LEGISLATIVA

6/2010 Sb.

Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn

6/2010 Sb.

  PŘEDSEDA VLÁDY

  vyhlašuje úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o
  životním prostředí, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 132/2000
  Sb., zákonem č. 6/2005 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb. a zákonem č.
  380/2009 Sb.

  ZÁKON

  o právu na informace o životním prostředí

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1

  Předmět úpravy

  (1)  Tento  zákon  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropských
  společenství^1) a upravuje zabezpečení práva na přístup k informacím o
  životním  prostředí  a  na včasné a úplné informace o životním
  prostředí^1a), na vytvoření podmínek pro výkon tohoto práva a podporu
  aktivního zpřístupňování informací o životním prostředí ze strany
  povinných subjektů. Stanoví

  a) podmínky výkonu práva na včasné a úplné informace o životním
  prostředí, jimiž disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo
  které jsou k dispozici pro tyto subjekty,

  b) přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterými
  disponují povinné subjekty podle tohoto zákona nebo které jsou k
  dispozici pro tyto subjekty,

  c) základní podmínky a lhůty pro zpřístupňování informací a důvody, pro
  které mohou povinné subjekty podle tohoto zákona odepřít zpřístupnění
  informace,

  d) aktivní zpřístupňování informací o životním prostředí a podporu
  používání zařízení umožňující dálkový přístup,

  e) pravidla pro zřízení infrastruktury pro prostorová data pro účely
  politik životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít
  vliv  na  životní  prostředí  a  zpřístupňování prostorových dat
  prostřednictvím síťových služeb na Národním geoportálu INSPIRE (dále
  jen „geoportál“),

  f) vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti ochrany životního prostředí.

  (2)  Zpřístupňování  údajů  získaných  pro  statistické  účely a
  zpřístupňování statistických informací se řídí zvláštním zákonem^2).

  § 2

  Vymezení pojmů

  Pro účely tohoto zákona se rozumí

  a) informacemi o životním prostředí (dále jen „informace“) informace v
  jakékoliv technicky proveditelné podobě, které vypovídají zejména o

  1. stavu a vývoji životního prostředí, o příčinách a důsledcích tohoto
  stavu,

  2.  připravovaných nebo prováděných činnostech a opatřeních a o
  uzavíraných dohodách, které mají nebo by mohly mít vliv na stav
  životního prostředí a jeho složek,

  3. stavu složek životního prostředí, včetně geneticky modifikovaných
  organismů, a o interakci mezi nimi, o látkách, energii, hluku, záření,
  odpadech včetně radioaktivních odpadů a dalších emisích do životního
  prostředí, které ovlivňují nebo mohou ovlivňovat jeho složky, a o
  důsledcích těchto emisí,

  4. využívání přírodních zdrojů a jeho důsledcích na životní prostředí a
  rovněž údaje nezbytné pro vyhodnocování příčin a důsledků tohoto
  využívání a jeho vlivů na živé organismy a společnost,

  5. vlivech staveb, činností, technologií a výrobků na životní prostředí
  a veřejné zdraví a o posuzování vlivů na životní prostředí,

  6. správních řízeních ve věcech životního prostředí, posuzování vlivů
  na životní prostředí, peticích a stížnostech v těchto věcech a jejich
  vyřízení a rovněž informace obsažené v písemnostech týkajících se
  zvláště chráněných součástí přírody a dalších součástí životního
  prostředí chráněných podle zvláštních předpisů,

  7. ekonomických a finančních analýzách použitých v rozhodování a
  dalších opatřeních a postupech ve věcech životního prostředí, pokud
  byly pořízeny zcela nebo zčásti z veřejných prostředků,

  8. stavu veřejného zdraví, bezpečnosti a podmínkách života lidí, pokud
  jsou nebo mohou být ovlivněny stavem složek životního prostředí,
  emisemi nebo činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

  9. stavu kulturních a architektonických památek, pokud jsou nebo mohou
  být  ovlivněny  stavem  složek životního prostředí, emisemi nebo
  činnostmi, opatřeními a dohodami podle bodu 2,

  10. zprávách o provádění a plnění právních předpisů v oblasti ochrany
  životního prostředí,

  11. mezinárodních, státních, regionálních a místních strategiích a
  programech, akčních plánech apod., jichž se Česká republika účastní, a
  zprávách o jejich plnění,

  12. mezinárodních závazcích týkajících se životního prostředí a o
  plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, jimiž je Česká
  republika vázána,

  13. zdrojích informací o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů;

  b) povinnými subjekty

  1. správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních
  samosprávných celků^3),

  2. právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních
  předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se
  přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí^4),

  3. právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty
  uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito
  subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito
  subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a
  jeho jednotlivých složek (dále jen „pověřená osoba“);

  c) zpřístupňováním informací jejich poskytování jakoukoliv technicky
  proveditelnou formou jednotlivým právnickým nebo fyzickým osobám, jež o
  ně požádaly, (dále jen „žadatel“), přímé nahlížení do písemností nebo
  jiných souborů informací, pořizování výpisů, opisů nebo kopií žadatelem
  v sídle nebo v jiných prostorách povinných subjektů a informování o
  způsobech a metodách získání jednotlivých informací;

  d) aktivním zpřístupňováním informací jejich poskytování neomezenému
  okruhu subjektů, aniž by bylo třeba podat žádost;

  e) prostorovými daty data, včetně jejich identifikovatelných skupin, v
  elektronické podobě, která přímo nebo nepřímo odkazují na určitou
  polohu nebo zeměpisnou oblast na území České republiky a v případě
  dohody s jiným členským státem Evropské unie i v rámci jeho území;

  f) infrastrukturou pro prostorová data prostorová data a služby
  založené na prostorových datech, metadata, technické požadavky, dohody
  o  sdílení přístupu k prostorovým datům a službám založeným na
  prostorových datech a jejich využívání, procesy a postupy koordinace a
  sledování,  využívání  prostorových  dat  a služeb založených na
  prostorových datech;

  g) interoperabilitou možnost kombinace prostorových dat a vzájemné
  komunikace  mezi  službami založenými na prostorových datech bez
  opakovaných ručních zásahů tak, aby bylo dosaženo soudržného výsledku a
  aby byla zvýšena přidaná hodnota prostorových dat a služeb založených
  na prostorových datech;

  h) zpřístupňováním dat zpřístupňování prostorových dat a metadat
  neomezenému okruhu subjektů prostřednictvím

  1. poskytování prostorových dat a metadat na geoportál z vlastního
  internetového rozhraní s využitím služeb založených na prostorových
  datech, nebo

  2. předávání prostorových dat a metadat na geoportál;

  i)  technickými požadavky technické požadavky přijaté na základě
  předpisu Evropských společenství^1) na zpřístupňování dat s pravidly
  pro vytvoření a aktualizaci metadat, monitorování a podávání zpráv,
  služby založené na prostorových datech, interoperabilitu a harmonizaci
  prostorových  dat  a  služeb  založených na prostorových datech,
  oprávněného přístupu k prostorovým datům, které obsahují minimální
  výkonnostní požadavky na služby založené na prostorových datech a
  zajišťují soudržnost prostorových dat.

  § 3

  Žádost o poskytnutí informace

  (1) Žadatel může za účelem získání informace o životním prostředí
  požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí.
  Svou žádost nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně,
  telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou
  formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má
  být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

  (2) V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je
  žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu
  upřesnění. Ve výzvě musí být určeno, v jakém směru je třeba žádost
  upřesnit. Žadatel je povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do
  15 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má se za
  to, že od své žádosti upustil.

  (3) V případě žádosti podané telefonicky, pokud ji nelze neprodleně
  vyřídit, je povinný subjekt oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné
  formě. Pro tento případ platí ustanovení o upřesnění žádosti přiměřeně.

  § 4

  Žádost podaná nepříslušnému povinnému subjektu

  V případě, že je žádost podána u povinného subjektu, jenž nemá dotyčnou
  informaci k dispozici a současně nemá podle zvláštních právních
  předpisů povinnost takovou informaci mít, sdělí žadateli bez zbytečného
  odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou
  informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout. Pokud je dotazovanému
  povinnému  subjektu  známo, který povinný subjekt má požadovanou
  informaci k dispozici, postoupí mu žádost ve lhůtách stanovených ve
  větě první a uvědomí o tom žadatele.

  § 5

  Zveřejněná informace

  (1) Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může
  povinný subjekt nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí
  informace  sdělit  žadateli údaje umožňující vyhledání a získání
  zveřejněné informace. To neplatí, pokud žadatel uvedl, že nemá možnost
  získat zveřejněnou informaci jiným způsobem.

  (2) Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace,
  povinný subjekt mu ji poskytne.

  § 6

  Způsob a forma zpřístupnění informace

  (1) Žadatel může v žádosti navrhnout formu, případně způsob, jichž má
  být použito při zpřístupnění informace. Pokud žádá o zpřístupnění
  informace na technickém nosiči dat, je povinen uhradit jeho cenu nebo
  přiložit k žádosti technicky použitelný nosič dat.

  (2) Pokud žadatel formu nebo způsob podle odstavce 1 neurčí, případně
  pokud takové formy nebo způsobu nelze ze závažných důvodů využít, zvolí
  se způsob a forma zpřístupnění informace s ohledem na splnění účelu
  žádosti o zpřístupnění informace a její optimální využití žadatelem. V
  pochybnostech se využije především formy a způsobu, jež byly žadatelem
  využity k podání žádosti. Pokud povinný subjekt zpřístupní informaci
  byť i jen částečně v jiné než požadované formě, musí tento svůj postup
  odůvodnit.

  § 7

  Lhůta pro zpřístupnění informace

  (1) Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději
  do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti
  výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O
  takových okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před
  uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.

  (2) V případě uvedeném v § 3 odst. 2 tohoto zákona počíná lhůta pro
  zpřístupnění informace běžet dnem doručení upřesněné žádosti.

  § 8

  Omezení přístupu k informacím

  (1) Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy

  a) o ochraně utajovaných informací^5),

  b) o ochraně osobních^6) nebo individuálních údajů^2) a o ochraně
  osobnosti^7),

  c) o ochraně duševního vlastnictví^8),

  d) o ochraně obchodního tajemství^9).

  (2) Zpřístupnění informace může být rovněž odepřeno, pokud

  a) byla povinnému subjektu předána osobou, která k tomu nebyla podle
  zákona povinna a nedala předchozí písemný souhlas k zpřístupnění této
  informace,

  b) by zpřístupnění této informace mohlo mít nepříznivý vliv na ochranu
  životního prostředí v místech, kterých se informace týká,

  c) žadatel se domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení
  (vyšetřování)  v  trestních  věcech^10),  nebo se informace týká
  neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných
  správních deliktech,

  d) žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně a žadatel,
  ač byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil,
  nebo jde o anonymní žádost.

  (3) Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud

  a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů,

  b) žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,

  c) žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici,

  d) se týká vnitřních pokynů povinného subjektu, které se vztahují
  výhradně k jeho vnitřnímu chodu.

  (4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené
  za obchodní tajemství, pokud

  a) se požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele
  na životní prostředí,

  b) hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí,

  c) požadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů.

  (5) Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o
  původci činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující
  životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o trestném činu,
  přestupku nebo jiném správním deliktu.

  (6) Pokud je to možné, zpřístupní se požadovaná informace po vyloučení
  těch skutečností, které zakládají důvod pro odepření zpřístupnění
  informace podle odstavců 1 a 2. O takovém zásahu a jeho důvodu musí být
  žadatel vždy při zpřístupnění informace uvědoměn.

  (7) Právo odepřít zpřístupnění informace trvá pouze po dobu, po kterou
  trvá důvod odepření.

  (8) Je-li odepřeno zpřístupnění informace v případech uvedených v
  odstavci 3 písm. a), sdělí povinný subjekt žadateli údaj o odhadu doby
  potřebné na zpracování nebo vyhodnocení požadovaných údajů, a pokud
  tuto činnost neprovádí sám, i identifikační údaje osoby, která má tuto
  činnost provést.

  (9) Jde-li o žádost o poskytnutí informace o emisích vypouštěných nebo
  vyzařovaných do životního prostředí, nelze použít důvody odepření
  zpřístupnění informace uvedené v odstavci 1 písm. b) a d) a v odstavci
  2 písm. a) a b).

  § 9

  Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace

  (1) Pokud povinný subjekt žádosti o zpřístupnění informace, byť i jen
  zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro zpřístupnění informace
  rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Je-li povinným subjektem
  pověřená osoba, která není podle zvláštních právních předpisů oprávněna
  vydávat rozhodnutí, vydá rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
  povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo
  pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3.

  (2) Rozhodnutí se nevydává v případě anonymní žádosti, nebo pokud
  žadatel podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil svou žádost, ač k
  tomu byl řádně a včas vyzván.

  (3) Jestliže povinný subjekt ve stanovené lhůtě neposkytl informace či
  nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít.

  (4) Obdobně jako v odstavci 3 se postupuje v případě, kdy žadatel
  nesouhlasí s vyloučením těch skutečností, které zakládají důvod pro
  odepření  zpřístupnění  informace  podle § 8 odst. 1 a 2 před
  zpřístupněním informace.

  § 10

  Bližší podmínky zpřístupňování informací

  (1) Informace se zpřístupňují v pracovní době příslušných povinných
  subjektů, případně ve zvlášť stanovených úředních hodinách.

  (2) Každý má právo nahlížet do listin a pořizovat si z nich výpisy nebo
  opisy. Každý má rovněž právo, je-li to provozně možné, na pořízení
  kopií listin.

  (3) Povinné subjekty jsou v souvislosti se zpřístupňováním informací
  oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené
  s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním
  informací žadateli.

  (4) Povinné subjekty zpracují veřejně přístupný sazebník úhrad podle
  odstavce 3 s uvedením podmínek, za nichž se úhrady vybírají, popřípadě
  za nichž je možno od vybírání úhrad upustit.

  § 10a

  Aktivní zpřístupňování informací

  (1) Povinné subjekty zpracovávají informace vztahující se k jejich
  působnosti a vytvářejí nezbytné technické a další podmínky pro aktivní
  zpřístupňování informací.

  (2) Povinné subjekty jsou povinny v rozsahu stanoveném tímto zákonem
  vést  a  aktualizovat  elektronické databáze obsahující informace
  vztahující se k jejich působnosti. Tato povinnost neplatí pro pověřenou
  osobu, pokud informace podle odstavce 1 vede v elektronické databázi
  povinný subjekt, který pověřenou osobu založil, zřídil, řídí nebo
  pověřil, popřípadě s níž má uzavřenu dohodu podle § 2 písm. b) bodu 3.

  (3)  Elektronické  databáze podle odstavce 2 musí být přístupné
  prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup.

  (4) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují informace zejména způsobem
  umožňujícím dálkový přístup a dále prostřednictvím vlastní ediční a
  publikační činnosti.

  (5) Povinné subjekty aktivně zpřístupňují zejména

  a)  koncepce, politiky, strategie, plány a programy týkající se
  životního  prostředí  a  zprávy  o jejich provádění, pokud jsou
  zpracovávány,

  b) zprávy o stavu životního prostředí, pokud jsou zpracovávány,

  c) souhrny údajů o sledování činností, které mají nebo by mohly mít
  vliv na stav životního prostředí a jeho složek,

  d) správní rozhodnutí v případě, že je jeho vydání podmíněno vydáním
  stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
  podle zvláštního právního předpisu^10a),

  e) dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí
  podle zvláštního právního předpisu^10b),

  f)  hodnocení rizik týkající se životního prostředí, pokud jsou
  zpracovávány,

  g) dohody o poskytování služeb podle § 2 písm. b) bodu 3.

  (6) Ministerstvo životního prostředí dále aktivně zpřístupňuje

  a) seznam informací, které mají mít povinné subjekty k dispozici s
  uvedením, u jakého povinného subjektu lze informace získat,

  b)  mezinárodní  smlouvy  a  dohody,  právní předpisy Evropských
  společenství,  zákony a další právní předpisy v oblasti ochrany
  životního prostředí a zprávy o jejich provádění a plnění, pokud jsou
  zpracovávány.

  (7) Pokud jsou informace uvedené v tomto ustanovení již prokazatelně
  přístupné prostřednictvím zařízení umožňujících dálkový přístup, mohou
  povinné subjekty na takto zveřejněné informace odkázat.

  § 10b

  Zpřístupňování informací při mimořádných událostech

  V případě mimořádné události je veřejnost, které hrozí nebezpečí,
  varována podle zvláštních právních předpisů^10c).

  § 11

  Povinnost jiných osob zpřístupňovat informace

  Zvláštní zákon může stanovit případy, kdy je jiná osoba povinna
  zpřístupňovat informace^11). Zvláštní zákon může rovněž určit odchylné
  způsoby a podmínky zpřístupňování informací^12). Právo na informace o
  životním prostředí podle tohoto zákona však nelze omezit nebo vyloučit.

  § 11a

  Geoportál

  (1) Ministerstvo životního prostředí spravuje geoportál, který je
  informačním systémem veřejné správy a je přístupný prostřednictvím
  portálu veřejné správy. Povinné subjekty prostřednictvím geoportálu
  zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených v
  prováděcím právním předpise, která povinné subjekty tvoří, přijímají,
  spravují nebo aktualizují.

  (2)  Ministerstvo  životního  prostředí prostřednictvím geoportálu
  zajišťuje zejména

  a) zpřístupňování dat,

  b) služby založené na prostorových datech,

  c) služby elektronického obchodu,

  d) sdílení prostorových dat ve veřejné správě,

  e) informování o využívání infrastruktury pro prostorová data.

  (3) Ministerstvo životního prostředí na geoportálu zpřístupní i jiná
  prostorová data než ta, jejichž témata jsou uvedena v prováděcím
  právním předpise, pokud o to povinný subjekt požádá a pokud jsou
  splněny  technické požadavky. Ministerstvo životního prostředí na
  geoportálu zpřístupní i data osoby, která není povinným subjektem (dále
  jen „jiný poskytovatel prostorových dat“), pokud o to jiný poskytovatel
  prostorových dat požádá nebo tak stanoví jiný právní předpis a pokud
  jsou splněny technické požadavky.

  (4) Služby založené na prostorových datech jsou služby

  a) vyhledávací, které umožňují vyhledání prostorových dat a služeb
  založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících
  metadat a umožňují zobrazení obsahu metadat,

  b) prohlížecí, které umožňují alespoň zobrazit, procházet, přiblížit,
  oddálit,  posouvat nebo překrývat zobrazitelná prostorová data a
  zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat,

  c) stahování dat, které umožňují stažení úplných prostorových dat nebo
  jejich částí a tam, kde je to prakticky možné, přímý přístup k nim,

  d)  transformační,  které  umožňují,  aby  prostorová  data byla
  transformována za účelem dosažení interoperability,

  e) umožňující spuštění služeb založených na prostorových datech, které
  umožňují spuštění služeb uvedených v písmenech a) až d).

  (5) Transformační služby musí být kombinovatelné s dalšími službami
  založenými na prostorových datech a zajišťovat interoperabilitu.

  (6) Vyhledávací služby umožňují vyhledání prostorových dat a služeb
  založených na prostorových datech podle alespoň těchto vyhledávacích
  kritérií nebo jejich kombinací:

  a) klíčová slova,

  b) klasifikace prostorových dat a služeb založených na prostorových
  datech,

  c) kvalita a platnost prostorových dat,

  d) stupeň souladu s technickými požadavky,

  e) zeměpisná poloha,

  f) podmínky pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na
  prostorových datech a podmínky pro jejich použití,

  g) povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat, kteří vytváří,
  spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a služby založené
  na prostorových datech.

  (7) Metadata zahrnují informace o

  a) souladu prostorových dat s technickými požadavky,

  b) podmínkách pro přístup k prostorovým datům a službám založeným na
  prostorových datech a jejich používání,

  c) kvalitě a platnosti prostorových dat,

  d) povinných subjektech a jiných poskytovatelích prostorových dat,
  kteří vytvářejí, spravují, aktualizují a distribuují prostorová data a
  služby založené na prostorových datech,

  e) omezení přístupu a o důvodech takového omezení.

  § 11b

  Pravidla zpřístupňování dat

  (1) Povinný subjekt zpřístupňuje data v souladu s technickými požadavky
  bez  podání žádosti. Obdobně zpřístupňuje data jiný poskytovatel
  prostorových dat. Pro zpřístupňování dat z geoportálu se nepoužijí
  ustanovení § 3 až 7 a § 9.

  (2) Obce zpřístupňují data, pouze pokud tvorbu těchto dat ukládá
  zvláštní právní předpis. V případě územně členěných statutárních měst a
  hlavního města Prahy se věta první použije obdobně pro městské obvody
  nebo městské části. Územně členěná statutární města a hlavní město
  Praha zpřístupňují data odpovídající alespoň jednomu z témat uvedených
  v prováděcím právním předpise bez omezení.

  (3) Povinnost zpřístupňovat data má pouze pořizovatel prostorových dat,
  nikoliv držitel jejich kopií. Pořizovatelem prostorových dat se rozumí
  povinný subjekt, který prostorová data sám vytváří nebo nechává
  vytvořit jiným subjektem pro účely výkonu veřejné správy. Pokud
  pořizovatel  prostorových  dat přijímá prostorová data od jiného
  subjektu, zpřístupňuje prostorová data v souladu s autorskými právy.

  (4) Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat k jimi
  pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových datech
  vytvářejí a aktualizují metadata, která předávají na geoportál. Povinný
  subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat jsou povinni zajistit, že
  prostorovým datům jimi zpřístupněným na geoportál odpovídají metadata k
  nim vytvořená. Prováděcí právní předpis stanoví lhůty, ve kterých musí
  povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových dat vytvořit metadata
  k jim pořízeným prostorovým datům a službám založeným na prostorových
  datech.

  (5)  Povinné  subjekty vedou evidenci o veřejném využívání jimi
  vytvářených,  spravovaných,  přijímaných  nebo  aktualizovaných
  prostorových datech a zpřístupňují ji Ministerstvu životního prostředí.
  Způsob vedení evidence a zpřístupňování stanoví prováděcí právní
  předpis.  Evidence  je předávána Ministerstvu životního prostředí
  prostřednictvím služby na geoportálu vždy do konce února za předchozí
  kalendářní rok. Povinnost uchovávat neaktuální prostorová data mají ty
  povinné subjekty, které neuchovávají prostorová data podle zvláštního
  právního  předpisu^12a); metadata k neaktuálním prostorovým datům
  povinné  subjekty  zpřístupňují  na  geoportál. Způsob uchovávání
  neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování metadat k neaktuálním
  prostorovým datům stanoví prováděcí právní předpis.

  § 11c

  Přístup k prostorovým datům

  (1) Data zpřístupněná prostřednictvím geoportálu jsou veřejně přístupná
  dálkovým přístupem. Povinný subjekt a jiný poskytovatel prostorových
  dat zpřístupňují data na základě nevýhradní licenční nebo podlicenční
  smlouvy  (dále jen „licenční smlouva“) podle zvláštního právního
  předpisu^12b), jejíž návrh je součástí jím zpřístupňovaných metadat.
  Pokud povinný subjekt nebo jiný poskytovatel nepředá jako součást
  metadat návrh licenční smlouvy, zpřístupňují se prostorová data a
  služby založené na prostorových datech na základě vzorové licenční
  smlouvy,  kterou  Ministerstvo  životního  prostředí  uveřejní na
  geoportálu.

  (2) Licenční smlouva obsahuje zejména

  a) označení povinného subjektu nebo jiného poskytovatele prostorových
  dat, v případě fyzické osoby uvedením jména, příjmení a bydliště a v
  případě právnických osob názvem právnické osoby, uvedením právní formy,
  sídla, identifikačního čísla a daňového identifikačního čísla,

  b) označení nabyvatele, u fyzické osoby uvedením jména, příjmení, data
  narození a bydliště a u právnické osoby uvedením názvu, právní formy,
  sídla, identifikačního čísla a daňového čísla,

  c) informace o předpokládaném způsobu využívání prostorových dat a
  služeb založených na prostorových datech,

  d) předmět smlouvy, kterým se rozumí přesný název prostorových dat nebo
  služby založené na prostorových datech,

  e) v případě služeb stahování dat dobu platnosti smlouvy,

  f) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových
  datech, které stanoví prováděcí právní předpis,

  g) cenu za zpřístupňovaná prostorová data a služby založené na
  prostorových datech, platební a fakturační podmínky,

  h) v případě bezplatného zpřístupnění prostorových dat nebo služby
  založené  na  prostorových datech uvedení informace o bezplatném
  zpřístupnění včetně právního předpisu, na jehož základě jsou bezplatně
  zpřístupněny, a hodnoty dat a služeb vyjádřené podle platných předpisů.

  (3) Prostorová data a služby založené na prostorových datech mohou být
  zpřístupněny za úplatu, pokud dále není stanoveno jinak. Prostorová
  data  povinných subjektů a jiných poskytovatelů prostorových dat
  odpovídající tématům v prováděcím právním předpise a služby založené na
  prostorových datech mohou být zpoplatněny částkou, která nepřesáhne
  minimální výši nezbytnou k zajištění potřebné kvality a zpřístupňování
  prostorových dat a služeb založených na prostorových datech.

  (4) Vyhledávací a prohlížecí služby založené na prostorových datech
  včetně  dat  jsou  zpřístupňovány  bezplatně.  Data  zpřístupněná
  prohlížecími službami založenými na prostorových datech mohou být ve
  formě zabraňující opětovnému využití pro obchodní účely. V případě
  průběžně aktualizovaných dat velkého objemu lze zpoplatnit i prohlížecí
  služby založené na prostorových datech; v takovém případě se odstavec 3
  věta druhá použije obdobně. Rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého
  objemu stanoví prováděcí právní předpis.

  (5) Každý může pro placení úhrad za zpřístupněná prostorová data a
  služby založené na prostorových datech využít službu elektronického
  obchodu na geoportálu. Služby elektronického obchodu na geoportálu lze
  využít i pro úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, opatřením
  technických nosičů dat a s odesláním žadateli.

  (6) Orgány veřejné správy, státní příspěvkové organizace a organizační
  složky státu zřízené nebo založené ministerstvy pro plnění úkolů, které
  mají vliv na životní prostředí, mají k prostorovým datům povinných
  subjektů, která odpovídají tématům uvedeným v prováděcím právním
  předpisu a jsou zpřístupněna na geoportálu, bezplatný přístup v plném
  rozsahu.

  (7) Pro přístup institucí, orgánů, agentur Evropských společenství,
  orgánů veřejné správy jiných členských zemí Evropské unie k prostorovým
  datům povinných subjektů, pokud tato data slouží k plnění jejich
  povinností  podávat zprávy podle předpisů Evropských společenství
  týkajících se životního prostředí, se použije odstavec 6 obdobně.

  (8) Přístup orgánů zřízených mezinárodními dohodami, jejichž smluvními
  stranami jsou Evropská společenství a členské státy, k prostorovým
  datům  povinných  subjektů  je  možný  na základě vzájemnosti a
  rovnoprávnosti, pokud tato prostorová data slouží k plnění jejich
  úkolů, které by mohly mít vliv na životní prostředí.

  § 11d

  Omezení a odepření přístupu k prostorovým datům

  (1) Přístup k prostorovým datům bude odepřen, pokud by tím byla
  porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského, práv
  souvisejících s právem autorským nebo zvláštního práva pořizovatele
  databáze.

  (2)  Přístup  veřejnosti  k  prostorovým  datům  prostřednictvím
  vyhledávacích  služeb  lze omezit, pokud je to v zájmu veřejné
  bezpečnosti, zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních vztahů.
  Přístup k prostorovým datům zpřístupněným prostřednictvím prohlížecích
  služeb,  služeb  stahování  dat, transformačních služeb a služeb
  umožňujících spuštění služeb založených na prostorových datech lze
  omezit orgánům veřejné správy z důvodů uvedených ve větě první a
  přístup veřejnosti i z důvodů uvedených v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2
  písm. a) až c). Přístup veřejnosti je možné omezit, pouze pokud veřejný
  zájem na omezení přístupu převažuje nad veřejným zájmem na zpřístupnění
  prostorových dat. Na základě důvodů uvedených v § 8 odst. 1 písm. a),
  b) a d) a § 8 odst. 2 písm. a) a b) nelze omezit přístup k informacím o
  emisích do životního prostředí.

  (3) Omezení přístupu provede povinný subjekt nebo jiný poskytovatel
  prostorových dat v případě prostorových dat umístěných na internetových
  rozhraních  zpřístupněných  prostřednictvím  geoportálu. V případě
  prostorových dat umístěných na geoportálu provede omezení přístupu
  ministerstvo. Omezení přístupu a jeho zdůvodnění Ministerstvo životního
  prostředí zveřejní v obou případech na geoportálu. Povinný subjekt a
  jiný poskytovatel prostorových dat informuje ministerstvo o potřebě
  omezení přístupu, které provádí ministerstvo, a o provedeném omezení
  přístupu, které provedli sami, a to včetně sdělení důvodů, které mají
  vést nebo vedly k omezení přístupu.

  § 11e

  Ministerstvo životního prostředí

  Ministerstvo životního prostředí

  a) je kontaktním místem pro styk s Evropskou komisí,

  b) zasílá zprávy podle příslušných předpisů Evropských společenství^1),

  c) zpřístupňuje prostorová data, která jsou přístupná prostřednictvím
  geoportálu, pro evropský geoportál INSPIRE provozovaný Evropskou komisí
  na úrovni Evropských společenství,

  d) zpřístupňuje evidenci podle § 11b odst. 5 veřejnosti a Evropské
  komisi prostřednictvím geoportálu,

  e) koordinuje infrastrukturu ve spolupráci s ústředními správními
  úřady, právnickými osobami sdružujícími osoby působící v oblasti
  prostorových dat a právnickými osobami sdružujícími územní samosprávné
  celky.

  § 12

  Zpráva o stavu životního prostředí

  (1) Vláda České republiky projednává a schvaluje zprávu o stavu
  životního prostředí České republiky jedenkrát za rok. Tato zpráva
  obsahuje zejména informace o kvalitě životního prostředí a o zátěžích,
  které na životní prostředí působí.

  (2) Po projednání a schválení předloží vláda České republiky zprávu o
  stavu životního prostředí k projednání Parlamentu.

  (3) Nejpozději do tří měsíců od svého schválení musí být tato zpráva
  zveřejněna.

  § 13

  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

  (1) Ústřední správní úřady

  a) v mezích své působnosti vytvářejí podmínky pro realizaci a rozvoj
  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a

  b) zajišťují odpovídající vzdělanost a informovanost svých zaměstnanců
  v oblasti životního prostředí.

  (2) Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a
  tělovýchovy spolu s dalšími ústředními správními úřady, kraje a obce v
  samostatné  působnosti  jsou  povinny  podporovat  environmentální
  vzdělávání, výchovu a osvětu vycházející z principů udržitelného
  rozvoje zajišťované prostřednictvím státních i nestátních organizací.

  (3) Ministerstvo životního prostředí

  a) zpracovává Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a
  osvěty v České republice (dále jen „Státní program“) a předkládá jej
  vládě ke schválení,

  b) garantuje, koordinuje a aktualizuje Státní program prostřednictvím
  akčních plánů na příslušná léta a

  c) podporuje rozvoj osvěty vedoucí k preventivní ochraně životního
  prostředí (dále jen „environmentální poradenství“).

  (4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  a) zodpovídá za zařazení environmentální výchovy ve smyslu udržitelného
  rozvoje do základních pedagogických dokumentů a

  b) podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti
  ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

  (5) Kraje v samostatné působnosti

  a)  zpracovávají,  koordinují  a  aktualizují  krajské  koncepce
  environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (dále jen „krajská
  koncepce“) vycházející ze Státního programu a

  b) podporují rozvoj environmentálního poradenství.

  (6) Kraje umožňují obcím v samostatné působnosti podílet se na
  realizaci  krajských koncepcí a vytvářet v této oblasti vlastní
  programy.

  (7) Orgány veřejné správy s výjimkou organizačních složek státu mohou k
  podpoře  environmentálního  vzdělávání, výchovy a osvěty zřizovat
  zvláštní fondy.

  § 14

  Použití předpisů o správním řízení a soudní ochrana

  (1) Předpisy o správním řízení^13) se použijí při řízení podle § 9
  odst. 1, 3 a 4 tohoto zákona a k počítání lhůt.

  (2) Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace je po vyčerpání
  řádných opravných prostředků přezkoumatelné podle zvláštního právního
  předpisu^14).

  § 15

  Vztah k jiným právním předpisům

  Pokud zvláštní právní předpisy^15) upravují též poskytování informací,
  které jsou předmětem úpravy tohoto zákona, nelze rozsah informací
  stanovený tímto zákonem omezit.

  § 15a

  Zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů

  Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

  a) témata prostorových dat,

  b) podmínky užití prostorových dat a služeb založených na prostorových
  datech,

  c) zvláštní způsoby užití prostorových dat a služeb založených na
  prostorových datech,

  d) rozsah průběžně aktualizovaných dat velkého objemu,

  e)  lhůty, ve kterých musí povinný subjekt a jiný poskytovatel
  prostorových dat vytvořit metadata k jimi pořízeným prostorovým datům a
  službám založeným na prostorových datech,

  f) způsob vedení evidence o veřejném využívání a zpřístupňování
  prostorových dat,

  g) způsob uchovávání neaktuálních prostorových dat a zpřístupňování
  metadat k nim.

  § 16

  Zrušovací ustanovení

  Zrušují se:

  1. § 14 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

  2. § 72 odst. 2 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně
  přírody  a krajiny, ve znění pozdějších předpisů; zároveň se v
  dosavadním odstavci 1 zrušuje číslování odstavců.

  § 17

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998.

  * * *

  1.  Zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů
  souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o
  okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, nabyl účinnosti dnem
  1. ledna 2001.

  2. Zákon č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu
  na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.,
  nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení (6. ledna 2005).

  3. Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím
  zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
  nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2006.

  4. Zákon č. 380/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu
  na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a
  zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
  zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,
  nabyl účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení (14. listopadu
  2009).

  Předseda vlády:

  Ing. Fischer, CSc., v. r.

  1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna
  2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o
  zrušení směrnice Rady 90/313/EHS.

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 

2007
  o  zřízení  Infrastruktury  pro prostorové informace v Evropském
  společenství (INSPIRE).

  1a) Čl. 35 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, publikované
  usnesením Předsednictva ČNR pod č. 2/1993 Sb.

  2) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
  pozdějších předpisů.

  3) Například zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
  ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a
  její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
  pozdějších  předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
  zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  4) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
  vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

  5) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o
  bezpečnostní způsobilosti.

  6) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  7) Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
  předpisů.

  8) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a
  zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

  9) § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
  pozdějších předpisů.

  10) § 160 až 178 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
  (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.

  10a) § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
  prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
  vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

  10b) § 16 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb.

  10c) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů
  (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

  11) Např. § 11 odst. 1 písm. k) a m) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
  ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  12) Např. zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
  prostředí.

  12a) Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
  některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  12b) § 88 až 94 autorského zákona.

  13) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  14) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
  předpisů.

  15) Zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o
  změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
  některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
  pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a
  o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
  44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
  znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické
  činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších
  předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb.,
  o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
  pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
  půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o
  péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb.,
  o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
  zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
  předpisů, a předpisy vydané k jejich provedení.

 

Datum uveřejnění: 9. ledna 2010 Poslední změna: 9. ledna 2010 Počet shlédnutí: 1210