LEGISLATIVA

147/2008 Sb.

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

147

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. dubna 2008

o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství1) podmínky poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu (dále jen "titul zachování hospodářského souboru") ve formě částečné kompenzace újmy vzniklé ze snížení hospodářského využití lesů v oblastech Natura 2000, vymezených zákonem o ochraně přírody a krajiny2).


§ 2

Podmínky zařazení do titulu zachování hospodářského souboru

(1) Do titulu zachování hospodářského souboru může být podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podporu rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)3), zařazen

a)
vlastník pozemku určeného k plnění funkcí lesa, vymezeného lesním zákonem jako lesní pozemek4) (dále jen "lesní pozemek"),

b)
sdružení vlastníků lesního pozemku, jde-li o sdružení s právní subjektivitou, nebo

c)
spoluvlastník lesního pozemku, a to za podmínky písemného souhlasu spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5),

(dále jen "žadatel").

(2) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit porostní skupinu6) na lesním pozemku, která nejméně z 50 % své výměry leží na území Natura 20002) a nenachází se v katastrálních územích hlavního města Prahy7) (dále jen "vybraná porostní skupina").

(3) Do titulu zachování hospodářského souboru lze zařadit vybranou porostní skupinu, která má alespoň jednu etáž6), jež splňuje následující podmínky:

a)
náleží do jednoho z podporovaných porostních typů hospodářského souboru8) uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b)
je ve věku alespoň začátku doby obnovy; pro účely tohoto nařízení se začátek doby obnovy vypočte jako rozdíl mezi obmýtní dobou a polovinou obnovní doby8),

(dále jen "zvolená etáž").

(4) V případě víceetážové vybrané porostní skupiny musí parciální plocha zvolené etáže, uvedená v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově6) (dále jen "plán nebo osnova"), popřípadě součet parciálních ploch zvolených etáží, dosahovat alespoň 50 % výměry vybrané porostní skupiny.

(5) Žadatel musí mít platný plán nebo osnovu pro vybranou porostní skupinu uloženy v digitální formě v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (dále jen "datový sklad").

(6) Žadatel v terénu viditelně označí hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, a to způsobem, který popíše v projektu na titul zachování hospodářského souboru, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 3

Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru

(1) Žádost o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru (dále jen "žádost o zařazení") doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května prvního roku příslušného dvacetiletého období.

(2) Žádost o zařazení se podává na období 20 let, které začíná dnem 1. ledna prvního roku dvacetiletého období, na které je podávána žádost o zařazení.

(3) Součástí žádosti o zařazení je

a)
závazek žadatele, že po stanovenou dobu bude plnit podmínky tohoto nařízení na zařazené výměře vybrané porostní skupiny,

b)
výpis z katastru nemovitostí pro pozemek, na kterém se nachází vybraná porostní skupina, který není starší 3 měsíců,

c)
písemný souhlas spoluvlastníků většiny spoluvlastnických podílů5), jde-li o žadatele podle § 2 odst. 1 písm. c),

d)
potvrzení Ministerstva životního prostředí o splnění podmínky uvedené v § 2 odst. 2, na formuláři vydaném Fondem,

e)
souhlas žadatele s využitím dat z plánu nebo osnovy předaných do datového skladu pro účely správních řízení v rámci titulu zachování hospodářského souboru,

f)
projekt na formuláři vydaném Fondem, jehož náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

g)
kopie lesnické mapy6) v měřítku 1 : 10 000 s vyznačením hranic vybrané porostní skupiny,

h)
kopie katastrální mapy včetně části okolních parcel s vyznačením vybrané porostní skupiny.

(4) Fond rozhodne o zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, jestliže jsou splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

(5) V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne zařazení žadatele do titulu zachování hospodářského souboru podle odstavce 4 nelze v žádosti o zařazení zvýšit výměru vybrané porostní skupiny.

(6) Požádá-li žadatel o vyřazení z titulu zachování hospodářského souboru, Fond žadatele vyřadí, a pokud mu byla na základě jeho žádosti poskytnuta dotace, Fond uloží její vrácení, nejde-li o změnu podle § 7 odst. 2 nebo § 9 odst. 3.


§ 4

Žádost o poskytnutí dotace na titul zachování
hospodářského souboru

(1) Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel každoročně po dobu 20 let Fondu na jím vydaném formuláři pro příslušný kalendářní rok, a to do 15. května9) kalendářního roku, za který má být dotace poskytnuta.

(2) Je-li žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, dotace se za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství1) sníží, popřípadě bude žádost o poskytnutí dotace zamítnuta.

(3) Žadatel, který je zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,

a)
uvede v žádosti o poskytnutí dotace výměru a jednoznačnou identifikaci6) vybrané porostní skupiny, na kterou žádá o poskytnutí dotace, popřípadě údaj o prováděné obnově a označení pozemku, popřípadě pozemků v katastru nemovitostí, na kterých se vybraná porostní skupina nachází,

b)
předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci vybrané porostní skupiny, zařazené do titulu zachování hospodářského souboru, nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru; v případě změny porostního typu hospodářského souboru u zvolené etáže v rámci vybrané porostní skupiny uvede odborný lesní hospodář v oznámení nový porostní typ hospodářského souboru,

c)
v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině doručí spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o prováděné obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci6) této etáže, datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do titulu zachování hospodářského souboru, podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.


§ 5

Podmínky poskytnutí dotace na titul zachování
hospodářského souboru

Dotace na titul zachování hospodářského souboru se poskytne, jestliže

a)
je žadatel zařazen do titulu zachování hospodářského souboru,

b)
Fond nezjistil u žadatele porušení podmínek titulu zachování hospodářského souboru v příslušném roce vedoucí ke snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace,

c)
ve zvolené etáži vybrané porostní skupiny nebo v rámci případné obnovy zvolené etáže vybrané porostní skupiny je po celou dobu trvání závazku zachován zařazený porostní typ hospodářského souboru,

d)
v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v obnovené etáži dodrženo převažující zastoupení hlavní dřeviny, popřípadě dodržen tvar lesa u lesa nízkého8), nejpozději v době zajištění následného porostu10); za převažující zastoupení se pro účely tohoto nařízení považuje zastoupení hlavní dřeviny alespoň o 5 % vyšší než kterékoli jiné dřeviny v obnovené etáži,

e)
v případě provádění obnovy zvolené etáže ve vybrané porostní skupině je v posledním roce trvání závazku dodrženo v obnovené etáži vybrané porostní skupiny převažující zastoupení hlavní dřeviny, popřípadě dodržen tvar lesa u lesa nízkého8),

f)
jsou v terénu viditelně označeny hranice vybrané porostní skupiny, které nejsou jednoznačně identifikovatelné, v souladu s projektem na titul zachování hospodářského souboru, po celou dobu trvání závazku,

g)
žadatel, který současně zemědělsky obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů11) (dále jen "evidence půdy"), se zaváže hospodařit a hospodaří v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele.


§ 6

Výše dotace

(1) Sazba dotace na titul zachování hospodářského souboru činí 60 EUR na 1 hektar vybrané porostní skupiny za kalendářní rok.

(2) Výši platby Fond vypočte jako součin výměry vybrané porostní skupiny na lesním pozemku, na kterou je poskytována dotace na titul zachování hospodářského souboru, a sazby uvedené v odstavci 1.

(3) Fond poskytne dotaci v měně České republiky; sazba dotace podle odstavce 1 se přepočte podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se platba poskytuje.


§ 7

Změna vybrané porostní skupiny

(1) Má-li žadatel v průběhu příslušného dvacetiletého období zájem o zařazení nové vybrané porostní skupiny do titulu zachování hospodářského souboru podle § 2, podá na tuto vybranou porostní skupinu novou žádost o zařazení pro nové dvacetileté období. Plnění podmínek se posuzuje u nové vybrané porostní skupiny zařazené do nového dvacetiletého období samostatně.

(2) Jestliže žadatel prokáže, že v průběhu příslušného dvacetiletého období došlo ke snížení celkové výměry zařazené do titulu zachování hospodářského souboru na základě

a)
restituce12),

b)
provedení pozemkové úpravy13),

c)
zásahu vyšší moci14),

d)
provedení změn v plánu nebo osnově u vybrané porostní skupiny, jestliže touto změnou nedošlo ke snížení celkové výměry o více než 15 % výměry vybrané porostní skupiny zařazené do tohoto titulu v rozhodnutí podle § 3 odst. 4, pokud nedošlo ke snížení výměry v důsledku prodeje,

e)
zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

f)
obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav,

Fond žadateli poskytne dotaci za kalendářní rok, v němž došlo ke snížení výměry, s přihlédnutím k původní nesnížené výměře uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.

(3) Jestliže v průběhu příslušného dvacetiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry na základě jiných skutečností než těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, poskytne Fond dotaci sníženou o poměrnou část odpovídající snížení výměry a zároveň rozhodne o vrácení dotace na výměru, o kterou byla původní výměra snížena.

(4) Žadatel podá Fondu žádost o snížení zařazené výměry, jestliže ke snížení výměry zařazené do tohoto titulu došlo v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3 v období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Je-li žádost podána po tomto datu, Fond usnesením řízení o žádosti zastaví. Pro oznámení zásahu vyšší moci platí lhůty upravené přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)14).

(5) Žadatel podá Fondu současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žádost o změnu zařazení, v níž uvede požadované snížení zařazené výměry v důsledku skutečností uvedených v odstavci 2 nebo 3, s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 4.

(6) Fond na základě žádosti o změnu zařazení podané podle odstavce 4 nebo 5 rozhodne o zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím ke změně výměry. Podá-li žadatel žádost o změnu zařazené výměry, ve které snižuje výměru podle odstavce 2 nebo 3 zařazenou do titulu zachování hospodářského souboru o veškerou zařazenou výměru, rozhodne Fond o vyřazení žadatele z titulu zachování hospodářského souboru; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.

(7) V případě změny identifikace vybrané porostní skupiny podá žadatel v dalším roce po prvním roce platnosti nového plánu nebo osnovy, současně s žádostí o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, žádost o změnu zařazení, ve které uvede původní identifikaci i identifikaci z nového plánu nebo osnovy, které žadatel předal v digitální podobě do datového skladu; Fond na základě žádosti o změnu zařazení rozhodne o změně zařazení do titulu zachování hospodářského souboru s přihlédnutím k ohlášené změně identifikace.

(8) V prvním roce platnosti nového platného plánu nebo osnovy pro vybranou porostní skupinu Fond při kontrole v daném roce ke změně nepřihlíží; případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.


§ 8

Snížení nebo neposkytnutí dotace

(1) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 4 odst. 3 písm. c), sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(2) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. c), ale změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže je v mezích seznamu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, sníží dotaci o 50 % a od roku porušení Fond nadále poskytne dotaci ve výši 50 % dotace, a to na výměru celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(3) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil podmínku uvedenou v § 5 písm. f), sníží dotaci za příslušný kalendářní rok, vypočtenou podle § 6, o 3 %.

(4) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 5 písm. g) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení z nedbalosti17), bude mu dotace v rámci titulu zachování hospodářského souboru snížena podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě jejich dílů vedených v evidenci půdy na žadatele (dále jen "celková výměra"), bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1, 2 nebo 3, snížena o 1 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1, 2 nebo 3, snížena o 3 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1, 2 nebo 3, snížena o 5 %.

(5) Pokud žadatel poruší v souvislosti s plněním podmínky uvedené v § 5 písm. g) jakoukoliv podmínku uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení úmyslně18), bude mu dotace v rámci titulu zachování hospodářského souboru snížena nebo mu nebude poskytnuta podle rozsahu výměry, na které byla podmínka porušena, a to

a)
v rozsahu nižším nebo rovném 3 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1, 2 nebo 3, snížena o 20 %,

b)
v rozsahu vyšším než 3 % a nižším nebo rovném 30 % z celkové výměry bude dotace, vypočtená podle § 6 a po případném uplatnění odstavce 1, 2 nebo 3, snížena o 50 %,

c)
v rozsahu vyšším než 30 % z celkové výměry nebude dotace, vypočtená podle § 6, poskytnuta.


§ 9

Vrácení dotace a vyřazení z titulu zachování
hospodářského souboru

(1) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. c) a pokud se nejedná o změnu porostního typu hospodářského souboru etáže v mezích seznamu uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na výměru celé vybrané porostní skupiny, na které byla podmínka porušena.

(2) Zjistí-li Fond, že u vybrané porostní skupiny byla v průběhu příslušného dvacetiletého období porušena podmínka podle § 5 písm. d) nebo e), vyřadí Fond vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru a žadatel je povinen vrátit dotaci poskytnutou na výměru celé vybrané porostní skupiny, jíž se porušení podmínky týká.

(3) Fond neuloží vrácení dotace, nesplní-li žadatel závazek podle § 3 odst. 3 písm. a) v důsledku

a)
restituce12),

b)
provedení pozemkové úpravy13),

c)
zřízení stavby ve veřejném zájmu15), nebo

d)
obnovy katastrálního operátu16), nebyla-li provedena na podkladě výsledků pozemkových úprav.

(4) Fond neuloží vrácení dotace, dojde-li u žadatele k nesplnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. a) v případě stanoveném v přímo použitelném předpise Evropských společenství19), v důsledku převodu nebo přechodu vlastnického práva všech zařazených porostních skupin fyzické osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace20) anebo v důsledku převodu nebo prodeje celého podniku21) a jestliže se právní nástupce zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku dříve obhospodařovaného žadatelem písemně zaváže v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek tohoto titulu.

(5) Jestliže se nabyvatel písemně zavázal v plném rozsahu pokračovat v plnění podmínek titulu zachování hospodářského souboru na nabyté výměře podle odstavce 3 a došlo-li v průběhu období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen do tohoto titulu, ke snížení zařazené výměry podle § 7 odst. 3 nebo k porušení jiných podmínek tohoto titulu na výměře, na kterou byla dotace poskytnuta, rozhodne Fond o vrácení poměrné části dotace nabyvatelem za období, na které byl původní žadatel nebo nabyvatel zařazen.

(6) Rozhodl-li Fond o vrácení dotace nebo její části, žadatel vrátí dotaci na příslušný bankovní účet Fondu, ze kterého mu byla poskytnuta.


§ 10

Společná ustanovení

(1) Jestliže nebyly dodrženy podmínky stanovené tímto nařízením v důsledku zásahu vyšší moci14), ustanovení § 8 a 9 se neuplatní.

(2) Fond při výpočtu číselných údajů podle tohoto nařízení použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.


§ 11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května 2008.


Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.


Ministr zemědělství:

Mgr. Gandalovič v. r.


____________________________________________________________
1)
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1975/2006 ze dne 7. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, pokud jde o provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
2)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Čl. 46 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.
4)
§ 3 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
5)
§ 139 odst. 2 občanského zákoníku.
6)
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
7)
Příloha k zákonu č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
8)
Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.
9)
Čl. 8 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006.
10)
§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.
11)
§ 3a až 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb.
12)
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
13)
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Čl. 47 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
15)
§ 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
16)
§ 13 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
17)
Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
18)
Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004.
19)
Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 1974/2006.
20)
§ 68 obchodního zákoníku.
21)
§ 476 až 488i obchodního zákoníku.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 147/2008 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 147/2008 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

 

Datum uveřejnění: 1. května 2008 Poslední změna: 4. května 2008 Počet shlédnutí: 2666