LEGISLATIVA

126/2004 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva.

             126/2004 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 25. února 2004, 
     kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., 
  kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových 
  teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 
 
   Vláda  nařizuje podle  §  22  zákona č.  22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky  a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 
205/2002 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11 odst. 2, § 11a 
odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na účinnost  nových teplovodních kotlů spalujících 
kapalná nebo plynná paliva, se mění takto: 
 
   1. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "K označení CE 
se připojí poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek tímto 
označením opatřen.". 
 
   2. V příloze č. 2 bod 8 zní: 
 
"8. Ostatní příslušné notifikované osoby mohou obdržet kopie 
  certifikátů ES přezkoušení typu a jejich dodatků; jejich 
  přílohy musí být pro ostatní notifikované osoby uchovávány 
  k dispozici.". 
 
   3. V příloze č. 3 bodě 2.1. větě druhé se za slovo "Výrobce" 
vkládají slova "nebo jeho zplnomocněný zástupce". 
 
   4. V příloze č. 3 bodě 3.1. větě druhé se za slovo "Výrobce" 
vkládají slova "nebo jeho zplnomocněný zástupce". 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Toto  nařízení  nabývá  účinnosti  dnem  vstupu smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
             Předseda vlády: 
            PhDr. Špidla v. r. 
 
          Ministr průmyslu a obchodu: 
            Ing. Urban v. r.  

Datum uveřejnění: 1. května 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 3630