LEGISLATIVA

147/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

             147/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 13. dubna 2005, 
kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 
   a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
         ve znění pozdějších předpisů 
 
   Ministerstvo financí stanoví podle § 32 zákona č. 676/2004 
Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
"zákon") k provedení § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 9 a § 11 
odst. 5 zákona: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Tato vyhláška  stanoví vzor, rozměry  a ochranné prvky 
kontrolní  pásky,  způsob  umístění  kontrolní  pásky  na 
spotřebitelském balení lihu, vzor návrhu na registraci a vzor 
registrace, vzor a náležitosti objednávky kontrolních pásek, 
způsob  zařazení do  úrovně obsahu  etanolu, způsob  odběru 
kontrolních pásek, vracení a zúčtování kontrolních pásek a způsob 
evidence kontrolních pásek. 
 
                § 2 
 
     Vzor, rozměry a ochranné prvky kontrolní pásky 
 
   (1) Kontrolní  pásky jsou vyráběny  ve třech rozměrech 
stanovených v milimetrech 
a) 90 x 16 ke značení spotřebitelského balení lihu s objemem od 
  0,2 l do 0,3 l, 
b) 150 x 16 ke značení spotřebitelského balení lihu s objemem nad 
  0,3 l do 1,5 l, 
c) 210 x 16 ke značení spotřebitelského balení lihu s objemem nad 
  1,5 l. 
 
   (2)  Kontrolní páska  je vyrobena  z ceninového papíru 
s originálním průběžným vodoznakem. Ceninový papír je bez vlastní 
fluorescence v UV oblasti spektra při 366 nm a je zajištěn jedním 
druhem neviditelných vláken svítících v UV oblasti spektra při 
366 nm. 
 
   (3) Kontrolní páska je tištěna ofsetem a liniovým měditiskem. 
Ofsetem jsou vytištěny  specifické linkové podtiskové rastry 
obsahující  irisové přechody,  které pokrývají  celou plochu 
kontrolní pásky a slova "Česká republika". 
 
   (4) Na kontrolní pásce je uveden desetimístný evidenční kód 
kontrolní pásky, jehož součástí je čtyřmístné registrační odběrné 
číslo, kód objednávky a kód zařazení podle úrovně obsahu etanolu. 
Veškeré texty a evidenční kód kontrolní pásky jsou umístěny 
rovnoběžně s delší stranou kontrolní pásky. Giloš obsahující 
mikropísmo  je  vytištěna  liniovým  hlubotiskem.  Ochranný 
holografický proužek je rovnoběžný s kratší stranou kontrolní 
pásky. 
 
   (5) Vzor kontrolní pásky je uveden v příloze č. 1 k této 
vyhlášce. 
 
                § 3 
 
    Způsob umístění kontrolní pásky na spotřebitelském 
              balení lihu 
 
   (1) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu 
nalepena lícovou stranou nahoru přes uzávěr spotřebitelského 
balení tak, aby střední část pásky byla na horní straně uzávěru, 
a aby pravá a levá část pásky byly nalepeny rovnoměrně podél hrdla 
spotřebitelského balení lihu. U lahví je kontrolní páska nalepena 
ve tvaru písmene U. Kontrolní páska nesmí být ničím překryta. 
 
   (2)  Lepidlo  použité  k  nalepení  kontrolní pásky na 
spotřebitelské balení lihu musí mít takové vlastnosti, aby nedošlo 
k odlepení kontrolní pásky bez jejího porušení, a to ani vlivem 
povětrnostních nebo jiných vnějších vlivů. 
 
   (3) Kontrolní páska musí být na spotřebitelském balení lihu 
umístěna tak, aby nebylo možné bez jejího poškození spotřebitelské 
balení lihu otevřít nebo použít jeho obsah. U vratných lahví se 
před novým plněním odstraní levá i pravá část pásky, která zůstala 
na hrdle obalu v místě pod uzávěrem. 
 
                § 4 
 
      Vzor návrhu na registraci a vzor registrace 
 
   (1) Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby je 
uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a vzor návrhu na registraci 
právnické osoby je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce. 
 
   (2) Vzor registrace podnikající fyzické osoby je uveden 
v příloze č. 4 k této vyhlášce a vzor registrace právnické osoby 
je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
 
                § 5 
 
      Náležitosti objednávky kontrolních pásek 
 
   (1) V objednávce kontrolních pásek (§ 11 zákona) registrovaná 
osoba uvede: 
a) jméno a příjmení nebo obchodní firmu nebo název, 
b) čtyřmístné registrační odběrné číslo z rozhodnutí o registraci, 
c) počet objednaných kusů kontrolních pásek, 
d) objem spotřebitelského balení lihu, 
e) zařazení do úrovně obsahu etanolu v objemových % (§ 6), 
f) návrh termínu pro odběr kontrolních pásek u celního úřadu. 
 
   (2) Minimální  počet kusů kontrolních  pásek, který si 
registrovaná osoba může objednat v jedné objednávce, je 500 kusů 
kontrolních pásek. Celkový počet objednaných kusů kontrolních 
pásek je vždy násobkem tohoto minimálního počtu. 
 
   (3) Vzor tiskopisu objednávky kontrolních pásek je uveden 
v příloze č. 6 k této vyhlášce. 
 
                § 6 
 
      Způsob zařazení do úrovně obsahu etanolu 
 
   Líh je rozdělen do 4 úrovní podle obsahu etanolu: 
a) od 15 % objemových etanolu do 29 % objemových etanolu, 
b) nad 29 % objemových etanolu do 34 % objemových etanolu, 
c) nad 34 % objemových etanolu do 37 % objemových etanolu, 
d) nad 37 % objemových etanolu. 
 
                § 7 
 
         Způsob odběru kontrolních pásek 
 
   (1) Objednané kontrolní pásky předá příslušný celní úřad 
registrované osobě zabalené a označené štítkem, na kterém je 
uveden desetimístný evidenční kód kontrolní pásky, jehož součástí 
je registrační odběrné číslo, kód objednávky a kód zařazení podle 
úrovně obsahu etanolu. 
 
   (2) Kontrolní pásky předá  celní úřad, u kterého byla 
objednávka podána a potvrzena, registrované osobě na základě 
předložení potvrzené objednávky kontrolních pásek a dokladu, který 
potvrzuje zaplacení kontrolních pásek, a to v den a hodinu, které 
jsou uvedeny v potvrzené objednávce. 
 
   (3) V případě platby v hotovosti na pokladním místě celního 
úřadu vydá celní úřad registrované osobě účetní doklad potvrzující 
zaplacení kontrolních pásek. 
 
   (4) Zmocní-li registrovaná osoba k odběru kontrolních pásek 
písemnou plnou mocí jinou osobu (§ 11 odst. 3 zákona), je tato 
plná moc přílohou odběrného listu. 
 
   (5) Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek je 
uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce. 
 
                § 8 
 
       Vracení a zúčtování kontrolních pásek 
 
   (1) Nepoužité kontrolní  pásky vrací registrovaná osoba 
celnímu úřadu, u kterého byly kontrolní pásky odebrány, spolu 
s tiskopisem, jehož vzor je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce. 
 
   (2)  Poškozené  nebo  znečistěné  kontrolní pásky vrací 
registrovaná osoba celnímu úřadu, u kterého kontrolní pásky 
odebrala, vylepené na volných listech. Vrací-li registrovaná osoba 
kontrolní pásky s nárokem na bezplatné vydání nových kontrolních 
pásek podle § 15 odst. 1 zákona, uvede registrovaná osoba 
v záhlaví listu s nalepenými kontrolními páskami registrační 
odběrné číslo vracených kontrolních pásek. 
 
   (3) Jednotlivé listy s vylepenými kontrolními páskami jsou 
očíslovány a tvoří přílohu tiskopisu, jehož vzor je uveden 
v příloze č. 8 k této vyhlášce. 
 
   (4) Splňuje-li registrovaná osoba, která vrací kontrolní 
pásky s nárokem na bezplatné vydání nových kontrolních pásek, 
podmínky uvedené v § 15 odst. 1 zákona, potvrdí celní úřad na 
předepsaném tiskopise nárok na bezplatné vydání nových kontrolních 
pásek. Pro uplatnění nároku na bezplatné vydání nových kontrolních 
pásek předloží registrovaná osoba celnímu úřadu spolu s novou 
objednávkou kontrolních pásek  i potvrzenou kopii vyplněného 
tiskopisu pro vracení kontrolních pásek. 
 
   (5) Ukončí-li registrovaná osoba svoji činnost jako výrobce 
nebo dovozce lihu, předloží pro uplatnění nároku na vrácení 
hodnoty, kterou  celnímu úřadu za  odebrané kontrolní pásky 
zaplatila, potvrzenou kopii vyplněného tiskopisu pro vracení 
kontrolních pásek, jehož součástí je i kopie účetního dokladu 
potvrzující zaplacení kontrolních pásek. 
 
                § 9 
 
        Způsob evidence kontrolních pásek 
 
   (1) Evidenci přijatých, vydaných a vracených kontrolních 
pásek podle § 14 zákona vede jejich držitel (§ 12 zákona) na 
předepsaném tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této 
vyhlášce. 
 
   (2) Součástí evidence kontrolních pásek je odběrný list 
a účetní doklad potvrzující zaplacení kontrolních pásek celnímu 
úřadu. 
 
   (3) Za předání kontrolních pásek jiným osobám podle § 12 
zákona se nepovažuje jejich předání jiným subjektům k smluvně 
zajištěnému značení lihu. Držitel kontrolních pásek se předáním 
kontrolních pásek jiným subjektům k smluvně zajištěnému značení 
lihu nezbavuje povinnosti stanovené v § 14 zákona. 
 
               § 10 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005. 
 
              Ministr: 
            Mgr. Sobotka v. r. 
 
 
               Příl.1 
 
           Vzor kontrolní pásky 
 
.PI 147-2005.pcx 
 
               Příl.2 
 
    Vzor návrhu na registraci podnikající fyzické osoby 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.3 
 
      Vzor návrhu na registraci právnické osoby 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.4 
 
      Vzor registrace podnikající fyzické osoby 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.5 
 
         Vzor registrace právnické osoby 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.6 
 
      Vzor tiskopisu objednávky kontrolních pásek 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.7 
 
    Vzor tiskopisu odběrného listu kontrolních pásek 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.8 
 
     Vzor tiskopisu pro vracení kontrolních pásek 
             celnímu úřadu 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 
 
               Příl.9 
 
     Vzor tiskopisu pro evidenci kontrolních pásek 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-054.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi 


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 13. dubna 2005 Poslední změna: 23. dubna 2005 Počet shlédnutí: 4642