LEGISLATIVA

7/2005 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

              7/2005 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 16. prosince 2004, 
  kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
   některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
                Čl.I 
 
   Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. 
a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 2 odst. 1 písm. i) se za slova "pro jejich využití" 
vkládají slova "na zemědělském půdním fondu,". 
 
   2. V § 2 odst. 3 se za slova "stanoví vyhláškou" vkládají 
slova "podrobnosti nakládání a". 
 
   3. V § 7 odst. 6 a  7 větě první se za slova "odbornou 
způsobilost" vkládají slova "nebo jejíž odborná způsobilost byla 
uznána podle zvláštního právního předpisu13a)". 
 
Poznámka pod čarou č. 13a) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"13a) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné 
   způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské 
   unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 
   kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   4. V § 7 se za odstavec 9 vkládají nové odstavce 10 a 11, 
které znějí: 
 
   "(10) Pověření podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která 
je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České 
republiky hodlá dočasně nebo ojediněle vykonávat činnosti uvedené 
v odstavci 2, pokud prokáže, že 
a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie a 
b) je oprávněna k výkonu činností uvedených v odstavci 2 podle 
  právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. 
 
   (11) Doklady o splnění podmínek podle odstavce 10 písm. a) 
a b)  je  tato  osoba  povinna  předložit ministerstvu nebo 
Ministerstvu zdravotnictví před zahájením činností vyjmenovaných 
v odstavci 2. Pro činnost této osoby platí obdobně § 9.". 
 
Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 12. 
 
   5. V § 16 odst. 4 větě poslední se slova " , s výjimkou 
povinností uvedených v odstavci 1 písm. i) a j)" nahrazují slovy 
"podle odstavce 1, s výjimkou písmen i) a j)". 
 
   6. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním předpisem 
technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu 
terénu (například k terénním úpravám, rekultivacím).". 
 
   7. V § 25 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: 
"h) elektrická a elektronická zařízení.". 
 
   8. V § 26 písm. d) se slova "zařízením, která mohou obsahovat 
PCB" nahrazují slovy "zařízeními, která mohou obsahovat PCB 
a podléhajícími evidenci". 
 
   9. V § 27 odst. 1 se za slova "zařízení obsahujících PCB" 
vkládají slova "a podléhajících evidenci a zařízení, která mohou 
obsahovat PCB a podléhají evidenci" a na konci věty první se tečka 
zrušuje a doplňují se slova  " , pokud neprokáží, že zařízení 
neobsahuje PCB.". 
 
   10. V § 36 písm. e) a f), v § 37 odst. 7 písm. a) a v § 37e 
odst. 3 se slovo "součástí" nahrazuje slovem "částí", v § 37 odst. 
7 písm. b) se slovo "součástmi" nahrazuje slovem "částmi". 
 
   11. V § 37 odst. 3 se slova "přemístí po uplynutí 2 měsíců 
obecní úřad" nahrazují slovy "přemístí obecní úřad po uplynutí 2 
měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl". 
 
   12. V § 37 odst. 7 písm. c) se slovo "autovraků" nahrazuje 
slovem "vozidel". 
 
   13. V § 37 odst. 8 se slova "písmene a)" nahrazují slovy 
"písmene b)". 
 
   14. Za § 37a se vkládá nová poznámka pod čarou č. 31e), která 
zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"31e) § 2 odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 
   vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
   168/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb.". 
 
   15. V § 37c odst. 2 se slova "díly a" zrušují. 
 
   16. § 37d včetně nadpisu se zrušuje. 
 
   17. V § 37e se dosavadní poznámky pod čarou a odkazy na ně č. 
31e) až 31j) označují jako poznámky pod čarou a odkazy na ně č. 
31g) až 31l). 
 
   18. V části čtvrté hlavě druhé se za díl 7 doplňuje díl 8, 
který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31m) až 31t) zní: 
 
               "Díl 8 
        Elektrická a elektronická zařízení 
 
               § 37f 
 
   (1) Ustanovení tohoto dílu  zákona v souladu s právem 
Evropských společenství31m) stanoví povinnosti výrobcům, posledním 
prodejcům a distributorům elektrických a elektronických zařízení 
náležejících do skupin uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu, 
nejsou-li součástí jiného typu zařízení, na který se tento díl 
zákona  nevztahuje,  a  povinnosti  zpracovatelům  takových 
elektrických a elektronických zařízení, která se stala odpadem. 
 
   (2) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem seznam 
výrobků, které spadají do skupin elektrických a elektronických 
zařízení uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu. 
 
               § 37g 
 
             Základní pojmy 
 
   Pro účely tohoto dílu zákona se rozumí 
a) elektrickým  nebo  elektronickým  zařízením  (dále  jen 
  "elektrozařízení")  -  zařízení,  jehož  funkce závisí na 
  elektrickém proudu  nebo na elektromagnetickém  poli nebo 
  zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo 
  elektromagnetického pole, které náleží do některé ze skupin 
  uvedených v příloze č. 7 k tomuto zákonu a které je určeno pro 
  použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud 
  a 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení určených 
  výlučně pro účely obrany státu, 
b) elektroodpadem - elektrozařízení, které se stalo odpadem, 
  včetně komponentů, konstrukčních dílů a spotřebních dílů, které 
  v tom okamžiku jsou součástí zařízení, 
c) opětovným použitím - použití zpětně odebraného nebo odděleně 
  sebraného  elektrozařízení   nebo  komponentů  takového 
  elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému 
  účelu, pro který byly původně určeny, 
d) zpracováním elektroodpadu - jakákoli operace prováděná po 
  převzetí elektroodpadu do zařízení ke zpracování elektroodpadu 
  za účelem jeho dekontaminace, demontáže, drcení, využití nebo 
  přípravy na odstranění nebo jakákoli jiná činnost provedená 
  s cílem využití nebo odstranění elektroodpadu, 
e) výrobcem - fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, 
  která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků 
  komunikace na dálku31n) 
  1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo 
  2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými 
   dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle 
   bodu 1, nebo 
  3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do 
   České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České 
   republice na trh, 
f) elektrozařízením  pocházejícím  z  domácností  -  použité 
  elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem 
  a množstvím jemu podobný elektroodpad od právnických osob 
  a fyzických osob oprávněných k podnikání, 
g) zpětným  odběrem  elektrozařízení  -  odebírání  použitých 
  elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez 
  nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném, 
h) odděleným  sběrem  elektroodpadu  -  odebírání  použitých 
  elektrozařízení nepocházejících z  domácností od konečných 
  uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném. 
 
               § 37h 
 
      Základní povinnosti výrobců elektrozařízení 
 
   (1) Výrobce splní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, 
zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení 
a elektroodpadu 
a) samostatně, organizačně a technicky na vlastní náklady, 
b) společně s jiným výrobcem nebo výrobci na základě písemně 
  uzavřené  smlouvy;  smluvní  strany  odpovídají za plnění 
  povinností stanovených v tomto dílu zákona solidárně, 
c) přenesením těchto povinností  na jinou, právnickou osobu, 
  zajišťující společné plnění povinností výrobců podle tohoto 
  dílu  zákona;  odpovědnost  výrobců  za plnění povinností 
  stanovených v tomto dílu zákona, pokud tato právnická osoba 
  povinnosti neplní, nezaniká. 
 
   (2) Výrobce je povinen zpracovávat roční zprávu o plnění 
povinností podle odstavce 1 za uplynulý kalendářní rok (dále jen 
"roční zpráva") a každoročně ji zasílat ministerstvu do 31. 
března. V případě, že výrobce plní povinnosti uvedené v odstavci 
1 společně s jiným výrobcem, může spolu s ním zpracovat společnou 
roční zprávu. V případě podle odstavce 1 písm. c) zpracovává roční 
zprávu příslušná právnická osoba. Tato roční zpráva nahrazuje 
roční zprávu podle § 38 odst. 10. 
 
   (3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem bližší 
podmínky jednotlivých způsobů plnění povinností výrobců podle 
odstavce 1 a obsah roční zprávy podle odstavce 2. 
 
               § 37i 
 
         Seznam výrobců elektrozařízení 
 
   (1)  Výrobce  elektrozařízení,  na  kterého se vztahují 
povinnosti podle tohoto dílu zákona, je povinen podat návrh na 
zápis do Seznamu výrobců elektrozařízení (dále jen "Seznam") 
v rozsahu podle odstavce 3. 
 
   (2) Návrh na zápis do Seznamu podává výrobce ministerstvu 
k rozhodnutí ve dvou vyhotoveních a na technickém nosiči dat, a to 
nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1. 
 
   (3) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje 
a) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého 
  pobytu,  místo  podnikání,  identifikační  číslo,  bylo-li 
  přiděleno, a úředně ověřenou kopii podnikatelského oprávnění, 
  například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li 
  fyzická osoba  zapsána v obchodním  rejstříku, též výpis 
  z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, 
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační 
  číslo, bylo-li přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne 
  starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a je-li v tomto 
  rejstříku zapsána, 
c) seznam a popis elektrozařízení, 
d) způsob plnění povinností stanovených v tomto dílu zákona, 
e) způsob zajištění financování podle § 37n a 37o a doklady o něm. 
 
   (4) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit ministerstvu 
jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 3 do 14 dnů od 
jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit ministerstvu, 
že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu. 
 
   (5) Ministerstvo na základě oznámení nebo vlastního zjištění 
provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu nebo osobu, u které 
zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí. 
 
   (6) Seznam je veřejně přístupný. Ministerstvo zpřístupní 
Seznam na portálu veřejné správy. 
 
   (7) Pro  účely zápisu do  Seznamu ministerstvo stanoví 
prováděcím právním předpisem  bližší podmínky způsobu plnění 
povinností a zajištění financování podle odstavce 3 písm. d) a e). 
 
               § 37j 
 
         Uvádění elektrozařízení na trh 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení zajistí, aby elektrozařízení bylo 
navrženo a vyrobeno tak, aby se usnadnila demontáž a využití, 
zejména opětovné použití těchto elektrozařízení a materiálové 
využití elektroodpadu, jeho komponentů a materiálů v souladu 
s právními předpisy na ochranu životního prostředí a právními 
předpisy na ochranu veřejného zdraví.31o) 
 
   (2) Výrobce elektrozařízení uvedeného na trh31p) po 13. srpnu 
2005 zajistí, aby z označení elektrozařízení bylo patrné, že bylo 
na trh uvedeno po tomto datu, a bylo možné zjistit výrobce, na 
kterého se vztahují povinnosti podle tohoto dílu zákona. 
 
   (3) Výrobce elektrozařízení, které náleží do skupin 1 až 7 
nebo 10 podle přílohy č. 7 k tomuto zákonu včetně elektrozařízení 
určených výlučně pro účely obrany státu, a výrobce elektrických 
žárovek nebo svítidel určených k použití v domácnostech zajistí, 
aby elektrozařízení, je-li uvedeno na trh po 30. červnu 2006, 
neobsahovalo olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, polybromované 
bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE), nejedná-li se 
o 
a) použití látek podle seznamu uvedeného v prováděcím právním 
  předpise, nebo 
b) náhradní  díly určené  k opravě  nebo opětovnému použití 
  elektrozařízení uvedeného na trh před 1. červencem 2006. 
 
   (4) Ten, kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává 
elektrozařízení nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu podle 
§ 37i, nese  odpovědnost výrobce za  plnění jeho povinností 
stanovených v tomto dílu zákona. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem způsob 
označení elektrozařízení podle odstavce 2 a seznam látek, na které 
se za vyhláškou stanovených podmínek nevztahuje ustanovení § 37j 
odstavce 3. 
 
               § 37k 
 
       Zpětný odběr elektrozařízení a oddělený 
            sběr elektroodpadu 
 
   (1)  Výrobce  elektrozařízení  zajistí  zpětný  odběr 
elektrozařízení pocházejícího z  domácností. Pro elektroodpad 
nepocházející z domácností výrobce elektrozařízení zajistí jeho 
oddělený sběr. 
 
   (2) Výrobce  elektrozařízení pro účely  zpětného odběru 
elektrozařízení  a  odděleného  sběru  elektroodpadu  označí 
elektrozařízení grafickým symbolem. Není-li možné elektrozařízení 
takto označit vzhledem k jeho velikosti nebo funkci, označí se 
grafickým symbolem obal nebo návod k použití nebo záruční list 
elektrozařízení. 
 
   (3) Výrobce prostřednictvím distributorů31p) zajistí, aby byl 
konečný uživatel informován o způsobu provedení odděleného sběru. 
Distributor  informuje při  prodeji elektrozařízení konečného 
uživatele o způsobu zajištění odděleného sběru. 
 
   (4) Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel31r) měl při 
nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité 
elektrozařízení  v  místě  prodeje  nebo  dodávky  nového 
elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení 
podobného typu a použití. 
 
   (5)  Zbavit  se  elektroodpadu  nebo  elektrozařízení 
pocházejícího z domácností smí jeho držitel jen jeho předáním 
zpracovateli podle § 37l nebo na místo zpětného odběru nebo 
odděleného  sběru.  Elektrozařízení  z  míst zpětného odběru 
a elektroodpad z míst odděleného sběru musí být předán pouze 
zpracovateli podle § 37l, není-li elektrozařízení jako celek 
opětovně použito. 
 
   (6)  Způsob  provedení  zpětného  odběru elektrozařízení 
a odděleného sběru elektroodpadu a jejich předání zpracovateli 
nesmí  ztížit  opětovné  použití  nebo  materiálové  využití 
elektrozařízení nebo jejich komponentů, nebo materiálové využití 
elektroodpadu. 
 
   (7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem vzor 
grafického symbolu pro  označování elektrozařízení pro účely 
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu. 
 
               § 37l 
 
          Zpracování elektroodpadu 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém pro zpracování 
elektroodpadu za použití nejlepších dostupných technik31s) jeho 
zpracování, využívání a materiálového využívání. 
 
   (2)  Výrobce  elektrozařízení  poskytne  zpracovatelům 
elektroodpadu  veškeré informace,  které jsou  nutné k jeho 
zpracování, především údaje o obsažených nebezpečných látkách, 
možnostech opětovného použití elektrozařízení a materiálového 
využití elektroodpadu, případně způsobu jejich odstranění. Tyto 
informace výrobce elektrozařízení poskytne pro každý typ nového 
elektrozařízení do jednoho roku od data uvedení výrobku na trh. 
Informace poskytne v návodech na použití nebo na technickém nosiči 
dat nebo prostředky dálkové komunikace. 
 
   (3) Zpracovatel elektroodpadu je povinen 
a) provozovat zařízení ke zpracování elektroodpadu v souladu 
  s jeho provozním řádem a plnit další povinnosti oprávněné 
  osoby, 
b) přednostně odstranit z elektroodpadu všechny látky a součásti 
  stanovené prováděcím právním předpisem, 
c) skladovat a zpracovávat elektroodpad v souladu s technickými 
  požadavky stanovenými prováděcím právním předpisem, 
d) zajistit využití elektroodpadu v souladu s § 37m, 
e) vést v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem evidenci 
  o převzatém elektroodpadu a způsobu jeho zpracování a zasílat 
  příslušnému správnímu úřadu údaje o zařízení. 
 
   (4) Rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k provozu zařízení 
ke zpracování elektroodpadu a s jeho provozním řádem (§ 14 odst. 
1), musí obsahovat podmínky nezbytné ke splnění požadavků podle 
odstavce 3 písm. b) a c) a § 37m. 
 
   (5) Elektroodpad může být převezen přes hranice ke zpracování 
v souladu s předpisy Evropských společenství upravujících dozor 
nad  přepravou  odpadů  v  rámci  Evropského společenství39) 
a v souladu s částí devátou. Zpracování elektroodpadu ve státě, 
který není členským státem Evropské unie, lze zahrnout do plnění 
požadavků stanovených v § 37m, doloží-li vývozce, že využití, 
opětovné použití nebo materiálové využití proběhlo za podmínek 
srovnatelných s podmínkami stanovenými tímto zákonem. 
 
   (6) Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zpracovatele 
stanovené  zvláštním  právním  předpisem31t)  pro  zacházení 
s regulovanými látkami. 
 
   (7)  Ministerstvo stanoví  prováděcím právním  předpisem 
technické požadavky na přednostní odstranění látek a součástí 
z elektroodpadu, skladování a zpracování elektroodpadu, rozsah 
a způsob vedení evidence o převzatém elektroodpadu a způsobech 
jeho zpracování a využití a způsob ohlašování zařízení ke sběru, 
zpracování a využití elektroodpadu. 
 
               § 37m 
 
           Využívání elektroodpadu 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení vytvoří systém, podle kterého 
bude zajištěno využití elektroodpadu navazující na zpětný odběr 
elektrozařízení nebo oddělený sběr elektroodpadu. 
 
   (2) Zpětně odebraná a odděleně sebraná elektrozařízení se 
před předáním zpracovateli přednostně opětovně použijí jako celek. 
Opětovně lze použít pouze elektrozařízení či jejich komponenty, 
které splňují požadavky příslušných právních předpisů.31o) 
 
   (3) Výrobce elektrozařízení je povinen zajistit využití 
elektroodpadu předaného zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 5 
minimálně v tomto rozsahu 
a) u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 1 a 10 přílohy č. 
  7 k tomuto zákonu v rozsahu 80 % jeho průměrné hmotnosti 
  a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů 
  a látek v rozsahu 75 % jeho průměrné hmotnosti, 
b) u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 3 a 4 přílohy č. 7 
  k tomuto zákonu v rozsahu  75 % jeho průměrné hmotnosti 
  a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů 
  a látek v rozsahu 65 % jeho průměrné hmotnosti, 
c) u elektrozařízení uvedeného ve skupinách 2, 5, 6, 7 a 9 přílohy 
  č. 7 k tomuto zákonu v rozsahu 70 % jeho průměrné hmotnosti 
  a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů 
  a látek v rozsahu 50 % jeho průměrné hmotnosti, 
d) u výbojek a zářivek opětovné použití a materiálové využití 
  komponentů, materiálů a látek v rozsahu 80 % jejich hmotnosti. 
 
               § 37n 
 
      Financování nakládání s elektrozařízením 
          pocházejícím z domácností 
 
   (1) Je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 
2005, výrobce elektrozařízení je povinen financovat zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího 
z domácností, které bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, 
jedná-li se o elektrozařízení, jehož je výrobcem podle tohoto 
zákona. Náklady vynaložené podle tohoto odstavce se při prodeji 
nových elektrozařízení odděleně neuvádějí. 
 
   (2) Před uvedením elektrozařízení podle odstavce 1 na trh, je 
výrobce povinen poskytnout  záruku prokazující, že nakládání 
s veškerým elektroodpadem bude finančně zajištěno. Tato záruka 
musí být dostatečná k  pokrytí financování zpětného odběru, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího 
z domácností, které bylo odevzdáno v rámci systému zpětného odběru 
vytvořeného a provozovaného podle § 37k a 38. Výrobce, který 
zajišťuje plnění povinností podle § 37h odst. 1 písm. a), poskytne 
záruku formou účelově vázaného bankovního účtu nebo pojištění za 
podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje o stavu 
a čerpání z účelově vázaného účtu nebo výši pojistného plnění za 
uplynulý rok uvádí v roční zprávě. Prostředky uložené na účelově 
vázaném bankovním účtu mohou být použity pouze se souhlasem 
ministerstva k zajištění financování zpětného odběru, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností; 
tyto prostředky nemohou být předmětem nařízení a provedení výkonu 
rozhodnutí, ani exekuce, ani zahrnuty do konkurzní podstaty 
výrobce. Výrobce, který zajišťuje plnění povinností podle § 37h 
odst. 1 písm. b) nebo c), záruku neposkytuje. 
 
   (3) Bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 
2005, jsou k zajištění zpětného odběru, zpracování, využití 
a odstranění elektrozařízení pocházejícího z domácností, které 
bylo zpětně odebráno podle § 37k a 38, výrobci povinni vytvořit 
systém, do kterého v odpovídajícím rozsahu, zejména podle podílu 
na trhu, přispívají všechny osoby, které jsou podnikatelsky činné 
v okamžiku vzniku příslušných nákladů. Na dobu osmi let od 
účinnosti tohoto  zákona a na  dobu deseti let  v případě 
elektrozařízení uvedeného ve skupině 1 přílohy č. 7 k tomuto 
zákonu od účinnosti tohoto zákona mohou tyto osoby při prodeji 
nových elektrozařízení odděleně uvádět náklady na zpětný odběr, 
zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 
13. srpna 2005. Uvádí-li výrobce, ve smyslu tohoto ustanovení, 
náklady odděleně, je takto povinen je uvádět každý prodávající při 
prodeji v rámci své podnikatelské činnosti. Uvedené náklady nesmí 
překročit náklady skutečně vzniklé. 
 
   (4) Povinnosti  podle odstavců 1 a  2 plní i výrobce 
obchodující  s  využitím  prostředků  dálkové komunikace pro 
elektrozařízení dodávaná do členského státu Evropské unie, ve 
kterém má kupující bydliště nebo sídlo. 
 
   (5) Ministerstvo stanoví  po projednání s Ministerstvem 
financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování, 
zejména způsob  výpočtu minimální výše  uložených finančních 
prostředků na účelově vázaném bankovním účtu a minimální výše 
pojistného plnění. 
 
               § 37o 
 
       Financování nakládání s elektroodpadem 
 
   (1) Výrobce elektrozařízení zajistí financování odděleného 
sběru, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu takto: 
a) je-li elektrozařízení uvedeno na trh po dni 13. srpna 2005, 
  zajistí jeho financování sám, 
b) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005 
  a je-li nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které 
  plní stejnou funkci, zajistí financování výrobce takového 
  nového výrobku při jejich dodávce, nejvýše však v počtu 
  dodávaných elektrozařízení, 
c) bylo-li elektrozařízení uvedeno na trh do dne 13. srpna 2005, 
  není však nahrazováno výrobky stejného typu nebo výrobky, které 
  plní stejnou funkci, zajistí financování koneční uživatelé, 
  kteří nejsou spotřebiteli. 
 
   (2) Ministerstvo stanoví  po projednání s Ministerstvem 
financí prováděcím právním předpisem bližší podmínky financování 
podle odstavce 1. 
------------------------------------------------------------------ 
31m) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. 
   ledna  2003 o  odpadních elektrických  a elektronických 
   zařízeních, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
   2003/108/ES. 
   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. 
   ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek 
   v elektrických a elektronických zařízeních. 
31n) § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
31o) Například zákon č. 102/2001  Sb., o obecné bezpečnosti 
   výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., 
   o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
   zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
   pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
   požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
   ve znění pozdějších předpisů. 
31p) § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
   výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
31r) § 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
31s) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování 
   znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně 
   některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění 
   zákona č. 521/2002 Sb. 
31t) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
   dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
   předpisů. 
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze 
   dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozónovou 
   vrstvu, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
   19. V § 38 odst. 1 písmeno f) zní: 
"f) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)].". 
 
   20. V § 38 odst. 3 se slovo "dováží" nahrazuje slovy "uvádí 
na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce" a na konci 
textu odstavce 3 se doplňují slova " , a to bez ohledu na výrobní 
značku a do výše, které za vykazované období stanovené podle 
odstavce 10 vyrobí nebo doveze. Na zpětný odběr elektrozařízení 
pocházejícího z domácností se vztahuje § 37n". 
 
   21. V § 38 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "Výrobce 
elektrozařízení dále zajistí informování spotřebitele o 
a) požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se 
  směsným  komunálním odpadem,  ale byla  fyzickými osobami 
  odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich 
  zpětného odběru, 
b) jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém 
  nebo jiném využití elektroodpadu, 
c) možných  škodlivých vlivech  nebezpečných látek obsažených 
  v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.". 
 
   22. V § 38 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Zpětný odběr 
použitého výrobku lze odmítnout v případě, že použitý výrobek 
z důvodu kontaminace ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr 
provádějí.31u)". 
 
Poznámka pod čarou č. 31u) zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"31u) Například vyhláška č. 184/1999 Sb., kterou se stanoví postup 
   hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví 
   člověka, vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky 
   pro zařazování prací  podle kategorií, limitní hodnoty 
   ukazatelů biologických expozičních  testů a náležitosti 
   hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.". 
 
   23. V § 39 odst. 3 se za slova "k odstraňování nebo využívání 
odpadů" vkládají slova " , provozovatelé zařízení ke sběru 
a zpracování  autovraků,  provozovatelé  zařízení  ke  sběru, 
zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g)". 
 
   24. V § 39 odst. 5 se za slova "a způsobech jejich 
zpracování" vkládají slova "a provozovatelé zařízení k oddělenému 
sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou 
povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu 
zpracování, využití  nebo odstranění elekroodpadu  v rozsahu 
stanoveném prováděcím právním předpisem". 
 
   25. V § 39 odst. 7 se za slova "převzatých autovraků 
a způsobů jejich zpracování" vkládají slova " , typu, množství 
a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu". 
 
   26. V § 39 odst. 8 se za slova "podle § 26 písm. c)" vkládají 
slova "nebo  provozují zařízení, která  mohou obsahovat PCB 
a podléhají evidenci podle § 26 písm. d)", na konci věty první se 
tečka zrušuje a doplňují se slova "a oznámit tuto skutečnost 
ministerstvu do 31. prosince 2004, pokud tak dosud neučinily." 
a na konci odstavce 8 se doplňuje věta "Tato povinnost se 
nevztahuje na laboratorní standardy.". 
 
   27. V § 39 odst. 12 písm. b) se za slova "jejich zpracování" 
vkládají slova " , o typu, množství elektroodpadu a způsobech jeho 
zpracování, využití nebo odstranění". 
 
   28. V § 47 odstavec 1 zní: 
 
   "(1) Pokud provozovatel skládky neodvedl obci nebo Státnímu 
fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, 
uloží mu povinnost zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal 
souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na návrh příjemce 
poplatku. Za neodvedený poplatek se platí penále ve výši 0,5 
promile ze zadržené částky denně. Penále je příjmem obce.". 
 
   29. V § 49 odst. 2 větě poslední a v § 51 odst. 2 se slova 
"finanční záruky a" zrušují. 
 
   30. V § 51 odst. 4 se na konci textu písmene b) doplňují 
slova " , odpadu ukládaného jako technologický materiál na 
zajištění skládky a odpadu azbestu". 
 
   31. V § 54 se nadpis zrušuje a v odstavci 2 se písmeno a), 
označení písmene b) a poznámka pod čarou č. 40) zrušují. 
 
   32. V § 54 se doplňuje odstavec 3, který zní: 
 
   "(3) Odpad vzniklý v České republice se přednostně využívá 
v České republice, nejedná-li se o jeho využití v jiných členských 
státech Evropské unie.". 
 
   33. V § 58 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Opravný 
prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.". 
 
   34. V § 66 odst. 3 se na konci písmene h) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní: 
"i) nezařadí jako odpad a nenakládá jako s odpadem s vytěženou 
  zeminou, hlušinou nebo sedimentem z říčních toků nebo vodních 
  nádrží, které nevyhovují limitům znečištění, stanoveným pro 
  jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám 
  povrchu  terénu  (terénním  úpravám)  prováděcím  právním 
  předpisem.". 
 
   35. V § 72 odst. 1 písm. i) se za slova "převzatých 
autovracích a způsobech jejich zpracování," vkládají slova "typu, 
množství  a  způsobu  zpracování,  využití  nebo  odstranění 
elekroodpadu,". 
 
   36. V § 72 odst. 1 se na konci písmene o) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní: 
"p) vede Seznam podle dílu 8 části čtvrté.". 
 
   37. V § 76 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní: 
"g) kontroluje, zda osoby využívající vytěžené zeminy, hlušiny 
  nebo sedimenty z říčních toků nebo vodních nádrží jako 
  materiál k zavážení podzemních prostor a úpravám povrchu 
  terénu, mají  doklady, které podle  prováděcího právního 
  předpisu osvědčují, že vytěžené zeminy, hlušiny nebo sedimenty 
  z říčních toků nebo vodních nádrží vyhovují limitům znečištění 
  pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám 
  povrchu terénu (terénním úpravám); může odebírat jejich vzorky 
  a kontrolovat skutečné koncentrace škodlivin, jejichž limity 
  znečištění jsou stanoveny prováděcím právním předpisem.". 
 
   38. V § 77 odstavce 7 až 11 včetně poznámky pod čarou č. 48) 
znějí: 
 
   "(7) Zjistí-li celní úřad, že přeshraniční přeprava je 
nedovolenou přepravou odpadů podle článku 26 nařízení Rady (EHS) 
č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského 
společenství, do něj a z něj a o jejich kontrole39) nebo že 
přeshraniční  přeprava  odpadů  je  uskutečňována  v rozporu 
s povolením, může nařídit přerušení přepravy a odstavení vozidla 
na místo k tomu určené. 
 
   (8) Pokud došlo k porušení právních předpisů uvedených 
v odstavci 7, může celní úřad stanovit kauci ve výši od 10 000 Kč 
do 50 000 Kč. 
 
   (9) Nesloží-li řidič, který pro účely vybírání kaucí při 
kontrole vždy zastupuje dopravce,48) požadovanou kauci, jsou celní 
úřady oprávněny přikázat řidiči jízdu na nejbližší, z hlediska 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikacích, vhodné místo 
k odstavení vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu 
a zakázat pokračování v jízdě. Náklady spojené s jízdou vozidla do 
místa odstavení jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za 
vozidlo, náklad a přepravované osoby není dotčena. 
 
   (10) Řidič vozidla může pokračovat v jízdě po zaplacení 
požadované kauce řidičem nebo dopravcem, nebo po zaplacení pokuty 
inspekci. Na místě zaplacení kauce nebo pokuty budou řidiči vydány 
zadržené doklady. 
 
   (11) Při výběru kauce jsou celní úřady povinny vydat řidiči 
stvrzenku o převzetí kauce,  sepsat ve čtyřech vyhotoveních 
protokol o zjištěném porušení a  poučit dopravce o tom, že je 
povinen se k případu vyjádřit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů 
inspekci, a to v českém jazyce. Jedno vyhotovení protokolu obdrží 
řidič vozidla, druhé si ponechá celní úřad a zbylá dvě vyhotovení 
předá spolu s kaucí a  doklady k vozidlu a nákladu nejpozději 
následující pracovní den inspekci v místě působnosti celního 
úřadu. Vzor stvrzenky o převzetí kauce stanoví ministerstvo 
prováděcím právním předpisem. 
------------------------------------------------------------------ 
48) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
   39. V § 77 se za odstavec 11 vkládají nové odstavce 12 až 
15, které znějí: 
 
   "(12) Doklad o převzetí kauce se vydá v českém jazyce. 
V dokladu o převzetí kauce musí být uvedeno, kde bude vedeno 
správní řízení o pokutě. 
 
   (13) Vozidlo, které bylo celními úřady znehybněno a odstaveno 
na k tomu vyhrazeném parkovišti, se dopravci vydá až po zaplacení 
požadované kauce nebo po zaplacení pokuty uložené inspekcí za 
spáchání správního deliktu zjištěného při kontrolní činnosti 
celními úřady. 
 
   (14) Řízení ve věci kauce se vede v jazyce českém. 
 
   (15) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 10 lze zahájit do 
jednoho roku ode dne, kdy se inspekce o porušení uvedených 
povinností dozvěděla, nejpozději však do tří let ode dne, kdy 
k porušení došlo.". 
 
Dosavadní odstavce 12 až 18 se označují jako odstavce 16 až 22. 
 
   40. V § 77 odst. 22 se slova "Ministerstvu financí" nahrazují 
slovy "Generálnímu ředitelství cel". 
 
   41. V § 77 se doplňuje odstavec 23, který zní: 
 
   "(23) Pokuty uložené inspekcí a propadlé kauce jsou příjmem 
Státního fondu životního prostředí.". 
 
   42. V § 78 odst. 2 písm. h) se slova "s výjimkou stanovenou 
v § 77 odst. 5" zrušují. 
 
   43. V § 78 odst. 2 se na konci písmene s) tečka nahrazuje 
čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní: 
"t) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit 
  vybraný poplatek za uložení odpadů na skládku, pokud tento 
  poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci.". 
 
   44. V § 79 odst. 1 písm. d) se za slovo "zpracování" vkládají 
slova " , typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo 
odstranění elekroodpadu". 
 
   45. V § 79 odst. 1 písm. h) se slova "§ 66 odst. 5" nahrazují 
slovy "§ 66 odst. 2 a 5". 
 
   46. V § 81 odst. 3 se slova "do celního prostoru" nahrazují 
slovy "na místa, kde konají kontrolu". 
 
   47. V příloze č. 2 se v bodě H 12 za slova "s vodou," vkládá 
slovo "vzduchem". 
 
   48. Příloha č. 7 zní: 
 
              "Příloha č. 7 k zákonu č. 185/2001 Sb. 
 
           Skupiny elektrozařízení 
 
 1. Velké domácí spotřebiče 
 2. Malé domácí spotřebiče 
 3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení 
 4. Spotřebitelská zařízení 
 5. Osvětlovací zařízení 
 6. Elektrické a  elektronické nástroje (s  výjimkou velkých 
  stacionárních průmyslových nástrojů) 
 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 
 8. Lékařské  přístroje  (s  výjimkou  všech  implantovaných 
  a infikovaných výrobků) 
 9. Přístroje pro monitorování a kontrolu 
10. Výdejní automaty". 
 
                Čl.II 
 
        Zmocnění k vyhlášení úplného znění 
     zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
          některých dalších zákonů 
 
   Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil 
úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících. 
 
               Čl.III 
 
   V čl. II - přechodná ustanovení zákona č. 188/2004 Sb., 
kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
se body 1, 6 a 7 zrušují. 
 
                Čl.IV 
 
              Účinnost 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou 
ustanovení 
a) čl. I bodu 18, pokud jde o § 37i, 37k, 37n, 37o, a bodů 19, 21 
  a 22, která nabývají účinnosti dnem 13. srpna 2005, a 
b) čl. I bodu 18, pokud jde o § 37m odst. 3, které nabývá 
  účinnosti dnem 1. ledna 2009. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
              Gross v. r. 


 

Datum uveřejnění: 6. ledna 2005 Poslední změna: 9. ledna 2005 Počet shlédnutí: 8206