LEGISLATIVA

169/2010 Sb.

Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.

169

VYHLÁŠKA

ze dne 18. května 2010,

kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí
zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění vyhlášky č. 179/2008 Sb.


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 178/2009 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na novém řádku doplňují slova "Směrnice Komise 2009/141/ES ze dne 23. listopadu 2009, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy arzenu, teobrominu, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. a Abrus precatorius L.".

2. V příloze č. 2 body 1, 10, 14 a 15 včetně vysvětlivek znějí:

(Body nejsou v digitální podobě)

3. V příloze č. 2 se bod 34 Kroton - Croton tiglium L. zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2010.


Ministr:

Ing. Šebesta v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. července 2010 Poslední změna: 5. června 2010 Počet shlédnutí: 964