LEGISLATIVA

304/2005 Sb.

Nařízení vlády ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování

             304/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 29. června 2005, 
     kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., 
       o integrovaném registru znečišťování 
 
   Vláda nařizuje podle § 47 odst. 1 a 2 zákona č. 76/2002 Sb., 
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném 
registru  znečišťování a  o změně  některých zákonů  (zákon 
o integrované prevenci): 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru 
znečišťování, se mění takto: 
 
   1. V § 4 se slova "současně s údaji do integrovaného registru 
znečišťování podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení" nahrazují slovy 
"prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu veřejně 
přístupného dálkovým přístupem na elektronické adrese podle § 3 
odst. 2". 
 
   2. V příloze č. 1 bodě 49 se v kolonce "ohlašovací práh pro 
emise do vody (kg/rok)" vkládají slova "200 (jako BTEX)a". 
 
   3. V příloze č. 1 v části "Poznámky" se slova "c/ Jako 
anorganické sloučeniny." zrušují. 
 
   4. V příloze č. 2 v části "Poznámky" se slova "c/ Jako 
anorganické sloučeniny." zrušují. 
 
                Čl.II 
 
              Účinnost 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 
 
             Předseda vlády: 
            Ing. Paroubek v. r. 
 
         Ministr životního prostředí: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 

 

Datum uveřejnění: 29. června 2005 Poslední změna: 13. srpna 2005 Počet shlédnutí: 3384