LEGISLATIVA

150/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

             150/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 15. dubna 2005, 
   kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení 
          k emisím skleníkových plynů 
 
   Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. b) 
zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na 
emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů: 
 
                § 1 
 
   Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských 
společenství2) a upravuje formulář žádosti o vydání povolení 
k emisím skleníkových plynů. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla 
  příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta. 
2) Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. 
  října 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na 
  emise skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně 
  směrnice Rady 96/61/ES. 
  Rozhodnutí Komise 2004/156/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se 
  ustavují základní pravidla pro zjišťování a vykazování emisí 
  skleníkových  plynů podle  směrnice 2003/87/ES  Evropského 
  parlamentu a Rady. 
 
                § 2 
 
   Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových 
plynů je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný na 
portálu veřejné správy.3) 
------------------------------------------------------------------ 
3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy 
  a o změně některých dalších  zákonů, ve znění zákona č. 
  517/2002 Sb. 
 
                § 3 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 
                Příl. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-056.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 15. dubna 2005 Poslední změna: 30. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3830