LEGISLATIVA

75/2007 Sb.

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

75

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. března 2007
o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech,
oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen „zákon“), k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1
Předmět úpravy


Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpisy Evropských společenství“) bližší podmínky poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a v oblastech s jinými znevýhodněními (dále jen „méně příznivé oblasti“) a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě.


§ 2
Méně příznivé oblasti


(1) Méně příznivé oblasti se člení na
a) horské oblasti typu HA,
b) horské oblasti typu HB,
c) ostatní méně příznivé oblasti typu OA,
d) ostatní méně příznivé oblasti typu OB,
e) oblasti se specifickými omezeními typu S,
f) oblasti se specifickými omezeními typu SX.
(2) Obce, jejich katastrální území, popřípadě katastrální území částí obcí, které leží v oblastech, uvedených v odstavci 1, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3
Oblasti Natura 2000


Z oblastí Natura 2000 lze platby poskytovat v
a) ptačí oblasti3) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4), nebo
b) evropsky významné lokalitě zařazené do národního seznamu5) nacházející se na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí4).


§ 4
Platba


Platba je poskytována Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond“) na půdní blok6), popřípadě jeho díl evidovaný v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů7) (dále jen „evidence půdy“), nacházející se v méně příznivé oblasti podle § 2 nebo v oblasti Natura 2000 podle § 3 s kulturou travní porost8).


§ 5
Výše platby


(1) Fond poskytne platbu v měně České republiky; sazba platby podle odstavce 2 se přepočte podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje.
(2) Sazba na 1 ha travních porostů činí ročně
a) v méně příznivé

  1. horské oblasti typu HA 157 EUR,
  2. horské oblasti typu HB 134 EUR,
  3. ostatní méně příznivé oblasti typu OA 117 EUR,
  4. ostatní méně příznivé oblasti typu OB 94 EUR,
  5. oblasti se specifickými omezeními typu S 114 EUR,
  6. oblasti se specifickými omezeními typu SX 91 EUR,

b) v oblasti Natura 2000 112 EUR.
(3) Jestliže se půdní blok, popřípadě jeho díl nachází jen zčásti na území obce a jejího katastrálního území, popřípadě katastrálního území části obce uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(4) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží jen zčásti do oblasti Natura 2000, platba se poskytne na tuto část půdního bloku, popřípadě jeho dílu.
(5) Jestliže půdní blok, popřípadě jeho díl náleží do oblasti Natura 2000 a zároveň do méně příznivé oblasti, platba se poskytne pro příslušný typ méně příznivé oblasti podle odstavce 2 písm. a) i pro oblast Natura 2000 podle odstavce 2 písm. b).
(6) Minimální výměra zemědělské půdy s kulturou travní porost, na kterou lze platbu poskytnout, činí 1 ha travních porostů.


§ 6
Žádost o poskytnutí platby


(1) Žádost o poskytnutí platby (dále jen „žádost“) může podat fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“), jestliže
a) zemědělsky obhospodařuje v méně příznivé oblasti nebo v oblasti Natura 2000 nejméně 1 ha zemědělské půdy s kulturou travní porost, evidovanou v evidenci půdy na žadatele, a
b) písemně se zaváže, že bude zemědělsky hospodařit

  1. v méně příznivé oblasti nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v méně příznivé oblasti podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9), nebo
  2. v oblasti Natura 2000 nejméně na minimální výměře a nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé poskytnuta platba v oblasti Natura 2000 podle tohoto nařízení nebo podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními10).

(2) Minimální výměra, na kterou lze podat žádost, činí 1 ha travního porostu.
(3) Žádost týkající se zemědělské půdy v oblasti se specifickými omezeními typu SX může podat žadatel, kterému byla poskytnuta platba podle nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními9).
(4) Žadatel doručí Fondu žádost do 15. května příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem pro příslušný kalendářní rok v rámci jednotné žádosti11).
(5) Je-li žádost doručena po lhůtě uvedené v odstavci 4, bude platba za podmínek stanovených předpisem Evropských společenství12) snížena nebo žádost zamítnuta.
(6) Žádost obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona a závazek podle odstavce 1 písm. b),
b) seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na které žadatel požaduje platbu, včetně

  1. výměry půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy, na kterou žadatel požaduje platbu; jde-li o půdní blok, popřípadě jeho díl, který se celou svojí výměrou nenachází na území jednoho typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000, uvedou se v žádosti jednotlivé výměry částí půdního bloku, popřípadě jeho dílu nacházející se v příslušných typech méně příznivých oblastí nebo oblasti Natura 2000,
  2. zařazení půdního bloku, popřípadě jeho dílu evidovaného v evidenci půdy do příslušného typu méně příznivé oblasti nebo oblasti Natura 2000.

(7) Pokud žadatel hospodaří na zemědělské půdě s kulturou travní porost v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13), v žádosti v méně příznivé oblasti dále uvede tuto výměru travního porostu potvrzenou příslušným vodoprávním úřadem.


§ 7
Výpočet platby


Platba za příslušný kalendářní rok se vypočte jako součin výměry travních porostů uvedených v žádosti a obhospodařovaných žadatelem v jednotlivých typech méně příznivých oblastí nebo oblasti Natura 2000 a sazeb uvedených v § 5.


§ 8
Poskytnutí platby


(1) Platba se poskytne v méně příznivé oblasti, jestliže žadatel
a) zemědělsky hospodaří v méně příznivé oblasti nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení po dobu celého kalendářního roku na všech půdních blocích, popřípadě jejich dílech evidovaných v evidenci půdy na žadatele,
c) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy, nejde-li o zemědělské hospodaření v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou13),
d) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, splňuje intenzitu chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku nejvýše 1,5 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy,
e) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, zajistí, aby půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou travní porost byly nejméně jednou ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny za následujících podmínek

  1. první seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. července kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,
  2. druhá seč spolu s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října kalendářního roku, pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,
  3. odložení nebo vynechání jedné ze sečí podle bodu 1 nebo 2 je možné z důvodu zachování přírodních stanovišť nebo s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů; souhlasné vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody15) k důvodům odložení nebo vynechání jedné ze sečí musí žadatel doručit Fondu nejpozději v den, kdy měla být seč podle bodu 1 nebo 2 provedena,

f) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta, zajistí, aby se po 31. říjnu na daném půdním bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou travní porost nenacházel porost vyšší než 30 cm, s výjimkou půdních bloků, popřípadě jejich dílů, na kterých žadatel uplatňuje písmeno e) bod 3, nebo pokud podmínky na dané ploše uplatňovaného agroenvironmentálního opatření podle zvláštního právního předpisu14) nestanoví jinak,
g) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v méně příznivé oblasti a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.
(2) Chová-li žadatel ke dni 31. července příslušného kalendářního roku koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru16) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku.
(3) Intenzita chovu hospodářských zvířat žadatele se vypočte
a) podle odstavce 1 písm. c) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry travního porostu obhospodařované tímto žadatelem k 31. červenci příslušného kalendářního roku na základě údajů evidence půdy,
b) podle odstavce 1 písm. d) jako podíl počtu žadatelem chovaných hospodářských zvířat přepočtený na velké dobytčí jednotky podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení k 31. červenci příslušného kalendářního roku zjištěný z informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat17), popřípadě podle odstavce 2, a výměry zemědělské půdy obhospodařované tímto žadatelem k 31. červenci příslušného kalendářního roku na základě údajů evidence půdy.
(4) Platba v oblasti Natura 2000 se poskytne, jestliže žadatel
a) zemědělsky hospodaří v oblasti Natura 2000 nejméně na výměře uvedené v § 6 odst. 1 písm. a),
b) v kalendářním roce, za který má být platba poskytnuta,

  1. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. b),
  2. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. e),
  3. splňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. f),
  4. zajistí, že roční přívod dusíku pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat v oblasti Natura 2000 nepřekročí v průměru na celkovou výměru pasených ploch 30 kg dusíku na 1 ha; rozhodující výměrou je výměra půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy ke dni 31. prosince příslušného kalendářního roku, v případě, že žadatel nebude užívat bloky, popřípadě jejich díly, po lhůtě stanovené v písmenu c), bude rozhodující výměrou výměra k poslednímu dni, kdy tyto bloky, popřípadě jejich díly, byly evidovány v evidenci půdy na žadatele; množství živin dodaných pastvou nebo pobytem hospodářských zvířat žadatel vede v evidenci hnojení18),

c) má zařazeny půdní bloky, popřípadě jejich díly, na které požaduje poskytnutí platby, v evidenci půdy na žadatele po dobu minimálně ode dne doručení žádosti Fondu do 30. září příslušného kalendářního roku v oblasti Natura 2000 a zároveň se na těchto půdních blocích, popřípadě jejich dílech nachází kultura travní porost ode dne doručení žádosti Fondu.


§ 9
Poskytnutí snížené platby


(1) Fond poskytne platbu v méně příznivé oblasti sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel
a) nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší nebo rovna 0,16 a zároveň nižší než 0,2 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
b) nedodržel intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozsahu podle § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat k 31. červenci příslušného kalendářního roku byla vyšší než 1,5 a zároveň nižší nebo rovna 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) nebo f) v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(2) Snížení platby v méně příznivé oblasti se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) nebo f) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(3) Fond poskytne platbu v oblasti Natura 2000 sníženou o 10 %, zjistí-li, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 nebo 3 v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(4) Snížení platby v oblasti Natura 2000 se neprovede, pokud žadatel porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 nebo 3 v rozsahu nižším nebo rovném 3 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy.
(5) Zjistí-li Fond v příslušném kalendářním roce porušení více podmínek uvedených v odstavci 1 nebo 3, sníží platbu žadateli za porušení každé podmínky o 10 %.


§ 10
Neposkytnutí platby


(1) Platba v méně příznivé oblasti se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel
a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. c) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku méně než 0,16 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu obhospodařovaného žadatelem a evidovaného v evidenci půdy k tomuto datu,
b) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. d) a zároveň Fondem zjištěná intenzita chovu hospodářských zvířat činila k 31. červenci příslušného kalendářního roku více než 1,8 velké dobytčí jednotky na 1 ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem a evidované v evidenci půdy k tomuto datu,
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. e) nebo f) v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
d) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 1, nebo
e) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 1 písm. g).
(2) Platba v oblasti Natura 2000 se neposkytne, zjistí-li Fond, že žadatel
a) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 2 nebo 3 v rozsahu větším než 25 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů evidovaných v evidenci půdy,
b) porušil písemný závazek podle § 6 odst. 1 písm. b) bodu 2, nebo
c) porušil podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. c).


§ 11
Snížení nebo neposkytnutí platby
za nedodržení podmínek
dobrého zemědělského a environmentálního stavu


(1) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. b) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení z nedbalosti19), bude mu platba v méně příznivé oblasti snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů evidovaných v evidenci půdy na žadatele (dále jen „celková výměra“), bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 1 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 3 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 5 %.
(2) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 8 odst. 1 písm. b) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení úmyslně20), bude mu platba v méně příznivé oblasti snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 20 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 50 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry nebude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, poskytnuta.
(3) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 1 jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení z nedbalosti19), bude mu platba v oblasti Natura 2000 snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 1 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 3 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 5 %.
(4) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 1 jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 2 k tomuto nařízení úmyslně20), bude mu platba v oblasti Natura 2000 snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to
a) v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 20 %,
b) v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, snížena o 50 %,
c) v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry nebude platba, vypočtená podle § 7 a po případném uplatnění § 9, poskytnuta.


§ 12
Vrácení platby


(1) Žadatel platbu poskytnutou v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil
a) alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 1, nebo
b) podmínku, která je důvodem k neposkytnutí platby podle § 11 odst. 2 písm. c).
(2) Žadatel část platby poskytnuté v méně příznivé oblasti vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 1, § 11 odst. 1, § 11 odst. 2 písm. a) nebo § 11 odst. 2 písm. b).
(3) V případě, že Fond poskytne žadateli platbu v méně příznivé oblasti, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá21).
(4) Žadatel platbu poskytnutou v oblasti Natura 2000 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil
a) alespoň jednu z podmínek vedoucích k neposkytnutí platby podle § 10 odst. 2,
b) podmínku, která je důvodem k neposkytnutí platby podle § 11 odst. 4 písm. c), nebo
c) podmínku uvedenou v § 8 odst. 4 písm. b) bodu 4; za porušení této podmínky se považuje rovněž nepředložení evidence hnojení18) v průběhu kontroly na místě22).
(5) Žadatel část platby poskytnuté v oblasti Natura 2000 vrátí, jestliže v příslušném kalendářním roce porušil alespoň jednu z podmínek, která je důvodem ke snížení platby podle § 9 odst. 3, § 11 odst. 3, § 11 odst. 4 písm. a) nebo § 11 odst. 4 písm. b).
(6) V případě, že Fond poskytne žadateli platbu v oblasti Natura 2000, na niž neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá21).
(7) Ustanovení odstavců 1 a 4 o vrácení platby se nepoužije, dojde-li u žadatele k porušení písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b), nebo k nedodržení podmínek uvedených v § 8 odst. 1 písm. g) anebo v § 8 odst. 4 písm. c) v důsledku
a) vydání pozemků podle zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku23),
b) provedení pozemkové úpravy24), nebo
c) zřízení stavby ve veřejném zájmu25).
(8) Dojde-li u žadatele k nesplnění písemného závazku podle § 6 odst. 1 písm. b) v případě stanoveném v předpise Evropských společenství26), zejména v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace27) anebo v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části nebo celého podniku28), ustanovení o vrácení platby podle odstavců 1 a 4 se neuplatní, jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku nebo nový uživatel půdy dříve obhospodařované žadatelem písemně zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených pozemcích.


§ 13
Společné ustanovení


Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci29), ustanovení § 9 až 12 se nepoužijí.


§ 14
Údaje rozhodné pro vymezení
méně příznivých oblastí


Údaji rozhodnými pro vymezení méně příznivých oblastí jsou hranice správních území obcí a katastrálních území částí obcí platné k 1. lednu 2005.


§ 15
Zaokrouhlování


Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 16
Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. dubna 2007.Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.Poznámky pod čarou:
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

  Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
  Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).
  Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova.
  Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení, v platném znění.
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
  Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v platném znění.

3) § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
4) § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb.
5) § 45a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
6) § 3a odst. 3 a 4 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
7) § 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
8) § 3i písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
9) § 3 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
10) § 7 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. a nařízení vlády č. 510/2005 Sb.
11) Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
12) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
13) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
14) Například nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 75 odst. 1 písm. c) až e) a h) zákona č. 114/1992 Sb.
16) § 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

  § 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

17) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) § 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.

  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.

19) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
20) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
21) Čl. 9 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
22) Čl. 25 až 40 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
23) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
24) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
26) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
27) § 68 obchodního zákoníku.
28) § 476 až 488i obchodního zákoníku.
29) Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.


(Ve formátu PDF včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 10. dubna 2007 Poslední změna: 19. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3216