LEGISLATIVA

148/2008 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.

148

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. dubna 2008,

kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb.,
o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy,
a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování
zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených
pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., k provedení § 2c odst. 2 písm. b) tohoto zákona, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. I

Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 se za slova "poskytnutí dotace na zalesnění" vkládají slova "pro příslušný kalendářní rok".

2. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "doručení žádosti o poskytnutí dotace na" zrušují.

3. V § 3 odst. 2 písm. f) se za slova "písmene e)" vkládají slova ", k) a l)".

4. V § 3 odst. 2 písm. f) se slova "doručení žádosti o poskytnutí dotace na" zrušují.

5. V § 4 odst. 1 a 2 se slova "v rámci jednotné žádosti11)" zrušují.

Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.

6. V § 6 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

7. V § 6 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše neklesne v období ode dne doručení žádosti o poskytnutí dotace na zalesnění do 14. května kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž bylo provedeno zalesnění, pod 90 % minimálního počtu jedinců jednotlivých druhů dřevin na 1 ha pozemku, jde-li o obnovu lesa a zalesňování, stanoveného vyhláškou upravující podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa15).".

8. V § 7 odst. 1 se slova "sníží dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami na základě zjištěné plochy o dvojnásobek zjištěného rozdílu, pokud tento rozdíl přesahuje 3 %, ale ne více než 30 % zjištěné plochy" nahrazují slovy "dotaci na zalesnění listnatými nebo jehličnatými dřevinami poskytne pouze na zjištěnou plochu, pokud tento rozdíl nepřesahuje 30 %".

9. V § 7 odst. 2 se slova "odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "odst. 2 písm. c)".

10. V § 7 odst. 2 písm. a) se číslo "10" nahrazuje číslem "5".

11. V § 7 odst. 2 písm. b) se číslo "20" nahrazuje číslem "10".

12. V § 7 odst. 3 se slova "odst. 1 písm. b)" nahrazují slovy "odst. 2 písm. c)".

13. V § 7 odstavec 4 zní:

"(4) Zjistí-li Fond porušení podmínky stanovené v § 6 odst. 1 písm. b) pro poskytnutí dotace na péči o lesní porost a náhrady za ukončení zemědělské výroby, spočívající v tom, že počet životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše klesl

a)
pod 80 % do 70 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 10 %,

b)
pod 70 % do 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby sníží o 20 %,

c)
pod 60 %, dotaci na péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby neposkytne.".

14. V § 7 odst. 6 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

15. V § 7 odst. 7 se slova "písm. d)" nahrazují slovy "písm. c)".

16. V § 8 odst. 2 se slova "písm. c)" nahrazují slovy "písm. b)".

17. V § 8 odst. 2 písm. a) se číslo "10" nahrazuje číslem "5".

18. V § 8 odst. 2 písm. b) se číslo "20" nahrazuje číslem "10".

19. V § 8 odst. 2 písm. c) se číslo "50" nahrazuje číslem "30".

20. V § 8 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 24 zrušuje.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě určených pro energetické využití

Čl. II

Nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 1 se na konci písmene b) slovo "nebo" zrušuje.

2. V § 8 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem ", nebo".

3. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"d)
restituce15a).

____________________________________
15a)
Například zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. května 2008 Poslední změna: 4. května 2008 Počet shlédnutí: 2779