LEGISLATIVA

149/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

             149/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 13. dubna 2005, 
     kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., 
  kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření 
     společné organizace trhu se škrobem, ve znění 
         nařízení vlády č. 543/2004 Sb. 
 
   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním 
zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona 
č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., 
zákona č. 237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb., a k provedení 
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 
Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 
85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé 
postupy při provádění opatření  společné organizace trhu se 
škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb., se mění takto: 
 
   1. V § 1 písm. a) se slova "kvóty bramborového škrobu" 
nahrazují slovy "kvóty bramborového škrobu1)". 
 
   2. V § 1 písm. e) se slova "doplňkové národní dotace pro 
hospodářský rok 2004/2005 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková 
dotace")" nahrazují slovy "národní doplňkovou platbu k přímým 
podporám formou dotace k výsledku hospodaření pro hospodářský rok 
2005/2006 pěstitelům brambor (dále jen "doplňková platba")". 
 
   3. V poznámce pod čarou č. 1 se slova "Nařízení Komise (ES) 
č. 97/95 ze dne 17. ledna 1995, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1766/92, pokud jde o minimální 
cenu a vyrovnávací platbu, která se vyplatí producentům brambor, 
a nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim kvót pro 
výrobu bramborového škrobu." nahrazují slovy "Nařízení Komise (ES) 
č. 2236/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1868/94, kterým se stanoví režim 
kvót pro výrobu bramborového škrobu.". 
 
   4. Poznámka č. 2 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"2) Čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1868/1994.". 
 
   5. V § 3 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: 
 
   "(4)  Národní produkční  kvóta bramborového  škrobu pro 
hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 2006/2007 je stanovena 
předpisem Evropských společenství.2) 
 
   (5) Pro hospodářský rok 2005/2006 a pro hospodářský rok 
2006/2007 Fond  přidělí subkvóty výrobcům  způsobem uvedeným 
v předpise Evropských společenství.2) Ustanovení § 5 až 7 se 
použije obdobně.". 
 
   6. V § 4 odst. 1 se slova "ke stanovení nové subkvóty 
žadateli nebo" zrušují. 
 
   7. V § 4 odst. 2 se za slova "hospodářský rok 2004/2005" 
vkládají slova " , hospodářský rok 2005/2006 a hospodářský rok 
2006/2007". 
 
   8. V § 4 se doplňují odstavce 6 až 12, které znějí: 
 
   "(6) Fond přidělí rezervu podle odstavce 1 výrobci na základě 
jeho žádosti. 
 
   (7) Lhůta pro podání žádosti o rezervu podle odstavce 6 činí 
30 kalendářních dnů následujících po dni zveřejnění výše rezervy 
stanovené Fondem podle odstavce 5. Žádost o rezervu se podává 
Fondu na formuláři vydaném Fondem. Součástí žádosti o rezervu je 
doklad  prokazující  výrobní  kapacitu  výrobce  v  množství 
odpovídajícím součtu přidělené subkvóty a požadavku výrobce na 
její zvýšení. 
 
   (8) Žádost o rezervu podle  odstavců 6 a 7 Fond zamítne, 
obsahuje-li požadavek na množství vyšší, než je výše rezervy 
stanovená Fondem podle odstavce 5. 
 
   (9) Fond rozdělí rezervu mezi výrobce jako subkvótu na období 
stanovené předpisem Evropských společenství2) 
a) v souladu s požadavkem výrobce uvedeným v žádosti o rezervu 
  podle odstavců 6 a 7, jestliže součet množství požadovaných 
  všemi výrobci je nižší nebo stejný jako rezerva, nebo 
b) poměrně, podle výše subkvót přiděleným výrobcům, jestliže 
  součet množství požadovaných všemi výrobci v žádosti o rezervu 
  je vyšší než rezerva. 
 
   (10) Fond zvýší výrobci subkvótu podle odstavce 9, jestliže 
výrobce 
a) do 60 dnů ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že smluvně zajistil 
  závazky, vyplývající z dodávek brambor potřebných k výrobě 
  bramborového škrobu od pěstitelů, vzniklé v souvislosti se 
  zvýšením subkvóty z rezervy, 
b) v případě zvýšení rezervy na základě uzavření škrobárny podle 
  odstavce 4 do 60 dnů  ode dne zvýšení subkvóty prokáže, že 
  smluvně zajistil závazky vyplývající z pěstitelských smluv mezi 
  uzavřenou škrobárnou a pěstiteli, kteří po uzavření škrobárny 
  nadále pokračují v pěstování brambor. 
 
   (11) Pokud výrobce ve  stanovené lhůtě Fondu neprokáže 
požadované skutečnosti (odstavec  10), Fond výrobci subkvótu 
nezvýší; zjistí-li Fond, že výrobce sdělil nepravdivé nebo neúplné 
údaje, účinky zvýšení subkvóty výrobci zanikají dnem, v němž Fond 
toto své zjištění výrobci sdělí. 
 
   (12) Fond sdělí skutečnosti  podle odstavce 10 výrobci 
neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne zjištění uvedené 
skutečnosti.". 
 
   9. V § 5 odst. 1 se písmena b) a c) zrušují. 
 
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b). 
 
   10. V § 5 odst. 4 se věta první a druhá nahrazuje větami 
"Výrobce podává žádost o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") 
Fondu na jím vydaném  formuláři. Splnění podmínek uvedených 
v odstavci 1 písm. b) výrobce stvrzuje podpisem prohlášení na 
formuláři vydaném Fondem.". 
 
   11. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 
 
               "§ 9 
 
   Výrobce podává žádost o prémii pro výrobce (dále jen "žádost 
o prémii") Fondu5) po ukončení zpracování brambor v příslušném 
hospodářském roce, nejpozději však do 31. srpna následujícího 
hospodářského roku; žádost o prémii podává výrobce za uplynulý 
hospodářský rok na formuláři vydaném Fondem. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.". 
 
   12. V § 10 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Žádost 
o registraci v seznamu schválených výrobců se podává Fondu na jím 
vydaném formuláři.". 
 
   13. § 11 zní: 
 
               "§ 11 
 
          Žádost o vydání osvědčení 
         o poskytnutí výrobní náhrady 
 
   Schválený  výrobce  podává  žádost  o  vydání osvědčení 
o poskytnutí výrobní náhrady7) (dále jen "osvědčení") společně 
s prohlášením dodavatele základního  výrobku8) Fondu, na jím 
vydaných formulářích. Prohlášení dodavatele základního výrobku,8) 
které  se týká  výrobku s  kódem kombinované nomenklatury9) 
3505 10 50, se podává rovněž na formuláři vydaném Fondem.". 
 
   14. V § 12 odst. 1 písm. a) se slova " , jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 7 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři 
vydaném Fondem,". 
 
   15. V § 12 odst. 1 písm. b) se slova " , jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 8 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři 
vydaném Fondem,". 
 
   16. V § 12 odst. 1 písm. c) se slova " , jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 9 k tomuto nařízení," nahrazují slovy "na formuláři 
vydaném Fondem,". 
 
   17. V nadpisu části šesté se slovo "dotace" nahrazuje slovem 
"platba". 
 
   18. V nadpisu § 13a se slovo "dotace" nahrazuje slovem 
"platby". 
 
   19. § 13a zní: 
 
               "§ 13a 
 
   Fond  zveřejní sazbu  doplňkové platby  pro rok  2005, 
přepočtenou podle obsahu škrobu v bramborách, nejpozději do 30. 
září 2005, a to nejméně v jednom deníku s celostátní působností 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup.". 
 
   20. V nadpisu § 13b se slovo "dotaci" nahrazuje slovem 
"platbu". 
 
   21. V § 13b odst. 1 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem 
"platbu". 
 
   22. V § 13b odst. 2 a 3 se slovo "dotaci" nahrazuje slovem 
"platbu". 
 
   23. V § 13b odst. 5 se slovo "dotace" nahrazuje slovem 
"platby". 
 
   24. Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"10) Čl. 3 nařízení Komise (ES) č. 2236/2003.". 
 
   25. V § 14 odst. 1 se písmena d) a f) zrušují. 
 
Dosavadní písmena e), g) a h) se označují jako písmena d) až f). 
 
   26. V § 14 odst. 2 písm. a) se slova " , zásobě pšeničného 
škrobu, nákupu pšeničného škrobu, uvádění pšeničného škrobu na trh 
a vývozu pšeničného škrobu" zrušují. 
 
   27. V § 14 odstavec 3 zní: 
 
   "(3) Výrobce poskytuje Fondu informace podle odstavců 1 a 2 
na jím vydaných formulářích.". 
 
   28. Přílohy č. 1 až 11 se zrušují. 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 


 

Datum uveřejnění: 13. dubna 2005 Poslední změna: 23. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3539