LEGISLATIVA

235/2004 Sb.

Zákon o dani z přidané hodnoty

  235/2004 Sb.

  ZÁKON

  ze dne 1. dubna 2004

  o dani z přidané hodnoty

  Změna: 235/2004 Sb. (část), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb.

  Změna: 124/2005 Sb.

  Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb.

  Změna: 377/2005 Sb.

  Změna: 441/2005 Sb.

  Změna: 545/2005 Sb.

  Změna: 109/2006 Sb. (část)

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  ČÁST PRVNÍ

  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  HLAVA I

  OBECNÁ USTANOVENÍ

  § 1

  Předmět úpravy

  Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen "daň"). Daň se
  uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto
  zákonem.

  § 2

  Předmět daně

  (1) Předmětem daně je

  a) dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v
  dražbě (dále jen "převod nemovitosti") za úplatu osobou povinnou k dani
  v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci
  uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku,

  c) pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie (dále jen
  "členský stát") za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k
  dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou,
  která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou,
  která není osobou povinnou k dani,

  d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

  (2) Předmětem daně však není pořízení zboží z jiného členského státu, s
  výjimkou pořízení nového dopravního prostředku nebo zboží, které je
  předmětem spotřební daně,

  a) jestliže dodání tohoto zboží v tuzemsku by bylo osvobozeno od daně
  podle § 68 odst. 1 až 9, nebo

  b)  pokud  je  pořízení zboží uskutečněno osobou osvobozenou od
  uplatňování daně podle § 6 nebo právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání a která není plátcem nebo
  osobou identifikovanou k dani, nejedná se o pořízení zboží podle
  písmene a), a celková hodnota pořízeného zboží bez daně nepřekročila v
  běžném kalendářním roce částku 326 000 Kč a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce; do stanovené částky se
  nezapočítává hodnota nového dopravního prostředku a hodnota zboží,
  které je předmětem spotřební daně, při pořízení z jiného členského
  státu.

  (3) Plnění, která jsou předmětem daně, jsou zdanitelnými plněními,
  pokud nejsou osvobozena od daně.

  § 3

  Územní působnost

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) tuzemskem území České republiky,

  b) třetí zemí území mimo území Evropského společenství,

  c) územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním
  předpisem Evropských společenství.^1)

  (2) Z území Evropského společenství jsou pro účely tohoto zákona
  vyloučena následující území jednotlivých členských států:

  a) ze Spolkové republiky Německo ostrov Helgoland a území Büsingen,

  b) ze Španělského království Ceuta, Melilla a Kanárské ostrovy,

  c) z Italské republiky Livigno, Campione d'Italia a italské vody jezera
  Lugano,

  d) z Francouzské republiky zámořské departementy,

  e) z Řecké republiky hora Athos.

  (3) Území Monackého knížectví se pro účely tohoto zákona považuje za
  území Francouzské republiky a území ostrova Man se považuje za území
  Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

  § 4

  Vymezení základních pojmů

  (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a)  úplatou  zaplacení  v  penězích  nebo  platebními prostředky
  nahrazujícími peníze nebo poskytnutí nepeněžitého plnění,

  b) jednotkovou cenou cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena
  za službu anebo nemovitost,

  c) daní na vstupu daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění,
  daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí
  služby zahraniční osobou nebo daň přiznaná podle § 92a,

  d) daní při dovozu zboží daň, kterou je při dovozu zboží do tuzemska
  povinna zaplatit osoba, které vznikla daňová povinnost podle § 23,

  e) daní při pořízení zboží daň, kterou je povinen přiznat pořizovatel
  při pořízení zboží z jiného členského státu,

  f) daní při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě daň, kterou je povinen přiznat plátce, kterému byly
  poskytnuty služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku,

  g) daní při poskytnutí služby zahraniční osobou daň, kterou je povinen
  přiznat plátce, kterému byly poskytnuty služby zahraniční osobou
  povinnou k dani,

  h) daní na výstupu daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu
  daně za uskutečněné zdanitelné plnění nebo z přijaté platby, daň při
  dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby
  zahraniční osobou nebo daň přiznaná podle § 92a,

  i) odpočtem daně daň na vstupu, popřípadě krácená podle § 76,

  j) osvobozením od daně bez nároku na odpočet daně osvobození od daně u
  plnění podle § 51, ve vztahu k nimž nelze uplatnit nárok na odpočet
  daně,

  k) osvobozením od daně s nárokem na odpočet daně osvobození od daně u
  plnění podle § 63, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet daně,

  l) vlastní daňovou povinností daňová povinnost, kdy daň na výstupu
  převyšuje odpočet daně za zdaňovací období,

  m) nadměrným odpočtem daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň
  na výstupu za zdaňovací období,

  n) daňovou povinností vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet,

  o) zvýšením daňové povinnosti zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo
  snížení nadměrného odpočtu,

  p) snížením daňové povinnosti snížení vlastní daňové povinnosti nebo
  zvýšení nadměrného odpočtu,

  q) dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního
  rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, státních fondů, z
  grantů přidělených podle zvláštního zákona, z rozpočtu cizího státu, z
  grantů Evropského společenství či dle programů obdobných, pokud je
  příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny
  a výše slevy se váže k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se
  nepovažuje  zejména dotace k výsledku hospodaření a na pořízení
  dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku,

  r) správcem daně je příslušný finanční úřad; při dovozu zboží je
  správcem daně příslušný celní úřad s výjimkou případů, kdy daňová
  povinnost při dovozu zboží vzniká plátci podle § 23 odst. 3 a 4,

  s) plátcem osoba povinná k dani, která byla registrovaná k dani v
  tuzemsku podle § 95,

  t) osobou identifikovanou k dani osoba, která byla registrována podle §
  97,

  u) osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osoba, které bylo
  přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v
  jiném z členských států,

  v) zahraniční osobou osoba, která nemá na území Evropského společenství
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu či
  místo, kde se obvykle zdržuje,

  w) místem pobytu fyzické osoby adresa místa trvalého pobytu státního
  občana České republiky, adresa místa pobytu osoby z jiného členského
  státu nebo adresa místa pobytu zahraniční osoby,

  x) místem podnikání u fyzických osob povinných k dani místo, kde
  uskutečňuje ekonomické činnosti,

  y) veřejnoprávním subjektem stát a jeho organizační složky, kraje,
  obce, jakož i právnické osoby, které byly založeny nebo zřízeny
  zvláštním  právním předpisem nebo na základě zvláštního právního
  předpisu, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy,

  z) provozovnou místo, které má personální a materiální vybavení nutné k
  zajištění ekonomických činností.

  (2) Zbožím jsou věci movité, elektřina, teplo, chlad, plyn a voda. Za
  zboží se nepovažují peníze a cenné papíry. Penězi se pro účely tohoto
  zákona rozumí platné bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny.
  Za platné bankovky, státovky a mince se považují i takové, jejichž
  platnost byla ukončena, ale lze je ještě za platné bankovky, státovky a
  mince vyměnit. Za zboží se však považují

  a) bankovky a mince české měny při jejich dodání výrobcem České národní
  bance, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu, nebo jejich
  dovoz Českou národní bankou,

  b) bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny prodávané pro
  sběratelské účely za ceny vyšší, než je jejich nominální hodnota nebo
  přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu podle směnného kurzu
  vyhlašovaného Českou národní bankou,

  c) cenné papíry v listinné podobě při jejich dodání výrobcem emitentovi
  v tuzemsku, nebo při jejich pořízení z jiného členského státu nebo
  jejich dovozu a vývozu jako výrobku.

  (3) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

  a) dopravním prostředkem loď delší než 7,5 m, letadlo o maximální
  vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, vozidlo určené k provozu na
  silničních pozemních komunikacích s obsahem válců větším než 48 cm

  3
  nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud jsou určeny k přepravě osob
  nebo zboží, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové,
  rybářské nebo záchranářské činnosti a letadel využívaných leteckými
  společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

  b) novým dopravním prostředkem dopravní prostředek, který

  1. byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6
  měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo

  2. má najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla, u
  lodí najeto méně než 100 hodin, u letadel nalétáno méně než 40 hodin,

  c) obchodním majetkem souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je
  určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o
  kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat,

  d) majetkem vytvořeným vlastní činností obchodní majetek, kterým je
  dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek včetně nedokončeného
  majetku a zásoby, oceněný vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací
  cenou podle zvláštního právního předpisu,2)

  e) kolaudací kolaudace nové stavby a též kolaudace, která je provedena
  po změně stavby podle zvláštního právního předpisu, pokud cena této
  změny bez daně je vyšší než 30 % zůstatkové ceny^3) stavby ke dni
  zahájení stavebního řízení,

  f) osobním automobilem dopravní prostředek, který má v technickém
  osvědčení^4) nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M

  1
  nebo M

  1
  G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním
  právním předpisem^4a),

  g) finančním pronájmem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do
  užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této
  smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo
  nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního
  závazku ze smlouvy; takový finanční pronájem se posuzuje obdobně jako
  dodání zboží nebo převod nemovitosti,

  h) nájmem věci i podnájem věci,

  i)  prodejem podniku prodej podniku nebo části podniku, tvořící
  organizační složku podniku, podle zvláštního právního předpisu;^5) za
  prodej  podniku  se považuje rovněž vydražení podniku nebo jeho
  organizační složky ve veřejné dražbě.

  (4) Pro účely tohoto zákona se pro přepočet cizí měny na české koruny
  použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný
  pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň,
  popřípadě přiznat osvobození od daně s výjimkou přepočtu cizí měny na
  českou měnu pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží podle §
  38, kdy se použije kurz stanovený podle celních předpisů.

  HLAVA II

  UPLATŇOVÁNÍ DANĚ

  Díl 1

  Daňové subjekty

  § 5

  Osoby povinné k dani

  (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která
  samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Osobou povinnou k dani je i
  právnická  osoba,  která nebyla založena nebo zřízena za účelem
  podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.

  (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto
  zákona  rozumí  soustavná  činnost  výrobců,  obchodníků  a osob
  poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a
  soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů,
  zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské
  nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů,
  architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také
  považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání
  příjmů,  pokud  je  tento majetek využíván soustavně. Samostatně
  uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo
  jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na
  základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní
  vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze
  závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu^6) nebo jako
  příjmy, z nichž je uplatňována zvláštní sazba daně podle zvláštního
  právního předpisu.^7)

  (3) Veřejnoprávní subjekt se při výkonu působností v oblasti veřejné
  správy nepovažuje za osobu povinnou k dani, a to i v případě, kdy za to
  přijímá úhradu. Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů
  došlo  podle  rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení
  hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu
  povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí.
  Veřejnoprávní subjekt se však vždy považuje za osobu povinnou k dani,
  pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 3.

  (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se pro účely tohoto zákona
  považuje organizační složka státu, která je účetní jednotkou, a v
  hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská
  část.

  (5) Za veřejnoprávní subjekt se pro účely tohoto zákona považují také
  odborové organizace, církve a náboženské společnosti nebo církevní
  instituce, které jsou církevní právnickou osobou při výkonu činností
  podle svého statutu, stanov nebo základního dokumentu.

  § 6

  Osoby osvobozené od uplatňování daně

  (1) Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování daně, pokud její
  obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích
  kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč, pokud tento zákon nestanoví
  jinak (§ 94).

  (2) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí výnosy za uskutečněná
  plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na
  odpočet daně, u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo
  účetnictví vedou dobrovolně, nebo příjmy za uskutečněná plnění, s
  výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet
  daně, u ostatních osob. Do obratu se také zahrnují výnosy nebo příjmy z
  převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou
  osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56, které nejsou
  příležitostnou činností osoby povinné k dani, a výnosy nebo příjmy z
  finančních činností a pojišťovacích činností, které jsou osvobozeny od
  daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 a 55, které nejsou
  příležitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani. Do obratu
  se nezahrnují výnosy nebo příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a
  dlouhodobého nehmotného majetku, který je obchodním majetkem. Do obratu
  veřejnoprávního subjektu se dále nezahrnují výnosy nebo příjmy z
  převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou
  osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56. Do obratu
  osoby registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoby
  povinné k dani, které uskutečňují ekonomické činnosti v tuzemsku
  prostřednictvím provozovny umístěné v tuzemsku, se zahrnují pouze
  výnosy nebo příjmy za plnění uskutečněná touto provozovnou.

  Díl 2

  Místo plnění

  § 7

  Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti

  (1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno
  bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy
  se dodání uskutečňuje.

  (2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo
  přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro
  kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je
  místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží
  začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi,
  za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou,
  která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém
  vznikla daňová povinnost při dovozu zboží.

  (3) Pokud je dodání zboží spojeno s jeho instalací nebo montáží osobou,
  která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou, za místo plnění se
  považuje místo, kde je zboží instalováno nebo smontováno.

  (4) Pokud však zboží je dodáno na palubě lodě, letadla nebo vlaku během
  přepravy cestujících uskutečněné na území Evropského společenství, za
  místo plnění se považuje místo zahájení přepravy cestujících. Zpáteční
  přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

  (5) Pro účely odstavce 4 se rozumí

  a)  místem zahájení přepravy cestujících první místo, kde mohli
  nastoupit cestující na území Evropského společenství,

  b) místem ukončení přepravy cestujících poslední místo, kde mohli
  vystoupit cestující na území Evropského společenství,

  c) přepravou cestujících uskutečněnou na území Evropského společenství
  část přepravy uskutečněná bez zastávky ve třetí zemi mezi místem
  zahájení a ukončení přepravy cestujících.

  (6) Místem plnění při převodu nemovitosti je místo, kde se nemovitost
  nachází.

  § 7a

  Místo plnění při dodání plynu a elektřiny

  (1) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny obchodníkovi je místo,
  kde má obchodník sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro
  kterou je toto zboží dodáno, popřípadě místo pobytu či místo, kde se
  obvykle zdržuje.

  (2) Obchodníkem se pro účely tohoto ustanovení rozumí osoba povinná k
  dani, která nakupuje plyn nebo elektřinu zejména za účelem jejich
  dalšího prodeje a její vlastní spotřeba tohoto zboží je zanedbatelná.

  (3) Místem plnění při dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo při dodání elektřiny jiné osobě než osobě
  uvedené v odstavci 1 je místo, kde osoba, které je zboží dodáno, toto
  zboží  spotřebuje.  Pokud  osoba,  které je takto zboží dodáno,
  nespotřebuje všechno dodané zboží, považuje se za místo plnění pro toto
  nespotřebované zboží místo, kde má tato osoba, které je zboží dodáno,
  sídlo, místo podnikání nebo kde má provozovnu, pro kterou je toto zboží
  dodáno, popřípadě místo pobytu či místo, kde se obvykle zdržuje.

  § 8

  Místo plnění při zasílání zboží

  (1) Za místo plnění při zasílání zboží podle § 18 se považuje místo,
  kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy osobě, pro
  kterou se dodání uskutečňuje.

  (2) Pokud je zboží při zasílání zboží odesláno nebo přepraveno z třetí
  země a dovoz zboží je uskutečněn plátcem, který uskutečňuje zasílání
  zboží, do jiného členského státu, než ve kterém je ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží osobě, které má být dodáno, považuje se zboží za
  odeslané nebo přepravené z členského státu, do kterého byl dovoz zboží
  uskutečněn.

  (3) Pokud je však při zasílání zboží podle § 18 dodáno zboží, s
  výjimkou zboží, které je předmětem spotřební daně, je místem plnění
  místo stanovené podle § 7 odst. 2, jestliže celková hodnota dodaného
  zboží do členského státu bez daně nepřekročí v jednom kalendářním roce
  částku stanovenou tímto členským státem a tato částka nebyla ani
  překročena v předcházejícím kalendářním roce.

  (4) Pokud plátce při zasílání zboží podle § 18, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska, nepřekročí celkovou hodnotu dodaného zboží podle
  odstavce 3, může oznámit správci daně, že za místo plnění považuje
  místo stanovené podle odstavce 1. Obdobně se postupuje, pokud je
  zasílání zboží uskutečněno z jiného členského státu do tuzemska. Podle
  odstavce 1 je plátce povinen při stanovení místa plnění postupovat
  nejméně 2 následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  § 9

  Místo plnění při poskytnutí služby

  (1) Za místo plnění při poskytnutí služby se považuje místo, kde má
  osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání, popřípadě místo
  pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje.

  (2) Pokud však osoba poskytuje službu prostřednictvím provozovny,
  považuje se za místo plnění místo, kde je tato provozovna umístěna.

  § 10

  Místo plnění při poskytnutí služby ve zvláštních případech

  (1) Za místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti,
  včetně služby realitní kanceláře, odhadce nebo služby architekta a
  stavebního dozoru, se považuje místo, kde se nemovitost nachází.

  (2) Místem plnění při poskytnutí přepravní služby je území, kde se
  přeprava uskutečňuje. Pokud je však poskytnuta přeprava zboží mezi
  členskými státy, místem plnění je místo zahájení přepravy. Jestliže je
  však  přeprava  zboží mezi členskými státy poskytnuta pro osobu
  registrovanou k dani v jiném členském státě, než ve kterém je zahájena
  přeprava, považuje se za místo plnění území členského státu, který
  vydal daňové identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro
  poskytnutí této služby.

  (3) Pro účely odstavce 2 se rozumí

  a) přepravou zboží mezi členskými státy přeprava zboží, pokud místo
  zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských
  států; za přepravu zboží mezi členskými státy se považuje také
  přeprava, kdy místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území
  stejného členského státu, a tato přeprava je přímo spojena s přepravou
  zboží, kde místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou
  různých členských států,

  b) místem zahájení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží začíná,

  c) místem ukončení přepravy zboží místo, kde přeprava zboží končí.

  (4) Místem plnění při poskytnutí

  a) služby kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, výchovné, vzdělávací
  a zábavní, pořádání kongresů, výstav a veletrhů, včetně organizování
  těchto služeb a poskytnutí s nimi přímo souvisejících služeb,

  b) služby přímo související s přepravní službou,

  c) služby oceňování movité věci nebo práce na movité věci, je místo,
  kde je tato služba uskutečňována.

  (5) Pokud však je poskytnuta služba přímo související s přepravou zboží
  mezi členskými státy nebo služba oceňování movité věci nebo práce na
  movité věci osobě registrované k dani v jiném členském státě, než ve
  kterém je tato služba uskutečněna, za místo plnění se považuje území
  členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato
  osoba poskytla pro poskytnutí této služby. Jestliže však movitá věc
  nebyla odeslána nebo přepravena z území členského státu, ve kterém byla
  služba oceňování movité věci nebo práce na movité věci uskutečněna, za
  místo  plnění  se  nepovažuje  členský stát, který vydal daňové
  identifikační číslo, které tato osoba poskytla pro poskytnutí této
  služby, ale místem plnění je místo, kde je tato služba uskutečněna.

  (6) Při poskytnutí služby zahraniční osobě nebo osobě registrované k
  dani v jiném členském státě, které nemají sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu v tuzemsku, je místem plnění místo, kde má osoba, které je
  služba poskytnuta, sídlo, místo podnikání, popřípadě místo pobytu či
  místo, kde se obvykle zdržuje, nebo místo, kde mají tyto osoby
  provozovnu, je-li služba poskytnuta pro tuto provozovnu, pokud jde o
  tyto služby:

  a) převod a postoupení autorského práva, patentu, licence, ochranné
  známky a podobného práva,

  b) reklamní službu,

  c) poradenskou, inženýrskou, konzultační, právní, účetní a jinou
  podobnou službu, stejně jako zpracování dat, poskytnutí informací,
  překladatelské a tlumočnické služby,

  d)  bankovní,  finanční  a pojišťovací službu, s výjimkou nájmu
  bezpečnostních schránek,

  e) poskytnutí pracovní síly,

  f) nájem movité věci, s výjimkou všech druhů prostředků pro dopravu,

  g) telekomunikační službu,

  h) rozhlasové a televizní vysílání,

  i) elektronickou službu,

  j) přijetí závazku zdržet se zcela nebo zčásti v pokračování nebo
  vykonávání  podnikatelské  činnosti nebo práva uvedeného v tomto
  odstavci,

  k) poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby,
  která spočívá v zajištění služby uvedené v tomto odstavci,

  l) poskytnutí přístupu k přepravní, distribuční nebo přenosové soustavě
  pro plyn nebo elektřinu, přepravu, distribuci nebo přenos plynu anebo
  elektřiny jejím prostřednictvím, včetně přímo souvisejících služeb.

  (7) Při poskytnutí služby podle odstavce 6 zahraniční osobou povinnou k
  dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, které
  nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, plátci, který
  má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo osobě
  povinné k dani podle § 6 odst. 1 anebo osobě identifikované k dani je
  místem plnění tuzemsko.

  (8) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) elektronickou službou dodání webových stránek (website supply),
  hostitelství  webových  stránek  (web-hosting),  vzdálená  údržba
  programového vybavení, dodání programů a jejich aktualizace, dodání
  prezentace, textů a informací, včetně vytvoření dostupné databáze,
  dodání hudby, filmů a her, včetně hazardních her, a dodání politických,
  kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých a zábavních vysílání,
  dodání výuky na dálku; za poskytnutí elektronické služby se nepovažuje
  komunikace  přes  elektronickou  poštu mezi osobou, která službu
  poskytuje, a osobou, které je služba poskytována,

  b) telekomunikační službou služba spojená s přenosem, vysíláním nebo
  příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv
  informace   prostřednictvím  kabelu,  rádia,  optických  nebo
  elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo stanovení
  práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo
  přístup k informačním sítím.

  (9) Pokud je však nájem prostředku pro dopravu

  a) poskytnut zahraniční osobě, a ke skutečnému užití nebo spotřebě po
  celou dobu nájmu dochází ve třetí zemi, nestanoví se místo plnění v
  tuzemsku podle § 9, ale za místo plnění se považuje tato třetí země,

  b) poskytnut zahraniční osobou povinnou k dani, a ke skutečnému užití
  nebo spotřebě dochází v tuzemsku, i když jen po část doby nájmu,
  nestanoví se místo plnění ve třetí zemi podle § 9, ale za místo plnění
  se považuje tuzemsko.

  (10) Při poskytnutí elektronické služby zahraniční osobou povinnou k
  dani osobě, která není osobou povinnou k dani, se za místo plnění
  považuje tuzemsko, pokud má osoba, pro kterou je služba poskytnuta,
  sídlo nebo místo pobytu, popřípadě místo, kde se obvykle zdržuje, v
  tuzemsku.

  (11) Při poskytnutí telekomunikační služby, rozhlasového a televizního
  vysílání zahraniční osobou povinnou k dani osobě, která není osobou
  povinnou k dani, a která má sídlo nebo místo pobytu, popřípadě místo,
  kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku, za místo plnění se považuje
  tuzemsko, pokud ke skutečnému užití nebo spotřebě dochází v tuzemsku.

  (12) Místem plnění při poskytnutí služby osobou, která jedná jménem a
  na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění

  a) přepravy zboží mezi členskými státy, je místo zahájení přepravy,

  b) služby přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy, je
  místo, kde je služba související uskutečněna,

  c) jiné služby než uvedené v písmenech a), b) nebo v odstavci 6 nebo v
  zajištění zboží, je místo, kde je zajištěná služba uskutečněna nebo kde
  je dodání nebo pořízení zboží uskutečněno.

  (13) Pokud je však služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné
  osoby, podle odstavce 12 poskytnuta pro osobu registrovanou k dani v
  jiném členském státě, než ve kterém je místo plnění zajištěné služby
  nebo zboží podle písmen a) až c), považuje se za místo plnění území
  členského státu, který vydal daňové identifikační číslo, které tato
  osoba uvedla pro poskytnutí služby.

  § 11

  Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje místo, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo
  přepravy pořizovateli.

  (2) Za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu se
  považuje členský stát, který vydal daňové identifikační číslo, které
  pořizovatel poskytl osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  která mu dodává zboží, pokud ukončení odeslání nebo přepravy zboží je v
  jiném členském státě, než který vydal toto daňové identifikační číslo,
  a jestliže pořizovatel neprokáže, že pořízení zboží z jiného členského
  státu bylo předmětem daně v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení odstavce 1.

  (3) Pokud je však pořízení zboží z jiného členského státu předmětem
  daně podle odstavce 1 v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží následně potom, co bylo předmětem daně v tuzemsku, protože daňové
  identifikační číslo, které pořizovatel poskytl osobě, která mu dodává
  zboží a která je registrovaná k dani v jiném členském státě, bylo
  vydáno v tuzemsku, je pořizovatel oprávněn snížit základ daně v
  tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží. Pro snížení základu daně platí
  obdobně § 42.

  (4) Pokud však je použit zjednodušený postup při dodání zboží do jiného
  členského státu formou třístranného obchodu podle § 17, za místo plnění
  při pořízení zboží z jiného členského státu se považuje místo stanovené
  podle odstavce 1, pokud pořizovatel uskutečnil pořízení zboží z jiného
  členského státu za účelem následného dodání zboží v členském státě
  ukončení odeslání nebo přepravy zboží podle odstavce 1 a osoba, které
  bylo zboží dodáno v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží, přiznala a zaplatila daň jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu a pořizovatel podal souhrnné hlášení.

  § 12

  Místo plnění při dovozu zboží

  (1) Místem plnění při dovozu zboží je území členského státu, na jehož
  území se zboží nachází v době, kdy vstupuje na území Evropského
  společenství.

  (2) Pokud má však zboží při vstupu na území Evropského společenství
  postavení dočasně uskladněného zboží nebo je umístěno do svobodného
  celního pásma nebo do svobodného celního skladu, nebo je propuštěno do
  celního režimu uskladnění v celním skladu, aktivní zušlechťovací styk v
  podmíněném systému, dočasné použití s úplným osvobozením od cla nebo
  tranzit, je místem plnění při dovozu zboží území členského státu, ve
  kterém je ukončen příslušný režim.

  Díl 3

  Zdanitelná plnění

  § 13

  Dodání zboží a převod nemovitosti

  (1) Dodáním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí převod práva
  nakládat se zbožím jako vlastník. Převodem nemovitosti se pro účely
  tohoto zákona rozumí převod nemovitosti, která se zapisuje do katastru
  nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo
  příslušnosti k hospodaření. Převod nemovitosti, která se nezapisuje do
  katastru nemovitostí, se považuje za dodání zboží.

  (2) Dodáním zboží do jiného členského státu je dodání zboží, které je
  skutečně odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

  (3) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se považuje

  a) převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě
  rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního
  předpisu,

  b) dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské
  smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za
  samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a
  samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi,

  c) předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země
  a po propuštění do volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze
  změny vlastnického vztahu.

  (4) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti za úplatu se také považuje

  a) použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) použití hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy
  nemá plátce nárok na odpočet daně,

  c) vydání vypořádacího podílu^8) nebo podílu na likvidačním zůstatku^9)
  v nepeněžité podobě ve hmotném majetku,^2) pokud byl u tohoto majetku
  nebo jeho části uplatněn odpočet daně,

  d) při rozpuštění sdružení^10) bezúplatné přenechání věcí vnesených
  nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku v nepeněžité podobě
  ve hmotném majetku vytvořeného společnou činností ostatním účastníkům
  sdružení^10) do jejich vlastnictví,

  e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání věcí vnesených ostatním účastníkům sdružení do jejich
  vlastnictví nebo vydání podílu majetku vytvořeného společnou činností v
  nepeněžité podobě ve hmotném majetku účastníkovi sdružení, který
  vystupuje nebo je vyloučen,

  f) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku
  pouze při vložení osobě, která není plátcem, pokud vkladatel při nabytí
  majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vložení
  hmotného majetku, který je součástí vkladu podniku nebo jeho části,
  tvořící organizační složku podniku,

  g) přestavba motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na
  odpočet daně, jejímž výsledkem je osobní automobil, u kterého není
  nárok na odpočet daně,

  h) přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce
  pořídil od jiné osoby, pokud při jejich pořízení uplatnil nárok na
  odpočet daně, dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody,
  které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně,

  i) dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který
  uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh^10a), jestliže vratný obal
  stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného
  účetního období^10b) daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného
  kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví. Pro účely tohoto
  zákona jsou za vratné obaly stejného druhu považovány také vratné obaly
  se shodnou výší zvláštní peněžní částky účtované při dodání vratného
  obalu spolu se zbožím. Toto ustanovení se nevztahuje na dodání vratných
  obalů spolu se zbožím, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně
  podle § 63. Toto ustanovení se použije nejdříve pro vratné obaly dodané
  spolu se zbožím po nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (5) Použitím hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce se pro účely tohoto zákona rozumí trvalé
  použití obchodního majetku plátcem pro jeho osobní spotřebu nebo jeho
  zaměstnanců, a poskytnutí obchodního majetku bez úplaty, pokud byl u
  tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.

  (6) Za dodání zboží za úplatu se považuje také přemístění obchodního
  majetku plátcem do jiného členského státu. Přemístěním obchodního
  majetku se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava
  majetku tímto plátcem nebo jím zmocněnou třetí osobou z tuzemska do
  jiného členského státu pro účely uskutečňování jeho ekonomických
  činností v jiném členském státě. Za dodání zboží do jiného členského
  státu plátcem se považuje také přemístění zboží, které bylo pořízeno
  tímto plátcem podle § 16 odst. 4, z tuzemska do jiného členského státu.

  (7) Za přemístění obchodního majetku do jiného členského státu se
  nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely

  a) dodání zboží spojené s instalací nebo montáží plátcem, který zboží
  dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží,

  b) zasílání zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy
  zboží,

  c) dodání zboží plátcem na palubě lodí, letadel nebo vlaků během
  přepravy cestujících podle § 7 odst. 4,

  d) dodání zboží plátcem v členském státě ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží, pokud je dodání zboží v tomto členském státě osvobozeno
  od daně s nárokem na odpočet daně,

  e) vývozu zboží plátcem, pokud je zboží propuštěno do režimu vývozu,

  f) poskytnutí služby pro plátce, zahrnující práce na zboží fyzicky
  uskutečněné v členském státě, ve kterém je ukončení odeslání nebo
  přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět
  plátci do tuzemska, ze kterého bylo původně odesláno nebo přepraveno,

  g) přechodného užití zboží v členském státě, ve kterém je ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, pro účely poskytnutí služby plátcem,

  h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území
  jiného členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze
  třetí země pro přechodné užití vztahoval režim dočasného použití s
  plným osvobozením od cla, nebo

  i) dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční soustavy
  anebo dodání elektřiny podle § 7a.

  (8) Při dodání zboží s instalací nebo montáží podle § 7 odst. 3
  zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu, plátci nebo osobě identifikované k dani, je osoba, pro
  kterou je uskutečněno dodání zboží s instalací nebo montáží, povinna
  daň přiznat a zaplatit podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku.
  Při dodání plynu nebo elektřiny podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční
  osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě, které nemají v tuzemsku sídlo nebo místo podnikání,
  plátci nebo osobě identifikované k dani, je osoba, pro kterou se toto
  dodání zboží uskutečnilo, povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108,
  pokud je místo plnění v tuzemsku.

  (9) Při dodání zboží s instalací nebo montáží podle § 7 odst. 3
  zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu, osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k
  dani, je osoba, která dodává zboží s instalací nebo montáží, povinna
  přiznat a zaplatit daň podle § 108. Při dodání plynu nebo elektřiny
  podle § 7a odst. 1 nebo 3 zahraniční osobou povinnou k dani nebo osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, které nemají v tuzemsku
  sídlo nebo místo podnikání, osobě, která není plátcem ani osobou
  identifikovanou k dani, je osoba, která dodává toto zboží, povinna
  přiznat a zaplatit daň podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  (10) Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném
  majetku  jako  náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního
  předpisu,^11)

  c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, který
  je označen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto
  předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, pokud jeho
  pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a který není s výjimkou
  tichého vína předmětem spotřební daně,

  d) přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a vody, které plátce
  pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na
  odpočet daně, a dále přeúčtování tepla, chladu, elektřiny, plynu a
  vody,  které  plátce  pořídil od neplátce, pokud přijatá úhrada
  nepřevyšuje částku, za kterou plátce za teplo, chlad, elektřinu, plyn a
  vodu pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle
  zvláštního  předpisu^11a)nebo  vede daňovou evidenci odpovídajícím
  způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést účetnictví,

  e) dodání vratného obalu spolu se zbožím kupujícímu, pokud zákon
  nestanoví jinak; pokud je vratný obal dodán za úplatu, není jeho dodání
  považováno za dodání zboží pouze v případě, že je kupujícímu při dodání
  zboží zaručeno vrácení této úplaty po vrácení vratného obalu^11b), nebo

  f) vrácení vratného obalu bez úplaty či za úplatu.

  § 14

  Poskytnutí služby

  (1) Poskytnutím služby se pro účely tohoto zákona rozumí všechny
  činnosti,  které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.
  Poskytnutím služby se rozumí také

  a) převod práv,

  b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově
  využitelné hodnoty,

  c) vznik a zánik věcného břemene,

  d) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité
  jednání nebo situaci.

  (2) Za poskytnutí služby se považuje

  a) poskytnutí služby za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu
  nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu,

  b)  poskytnutí  služby  prostřednictvím  komisionáře  na  základě
  komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; tato služba se
  považuje za samostatné poskytnutí služby komitentem nebo třetí osobou
  komisionáři a samostatné poskytnutí služby komisionářem třetí osobě
  nebo komitentovi.

  (3) Za poskytnutí služby za úplatu se také považuje

  a)  poskytnutí  služby  pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  b) použití nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností v případech,
  kdy plátce nemá nárok na odpočet daně,

  c) vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku v
  nepeněžité podobě v nehmotném majetku,^2) pokud byl u majetku nebo jeho
  části uplatněn odpočet daně,

  d)  při  rozpuštění  sdružení^10) bezúplatné přenechání vneseného
  nehmotného majetku nebo bezúplatné přenechání získaného podílu majetku
  v nepeněžité podobě v nehmotném majetku vytvořeného společnou činností
  ostatním účastníkům sdružení do jejich vlastnictví,

  e) při vystoupení nebo vyloučení účastníka ze sdružení bezúplatné
  přenechání vneseného nehmotného majetku nebo vydání podílu majetku
  vytvořeného společnou činností v nepeněžité podobě v nehmotném majetku
  účastníkovi sdružení, který vystupuje nebo je vyloučen, nebo

  f) vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku
  pouze při vložení osobě, která není plátcem, pokud vkladatel při nabytí
  majetku nebo u jeho části uplatnil odpočet daně, s výjimkou vkladu
  podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku,

  g) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiné osoby, pokud při
  jejich pořízení uplatnil nárok na odpočet daně, dále přeúčtování
  služeb, které plátce pořídil od osoby, která není plátcem daně.

  (4) Pro účely tohoto zákona se za poskytnutí služby pro účely
  nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce rozumí

  a) dočasné využití obchodního majetku pro osobní spotřebu plátce nebo
  jeho zaměstnanců, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn
  odpočet daně, nebo

  b) poskytnutí služby plátcem bez úplaty pro osobní spotřebu plátce nebo
  jeho zaměstnanců nebo jiné účely než souvisejících s uskutečňováním
  jeho ekonomických činností, pokud u přímo souvisejících přijatých
  plnění byl uplatněn odpočet daně.

  (5) Za poskytnutí služby se však nepovažuje

  a)  prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící
  organizační složku podniku,

  b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě v nehmotném
  majetku , včetně poskytnutí služby, jako náhrady nebo vypořádání podle
  zvláštních právních předpisů o nápravě majetkových křivd,^11)

  c)  převod  obchodního  podílu,^12)  popřípadě převod členství v
  družstvu,^13)

  d) postoupení vlastní pohledávky vzniklé plátci,

  e) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při
  jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování
  služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou
  plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím
  způsobem podle zvláštního předpisu^11a) nebo vede daňovou evidenci
  odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést
  účetnictví.

  § 15

  Poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a
  zahraniční osobou

  (1) Při poskytnutí služby podle § 10 odst. 7 zahraniční osobou povinnou
  k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která
  nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, plátci nebo
  osobě identifikované k dani, jsou tyto osoby povinny daň přiznat a
  zaplatit podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku a nejedná se o
  poskytnutí služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet
  daně podle § 51.

  (2) Při poskytnutí elektronické služby podle § 10 odst. 10 zahraniční
  osobou povinnou k dani osobě, která není osobou povinnou k dani, pokud
  je místo plnění v tuzemsku, je zahraniční osoba povinna daň přiznat a
  zaplatit podle § 108, pokud neuplatňuje zvláštní režim podle § 88.

  (3)  Při  poskytnutí  telekomunikační  služby,  rozhlasového nebo
  televizního vysílání, podle § 10 odst. 11 zahraniční osobou povinnou k
  dani osobě, která není osobou povinnou k dani, pokud je místo plnění v
  tuzemsku, je zahraniční osoba povinna daň přiznat a zaplatit podle §
  108.

  (4) Při poskytnutí služby vztahující se k nemovitostem podle § 10 odst.
  1, přepravní služby podle § 10 odst. 2, služby podle § 10 odst. 4,
  služby oceňování movité věci nebo prací na movité věci nebo služby
  přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy podle § 10
  odst. 5 nebo při poskytnutí služby podle § 10 odst. 12 a 13, zahraniční
  osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu, plátci nebo osobě identifikované k dani, je osoba, které je
  služba poskytnuta, povinna daň přiznat a zaplatit podle § 108, pokud je
  místo plnění v tuzemsku.

  (5) Při poskytnutí služby vztahující se k nemovitostem podle § 10 odst.
  1, přepravní služby podle § 10 odst. 2, služby podle § 10 odst. 4,
  služby oceňování movité věci nebo prací na movité věci nebo služby
  přímo související s přepravou zboží mezi členskými státy podle § 10
  odst. 5 nebo při poskytnutí služby podle § 10 odst. 12 a 13, zahraniční
  osobou povinnou k dani nebo osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě, která nemá v tuzemsku sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu, osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k
  dani, je osoba, která službu poskytla, povinna daň přiznat a zaplatit
  podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  (6) Při poskytnutí nájmu prostředku pro dopravu podle § 10 odst. 9
  zahraniční osobou povinnou k dani plátci nebo osobě identifikované k
  dani, je osoba, které je nájem poskytnut, povinna daň přiznat a
  zaplatit podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  (7) Při poskytnutí nájmu prostředku pro dopravu podle § 10 odst. 9
  zahraniční osobou povinnou k dani osobě, která není plátcem ani osobou
  identifikovanou k dani, je zahraniční osoba povinna daň přiznat a
  zaplatit podle § 108, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  § 16

  Pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona
  rozumí  nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, pokud je zboží odesláno
  nebo  přepraveno  z  jiného  členského státu do tuzemska osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje dodání
  zboží, nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou. Za pořízení
  zboží z jiného členského státu se nepovažuje dodání zboží s instalací
  nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo distribuční
  soustavy anebo dodání elektřiny osobou, která zboží dodává, nebo jí
  zmocněnou třetí osobou nebo zasílání zboží podle § 18. Pořizovatelem se
  pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného
  členského státu.

  (2) Pokud je však zboží pořízeno právnickou osobou, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, je odesláno nebo přepraveno
  z třetí země a dovoz zboží je uskutečněn touto osobou do jiného
  členského státu, než ve kterém je ukončeno odeslání nebo přeprava
  zboží, považuje se zboží za odeslané nebo přepravené z členského státu,
  do kterého je dovoz zboží uskutečněn. Pokud je dovoz zboží uskutečněn
  právnickou osobou, která nebyla zřízena nebo založena za účelem
  podnikání, do tuzemska, má tato osoba nárok na vrácení zaplacené daně
  při dovozu zboží, pokud prokáže, že pořízení tohoto zboží bylo
  předmětem daně v členském státě, ve kterém je ukončeno odeslání nebo
  přeprava tohoto zboží. Při vracení daně se postupuje přiměřeně podle §
  82.

  (3) Osoba povinná k dani nebo právnická osoba, která nebyla založena
  nebo zřízena za účelem podnikání, které pořizují zboží z jiného
  členského státu, a pro které není pořízení zboží z jiného členského
  státu předmětem daně podle § 2 odst. 2 písm. b) mohou oznámit správci
  daně, že budou postupovat podle § 2 odst. 1 písm. c), přičemž jsou
  povinny  takto  postupovat nejméně 2 následující po sobě jdoucí
  kalendářní roky.

  (4) Za pořízení zboží z jiného členského státu plátcem se také považuje
  přemístění  zboží  z  jiného členského státu do tuzemska osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá v tuzemsku
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu a není plátcem podle § 94 odst.
  11, za účelem následného dodání zboží v tuzemsku tomuto plátci. Plátce
  je povinen na základě daňového dokladu podle § 35 vystaveného osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě daň přiznat a zaplatit
  podle § 108.

  (5) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se považuje

  a) přemístění zboží plátcem pro účely uskutečňování ekonomických
  činností v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného
  členského státu do tuzemska a toto zboží bylo plátcem v rámci
  uskutečňování ekonomických činností v tomto jiném členském státě
  vyrobeno, nakoupeno, pořízeno z dalšího členského státu nebo dovezeno z
  třetí země,

  b) přidělení zboží z jednoho členského státu do jiného ozbrojeným silám
  jiného členského státu, který je členem Organizace Severoatlantické
  smlouvy, pro jejich použití nebo použití civilních zaměstnanců, kteří
  je doprovázejí, pokud zboží nebylo předmětem daně v členském státě,
  který zboží přiděluje, jestliže dovoz tohoto zboží není osvobozen od
  daně.

  (6) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje přemístění
  obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely
  uvedené v § 13 odst. 7.

  (7) Za pořízení zboží z jiného členského státu se nepovažuje nabytí
  vratného obalu za úplatu.

  § 17

  Zjednodušený  postup  při  dodání  zboží uvnitř území Evropského
  společenství formou třístranného obchodu

  (1)  Třístranným  obchodem  je  obchod, který uzavřou tři osoby
  registrované k dani ve třech různých členských státech a předmětem
  obchodu je dodání téhož zboží mezi těmito třemi osobami s tím, že zboží
  je přímo odesláno nebo přepraveno z členského státu prodávajícího do
  členského státu kupujícího.

  (2) Prodávajícím je osoba registrovaná k dani v členském státě, ze
  kterého je zboží odesláno nebo přepraveno přímo ke kupujícímu do
  členského státu, ve kterém je ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (3) Kupujícím je osoba registrovaná k dani v členském státě ukončení
  odeslání nebo přepravy zboží, a která kupuje zboží od prostřední osoby.

  (4)  Prostřední osobou se pro účely tohoto zákona rozumí osoba
  registrovaná  k dani v jiném členském státě, než ve kterém je
  registrován k dani prodávající a kupující, která pořizuje zboží od
  prodávajícího v členském státě kupujícího s cílem následného dodání
  zboží kupujícímu v tomto členském státě.

  (5) Při užití zjednodušeného postupu při třístranném obchodu se nesmí
  prostřední osoba registrovat k dani v členském státě ukončení odeslání
  nebo přepravy zboží a uplatní osvobození od daně při pořízení zboží v
  tomto členském státě, za podmínek stanovených tímto členským státem.

  (6) Pořízení zboží z jiného členského státu, které je uskutečněno
  prostřední osobou v tuzemsku, při užití zjednodušeného postupu v
  třístranném obchodu je osvobozeno od daně za těchto podmínek

  a) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani, ale je
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,

  b) pořízení zboží z jiného členského státu je uskutečněno prostřední
  osobou za účelem následného dodání zboží v tuzemsku,

  c) zboží pořízené prostřední osobou je přímo odesláno nebo přepraveno z
  členského státu prodávajícího do tuzemska a je určeno pro kupujícího,
  pro kterého prostřední osoba uskutečňuje následné dodání zboží,

  d) kupující je plátce nebo osoba identifikovaná k dani,

  e) kupující je povinen přiznat a zaplatit daň podle § 108 u dodání
  zboží uskutečněného prostřední osobou jako při pořízení zboží z jiného
  členského státu.

  (7) Prostřední osoba, která je registrovaná k dani v jiném členském
  státě a pořizuje zboží z jiného členského státu a dodává zboží
  kupujícímu, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani v
  tuzemsku, je při užití zjednodušeného postupu v třístranném obchodu
  povinna

  a) splnit podmínky podle odstavce 6 pro uplatnění osvobození od daně
  při pořízení zboží z jiného členského státu uskutečněné v tuzemsku,

  b) oznámit stejné daňové identifikační číslo prodávajícímu a uvést je
  na daňovém dokladu pro kupujícího,

  c) vystavit kupujícímu daňový doklad se sdělením, že se jedná o
  třístranný obchod.

  (8) Kupující je povinen oznámit prostřední osobě daňové identifikační
  číslo, které kupujícímu bylo přiděleno v tuzemsku, a přiznat a zaplatit
  daň podle § 108 na základě daňového dokladu vystaveného prostřední
  osobou, stejně jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

  § 18

  Zasílání zboží

  (1) Zasíláním zboží se rozumí dodání zboží do jiného členského státu z
  tuzemska, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského
  státu plátcem, který zboží dodává, nebo jím zmocněnou třetí osobou, s
  výjimkou dodání nových dopravních prostředků, dodání zboží s montáží
  nebo instalací osobou, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí
  osobou, a s výjimkou dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny, jestliže je zboží dodáno
  pro osobu, pro kterou pořízení zboží z jiného členského státu není
  předmětem daně v tomto státu. Zasíláním zboží se rozumí i dodání zboží
  za podmínek vymezených v první větě z jiného členského státu do
  tuzemska osobou registrovanou k dani v jiném členském státě osobě,
  která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani.

  (2) Při zasílání zboží do jiného členského státu z tuzemska je plátce
  povinen se registrovat k dani v členském státě, do kterého uskutečňuje
  zasílání zboží, pokud hodnota dodaného zboží do jiného členského státu
  z tuzemska překročí částku stanovenou tímto členským státem.

  § 19

  Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského
  společenství

  (1) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě,
  uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Dnem prvního uvedení do provozu se u nových dopravních prostředků
  lodí a letadel rozumí den dodání výrobcem prvnímu kupujícímu nebo
  vlastníkovi nebo první den, kdy kupující nebo vlastník je oprávněn s
  dopravním prostředkem nakládat, a to ten den, který nastane dříve, nebo
  den, kdy byl dopravní prostředek výrobcem použit pro předváděcí účely.
  Za den prvního uvedení do provozu u pozemních motorových vozidel se
  považuje den, kdy bylo vozidlo registrováno k provozu ve státu výrobce,
  nebo  den, kdy nastala povinnost toto vozidlo ve státu výrobce
  registrovat, a to ten den, který nastane dříve. Pokud není povinnost
  vozidlo registrovat ve státu výrobce, je dnem prvního uvedení do
  provozu den, kdy bylo vozidlo odvezeno kupujícím nebo jeho vlastníkem,
  nebo den dodání kupujícímu nebo jeho vlastníkovi nebo den, kdy kupující
  nebo vlastník s ním mohl nakládat, a to ten den, který nastane dříve,
  nebo den, kdy pozemní motorové vozidlo bylo použito pro předváděcí
  účely. Jestliže není den prvního uvedení do provozu takto stanoven,
  považuje se za den prvního uvedení do provozu den, kdy byl vystaven
  doklad o prodeji.

  (3) Plátce, který pořizuje za úplatu nový dopravní prostředek od osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, uskutečňuje pořízení zboží
  z jiného členského státu.

  (4) Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného
  členského státu osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském
  státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně,
  pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a
  plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci
  daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského
  státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii
  vystaveného daňového dokladu. Dodání nového dopravního prostředku do
  jiného členského státu osobě, která není registrovaná k dani, plátce
  neuvádí do souhrnného hlášení. Plátce, který pořizuje za úplatu nový
  dopravní prostředek z jiného členského státu od osoby, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, uskutečňuje také pořízení
  zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně v tuzemsku, a k
  daňovému přiznání je povinen přiložit hlášení o pořízení nového
  dopravního prostředku a kopii daňového dokladu, který mu vystavil
  dodavatel.

  (5) Osoba, která není plátcem, a příležitostně dodá nový dopravní
  prostředek, který je přemístěn do jiného členského státu, se považuje
  za osobu oprávněnou uplatnit nárok na odpočet daně, kterou zaplatila
  při nabytí nového dopravního prostředku ve sjednané ceně nebo při
  dovozu nebo při pořízení z jiného členského státu, a to maximálně do
  výše daně, kterou by byl povinen odvést plátce, pokud by dodání bylo
  zdanitelným plněním v tuzemsku. Tato osoba je oprávněna uplatnit nárok
  na odpočet daně u svého místně příslušného správce daně v daňovém
  přiznání, ke kterému přiloží kopii daňového dokladu, a s hlášením o
  dodání nového dopravního prostředku předloží daňové přiznání do 10 dnů
  ode dne dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu.
  Pokud nárok na odpočet daně neuplatní v tomto daňovém přiznání nebo na
  požádání správce daně neposkytne informace nutné ke správnému stanovení
  nároku na odpočet daně, její nárok zaniká.

  (6) Osoba, která není plátcem, a pořizuje v tuzemsku nový dopravní
  prostředek z jiného členského státu, který bude registrován k provozu v
  tuzemsku, je povinna předložit daňové přiznání, ke kterému přiloží
  kopii daňového dokladu, hlášení o pořízení nového dopravního prostředku
  do 10 dnů ode dne pořízení. Na základě tohoto daňového přiznání správce
  daně vyměří částku daně, kterou je pořizující osoba povinna zaplatit
  místně příslušnému správci daně do 25 dnů ode dne, kdy jí daň byla
  vyměřena. Správce daně osobě požívající výsad a imunit při pořízení
  nového dopravního prostředku z jiného členského státu vydá potvrzení o
  osvobození od daně, pokud je pořízen nový dopravní prostředek v rámci
  množstevních limitů stanovených v § 80.

  (7) Osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského
  státu, který bude registrován v registru silničních motorových vozidel,
  může před podáním daňového přiznání podat hlášení o pořízení nového
  motorového vozidla a zaplatit zálohu ve výši daně z pořízení nového
  dopravního prostředku, kterou vypořádá v následně podaném daňovém
  přiznání. K hlášení o pořízení nového motorového vozidla je povinna
  přiložit kopii daňového dokladu, který jí vystavil dodavatel z jiného
  členského státu. Zaplacení zálohy správce daně na žádost pořizovatele
  potvrdí.

  § 20

  Dovoz zboží

  (1) Dovozem zboží se rozumí vstup zboží z třetí země na území
  Evropského společenství.

  (2) Za dovoz zboží se pro účely tohoto zákona považuje vrácení zboží,
  které je po předchozím umístění ve svobodném pásmu nebo svobodném
  skladu nacházejícím se v tuzemsku vráceno zpět do tuzemska. Za vrácení
  zboží do tuzemska se nepovažuje dodání zboží do jiného členského státu
  přímo ze svobodného skladu nebo svobodného pásma a vývoz zboží přímo ze
  svobodného skladu nebo svobodného pásma.

  (3) Za dovoz zboží se považuje vstup zboží na území Evropského
  společenství z území podle § 3 odst. 2, pokud jsou součástí celního
  území Evropského společenství,^14) a z Normanských ostrovů a San
  Marina. U dovozu tohoto zboží postupují celní orgány tak, jako by se
  jednalo o dovoz zboží ze třetí země.

  Díl 4

  Uskutečnění plnění a daňová povinnost

  § 21

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání
  zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti

  (1) Daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který
  nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plátce daň uvádí v daňovém
  přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat
  daň.

  (2) U dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. h) a při poskytnutí služby
  podle § 14 odst. 3 písm. g), pouze však u služeb souvisejících s nájmem
  nemovitostí,  vzniká  povinnost  přiznat  daň ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění.

  (3) Při dodání zboží včetně převodu nemovitostí a při poskytování
  služeb, které uskutečňují osoby, které v souladu s příslušnými předpisy
  nevedou účetnictví, vzniká povinnost přiznat daň ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění.

  (4) Při dodání zboží se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem dodání podle § 13 odst. 1 při prodeji podle kupní smlouvy,^15)

  b) dnem převzetí v ostatních případech, kromě dodání nemovité věci,
  která není předmětem evidence v katastru nemovitostí, kde se plnění
  považuje za uskutečněné okamžikem účinnosti smlouvy, nebo

  c) dnem příklepu při vydražení zboží ve veřejné dražbě podle zvláštního
  právního předpisu.^16)

  (5)  Při  převodu  nemovitosti se zdanitelné plnění považuje za
  uskutečněné

  a) dnem doručení listiny, ve které je uvedeno datum právních účinků
  vkladu do katastru nemovitostí, včetně prodeje nemovitosti ve veřejné
  dražbě podle zvláštního právního předpisu,^16) nebo

  b) dnem zápisu změny vlastnického práva,^17) pokud nedochází k zápisu
  změny vlastnického práva vkladem.

  (6) Při poskytnutí služby se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem jejího poskytnutí nebo dnem vystavení daňového dokladu s
  výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou
  platbu, a to tím dnem, který nastane dříve,

  b) dnem uvedeným ve smlouvě, ke kterému dochází k převodu práva nebo k
  poskytnutí práva k využití; pokud je sjednán způsob stanovení ceny a k
  uvedenému dni není známa její výše, zdanitelné plnění se považuje za
  uskutečněné ke dni přijetí platby.

  (7) V ostatních případech se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné

  a) dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části při zdanitelném
  plnění uskutečněném podle smlouvy o dílo,

  b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné
  spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění
  odpadních vod a telekomunikační služby,

  c) dnem použití majetku nebo využití služby při použití hmotného
  majetku nebo poskytnutí služby pro účely nesouvisející s uskutečňováním
  ekonomických činností plátce,

  d) dnem použití při použití majetku vytvořeného vlastní činností pro
  účely, kdy nemá plátce nárok na odpočet daně,

  e) dnem schválení technické způsobilosti příslušným úřadem při použití
  motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet daně, pro
  přestavbu, jejímž výsledkem je osobní automobil, u něhož není nárok na
  odpočet daně podle § 75,

  f) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu [§ 13 odst. 4
  písm. f), § 14 odst. 3 písm. f)], popřípadě jiná práva k tomuto vkladu,
  při  vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě, s výjimkou
  nemovitosti, kdy se postupuje podle odstavce 3,

  g) dnem, ke kterému přechází vlastnické právo, popřípadě jiná práva k
  vydávanému majetku, při vydání vypořádacího podílu nebo podílu na
  likvidačním zůstatku, s výjimkou nemovitosti, kdy se postupuje podle
  odstavce 3,

  h) dnem dodání třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u komisionáře,
  popřípadě dnem dodání třetí osobou, při dodání zboží na základě
  komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu,

  i) dnem poskytnutí služby třetí osobě, a to jak u komitenta, tak u
  komisionáře,  popřípadě dnem poskytnutí služby třetí osobou, při
  poskytnutí  služby na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy
  obdobného typu nebo

  j) dnem zjištění přeúčtovávané částky při přeúčtování tepla, chladu,
  elektřiny, plynu, vody a služeb podle § 13 odst. 4 písm. h), § 14 odst.
  3 písm. g).

  (8)  Zdanitelné  plnění  uskutečňované  prostřednictvím prodejních
  automatů, popřípadě jiných obdobných přístrojů uváděných do chodu
  mincemi,  bankovkami,  známkami nebo jinými platebními prostředky
  nahrazujícími peníze, a v případech, kdy se úplata za zdanitelná plnění
  uskutečňuje platebními prostředky nahrazujícími peníze, se považuje za
  uskutečněné dnem, kdy plátce vyjme peníze nebo platební prostředky
  nahrazující peníze z přístroje nebo jiným způsobem zjistí výši obratu.

  (9) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. i) vzniká povinnost
  přiznat daň ke dni jeho uskutečnění. Zdanitelné plnění se považuje za
  uskutečněné k poslednímu dni účetního období daného plátce nebo k
  poslednímu dni kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, za
  podmínek uvedených v § 13 odst. 4 písm. i).

  (10) Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle nájemní
  smlouvy,^18) smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o nájmu dopravního
  prostředku, smlouvy o finančním pronájmu, smlouvy o dílo^19) nebo jiné
  obdobné smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných
  lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena
  smlouva. Dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve
  smlouvě. U dílčích plnění uskutečněných podle smlouvy o dílo se
  zdanitelné plnění považuje za uskutečněné i dnem podle odstavce 5 písm.
  a), a dnem uskutečnění zdanitelného plnění je ten den, který nastane
  dříve.

  (11) U opakovaných plnění se považuje zdanitelné plnění za uskutečněné
  nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Opakovaným plněním se
  rozumí uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během
  zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím
  stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné
  povahy.

  (12) Pro stanovení dne uskutečnění plnění u plnění osvobozených od daně
  platí odstavce 2 až 8 obdobně.

  § 22

  Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného
  členského státu

  (1) Daň na výstupu při dodání zboží do jiného členského státu, na které
  se nevztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je plátce
  povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni
  přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve.

  (2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se při dodání zboží do jiného
  členského státu podle odstavce 1 stanoví podle § 21. Daň je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, kdy mu vznikla
  povinnost přiznat daň.

  (3) Při dodání zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje
  osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, vzniká povinnost přiznat
  uskutečnění tohoto dodání

  a) dnem vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven
  plátcem před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž
  bylo zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, nebo

  b) k patnáctému dni měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo
  zboží odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu.

  (4) Dodání zboží do jiného členského státu podle odstavce 3 je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu
  vznikla povinnost přiznat dodání zboží do jiného členského státu.

  § 23

  Dovoz zboží

  (1) Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká dnem, kdy podle předpisů
  upravujících vznik celního dluhu^19a) vzniká povinnost uhradit clo, a
  to i v případech, kdy je zboží dovezené beze cla při

  a) propuštění dováženého zboží do celního režimu volný oběh, aktivní
  zušlechťovací styk v systému navrácení a dočasné použití s částečným
  osvobozením od dovozního cla,

  b) nezákonném dovozu zboží^19b),

  c) porušení podmínek dočasného uskladnění zboží^19c), nebo

  d) porušení podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo
  dovážené zboží propuštěno^19d).

  (2) Daňová povinnost při dovozu zboží vzniká rovněž dnem, kdy bylo
  rozhodnuto o vrácení zboží po jeho předchozím umístění ve svobodném
  pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v tuzemsku.

  (3) Bylo-li dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu volný
  oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení a rozhodnutí o
  propuštění zboží bylo učiněno na písemném celním prohlášení (Jednotném
  správním  dokladu),  daňová  povinnost  vniká dnem propuštění do
  příslušného celního režimu a daň je plátce povinen uvést do daňového
  přiznání za období, ve kterém bylo zboží propuštěno do celního režimu
  volný oběh nebo aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení.

  (4) Bylo-li dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu dočasné
  použití s částečným osvobozením od dovozního cla, daňová povinnost
  vzniká dnem ukončení celního režimu dočasné použití s částečným
  osvobozením od dovozního cla a plátce je povinen uvést do daňového
  přiznání za zdaňovací období, v němž byl režim dočasného použití s
  částečným osvobozením od cla ukončen, nejpozději dnem uplynutím lhůty
  34 měsíců, daň ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do
  volného oběhu.

  (5) Bylo-li dovážené zboží propuštěno osobě, která není plátcem, do
  celního režimu dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního
  cla, daňová povinnost vzniká dnem ukončení celního režimu dočasné
  použití s částečným osvobozením od dovozního cla a osobě, která není
  plátcem, vzniká povinnost dnem, kdy byl režim dočasného použití s
  částečným osvobozením od dovozního cla ukončen, nejpozději uplynutím
  lhůty 34 měsíců, zaplatit daň ve výši, která by byla vyměřena při
  propuštění zboží do volného oběhu.

  § 24

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí
  služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční
  osobou

  (1) Při poskytnutí služby podle § 15 osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě nebo zahraniční osobou je plátce povinen přiznat
  daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  (2) Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví obdobně podle § 21.
  Daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období,
  kdy mu vznikla povinnost přiznat daň.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží a dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo dodání elektřiny podle § 13 odst. 8 a 9.

  § 24a

  Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem
  plnění mimo tuzemsko

  (1) Při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko je plátce
  povinen přiznat toto plnění ke dni jeho uskutečnění nebo ke dni přijetí
  platby, a to k tomu dni, který nastane dříve. Den uskutečnění plnění se
  stanoví obdobně podle § 21.

  (2) Plnění je plátce povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací
  období, kdy mu vznikla povinnost je přiznat.

  (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží, dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy nebo dodání elektřiny s místem plnění mimo
  tuzemsko.

  § 25

  Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení
  zboží z jiného členského státu

  (1) Při pořízení zboží z jiného členského státu vzniká plátci nebo
  osobě identifikované k dani povinnost přiznat daň

  a) ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě před patnáctým dnem
  měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, nebo

  b) k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo
  zboží pořízeno.

  (2) Za den pořízení zboží z jiného členského státu se považuje den
  uskutečnění zdanitelného plnění podle § 21. Daň jsou plátce nebo osoba
  identifikovaná k dani povinni uvést do daňového přiznání za zdaňovací
  období, ve kterém jim vznikla povinnost přiznat daň.

  Díl 5

  Daňové doklady

  § 26

  Vystavování daňových dokladů

  (1) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené
  od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen na vyžádání za každé
  zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
  daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která není
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, vystavit daňový doklad, a to
  nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění nebo
  plnění osvobozeného od daně s nárokem na odpočet daně a do 15 dnů ode
  dne přijetí platby, pokud k přijetí platby došlo před uskutečněním
  zdanitelného plnění a plátci vznikla k datu přijetí platby povinnost
  přiznat daň na výstupu; pokud plátci nevznikla povinnost přiznat daň
  při přijetí platby před uskutečněním plnění, daňový doklad při přijetí
  platby nesmí vystavit. Údaje o dani a základu daně se na daňových
  dokladech uvádějí v české měně.

  (2) Plátce, který uskutečňuje několik samostatných zdanitelných plnění
  nebo plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně pro jednu
  osobu, může vystavit za těchto několik samostatných zdanitelných plnění
  souhrnný daňový doklad. Pokud se plátce rozhodne vystavit souhrnný
  daňový doklad, je povinen jej vystavit nejpozději do 15 dnů od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo první zdanitelné plnění
  nebo byla přijata první platba za plnění uvedená na tomto souhrnném
  dokladu. Údaje společné pro všechna samostatná zdanitelná plnění nebo
  plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně mohou být na
  souhrnném  daňovém  dokladu  uvedeny pouze jednou, údaje o datu
  uskutečnění plnění nebo přijetí platby, podle toho, který den nastane
  dříve, jednotkové ceně bez daně a slevě, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně, základu daně, sazbě daně, popřípadě osvobození od
  daně, a výši daně musí být uvedeny zvlášť pro každé samostatné plnění.
  Obdobně lze postupovat při vystavení daňového dokladu za zdanitelné
  plnění, na které byla před jeho uskutečněním ve stejném kalendářním
  měsíci přijata platba.

  (3) Plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené
  od daně s nárokem na odpočet daně, může zplnomocnit k vystavení
  daňového dokladu svým jménem

  a) osobu, pro kterou se zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od
  daně s nárokem na odpočet daně uskutečňuje, pokud se plátce, který
  zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet
  daně uskutečňuje, písemně zaváže, že přijme všechny takto vystavené
  daňové doklady, nebo

  b) třetí osobu.

  (4) Daňový doklad může být vystaven se souhlasem osoby, pro kterou se
  uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem
  na odpočet daně, i v elektronické podobě, pokud jej plátce nebo osoba
  uvedená  v  odstavci 3 opatřila zaručeným elektronickým podpisem
  založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značkou
  založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu podle zvláštního
  právního předpisu ^20) nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a
  neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací
  (EDI)^21).

  (5) Za správnost údajů na daňovém dokladu a za jeho vystavení ve
  stanovené lhůtě odpovídá plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
  nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, a to i v
  případě, že daňový doklad byl vystaven osobou podle odstavce 3. Za
  správnost vypočtené výše daně pro účely odpočtu daně ze zjednodušeného
  daňového dokladu a daňového dokladu při hromadné přepravě osob odpovídá
  plátce, pro něhož se zdanitelné plnění uskutečňuje, i když je na těchto
  dokladech výše daně uvedena plátcem uskutečňujícím zdanitelné plnění
  nebo osobou podle odstavce 3. Daň se vypočte podle § 37. Za správnost
  údajů, které musí být doplněny na daňovém dokladu podle § 31, 32 a 35,
  odpovídá osoba, která je povinna tyto údaje na daňovém dokladu uvést.

  (6) Osoba, která není plátcem, s výjimkou osoby podle odstavce 3 a
  osoby dodávající nový dopravní prostředek podle § 19, nesmí vystavit
  doklad, který má náležitosti daňového dokladu. Vystaví-li jej, uloží se
  jí pokuta podle zvláštního právního předpisu.^22)

  (7) Pokud jsou na daňovém dokladu uvedena plnění s různými sazbami daně
  nebo zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet
  daně, musí být na tomto dokladu uvedeny základy daně a výše daně
  odděleně  podle  stanovených  sazeb  nebo osvobození od daně. U
  zjednodušeného daňového dokladu se částky včetně daně uvádí odděleně
  podle stanovených sazeb.

  (8) Pokud je daňový doklad vystaven v cizím jazyce, je plátce, který
  daňový doklad vystavil nebo jehož jménem byl daňový doklad vystaven,
  nebo osoba, která takový daňový doklad přijala, povinna na žádost
  správce daně zajistit jeho překlad do českého jazyka.

  § 27

  Uchovávání daňových dokladů

  (1) Plátce je povinen uchovávat všechny daňové doklady rozhodné pro
  stanovení daně nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve
  kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně
  s nárokem na odpočet daně, na jím zvoleném místě. Po tuto dobu plátce
  odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu,
  jejich čitelnost a na žádost správce daně za umožnění přístupu k nim
  bez zbytečného odkladu.

  (2) Daňový doklad v písemné formě lze převést do elektronické podoby a
  uchovávat pouze v této podobě, pokud metoda použitá pro převod a
  uchování zaručuje věrohodnost původu, neporušitelnost obsahu daňového
  dokladu a jeho čitelnost a pokud je daňový doklad převedený do
  elektronické podoby opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným
  na kvalifikovaném certifikátu ^20) nebo označen elektronickou značkou
  založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu^20) osoby odpovědné
  za jeho převod.

  (3) Pokud plátce vystavuje, přijímá a uchovává daňové doklady v
  elektronické podobě a místem uchovávání není tuzemsko, musí plátce
  zajistit pro správce daně právo volného přístupu v reálném čase
  elektronicky k daňovým dokladům i datům zaručujícím věrohodnost jejich
  původu a neporušitelnost jejich obsahu.

  (4) Plátce je povinen předem oznámit správci daně místo uchovávání
  daňového dokladu, pokud toto místo není v tuzemsku.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují i na právního nástupce
  plátce při uchovávání daňových dokladů rozhodných pro stanovení daňové
  povinnosti plátce a na osoby povinné k dani nebo právnické osoby, které
  nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, při uchovávání
  přijatých daňových dokladů.

  § 28

  Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí
  služby

  (1) Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený
  daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný
  daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo
  doklad vystavený podle § 92a.

  (2) Běžný daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo^23) plátce, který uskutečňuje plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro
  kterou se uskutečňuje plnění,

  d)  daňové  identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se
  uskutečňuje plnění, plátcem,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den,
  který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

  l) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

  (3) Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové,
  prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen na požádání
  vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo přijetí platby, pokud k přijetí dojde před
  uskutečněním zdanitelného plnění. Zjednodušený daňový doklad může
  plátce  vystavit  rovněž  za  služby,  které  jsou  poskytovány
  prostřednictvím  elektronických prostředků a jejich poskytnutí je
  podmíněno zaplacením a úplata za tyto služby je prováděna bankovním
  převodem.  Zjednodušený  daňový doklad je možno vystavit jen za
  zdanitelná plnění v ceně obsahující daň celkem nejvýše 10 000 Kč.
  Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě prodeje zboží,
  které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné
  než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Tímto ustanovením není
  dotčena možnost vystavení běžného daňového dokladu podle odstavce 2.

  (4) Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) evidenční číslo daňového dokladu,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby,
  podle toho, který den nastane dříve,

  f) základní nebo sníženou sazbu daně,

  g) částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované
  zdanitelné plnění celkem.

  (5) Splátkový kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve
  smlouvě výslovně odkazováno, je daňovým dokladem v případě nájemní
  smlouvy, smlouvy o nájmu podniku a smlouvy o finančním pronájmu, pokud
  obsahuje náležitosti jako běžný daňový doklad.

  (6) Doklad o zaplacení vystavený podle § 26 je daňovým dokladem při
  hromadné přepravě osob. Doklad o zaplacení musí obsahovat obchodní
  firmu, nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a
  příjmení nebo názvu, datum vystavení dokladu, sazbu daně nebo sdělení,
  že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné
  ustanovení tohoto zákona, částku, kterou plátce získal nebo má získat
  za plnění celkem.

  (7) Doklad o zaplacení vystavený státním orgánem nebo jiným oprávněným
  subjektem nebo dražebníkem je daňovým dokladem při dražbě zboží nebo
  nemovitosti provedené na základě exekučního řízení. Na dokladu o
  zaplacení se uvedou údaje jako na běžném daňovém dokladu a sdělení, že
  se jedná o prodej v rámci exekučního řízení.

  (8) Pokud je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí
  platby  přede  dnem  uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění
  osvobozeného od daně, nemusí daňový doklad obsahovat údaje podle
  odstavce 2 písm. i) a rozsah plnění.

  (9) Platební kalendář, na němž je uveden rozpis plateb na předem
  stanovené období, je daňovým dokladem v případě, že osoba, pro niž je
  uskutečňováno zdanitelné plnění, provádí platby před uskutečněním
  zdanitelného  plnění.  Platební  kalendář  musí  obsahovat stejné
  náležitosti jako běžný daňový doklad s výjimkou údajů podle odstavce 2
  písm. h).

  (10) Pokud se postupuje při uplatnění daně podle zvláštního režimu pro
  cestovní  službu (§ 89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím,
  uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§ 90), a na
  daňovém dokladu nelze uvést výši daně, uvede se sdělení, že se jedná o
  postup podle zvláštního režimu.

  § 29

  Doklad o použití

  (1) Doklad o použití je daňový doklad, který musí vystavit plátce,
  který uskutečňuje zdanitelná plnění podle § 13 odst. 4, s výjimkou § 13
  odst. 4 písm. d) a e), a podle § 14 odst. 3, s výjimkou § 14 odst. 3
  písm. d) a e), a to nejdříve dnem uskutečnění zdanitelného plnění a
  nejpozději do 15 dnů od tohoto dne. Údaje o dani se na dokladu o
  použití uvádějí v české měně.

  (2) Doklad o použití musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) účel použití,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  f) datum vystavení daňového dokladu,

  g) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  h) jednotkovou cenu bez daně,

  i) základ daně,

  j) základní nebo sníženou sazbu daně,

  k) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

  § 30

  Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží

  (1) Daňovým dokladem při dovozu zboží do tuzemska je rozhodnutí o
  propuštění zboží do celního režimu, ve kterém vzniká daňová povinnost,
  nebo rozhodnutí o ukončení celního režimu dočasného použití, vydané
  celním orgánem na tiskopisu písemného celního prohlášení.

  (2) Daňovým dokladem je i jiné rozhodnutí o vyměřené dani vydané celním
  orgánem, pokud je daň zaplacena.

  (3) Daňovým dokladem při vrácení zboží zpět do tuzemska je rozhodnutí o
  vyměřené dani vydané celním orgánem, pokud je daň zaplacena.

  (4) Daňovým dokladem při vývozu zboží je rozhodnutí o propuštění zboží
  do celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk učiněné na
  písemném celním prohlášení (Jednotném správním dokladu). Je-li zboží
  umístěno ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu nacházejícím se v
  tuzemsku, daňovým dokladem je písemné rozhodnutí celního orgánu o
  umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu, které může být
  učiněno i na tiskopisu Jednotného správního dokladu^24a). Daňovým
  dokladem při vývozu zboží je i jiné rozhodnutí o propuštění zboží do
  celního režimu vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk vydané celním
  orgánem.

  (5) Pokud je celní prohlášení podáno plátcem se souhlasem celního
  orgánu elektronicky, musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem
  založeným na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným
  poskytovatelem  certifikačních  služeb,  podle zvláštního právního
  předpisu^20),  nebo  označeno  elektronickou značkou založenou na
  kvalifikovaném systémovém certifikátu, který byl vydán akreditovaným
  poskytovatelem certifikačních služeb.^20)

  § 31

  Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě

  (1) Daňový doklad při poskytnutí služby podle § 15 osobou registrovanou
  k dani v jiném členském státě musí obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, která poskytuje službu,
  včetně kódu země,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta,

  c) evidenční číslo daňového dokladu,

  d) rozsah a předmět poskytnuté služby,

  e) datum vystavení daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění služby, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  h) základ daně,

  i) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

  j) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  k) sdělení, že osobou povinnou přiznat a zaplatit daň je plátce, pro
  kterého se služba uskutečňuje.

  (2) Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 při
  poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě,
  je povinna doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro
  daňové účely chybějící údaje podle odstavce 1 písm. i), j) a základ
  daně v české měně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se obdobně vztahují i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny osobou registrovanou k dani
  v jiném členském státě, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  § 32

  Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou

  (1) Daňový doklad při poskytnutí služby podle § 15 zahraniční osobou
  povinnou k dani musí obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu poskytuje,
  popřípadě její daňové identifikační číslo,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo osoby, které je služba poskytnuta,

  c) evidenční číslo daňového dokladu,

  d) rozsah a předmět poskytované služby,

  e) datum vystavení daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění služby, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  h) základ daně,

  i) základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění
  osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

  j) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

  (2) Osoba, která je povinna přiznat a zaplatit daň podle § 108 při
  poskytnutí služby zahraniční osobou povinnou k dani, je povinna doplnit
  na obdrženém daňovém dokladu nebo v evidenci pro daňové účely chybějící
  údaje podle odstavce 1 písm. i), j) a základ daně v české měně.

  (3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se obdobně vztahují na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny zahraniční osobou povinnou
  k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku.

  § 33

  Daňový doklad při poskytnutí služby

  (1) Plátce, který poskytuje službu s místem plnění mimo tuzemsko, je
  povinen vystavit za každé plnění daňový doklad obsahující náležitosti
  podle odstavce 2, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění služby
  nebo přijetí platby, pokud platba předchází uskutečnění služby.

  (2) Daňový doklad při poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko
  musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  poskytuje službu,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který poskytuje službu,

  c)  název,  sídlo  nebo místo podnikání osoby, které je služba
  poskytována,

  d) daňové identifikační číslo osoby, které je služba poskytována,
  včetně kódu země,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět poskytované služby,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění služby nebo datum přijetí platby, podle toho,
  který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  i) základ daně,

  j) odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, podle kterého je místo
  plnění mimo tuzemsko,

  k) pokud je daň ve státě, ve kterém se nachází místo plnění, povinna
  přiznat a zaplatit osoba, které je služba poskytována, sdělení o této
  skutečnosti.

  (3) Ustanovení odstavců 1 až 2 se vztahují obdobně i na dodání zboží s
  instalací nebo montáží nebo dodání plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy anebo dodání elektřiny s místem plnění mimo
  tuzemsko plátcem.

  § 34

  Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Plátce, který dodává zboží do jiného členského státu na které se
  vztahuje osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, je povinen
  vystavit za každé dodání zboží pro jinou osobu, která je registrována k
  dani v jiném členském státě, daňový doklad obsahující náležitosti podle
  odstavce 3, a to nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění dodání zboží
  do jiného členského státu.

  (2) Plátce při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18 je
  povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění
  dodání zboží do jiného členského státu nebo přijetí platby, pokud
  platba předchází dodání zboží.

  (3) Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu musí
  obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

  c) název, sídlo nebo místo podnikání pořizovatele,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) daňové identifikační číslo pořizovatele, včetně kódu země,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, podle toho,
  který den nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového
  dokladu,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na
  příslušné ustanovení tohoto zákona.

  (4) Při zasílání zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je
  místo plnění v tuzemsku, je plátce povinen vystavit daňový doklad podle
  odstavce 3, s výjimkou údajů podle písmen c), e) a k), a v dokladu
  uvést základní nebo sníženou sazbu daně, výši daně uvedenou v korunách
  a  haléřích,  popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
  padesátihaléře a kód země, do které je zboží zasíláno. Při zasílání
  zboží do jiného členského státu podle § 18, pokud je místo plnění v
  jiném členském státě, je plátce povinen vystavit daňový doklad podle
  odstavce 3, s výjimkou písmen c), e) a k), a v dokladu uvést kód země,
  do které je zboží zasíláno, a sdělení, že místo plnění je v této zemi.

  (5) Osoba, která dodává nový dopravní prostředek do jiného členského
  státu, je povinna uvést v dokladu sdělení, že se jedná o nový dopravní
  prostředek, a údaje podle § 4 odst. 3 písm. a) a b).

  § 35

  Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státu musí
  obsahovat

  a) název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifikační číslo osoby
  registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně
  kódu země,

  b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové
  identifikační číslo pořizovatele,

  c) evidenční číslo daňového dokladu,

  d) rozsah a předmět pořízení,

  e) datum vystavení daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění pořízení,

  g) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  h) základ daně,

  i) základní nebo sníženou sazbu daně,

  j) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

  (2) Pořizovatel je povinen doplnit na obdrženém daňovém dokladu nebo v
  evidenci pro daňové účely chybějící údaje podle odstavce 1 písm. f),
  g), i) a j) a základ daně v české měně.

  Díl 6

  Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, daňový dobropis a
  vrubopis

  § 36

  Základ daně

  (1) Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce
  za uskutečněné zdanitelné plnění od osoby, pro kterou je zdanitelné
  plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, vyjma daně za toto zdanitelné
  plnění.

  (2)  Základem  daně  v případě přijetí platby před uskutečněním
  zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň.

  (3) Základ daně také zahrnuje

  a) clo, dávky nebo poplatky podle § 38 odst. 1 písm. a),

  b) spotřební daň,^24) pokud zákon nestanoví jinak v § 41,

  c) dotace k ceně,

  d)  vedlejší  výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je
  uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,

  e) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou
  službou,

  f) při dodání staveb i stavební a montážní práce spojené s výstavbou,
  rekonstrukcí, modernizací a opravami, konstrukce, materiál, stroje a
  zařízení,  které se do stavby jako jejich součást montážními a
  stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

  (4) Za vedlejší výdaje se považují zejména náklady na balení, přepravu,
  pojištění a provize.

  (5) Základ daně se sníží o slevu z ceny, pokud je poskytnuta k datu
  uskutečnění zdanitelného plnění. Do základu daně se nezahrnuje rozdíl
  ze zaokrouhlení částky daně za zdanitelné plnění na desetihaléře nebo
  na padesátihaléře.

  (6)  Základem  daně  je cena zjištěná podle zvláštního právního
  předpisu,^25) která je považována za cenu včetně daně, pokud jde

  a) o přijetí úplaty za zdanitelné plnění, která není vyjádřena v
  penězích,

  b) o použití hmotného majetku nebo poskytnutí služby pro účely
  nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce podle § 13
  odst. 4 písm. a) a § 14 odst. 3 písm. a),

  c) o použití majetku vytvořeného vlastní činností pro účely, kdy nemá
  plátce nárok na odpočet daně podle § 13 odst. 4 písm. b) a § 14 odst. 3
  písm. b),

  d) o použití motorového vozidla, u kterého byl uplatněn nárok na
  odpočet daně pro přestavbu podle § 13 odst. 4 písm. g), jehož výsledkem
  je osobní automobil, u něhož není nárok na odpočet daně podle § 75
  odst. 2 po přestavbě,

  e) o vydání vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku
  podle § 13 odst. 4 písm. c) a § 14 odst. 3 písm. c),

  f) o pořízení obchodního majetku při jeho přemístění z jiného členského
  státu podle § 16 odst. 5, nebo o přemístění obchodního majetku plátcem
  do jiného členského státu podle § 13 odst. 6 nebo

  g) o bezúplatné přenechání majetku a vydání podílu na majetku podle §
  13 odst. 4 písm. d) a e) a § 14 odst. 3 písm. d) a e).

  (7) Pokud se za uskutečněná plnění stanoví celková cena nebo hodnota,
  která zahrnuje dodání zboží, převod nemovitosti nebo poskytnutí služby
  s různými sazbami daně, popřípadě osvobozená od daně, základ daně se
  pro jednotlivá zdanitelná plnění stanoví v poměrné výši odpovídající
  poměru  cen  zjištěných  podle  zvláštního  právního předpisu^25)
  jednotlivých plnění k celkovému součtu těchto zjištěných cen. Tato
  celková cena nebo hodnota se považuje za částku obsahující daň.

  (8) Pokud je při oceňování majetku vyžadován posudek více znalců,
  použije se pro zjištění poměru cen cena z posudku, v němž je cena
  nejvyšší, která se považuje za cenu obsahující daň.

  (9) Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské
  účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za
  cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je
  rozdíl mezi cenou, za kterou jsou prodávány, a jejich nominální
  hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou
  prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu
  nižší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu,
  základem daně je nula.

  (10) U zdanitelného plnění podle § 13 odst. 4 písm. i) je základem daně
  peněžní částka, za kterou plátce vratný obal stejného druhu dodává v
  tuzemsku společně se zbožím. Tato peněžní částka se považuje za částku
  obsahující daň. Základem daně je tato peněžní částka i v případě, že
  vratný obal je dodán plátcem spolu se zbožím bezúplatně, pokud zákon
  dále nestanoví jinak. Jestliže plátce dodává v tuzemsku vratné obaly
  stejného druhu spolu se zbožím všem svým odběratelům bezúplatně, je
  základem daně peněžní částka, za kterou je obal stejného druhu plátcem
  pořízen, snížená o daň. V případě, že peněžní částka není známa, je
  základem daně cena vratného obalu stejného druhu zjištěná podle
  zvláštního předpisu^26) o oceňování majetku. Celkový základ daně u
  vratných obalů stejného druhu, z kterého se zjistí daň, se vypočte jako
  rozdíl mezi celkovým počtem vratných obalů stejného druhu dodaných
  plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního období nebo
  příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, a
  celkovým počtem vratných obalů stejného druhu, které byly tomuto plátci
  vráceny během příslušného účetního období^10b) nebo během příslušného
  kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví, přičemž tento
  rozdíl je vynásoben částkou platnou pro vratný obal stejného druhu
  dodávaný  v tuzemsku společně se zbožím, zjištěnou podle tohoto
  ustanovení. V případě, že celkový počet vratných obalů stejného druhu
  dodaných plátcem všem svým odběratelům během příslušného účetního
  období nebo příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede
  účetnictví, je nižší než celkový počet vratných obalů stejného druhu,
  které byly tomuto plátci vráceny během příslušného účetního období^10b)
  nebo během příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede
  účetnictví, jsou základ daně a příslušná daň uváděné na daňovém dokladu
  vystaveném podle § 29 odst. 1 se záporným znaménkem. Stejným způsobem
  se záporný základ daně a daň zohlední i v daňovém přiznání podle § 101.

  § 37

  Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby

  (1) Daň se vypočte ze základu daně bez daně stanoveného podle § 36 jako
  součin částky za zdanitelné plnění bez daně a koeficientu, který se
  vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní
  sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli
  číslo 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná čísla,
  vypočtená  daň  se  zaokrouhlí  na  desetihaléře,  popřípadě  na
  padesátihaléře nebo se uvede v haléřích. Cena včetně daně se pro účely
  tohoto zákona dopočte jako součet základu daně a vypočtené daně po
  případném zaokrouhlení.

  (2) Daň může plátce rovněž vypočítat z částky za zdanitelné plnění
  včetně daně nebo ceny zjištěné podle § 36 odst. 6 v úrovni včetně daně
  a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo
  19 v případě základní sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby
  daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený
  koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se
  zaokrouhlí na desetihaléře, popřípadě na padesátihaléře nebo se uvede v
  haléřích. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl
  částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po
  případném zaokrouhlení.

  (3) V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před
  uskutečněním  zdanitelného plnění, vypočte se daň za uskutečněné
  zdanitelné plnění pouze z rozdílu mezi základem daně podle § 36 odst. 1
  a základem daně nebo úhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 zvýšený
  případně o opravu podle § 42 odst. 1 písm. d).

  § 38

  Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

  (1) Základem daně při dovozu zboží podle § 20 je součet

  a) základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z
  důvodu dovozu zboží, pokud již nejsou zahrnuty do základu pro vyměření
  cla,

  b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku,
  popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství,
  pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud
  nejsou zahrnuty do základu daně podle písmena a),

  c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

  (2) Prvním místem určení se rozumí místo uvedené v přepravním dokladu,
  na jehož základě je zboží dováženo do dovážejícího členského státu.
  Pokud není první místo určení uvedeno na přepravním dokladu, považuje
  se za první místo určení místo prvního přeložení dováženého zboží v
  dovážejícím členském státě.

  (3) Základem daně při vrácení nebo propuštění zboží, které bylo

  a) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného celního skladu nebo
  svobodného celního pásma a bylo propuštěno do volného oběhu, pokud
  nedochází ke změně vlastnického vztahu, bez ohledu na skutečnost, zda
  zboží prošlo nebo neprošlo zpracovatelskými operacemi a plátce navrhuje
  jeho propuštění do tuzemska, je základ daně podle odstavce 1,

  b) plátcem dovezeno a umístěno do svobodného celního skladu nebo
  svobodného celního pásma a bylo propuštěno do volného oběhu, pokud
  došlo ke změně vlastnického vztahu a nový vlastník navrhuje jeho
  propuštění,  je součet pořizovací ceny nebo ceny zjištěné podle
  zvláštního právního předpisu^25) a popřípadě spotřební daně; pokud
  zboží prošlo zpracovatelskými operacemi, vstupuje do základu daně ještě
  výše nákladů na provedené zpracovatelské operace,

  c) plátcem umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného
  celního pásma, pokud nedochází ke změně vlastnického vztahu, je součet
  ceny zjištěné podle zvláštního právního předpisu^25) ke dni umístění
  zboží do svobodného celního skladu nebo svobodného celního pásma a
  popřípadě spotřební daně, pokud dochází ke změně vlastnického vztahu,
  je součet pořizovací ceny nebo ceny zjištěné podle zvláštního právního
  předpisu^25) a popřípadě spotřební daně,

  d) plátcem umístěno do svobodného celního skladu nebo svobodného
  celního pásma, pokud došlo ke změně vlastnického vztahu a prošlo
  zpracovatelskými  operacemi, je součet pořizovací ceny nebo ceny
  zjištěné podle zvláštního právního předpisu^25) a popřípadě spotřební
  daně a výše nákladů na provedené zpracovatelské operace,

  e) osobou, která není plátcem, umístěno do svobodného celního skladu
  nebo svobodného celního pásma, prošlo zpracovatelskými operacemi a má
  být původním nebo novým vlastníkem propuštěno zpět do tuzemska, je výše
  nákladů na provedené zpracovatelské operace.

  (4) U propuštění zboží do režimu volného oběhu nebo vrácení zboží se
  daň vypočítá jako součin příslušného základu daně a koeficientu, který
  se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 19 v případě základní
  sazby daně nebo číslo 5 v případě snížené sazby daně a ve jmenovateli
  číslo 100. Vypočtená daň se zaokrouhlí na desítky haléřů. U zboží
  propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku
  se základ daně vypočte způsobem shodným s výpočtem základu pro vyměření
  cla.

  (5) Při ukončení režimu dočasného použití propuštěním zboží do režimu
  volného oběhu se daň vypočte způsobem shodným s výpočtem daně při
  propuštění zboží do režimu volného oběhu.

  § 39

  Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě a zahraniční osobou

  (1) Základ daně při poskytnutí služby podle § 15 osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě a zahraniční osobou se stanoví obdobně
  podle § 36.

  (2) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.

  § 40

  Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Základ daně při pořízení zboží z jiného členského státu se stanoví
  obdobně podle § 36.

  (2) Pokud je pořizovateli vrácena spotřební daň zaplacená v členském
  státě, ze kterého bylo zboží odesláno nebo přepraveno, dodatečně po
  pořízení zboží z tohoto členského státu, provede se oprava základu daně
  podle § 42.

  (3) Plátce je povinen si sám daň vypočítat podle § 37 odstavce 1.

  § 41

  Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného
  osvobození od spotřební daně

  (1) Základ daně při dovozu zboží, které je propuštěno do celního režimu
  volný oběh s následným umístěním do režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně podle zvláštního právního předpisu,^24) se stanoví podle
  § 38 bez zahrnutí spotřební daně.

  (2) U zboží, které je při pořízení z jiného členského státu v tuzemsku
  umístěno do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně, se základ
  daně stanoví obdobně podle § 36 bez zahrnutí spotřební daně.

  (3) U zboží, které je vyrobeno v tuzemsku v režimu podmíněného
  osvobození od spotřební daně a v tomto režimu je dodáno, se základ daně
  stanoví podle § 36 bez zahrnutí spotřební daně.

  (4) U zboží, které se nachází v režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně, a plátce uskutečňuje jeho dodání podle § 13 při uvedení
  zboží do volného daňového oběhu, se základ daně stanoví podle § 36.

  § 42

  Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění

  (1) Plátce může opravit výši daně

  a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,

  b)  při  snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u
  zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného
  plnění,

  c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2,

  d) při použití platby, ze které vznikla plátci povinnost přiznat daň,
  na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně
  nebo plnění, které není předmětem daně.

  (2) Plátce je povinen opravit výši daně při zvýšení základu daně, ke
  kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění.

  (3) Plátce je povinen opravit výši daně, pokud dojde k vrácení platby,
  u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost přiznat daň a jestliže se
  zdanitelné plnění neuskutečnilo.

  (4) Oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním,
  které se považuje za uskutečněné

  a) ve zdaňovacím období, ve kterém byl daňový dobropis doručen plátci,
  pro kterého se uskutečnilo zdanitelné plnění, pokud jde o opravu výše
  daně podle odstavce 1 písm. a), b) a c), nebo

  b) ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava výše daně provedena,
  pokud jde o opravu výše daně podle odstavce 1 písm. d), 2 nebo 3.

  (5) U opravy základu daně a výše daně se uplatní sazba daně platná ke
  dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro přepočet cizí měny
  na české koruny se v tomto případě použije kurz devizového trhu
  vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet
  ke dni uskutečnění původního plnění. Pokud plátce vystavil doklad s
  jinou než platnou sazbou daně, musí nejprve provést samostatně opravu
  sazby daně podle § 49. Při opravě základu daně a výše daně v případě
  zdanitelných plnění uskutečněných pro jiného plátce vystaví plátce
  daňové doklady s náležitostmi podle § 43.

  (6) Opravu základu daně a výše daně v případě zdanitelných plnění
  uskutečněných  pro osobu, která není plátcem, provede plátce ve
  zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně provedena,
  vystavením dokladu o opravě základu a výše daně. Údaje o výši daně se
  uvádějí v české měně a doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) důvod opravy,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  f) datum vystavení daňového dokladu,

  g) rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné plnění,
  v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši přijaté platby,

  h) základní nebo sníženou sazbu daně,

  i) rozdíl ve výši daně odpovídající rozdílu mezi opraveným a původním
  základem daně za zdanitelné plnění, v případě opravy výše daně podle
  odstavce 3 výši daně odpovídající výši přijaté platby uvedenou v
  korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
  padesátihaléře.

  (7) V případě opravy základu daně a výše daně u předplacených
  telekomunikačních služeb provede opravu podle odstavce 1 písm. d)
  plátce vystavením dokladu o opravě základu a výše daně s náležitostmi
  podle odstavce 6 písm. a), b), c), d), f) a h), který dále musí
  obsahovat předmět plnění, na které byla platba původně přijata,
  celkovou výši plateb použitých na úhradu jiného zdanitelného plnění
  nebo plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem
  daně, a tomu odpovídající výši daně. Tyto údaje se uvádějí na doklad za
  všechny opravy v průběhu zdaňovacího období jednou částkou. Tento
  doklad se nedoručuje. Plátce je povinen jako součást evidence pro
  daňové  účely  evidovat soupisy dokladů vystavených podle tohoto
  odstavce.  Pokud  se  v  okamžiku opravy jiné zdanitelné plnění
  neuskutečnilo, považuje se částka odpovídající provedené opravě podle
  odstavce 1 písm. d) za platbu přijatou na toto jiné zdanitelné plnění
  před jeho uskutečněním.

  (8) Opravu základu a výše daně nelze provést po uplynutí 3 let od konce
  zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění.

  (9) Opravu základu a výše daně může provést plátce nebo jeho právní
  nástupce, který uskutečnil původní zdanitelné plnění.

  § 43

  Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u
  zdanitelných plnění

  (1) Pokud dojde k opravě základu daně a výše daně podle § 42, plátce,
  který uskutečnil původní zdanitelné plnění, je povinen vyhotovit pro
  plátce, pro kterého uskutečnil zdanitelné plnění, daňový dobropis nebo
  daňový vrubopis, a to ke dni, kdy byla provedena oprava základu daně.
  Údaje o dani se v daňovém dobropise nebo v daňovém vrubopise uvádějí v
  české měně.

  (2) Daňovým dobropisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně
  při opravě podle § 42 odst. 1 a 3.

  (3) Daňovým vrubopisem je daňový doklad, kterým se opravuje výše daně
  při opravě podle § 42 odst. 2.

  (4) Daňový dobropis nebo daňový vrubopis musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro
  něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění,

  d)  daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje
  zdanitelné plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) základní nebo sníženou sazbu daně, a dále

  1. jde-li o daňový dobropis, evidenční číslo původního daňového
  dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné
  plnění, v případě opravy výše daně podle odstavce 3 výši přijaté
  platby, a tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
  padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích,

  2. jde-li o daňový vrubopis, evidenční číslo původního daňového
  dokladu, rozdíl mezi opraveným a původním základem daně za zdanitelné
  plnění a tomu odpovídající daň zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na
  padesátihaléře, popřípadě uvedenou i v haléřích.

  (5) Pokud se oprava základu a výše daně týká více zdanitelných plnění,
  ke kterým byly vystaveny samostatné daňové doklady podle § 28, mohou
  být údaje, které jsou společné pro všechny opravy na daňovém dobropisu
  nebo daňovém vrubopisu, uvedeny pouze jednou. Ve vazbě na původní
  daňové doklady však musí být na daňovém dobropisu nebo daňovém
  vrubopisu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů, rozdíly mezi
  opraveným a původním základem daně a tomu odpovídající částky daně.

  (6) Pokud byl za uskutečněné zdanitelné plnění vystaven jiný daňový
  doklad než běžný daňový doklad, při opravě základu a výše daně vystaví
  plátce doklad odpovídající účelem a obsahem daňovému dobropisu nebo
  daňovému vrubopisu s náležitostmi odpovídajícími původně vystavenému
  daňovému dokladu.

  § 44

  Oprava výše daně při dovozu zboží

  (1) Pokud plátce zjistí po vyměření daně, že uplatnil nárok na odpočet
  daně ve výši daně vyměřené celním orgánem, přičemž došlo k nesprávnému
  uplatnění § 38, je povinen tuto skutečnost oznámit celnímu orgánu,
  který daň původně vyměřil. Pokud dojde k dodatečnému vyměření daně
  celním orgánem, má plátce nárok na odpočet daně za podmínek podle § 72
  až 75.

  (2) Pokud plátce uplatní nárok u celního orgánu, který rozhodne o
  vrácení daně z důvodu uplatněného pro její vrácení, a plátce již
  uplatnil nárok na odpočet daně v původní výši vyměřené a vybrané daně,
  daň celní orgán vrátí. Plátce je povinen snížit dříve uplatněný nárok
  na odpočet daně o částku vrácené daně, a to v daňovém přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém byla daň vrácena.

  § 45

  Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k
  dani v jiném členském státě a zahraniční osobou

  (1) Oprava základu a výše daně se při poskytnutí služby podle § 15
  osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo zahraniční
  osobou provádí podle § 42.

  (2) Opravu provádí plátce na základě dokladu, ve kterém je odkazováno
  na původní daňový doklad, který vystavila osoba, která poskytla službu.

  § 46

  Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Oprava základu a výše daně se při pořízení zboží z jiného členského
  státu provádí podle § 42.

  (2) Opravu provádí pořizovatel na základě dokladu, ve kterém je
  odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží pořízeno z
  jiného členského státu.

  (3) Doklad musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo osoby registrované k dani v jiném
  členském státě, která dodává zboží,

  b) daňové identifikační číslo pořizovatele,

  c) údaje nezbytné k provedení opravy základu daně.

  § 46a

  Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Oprava základu a výše daně se při dodání zboží do jiného členského
  státu, na které se nevztahuje osvobození od daně, provádí podle § 42.
  Obdobně se postupuje také v případě opravy základu daně při dodání
  zboží do jiného členského státu, na které se vztahuje osvobození od
  daně.

  (2)  Opravu provádí dodavatel na základě dokladu, ve kterém je
  odkazováno na původní doklad, na základě kterého bylo zboží dodáno do
  jiného členského státu.

  (3) Doklad musí obsahovat

  a) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zboží,

  b) daňové identifikační číslo pořizovatele,

  c) údaje nezbytné k provedení opravy základu daně.

  Díl 7

  Sazby daně a oprava sazby daně

  § 47

  Sazby daně u zdanitelného plnění

  (1) U zdanitelného plnění se uplatňuje

  a) základní sazba daně ve výši 19 %, nebo

  b) snížená sazba daně ve výši 5 %.

  (2) U zboží se uplatňuje základní sazba. U zboží uvedeného v příloze č.
  1, tepla a chladu se uplatňuje snížená sazba.

  (3) U služeb se uplatňuje základní sazba. U služeb uvedených v příloze
  č. 2 se uplatňuje snížená sazba.

  (4) U převodu nemovitosti se uplatňuje základní sazba, pokud zákon
  nestanoví jinak.

  (5) U dodání stavby včetně nedokončené stavby, stavebních a montážních
  prací  spojených s jejich výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a
  opravami včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do
  stavby jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují
  nebo zamontují, se uplatní základní sazba daně, pokud zákon nestanoví
  jinak.

  (6) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností
  uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje snížená sazba.

  (7) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje jednotná celní sazba a které
  zařazením patří do různých podpoložek Harmonizovaného systému, se
  uplatňuje základní sazba, pokud alespoň jeden druh zboží podléhá této
  sazbě daně.

  (8) U základu daně podle § 36 odst. 10 vztahujícímu se k vratným obalům
  se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

  § 48

  Sazby daně u bytové výstavby

  (1)  U  převodu  bytového  domu, rodinného domu a bytu, včetně
  nedokončeného bytového domu, rodinného domu a bytu, se uplatní snížená
  sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak.

  (2)  U  dodání  bytového domu, rodinného domu a bytu, a to i
  nedokončených, včetně stavebních a montážních prací spojených s jejich
  výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami včetně konstrukcí,
  materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást
  montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují, se uplatní
  snížená sazba daně. Snížená sazba daně se neuplatní u stavebních a
  montážních prací spojených s rekonstrukcí, modernizací a opravami
  výhradně nebytových prostor bytových domů a rodinných domů.

  (3) Bytovým domem je stavba pro bydlení, v níž z úhrnu podlahových
  ploch všech jejich místností a prostorů připadá víc než polovina na
  byty. Rodinný dům je stavba pro bydlení, v níž je více než polovina
  podlahové plochy místností a prostorů určena pro bydlení. Rodinný dům
  může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní podlaží a
  jedno podzemní podlaží a podkroví. Bytem je místnost nebo soubor
  místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k
  bydlení, včetně podílu na společných částech domu podle zvláštního
  právního předpisu.^27)

  § 49

  Oprava sazby daně a výše daně u plnění

  (1) Plátce je povinen provést opravu sazby daně a výše daně, pokud po
  vyměření daně z daňového přiznání zjistí, že uskutečnil plnění nebo
  přijal platbu, přičemž u tohoto plnění uplatnil jinou než platnou
  sníženou nebo základní sazbu daně, nebo osvobození od daně, a snížil
  tím svou daňovou povinnost. Opravu sazby daně provede plátce v
  dodatečném daňovém přiznání podle § 103.

  (2) Pokud plátce zjistí po vyměření daně z daňového přiznání, že
  uskutečnil plnění nebo přijal platbu, přičemž u tohoto plnění v tomto
  daňovém přiznání uplatnil jinou než platnou sníženou nebo základní
  sazbu daně, nebo osvobození od daně, a zvýšil tím daňovou povinnost,
  nelze opravu sazby daně a výše daně provést.

  (3) Pro opravu sazby daně a výše daně v důsledku uplatnění jiné než
  platné snížené nebo základní sazby daně nebo osvobození od daně při
  poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě
  nebo zahraniční osobou nebo při pořízení zboží z jiného členského státu
  platí obdobně odstavce 1 a 2.

  (4) Pokud plátce zjistí po vyměření daně při dovozu zboží, že uplatnil
  nárok na odpočet daně ve výši daně vyměřené celním orgánem, přičemž
  došlo k nesprávnému uplatnění sazby daně, je povinen tuto skutečnost
  oznámit celnímu orgánu, který daň původně vyměřil. Pokud dojde k
  dodatečnému vyměření daně celním orgánem, má plátce nárok na odpočet
  daně za podmínek podle § 72 až 75. Pokud dojde k vrácení daně, je
  plátce povinen snížit dříve uplatněný nárok na odpočet daně o částku
  vrácené daně, a to v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  byla daň vrácena.

  § 50

  Opravný daňový doklad

  (1) Plátce může vystavit opravný daňový doklad při opravě sazby daně
  podle § 49 a dále v případě, že opravu sazby daně provede správce daně
  na základě vlastního zjištění a dodatečně vyměří daň za plnění, na
  které plátce vystavil daňový doklad, přičemž u tohoto plnění plátce
  uplatnil  jinou  než platnou sníženou nebo základní sazbu daně,
  osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, popřípadě osvobození od
  daně s nárokem na odpočet daně, a snížil tím svou daňovou povinnost.

  (2) Opravný daňový doklad lze vystavit nejdříve dnem provedení opravy a
  nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se
  uskutečnilo původní plnění.

  (3) Opravný daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,

  c) obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek
  ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, pro
  něhož se uskutečňuje plnění,

  d) daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění,

  g) datum vystavení dokladu,

  h) evidenční číslo původně vystaveného daňového dokladu, na kterém
  plátce použil jinou než platnou sníženou nebo základní sazbu daně,
  popřípadě neoprávněně uplatnil osvobození od daně,

  i) základ daně z původně vystaveného daňového dokladu se záporným
  znaménkem, původně použitou sazbu daně a výši daně se záporným
  znaménkem,

  j) základ daně z původně vystaveného daňového dokladu, správnou sazbu
  daně  a  výši  daně  uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě
  zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

  (4) Pokud se oprava sazby daně týká více plnění, ke kterým byly
  vystaveny samostatné daňové doklady podle § 26, mohou být údaje, které
  jsou společné pro všechny opravy na opravném daňovém dokladu, uvedeny
  pouze jednou. Ve vazbě na původní daňové doklady však musí být na
  opravném daňovém dokladu vždy uvedena čísla původních daňových dokladů.

  (5) Pokud byl za uskutečněné plnění vystaven jiný daňový doklad než
  běžný daňový doklad, při opravě sazby daně a výše daně u plnění vystaví
  plátce doklad odpovídající účelem a obsahem opravnému daňovému dokladu
  s náležitostmi odpovídajícími původně vystavenému daňovému dokladu.

  Díl 8

  Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

  § 51

  Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  (1) Při splnění podmínek stanovených v § 52 až 62 jsou od daně bez
  nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění:

  a) poštovní služby (§ 52),

  b) rozhlasové a televizní vysílání (§ 53),

  c) finanční činnosti (§ 54),

  d) pojišťovací činnosti (§ 55),

  e) převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení (§ 56),

  f) výchova a vzdělávání (§ 57),

  g) zdravotnické služby a zboží (§ 58),

  h) sociální pomoc (§ 59),

  i) zrušen

  j) provozování loterií a jiných podobných her (§ 60),

  k) ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 61),

  l) dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně (§ 62).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane
  dříve. Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně je plátce
  povinen uvést do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  vznikla povinnost přiznat toto plnění.

  (3) Od daně bez nároku na odpočet daně jsou osvobozena plnění uvedená v
  odstavci 1 písm. a) až l), pokud jsou přeúčtována plátcem jiné osobě a
  přeúčtovaná částka nepřevyšuje částku, za kterou plátce tato plnění
  pořídil.

  § 52

  Poštovní služby

  (1) Poštovními službami se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) dodání poštovní zásilky,^28)

  b) poštovní poukazy.^28)

  (2) Poštovní služby uvedené v odstavci 1 jsou osvobozeny od daně, pokud
  jsou provozovány držitelem poštovní licence nebo zvláštní poštovní
  licence podle zvláštního právního předpisu.^28)

  (3) Od daně je osvobozeno dodání poštovních známek platných pro použití
  v rámci poštovních služeb v tuzemsku a dalších obdobných cenin za
  částku nepřevyšující nominální hodnotu nebo částku podle poštovních
  ceníků.

  § 53

  Rozhlasové a televizní vysílání

  Rozhlasovým nebo televizním vysíláním se pro účely osvobození od daně
  rozumí rozhlasové nebo televizní vysílání prováděné provozovateli
  vysílání  ze  zákona,^29)  s  výjimkou  vysílání  reklam,^30)
  teleshoppingu^31) nebo sponzorování.^32)

  § 54

  Finanční činnosti

  (1) Finančními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) převod cenných papírů,

  b) přijímání vkladů od veřejnosti,

  c) poskytování úvěrů a peněžních půjček,

  d) platební styk a zúčtování,

  e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo
  cestovních šeků,

  f) poskytování bankovních záruk podle zvláštního právního předpisu,^33)

  g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu podle zvláštního právního
  předpisu,^34)

  h) obstarávání inkasa podle zvláštního právního předpisu,^35)

  i) směnárenská činnost,

  j) operace týkající se peněz,

  k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní
  bankou od bank nebo od státu,

  l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,^36)

  m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
  na účet zákazníka,^36)

  n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí
  účet,^36)

  o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,^36)

  p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem,
  pokud je součástí majetku investiční nástroj,^36) s výjimkou správy
  nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

  q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,^36)

  r) vedení evidence investičních nástrojů,^36)

  s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,^36)

  t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet
  zákazníka,

  u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno
  od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a
  faktoring,

  v) obhospodařování investičních fondů nebo podílových fondů podle
  zvláštního právního předpisu,^37)

  w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,^38)

  x) výplata dávek důchodového pojištění (zabezpečení) nebo vybírání
  opakujících se plateb obyvatelstva,

  y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b),
  c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a
  u).

  (2)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. c) v případě operací
  souvisejících se správou úvěru může uplatnit pouze osoba poskytující
  úvěr.

  (3)  Osvobození  podle  odstavce  1 písm. e) v případě operací
  souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace
  platební  karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního
  prostředku.

  § 55

  Pojišťovací činnosti

  Pojišťovacími činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí pojišťovací
  nebo zajišťovací činnosti včetně činností souvisejících s pojišťovací
  nebo zajišťovací činností, zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví
  a  činnosti  v  oblasti likvidace pojistných událostí vykonávané
  samostatnými likvidátory pojistných událostí a penzijní připojištění
  včetně jeho zprostředkování.

  § 56

  Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem
  dalších zařízení

  (1) Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po
  uplynutí tří let od nabytí nebo kolaudace. Za nabytí se nepovažuje
  vymezení bytů a nebytových prostor jako jednotky podle zvláštního
  právního předpisu^27).

  (2) Finanční pronájem staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od
  daně, s výjimkou uzavření smlouvy o finančním pronájmu do tří let po
  nabytí nebo kolaudaci stavby nebo před nabytím či kolaudací stavby.

  (3) Převod pozemků, včetně finančního pronájmu, je osvobozen od daně, s
  výjimkou převodu stavebních pozemků. Stavebním pozemkem se pro účely
  tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém může být podle
  stavebního  povolení^39) provedena stavba spojená se zemí pevným
  základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí pozemek, na kterém není
  stavba jako věc.^40)

  (4) Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od
  daně. Osvobození se nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a
  nebytových prostor, nájem prostor a míst k parkování vozidel, nájem
  bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů.
  Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem,
  popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny,
  tepla, chladu, plynu nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

  (5) Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a
  nebytových  prostor jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich
  ekonomických činností se uplatňuje daň. Plátce je povinen oznámit
  správci daně nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření nájemní smlouvy
  uplatňování daně u tohoto nájmu.

  § 57

  Výchova a vzdělávání

  (1) Výchovou a vzděláváním se pro účely tohoto zákona rozumí

  a) výchovná a vzdělávací činnost poskytovaná v mateřských školách,
  základních  školách,  středních  školách,  konzervatořích, vyšších
  odborných školách, základních uměleckých školách a jazykových školách s
  právem  státní jazykové zkoušky, které jsou zapsány ve školském
  rejstříku^43), dále výchovná a vzdělávací činnost v rámci praktického
  vyučování  nebo  praktické přípravy uskutečňované na pracovištích
  fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti
  související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o
  obsahu  a rozsahu praktického vyučování nebo odborné praxe a o
  podmínkách pro jejich konání^43),

  b) školské služby poskytované ve školských zařízeních, které jsou
  zapsány ve školském rejstříku^42) a které doplňují nebo podporují
  vzdělávání ve školách podle písmene a) nebo s ním přímo souvisejí; dále
  zajištění ústavní nebo ochranné výchovy anebo preventivně výchovné
  péče^44),

  c) vzdělávací činnost poskytovaná na vysokých školách^44a)

  1.  v  akreditovaných  bakalářských,  magisterských a doktorských
  studijních programech,

  2. v programech celoživotního vzdělávání uskutečňovaných v rámci
  akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních
  programů,

  3.  v  programech  celoživotního vzdělávání uskutečňovaných podle
  zvláštních právních předpisů^44b),

  4.  v  programech  celoživotního  vzdělávání uskutečňovaných jako
  Univerzita třetího věku,

  d) činnost prováděná za účelem rekvalifikace uchazečů o zaměstnání,
  zájemců  o zaměstnání a fyzických osob se zdravotním postižením
  zařazených na pracovní rehabilitaci akreditovanými zařízeními ^44c),
  nebo zařízeními, která provádějí tuto činnost podle zvláštních právních
  předpisů a mají uzavřenou dohodu s úřadem práce,

  e) výchovná a vzdělávací činnost v rámci plnění povinné školní docházky
  žáků ve školách zřízených na území České republiky a nezapsaných do
  školského rejstříku, v níž ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  povolil plnění povinné školní docházky^44d),

  f) jazykové vzdělání poskytované fyzickými a právnickými osobami
  působícími v oblasti jazykového vzdělávání uznanými Ministerstvem
  školství,  mládeže  a  tělovýchovy^44e) a dále jazykové vzdělání
  poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v
  přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek
  uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy^44f),

  g) výchovné, vzdělávací a volnočasové aktivity poskytované dětem a
  mládeži  příspěvkovými  organizacemi  a  nestátními  neziskovými
  organizacemi dětí a mládeže.

  (2)  Od daně je osvobozeno dodání zboží nebo poskytnutí služby
  uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání osobou uvedenou v odstavci
  1.

  § 58

  Zdravotnické služby a zboží

  (1) Zdravotnickými službami se pro účely tohoto zákona rozumí služby
  zdravotní péče a související služby poskytované oprávněnými subjekty45)
  pacientům a osobám, jímž je taková péče určena, vymezené zákonem o
  veřejném zdravotním pojištění^46). Za zdravotnické služby se nepovažují
  zdanitelná plnění uskutečňovaná očními optiky.

  (2) Od daně je osvobozeno dodání zboží, které je spotřebováno v rámci
  zdravotnických služeb podle odstavce 1. Od daně je osvobozeno dodání
  lidské krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka.
  Od daně je osvobozeno též dodání stomatologických výrobků, které jsou
  zdravotnickými  prostředky  podle  zvláštních  právních  předpisů,
  stomatologickými laboratořemi včetně oprav tohoto zboží. Od daně není
  osvobozen výdej nebo prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu a
  zdravotnických  prostředků  na lékařský předpis i bez lékařského
  předpisu. Od daně je také osvobozeno poskytování dopravních služeb
  nemocným nebo zraněným osobám oprávněnými osobami za použití prostředků
  pro dopravu k tomuto účelu zvlášť konstruovaných nebo upravených.

  (3) Od daně je osvobozeno zdravotní pojištění podle zákona o veřejném
  zdravotním pojištění^46).

  § 59

  Sociální pomoc

  Službami sociální pomoci se pro účely tohoto zákona rozumí služby
  sociální péče, ústavní sociální péče, ústavní sociální péče o staré
  občany, ústavní sociální péče o zdravotně postižené občany, ústavní
  sociální péče o děti a mládež, ústavní sociální péče o ostatní občany,
  ostatní sociální péče, denní sociální péče o děti a mládež (kromě
  zdravotně postižených), denní sociální péče o zdravotně postižené děti
  a mládež, sociální péče poradenské a výchovné ve prospěch dětí a
  mládeže, služby sociální podpory, služby pracovní adaptace zdravotně
  postiženým nebo nezaměstnaným a ostatní sociální péče bez ubytování,
  poskytované  podle  zvláštního  právního předpisu,^47) poskytované
  veřejnoprávními subjekty nebo jinými právnickými osobami, které nebyly
  založeny nebo zřízeny za účelem podnikání.

  § 60

  Provozování loterií a jiných podobných her

  Provozováním loterií a jiných podobných her se pro účely tohoto zákona
  rozumí provozování loterií a jiných podobných her,^48) s výjimkou
  služeb  souvisejících  s  jejich  provozováním  zajišťovaných pro
  provozovatele jinými osobami.

  § 61

  Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  Od daně jsou dále osvobozena tato plnění:

  a) poskytnutí služeb jako protihodnoty členského příspěvku pro vlastní
  členy politických stran a hnutí, církví a náboženských společností,
  občanských sdružení včetně odborových organizací, profesních komor nebo
  jiných právnických osob, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
  podnikání, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž; od daně je osvobozeno také dodání zboží těmito osobami v
  souvislosti s poskytnutými službami,

  b) poskytnutí služeb a dodání zboží úzce souvisejícího s ochranou a
  výchovou dětí a mládeže veřejnoprávními subjekty nebo právnickými
  osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání,

  c) poskytnutí pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi k
  činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k
  duchovní péči,

  d) poskytování služeb úzce souvisejících se sportem nebo tělesnou
  výchovou právnickými osobami, které nebyly založeny nebo zřízeny za
  účelem podnikání, osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou
  činnost,

  e)  poskytnutí  kulturních  služeb  a dodání zboží s nimi úzce
  souvisejícího  krajem,  obcí, právnickou osobou zřízenou zákonem,
  právnickou  osobou zřízenou Ministerstvem kultury nebo právnickou
  osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání,

  f) poskytování služeb a dodání zboží osobami, jejichž činnosti jsou
  osvobozeny od daně podle písmen b), c), d) a e) a podle § 57, 58 a 59
  za podmínky, že se jedná pouze o dodání zboží nebo poskytnutí služeb
  při  příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání
  finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny
  nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou
  soutěž.

  § 62

  Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet
  daně

  (1) Plněním osvobozeným od daně je dodání zboží, u kterého při
  pořízení, popřípadě při změně účelu použití, plátce nemohl uplatnit
  nárok na odpočet daně, protože je používal k uskutečnění plnění
  osvobozených od daně.

  (2) Plněním osvobozeným od daně je dodání osobního automobilu, při
  jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně, a dodání zboží, při
  jehož pořízení neměl plátce nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 3.

  Díl 9

  Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

  § 63

  Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně jsou osvobozena dále uvedená
  osvobozená plnění za podmínek stanovených v § 64 až 71:

  a) dodání zboží do jiného členského státu (§ 64),

  b) pořízení zboží z jiného členského státu (§ 65),

  c) vývoz zboží (§ 66),

  d) poskytnutí služby do třetí země (§ 67),

  e) osvobození ve zvláštních případech (§ 68),

  f) přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží (§ 69),

  g) přeprava osob (§ 70),

  h) dovoz zboží (§ 71).

  (2) U plnění, která jsou osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně,
  vzniká  povinnost přiznat uskutečnění tohoto plnění ke dni jeho
  uskutečnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane
  dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Plnění osvobozené od daně s nárokem
  na odpočet daně je plátce povinen uvést do daňového přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém vznikla povinnost přiznat toto plnění.

  § 64

  Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu

  (1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k
  dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo přepraveno z
  tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí osobou, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, s výjimkou dodání zboží
  osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem
  daně.

  (2) Dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu
  plátcem osobě v jiném členském státě, který je odeslán nebo přepraven z
  tuzemska plátcem nebo osobou, která nový dopravní prostředek pořizuje,
  nebo zmocněnou třetí osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet
  daně.

  (3) Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného
  členského státu plátcem osobě povinné k dani, která není registrovaná k
  dani  v jiném členském státě, nebo právnické osobě, která není
  registrovaná k dani v jiném členském státě, které je odesláno nebo
  přepraveno z tuzemska plátcem nebo pořizovatelem nebo zmocněnou třetí
  osobou, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud odeslání
  nebo  přeprava  zboží  je  uskutečněna podle zvláštního právního
  předpisu,^25) a povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v
  členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží.

  (4) Přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského
  státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 je osvobozeno od daně
  s nárokem na odpočet daně, pokud plátce prokáže, že zboží bylo
  přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení
  zboží v tomto členském státě.

  (5) Dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným
  prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo
  přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.

  § 65

  Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu

  (1) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dodání takového zboží plátcem v tuzemsku je v každém případě
  osvobozeno od daně.

  (2) Pořízení zboží z jiného členského státu je osvobozeno od daně,
  pokud dovoz takového zboží je osvobozen od daně.

  § 66

  Osvobození při vývozu zboží

  (1)  Vývozem  zboží  se rozumí výstup zboží z území Evropského
  společenství nebo na území podle § 3 odst. 2, pokud jsou součástí
  celního území Evropského společenství,^14) a na Normanské ostrovy a do
  San Marina.

  (2) Vývoz zboží je osvobozen od daně, pokud je odeslání nebo přeprava
  uskutečněna vývozcem nebo jím zmocněnou osobou. Vývoz zboží je také
  osvobozen  od daně, pokud je odeslání nebo přeprava uskutečněna
  kupujícím nebo jím zmocněnou osobou, jestliže kupující nemá v tuzemsku
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě místo pobytu nebo
  místo, kde se obvykle zdržuje. Vývoz zboží není osvobozen od daně,
  pokud kupující přepravuje pohonné hmoty a potraviny pro vlastní
  potřebu.

  (3) Vývoz je uskutečněn, pokud je zboží propuštěno do celního režimu
  vývoz nebo pasivní zušlechťovací styk^48a), zboží vystoupilo do třetí
  země a výstup zboží je potvrzen na daňovém dokladu^48b). Není-li výstup
  zboží celním orgánem potvrzen, plátce prokazuje splnění podmínky
  výstupu zboží do třetí země jinými důkazními prostředky.

  (4) Umístění zboží ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu se pro
  účely tohoto zákona považuje za vývoz, který je uskutečněn tehdy, pokud
  zboží  bylo  umístěno  ve svobodném pásmu nebo svobodném skladu
  nacházejícím se v tuzemsku a umístění zboží ve svobodném pásmu nebo
  svobodném skladu bylo potvrzeno písemným rozhodnutím celního úřadu.

  (5) Osvobození od daně při vývozu zboží je plátce oprávněn přiznat
  nejdříve  ke  dni  výstupu  vyváženého zboží z území Evropského
  společenství do třetí země.

  (6) Vývoz zboží je plátce povinen uvést do daňového přiznání, a to
  nejdříve za zdaňovací období, ve kterém byl oprávněn přiznat osvobození
  od daně. Plátce může uvést vývoz zboží do daňového přiznání pouze,
  pokud může vývoz zboží prokázat.

  (7) Plátce nemá nárok na vrácení daně u zpět vyváženého zboží z režimu
  aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení.

  § 67

  Osvobození při poskytnutí služby do třetí země

  (1) Poskytnutí služby do třetí země osobě, která nemá v tuzemsku sídlo,
  místo podnikání nebo provozovnu, s místem plnění v tuzemsku, je
  osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Službou podle odstavce 1 jsou práce na movitém majetku, který je
  pořízen nebo dovezen za účelem provedení těchto prací v tuzemsku a
  následně je odeslán nebo přepraven do třetí země osobou, která tyto
  služby poskytla, nebo osobou, pro kterou jsou tyto služby poskytnuty,
  nebo zmocněnou třetí osobou.

  § 68

  Osvobození ve zvláštních případech

  (1) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání paliva a
  potravin lodím

  a) používaným k plavbě po volném moři a přepravujícím cestující za
  úplatu nebo používaným k obchodní, průmyslové nebo rybářské činnosti,

  b) používaným k poskytnutí záchrany a pomoci na moři nebo k pobřežnímu
  rybolovu, s výjimkou zásobování lodí používaných k pobřežnímu rybolovu
  potravinami,

  c) válečným, pokud opouštějí tuzemsko a směřují do zahraničních
  přístavů a kotvišť.

  (2) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem námořních lodí uvedených v
  odstavci 1 písm. a) a b),

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení včetně rybářského
  vybavení, které je na těchto lodích instalováno nebo používáno.

  (3) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno

  a) dodání, úprava, oprava, údržba nebo nájem letadel, které jsou
  užívány leteckými společnostmi provozujícími zejména přepravu osob a
  zboží mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a
  třetími zeměmi,

  b) dodání, nájem, oprava nebo údržba zařízení, které je na těchto
  letadlech instalováno nebo používáno.

  (4) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání paliva a
  potravin letadlům uvedeným v odstavci 3.

  (5) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 2, které přímo souvisejí s
  námořními loděmi uvedenými v odstavci 2 nebo přímo souvisejí s
  přepravovaným nákladem.

  (6) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby,
  s výjimkou služeb uvedených v odstavci 3, které přímo souvisejí s
  letadly uvedenými v odstavci 3 nebo přímo souvisejí s přepravovaným
  nákladem.

  (7) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí služby diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, zvláštní misi,
  zastupitelství  mezinárodní  organizace  nebo  orgánu  Evropských
  společenství  se  sídlem  v  jiném členském státě, pokud plátce
  uskutečňující toto dodání nebo poskytnutí služby prokáže nárok na
  osvobození tohoto dodání nebo poskytnutí služby osvědčením o osvobození
  od daně potvrzeným příslušným orgánem členského státu, na jehož území
  je  sídlo  diplomatické mise, konzulárního úřadu, zvláštní mise,
  zastupitelství  mezinárodní  organizace  nebo  orgánu  Evropských
  společenství.

  (8) Diplomatická mise, konzulární úřad, zvláštní mise, zastupitelství
  mezinárodní organizace nebo orgán Evropských společenství se sídlem v
  tuzemsku jsou povinny na vyžádání osoby registrované k dani v jiném
  členském státě, která těmto osobám dodává zboží nebo poskytuje službu,
  které jsou osvobozeny od daně, požádat správce daně o potvrzení
  osvědčení o osvobození od daně. Diplomatická mise, konzulární úřad,
  zvláštní mise nebo zastupitelství mezinárodní organizace jsou oprávněny
  od osoby registrované k dani v jiném členském státě pořizovat zboží
  nebo službu, které jsou osvobozeny od daně, pouze do určité výše. Pro
  stanovení této výše se použije § 80 obdobně.

  (9) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží nebo
  poskytnutí služby

  a) uskutečněné v tuzemsku, které jsou určeny pro použití ozbrojenými
  silami  ostatních  členských  států Severoatlantické smlouvy nebo
  civilními  zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí,

  b) do jiného členského státu pro ozbrojené síly jakéhokoli členského
  státu, který je členským státem Severoatlantické smlouvy a který není
  státem určení, které jsou určeny pro použití těmito ozbrojenými silami
  nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími nebo k zásobení jejich
  jídelen, pokud se tyto síly podílejí na společném obranném úsilí.

  (10) zrušen

  (11) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zlata
  centrálním bankám jiných států.

  (12) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  humanitárním  a  dobročinným  organizacím, které je v rámci své
  humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropského
  společenství odešlou nebo přepraví do třetí země.

  (13) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno poskytnutí služby
  osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v
  zajištění plnění osvobozeného od daně podle § 66 až 70, s výjimkou
  odstavce 14, nebo plnění uskutečněného ve třetí zemi.

  (14) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozena přeprava zboží
  mezi členskými státy, pokud se jedná o přepravu nebo odeslání zboží na
  ostrovy tvořící autonomní oblasti Azory a Madeira, z těchto ostrovů
  nebo mezi těmito ostrovy.

  (15) Od daně s nárokem na odpočet daně je osvobozeno dodání zboží
  umístěného ve svobodném skladu nebo ve svobodném pásmu, poskytnutí
  služeb vztahujících se ke zboží umístěnému ve svobodném skladu nebo ve
  svobodném pásmu.

  § 69

  Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  (1) Přeprava zboží při vývozu je v tuzemsku osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na dovoz, včetně přepravy
  zboží při dovozu, které je povinna osoba, které vzniká daňová povinnost
  nebo povinnost přiznat daň podle § 23, zahrnout do základu daně podle §
  38, jsou v tuzemsku osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně.

  (2) Za přepravu zboží vázanou na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a vývoz
  zboží se nepovažuje přeprava z místa v tuzemsku do svobodného skladu
  nebo svobodného pásma a naopak a mezi dvěma svobodnými sklady nebo
  svobodnými pásmy.

  (3) Služby, které jsou přímo vázány na dovoz zboží podle § 12 odst. 2 a
  vývoz zboží, jsou osvobozeny od daně s nárokem na odpočet daně, s
  výjimkou služeb uvedených v § 51, pokud zákon nestanoví jinak.

  (4) Osvobození od daně při uskutečňování přepravy při dovozu a vývozu
  zboží je plátce, který přepravu při dovozu a vývozu zboží uskutečňuje,
  povinen doložit správci daně přepravním dokladem potvrzeným pohraničním
  celním úřadem členského státu, který je vstupním státem při dovozu
  zboží  nebo výstupním státem při vývozu zboží, popřípadě jinými
  důkazními prostředky. Přepravním dokladem se rozumí doklad, který je
  používán pro dopravní prostředek, jímž je přeprava zboží při dovozu a
  vývozu uskutečňována. Plátce, který uskutečňuje přepravu při dovozu a
  vývozu zboží na základě postoupení závazku dalších osob, je povinen
  prokázat nárok na osvobození od daně přepravním dokladem, smlouvou o
  přepravě věci nebo jinými důkazními prostředky.

  (5) Osvobození od daně při poskytnutí služeb podle odstavce 3 je
  plátce, který tyto služby uskutečňuje, povinen doložit správci daně
  dokladem o zaplacení, popřípadě jinými doklady prokazujícími splnění
  podmínek pro osvobození od daně.

  § 70

  Osvobození přepravy osob

  Přeprava osob mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými
  státy a třetími zeměmi je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na
  odpočet daně. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami,
  které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční
  osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou
  přepravu.

  § 71

  Osvobození při dovozu zboží

  (1) Dovoz zboží je osvobozen od daně, pokud je dováženému zboží
  přiznáno osvobození od cla podle zvláštního právního předpisu,^49) s
  výjimkou dovozu vybavení domácností určeného k zařízení rekreačního
  objektu,  zboží vzdělávací, kulturní a vědecké povahy, vědeckých
  nástrojů a přístrojů, nástrojů a přístrojů určených pro lékařský
  výzkum, stanovení lékařské diagnózy a provádění lékařských výkonů,
  pokud není osvobozen podle odstavce 2.

  (2) Od daně je osvobozen dovoz zboží, pokud by dodání tohoto zboží
  plátcem v tuzemsku bylo v každém případě osvobozeno od daně.

  (3) U vráceného zboží je přiznán nárok na osvobození od daně pouze
  osobě, která předmětné zboží vyvezla, pokud bylo tomuto zboží přiznáno
  osvobození od cla.

  (4) Od daně je osvobozen dovoz zboží osobám požívajícím diplomatických
  výsad a imunit, a to v rozsahu vyplývajícím z mezinárodních smluv,
  které jsou součástí českého právního řádu, pokud bylo tomuto zboží
  přiznáno osvobození od cla.

  (5) Od daně je osvobozen dovoz zboží mezinárodními organizacemi nebo
  jejich  členy, a to v rámci omezení a za podmínek stanovených
  mezinárodními  úmluvami  zakládajícími  tyto organizace, popřípadě
  dohodami o umístění jejich sídla.

  (6) Od daně je osvobozen dovoz zboží ozbrojenými silami ostatních
  členských států Severoatlantické smlouvy, které je určeno pro použití
  těmito ozbrojenými silami nebo civilními zaměstnanci je doprovázejícími
  nebo k zásobení jejich jídelen, pokud se tyto síly podílejí na
  společném obranném úsilí.

  (7) Od daně je osvobozen dovoz úlovku do přístavu, který nebyl
  zpracován nebo který již byl konzervován za účelem prodeje, ale dosud
  nebyl dodán, pokud byl uskutečněn osobou podnikající v námořním
  rybářství.

  (8) Od daně je osvobozen dovoz zboží, při kterém vzniká daňová
  povinnost v tuzemsku, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno ze třetí
  země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném
  členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je
  osvobozeno od daně podle § 64.

  (9) Od daně je osvobozen dovoz zlata Českou národní bankou.

  (10) Od daně je osvobozen dovoz plynu prostřednictvím přepravní nebo
  distribuční soustavy a dovoz elektřiny.

  (11) Od daně jsou osvobozeny drobné zásilky zboží neobchodní povahy ze
  třetí země mezi fyzickými osobami, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem.^49) Od daně nejsou osvobozeny zásilky
  obsahující zboží nad množstevní limity stanovené tímto zvláštním
  právním předpisem.

  (12) Od daně je osvobozen dovoz obchodního majetku a ostatního zařízení
  při přemístění podnikání ze třetí země, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem,^49) s výjimkou ustanovení týkajících se
  půjčení, pronájmu, zastavení nebo převodu tohoto obchodního majetku
  nebo zařízení. Osvobození se nevztahuje na obchodní majetek a zařízení
  použité pro plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle
  § 51.

  (13) Od daně je osvobozen dovoz laboratorních zvířat a biologických a
  chemických látek určených k výzkumu, a to za podmínek stanovených
  zvláštním právním předpisem,^49) pokud jsou dovezeny bez úplaty.

  (14) Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při
  řízení  podle  zvláštního právního předpisu^49a), pokud je zboží
  bezúplatně  předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo
  sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k
  bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.

  (15) Od daně je osvobozen dovoz zboží pro státní a dobročinné
  organizace,  a  to  za  podmínek  stanovených  zvláštním právním
  předpisem,^49) pokud je toto zboží získáno bez úplaty.

  (16) Od daně je osvobozen dovoz zboží určeného pro užití zdravotně
  postiženými osobami, uskutečněný institucemi nebo organizacemi, jejichž
  hlavní činností je vzdělávání nebo pomoc zdravotně postiženým osobám,
  včetně zboží darovaného těmto institucím nebo organizacím, za podmínek
  stanovených zvláštním právním předpisem.^49) Zboží, jehož dovoz byl
  osvobozen od daně podle tohoto odstavce, nesmí být použito pro jiné
  účely než vzdělávání, zaměstnávání nebo sociální přizpůsobení zdravotně
  postižených osob.

  (17) Od daně je osvobozen dovoz pomocného materiálu k uskladnění a
  ochraně zboží při přepravě, a to za podmínek stanovených zvláštním
  právním předpisem,^49) pokud úplata za tento materiál je zahrnuta do
  základu daně podle § 38.

  (18) Od daně je osvobozen dovoz vratných obalů bez úplaty či za úplatu.

  Díl 10

  Odpočet daně

  § 72

  Nárok na odpočet daně

  (1) Nárok na odpočet daně má plátce, pokud přijatá zdanitelná plnění
  použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti.Nárok na uplatnění
  odpočtu daně vzniká dnem, ke kterému vznikla povinnost přiznat daň na
  výstupu.

  (2) Plátce má nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých zdanitelných
  plnění, která použije pro účely uskutečňování

  a) zdanitelných plnění, u kterých vzniká povinnost přiznat daň na
  výstupu,

  b) plnění osvobozených od daně s nárokem na odpočet daně,

  c) plnění v rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo
  tuzemsko, pokud u těchto přijatých zdanitelných plnění by plátce měl
  nárok na odpočet daně, pokud by se zdanitelná plnění uskutečnila s
  místem plnění v tuzemsku, nebo

  d) plnění uvedených v § 54 odst. 1 písm. a) až j) a l) až u) a v § 55
  pro  zahraniční osobu, která neuskutečňuje ekonomickou činnost v
  tuzemsku, nebo pokud jsou taková plnění přímo spojena s vývozem zboží,

  e) plnění uvedených v § 13 odst. 10 písm. a), b, c), e) a f) a v § 14
  odst. 5 písm. a) až d).

  (3) Uplatněním odpočtu daně se rozumí uvedení odpočtu daně v daňovém
  přiznání.

  (4)  Plátce má nárok na odpočet daně v plné výši u přijatých
  zdanitelných plnění, která použije výhradně pro uskutečnění plnění
  uvedených v odstavci 2. Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije
  jak k uskutečnění plnění uvedených v odstavci 2, tak i plnění uvedených
  v § 75 odst. 1, je povinen krátit odpočet daně způsobem uvedeným v §
  76.

  (5) Pokud plátce přijatá zdanitelná plnění použije jak pro uskutečnění
  své ekonomické činnosti, tak pro účely s ní nesouvisející, má nárok na
  odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro
  ekonomickou činnost. Pokud plátce u těchto přijatých zdanitelných
  plnění uplatní nárok na odpočet daně v plné výši, považuje se část
  přijatých zdanitelných plnění, kterou použije pro účely nesouvisející s
  jeho ekonomickou činností, za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a)
  nebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a).

  (6) Pro nárok na uplatnění odpočtu daně u přijatých plnění osvobozených
  od daně, u kterých byla plátcem, který uskutečnil tato plnění,
  uplatněna daň na výstupu a nelze provést opravu výše daně podle § 49
  odst. 2, platí odstavce 1 až 5 obdobně.

  § 73

  Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

  (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který byl
  vystaven  plátcem  a  byl  zaúčtován  podle  zvláštního právního
  předpisu,^50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou
  účetnictví. V případě splátkového nebo platebního kalendáře je tato
  podmínka splněna zaúčtováním jednotlivých částek uvedených na těchto
  daňových dokladech, popřípadě jejím zaevidováním podle § 100 u plátců,
  kteří nevedou účetnictví.

  (2) Nárok na odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za
  zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo přijaté zdanitelné plnění
  nebo  ve  kterém byla přijata platba plátcem, který uskutečňuje
  zdanitelné plnění, pokud k přijetí došlo před uskutečněním zdanitelného
  plnění.

  (3) Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u
  kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost
  přiznat daň podle § 23. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze
  uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  byla daň vyměřena nebo přiznána. Plátce prokazuje nárok na odpočet daně
  daňovým  dokladem, který byl zaúčtován podle zvláštního právního
  předpisu^50), popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří nevedou
  účetnictví. V případech vzniku povinnosti přiznat daň podle § 23 odst.
  3 a 4, plátce prokazuje nárok na odpočet daně uvedením daně v evidenci
  pro daňové účely.

  (4) Pokud není dovezené zboží propuštěno do celního režimu, ve kterém
  vznikla povinnost vyměřit daň při dovozu zboží, nárok na odpočet daně
  lze uplatnit nejdříve za zdaňovací období, ve kterém bylo doručeno
  rozhodnutí celního orgánu o vyměření daně. Nárok na odpočet daně lze
  uplatnit, pokud je daň při dovozu zboží zaplacena, údaj o zaplacení
  daně při dovozu zboží je celním orgánem na rozhodnutí uveden a toto
  rozhodnutí bylo zaúčtováno podle zvláštního právního předpisu,^50)
  popřípadě evidováno podle § 100 u plátců, kteří nevedou účetnictví.

  (5) Pro uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných
  plnění, u kterých byla vyměřena daň při dovozu, musí mít plátce daňový
  doklad s vyznačeným datem propuštění zboží, s výjimkou, kdy daňovým
  dokladem je jiné rozhodnutí celního orgánu. Pokud je daň dodatečně
  vyměřena podle § 44 odst. 1, lze odpočet daně uplatnit nejdříve v
  daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň dodatečně
  vyměřena.

  (6) Plátce má nárok na odpočet daně u dovezených osobních automobilů
  propuštěných do režimu dočasného použití, za podmínek stanovených v
  odstavci 3, pokud je tento režim ukončen jejich zpětným vývozem do
  třetí země.

  (7) Nárok na odpočet daně má plátce při pořízení zboží z jiného
  členského státu, pokud mu při tomto pořízení vznikla povinnost přiznat
  daň. Plátce při pořízení zboží z jiného členského státu prokazuje nárok
  na odpočet daně daňovým dokladem podle § 35, který byl zaúčtován podle
  zvláštního právního předpisu,^50) popřípadě evidován podle § 100 u
  plátců,  kteří  nevedou účetnictví, a který byl vystaven osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státě. Nárok na odpočet daně lze
  uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  plátci vznikla povinnost přiznat daň podle § 25.

  (8) Nárok na odpočet daně má plátce při poskytnutí služby podle § 15,
  pokud mu při tomto poskytnutí vznikla povinnost přiznat daň. Plátce při
  poskytnutí služby podle § 15 prokazuje nárok na odpočet daně daňovým
  dokladem podle § 31 nebo 32, který byl zaúčtován podle zvláštního
  právního předpisu,^50) popřípadě evidován podle § 100 u plátců, kteří
  nevedou účetnictví, a který byl vystaven osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Nárok na
  odpočet daně lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací
  období, ve kterém plátci vznikla povinnost přiznat daň podle § 24.

  (9) Pokud u plnění vznikla povinnost přiznat daň na výstupu ke dni
  přijetí platby plátcem, který uskutečňuje zdanitelné plnění, dojde k
  vrácení platby a zdanitelné plnění se přitom neuskuteční, nemá plátce
  nárok na odpočet daně. Jestliže již plátce uplatnil nárok na odpočet
  daně, je povinen podat dodatečné daňové přiznání na zvýšení daňové
  povinnosti, pokud již neprovedl opravu odpočtu daně na základě daňového
  dobropisu.

  (10) U plátců, kteří uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě
  smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, uplatňuje nárok na
  odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých k činnosti
  sdružení určený účastník, který vede evidenci za sdružení podle § 100
  odst. 3. Plátci podnikající společně na základě smlouvy o sdružení
  mohou uplatňovat nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění
  použitých pro činnost sdružení jednotlivě, pokud uskutečňují zdanitelná
  plnění, ke kterým použijí tato přijatá zdanitelná plnění. Uskutečněná
  zdanitelná plnění plátci uvádějí ve svých daňových přiznáních. Jestliže
  je uplatňován nárok na odpočet daně jednotlivými účastníky sdružení,
  musí být těmito účastníky uplatněna daň na výstupu ve vztahu k určenému
  účastníkovi sdružení, který přiznává daň na výstupu za činnost celého
  sdružení.

  (11) Nárok na odpočet daně lze uplatnit v řádném daňovém přiznání
  nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém
  mohl být nárok na odpočet daně nejdříve uplatněn. Po uplynutí této
  lhůty lze nárok na odpočet daně uplatnit v dodatečném daňovém přiznání
  za zdaňovací období roku, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn.
  Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí 3 let od konce
  zdaňovacího období, ve kterém mohl být nárok nejdříve uplatněn.

  (12) Daňový doklad pro prokázání nároku na odpočet daně musí obsahovat
  všechny náležitosti stanovené tímto zákonem. Pokud doklad neobsahuje
  všechny  náležitosti  daňového dokladu, prokazuje se nárok podle
  zvláštního právního předpisu.^51)

  § 74

  Nárok na odpočet daně při změně režimu

  (1) Osoba povinná k dani, která se stane plátcem, je oprávněna uplatnit
  nárok na odpočet daně u obchodního majetku evidovaného ke dni účinnosti
  uvedenému na osvědčení o registraci způsobem uvedeným v § 72 až 77.

  (2)  Odpočet daně je možno uplatnit pouze u obchodního majetku
  pořízeného za posledních 12 měsíců přede dnem účinnosti uvedeném na
  osvědčení o registraci. Podmínkou pro uplatnění odpočtu daně jsou
  daňové doklady nebo doklady vystavené plátcem, které obsahují částku za
  zdanitelné plnění, která je včetně daně.

  (3) Nárok na odpočet daně se uplatní v daňovém přiznání za první
  zdaňovací období po dni účinnosti uvedeném na osvědčení o registraci.

  (4) Při výpočtu nároku na odpočet daně se u obchodního majetku
  vymezeného v § 78 odst. 2 postupuje obdobně jako podle § 78 odst. 5 s
  tím, že daní na vstupu je daň vypočtená podle § 37 odst. 2. Pro výpočet
  nároku  na odpočet daně se použije u pořizovaného nedokončeného
  dlouhodobého hmotného majetku a nedokončeného dlouhodobého nehmotného
  majetku  hodnota  podle zvláštního právního předpisu,^2) u zásob
  pořizovací cena podle zvláštního právního předpisu,^2) u majetku
  vytvořeného vlastní činností, s výjimkou majetku vymezeného v § 78
  odst. 2, vlastní náklady nebo reprodukční pořizovací cena podle
  zvláštního právního předpisu^2) a daň se vypočte podle § 37 písm. b). U
  obchodního majetku nabytého vkladem se pro výpočet nároku na odpočet
  daně u jednotlivých v předchozích větách uvedených druhů majetku
  použije částka, která byla v době jeho vložení základem daně u
  vkladatele.

  (5) Při zrušení registrace je plátce povinen snížit nárok na odpočet
  daně z obchodního majetku evidovaného, nebo který měl být evidován, ke
  dni zrušení registrace, pokud u tohoto majetku nebo jeho části uplatnil
  odpočet daně. Při výpočtu částky snížení nároku na odpočet daně se
  použije § 72 až 77. Tato povinnost se týká i dovezeného zboží, které
  plátce užívá na základě smlouvy o finančním pronájmu, pokud bylo
  propuštěno do režimu volného oběhu a není k datu zrušení registrace
  součástí obchodního majetku plátce.

  (6) Plátce je povinen vypočtenou částku snížení nároku na odpočet daně
  uvést v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období registrace.

  (7) Při výpočtu částky snížení nároku na odpočet daně u obchodního
  majetku vymezeného v § 78 odst. 2 se postupuje obdobně podle § 78 odst.
  5. U pořizovaného nedokončeného dlouhodobého hmotného a dlouhodobého
  nehmotného majetku a u zásob je částka snížení nároku na odpočet daně
  ve  výši  uplatněného odpočtu daně u tohoto majetku. U majetku
  vytvořeného vlastní činností, s výjimkou majetku vymezeného v § 78
  odst. 2, se částka snížení nároku na odpočet daně vypočte podle § 37
  odst. 1 z vlastních nákladů nebo reprodukční pořizovací ceny podle
  zvláštního právního předpisu.^2)

  § 75

  Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně

  (1)  Nárok  na  uplatnění odpočtu daně nemá plátce u přijatých
  zdanitelných plnění, která použije k uskutečnění plnění osvobozených od
  daně bez nároku na odpočet daně uvedených v § 51, a to včetně
  uskutečnění plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně v
  rámci své ekonomické činnosti s místem plnění mimo tuzemsko, pokud
  tento zákon nestanoví jinak [§ 72 odst. 2 písm. d)].

  (2) Plátce nemá dále nárok na odpočet daně při pořízení osobního
  automobilu, a to i při pořizování formou finančního pronájmu a při
  technickém zhodnocení osobního automobilu podle zvláštního právního
  předpisu.^52) Zákaz odpočtu se nevztahuje na nákup osobních automobilů
  plátcem za účelem jejich dalšího prodeje a finančního pronájmu. Zákaz
  odpočtu se nevztahuje rovněž na pořízení osobních automobilů určených
  na vývoz plátcem. Plátce však nemá nárok na odpočet daně, pokud osobní
  automobil pořízený za účelem dalšího prodeje, a to i v případě jeho
  pořízení formou finančního pronájmu, použije pro účel, u kterého nemá
  nárok na odpočet daně.

  (3) Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění
  použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního právního
  předpisu^53) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení
  příjmů.

  § 76

  Způsob krácení odpočtu daně

  (1) U přijatých zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen krátit
  odpočet daně podle § 72 odst. 4 (dále jen "krácená plnění"), se poměrná
  část nároku na odpočet daně vypočte jako součin daně na vstupu u
  krácených plnění za příslušné zdaňovací období a koeficientu.

  (2) Koeficient se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je součet
  částek bez daně za veškerá plátcem uskutečněná plnění s nárokem na
  odpočet daně uvedená v § 72 odst. 2 písm. a) až d) a ve jmenovateli
  celkový  součet  údajů  v  čitateli  a součet veškerých plátcem
  uskutečněných plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně
  uvedených v § 75 odst. 1, popřípadě upravený podle odstavce 3. Do
  součtu částek bez daně za uskutečněná plnění s nárokem na odpočet daně
  se pro účely tohoto ustanovení započítávají také přijaté platby, pokud
  z těchto přijatých plateb plátci vznikla povinnost přiznat daň nebo
  uskutečnění plnění. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na dvě desetinná
  místa nahoru.

  (3) Do výpočtu koeficientu se nezapočítávají

  a) prodej dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého nehmotného majetku,
  který plátce používal pro svou ekonomickou činnost,

  b) finanční činnosti podle § 54, a to pouze v případě, že tato plnění
  jsou příležitostnou nebo vedlejší činností plátce,

  c) příležitostný převod nebo nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových
  prostor podle § 56.

  (4) Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně,
  která se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený
  podle odstavce 3 kladný a celkový součet údajů v čitateli koeficientu
  je nulový nebo záporný, potom se koeficient považuje za roven nule.
  Pokud je součet uskutečněných plnění bez nároku na odpočet daně, která
  se započítávají do jmenovatele koeficientu, popřípadě upravený podle
  odstavce 3, nulový nebo záporný a celkový součet cen v čitateli
  koeficientu je nulový nebo kladný, potom se koeficient považuje za
  roven jedné.

  (5) Pokud je koeficient podle odstavců 1 až 4 roven 0,95 nebo vyšší,
  považuje se za roven jedné a plátce za příslušné zdaňovací období u
  krácených zdanitelných plnění má nárok na uplatnění odpočtu daně v plné
  výši.

  (6) Ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku provede plátce
  krácení odpočtu daně koeficientem vypočteným z údajů za zdaňovací
  období předcházejícího kalendářního roku při vypořádání odpočtu daně
  (dále jen "zálohový koeficient"). Pokud údaje pro výpočet koeficientu
  za předcházející kalendářní rok neexistují, stanoví si výši zálohového
  koeficientu plátce podle předběžného odhadu. Správce daně v případě
  pochybností  o správnosti výše zálohového koeficientu stanoveného
  plátcem postupuje podle zvláštního právního předpisu.^54)

  (7) Po skončení kalendářního roku provede plátce vypořádání nároku na
  odpočet daně u krácených plnění za všechna zdaňovací období příslušného
  kalendářního roku (dále jen "vypořádávané období"). Vypořádání uvede do
  daňového přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku.
  Vypořádání se vypočte jako rozdíl mezi vypočteným nárokem na odpočet
  daně u krácených plnění z údajů za celé vypořádávané období a součtem
  uplatněných nároků na odpočet daně u krácených plnění v jednotlivých
  zdaňovacích obdobích zahrnovaných do vypořádání. Vypočtený nárok na
  odpočet daně u krácených plnění je součtem daně na vstupu za tato
  krácená plnění za celé vypořádávané období vynásobený koeficientem,
  který je vypočten z údajů o uskutečněných plněních za celé vypořádávané
  období (dále jen "vypořádací koeficient").

  (8) V případě zrušení registrace postupuje plátce, popřípadě právní
  nástupce, podle odstavce 7, přičemž vypořádávané období pro vypořádání
  nároku na odpočet daně u krácených zdanitelných plnění je od 1. ledna
  kalendářního roku, ve kterém došlo ke zrušení registrace, do dne
  uvedeného na rozhodnutí o zrušení registrace. Vypořádání uvede do
  daňového přiznání za poslední zdaňovací období registrace.

  (9) V případě opravy přijatých nebo uskutečněných plnění za zdaňovací
  období dosud nevypořádaného roku plátce provede krácení odpočtu daně
  zálohovým koeficientem.

  (10) V případě opravy uskutečněných plnění za zdaňovací období již
  vypořádaného  roku  v  rámci  tří  bezprostředně  předcházejících
  kalendářních roků se pro opravu odpočtu daně použije nově vypočtený
  vypořádací  koeficient  z  údajů za celé vypořádávané období, s
  promítnutím všech oprav. K opravovanému zdaňovacímu období se oprava
  vypořádání vyměří. Obdobně se postupuje u opravy za již vypořádané
  období  v  rámci  téhož kalendářního roku. U zdaňovacích období
  předcházejících lhůtě podle první věty se nový vypořádací koeficient
  nepočítá a pro zkrácení odpočtu daně se použije poslední vypočtený
  vypořádací koeficient. V případě opravy pouze přijatých zdanitelných
  plnění za zdaňovací období již vypořádaná se pro zkrácení odpočtu daně
  použije poslední vypočtený vypořádací koeficient.

  § 77

  Oprava odpočtu daně

  (1) Pokud byla provedena oprava základu daně, která má za následek
  snížení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo
  plnění, povinen provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně
  provede plátce v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  obdržel daňový dobropis, popřípadě jiný doklad související s opravou
  základu daně.

  (2) Plátce, který uplatnil odpočet daně z platby, kdy platba nebo její
  část byla následovně použita na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo
  plnění osvobozeného od daně nebo plnění, které není předmětem, je
  povinen provést opravu odpočtu. Opravu odpočtu daně provede plátce v
  daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla platba nebo její
  část  použita  na úhradu jiného zdanitelného plnění nebo plnění
  osvobozené od daně nebo plnění, které není předmětem daně, a to z
  částky, která byla použita na úhradu jiných plnění.

  (3) Pokud byla provedena oprava základu daně, která má za následek
  zvýšení uplatněného odpočtu daně, je plátce, pro něhož se uskutečnilo
  plnění, oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně je
  plátce oprávněn provést na základě přijatého daňového vrubopisu,
  popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou základu daně, nejdříve
  v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k opravě
  základu daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, jehož
  se oprava týká.

  (4) Pokud byla provedena oprava výše daně v důsledku opravy sazby daně
  podle § 49, je plátce, pro něhož se uskutečnilo zdanitelné plnění,
  oprávněn provést opravu odpočtu daně. Opravu odpočtu daně je plátce
  oprávněn provést na základě přijatého opravného daňového dokladu,
  popřípadě jiného dokladu souvisejícího s opravou sazby daně, nejdříve v
  daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla provedena oprava
  výše daně, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž
  vznikl nárok na uplatnění odpočtu daně, jehož se oprava týká.

  (5) Odpočet daně opravený podle odstavců 1 až 3 týkající se krácených
  plnění podléhá dále krácení podle § 76.

  § 78

  Úprava odpočtu daně

  (1) Odpočet daně u pořízeného dlouhodobého hmotného nebo dlouhodobého
  nehmotného majetku podléhá úpravě, pokud v období 5 po sobě jdoucích
  kalendářních rocích, počínaje rokem, ve kterém byl majetek pořízen,
  (dále jen "období pro úpravu odpočtu daně") dojde ke změně v nároku na
  odpočet daně v důsledku změny účelu použití tohoto majetku podle
  odstavce 3 nebo 4.

  (2) Úprava odpočtu daně se provede u odpočtu daně pouze u dlouhodobého

  a) hmotného majetku, jehož vstupní cena podle zvláštního právního
  předpisu^3) je vyšší než 40 000 Kč, nebo

  b) nehmotného majetku, jehož vstupní cena podle zvláštního právního
  předpisu^3) je vyšší než 60 000 Kč.

  (3) Plátce je povinen provést úpravu odpočtu daně při změně použití
  majetku podle odstavce 2, pokud při jeho pořízení

  a) uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši podle § 72 odst. 2 a
  použije jej pro účely, pro které je povinen odpočet daně krátit podle §
  72 odst. 4 nebo nárok na odpočet daně nemá podle § 75 odst. 1, nebo

  b) uplatnil nárok na odpočet daně ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a
  použije jej pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá podle § 75
  odst. 1.

  (4) Plátce je oprávněn provést úpravu odpočtu daně při změně použití
  majetku podle odstavce 2, pokud při jeho pořízení

  a) neměl nárok na odpočet daně podle § 75 odst. 1 a použije jej pro
  účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši podle § 72 odst.
  2 nebo ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4, nebo

  b) uplatnil nárok na odpočet daně ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4 a
  použije jej pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši
  podle § 72 odst. 2.

  (5) Částka úpravy odpočtu daně se vypočítá jako podíl, v jehož
  jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin

  a) daně na vstupu při pořízení majetku, který je předmětem úpravy
  odpočtu daně,

  b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke dni provedení
  úpravy odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně

  1. ke dni pořízení majetku, pokud je úprava odpočtu daně prováděna
  poprvé, nebo

  2. ke dni provedení předchozí úpravy odpočtu daně, a

  c) počtu roků zbývajících do konce období pro úpravu odpočtu daně, do
  počtu roků se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně
  prováděna.

  (6) Ukazatelem nároku na odpočet daně je

  a) číslo 0, pokud plátce nemá nárok na odpočet daně,

  b) číslo 1, pokud plátce má nárok na odpočet daně v plné výši, nebo

  c) hodnota posledního vypočteného vypořádacího koeficientu, pokud je
  plátce povinen nárok na odpočet daně krátit.

  (7) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi
  ukazateli nároku na odpočet daně podle odstavce 5 písm. b) je větší než
  10 procentních bodů.

  (8) Za změnu účelu použití se považuje také, pokud v průběhu období pro
  úpravu odpočtu daně u majetku podle odstavce 2 dojde k uskutečnění
  dodání zboží nebo převodu nemovitosti.

  (9) Pro úpravu odpočtu daně u majetku podle odstavce 2, který byl
  vytvořen vlastní činností a převeden do užívání, platí obdobně odstavce
  1 až 8 s tím, že období pro úpravu odpočtu se vymezuje jako období
  zahrnující  rok,  ve kterém byl majetek převeden do užívání, a
  následující čtyři kalendářní roky. Částka daně na vstupu u majetku
  vytvořeného vlastní činností se vypočítá podle § 37 z vlastních nákladů
  nebo reprodukční pořizovací ceny podle zvláštního právního předpisu.^2)

  (10) Úpravu odpočtu daně podle odstavců 1 až 9 provede plátce za
  kalendářní  rok v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
  kalendářního roku, ve kterém ke změně účelu použití došlo. V daňovém
  přiznání za toto zdaňovací období vznikne plátci povinnost snížit
  odpočet daně, popřípadě nárok na zvýšení odpočtu daně.

  § 79

  Vyrovnání odpočtu daně

  (1) Odpočet daně uplatněný při pořízení dlouhodobého hmotného nebo
  dlouhodobého nehmotného majetku ve zkrácené výši podle § 72 odst. 4
  podléhá vyrovnání, pokud v období 4 po sobě jdoucích kalendářních roků
  následujících po roce, ve kterém byl majetek pořízen, vznikne rozdíl
  mezi vypořádacími koeficienty větší než 10 procentních bodů. Rozdílem
  mezi vypořádacími koeficienty je rozdíl mezi vypořádacím koeficientem
  za některý ze 4 po sobě jdoucích kalendářních roků následujících po
  roce, ve kterém byl majetek pořízen, a vypořádacím koeficientem za rok,
  ve kterém byl majetek pořízen.

  (2) Vyrovnání odpočtu daně se provede u odpočtu daně pouze u majetku
  vymezeného v § 78 odst. 2.

  (3) Částka vyrovnání odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se
  vypočítá jako podíl, v jehož jmenovateli je číslo 5 a v čitateli součin
  celkové výše daně na vstupu u majetku, který je předmětem vyrovnání
  odpočtu daně, a rozdílu mezi vypořádacími koeficienty.

  (4) Pokud je vypočtená částka vyrovnání odpočtu daně kladná, je plátce
  oprávněn provést vyrovnání odpočtu daně. Pokud je vypočtená částka
  vyrovnání odpočtu daně záporná, je plátce povinen provést vyrovnání
  odpočtu daně.

  (5) Pro odpočet daně uplatněný u majetku ve zkrácené výši podle 72
  odst. 4 v důsledku provedené úpravy odpočtu daně při změně účelu
  použití podle § 78 platí odstavce 1 až 4 obdobně s tím, že při výpočtu
  rozdílu mezi vypořádacími koeficienty se místo vypořádacího koeficientu
  za rok, ve kterém byl majetek pořízen, použije vypořádací koeficient za
  rok, ve kterém byla tato úprava odpočtu daně provedena.

  (6) Vyrovnání odpočtu daně podle odstavců 1 až 5 provede plátce za
  kalendářní  rok v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období
  příslušného kalendářního roku. V daňovém přiznání za toto zdaňovací
  období vznikne plátci povinnost snížit odpočet daně, popřípadě nárok na
  zvýšení odpočtu daně.

  Díl 11

  Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně

  § 80

  Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

  (1) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit podle
  smluv, které jsou součástí českého právního řádu^55) (dále jen "osoba
  požívající výsad a imunit"), rozumí:

  a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů
  vedených  honorárními konzulárními úředníky (dále jen "konzulární
  úřad"), akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,

  b) zvláštní mise,

  c) zastupitelství mezinárodní organizace,

  d) člen diplomatické mise^56) konzulárního úřadu^57) nebo orgánu
  Evropských společenství^58) se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena
  služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován
  pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo
  pobytu v tuzemsku a není státním občanem České republiky, pokud je
  trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v tuzemsku, a státní
  příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro
  Českou republiku a který nemá místo pobytu v tuzemsku,

  f) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenech d) a e), pokud s ní
  žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15
  let,  není  státním  občanem  České  republiky a je registrován
  Ministerstvem zahraničních věcí.

  (2) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrací
  zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená
  jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom
  daňovém dokladu je vyšší než 4 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot
  pro osobní automobil, telekomunikačních služeb nebo služeb spojených se
  sběrem a odvozem komunálních odpadů, s odběrem elektřiny, vody, plynu,
  topných olejů pro výrobu tepla. Daň zaplacená v cenách zboží a služeb
  (dále jen "zaplacená daň") se vrací:

  a) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, a
  její osobě uvedené v odstavci 1 písm. d) a jejím rodinným příslušníkům
  podle odstavce 1 písm. f) na základě principu vzájemnosti, maximálně v
  rozsahu, v jakém je vracena daň české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu,

  b) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která má sídlo v tuzemsku, ale
  její vysílající stát neuplatňuje daně jako součást ceny zboží a služeb,
  maximálně do výše 3 000 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých
  v  souvislosti  s  nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou
  nemovitostí nacházejících se v tuzemsku, členu diplomatické mise nebo
  konzulárního úřadu uvedenému v odstavci 1 písm. d), maximálně do výše
  100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, a jeho rodinným příslušníkům podle odstavce 1 písm. f),
  maximálně do výše 100 000 Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně
  zaplacené v ceně osobních automobilů,

  c) osobě uvedené v odstavci 1 písm. a), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má sídlo mimo území tuzemska, maximálně do výše
  250 000 Kč za kalendářní rok,

  d) osobě uvedené v odstavci 1 písm. d), která je akreditována pro
  Českou republiku, ale má místo trvalého pobytu mimo území tuzemska,
  maximálně do výše 10 000 Kč za kalendářní rok,

  e) osobě uvedené v odstavci 1 písm. b) a c), maximálně do výše 500 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů a ceně zboží a služeb poskytnutých v souvislosti s nákupem,
  výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitostí nacházejících se v
  tuzemsku, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak,

  f) osobě uvedené v odstavci 1 písm. e), maximálně do výše 100 000 Kč za
  kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních automobilů,
  pokud  nestanoví  mezinárodní  smlouva  jinak,  a jejím rodinným
  příslušníkům uvedeným v odstavci 1 písm. f), maximálně do výše 100 000
  Kč za kalendářní rok, s výjimkou daně zaplacené v ceně osobních
  automobilů, pokud nestanoví mezinárodní smlouva jinak.

  (3) U členů orgánu Evropských společenství uvedených v odstavci 1 písm.
  d), který má sídlo v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků se
  daň vrací maximálně do výše 250 000 Kč za kalendářní rok.

  (4) Ministerstvo zahraničních věcí potvrdí splnění principu vzájemnosti
  a jeho osobní, věcný a hodnotový rozsah v příloze vyplněného daňového
  přiznání,  přičemž  tato příloha tvoří nedílnou součást daňového
  přiznání. Pokud cena včetně daně za zboží a služby poskytnuté v
  souvislosti s nákupem, výstavbou, rekonstrukcí nebo údržbou nemovitosti
  nacházející se v tuzemsku, ve které sídlí diplomatická mise nebo
  konzulární úřad, je vyšší než 100 000 Kč, zaplacená daň se vrátí,
  jestliže vysílající stát cizí diplomatické mise nebo konzulárního úřadu
  samostatně potvrdí přiznání nároku na vrácení daně ve stejném rozsahu
  pro české diplomatické mise nebo konzulární úřady anebo v případě
  zvláštní mise a mezinárodní organizace, jestliže mezinárodní smlouva
  zakládá nárok na vrácení zaplacené daně.

  (5) Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě
  požívající výsad a imunit podle odstavce 1 nejdříve ve zdaňovacím
  období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně
  této  osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který
  následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné
  plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. a)
  až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední
  potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 písm. d)
  až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za
  podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní
  potřebu a spotřebu.

  (6) Nárok na vrácení daně se prokazuje dokladem, který je plátce
  uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby uvedené v odstavci 1
  povinen vystavit s těmito náležitostmi:

  a) obchodní firma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání, nebo místo
  podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) název, popřípadě jméno a příjmení osoby, pro kterou se uskutečňuje
  zdanitelné plnění,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (7) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 uplatní nárok
  na vrácení daně v daňovém přiznání, které se podává příslušnému správci
  daně na tiskopise předepsaném a vydaném Ministerstvem financí. Daňové
  přiznání se podává jednou za zdaňovací období, a to nejdříve první den
  po skončení prvního zdaňovacího období v kalendářním roce a nejpozději
  do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

  (8) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1 má pro účely
  vracení daně procesní postavení daňového subjektu podle zvláštního
  právního předpisu.^59)

  (9) Zdaňovacím obdobím je u osoby požívající výsad a imunit uvedené v
  odstavci 1 písm. a) až c) kalendářní měsíc a u osoby požívající výsad a
  imunit uvedené v odstavci 1 písm. d) až f) kalendářní čtvrtletí.

  (10) Pro účely vracení daně podává daňové přiznání osoba požívající
  výsad a imunit takto:

  a) diplomatická mise, zvláštní mise a konzulární úřad podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle jejich sídla v tuzemsku,

  b) člen diplomatické mise, zvláštní mise a konzulárního úřadu se sídlem
  v tuzemsku, včetně jejich rodinných příslušníků, podávají daňové
  přiznání správci daně místně příslušnému podle sídla osob uvedených v
  písmenu a),

  c) člen orgánu Evropských společenství se sídlem v tuzemsku, včetně
  jeho rodinných příslušníků, podává daňové přiznání správci daně místně
  příslušnému podle sídla orgánu Evropských společenství,

  d) zastupitelství mezinárodní organizace uvedené v odstavci 1 písm. c)
  podává daňové přiznání správci daně místně příslušnému podle jejího
  sídla v tuzemsku,

  e) úředník zastupitelství mezinárodní organizace uvedený v odstavci 1
  písm. e), včetně jeho rodinných příslušníků podává daňové přiznání
  správci daně místně příslušnému podle jejich místa pobytu v České
  republice,

  f) diplomatická mise nebo konzulární úřad podle odstavce 2 písm. c),
  včetně jejich členů podle odstavce 2 písm. d), podávají daňové přiznání
  Finančnímu úřadu pro Prahu 1.

  (11) Osobě požívající výsad a imunit uvedené v odstavci 1 se vrátí
  zaplacená daň do 30 dnů ode dne následujícího po jejím vyměření. Pokud
  je  podané  daňové přiznání neúplné nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti, pravdivosti nebo průkaznosti daňového přiznání, správce
  daně vyzve osobu požívající výsad a imunit, aby ve lhůtě stanovené
  správcem daně vady nebo pochybnosti odstranila. Daň správce daně
  nevrátí, pokud nejsou odstraněny vady nebo pochybnosti týkající se
  podaného daňového přiznání. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (12) Osoba požívající výsad a imunit uvedená v odstavci 1, která
  uplatnila nárok na vrácení daně u zboží podle tohoto ustanovení, nesmí
  při vývozu zboží uplatnit nárok na vrácení daně zahraničním fyzickým
  osobám podle § 83.

  (13) Rozsah výsad vztahujících se k nákupu osobních automobilů v
  tuzemsku, u nichž byla vrácena daň, a k pořízení osobních automobilů z
  jiných členských států osvobozených od daně, počet těchto osobních
  automobilů a lhůta, po kterou nesmí být tyto osobní automobily
  pronajaty, zapůjčeny, zastaveny nebo převedeny úplatně či neúplatně na
  jinou osobu, se řídí principem vzájemnosti a přiznává se maximálně v
  takové míře, v jaké se přiznává české osobě požívající výsad a imunit v
  cizím státu.

  (14) V případě, kdy princip vzájemnosti nelze uplatnit, se stanovují
  množstevní limity pro osobu požívající výsad a imunit podle odstavce 1,
  za kterých je u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku vrácena daň
  nebo  je  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu
  osvobozeno od daně takto:

  a) osoba uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství přiměřeném k
  velikosti úřadu,

  b) osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně v množství:

  1. velvyslanec, nuncius nebo vedoucí mise v rovnocenné hodnosti 2
  osobní automobily plus 1 osobní automobil v případě, že je doprovázen
  rodinným příslušníkem registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  2. diplomatický personál a konzulární úředník 1 osobní automobil plus 1
  osobní automobil v případě, že je doprovázen rodinným příslušníkem
  registrovaným Ministerstvem zahraničních věcí,

  3. administrativně technický personál a konzulární zaměstnanec 1 osobní
  automobil,

  c) osoba uvedená v odstavci 1 písm. e) může v tuzemsku nakoupit s
  nárokem na vrácení daně nebo pořídit z jiného členského státu s nárokem
  na osvobození od daně osobní automobily v množství stanoveném v písmenu
  b), pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak,

  d) u nakoupeného osobního automobilu v tuzemsku se vrací daň nebo je
  pořízení osobního automobilu z jiného členského státu osvobozeno od
  daně za podmínky, že ve lhůtě 24 měsíců ode dne registrace osobního
  automobilu nebude osobní automobil zapůjčen, zastaven nebo převeden
  úplatně či neúplatně na jinou osobu; pokud je osobní automobil zcizen
  před uplynutím lhůty 24 měsíců, musí osoba požívající výsad a imunit
  podle odstavce 1 vrácenou daň v plném rozsahu uhradit příslušnému
  finančnímu úřadu; daň nemusí být vrácena zpět příslušnému finančnímu
  úřadu pouze za podmínky, že osoba požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1 osobní automobil, u něhož byla daň vrácena nebo jehož
  pořízení bylo osvobozeno od daně, převede na jinou osobu požívající
  výsad a imunit podle odstavce 1,

  e) pokud osoba uvedená v odstavci 1 písm. d) nebo e) předčasně ukončí
  svůj služební pobyt v České republice před uplynutím 24měsíční lhůty od
  registrace osobního automobilu a uplatnila nárok na vrácení daně nebo
  osvobození od daně při pořízení osobního automobilu, vrátí příslušnému
  finančnímu úřadu alikvotní podíl daně, který se váže na období
  chybějící do uplynutí 24měsíční lhůty, v případě prodeje osobního
  automobilu osobě, která není osobou požívající výsad a imunit podle
  odstavce 1.

  (15) Pro účely tohoto zákona se osobou požívající výsad a imunit rozumí
  také orgány Evropských společenství^58).

  (16) Osobě uvedené v odstavci 15 se zaplacená daň vrací, pokud je cena
  včetně daně zaplacená za zdanitelné plnění uvedená na jednom dokladu
  vyšší než 4 000 Kč a tato osoba nakoupené zboží nebo služby použije
  výhradně pro svou úřední potřebu.

  (17) Osoba uvedená v odstavci 15 podává žádost o vrácení daně
  prostřednictvím Ministerstva financí místně příslušnému správci daně
  podle jejího sídla v tuzemsku. Pokud tato osoba nemá sídlo v tuzemsku,
  je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Zaplacená daň se vrátí
  do šesti měsíců od obdržení žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené
  na celé koruny.

  (18) Nárok na vrácení daně osobě uvedené v odstavci 15 se prokazuje
  dokladem s náležitostmi podle odstavce 6.

  § 81

  Vracení daně v rámci zahraniční pomoci

  (1) Pokud mezinárodní smlouva, která je součástí českého právního řádu,
  obsahuje ustanovení, že nenávratná zahraniční pomoc je osvobozena od
  daně nebo z prostředků zahraniční pomoci nesmí být hrazena daň, má
  osoba, která takovou daň zaplatila, nárok na vrácení daně, a to na
  základě žádosti. Daň se nevrací u programů a projektů financovaných ze
  zdrojů Evropské unie s výjimkou programů předvstupní pomoci.

  (2) Osoba, která žádá o vrácení daně (dále jen "žadatel"), musí v
  žádosti o vrácení daně uvést obchodní firmu nebo jméno a příjmení,
  popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, daňové identifikační
  číslo nebo rodné číslo, popřípadě jiné identifikační číslo. Žádost o
  vrácení daně podává žadatel místně příslušnému finančnímu úřadu, s
  výjimkou zahraniční osoby, která podává žádost Finančnímu úřadu pro
  Prahu 1.

  (3) Žádost o vrácení daně musí být doložena

  a) daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí
  služby, které byly vystaveny plátcem,

  b) dokladem o zaplacení daně,

  c) potvrzením o původu finančních prostředků a o tom, že nakoupené
  zboží nebo poskytnutá služba je součástí některého programu nenávratné
  zahraniční  pomoci,  které  vydá Ministerstvo financí nebo osoba
  Ministerstvem financí k vystavení takového potvrzení oprávněná.

  (4) Na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby je plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění, povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu osoby, pro kterou se
  zdanitelné plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nahoru,

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (5) Nárok na vrácení daně má osoba z jiného členského státu nebo
  zahraniční osoba, které mohou být žadateli o vrácení daně, pokud daň za
  nakoupené zboží nebo poskytnutou službu v rámci zahraniční pomoci
  zaplatily. Nárok na vrácení daně má i plátce, který ve prospěch osoby z
  jiného členského státu nebo zahraniční osoby uskutečnil zdanitelné
  plnění a uplatnil daň na výstupu, pokud tyto osoby nepožádají o vrácení
  daně. V tomto případě neobsahuje žádost o vrácení daně doklad o
  zaplacení daně, ale musí být v žádosti o vrácení daně osobou z jiného
  členského státu nebo zahraniční osobou potvrzeno, že tyto osoby
  nepožádají o vrácení daně. Tímto potvrzením těmto osobám nárok na
  vrácení daně zaniká.

  (6) Žadatel, který není plátcem, má pro účely vracení daně procesní
  postavení daňového subjektu podle zvláštního právního předpisu.^59)

  (7) Nárok na vrácení daně lze uplatnit nejdéle do 15 měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Pokud
  není nárok na vrácení daně uplatněn do této lhůty, nárok zaniká.

  (8) Pokud je podaná žádost neúplná nebo pokud vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti týkající se podané
  žádosti. Osobě, která má nárok na vrácení daně, se daň vrátí nejpozději
  do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni
  odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (9) Pokud plátce daně uplatní nárok na vrácení daně podle odstavců 1 až
  7, neuplatní nárok na odpočet daně podle tohoto zákona.

  § 82

  Vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech

  (1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží nebo
  poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží může uplatnit osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo
  podnikání nebo provozovnu v tuzemsku a neuskutečňuje v tuzemsku v v
  období, za které žádá o vrácení daně, plnění s výjimkou plnění podle §
  66, 68, 69 a 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud
  jsou povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108 plátce nebo osoba
  identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto.

  (2) Nárok na vrácení daně může být osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za
  nichž může být plátcem uplatněn nárok na odpočet daně.

  (3) Nárok na vrácení daně vzniká dnem podání písemné žádosti na
  tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí. Osoba registrovaná k dani
  v jiném členském státě podává žádost o vrácení daně Finančnímu úřadu
  pro Prahu 1. Žádost musí osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě

  a) vyplnit v českém jazyce,

  b)  doložit daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo
  poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,

  c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státě, které vystaví příslušný úřad ke správě daně se
  sídlem v jiném členském státě, v němž je žádající osoba registrována k
  dani, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,

  d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které žádá o vrácení
  daně, splnila podmínky stanovené v odstavci 1.

  (4) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě má pro účely
  vracení daně procesní postavení daňového subjektu podle zvláštního
  právního předpisu.^59)

  (5) Na doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby vystavený plátcem
  na žádost osoby registrované k dani jiného členského státu je plátce
  poskytující zdanitelné plnění povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu nebo místo podnikání
  osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  (6) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden
  kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než
  tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období kalendářního
  roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může
  obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které
  nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného
  kalendářního roku. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se
  vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost o vrácení daně za
  příslušný  kalendářní  rok  lze  podat nejpozději do 30. června
  následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.

  (7) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.

  (8) Osobě registrované k dani v jiném členském státu, které vznikl
  nárok na vrácení daně, se daň vrátí nejpozději do 6 měsíců ode dne
  následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti.
  Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

  (9) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

  a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne
  kratší než 3 měsíce, nebo

  b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období
  kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.

  § 83

  Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani

  (1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží a
  poskytnuté služby v tuzemsku může uplatnit zahraniční osoba povinná k
  dani, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu, popřípadě
  místo  pobytu  či místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku a
  neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, plnění
  s výjimkou plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění podle § 15 a §
  13 odst. 8, pokud jsou povinni přiznat a zaplatit daň podle § 108
  plátce nebo osoba identifikovaná k dani, pro které je plnění poskytnuto

  (2) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně nakoupeného zboží a
  poskytnuté služby v tuzemsku může uplatnit i evidovaná osoba podle § 88
  odst. 1, která je identifikována v kterémkoliv členském státě k
  zvláštnímu režimu pro poskytování elektronické služby, pokud nakoupené
  zboží nebo poskytnutou službu použije pro účely poskytnutí elektronické
  služby podle zvláštního režimu. Pro tuto osobu se neuplatní odstavce 3,
  11 a 12.

  (3) Daň se vrací na základě principu vzájemnosti. Principem vzájemnosti
  se rozumí, že stát, ve kterém má zahraniční osoba sídlo nebo místo
  trvalého pobytu, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou
  všeobecnou daň ze spotřeby, nebo pokud je taková daň vybrána, je osobě
  povinné k dani se sídlem nebo místem trvalého pobytu v tuzemsku ve výši
  vybrané daně vrácena. Nárok na vrácení daně může být zahraniční osobou
  uplatněn u zboží a služeb za obdobných podmínek, za nichž může být
  plátcem uplatněn nárok na odpočet daně.

  (4) Nárok na vrácení daně uplatňuje zahraniční osoba podáním žádosti o
  vrácení daně Finančnímu úřadu pro Prahu 1 na tiskopisu předepsaném
  Ministerstvem financí. Žádost o vrácení daně může za zahraniční osobu
  podat i tuzemská právnická nebo fyzická osoba za podmínky, že k podání
  žádosti je zahraniční osobou zmocněna.

  (5) Žádost musí zahraniční osoba

  a) vyplnit v českém jazyce,

  b)  doložit daňovými doklady nebo doklady o prodeji zboží nebo
  poskytnutí služby, které byly vystaveny plátcem,

  c) doložit potvrzením, že žadatel je osobou registrovanou k dani z
  přidané hodnoty nebo jiné podobné dani ve třetí zemi, které vystaví
  příslušný úřad ke správě daně v zemi, kde je zahraniční osoba
  registrována, toto potvrzení nesmí být starší než 1 rok od jeho vydání,

  d) doložit písemným prohlášením, že v období, za které uplatňuje nárok
  na vrácení daně, nedodala zboží nebo neposkytla službu s místem plnění
  v tuzemsku, s výjimkou plnění podle § 66 až 70 a s výjimkou plnění
  podle § 15 a § 13 odst. 8, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň
  podle § 108 plátce, pro kterého je plnění poskytnuto.

  (6) Zahraniční osoba má pro účely vracení daně procesní postavení
  daňového subjektu podle zvláštního právního předpisu^.59)

  (7) Na doklad o prodeji zboží nebo služby vystavený plátcem na žádost
  zahraniční osoby je plátce poskytující zdanitelné plnění povinen uvést
  údaje stanovené v § 82 odst. 5.

  (8) Období pro uplatnění vrácení daně musí zahrnovat nejméně tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce v kalendářním roce, ale ne více než jeden
  kalendářní rok. Období pro uplatnění vrácení daně může být kratší než
  tři měsíce pouze v případě, že se jedná o zbývající období kalendářního
  roku. Žádost o vrácení daně za zbytkové období kalendářního roku může
  obsahovat také nákupy zboží nebo služeb, případně dovozy zboží, které
  nebyly zahrnuty v předcházejících žádostech, ale týkají se příslušného
  kalendářního roku. Žádost nesmí obsahovat vrácení daně, které se
  vztahuje k předcházejícím kalendářním rokům. Žádost o vrácení daně za
  příslušný  kalendářní  rok  lze  podat nejpozději do 30. června
  následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.

  (9) Pokud je podaná žádost neúplná nebo vzniknou pochybnosti o
  správnosti,  pravdivosti nebo průkaznosti podané žádosti, daň se
  nevrátí, dokud nejsou odstraněny vady a pochybnosti.

  (10) Zahraniční osobě, které vznikl nárok na vrácení daně, daň se vrátí
  nejpozději do 6 měsíců ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo
  po dni odstranění vad žádosti. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na
  celé koruny.

  (11) Daň bude vrácena, pokud částka vrácené daně činí

  a) nejméně 7 000 Kč za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne
  kratší než 3 měsíce, nebo

  b) nejméně 1 000 Kč za období jednoho kalendářního roku nebo období
  kratší než 3 měsíce, je-li to zbytek kalendářního roku.

  (12) Druhy zboží, u kterých nelze daň vrátit, jsou:

  a) zboží a služby poskytované pro osobní spotřebu,

  b) cestovní náklady, náklady na ubytování a stravování zahraniční
  osoby,

  c) zboží a služby spojené s reprezentací zahraniční osoby,

  d) telefonní poplatky,

  e) taxislužba,

  f) pohonné hmoty s výjimkou nafty.

  § 84

  Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

  (1) Nárok na vrácení daně zaplacené v ceně zboží nakoupeného v tuzemsku
  může uplatnit osoba, která

  a) nemá trvalý pobyt na území Evropského společenství a její pobyt ve
  třetí zemi je zapsán v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti,
  který uznává za platný Česká republika,

  b) neuskutečňuje ekonomickou činnost v tuzemsku (dále jen "zahraniční
  fyzická osoba").

  (2) Zahraniční fyzická osoba může uplatnit nárok na vracení daně, pokud

  a) nakoupené zboží nemá obchodní charakter,

  b)  nakoupí  zboží,  jehož  cena  včetně daně zaplacená jednomu
  prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2 000 Kč,

  c) nakoupené zboží podle písmene b) vyveze v cestovním styku.

  (3) Prodávající je povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby
  vystavit doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést tyto údaje:

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  d) evidenční číslo daňového dokladu,

  e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  f) sazbu daně a základ daně,

  g) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  h) výši ceny včetně daně celkem.

  (4) Nárok na vrácení daně nevzniká u těchto druhů zboží:

  a) uhlovodíková paliva a maziva,

  b) tabákové výrobky,

  c) alkoholické nápoje,

  d) potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného
  systému v kapitolách 01 až 21.

  (5) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě vznikne, pokud

  a) zahraniční fyzická osoba nakoupené zboží vyveze nejpozději do 3
  kalendářních  měsíců  od konce měsíce, ve kterém se uskutečnilo
  zdanitelné plnění uvedené na dokladu o prodeji zboží,

  b) výstup zboží z území Evropského společenství je potvrzen celním
  orgánem na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí,

  c) zahraniční fyzická osoba doloží doklad o prodeji zboží vystavený
  plátcem, který se váže k vyváženému zboží, a potvrzený tiskopis o
  vývozu zboží podle písmene b).

  (6) Zahraniční fyzická osoba je povinna pro účely vydání potvrzení o
  vývozu zboží předložit celnímu orgánu vyvážené zboží, tiskopis o vývozu
  zboží a doklad o prodeji zboží. Vývoz zboží s uvedením data o vývozu a
  splnění podmínek podle odstavce 2 celní orgán potvrdí po předložení
  zboží zahraniční fyzickou osobou, pokud údaje na dokladu o prodeji
  zboží souhlasí s údaji uvedenými na tiskopisu o vývozu zboží a zboží
  uvedené v tomto tiskopisu je skutečně vyváženo. Celní orgán doklad o
  prodeji zboží označí otiskem razítka a vrátí zahraniční fyzické osobě.

  (7) Nárok na vrácení daně může uplatnit zahraniční fyzická osoba,
  popřípadě jiná osoba, kterou zahraniční fyzická osoba zmocní, pouze u
  plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce je povinen daň
  vrátit

  a) zahraniční fyzické osobě přímo, pokud osobně požádá o vrácení daně a
  předloží doklad o prodeji zboží a tiskopis o vývozu zboží potvrzený
  celním orgánem, nebo

  b) jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve
  prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží doklad o prodeji
  zboží a potvrzený tiskopis o vývozu zboží celním orgánem.

  (8) Plátce vrácenou daň uvede nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací
  období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od
  konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.
  Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu
  stanovenou v § 27 odst. 1. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na celé
  koruny.

  (9) Nárok na vrácení daně zahraniční fyzické osobě zaniká, pokud tato
  osoba nebo jiná osoba podle odstavce 7 písm. b) nepředloží doklady
  uvedené v odstavci 7 prodávajícímu do 6 kalendářních měsíců od konce
  kalendářního měsíce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

  § 85

  Vracení daně osobám se zdravotním postižením

  (1) Osoba se zdravotním postižením má nárok na vrácení zaplacené daně u
  osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, a to i formou finančního
  pronájmu. Při nákupu osobního automobilu formou finančního pronájmu
  nevzniká nárok na vrácení daně z přirážky leasingové společnosti.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se osobou se zdravotním postižením
  rozumí fyzická osoba, které byl rozhodnutím příslušného úřadu přiznán
  příspěvek na zakoupení osobního automobilu.

  (3) Daň se vrací osobě se zdravotním postižením za jeden osobní
  automobil nakoupený v tuzemsku v období 5 let, nejvýše však do výše 100
  000 Kč.

  (4) Nárok na vrácení zaplacené daně podle odstavce 3 může osoba se
  zdravotním postižením uplatnit nejdříve

  a) za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen, nebo

  b) při ukončení finančního pronájmu a převodu vlastnického práva na
  nájemce,  pokud  byl osobní automobil nakoupen formou finančního
  pronájmu.

  (5) Při zakoupení ojetého osobního automobilu může osoba se zdravotním
  postižením uplatnit nárok na vrácení daně vypočtené ze základu daně
  podle § 90.V tomto případě je povinen uvést daň na daňovém dokladu i
  obchodník při uplatnění zvláštního režimu podle § 90.

  (6) Nárok na vrácení zaplacené daně může osoba se zdravotním postižením
  uplatnit nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce kalendářního
  měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, a v případě
  nakoupeného osobního automobilu formou finančního pronájmu nejpozději
  do 6 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém bylo převedeno
  vlastnické právo na nájemce.

  (7) Osoba se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení zaplacené
  daně podle odstavců 1 a 2, může uplatnit tento nárok podáním žádosti o
  vrácení daně správci daně místně příslušnému podle jejího trvalého
  pobytu. Osobě se zdravotním postižením, která má nárok na vrácení daně,
  se daň vrátí do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti. Daň se
  vrací v částce zaokrouhlené na celé koruny.

  (8) Žádost o vrácení daně musí obsahovat

  a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zdravotně postižené
  osoby,

  b) rozhodnutí podle odstavce 2,

  c) daňový doklad podle § 26 nebo doklad o prodeji osobního automobilu,
  který byl vystaven plátcem.

  (9) Na dokladu o prodeji osobního automobilu je plátce povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, sídlo nebo
  místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu osoby, pro kterou se
  zdanitelné plnění uskutečňuje,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  i) výši ceny včetně daně celkem.

  § 86

  Vracení daně ozbrojeným silám cizích států

  (1)  Nárok na vrácení daně vzniká ozbrojeným silám vysílajícího
  státu,^60)  který  je členským státem Organizace Severoatlantické
  smlouvy, popřípadě Organizaci Severoatlantické smlouvy, pokud smlouva,
  která je součástí českého právního řádu, stanoví, že vybrané druhy
  zboží, služeb a stavby se v tuzemsku osvobodí od daně; to neplatí v
  případě, že osvobození od daně se uplatní podle § 68 odst. 9.

  (2) Vybranými druhy zboží, služeb a stavbami se podle odstavce 1 rozumí

  a) uhlovodíková paliva a maziva pro služební vozidla, letadla a lodě
  ozbrojených sil nebo civilní složky,

  b) stavby uskutečňované v rámci projektu bezpečnostních investic
  Organizace Severoatlantické smlouvy, včetně vybavení těchto staveb,

  c) služby související s provozem staveb uvedených v písmenu b).

  (3) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu, popřípadě
  Organizace Severoatlantické smlouvy uplatní nárok na vrácení daně
  prostřednictvím Ministerstva obrany u Finančního úřadu pro Prahu 1, a
  to na tiskopise předepsaném Ministerstvem financí.

  (4) Vojenské orgány ozbrojených sil vysílajícího státu, popřípadě
  Organizace Severoatlantické smlouvy mají pro tento účel postavení
  daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

  (5) Žádost o vrácení daně musí být doložena daňovými doklady podle § 28
  nebo doklady o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, které jsou
  vystaveny plátcem.

  (6) Na doklad o prodeji zboží nebo služeb je plátce poskytující
  zdanitelné plnění povinen uvést

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  uskutečňuje zdanitelné plnění,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  c) název subjektu podle odstavce 1, pro který se uskutečňuje zdanitelné
  plnění,

  d) rozsah a předmět zdanitelného plnění,

  e) evidenční číslo dokladu,

  f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  g) sazbu daně a základ daně,

  h) výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na
  desítky haléřů nebo na padesátihaléře,

  i) výši ceny nezahrnující daň celkem.

  (7) Finanční úřad pro Prahu 1 daň vrátí na účet Ministerstva obrany
  vedený pro tyto účely do 30 dnů ode dne následujícího po podání žádosti
  nebo po dni, ve kterém dojde k odstranění vad žádosti. Ministerstvo
  obrany vrátí daň osobám podle odstavce 1. Nárok na vrácení daně zaniká
  nejpozději do 6 kalendářních měsíců od konce měsíce, ve kterém se
  uskutečnilo zdanitelné plnění. Daň se vrací v částce zaokrouhlené na
  celé koruny.

  § 87

  Prodej zboží za ceny bez daně

  (1) Zboží lze prodávat na základě povolení celního úřadu za ceny bez
  daně v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a na palubách letadel
  fyzickým osobám při jejich bezprostředním výstupu z území Evropského
  společenství.

  (2) Zboží, které je předmětem spotřební daně, lze dodávat do prostor
  uvedených v odstavci 1 pouze v režimu podmíněného osvobození od
  spotřební daně.

  (3) U zboží, které bylo dodáno plátcem v tuzemsku a bylo umístěno do
  prostor uvedených v odstavci 1, držitel povolení může uplatnit nárok na
  odpočet daně za podmínek stanovených tímto zákonem.

  (4) Zboží lze prodávat za ceny bez daně fyzickým osobám po ověření, že
  jejich bezprostřední cílová stanice je ve třetí zemi. Držitel povolení
  je povinen zajistit, aby při prodeji zboží bylo na dokladu o prodeji
  vyznačeno číslo letu, druh zboží a cena bez daně.

  (5) Povolení k prodeji za ceny bez daně vydává celní úřad místně
  příslušný mezinárodnímu letišti, a to i v případě povolení k prodeji za
  ceny bez daně na palubách letadel.

  (6) Návrh na povolení musí obsahovat tyto náležitosti:

  a) obchodní firmu nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo
  navrhovatele, pokud je navrhovatel právnickou osobou; jméno a příjmení,
  popřípadě obchodní firmu, místo podnikání a daňové identifikační číslo
  nebo datum narození navrhovatele, pokud je navrhovatel fyzickou osobou,

  b) označení prostor podle odstavce 1, popřípadě uvedení leteckých
  linek, na kterých hodlá navrhovatel prodávat zboží za ceny bez daně,

  c) název, popřípadě označení prodávaného zboží,

  d) souhlas provozovatele letiště s prodejem za ceny bez daně v
  prostorách uvedených v odstavci 1, popřípadě souhlas provozovatele
  letiště s prodejem za ceny bez daně na palubách letadel,

  e) výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z živnostenského rejstříku,
  který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů,

  f) doklad o tom, že navrhovatel nemá v tuzemsku nedoplatek evidovaný
  správcem daně nebo nedoplatek na zdravotním pojištění, na pojistném na
  sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  včetně penále, který nesmí být v den podání návrhu starší 30 dnů,

  g) výpis z evidence Rejstříku trestů, pokud je navrhovatelem fyzická
  osoba, nebo výpisy z evidence Rejstříku trestů statutárního orgánu nebo
  členů statutárního orgánu, pokud je navrhovatelem právnická osoba,
  které nesmějí být v den podání návrhu starší více než 30 dnů.

  (7) Celní úřad vydá povolení, pokud návrh na vydání povolení obsahuje
  náležitosti uvedené v odstavci 6 a navrhovatel není v likvidaci nebo v
  konkursním řízení či vyrovnacím řízení.

  (8) Celní úřad rozhodne o návrhu na vydání povolení do 60 dnů od
  zahájení řízení; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 90
  dnů; pokud nelze vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v této lhůtě,
  může ji přiměřeně prodloužit nejblíže vyšší nadřízený orgán. Jestliže
  nemůže celní úřad rozhodnout do 60 dnů, popřípadě do 90 dnů, musí o tom
  navrhovatele s uvedením důvodu uvědomit.

  (9) V povolení k prodeji za ceny bez daně celní úřad stanoví druhy
  zboží, které mohou být prodávány za ceny bez daně.

  (10) Celní úřad může v povolení stanovit podmínky pro zabezpečení zboží
  v prostorách uvedených v odstavci 1 a na palubách letadel a prostorů,
  ve kterých je zboží skladováno před jejich umístěním do prostor
  uvedených v odstavci 1 a na paluby letadel.

  (11) Držitel povolení musí nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku změny
  oznámit celnímu úřadu každou změnu skutečností a údajů uvedených v
  odstavci 6. U změny sídla, popřípadě místa podnikání, označení prostor,
  popřípadě leteckých linek nebo druhů zboží, celní úřad rozhodne o změně
  povolení. U změny ostatních skutečností a údajů, které jsou uvedeny v
  povolení, celní úřad vydá nové povolení a odejme předchozí povolení.
  Doručené nebo sdělené nové rozhodnutí o vydání povolení musí současně
  ve výrokové části obsahovat rozhodnutí o odejmutí původního povolení.

  (12) Povolení zaniká

  a) zánikem právnické osoby, pokud je držitel právnickou osobou,

  b) úmrtím držitele nebo nabytím právní moci rozsudku soudu o prohlášení
  držitele za mrtvého, pokud je držitel fyzickou osobou,

  c) nabytím právní moci usnesení soudu o zamítnutí návrhu na prohlášení
  konkurzu pro nedostatek majetku nebo nabytím právní moci usnesení
  soudu, kterým se ruší konkurz na majetek držitele, nebo

  d) dnem zániku živnostenského oprávnění.

  (13) Celní úřad povolení odejme, pokud

  a) se změnily podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno a
  držitel nepožádal o jeho změnu,

  b) držitel o to požádá, nebo

  c) držitel nedodržuje podmínky týkající se prodeje zboží za ceny bez
  daně stanovené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem nebo podmínky
  uvedené v povolení.

  Hlava III

  Zvláštní režimy

  § 88

  Zvláštní režim pro poskytnutí elektronických služeb

  (1) Zahraniční osoba povinná k dani, která není v tuzemsku osobou
  povinnou přiznat a zaplatit daň s výjimkou § 108 odst. 1 písm. o) a
  povinnost přiznat a zaplatit daň nemá ani v jiném členském státě (dále
  jen "evidovaná osoba"), může postupovat podle zvláštního režimu, pokud
  poskytne elektronickou službu osobě, která není osobou povinnou k dani
  a která má sídlo, místo pobytu nebo se obvykle zdržuje na území
  Evropského společenství, a pokud postupuje podle zvláštního režimu při
  poskytnutí všech elektronických služeb, na které lze uplatnit tento
  zvláštní režim.

  (2) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) státem identifikace členský stát, který si evidovaná osoba zvolí
  jako stát, ve kterém se přihlásí k postupu podle zvláštního režimu,

  b) státem spotřeby členský stát, ve kterém je podle § 10 odst. 10 místo
  plnění při poskytnutí elektronické služby.

  (3) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna oznámit Finančnímu úřadu Brno I

  a) zahájení a zrušení činnosti podle zvláštního režimu,

  b) změny, na jejichž základě není oprávněna dále postupovat podle
  zvláštního režimu, a

  c) změny týkající se údajů o zahájení činnosti.

  (4) Oznámení podle odstavce 3 musí být učiněno elektronicky ve formě
  stanovené Ministerstvem financí.

  (5) Oznámení podle odstavce 3 může být učiněno také v anglickém jazyce.

  (6) Pokud se jedná o oznámení zahájení činnosti podle zvláštního
  režimu, je v něm evidovaná osoba povinna uvést

  a) název, pod kterým podniká,

  b) adresu,

  c) elektronické adresy včetně identifikace jejich webových stránek,

  d) prohlášení, že není plátcem ani osobou evidovanou k dani v jiném
  členském státě, a

  e) daňové identifikační číslo, které jí bylo přiděleno ve třetí zemi.

  (7) Po oznámení zahájení činnosti podle zvláštního režimu přidělí
  Finanční úřad Brno I na žádost evidované osobě daňové evidenční číslo.

  (8) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace, je
  povinna podat hlášení o dani Finančnímu úřadu Brno I za každé
  kalendářní čtvrtletí nejpozději do 20 dnů po skončení příslušného
  kalendářního čtvrtletí a zaplatit daň v eurech ve výši daně uvedené v
  hlášení.

  (9) Hlášení o dani musí být podáno elektronicky ve formě stanovené
  Ministerstvem financí. Evidovaná osoba je povinna v hlášení uvést

  a) daňové evidenční číslo,

  b) celkovou částku za poskytnuté elektronické služby za kalendářní
  čtvrtletí, sníženou o daň, pro každý stát spotřeby,

  c) výši daně v eurech vyčíslenou podle příslušných sazeb daně z částky
  poskytnuté služby ve státu spotřeby a

  d)  celkovou  výši daně za elektronické služby poskytnuté podle
  zvláštního režimu na území Evropského společenství.

  (10) Evidovaná osoba, která si zvolí tuzemsko jako stát identifikace,
  je povinna uchovávat záznamy o plnění, na které se vztahuje zvláštní
  režim, po dobu 10 let od konce roku, ve kterém se plnění uskutečnilo, a
  v této době je povinna na vyžádání správce daně záznamy elektronicky
  poskytnout. Správce daně daň nevyměřuje a postupuje pouze v souladu s
  hlášením a provedenou platbou daně.

  (11) Správce daně odejme evidované osobě, která si zvolí tuzemsko jako
  členský stát identifikace, daňové evidenční číslo, pokud

  a) evidovaná osoba opakovaně poruší podmínky zvláštního režimu,

  b) evidovaná osoba správci daně oznámí, že již nebude poskytovat
  elektronické služby podle zvláštního režimu,

  c) zjistí, že evidovaná osoba přestala poskytovat elektronické služby
  podle zvláštního režimu, nebo

  d) evidovaná osoba nesplňuje podmínky pro postup podle zvláštního
  režimu.

  (12) Jestliže správce daně odejme evidované osobě daňové evidenční
  číslo, evidovaná osoba není oprávněna postupovat podle zvláštního
  režimu.

  (13) Rozhodnutí o odejmutí se doručuje evidované osobě elektronicky bez
  zaručeného elektronického podpisu stejným způsobem, jakým je podáváno
  oznámení podle odstavce 3.

  § 89

  Zvláštní režim pro cestovní službu

  (1) Zvláštní režim je povinen použít poskytovatel cestovní služby,
  který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní
  služby zákazníkovi.

  (2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) poskytovatelem cestovní služby plátce, který poskytuje zákazníkovi
  cestovní službu,

  b) zákazníkem osoba, které je poskytnuta cestovní služba,

  c) cestovní službou poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje
  kombinace služeb cestovního ruchu61) a popřípadě zboží, pokud jsou
  jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí
  jedné služby, přestože k uskutečnění cestovní služby se využije více
  služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží nakoupené od jiných osob
  povinných k dani; za cestovní službu se považuje i poskytnutí služby
  zákazníkovi, která zahrnuje pouze jednu nakoupenou službu cestovního
  ruchu ubytování nebo dopravy.

  (3)  Při  poskytnutí  cestovní služby je základem daně přirážka
  poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka
  se stanoví jako rozdíl mezi celkovou peněžní částkou, kterou jako
  úplatu obdržel nebo má obdržet plátce od zákazníka nebo třetí osoby za
  poskytnutou cestovní službu, a součtem částek, které plátce uhradil
  nebo má uhradit za jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené
  od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo zahrnuté do cestovní
  služby. Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou
  částkou, kterou jako úplatu obdržel nebo má obdržet poskytovatel
  cestovních  služeb  za poskytnuté cestovní služby uskutečněné za
  zdaňovací období, a celkovou částkou, kterou poskytovatel cestovních
  služeb uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu,
  případně zboží od jiných osob povinných k dani, které jsou přímo
  zahrnuté do cestovních služeb uskutečněných za toto zdaňovací období.
  Je-li tento rozdíl záporný, základem daně je nula.

  (4) Místo plnění při poskytnutí cestovní služby se stanoví podle § 9.

  (5) Poskytovatel cestovní služby je povinen přiznat daň ke dni
  uskutečnění  cestovní  služby.  Cestovní  služba  se považuje za
  uskutečněnou dnem poskytnutí cestovní služby. Za poskytnutí cestovní
  služby se považuje den poskytnutí poslední služby cestovního ruchu
  zahrnuté v cestovní službě.

  (6) U cestovní služby se uplatňuje základní sazba daně.

  (7) Pokud jednotlivé služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob
  povinných k dani jsou poskytnuty mimo území Evropského společenství,
  cestovní služba je osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.
  Jestliže služby cestovního ruchu nakoupené od jiných osob povinných k
  dani jsou poskytnuty jak mimo území Evropského společenství, tak i na
  území Evropského společenství, je cestovní služba osvobozena od daně s
  nárokem na odpočet daně jen v poměru odpovídajícímu poskytnutým službám
  mimo území Evropského společenství a na území Evropského společenství.

  (8) Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na
  vrácení daně v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu
  nakoupených od plátců nebo od osob registrovaných k dani v jiném
  členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní
  služby.

  (9) Poskytovatel cestovní služby při poskytnutí cestovní služby nesmí
  samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.

  (10) Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na
  odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za tuto
  poskytnutou službu.

  (11) Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo
  zboží vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní
  služby, je povinen uplatňovat daň u těchto zdanitelných plnění podle
  příslušné sazby daně a daň se vypočítá z ceny zjištěné podle zvláštního
  právního předpisu^25), která se považuje za peněžní částku včetně daně.

  (12) Pokud poskytovatel cestovní služby uplatňuje daň a současně je
  povinen použít zvláštní režim, je také povinen vést v evidenci pro
  daňové účely samostatně plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování
  daně.

  (13) Plátce je povinen opravit základ daně a výši daně u poskytnuté
  cestovní služby při změně ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, pokud tato změna má za následek zvýšení daňové povinnosti.
  Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné
  zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny ceny
  nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní
  službu podle odstavce 3, případně jiné změny. Pro výpočet daně se
  použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného
  plnění. Jestliže změna ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové
  částky za poskytnutou cestovní službu podle odstavce 3, případně jiné
  změny, má za následek snížení daňové povinnosti, může plátce opravit
  základ daně a výši daně stejným způsobem.

  (14) Pokud však plátce poskytuje cestovní služby jiné osobě povinné k
  dani,  která  není  poskytovatelem  cestovní  služby,  pro účely
  uskutečňování ekonomických činností, nemusí uplatňovat zvláštní režim a
  uplatňuje u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na
  výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby
  cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě jsou poskytnuty v tuzemsku.

  (15) Zvláštní režim není oprávněn použít plátce, který poskytuje službu
  spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na účet jiné osoby.
  Poskytnutí této služby je zdanitelným plněním, pokud není osvobozeno od
  daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 13. Daň se vypočítá z
  úplaty, kterou plátce obdržel nebo má obdržet za poskytnutou službu,
  která se považuje za peněžní částku včetně daně. Pokud jsou služby
  cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě poskytnuty jak mimo území
  Evropského společenství, tak i na území Evropského společenství, je
  poskytnutí služby spočívající v zajištění cestovní služby jménem a na
  účet jiné osoby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně jen v
  poměru odpovídajícímu poskytnutým službám cestovního ruchu mimo území
  Evropského společenství a na území Evropského společenství.

  § 90

  Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly,
  sběratelskými předměty a starožitnostmi

  (1) Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a)  uměleckými díly, sběratelskými předměty, starožitnostmi zboží
  uvedené v příloze č. 4,

  b) použitým zbožím hmotný movitý majetek, který je vhodný k dalšímu
  použití v nezměněném stavu nebo po opravě, kromě uměleckých děl,
  sběratelských předmětů nebo starožitností uvedených v příloze č. 4 a
  kromě drahých kovů a drahokamů,

  c) obchodníkem plátce nebo osoba registrovaná k dani v jiném členském
  státě, která v rámci uskutečňování ekonomických činností pořizuje nebo
  dováží použité zboží, umělecké předměty, sběratelské předměty nebo
  starožitnosti za účelem dalšího prodeje, jednající na vlastní účet nebo
  na účet jiné osoby, pokud ji náleží odměna.

  (2) Zvláštní režim může použít obchodník při dodání použitého zboží
  včetně dodání použitého zboží na základě smlouvy o finančním pronájmu,
  uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, pokud je
  toto zboží obchodníkovi dodáno

  a) osobou, která není plátcem ani osobou registrovanou k dani v jiném
  členském státě,

  b) jiným plátcem, pro které dodání tohoto zboží je osvobozeno od daně
  podle § 62, nebo

  c) jiným obchodníkem, pokud při dodání tohoto zboží tímto jiným
  obchodníkem byl použit zvláštní režim.

  (3) Pokud podle odstavce 2 písm. c) je dodání použitého zboží,
  uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, jiným
  obchodníkem z jiného členského státu, předmětem daně s použitím
  zvláštního režimu v členském státě zahájení odeslání nebo přepravy
  tohoto zboží, není pořízení tohoto zboží z jiného členského státu
  předmětem daně v tuzemsku.

  (4) Při použití zvláštního režimu je základem daně přirážka snížená o
  daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi prodejní
  cenou obchodníka a pořizovací cenou tohoto zboží. Pokud je tento rozdíl
  záporný, základem daně je nula. Pro účely tohoto ustanovení se rozumí

  a) prodejní cenou úplata, která byla nebo má být získaná obchodníkem od
  osoby, které je zboží dodáno, nebo od třetí strany, včetně dotace k
  ceně, daní, cel, poplatků a vedlejších výdajů jako provize, náklady na
  balné, přepravu a pojištění požadované obchodníkem od osoby, které je
  zboží dodáno, s výjimkou částek uvedených v § 36 odst. 5,

  b) pořizovací cenou úplata stanovená v písmenu a), která byla nebo má
  být získaná od obchodníka osobou, která mu zboží dodává.

  (5) Obchodník se může rozhodnout pro používání zvláštního režimu při
  dodání

  a) uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c) uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba registrovaná
  k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u kterého byla
  uplatněna snížená sazba daně.

  (6) Pokud obchodník postupuje podle odstavce 5, je povinen stanovit
  základ daně podle odstavce 4. Pořizovací cena pro výpočet přirážky při
  dovozu zboží podle odstavce 5 písm. a) se stanoví jako součet základu
  daně při dovozu tohoto zboží a daně vyměřené při dovozu zboží.

  (7) Postup podle odstavce 5 je obchodník povinen oznámit správci daně.
  Obchodník je povinen postupovat podle zvláštního režimu nejméně dva
  následující po sobě jdoucí kalendářní roky ode dne oznámení.

  (8) Pokud při dodání použitého zboží, uměleckého díla, sběratelského
  předmětu nebo starožitnosti jsou splněny podmínky pro osvobození vývozu
  zboží podle § 66, je dodání tohoto zboží, jestliže je předmětem
  zvláštního režimu, také osvobozeno od daně.

  (9) Plátce nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen
  zaplatit v prodejní ceně zboží, které mu bylo dodáno obchodníkem, pokud
  je dodání tohoto zboží předmětem zvláštního režimu.

  (10) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nemá nárok na odpočet daně

  a) u uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti, které
  sám dovezl,

  b) u uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho právní
  nástupce,

  c)  u  uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna snížená sazba daně.

  (11) Pokud se použije zvláštní režim při dodání zboží do jiného
  členského státu, nepoužije se § 8 a 64. Zvláštní režim nelze použít při
  dodání nového dopravního prostředku z tuzemska do jiného členského
  státu.

  (12) Pokud obchodník uplatňuje daň a současně používá zvláštní režim,
  je povinen vést v evidenci pro daňové účely samostatně plnění podle
  jednotlivých způsobů uplatňování daně.

  (13) Obchodník při dodání zboží, které je předmětem zvláštního režimu,
  nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky,
  pokud zákon nestanoví jinak.

  (14) Pokud obchodník uplatňuje daň při

  a) dodání uměleckého díla, sběratelského předmětu nebo starožitnosti,
  které sám dovezl, má nárok na odpočet daně při dovozu tohoto zboží,

  b) dodání uměleckého díla, které mu dodal zhotovitel díla nebo jeho
  právní nástupce, má nárok na odpočet daně u dodaného uměleckého díla,

  c) dodání uměleckého díla, které mu dodal jiný plátce nebo osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, kteří nejsou obchodníky, u
  kterého byla uplatněna daň, má nárok na odpočet daně u dodaného
  uměleckého díla,
  přičemž může uplatnit nárok na odpočet daně u tohoto zboží nejdříve ve
  zdaňovacím období, ve kterém je povinen přiznat daň.

  § 91

  Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího
  prodeje v nezměněném stavu

  Plátci,  kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v
  nezměněném stavu a nejsou prokazatelně schopni vykazovat daň na výstupu
  na  základě  kontrolovatelné denní evidence tržeb, mohou požádat
  příslušného správce daně o stanovení individuálního způsobu stanovení
  daňové povinnosti. Správce daně je povinen stanovit plátci na základě
  konkrétních podmínek vedení záznamní povinnosti ve smyslu § 100 a
  zvláštního právního předpisu^62) individuální způsob stanovení daňové
  povinnosti. Správce daně zároveň určí plátci i dobu, na kterou se tato
  výjimka vztahuje.

  § 92

  Zvláštní režim pro investiční zlato

  (1) Investičním zlatem se rozumí

  a) zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy
  zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,

  b) zlaté mince, které

  1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,

  2. byly vyraženy po roce 1800,

  3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a

  4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní
  hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

  (2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam
  zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

  (3) Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku,
  pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se
  vztahuje i na

  a) investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované
  zlato,

  b) investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a
  swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní
  nárok, nebo

  c) termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů,
  které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k
  investičnímu zlatu.

  (4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou,
  která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění
  dodání zlata.

  (5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční  zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání
  investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému
  plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

  (6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání
  investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud
  plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

  (7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok
  na odpočet daně v plné výši

  a) při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle
  odstavce 5,

  b) při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata,
  které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím
  zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo

  c) při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo
  ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

  (8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na
  investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení,
  pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo
  související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na
  investiční zlato.

  § 92a

  Zvláštní režim pro dodávání zlata

  (1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

  a) zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší s výjimkou investičního zlata
  v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna,
  granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,

  b) investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

  (2) Při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku plátcem jinému plátci,
  osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě
  povinné k dani s výjimkou vývozu a dodání zlata do jiného členského
  státu, jsou povinny přiznat daň osoby, kterým je zlato dodáno.

  (3) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen
  správci daně oznámit první dodání zlata každé osobě nejpozději do dne
  prvního dodání této osobě.

  (4) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen
  vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění
  zdanitelného plnění.

  (5) Daňový doklad musí obsahovat

  a) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který
  dodává zlato,

  b) daňové identifikační číslo plátce, který dodává zlato,

  c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke
  jménu a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je
  zlato dodáno,

  d) daňové identifikační číslo plátce, kterému je zlato dodáno,

  e) evidenční číslo daňového dokladu,

  f) rozsah a předmět plnění včetně váhy a ryzosti zlata,

  g) datum vystavení daňového dokladu,

  h) datum uskutečnění plnění,

  i) jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v
  jednotkové ceně,

  j) základ daně,

  k) sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a
  odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,

  l) sdělení, že výše daně je povinna doplnit a přiznat osoba, které je
  zlato dodáno.

  (6) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny
  doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně uvedenou v korunách a v
  haléřích, popř. zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.
  Za správnost vypočtené daně odpovídají tyto osoby.

  (7) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny
  přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  (8) Zvláštní režim se nepoužije při dodání zlata České národní bance.

  Hlava IV

  Správa daně v tuzemsku

  § 93

  Správa daně

  (1) Při správě daně a při řízení o věcech upravených tímto zákonem se
  postupuje podle právního předpisu upravujícího správu daní,^59) pokud
  tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Při dovozu a vývozu zboží se postupuje podle právního předpisu
  upravujícího správu cla,^14) pokud tento zákon nestanoví jinak.

  § 94

  Plátci

  (1) Osoba povinná k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo
  provozovnu v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců
  přesáhne částku uvedenou v § 6, se stává plátcem od prvního dne třetího
  měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat.
  Pokud nesplní registrační povinnost, stává se plátcem dnem účinnosti
  registrace uvedeným na osvědčení o registraci.

  (2) Osoby povinné k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, které uskutečňují zdanitelná plnění na základě smlouvy o
  sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, jejichž individuální obrat
  nepřekročí částku podle § 6, ale celkový obrat těchto osob v rámci
  sdružení i mimo něj překročí částku uvedenou v § 6, se stávají plátci
  dnem účinnosti uvedeným na osvědčení o registraci. Osoba povinná k dani
  se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která uzavře
  smlouvu o sdružení nebo jinou obdobnou smlouvu s jiným plátcem, se
  stává plátcem dnem uzavření této smlouvy. Osoby povinné k dani se
  sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, které uskutečňují
  zdanitelná plnění společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné
  obdobné smlouvy, se stávají plátci dnem účinnosti uvedeným na osvědčení
  o registraci účastníka, který se zaregistroval jako plátce nejdříve.

  (3) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických
  činností na základě rozhodnutí o privatizaci podle zvláštního právního
  předpisu,^63) a osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo
  provozovnou v tuzemsku, která nabývá majetek od plátce na základě
  smlouvy o prodeji podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku,
  tvořící organizační složku podniku, se stává plátcem dnem nabytí
  majetku.

  (4) Osoby povinné k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku,  na které při přeměně společnosti nebo družstva podle
  zvláštního právního předpisu^64) přechází nebo je převáděno jmění
  zanikající společnosti nebo družstva, pokud zanikající společnost nebo
  družstvo byly plátcem, se stávají plátci dnem zápisu přeměny do
  obchodního rejstříku. Právnická osoba, která při změně právní formy na
  jinou  formu podle zvláštního právního předpisu^64) nezaniká ani
  nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní
  právní poměry a právní postavení jejích společníků, nepřestává být
  plátcem.

  (5) Osoba povinná k dani, která jako osoba oprávněná podle zvláštního
  právního předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, se stává
  plátcem ke dni následujícímu po dni úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení se dědic, kterému je majetek vydáván a který pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti, stává plátcem ke dni následujícímu po
  dni vydání majetku.

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od
  daně s nárokem na odpočet daně, a uskutečňuje pořízení zboží z jiného
  členského státu, se stává plátcem dnem, kdy hodnota pořízeného zboží
  bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 000 Kč. Do
  celkové hodnoty pořízeného zboží podle § 2 odst. 2 písm. b) se
  započítává hodnota zboží dodaného osobě povinné k dani formou zasílání
  zboží podle § 18 a hodnota zboží, které bylo touto osobou nakoupeno v
  jiném členském státě od osoby registrované k dani a přemístěno do
  tuzemska. Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň z pořízeného zboží,
  jehož hodnotou překročí uvedenou částku.

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od
  daně s nárokem na odpočet daně, které je zasíláno zboží podle § 18,
  které je předmětem spotřební daně, se stává plátcem dnem dodání zboží.
  Plátce je povinen přiznat a zaplatit daň ze zboží dodaného v tento den.

  (8) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od
  daně s nárokem na odpočet daně, které jsou poskytovány služby uvedené v
  § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 osobou registrovanou k dani v
  jiném členském státu, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu
  v tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, se stává plátcem
  dnem poskytnutí uvedených služeb. Plátce je povinen přiznat a zaplatit
  daň již ze služeb poskytnutých tento den.

  (9) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od
  daně s nárokem na odpočet daně, které je dodáno zboží podle § 13 odst.
  8 osobou registrovanou k dani v jiném členském státu, která nemá sídlo,
  místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční osobou
  povinnou k dani, se stává plátcem dnem dodání zboží. Plátce je povinen
  přiznat a zaplatit daň ze zboží dodaného v tento den.

  (10) Plátce je povinen uvádět daňové identifikační číslo ve struktuře
  kód země CZ a kmenová část, kterou tvoří obecný identifikátor podle
  zvláštního právního předpisu.^65)

  (11) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá
  sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v tuzemsku, nebo zahraniční
  osoba povinná k dani, která uskuteční plnění s místem plnění v tuzemsku
  a je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň z tohoto plnění podle §
  108, se stává plátcem dnem uskutečnění tohoto plnění.

  12) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční
  osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim
  dodáno zlato podle § 92a s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem
  dnem uskutečnění dodání tohoto zlata.

  § 95

  Registrace plátce

  (1) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, jejíž obrat překročil částku uvedenou v § 6, je povinna podat
  přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve
  kterém překročila stanovený limit.

  (2) Osoby povinné k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, které uskutečňují zdanitelná plnění společně na základě
  smlouvy o sdružení10) nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinny, pokud
  celkový obrat těchto osob v rámci sdružení i mimo něj překročí částku
  uvedenou v § 6, podat jednotlivě přihlášku k registraci ve lhůtě
  uvedené v odstavci 1. Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání
  nebo provozovnou v tuzemsku, která uzavře smlouvu o sdružení nebo jinou
  obdobnou smlouvu s plátcem, je povinna podat přihlášku k registraci
  nejpozději ke dni uzavření této smlouvy. Osoby povinné k dani se
  sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, které podnikají
  společně na základě smlouvy o sdružení nebo jiné obdobné smlouvy a
  nejsou plátci, jsou povinny podat přihlášku k registraci nejpozději k
  datu účinnosti uvedenému na osvědčení o registraci účastníka, který je
  registrován jako plátce nejdříve. Současně s přihláškou k registraci
  předloží jednotliví účastníci správci daně písemnou smlouvu o sdružení
  a sdělí jméno určeného účastníka sdružení, který povede daňovou
  evidenci za sdružení podle § 100 odst. 3.

  (3) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která nabývá majetek pro účely uskutečňování ekonomických
  činností na základě rozhodnutí o privatizaci nebo na základě smlouvy o
  prodeji podniku nebo vkladem podniku nebo části podniku, tvořící
  organizační složku podniku, je povinna podat přihlášku k registraci
  nejpozději do dne nabytí majetku.

  (4) Osoby povinné k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, na které při přeměně společnosti nebo družstva přechází nebo
  je  převáděno  jmění zanikající společnosti nebo družstva, pokud
  zanikající společnost nebo družstvo byly plátcem, jsou povinny podat
  přihlášku k registraci do dne zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
  Právnická osoba, která je plátcem a při změně právní formy na jinou
  formu nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, je
  povinna do 15 dnů ode dne zápisu změny právní formy v obchodním
  rejstříku oznámit změnu správci daně, který ji vyznačí na osvědčení o
  registraci.

  (5) Osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, která pokračuje
  po zemřelém plátci v živnosti a není plátcem, je povinna podat
  přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne úmrtí plátce, pokud při
  zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce nepostupovala podle § 74
  odst. 5. Při ukončení dědického řízení je dědic, kterému je vydáván
  majetek zemřelého plátce, který pokračuje po zemřelém plátci v živnosti
  a není plátcem, povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne
  vydání majetku, pokud neuplatnil postup podle § 74 odst. 5. Obdobně se
  postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal podle zvláštního
  právního předpisu.^66)

  (6) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od
  daně s nárokem na odpočet daně, a uskutečňuje pořízení zboží z jiného
  členského státu, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do
  dne, kdy překročila částku podle § 2 odst. 2 písm. b).

  (7) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která je osvobozena od uplatňování daně, protože její obrat
  nepřesáhl částku podle § 6, může předložit přihlášku k registraci
  kdykoliv a plátcem se stává ode dne účinnosti uvedeného na osvědčení o
  registraci.

  (8) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku
  na odpočet daně, je osvobozena od povinnosti registrovat se jako plátce
  a není oprávněna podat přihlášku k registraci. Pokud tato osoba začne
  uskutečňovat zdanitelná plnění a plnění osvobozená od daně s nárokem na
  odpočet daně, je povinna podat přihlášku k registraci podle odstavce 1,
  pokud její celkový obrat přesáhne limit stanovený v § 6 odst. 1.
  Jestliže se osoba povinná k dani rozhodne uplatňovat daň u nájmu
  pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor podle § 56, může podat
  přihlášku k registraci kdykoliv.

  (9) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v
  tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená od
  daně s nárokem na odpočet daně, pro kterou je uskutečněno zasílání
  zboží podle § 18, které je předmětem spotřební daně, je povinna podat
  přihlášku k registraci nejpozději ke dni prvního dodání zboží.

  (10) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
  v tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená
  od daně s nárokem na odpočet daně, které jsou poskytovány služby podle
  § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 osobou registrovanou v jiném
  členském státě, která nemá sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v
  tuzemsku, nebo zahraniční osobou povinnou k dani, je povinna podat
  přihlášku  k  registraci nejpozději do dne, kdy jí byly služby
  poskytnuty.

  (11) Osoba povinná k dani se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou
  v tuzemsku, která uskutečňuje zdanitelná plnění nebo plnění osvobozená
  od daně s nárokem na odpočet daně, které je dodáno zboží podle § 13
  odst. 8, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do dne, kdy
  jí bylo zboží dodáno.

  (12) Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 11,
  je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1
  nejpozději k datu uskutečnění plnění. V přihlášce k registraci je
  povinna uvést všechna daňová identifikační čísla, která jí byla
  přidělena v jiném členském státě nebo ve třetí zemi. Pokud tato osoba
  začne uskutečňovat plnění v tuzemsku prostřednictvím provozovny, je
  povinna tuto skutečnost oznámit Finančnímu úřadu pro Prahu 1, který
  provede změnu místní příslušnosti podle adresy provozovny. Osoba
  registrovaná k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo, místo
  podnikání  nebo  provozovnu  ani místo pobytu v tuzemsku, která
  uskutečňuje pouze přemístění zboží z jiného členského státu a následné
  dodání jednomu kupujícímu podle § 16 odst. 4, není povinna předložit
  přihlášku k registraci, pokud kupující zaplatí daň z přemístěného zboží
  jako při pořízení zboží z jiného členského státu.

  (13) Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 12,
  je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1
  nejpozději k datu dodání zlata podle § 92a.

  § 96

  Osoby identifikované k dani

  (1) Osobou identifikovanou k dani je právnická osoba, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, včetně veřejnoprávního
  subjektu, a neuskutečňuje ekonomické činnosti v tuzemsku, nebo osoba
  povinná k dani, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez
  nároku na odpočet daně, pokud pořizují zboží z jiného členského státu a
  hodnota pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší
  částku 326 000 Kč. Do celkové hodnoty pořízeného zboží podle § 2 odst.
  2 písm. b) se započítává hodnota zboží dodaného osobě formou zasílání
  zboží podle § 18 a hodnota zboží, které bylo nakoupeno touto osobou v
  jiném členském státě od osoby registrované k dani a přemístěno do
  tuzemska. Osoba identifikovaná k dani je povinna přiznat a zaplatit daň
  z pořízení zboží, jehož hodnotou převýší stanovenou částku.

  (2) Osobou identifikovanou k dani je osoba povinná k dani, která
  uskutečňuje pouze plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně,
  pokud  jsou  jí  poskytovány služby podle § 10 odst. 7 osobou
  registrovanou k dani v jiném členském státu nebo zahraniční osobou
  povinnou k dani.

  (3) Osobou identifikovanou k dani je vždy právnická osoba, která nebyla
  založena nebo zřízena za účelem podnikání, včetně veřejnoprávního
  subjektu, nebo osoba, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně
  bez nároku na odpočet daně, pokud je jí zasíláno zboží, které je
  předmětem spotřební daně.

  (4) Osoba identifikovaná k dani je povinna uvádět daňové identifikační
  číslo ve struktuře kód země CZ a kmenová část, kterou tvoří obecný
  identifikátor podle zvláštního právního předpisu.^65)

  § 97

  Registrace osob identifikovaných k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani podle § 96 odst. 1 je povinna podat
  přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla pro účely přiznání
  a zaplacení daně místně příslušnému správci daně nejpozději do dne, kdy
  hodnota  pořízeného zboží překročila stanovenou částku, a osobou
  identifikovanou k dani se stává dnem překročení stanovené částky.

  (2) Osoba identifikovaná k dani podle § 96 odst. 2 je povinna podat
  přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla pro účely přiznání
  a zaplacení daně místně příslušnému správci daně nejpozději do dne, kdy
  jí byla poskytnuta služba, a osobou identifikovanou k dani se stává
  dnem poskytnutí služby nebo dodání zboží.

  (3) Osoba identifikovaná k dani podle § 96 odst. 3 je povinna podat
  přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla pro přiznání a
  zaplacení daně místně příslušnému správci daně nejpozději do dne
  prvního dodání uvedeného zboží a osobou identifikovanou k dani se stává
  dnem dodání zboží.

  (4) Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem
  podnikání,  včetně  veřejnoprávního  subjektu,  nebo osoba, která
  uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně,
  mohou v případě, že pořizují zboží z jiného členského státu, podat
  přihlášku k přidělení daňového identifikačního čísla místně příslušnému
  správci daně, i když hodnota pořízeného zboží nepřekročí částku 326 000
  Kč, a osobou identifikovanou k dani musí zůstat nejméně dva následující
  po sobě jdoucí kalendářní roky.

  § 98

  Náhrada  za  neuplatnění  daně při nesplnění zákonné registrační
  povinnosti

  (1) Nesplní-li osoba povinná k dani povinnost se registrovat podle § 95
  odst. 1, je povinna uhradit správci daně částku ve výši až 10 % z
  celkových příjmů nebo výnosů za zdanitelná plnění jako náhradu za
  zdanitelná plnění, která uskutečnila bez daně. Celková částka se počítá
  od data, kdy se osoba povinná k dani měla stát plátcem, až do data, kdy
  se stala plátcem na základě rozhodnutí správce daně.

  (2) Nesplní-li osoba identifikovaná k dani, která pořizuje zboží z
  jiného členského státu, povinnost se registrovat, je povinna uhradit
  správci daně jako náhradu částku ve výši až 10 % z hodnoty zboží, které
  pořídila neoprávněně bez daně.

  (3) Rozhodnutí o uložení náhrady musí být odůvodněno a včas podané
  odvolání má odkladné účinky. Platba uvedené částky se považuje za
  příjem daně podle tohoto zákona.

  § 99

  Zdaňovací období

  (1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí, pokud obrat plátce za
  předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 000 000 Kč.

  (2) Pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok dosáhl 10 000
  000 Kč, je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc.

  (3) Plátce, jehož obrat za předcházející kalendářní rok dosáhl 2 000
  000 Kč, je oprávněn si zvolit za zdaňovací období kalendářní měsíc a
  tuto změnu oznámí správci daně. Osoba povinná k dani, která podává
  přihlášku k registraci, si může zvolit za zdaňovací období kalendářní
  měsíc, pokud v předcházejícím kalendářním roce dosáhla výše uvedeného
  obratu a tuto skutečnost uvede do přihlášky k registraci.

  (4) Zdaňovací období plátce, který podniká společně s jinými plátci na
  základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné obdobné smlouvy, se stanoví ze
  součtu obratu dosaženého všemi účastníky v rámci sdružení a obratu
  plátce dosaženého mimo sdružení.

  (5) Při přeměně společnosti fúzí se zdaňovací období zúčastněných
  společností  nebo družstev stanoví ze součtu obratů zúčastněných
  společností nebo družstev. Při přeměně společnosti nebo družstva
  rozdělením  se  zdaňovací  období  nově  založených nástupnických
  společností nebo družstev, popřípadě nástupnických společností nebo
  družstev při rozdělení sloučením stanoví tak, že se přiřadí ke každé
  nástupnické společnosti obrat zanikající společnosti nebo družstva v
  poměru, v jakém na ně bylo převedeno jmění ze zanikající společnosti
  nebo družstva. Při převodu jmění na společníka se zdaňovací období
  stanoví z obratu společnosti, která se zrušuje bez likvidace, a obratu
  společníka.

  (6) Pokud není znám obrat za předcházející kalendářní rok, stanoví se
  zdaňovací období podle odstavce 1 nebo 2 z předpokládaného ročního
  obratu v běžném roce.

  (7) Prvním zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí nebo
  kalendářní měsíc, ve kterém se osoba povinná k dani stala plátcem.

  (8) Změnu zdaňovacího období ze čtvrtletního na měsíční anebo z
  měsíčního na čtvrtletní je plátce oprávněn provést nejdříve od počátku
  následujícího kalendářního roku. Plátce je povinen oznámit správci daně
  změnu  zdaňovacího  období  nejpozději  do 31. ledna příslušného
  kalendářního roku.

  (9) Zdaňovacím obdobím pro osobu identifikovanou k dani je kalendářní
  čtvrtletí.

  (10) Zdaňovacím obdobím plátce podle § 94 odst. 11 je kalendářní
  čtvrtletí.

  (11) Při prohlášení konkurzu končí probíhající zdaňovací období dnem,
  který předchází dni prohlášení konkurzu. Další zdaňovací období plátce
  začíná dnem prohlášení konkurzu a končí posledním dnem kalendářního
  měsíce, ve kterém byl prohlášen konkurz. Pro další období se považuje
  za zdaňovací období plátce kalendářní měsíc. Při zrušení konkurzu končí
  zdaňovací období dnem předcházejícím dni zrušení konkurzu, a pokud
  registrace plátce trvá, začíná zdaňovací období dnem zrušení konkurzu a
  končí posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byl konkurz zrušen.
  Do konce kalendářního roku, ve kterém byl konkurz zrušen, je zdaňovacím
  obdobím plátce kalendářní měsíc a v následujícím kalendářním roce se
  zdaňovací období určí podle odstavců 1 až 3.

  § 100

  Evidence pro daňové účely

  (1) Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje
  vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro
  správné stanovení daňové povinnosti. Plátce je povinen vést evidenci v
  takovém členění, aby sestavil daňové přiznání, a jestliže uskutečnil
  dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani, aby
  sestavil souhrnné hlášení.

  (2) Plátce je povinen vést také evidenci uskutečněných plnění, která
  jsou osvobozená od daně nebo nejsou předmětem daně. Plátce, který nemá
  povinnost vést účetnictví nebo účetnictví nevede dobrovolně, je povinen
  vést evidenci obchodního majetku.

  (3) Plátci, kteří podnikají společně na základě smlouvy o sdružení^10)
  nebo jiné obdobné smlouvy, jsou povinni vést evidenci pro účely daně
  podle odstavců 1 a 2 za činnost, pro kterou se sdružili, odděleně.
  Evidenci vede určený účastník sdružení, který za sdružení plní všechny
  povinnosti a uplatňuje práva vyplývající z tohoto zákona pro ostatní
  jednotlivé účastníky.

  (4) Plátce, který pořizuje zboží z jiného členského státu, a osoba
  identifikovaná k dani jsou povinni vést evidenci o hodnotě pořízeného
  zboží v členění na pořízení zboží z jednotlivých členských států.

  § 101

  Daňové přiznání a splatnost daně

  (1) Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období podat
  daňové přiznání na tiskopisu předepsaném Ministerstvem financí, a to i
  v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon nestanoví
  jinak. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží
  podle § 20,^66a) u kterého je splatnost daně stanovena celními
  předpisy.

  (2) Při prohlášení konkurzu je plátce povinen podat daňové přiznání za
  uplynulou část zdaňovacího období ke dni předcházejícímu prohlášení
  konkurzu, a to do 30 dnů po prohlášení konkurzu. Při ukončení konkurzu
  je plátce povinen podat daňové přiznání za zdaňovací období, ve kterém
  byl konkurz zrušen, nejpozději ke dni zrušení konkurzu.

  (3) Plátce, který jako osoba oprávněná podle zvláštního právního
  předpisu pokračuje po zemřelém plátci v živnosti, je povinen podat za
  zemřelého  daňové přiznání ke dni úmrtí do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce. Při ukončení
  dědického řízení, kdy je majetek vydáván dědici, je osoba oprávněná
  podle zvláštního právního předpisu, která pokračovala po zemřelém
  plátci v živnosti, povinna podat poslední daňové přiznání ke dni
  ukončení dědického řízení. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě
  pro podání daňového přiznání.

  (4) Zanikne-li společnost nebo družstvo zrušením bez likvidace, je
  daňové přiznání za část zdaňovacího období ke dni předcházejícímu dni
  zániku plátce povinen podat právní nástupce plátce, a to s uvedením, že
  je podává za zaniklého plátce.

  (5) Plátce, který jako určený účastník sdružení^10) vede evidenci pro
  daňové účely za sdružení podle § 100 odst. 3, je povinen uvést ve svém
  daňovém přiznání zdanitelná plnění a daňovou povinnost ze své činnosti
  a zdanitelná plnění a daňovou povinnost z činnosti celého sdružení.
  Ostatní účastníci sdružení v daňovém přiznání uvádějí pouze zdanitelná
  plnění a daňovou povinnost ze své vlastní činnosti.

  (6) Osoba identifikovaná k dani je povinna do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém jí vznikla daňová povinnost, podat daňové
  přiznání. Daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání.

  (7) Plátce podle § 94 odst. 11 je povinen do 25 dnů po skončení
  zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla daňová povinnost, podat daňové
  přiznání. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání
  daňového přiznání.

  § 102

  Souhrnné hlášení

  (1) Plátce, který uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu
  osobě registrované k dani v jiném členském státě, je povinen podat
  souhrnné hlášení o dodání zboží do jiného členského státu na tiskopisu
  vydaném  Ministerstvem  financí (dále jen "souhrnné hlášení"). V
  souhrnném hlášení uvede také přemístění obchodního majetku pro účely
  uskutečňování jeho ekonomických činností do jiného členského státu, a
  pokud je prostřední osobou při zjednodušeném postupu v třístranném
  obchodu podle § 17, také dodání zboží kupujícímu. Údaje o hodnotě
  dodaného zboží se uvádějí v české měně.

  (2) Souhrnné hlášení za sdružení^10) podává určený účastník sdružení,
  který podává daňové přiznání za sdružení.

  (3) Souhrnné hlášení za každé kalendářní čtvrtletí podává plátce do 25
  dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, a to současně s daňovým
  přiznáním.

  (4) Pokud plátce, který podal souhrnné hlášení, zjistí, že uvedl chybné
  údaje, je povinen do 15 dnů od data zjištění chybných údajů podat
  následné souhrnné hlášení.

  (5) Správce daně údaje v souhrnném hlášení, popřípadě v následném
  souhrnném hlášení prověří, případné nejasnosti odstraní a údaje využije
  při stanovení daňové povinnosti. Obdobný postup uplatní ohledně údajů,
  které správce daně obdrží v rámci mezinárodní spolupráce.

  § 103

  Dodatečné daňové přiznání

  (1) Plátce je povinen předložit dodatečné daňové přiznání, pokud

  a) souhrnem oprav zvyšuje daňovou povinnost,

  b) provádí opravu, při které se nemění poslední známá daňová povinnost,
  ale pouze údaje daňovým subjektem dříve tvrzené,

  c) provádí opravu sazby a výše daně podle § 49.

  (2) Plátce může předložit dodatečné daňové přiznání ve lhůtě stanovené
  zvláštním právním předpisem,^67) pokud souhrnem oprav snižuje daňovou
  povinnost.

  (3) V dodatečném daňovém přiznání podle odstavce 1 písm. a) a b) a
  odstavce 2 plátce uvádí pouze rozdíly od údajů, ze kterých byla
  stanovena  předcházející  daňová povinnost příslušného zdaňovacího
  období.

  (4) V dodatečném daňovém přiznání podle odstavce 1 písm. c) plátce
  uvádí původní základ daně se záporným znaménkem, a pokud se nejedná o
  opravu zdanitelného plnění osvobozeného od daně, uvede i výši daně na
  výstupu s nesprávnou sníženou sazbou se záporným znaménkem. Dále uvede
  základ daně s kladným znaménkem, a pokud se nejedná o zdanitelné plnění
  osvobozené od daně, uvede s kladným znaménkem i výši daně na výstupu se
  správnou základní nebo sníženou sazbou.

  (5) Pro osobu identifikovanou k dani platí odstavce 1 až 4 obdobně.

  § 104

  Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období

  (1) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a nesnížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za
  zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří.

  (2) Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daňové
  povinnosti v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého
  příslušely, a snížil tím daňovou povinnost, správce daně daň za
  zdaňovací období, ve kterém měla být uplatněna, dodatečně nevyměří, ale
  stanoví sankci ve výši 0,1 % z částky daně uvedené v daňovém přiznání
  za nesprávné zdaňovací období za každý den krácení státního rozpočtu.
  Sankce je splatná v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne doručení platebního
  výměru. Sankce se nepředepíše, nepřesáhne-li částku 100 Kč za zdaňovací
  období.

  (3) Pro osobu identifikovanou k dani platí odstavce 1 a 2 obdobně.

  (4) Sankce podle zvláštního právního předpisu^68) se neuplatní.

  § 105

  Vracení nadměrného odpočtu

  (1) Vznikne-li v důsledku vyměření nadměrného odpočtu vratitelný
  přeplatek,^69) vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnů od vyměření
  nadměrného odpočtu. Tento postup se neuplatní, pokud vznikne vratitelný
  přeplatek změnou daňové povinnosti na základě dodatečného vyměření, a
  postupuje  se podle zvláštního právního předpisu.^69) Prohlášením
  konkurzu se daňové řízení nepřerušuje a po prohlášení konkurzu se
  plátci vrátí vyměřený nadměrný odpočet, pokud nemá daňové nedoplatky
  vzniklé před prohlášením i po prohlášení konkurzu.

  (2) Pokud vznikne v důsledku neoprávněného uplatnění odpočtu daně
  daňový  nedoplatek,  počítá  se sankce podle zvláštního právního
  předpisu^68) od počátku běhu lhůty podle odstavce 1. Tato sankce^68) se
  neuplatní do doby vrácení nadměrného odpočtu.

  (3) Za den vzniku vratitelného přeplatku se považuje den vyměření a
  vratitelný přeplatek se vrátí, pokud činí více než 100 Kč.

  § 106

  Zrušení registrace

  (1) O zrušení registrace může plátce požádat nejdříve po uplynutí
  jednoho roku od data účinnosti uvedeného na osvědčení o registraci,
  pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližších předcházejících 12 po sobě
  jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.

  (2) Plátci podnikající na základě smlouvy o sdružení^10) nebo jiné
  obdobné smlouvy mohou požádat o zrušení registrace jednotlivě pouze při
  vystoupení nebo vyloučení ze sdružení za podmínek uvedených v odstavci
  1, nebo pokud přestanou být osobou povinnou k dani, a to po vypořádání
  majetku. Při rozpuštění sdružení mohou požádat všichni účastníci
  sdružení o zrušení registrace po vypořádání majetku ve sdružení.
  Obratem účastníka sdružení je pro účely zrušení registrace součet jeho
  obratu za zdanitelná plnění uskutečňovaná mimo sdružení a podílu obratu
  sdružení připadajícího na něho ze sdružení. Podíl obratu připadajícího
  na účastníka sdružení se stanoví podle smlouvy, jinak rovným dílem.

  (3) Plátce podle § 95 odst. 3, 4 a 5 však může požádat o zrušení
  registrace nejdříve po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy se stal
  plátcem, pokud jeho obrat nepřesáhl za nejbližší předcházející tři po
  sobě jdoucí kalendářní měsíce částku 250 000 Kč. Při zrušení registrace
  je plátce povinen snížit nárok na odpočet daně podle § 74 odst. 5.

  (4) Pokud plátce žádá o zrušení registrace, je povinen prokázat, že
  existují důvody pro zrušení registrace uvedené v odstavci 1.

  (5) Pokud dojde ke zrušení registrace v důsledku úmrtí plátce, je jeho
  právní nástupce povinen postupovat podle § 74 odst. 5. To neplatí,
  pokud osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu pokračuje po
  zemřelém plátci v živnosti a současně je plátcem nebo předloží
  přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne úmrtí plátce. Ke dni
  vydání majetku dědici, popřípadě správci dědictví, který nepokračuje v
  živnosti po zemřelém plátci, je osoba oprávněná, která pokračovala po
  zemřelém plátci v živnosti, povinna postupovat u vydaného majetku podle
  § 74 odst. 5. Tato povinnost se nevztahuje na případ, kdy je majetek
  vydán dědici, který pokračuje v živnosti a současně je plátcem nebo
  předloží přihlášku k registraci plátce do 15 dnů ode dne vydání
  majetku. Obdobně se postupuje v případě úmrtí plátce, který podnikal
  podle zvláštního právního předpisu.^66)

  (6) Zrušení společnosti nebo družstva bez likvidace se nepovažuje za
  zrušení s povinností snížit nárok na odpočet daně podle § 74 odst. 5,
  pokud jsou všechny zúčastněné společnosti nebo družstva plátci. Obdobně
  se postupuje i v případě, kdy fyzická osoba, která je plátcem, ukončí
  podnikatelskou činnost tím způsobem, že celý svůj obchodní majetek
  vloží do právnické osoby, která bezprostředně v činnosti pokračuje a
  jejíž je jediným zakladatelem, nebo v případě, kdy dojde ke zrušení
  registrace právnické osoby, která je plátcem a byla založená jedinou
  fyzickou osobou a v činnosti zaniklé právnické osoby pokračuje tato
  fyzická osoba jako podnikatel, anebo v případě, kdy dojde k přeměně,
  sloučení, splynutí nebo rozdělení státního podniku nebo osoby, která
  nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže jsou plátci.

  (7) Správce daně je však oprávněn zrušit registraci plátce, pokud

  a) plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně po dobu
  dvanácti po sobě následujících měsíců plnění,

  b) plátce neplní své povinnosti vyplývající z tohoto zákona, nebo

  c) plátce přestane být osobou povinnou k dani.

  (8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 má odkladný účinek a
  účinnost zrušení registrace nastává dnem nabytí právní moci rozhodnutí
  o zrušení registrace.

  (9) Správce daně je oprávněn zrušit registraci plátce podle § 94 odst.
  11 k 31. lednu následujícího kalendářního roku, pokud tomuto plátci
  nevznikla v průběhu běžného kalendářního roku žádná povinnost přiznat a
  zaplatit daň.

  § 107

  Zrušení registrace osoby identifikované k dani

  (1) Osoba identifikovaná k dani, která pořizuje zboží z jiného
  členského státu, může požádat o zrušení registrace, pokud hodnota
  pořízeného zboží v běžném roce nepřekročila částku 326 000 Kč bez daně
  a pokud tuto částku nepřekročila ani v roce předcházejícím, nebo pokud
  uplynula lhůta uvedená v § 16 odst. 3. Žádost o zrušení registrace je
  povinna tato osoba podat nejpozději 2 měsíce před skončením druhého
  kalendářního roku, a pokud žádost nepodá, prodlužuje se její registrace
  o následující dva kalendářní roky.

  (2) Osoba identifikovaná k dani, které byly poskytnuty služby podle §
  10 odst. 7 osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo
  zahraniční osobou povinnou k dani, může požádat o zrušení registrace k
  31. lednu následujícího kalendářního roku, pokud jí nevznikla v průběhu
  běžného roku žádná povinnost přiznat a zaplatit daň. Při podání žádosti
  o zrušení postupuje podle odstavce 1.

  § 108

  Osoby povinné přiznat a zaplatit daň

  (1) Přiznat a zaplatit daň správci daně je povinen

  a) plátce, který uskutečňuje zdanitelná plnění v tuzemsku, s výjimkou
  dodání zlata podle § 92a.

  b) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, která uskutečňuje pouze
  plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, kterým jsou
  poskytnuty služby podle § 10 odst. 7 s místem plnění v tuzemsku,

  c) kupující, který je plátcem nebo osobou identifikovanou k dani,
  kterému je dodáváno zboží za podmínek stanovených v § 17,

  d) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je dodáváno zboží
  podle § 13 odst. 8,

  e) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kteří uskutečňují pořízení
  zboží z jiného členského státu, včetně pořízení zboží, které je
  předmětem spotřební daně,

  f) plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým jsou poskytnuty
  služby podle § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 9, 12 a 13 s místem plnění v
  tuzemsku osobou registrovanou k dani v jiném členském státě nebo
  zahraniční osobou povinnou k dani,

  g) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje
  zasílání zboží do tuzemska podle § 18 osobám, které nejsou plátcem ani
  osobou identifikovanou k dani, pokud hodnota dodaného zboží, s výjimkou
  zboží, které je předmětem spotřební daně, přesáhne částku 1 140 000 Kč
  za kalendářní rok,

  h) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která uskutečňuje
  zasílání zboží do tuzemska podle § 18, které je předmětem spotřební
  daně, osobě, která není plátcem ani osobou identifikovanou k dani,

  i) osoba registrovaná k dani v jiném členském státě, která poskytuje
  služby uvedené v § 10 odst. 1, 2, 4, 5, 12 a 13 nebo dodává zboží podle
  § 13 odst. 9 s místem plnění v tuzemsku osobě, která není plátcem ani
  osobou identifikovanou k dani, případně uskutečňuje jinou ekonomickou
  činnost v tuzemsku,

  j) osoba, které je při dovozu zboží toto zboží propuštěno do celního
  režimu, u kterého vznikla daňová povinnost,

  k) osoba, která pořizuje nový dopravní prostředek z jiného členského
  státu,

  l) zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje služby podle § 10
  odst. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 a 12 nebo dodává zboží podle § 13 odst. 9 s
  místem  plnění v tuzemsku osobě, která není plátcem ani osobou
  identifikovanou k dani, popřípadě uskutečňuje jinou ekonomickou činnost
  v tuzemsku,

  m) osoba, která uvede daň na daňovém dokladu,

  n) zahraniční osoba povinná k dani, která poskytuje elektronické služby
  podle zvláštního režimu,

  o) plátce, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo
  zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a.

  (2) Osoby povinné přiznat a zaplatit daň mají procesní postavení
  daňového subjektu.

  (3) Osoba určená k zajištění prodeje obchodního majetku plátce, která
  přijala úplatu za uskutečněný prodej obchodního majetku, je povinna
  zajistit daň a odvést ji na osobní daňový účet plátce vedený u místně
  příslušného správce daně. Tato osoba je povinna oznámit správci daně
  uskutečnění a výši zdanitelného plnění ve lhůtě pro podání daňového
  přiznání za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnil prodej obchodního
  majetku plátce.

  § 109

  zrušen

  § 110

  Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu

  Je-li vyhlášen nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav,
  může  vláda  nařízením na časově omezenou nezbytně nutnou dobu,
  odpovídající  charakteru  a  intenzitě ohrožení bezpečnosti České
  republiky,

  a) provést úpravu sazeb daně, nejvýše však o 5 procentních bodů,
  případně přeřadit zboží nebo služby ze základní do snížené sazby daně a
  naopak,

  b) umožnit plátcům, kteří uskutečňují zdanitelná plnění pro ozbrojené
  síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory, havarijní
  služby a subjekty hospodářské mobilizace, dodávat stanovené druhy zboží
  a poskytovat stanovené služby těmto subjektům bez daně, při zachování
  nároku na odpočet daně v plné výši.

  ČÁST DRUHÁ

  PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  § 111

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za období přede dnem nabytí
  účinnosti  tohoto  zákona,  jakož  i  pro uplatnění práv s tím
  souvisejících, platí dosavadní právní předpisy.

  2. Podle dosavadních právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti
  tohoto zákona se až do svého ukončení posuzují všechny procesní lhůty,
  které začaly běžet před účinností tohoto zákona. Lhůty pro uplatnění
  práv podle bodu 1 se řídí dosavadními právními předpisy.

  3. Plátce registrovaný podle dosavadních předpisů je plátcem podle
  tohoto zákona.

  4. Plátce, který podává daňové přiznání za kalendářní čtvrtletí, je
  povinen do 25. července 2004 podat daňové přiznání za měsíc duben 2004
  podle dosavadních právních předpisů.

  5. Zdaňovacím obdobím pro plátce, který podává daňové přiznání za
  kalendářní čtvrtletí a tento plátce postupoval podle bodu 4, je období
  od 1. května 2004 do 30. června 2004. Od 1. července 2004 plátce podává
  daňové přiznání podle § 99.

  6. Osvědčení o registraci, která byla vydána přede dnem nabytí
  účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti. Daňová identifikační
  čísla  přidělená  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona
  zaregistrovaným daňovým subjektům se mění tak, že první tři číslice a
  pomlčka se nahrazují kódem "CZ". Daňový subjekt je povinen uvádět takto
  změněné daňové identifikační číslo. Na žádost daňového subjektu správce
  daně vyznačí změnu daňového identifikačního čísla v osvědčení o
  registraci.

  7. Pro stanovení výše obratu uvedené v § 6 tohoto zákona se pro účely
  registrace nepřihlíží k obratu dosaženému před účinností tohoto zákona.

  8. Ve zdaňovacích obdobích roku 2004 ode dne nabytí účinnosti tohoto
  zákona se použije jako zálohový koeficient pro zkracování nároku na
  odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient vypočtený při vypořádání
  odpočtu daně za zdaňovací období kalendářního roku 2003.

  9. Při zrušení registrace počínaje dnem účinnosti tohoto zákona plátce,
  který při uplatnění nároku na odpočet daně u majetku v období do 31.
  prosince 2000 použil koeficient podle § 20 dosavadního zákona, upraví
  částku snížení nároku na odpočet daně podle § 74 odst. 5 koeficientem
  stanoveným podle § 76 tohoto zákona.

  10. Při vypořádání nároku na odpočet daně od 1. ledna 2004 do 31.
  prosince 2004 postupuje plátce tak, že za období od 1. ledna 2004 do
  data účinnosti tohoto zákona provede vypořádání podle znění § 20
  dosavadního zákona, a za období od data účinnosti tohoto zákona do 31.
  prosince 2004 podle § 76 tohoto zákona. Vypořádání za období od 1.
  ledna 2004 do data účinnosti tohoto zákona plátce uvede do daňového
  přiznání za měsíc duben 2004. V případě dodatečné opravy uskutečněných
  zdanitelných plnění za již vypořádané období podle předchozí věty
  plátce postupuje podle § 20 odst. 11 dosavadního zákona. Vypořádání za
  období od data účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004 plátce
  uvede do daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2004. Ve
  zdaňovacích obdobích roku 2005 se použije jako zálohový koeficient pro
  zkracování nároku na odpočet daně podle § 76 odst. 6 koeficient
  vypočtený při vypořádání odpočtu daně za zdaňovací období od data
  účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2004.

  11. U smluv uzavřených do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti
  tohoto zákona, u nichž byly do tohoto dne poskytnuty zálohy na
  zdanitelná plnění, která budou uskutečněna po nabytí účinnosti tohoto
  zákona,  je plátce daně povinen přiznat daň ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění. Záloha zaplacená před datem účinnosti tohoto
  zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona. U smluv uzavřených do
  dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona na plnění, která
  budou  uskutečněna  po  nabytí  účinnosti tohoto zákona a budou
  zdanitelnými plněními podle tohoto zákona, je plátce, který je povinen
  přiznat a zaplatit daň, povinen tuto daň přiznat ke dni uskutečnění
  zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, pokud je platba přijata
  po  nabytí účinnosti tohoto zákona. Částka zaplacená před datem
  účinnosti tohoto zákona není přijatou platbou podle tohoto zákona.

  12. Pro smlouvy o finančním pronájmu, které byly uzavřeny a předmět
  smlouvy byl předán do užívání do dne předcházejícího dni nabytí
  účinnosti tohoto zákona, se použijí příslušná ustanovení zákona č.
  588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do dne
  předcházejícího datu nabytí účinnosti tohoto zákona.

  13.  Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě se může
  zaregistrovat ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud bude
  uskutečňovat zdanitelná plnění v tuzemsku.

  14. U zboží, které bylo v jiném členském státě nebo nově přistupujícím
  členském státě propuštěno do celního režimu vývoz nebo tranzit do 30.
  dubna 2004 a po dni nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do tuzemska,
  se postupuje jako při dovozu zboží.

  15. U zboží, které bylo v tuzemsku propuštěno do celního režimu vývoz,
  tranzit nebo pasivní zušlechťovací styk do 30. dubna 2004 a po dni
  nabytí účinnosti tohoto zákona vstoupí do jiného členského státu, se
  postupuje jako při vývozu zboží.

  16. Ustanovení § 36 odst. 10 se poprvé použije pro vratné zálohované
  obaly vykoupené po 30. dubnu 2004.

  17. zrušen

  18. Pro stanovení místa plnění podle § 8 odst. 3 v období od účinnosti
  tohoto zákona do 31. prosince 2004 neplatí podmínka, že hodnota
  dodaného  zboží  do  jiného členského státu nebyla překročena v
  předcházejícím kalendářním roce.

  19. Rozhodnutí o záznamní povinnosti vydané správci daně podle § 18
  zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů, a to s platností do 31. prosince 2004, zůstávají v platnosti
  i po dni účinnosti tohoto zákona.

  20. U převodu nemovitosti, u kterého dojde k právním účinkům vkladu do
  30. dubna 2004, se použijí dosavadní právní předpisy.

  21. U zboží, které bylo dovezeno ze zemí, které byly členskými státy
  před účinností tohoto zákona, a propuštěno do příslušných celních
  režimů, se postupuje při uplatnění daně po účinnosti tohoto zákona
  podle celních předpisů.

  22. U programů předvstupní pomoci se po účinnosti tohoto zákona vrací
  daň podle § 81 až do ukončení těchto programů.

  23. Pokud bude zboží před účinností tohoto zákona propuštěno do režimu
  vývozu a jeho výstup do jiného členského státu po účinnosti tohoto
  zákona  nebude potvrzen celním orgánem, prokazuje plátce splnění
  podmínek pro osvobození od daně jinými důkazními prostředky.

  § 112

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se:

  1. Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.

  2. Zákon č. 321/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.

  3. Zákon č. 258/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Zákon č. 133/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákon č. 208/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 588/1992
  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  § 113

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České
  republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou ustanovení § 23 odst.
  3, § 73 odst. 3 věty poslední a § 51 odst. 1 písm. j), která nabývají
  účinnosti dnem 1. ledna 2005.

  Zaorálek v. r.

  Špidla v. r.

  Příl.1

  Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě
-----------------------------------------------------------------
Číselný kód       Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
-----------------------------------------------------------------

01-04, 07, 08, 10-12, - Potraviny   včetně   nápojů   (vyjma
1302, 15-17, 19-21,   alkoholických, vymezených  zvláštním
2201, 2202, 2209, 23,  právním předpisem;^70))
25           živá zvířata, semena a rostliny
            a přísady případně krmiva; voda

            mimo zboží zařazeného do číselných kódů:
            0306, 0307, 1213, 1214, 1704, 210111,
            210112, 2203-2208
-----------------------------------------------------------------
28-30, 40, 48, 56,  - Radiofarmaka, sorbit pro  diabetiky,
61 62          aspartam,  sacharin  a  jeho  soli,
            antibiotika, farmaceutické výrobky - jen
            používané pro zdravotní péči, prevenci
            nemocí a léčbu pro humánní lékařské účely.
-----------------------------------------------------------------
Ex - 4818       - Dětské pleny.
-----------------------------------------------------------------
Ex - 6111       - Dětské pleny.
-----------------------------------------------------------------
Ex - 6209       - Dětské pleny.
-----------------------------------------------------------------
Ex - 49        - Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde
            reklama nepřesahuje 50 % plochy, obrázková
            alba,  obrázkové  knihy,  předlohy  ke
            kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či
            rukopisné, kartografické  výrobky všech
            druhů  včetně atlasů,  nástěnných map,
            topografických plánů  a globusů, kromě
            tiskovin plně  nebo podstatně určených
            k reklamě.
-----------------------------------------------------------------
01- 96        - Zdravotnické prostředky podle zvláštních
            právních předpisů,^71) včetně náhradních
            dílů, u kterých je čestným prohlášením
            doloženo, že zboží  náleží k určitému
            zdravotnickému prostředku  k ošetřování
            nemocných, vyjma zboží kapitoly 24.
-----------------------------------------------------------------
48, 64, 66, 84, 85, 87 - Zboží pro osobní používání nemocnými ke
90, 91          zmírnění následků nemocí, jež není
             zdravotnickým prostředkem podle zvláštních
             právních předpisů, a to:
             - Braille papír
             - Bílé hole pro  nevidomé a částečně
              vidící osoby
             - Osobní a kuchyňské váhy s hlasovým
              výstupem pro nevidomé a částečně vidící
              osoby
             - Manipulační  stroje a  zařízení pro
              přepravu těžce zdravotně postižených
              osob upoutaných na vozíku
             - Psací stroje a stroje na zpracování
              textu  (slovní  procesory)  upravené
              k používání  nevidomými  a  částečně
              vidícími  osobami   nebo  osobami
              s amputovanou  nebo  ochrnutou horní
              končetinou
             - Elektronické kalkulačky s hlasovým nebo
              hmatovým  výstupem  pro  nevidomé
              a částečně vidící osoby a elektronické
              počítací  stroje  s  hlasovým  nebo
              hmatovým  výstupem  pro  nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Počítače  speciálně  upravené  pro
              nevidomé  a  částečně  vidící osoby
              s hlasovým nebo hmatovým výstupem nebo
              hardwarovým adaptérem pro zvětšování
              písma a obrazu,  a jejich jednotky
              a přídavná zařízení s hlasovým nebo
              hmatovým  výstupem  nebo hardwarovým
              adaptérem pro zvětšování písma a obrazu
             - Braillská  počítačová  tiskárna  pro
              nevidomé  a částečně  vidící osoby,
              klávesnice pro  nevidomé a částečně
              vidící osoby a jiné výstupní a vstupní
              jednotky  počítače  pro  zpracování
              hmatového písma
             - Jednotky počítačů a přídavná zařízení
              k počítačům umožňující jejich ovládání
              osobami se sníženou jemnou motorikou
              nebo amputovanými končetinami
             - Telefony a videotelefony konstruované
              pro použití neslyšícími osobami
             - Zvětšovače  televizního  obrazu  pro
              nevidomé a částečně vidící osoby
             - Speciální  akustické  nebo  vizuální
              přístroje  pro  neslyšící,  nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Ruční ovládání nožních pedálů, ruční
              páky, včetně řadicí páky, pro tělesně
              postižené osoby
             - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící
              osoby s hmatovým nebo hlasovým výstupem
              s pouzdrem jiným než z drahých kovů
              a vibrační  a světelné  hodinky pro
              neslyšící osoby
             - Vibrační  a  světelné  budíky  pro
              neslyšící osoby a budíky s hlasovým
              nebo hmatovým výstupem pro nevidomé
              a částečně vidící osoby
             - Části  a  součásti  těchto výrobků,
              u kterých  je  čestným  prohlášením
              doloženo, že zboží náleží k určitému
              výše uvedenému druhu zboží.
-----------------------------------------------------------------
94            - Dětské sedačky do automobilů.
-----------------------------------------------------------------

06022090         - stromy, zákrsky, keře a keříky, též
              roubované,  těch  druhů, které rodí
              jedlé ovoce a ořechy
-----------------------------------------------------------------

  Číselným kódem Harmonizovaného systému se rozumí číselný kód popisu
  vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1.
  lednu 2004.

  Pokud je před číselným kódem uvedena poznámka ex, znamená to, že
  snížené sazbě daně podléhá pouze zboží v této příloze výslovně uvedené.

  Novinami se pro účely tohoto zákona rozumí deníky a zpravodajské
  periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem
  a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů.

  Příl.2

  Seznam služeb podléhajících snížené sazbě

  - Opravy zdravotnických prostředků, uvedených v Příloze č. 1 k tomuto
  zákonu.

  - Opravy invalidních vozíků, zařazené v SKP 35.43.92.

  - Shromažďování, úprava a rozvod vody zařazené v SKP 41, odvádění a
  čištění odpadních vod a ostatní služby zařazené v SKP 90.01.

  - Ubytovací služby zařazené v SKP 55.

  - Stavební a montážní práce zařazené v SKP 45 spojené s výstavbou,
  rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro sociální bydlení,
  včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako
  jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.

  - Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
  zařazená v SKP 60, která zahrnuje osobní železniční a silniční dopravu,
  ostatní pozemní osobní dopravu, podzemní dopravu a dopravu lanovými
  dráhami včetně dopravy visutými lanovkami a lyžařskými vleky.

  - Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
  zařazená v SKP 61, která zahrnuje osobní lodní dopravu cestujících a
  jejich zavazadel.

  - Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel
  zařazená v SKP 62, která zahrnuje osobní leteckou přepravu cestujících
  a jejich zavazadel.

  - Zdravotní péče, zařazená v SKP 85.1, pokud není osvobozena od daně
  podle § 58.

  - Sociální péče, zařazená v SKP 85.32, pokud není osvobozena od daně
  podle § 59.

  - Úklidové práce prováděné v domácnostech, zařazené v SKP 74.70.12 a
  74.70.13.

  - Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany
  zařazené v SKP 85.3 nebo 95.0.

  - Kulturní činnosti zařazené v SKP 92, které zahrnují vstupné na
  výstavy,  koncerty,  filmová a divadelní představení, ohňostroje,
  vyhlídkové věže, do zábavných parků, cirkusů, muzeí, zoologických a
  botanických zahrad, historických objektů a obdobné.

  - Umělecké a ostatní zábavné služby zařazené v SKP 92.3, které zahrnují
  činnosti  spisovatelů,  skladatelů,  herců,  interpretů estrádních
  kabaretních, malířů, sochařů, řezbářů, cizelérů, výtvarníků a podobných
  samostatných umělců.

  - Pohřebnictví a související služby, zařazené v SKP 93.03, které
  zahrnují provoz pohřebních ústavů a krematorií, včetně dodání zboží
  přímo souvisejícího s poskytováním těchto služeb.

  - Sportovní činnost zařazená v SKP 92.6.

  - Ostatní rekreační činnost zařazená v SKP 92.72, 92.72.1, 92.72.11 a
  92.72.12. Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých
  a parních lázní zařazené v SKP 93.04.

  Pro uplatnění snížené sazby daně se používá Standardní klasifikace
  produkce platná k 1. lednu 2003.

  Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob v určeném
  dopravním spojení podle předem stanovených jízdních řádů, schválených
  podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
  předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších
  předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění
  pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve
  znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 388/2000 Sb., Ministerstva
  dopravy a spojů o veřejné linkové osobní dopravě, a tarifních a
  přepravních podmínek, kdy cestující nastupují a vystupují na předem
  určených zastávkách nebo místech.

  Stavbami pro sociální bydlení se rozumí domovy důchodců, dětské domovy,
  ústavy sociální péče a podobná zařízení určená pro trvalé nebo
  přechodné ubytování oprávněných osob.

  Příl.3

  Seznam plnění, při jejichž provádění se veřejnoprávní subjekt považuje
  vždy za osobu povinnou k dani

  - Dodání vody, plynu, tepla, chladu a elektřiny.

  - Dodání nového zboží vyrobeného nebo nakoupeného za účelem dodání v
  nezměněném stavu.

  - Služby telekomunikační uvedené v kódu SKP 64.

  - Doprava pozemní a potrubní nákladní, doprava pozemní osobní uvedená v
  kódu SKP 60.

  - Doprava vodní osobní a nákladní uvedená v kódu SKP 61.

  - Doprava letecká pravidelná a nepravidelná osobní a nákladní doprava
  uvedená v kódu SKP 62.

  - Skladování, přístavní a letištní služby v kódu SKP 63.

  - Služby cestovních kanceláří a agentur, průvodcovské služby uvedené v
  kódu SKP 63.

  - Reklamní služby uvedené v kódu SKP 74.

  - Služby pořádání výstav, veletrhů a kongresů, uvedené v kódu SKP 74.

  - Služby prodejen pro zaměstnance, kantýn, závodních a podobných
  jídelen uvedené v kódu SKP 55

  - Služby provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání ze zákona
  jiné než osvobozené od daně podle § 53 zákona.

  - Plnění uskutečněná Státním zemědělským intervenčním fondem týkající
  se  dodání zemědělských a potravinářských výrobků podle předpisů
  platných pro činnost tohoto fondu.

  Příl.4

  Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti
-----------------------------------------------------------------
Číselný kód        Název zboží
Harmonizovaného
systému popisu
číselného
označování zboží
-----------------------------------------------------------------
A) Umělecká díla
-----------------------------------------------------------------
5805 - Tapisérie  zhotovené ručně  podle originální  předlohy
    poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

6304 - Nástěnné  textilie, zhotovené  ručně podle  originální
    předlohy poskytnuté umělcem, nejvýše však v osmi kopiích.

9701 - Obrazy, malby, kresby, koláže, a podobná výtvarná díla,
    zhotoveny zcela  výhradně ručně umělcem,  kromě plánů
    a výkresů  pro architektonické,  technické, průmyslové,
    obchodní, topografické nebo podobné účely, ručně dekorované
    a zhotovené  předměty,  divadelní  kulisy,  ateliérová
    a podobná malovaná pozadí.

9702 - Původní rytiny, tisky a litografie, které jsou zhotoveny
    umělcem bezprostředním přetiskem v omezeném počtu exemplářů
    v černobílém nebo barevném provedení a to výhradně ručně
    nikoli mechanickým nebo fototechnickým postupem.

9703 - Původní plastiky a sochy z jakéhokoliv materiálu, pokud
    byly zcela zhotoveny umělcem; odlévané sochy do 8 kusů,
    pokud výroba probíhá pod dohledem umělce nebo jeho právního
    zástupce.
-----------------------------------------------------------------
B) Sběratelské předměty
-----------------------------------------------------------------
9704 - Poštovní známky,  výplatní známky nebo  kolky, obálky
    frankované a opatřené poštovním razítkem prvního dne emise
    známky,  poštovní  ceniny  a  obdobné  frankované  či
    nefrankované předměty, pokud nejsou zákonným platidlem ani
    nejsou zamýšleny k použití jako zákonné platidlo.

9705 - Sbírky a sběratelské předměty zoologického, botanického,
    mineralogického,     anatomického     historického,
    archeologického, paleontologického,  etnografického nebo
    numismatického zájmu.
-----------------------------------------------------------------
C) Starožitnosti
-----------------------------------------------------------------

9706 - Jiné předměty než umělecká díla nebo sběratelské předměty,
    pokud jsou starší 100 let.
-----------------------------------------------------------------

  Vybraná ustanovení novel

  Čl.XI zákona č. 635/2004 Sb.

  Přechodná ustanovení

  1. Pro uplatnění daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před
  nabytím účinnosti tohoto zákona platí dosavadní právní předpisy.

  2. Městské části v územně členěném statutárním městě (městské obvody) a
  městské části Hlavního města Prahy, které jsou samostatnými osobami
  povinnými k dani, se stávají plátci ke dni účinnosti tohoto zákona,
  pokud statutární město nebo Hlavní město Praha, jehož jsou součástí,
  bylo plátcem podle dosavadních předpisů.

  Čl. XII zákona č. 545/2005 Sb.

  Přechodné ustanovení

  Opravu základu daně ve výši daně podle ustanovení § 42 odst. 1 písm. d)
  nelze provést za ta plnění, za něž již byla daň jakýmkoli způsobem ze
  státního rozpočtu vrácena.

  1) Směrnice Rady 77/388/EHS, ve znění směrnice Rady 91/680/EHS.

  2) § 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č.
  353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

  3) § 26 a 29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
  pozdějších předpisů.

  4) Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o
  technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve
  znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

  4a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
  komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
  zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
  zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  5) § 476 obchodního zákoníku.

  6) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  7) § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších
  předpisů.

  8) § 61 a 233 obchodního zákoníku.

  9) § 61 a 259 obchodního zákoníku.

  10) § 829 a násl. občanského zákoníku.

  10a) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon
  o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

  10b) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

  11a) § 7 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
  pozdějších předpisů.

  11b) § 9 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.

  11) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
  zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 42/1992
  Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v
  družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

  12) § 114 a násl. obchodního zákoníku.

  13) § 227 a násl. obchodního zákoníku.

  14) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se
  vydává celní kodex Společenství.

  15) § 409 a násl. obchodního zákoníku.

  16) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění zákona č.
  120/2001 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

  17) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
  věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb.

  18) § 663 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.

  19) § 536 obchodního zákoníku.

  19a) Například čl. 201 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  19b) Čl. 202 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  19c) Čl. 50 až čl. 53 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  19d) Například čl. 37 nařízení Rady (EHS) č. 918/93.

  20) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších
  předpisů.

  21) Čl. 2 Doporučení komise 1994/820/ES ze dne 19. října 1994 o
  právních aspektech elektronické výměny informací.

  22) § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
  pozdějších předpisů.

  23) § 33 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  24) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

  24a) Čl. 170 bod 2 písmeno c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  25) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

  26) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
  zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

  27) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické
  vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým
  prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve
  znění pozdějších předpisů.

  28) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění zákona č.
  517/2002 Sb. a zákona č. 225/2003 Sb.

  29) § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování
  rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.

  30) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb.

  31) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 231/2001 Sb.

  32) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.

  33) § 313 obchodního zákoníku.

  34) § 682 obchodního zákoníku.

  35) § 692 obchodního zákoníku.

  36) Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších
  předpisů.

  37) Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních
  fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  38) Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve
  znění pozdějších předpisů.

  39) § 66 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
  řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  40) § 118 a 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

  42) § 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
  vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

  43) § 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

  44) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
  výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
  školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů.

  44a) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
  dalších  zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
  předpisů.

  44b) Například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o
  změně některých zákonů.

  44c) Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění
  rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání.

  44d) § 38 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb.

  44e) Příloha č. 1 vyhlášky č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví další
  studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a
  důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých
  školách, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě uvedenými v jiném
  seznamu vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

  44f) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se
  stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek, či další jiný
  podobný seznam.

  45) Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966
  Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. Zákon č.
  160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních,
  ve znění pozdějších předpisů.

  46) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a
  doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  47) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
  předpisů.

  48) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
  znění pozdějších předpisů.

  48a) Čl. 161, čl. 145 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  48b) Čl. 793 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93.

  49) Nařízení Rady č. 918/83 (EHS) ze dne 28. března 1983 o systému
  Společenství pro osvobození od cla, ve znění pozdějších předpisů.

  49a) Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a
  zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
  a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  50) § 3 odst. 1 zákona o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb.

  51) § 31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  52) § 33 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 259/1994 Sb.,
  zákona č. 149/1995 Sb. a zákona č. 168/1998 Sb.

  53) § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č.
  492/2000 Sb.

  54) § 43 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  55)  Například  vyhláška  č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o
  diplomatických stycích, vyhláška č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a
  imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška č. 32/1969 Sb.,
  o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška č. 40/1987 Sb., o
  Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška č. 52/1956 Sb., o přístupu
  Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace
  spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených
  národů  dne  13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení
  Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o
  výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference
  o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních
  věcí č. 36/2001 Sb. m. s., o přijetí Dohody o právním postavení
  Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního
  personálu.

  56) Čl. 1 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických
  stycích.

  57) Čl. 1 vyhlášky č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních
  stycích.

  58) Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství.

  59) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  60) Zákon č. 310/1999 Sb., o pobytu ozbrojených sil jiných států na
  území České republiky.

  61) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti
  cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve
  znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
  podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  62) § 39 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  63) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné
  osoby, ve znění pozdějších předpisů.

  64) § 69 a násl., § 254 a násl. obchodního zákoníku.

  65) § 33 odst. 12 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  66) § 2 odst. 2 písm. c) a d) obchodního zákoníku.

  66a) Například čl. 222 bod 1 písmeno a) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

  67) § 47 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  68) § 63 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  69) § 64 zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  70) Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými
  toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů.

  71) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a změně
  některých dalších zákonů.

  Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na zdravotnické prostředky, ve znění zákona č. 336/2001 Sb. a zákona č.
  251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č.191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
  implantabilní zdravotnické prostředky ve znění zákona č. 337/2001 Sb. a
  zákona č. 251/2003 Sb.

  Nařízení vlády č. 286/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
  na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

 

Datum uveřejnění: 1. května 2004 Poslední změna: 4. května 2006 Počet shlédnutí: 7100