LEGISLATIVA

164/2010 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů

164

ZÁKON

ze dne 24. března 2010,

kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů

Čl. I

Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 315/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 292/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 1, 1a a 1b zní: "Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1), navazuje na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a) a v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu1b) (dále jen "Úmluva") stanoví

______________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/101/ES ze dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem začlenění činnosti v oblasti letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
1a)
Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.
1b)
Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášená pod č. 80/2005 Sb. m. s.".

2. V § 1 písm. a) se za slovo "zařízení" vkládají slova ", provozovatelů letadel".

3. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo "příloze" nahrazuje slovy "písmenech A až D přílohy".

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova ", částečně nebo zcela fluorovaný uhlovodík nebo fluorid sírový, pokud je jako skleníkový plyn označen nařízením vlády, kterým se vyhlašuje národní alokační plán" nahrazují slovy "a částečně nebo zcela fluorovaný uhlovodík nebo fluorid sírový".

5. V § 2 odst. 1 se písmena h) a i) zrušují.

Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písmena h) až o).

6. V § 2 odst. 1 písm. i) se odkaz na poznámku pod čarou č. 1b nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1c.

Poznámka pod čarou č. 1c zní:

_____________________________________
"1c)
Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu, vyhlášený pod č. 81/2005 Sb. m. s.".

7. V § 2 se na konci odstavce 1 doplňují písmena p) až s), která včetně poznámek pod čarou č. 1d a 1e znějí:

"p)
provozovatelem letadla - osoba, která provozuje letadlo v době, kdy vykonává činnost v oblasti letectví uvedenou v písmeni E přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a

1.
má provozní licenci vydanou v České republice podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/20081d), nebo

2.
spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí podle čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES1e),

v případě, že tato osoba není známa nebo ji vlastník letadla neidentifikoval, se za provozovatele letadla považuje vlastník letadla,

q)
provozovatelem obchodní letecké dopravy _ provozovatel letadla, jenž za úplatu poskytuje pravidelné nebo nepravidelné letecké služby veřejnosti za účelem přepravy cestujících, nákladu nebo poštovních zásilek,

r)
emisemi způsobenými letectvím - emise ze všech letadel v rámci jejich činností v oblasti letectví uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

s)
historickými emisemi způsobenými letectvím _ průměrná střední hodnota ročních emisí z letadel vykonávajících v letech 2004 až 2006 činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

______________________________________
1d)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění).
1e)
Čl. 18a odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.".

8. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení se provozovatel zařízení stává účastníkem systému obchodování.".

9. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Dnem zániku povolení přestává provozovatel zařízení být účastníkem systému obchodování.".

10. § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Zjišťování, vykazování a ověřování vykázaného množství emisí

(1) Provozovatel zařízení zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů ze zařízení v rozsahu a postupem zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů stanoveným prováděcím právním předpisem a dále podle podmínek uvedených v povolení. Provozovatel zařízení, který provádí činnosti zahrnuté do systému obchodování až od roku 2013, vykáže ministerstvu řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů.

(2) Provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech v rozsahu a postupem zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů stanoveným prováděcím právním předpisem a dále podle plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů. Plán pro zjišťování emisí a tunokilometrů schvaluje na návrh provozovatele letadla ministerstvo. Provozovatel letadla předkládá návrh plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů a jeho změny ministerstvu do konce srpna roku předcházejícího referenčnímu roku. Provozovatel letadla je povinen oznámit ministerstvu každou podstatnou změnu pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech do 15 dnů od této změny. Pokud se někdo stane provozovatelem letadla v průběhu obchodovacího období, předloží návrh plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů ministerstvu do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(3) Provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla zajistí ověření množství emisí nebo množství emisí a údajů o tunokilometrech vykázaného podle odstavce 1 nebo 2 osobou, která je držitelem rozhodnutí o autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší2) (dále jen "autorizovaná osoba"). Ověření provádí autorizovaná osoba podle zásad ověřování vykázaného množství emisí stanovených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Množství emisí skleníkových plynů ze zařízení nebo množství emisí skleníkových plynů a údaje o tunokilometrech z letadla za kalendářní rok vykázané podle odstavce 1 nebo 2 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ministerstvu do 15. března následujícího kalendářního roku; pokud k tomuto dni nejsou množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech vykázány nebo doklady o jeho ověření předloženy, nebo pokud podle dokladů o ověření neodpovídá vykázané množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech požadavkům podle odstavců 1 a 2, ministerstvo o tom informuje správce rejstříku. Správce rejstříku převod v tomto případě neprovede do doby, dokud provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla ověřením neprokáže, že vykázané množství emisí nebo množství emisí a údaje o tunokilometrech je v souladu se stanovenými podmínkami.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů a podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech, které je nutné oznámit.".

11. § 8a se zrušuje.

12. § 9 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

"§ 9

Povolenky provozovatelů letadel

(1) Pro obchodovací období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 se celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná 97 % historických emisí z letectví. Pro toto obchodovací období je referenčním rokem rok 2010.

(2) Pro obchodovací období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 a pro každé následující obchodovací období se celkové množství povolenek, určených pro provozovatele letadel, rovná 95 % historických emisí z letectví vynásobených počtem let v daném obchodovacím období. Pro tato obchodovací období je referenčním rokem kalendářní rok končící 24 měsíců před začátkem obchodovacího období.

(3) Pro každé obchodovací období může provozovatel letadla prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek, které mají být přiděleny zdarma. Žádost musí obsahovat ověřené údaje o tunokilometrech pro činnosti v oblasti letectví uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonané provozovatelem letadla za referenční rok. Žádost je nutné podat nejméně 21 měsíců před začátkem obchodovacího období, ke kterému se vztahuje, nebo, pokud jde o období uvedené v odstavci 1, do 31. března 2011. Nejméně 18 měsíců před začátkem obchodovacího období, k němuž se žádost vztahuje, nebo do 30. června 2011 v případě obchodovacího období podle odstavce 1 předloží ministerstvo Evropské komisi obdržené žádosti. Formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Do tří měsíců od přijetí rozhodnutí Evropské komise o referenční hodnotě podle příslušného předpisu Evropských společenství1), ministerstvo vypočte

a)
celkový počet povolenek přidělených na obchodovací období jednotlivým provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena Evropské komisi v souladu s odstavcem 3, stanovený vynásobením tunokilometrů uvedených v žádosti referenční hodnotou, a

b)
počet povolenek přidělených jednotlivým provozovatelům letadel na každý rok, který se stanoví vydělením celkového počtu přidělených povolenek za obchodovací období vypočtených podle písmene a) počtem let v období, v němž uvedený provozovatel bude provádět činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

údaje podle písmen a) a b) ministerstvo oznámí provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) V každém obchodovacím období podle odstavce 2 ministerstvo vyčlení 3 % z celkového počtu povolenek, které mají být přiděleny, do zvláštní rezervy pro provozovatele letadel,

a)
kteří začínají s vykonáváním činnosti v oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu po referenčním roce, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 2, nebo

b)
u jejichž údajů o tunokilometrech dochází k růstu v průměru o více než 18 % ročně mezi referenčním rokem, za který byly předloženy údaje o tunokilometrech podle odstavce 4 s ohledem na obchodovací období uvedené v odstavci 2, a druhým kalendářním rokem tohoto obchodovacího období,

a jejichž činnost podle písmene a) nebo nárůst tunokilometrů podle písmene b) není zcela ani zčásti pokračováním činnosti v oblasti letectví, jež byla dříve vykonávána jiným provozovatelem letadla; provozovateli letadla podle písmene b) nemůže být přiděleno více než 1 000 000 povolenek.

(6) Provozovatel letadla, který splňuje podmínky podle odstavce 5, může prostřednictvím ministerstva požádat o přidělení povolenek zdarma ze zvláštní rezervy. Žádost je nutné podat do 30. června třetího roku obchodovacího období podle odstavce 2, k němuž se vztahuje. Formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis.

(7) Ministerstvo předloží Evropské komisi žádosti přijaté podle odstavce 6 nejpozději do šesti měsíců od uplynutí lhůty pro podávání těchto žádostí. Do tří měsíců ode dne, kdy Evropská komise přijme rozhodnutí o referenční hodnotě, ministerstvo vypočte

a)
přidělení povolenek ze zvláštní rezervy všem provozovatelům letadel, jejichž žádost byla předložena Evropské komisi; toto přidělení se stanoví vynásobením referenční hodnoty a

1.
tunokilometrů zahrnutých do žádostí, v případě provozovatelů letadel podle odstavce 5 písm. a), nebo

2.
hodnoty absolutního nárůstu tunokilometrů zahrnutého do žádosti, v případě provozovatelů letadel podle odstavce 5 písm. b), a

b)
množství povolenek přidělené všem provozovatelům letadel na každý rok, které se stanoví vydělením počtu povolenek přidělených danému provozovateli podle písmene a) počtem celých kalendářních let zbývajících v obchodovacím období podle odstavce 2, k němuž se přidělení vztahuje,

údaje podle písmen a) a b) ministerstvo oznámí provozovateli letadla ve sdělení a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(8) Ministerstvo provede pro každé období podle odstavce 1 nebo 2 dražbu 15 % povolenek určených pro provozovatele letadel. Množství povolenek, které bude vydraženo, je úměrné podílu České republiky na celkovém množství emisí způsobených letectvím ve všech členských státech Evropských společenství za referenční rok. Ministerstvo rovněž vydraží nepřidělené povolenky ze zvláštní rezervy pro provozovatele letadel. Prostředky získané tímto prodejem povolenek jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen "Státní fond životního prostředí"). Tyto příjmy se použijí podle zvláštního právního předpisu4) na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí skleníkových plynů z dopravy, zejména civilního letectví.

_____________________________________
4)
§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.".

13. § 9a se zrušuje.

14. Nadpis § 10 zní: "Rejstřík a vydávání a přidělování povolenek".

15. V § 10 se vkládá nový odstavec 1, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

"(1) V souladu s předpisy Evropských společenství5) se zřizuje rejstřík. Správcem rejstříku je ministerstvo, které touto činností může pověřit jinou osobu, pokud prokáže, že je schopna tuto činnost vykonávat. Správce rejstříku při své činnosti postupuje podle právních předpisů Evropských společenství5), a to za sjednanou cenu6).

_____________________________________
5)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 994/2008 ze dne 8. října 2008 o normalizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES.".

Dosavadní odstavce 1 až 6 se označují jako odstavce 2 až 7.

16. V § 10 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a podle § 9".

17. V § 10 odstavec 3 zní:

"(3) Nejpozději do 28. února kalendářního roku přidělí správce rejstříku každému

a)
provozovateli zařízení, který je účastníkem systému obchodování, poměrnou část z množství povolenek, které mu bylo stanoveno národním alokačním plánem oznámeným podle § 8; touto částí je 1/5 z celkového množství povolenek určených pro jednu osobu na jedno obchodovací období; přitom správce postupuje podle předpisů Evropských společenství5),

b)
provozovateli letadla počet povolenek stanovený mu pro daný rok podle § 9 odst. 4 nebo odst. 7.".

18. V § 10a odst. 1 se slova "článku 10c směrnice 2009/29/ES" nahrazují slovy "příslušných předpisů Evropských společenství6b)".

19. Poznámka pod čarou č. 6b zní:

_____________________________________
"6b)
Směrnice 2003/87/ES v platném znění.".

20. V § 10a odst. 2 se slova "do 31. března 2010" nahrazují slovy "do 30. června 2010".

21. V § 10a odst. 3 písm. a) se slova "do 31. prosince 2020" nahrazují slovy "do 31. prosince 2019" a na konci textu se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se část věty "fyzickým zahájením investičního procesu se rozumí předložení oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů,".

22. V § 10a odst. 3 písm. b) se slova "že alespoň polovinu této hodnoty bude v plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince 2011" nahrazují slovy "že tyto prostředky bude v plánu navrženo proinvestovat do 31. prosince 2019, a současně bude fyzicky zahájen investiční proces alespoň u jednoho projektu z předloženého plánu investic nejpozději do 31. prosince 2013, přičemž lze pro tento účel zohlednit investice z předloženého plánu zahájené od 25. června 2009; předpokládanou tržní hodnotu povolenek zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva životního prostředí do 31. května 2010 a na portálu veřejné správy,".

23. V § 10a odstavec 4 zní:

"(4) Ministerstvo na základě obdržených podkladů zpracuje žádost o přidělení bezplatných povolenek tak, aby bylo možné využít co nejvíce bezplatných povolenek k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií. Žádost obsahuje návrh metody přidělování bezplatných povolenek a jednotlivé příděly bezplatných povolenek. Ministerstvo žádost předloží do 30. listopadu 2010 ke schválení vládě a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vláda žádost neprodleně po jejím schválení předloží k posouzení Evropské komisi.".

24. V § 10a odst. 5 se zrušují slovo "přechodně" a slova "definovaných v odstavci 2 článku 10c směrnice 2009/29/ES" a doplňuje se věta "Investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií nezahrnují projekty prováděné za účelem splnění požadavků právních předpisů účinných ke dni 25. června 2009.".

25. V § 10a odstavec 6 zní:

"(6) Přidělené bezplatné povolenky po schválení Evropskou komisí rozdělí ministerstvo na základě řádně doložených podkladů a schválené žádosti o přidělení bezplatných povolenek na příslušné období mezi jednotlivé provozovatele zařízení. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, do konce každého kalendářního roku podá ministerstvu zprávu o provádění investic. Obsahové náležitosti zprávy stanoví prováděcí právní předpis. Pokud bude včas podaná zpráva neúplná či nepřesná, vyzve ministerstvo neprodleně provozovatele zařízení k jejímu doplnění či úpravě, a to ve lhůtě třiceti dnů. Provozovatel zařízení, který obdrží bezplatné povolenky, musí provést veškeré investice do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií, na jejichž základě tyto povolenky obdržel, do konce roku 2019.".

26. V § 10b se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Pro období uvedené v § 9 odst. 1 mohou provozovatelé letadel využívat jednotky snížení emisí a jednotky ověřeného snížení emisí z projektových činností až do výše 15 % počtu povolenek, které musí být podle § 12 odst. 1 vyřazeny.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

27. V § 10b odst. 4 se slova "prvního z dalších obchodovacích období (§ 10 odst. 2)" nahrazují slovy "obchodovacího období v letech 2008 až 2012".

28. V § 10b odst. 5, § 12 odst. 3 a § 13 odst. 1 se slova "prvního z dalších obchodovacích období" nahrazují slovy "obchodovacího období v letech 2008 až 2012".

29. V § 10b odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou "Nepřímým snížením nebo omezením emisí se rozumí realizace opatření, které není realizováno činností uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu, ale které vede ke snížení nebo omezení znečištění v jiné činnosti, na kterou se tento zákon vztahuje.".

30. Za § 10b se vkládá nový § 10c, který včetně nadpisu zní:

"§ 10c

Přechodné přidělování bezplatných povolenek pro provozovatele
teplárenských zařízení

Bezplatné povolenky se přidělují na dálkové vytápění a vysoce účinnou kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podle směrnice 2004/8/ES v případě hospodářsky odůvodněných žádostí, pokud jde o výrobu tepelné energie či chlazení.".

31. V § 11 odst. 1 se věta první nahrazuje větou "Povolenky, které má provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla na svém účtu, může převést na jinou osobu.".

32. V § 12 odst. 1 se za slovo "zařízení" vkládají slova "nebo provozovatel letadla".

33. V § 12 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: "Provozovatel zařízení nebo sdružení provozovatelů zařízení podle § 13 nesmí pro účely vyřazení povolenek použít povolenky přidělené provozovatelům letadla.".

34. V § 12 odst. 4 se za slovo "zařízení" vkládají slova "a provozovatelů letadla".

35. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Ministerstvo

(1) Ministerstvo

a)
vykonává působnost ústředního správního úřadu v oblasti ochrany klimatického systému Země,

b)
vykonává vrchní státní dozor na úseku ochrany klimatického systému Země,

c)
koordinuje výzkum a sleduje technický rozvoj v rámci ochrany klimatického systému Země,

d)
vydává povolení,

e)
rozhoduje o změně a zrušení povolení,

f)
předkládá vládě společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu návrh národního alokačního plánu,

g)
stanoví rozhodnutím množství povolenek, které bude přiděleno zařízením vzniklým sloučením či rozdělením,

h)
stanoví rozhodnutím množství povolenek, které správce rejstříku přidělí novému provozovateli zařízení,

i)
zpracovává a předkládá vládě návrh žádosti o přidělení bezplatných povolenek podle § 10a,

j)
zveřejňuje předpokládanou tržní hodnotu povolenek,

k)
zveřejňuje seznam provozovatelů zařízení a provozovatelů letadla, kteří nesplnili povinnost podle § 12 odst. 1,

l)
rozhoduje o souhlasu s ustanovením zástupce podle § 13,

m)
plní úkoly vyplývající ze vztahu k Evropským společenstvím v oblasti vymezené tímto zákonem, podává zprávy o plnění příslušných směrnic Evropských společenství a koordinuje převzetí a zavádění práva Evropských společenství v oblasti vymezené tímto zákonem,

n)
projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18 odst. 2 a § 18a odst. 1 písm. d),

o)
schvaluje plány pro zjišťování emisí a tunokilometrů a jejich změny provozovatelům letadel,

p)
vypočítává celkové množství povolenek pro provozovatele letadla a jejich rozdělení mezi jednotlivé provozovatele a sděluje je žadatelům,

q)
zajišťuje dražby povolenek,

r)
podává žádost Evropské komisi o uložení zákazu provozování letecké dopravy podle příslušných předpisů Evropských společenství1),

s)
oznámí do 30. června 2010 Evropské komisi údaje předložené podle § 7 odst. 1 a množství povolenek, které se mají vydat, upravené o lineární faktor,

t)
zpracuje, zveřejní a do 30. září 2011 předloží Evropské komisi seznam zařízení, která budou provádět činnosti zahrnuté do systému obchodování od roku 2013, včetně množství bezplatně přidělených povolenek pro tato zařízení,

u)
od roku 2013 každoročně určuje do 28. února množství povolenek, které bude přiděleno provozovatelům zařízení v daném kalendářním roce.

(2) Ministerstvo dozírá v rámci vrchního státního dozoru, jak správní orgány, které vykonávají státní správu podle tohoto zákona, provádějí jeho ustanovení.

(3) Ministerstvo v rámci vrchního státního dozoru je oprávněno též dozírat, jak fyzické i právnické osoby plní povinnosti z tohoto zákona i ze správních rozhodnutí na jeho základě vydaných.

(4) Ministerstvo může uložit opatření k nápravě, zjistí-li při výkonu vrchního státního dozoru závady.".

36. V § 17 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
kontroluje plnění povinností stanovených provozovatelům letadla tímto zákonem včetně dodržování podmínek stanovených v plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

37. V § 17 písm. d) se za slovo "zařízení" vkládají slova "nebo provozovatel letadla".

38. V § 17 písmeno e) zní:

"e)
projednává správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c), e) a f).".

39. § 18 zní:

"§ 18

(1) Provozovatel zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a)
v rozporu s § 3 provozuje zařízení, které vypouští skleníkové plyny do ovzduší, bez povolení nebo v rozporu s ním,

b)
v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, která může vyžadovat změnu podmínek zjišťování emisí nebo podmínek vykazování emisí,

c)
v rozporu s § 6 odst. 1 neoznámí ministerstvu změnu údajů uvedených v povolení podle § 5 odst. 3,

d)
zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů ze zařízení v rozporu s § 7 odst. 1,

e)
v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce,

f)
neučiní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo

g)
v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů povolenek1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval,

h)
do konce roku 2019 neprovede veškeré investice, na jejichž základě obdržel bezplatné povolenky podle § 10a,

i)
nepodá, nedoplní nebo neupraví zprávu podle § 10a odst. 6.

(2) Zástupce ustanovený podle § 13 se dopustí správního deliktu tím, že nevyřadí z obchodování postupem stanoveným právními předpisy Evropských společenství7) do 30. dubna množství povolenek odpovídající množství emisí v předchozím kalendářním roce, vykázaným a ověřeným provozovateli zařízení, kteří jsou členy sdružení.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a)
do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b)
do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d) nebo f),

c)
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo i),

d)
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo g).

(4) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. e) a podle odstavce 2 se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent tuny CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel zařízení nebo zástupce nevyřadil z obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní bankou9). Je-li pokuta uložená zástupci vůči němu nevymahatelná, odpovídá za její uhrazení každý provozovatel zařízení, který je členem sdružení, podle velikosti svého podílu ve sdružení. Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje provozovatele povinnosti vyřadit povolenky.

(5) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. h) se uloží provozovateli převést finanční částku, která odpovídá hodnotě bezplatně přidělených povolenek k datu jejich přidělení navýšenou o index cen průmyslových výrobců, na účet Státního fondu životního prostředí.".

40. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:

"§ 18a

(1) Provozovatel letadla se dopustí správního deliktu tím, že

a)
v rozporu s § 7 odst. 2 provozuje činnost v oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu bez schváleného plánu zjišťování emisí a tunokilometrů,

b)
v rozporu s § 7 odst. 2 neoznámí ministerstvu podstatnou změnu plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů,

c)
v rozporu s § 7 odst. 2 zjišťuje nebo vykazuje množství skleníkových plynů z činnosti z oblasti letectví podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu,

d)
v rozporu s § 12 odst. 1 nevyřadí z obchodování do 30. dubna takové množství povolenek, jednotek snížení emisí nebo jednotek ověřeného snížení emisí z projektových činností, které odpovídá množství vykázaných a ověřených emisí v předchozím kalendářním roce,

e)
nesplní opatření stanovené mu inspekcí podle § 17 písm. d) nebo ministerstvem podle § 16 odst. 4, nebo

f)
v rozporu s přímo použitelným předpisem v oblasti systému registrů povolenek1a) neposkytne správci rejstříku stanovené informace pro zřízení účtu v rejstříku nebo neoznámí správci rejstříku změnu údajů, o kterých ho informoval.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

a)
do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

b)
do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) nebo e),

c)
do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b),

d)
do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene f).

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. d) se uloží pokuta ve výši odpovídající částce 100 EUR za každý ekvivalent tuny CO2, pro který ve lhůtě podle § 12 provozovatel letadla nevyřadil z obchodování povolenku; odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna Českou národní bankou9). Uložení pokuty ani její zaplacení nezbavuje provozovatele letadla povinnosti vyřadit povolenky.".

41. V § 19 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo podle § 18a odst. 1 písm. d)".

42. V § 19 odstavec 4 zní:

"(4) Správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. e) a h), § 18 odst. 2 a § 18a odst. 1 písm. d) projednává ministerstvo a správní delikty podle § 18 odst. 1 písm. a) až d), f), g) a i) a § 18a odst. 1 písm. a) až c), e) a f) projednává inspekce.".

43. V § 19 odst. 5 se za slovo "zařízení" vkládají slova "nebo z činnosti v oblasti letectví" a za slova "§ 18 odst. 4" se vkládají slova "nebo § 18a odst. 3".

44. V § 19 odstavec 7 zní:

"(7) Pravomocné a vykonatelné rozhodnutí o uložení pokuty zašle ministerstvo nebo inspekce příslušnému správci daně, v jehož územní působnosti má sídlo provozovatel zařízení nebo provozovatel letadla, kterému byla pokuta uložena. Pokud provozovatel letadla nemá sídlo na území České republiky, je příslušným správcem daně celní úřad, v jehož obvodu vykonává provozovatel letadla nejvíce vzletů a přistání na území České republiky. V případě provozovatele zařízení je pokuta ze 70 % příjmem Státního fondu životního prostředí a z 30 % příjmem kraje, na jehož území se zařízení nachází. V případě provozovatele letadla je pokuta příjmem Státního fondu životního prostředí.".

45. § 21 a 22 se zrušují.

46. V § 24 písmeno d) zní:

"d)
náležitosti plánů pro zjišťování emisí a tunokilometrů pro provozovatele letadla (§ 7 odst. 5),".

47. V § 24 se doplňují písmena e) až g), která znějí:

"e)
podstatné změny pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech (§ 7 odst. 5),

f)
formulář žádosti o přidělení povolenek (§ 9 odst. 3 a 6),

g)
obsahové náležitosti zprávy o provádění investic do vybavení a modernizace zařízení a do čistých technologií (§ 10a odst. 6).".

48. Nadpis přílohy č. 1 zní: "Činnosti, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů".

49. V příloze č. 1 části A bodě 1 se slovo "spalování" nahrazuje slovy "zařízení pro spalování".

50. V příloze č. 1 části C bodě 2 se slova "tavení minerálních materiálů, včetně výroby" nahrazují slovem "výrobu".

51. V příloze č. 1 se doplňuje část E, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 12 zní:

(Část E není v digitální podobě)

52. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k zákonu č. 695/2004 Sb.


(Příloha 2 není v digitální podobě)

53. V příloze č. 3 bodě 1 se věty druhá a poslední zrušují.

54. V příloze č. 3 bodě 4 se slovo "plánu" nahrazuje slovy "národního alokačního plánu (dále jen "plán")".

55. V příloze č. 3 bodě 13 se slova "§ 10a odst. 4" nahrazují slovy "§ 10b odst. 5".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel letadla musí požádat o schválení plánu pro zjišťování emisí a tunokilometrů stanovujícího opatření pro zjišťování a vykazování emisí a údajů o tunokilometrech podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prvním rokem, ve kterém provozovatel letadla zjišťuje a vykazuje množství emisí skleníkových plynů podle § 7 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2010.

3. Prvním rokem pro přidělení povolenek provozovateli letadla podle § 10 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je rok 2012.

4. Provozovatel zařízení vykáže řádně podložené a nezávisle ověřené údaje o emisích skleníkových plynů z činností zahrnutých do systému obchodování až od roku 2013 podle § 7 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně ovzduší

Čl. III

V § 43 písm. a), b) a d) a v § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), se za slovo "Země" vkládají slova "před emisemi fluorovaných skleníkových plynů".


ČÁST TŘETÍ

Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Fischer v. r.

 

Datum uveřejnění: 31. května 2010 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 1084