovení lesního hospodářského plánu a

b)
informace o dodržování maximální celkové výše těžeb u jednotlivých vlastníků lesa, kteří uvádí na trh dřevo nebo dřevařské výrobky z domácí lesní produkce.


§ 3

Způsob předávání informací do centrální evidence
hospodářskými subjekty

Hospodářský subjekt předává informace podle § 1 se souhrnnými údaji lesní hospodářské evidence2) orgánu státní správy lesů6), který je předá do konce dubna kalendářního roku do centrální evidence.


§ 4

Způsob předávání informací do centrální evidence orgány státní
správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

(1) Krajský úřad a inspekce předávají informace podle § 2 odst. 1 písm. d) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o porušení povinnosti přímo použitelného předpisu Evropské unie4).

(2) Krajský úřad předává informace podle § 2 odst. 1 písm. e) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od ukončení této kontroly.

(3) Krajský úřad předává informace podle § 2 odst. 2 písm. a) do centrální evidence nejpozději do 30 dnů od schválení lesního hospodářského plánu.

(4) Ostatní informace podle § 2 předávají orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do centrální evidence na vyžádání pověřené osoby do 30 dnů od doručení požadavku.

(5) Informace podle § 2 předávají orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh do centrální evidence v elektronické podobě a formátu prostřednictvím internetové stránky ministerstva.


§ 5

Přechodné ustanovení

Hospodářský subjekt předá informace za období od účinnosti této vyhlášky podle § 1 orgánu státní správy lesů do 31. března 2014.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2013.


Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2013 Poslední změna: 17. září 2013 Počet shlédnutí: 618