LEGISLATIVA

Usnesení vlády ČR č. 826/2005

Usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2005 č. 826 o plánu nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2005 a výhledu na 1. pololetí 2006

V l á d a

s c h v a l u j e

1. plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2005 uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení,

2. přehled námětů navržených výhledově pro plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2006 uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení.Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
Předseda vlády

Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 826

P l á n nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2005

Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MF

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Návrh pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (2. vlna pilotních projektů) 7/05

2. Návrh dokumentace programu zaměřeného na zřízení Státní pokladny 7/05

3. Příprava státního rozpočtu na rok 206 7/05

4. Příprava střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 7/05

5. Návrh střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 8/05

6. Zpráva o cenové kontrole za rok 2004 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky 8/05

7. Informace o výsledcích a průběhu externího personálního, organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu na Ministerstvu financí 8/05

8. Návrh státního rozpočtu na rok 2006 9/05

9. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2005 9/05

10. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 9/05

11. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2005 10/05

12. Návrh koncepce modernizace a rozvoje kontrolního systému v České republice se zaměřením na systém finanční kontroly 10/05

13. Konvergenční program České republiky 11/0514. Vyhodnocení současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 12/05 ČNB, MPOInformativní


1. Makroekonomická predikce České republiky 8/05

2. Informace o plnění Smlouvy a státní záruky - stav transformace Investiční a Poštovní banky, a.s. k 30.9.2005 10/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MZV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Návrh na obeslání 60. zasedání Valného shromáždění OSN 8/05

2. Zpráva o stavu plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 9/05 LRV

3. Vytvoření podmínek pro zapojení občanů České republiky do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací - návrh řešení 11/05

4. Zpráva o naplňování Koncepce jednotné prezentace České republiky 12/05


Informativní


1. Informace o aktuálním vývoji jednání o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007-2013 za druhé čtvrtletí roku 2005 7/05 MF

2. Informace o aktuálním vývoji jednání o finanční perspektivě Evropské unie na léta 2007-2013 za třetí čtvrtletí roku 2005 10/05 MF

3 Informace o využití finančních prostředků poskytnutých v oblastech Asie, postižených živelní pohromou 9/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: KVL

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Upřesnění záměru systému předávání znalostí v souvislosti s projektem B.4 - Řízení znalostí 7/05

2. Program realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku 8/05

3. Návrh statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace 9/05

4. Strategie hospodářského růstu 10/05

5. Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2005 11/05

6. Návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005 a zpráva o činnosti Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2005 a zpráva o činnosti předsednictva Grantové agentury České republiky za rok 2005 11/05


Informativní


1. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje 11/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MŠMT

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Návrhy na jmenování profesorů 9/05

2. Zřízení specializovaného zařízení pro děti vyžadující výchovně léčebnou péči 10/05

3. Program výzkumu a vývoje "Výzkum pro potřeby státní správy v oblasti působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy" 11/05

4. Pozice České republiky k Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, které se týká 7. rámcového programu evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2007 - 2013) a Rozhodnutí Rady, které se týká 7. rámcového programu evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) pro jaderný výzkum a výukové aktivity (2007 - 2011) 11/05

5. Zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 v oblasti zajištění bezplatné výuky českého jazyka 12/05

6. Návrhy na jmenování rektorů veřejných vysokých škol 12/05


Informativní


1. Informace o účasti České republiky v 6. rámcovém programu EU a EURATOM za období 2002 - 2004 11/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MK

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Návrh na přistoupení České republiky k Úmluvě UNIDROIT o odcizených nebo nezákonně vyvezených kulturních statcích ze dne 25. června 1995 12/05


Informativní


1. Informace o plnění programu rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii 9/05

2. Informace o účasti České republiky a o zhodnocení výsledků v programu Kultura 2000 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MPSV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Koncepce rodinné politiky 8/05

2. Zpráva o plnění Harmonogramu institucionálního, věcného a časového zabezpečení Národního akčního plánu zaměstnanosti na léta 2005-2006 za období 1. pololetí 2005 a jeho upřesnění na 1. pololetí 2006 9/05

3. Návrh metodiky pro posuzování míry integrace účastníků pilotního projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" 10/05

4. Koncepce podpory transformace rezidenčních sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporujících sociální začlenění uživatele zpět do společnosti 12/05

5. Návrh na vypovězení úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, 1935 12/05 MZV

6. Koncepce integrace cizinců v roce 2005 a její další rozvoj 12/05Informativní

1. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. čtvrtletí 2005 7/05

2. Zpráva o průběhu a výsledcích 93. zasedání Mezinárodní konference práce 9/05 MZV

3. Zpráva o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004 9/05

4. Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice v roce 2004 10/055. Informace o realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období 2003 - 2007 10/05

6. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. pololetí 2005 10/05

7. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2005 10/05

8. Zpráva o využívání internetové aplikace www.praceprocizince.cz 10/05

9. Akční protidrogový plán EU (2005 - 2008) 11/05


10. Informace o stavu posudkové služby resortu práce a sociálních věcí 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MZ

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2004 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2004 8/05 MF

2. Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2006 12/05


Informativní


1. Souhrnná zpráva za rok 2004 o naplňování dílčích úkolů a aktivit Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století (Program Zdraví 21) 9/05

2. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2004 9/05

3. Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a informace o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2005 11/05 MF

4. Informace o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí 12/05

5. Informace o postupu a stavu plnění zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Čtvrté ministerské konference o životním prostředí a zdraví 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MSP

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Komentář České republiky ke Stanovisku Poradního výboru RE pro Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin 7/05

2. Druhá periodická zpráva o plnění závazků vyplývajících z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 9/05

3. Návrh provedení dlouhodobého monitoringu situace romských komunit v České republice v souvislosti se Zprávou o návrhu postupu ke zjišťování statistického zastoupení příslušníků romských komunit ve školách, v evidenci úřadů práce a v jiných institucích 9/05

4. Návrh realizačního plánu naplňování Koncepce romské integrace v letech 2006-2009 9/05

5. Návrh na změnu Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy 9/05

6. Průběžná zpráva o stavu plnění konkrétních návrhů, opatření a úkolů, vyplývajících z kapitoly č. 10 Zprávy o stavu neziskového sektoru v České republice 9/05

7. Šestá a sedmá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace včetně informace o splnění úkolů plynoucích z jednotlivých bodů Doporučení 10/05

8. Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) v roce 2005, vyplývajících z návštěvy tohoto výboru v roce 2002 12/05

9. Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 12/05

10. Humanitární gesto vůči aktivním odpůrcům nacismu a příslušníkům národnostních menšin, kteří utrpěli osobní újmy v důsledku opatření uplatněných po druhé světové válce proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu na území dnešní České republiky 12/05

11. Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148) 12/05

12. Hodnotící informace o činnosti nadací - příjemců příspěvku z Nadačního investičního fondu v roce 2004 12/05

13. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2004 12/05


Informativní


1. Zpráva o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva za období leden - červen 2005 8/05

2. Analýza možných perspektivních řešení státního integračního programu v oblasti bydlení 9/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1 Návrh na optimalizaci současného bezpečnostního systému České republiky 9/05 MZV, MO

2. Analýza zákonných zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů v působnosti Ministerstva vnitra podle § 10 zákona o obcích (veřejný pořádek, požární ochrana, shromažďování, veřejné prostranství atd.) 11/05

3. Věcný návrh řešení koordinovaného přístupu ústřední státní správy k územní veřejné správě 12/05

4. Informace o plnění úkolů Akčního plánu boje s nelegální migrací za rok 2005 12/05

5. Zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 12/05

6. Stanovení výše příspěvku obcím k částečné úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s umístěním azylového zařízení pro rok 2006 12/05


Informativní


1. Vyhodnocení zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 v České republice 11/05

2. Zpráva o postupu prací na reformě veřejné správy k 31. prosinci 2005 12/05

3. Informační zpráva o aktuálním stavu informatizace krajů 12/05

4. Zpráva o průběžných výsledcích zavádění Národní strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k národnostním a etnickým menšinám 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MPO

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zabezpečení investiční přípravy území pro umístění strategických průmyslových zón na území České republiky 9/05

2. Vypracování předběžné zprávy o plnění projektu ZAP (Zjednodušování administrativních postupů na začátku a v průběhu podnikání) s případným upřesněním jeho harmonogramu 9/05

3. Návrh vývozních obchodních případů financovaných formou dlouhodobých vývozních úvěrů 9/05

4. Zhodnocení kontrolního systému nakládání s výbušninami pro civilní použití na území České republiky a to zejména z hlediska regulace a evidence jejich dovozů a vývozů 9/05

5. Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 10/05 MŽP

6. Dlouhodobá strategie využití biopaliv v České republice 10/05

7. Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2006, tříletý plán a dlouhodobý plán 11/05

8. Návrh na obeslání a postup české vládní delegace na VI. Konferenci ministrů Světové obchodní organizace 11/05 MZV

9. Koncepce spotřebitelské politiky na roky 2006 - 2010 12/05

10. Proexportní politika - strategie 12/05Informativní


1. Zpráva o pokroku v plnění národního indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů za rok 2005 9/05

2. Strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů České republiky v zemích EU a ESVO 10/05

3. Analýza vývoje ekonomiky České republiky a odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za 1. pololetí 2005 11/05

4. Informace o implementaci Evropské charty pro malé podniky 11/05

5. Vyhodnocení naplňování cílů a sociálních dopadů realizace cílů Státní energetické koncepce 12/05

6. Návrh projektu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky za účasti českých hospodářských subjektů a s využitím k tomu určených finančních prostředků 12/05

7. Návrh projektu rekonstrukce a obnovy rafinérie Basra 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MMR

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zpráva o postupu České republiky ve sporu majitelů domů versus Česká republika o výši nájemného a škodě způsobené pronajímatelům 8/05

2. Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006 9/05

3. Národní rozvojový plán 2007 - 2013 10/05

4. Národní strategický referenční rámec pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti v letech 2007 až 2013 11/05


Informativní


1. Pololetní informace o činnosti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje 8/05

2. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářské a sociální soudržnosti za 2. čtvrtletí 2005 9/05

3. Informace o realizaci Státního programu podpory cestovního ruchu za rok 2004 10/05

4. Zpráva o činnosti Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti za období od vstupu České republiky do Evropské unie do konce 1. pololetí 2005 11/05

5. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářské a sociální soudržnosti za 3. čtvrtletí 2005 12/05


6. Informace o dalším postupu při přípravě České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti EU v letech 2007 až 2013 včetně návrhu implementační struktury 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MZE

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Návrh podpůrných programů podle § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2006 10/05

2. Návrh na obeslání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) 10/05 MZV

3. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2006 10/05

4. Strategie rozvoje venkova České republiky 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MO

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Plán operační přípravy státního území České republiky 7/05

2. Návrh dalšího působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2006 9/05

3. Jmenování důstojníků Armády České republiky do hodností generálů k 28. říjnu 2005 9/05

4. Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky 11/05

5. Statut Vojenského zpravodajství 11/05

6. Plán vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 11/05


Informativní


1. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období leden - červen 2005 9/05

2. Střednědobý plán činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany na roky 2006-2011 10/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MD

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Informace o poplatcích vybíraných za letové provozní služby poskytované ve vzdušném prostoru České republiky a žádost o souhlas vlády České republiky s úhradou nákladů spojených s poskytováním letových provozních služeb letům osvobozeným od zpoplatnění z příslušných kapitol státního rozpočtu 7/05 MO

2. Výzkumný program Ministerstva dopravy na léta 2007-2011 - Realizace udržitelného rozvoje dopravy prostřednictvím resortního výzkumu a vývoje 8/05

3. Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006 8/05

4. Akční plán realizace Strategie bezpečnosti silničního provozu na rok 2006 9/05

5. Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI) 12/05

6. Návrh na rozsah využití veřejně regulované služby (PRS) v souvislosti s participací České republiky na programu Galileo 12/05


Informativní


1. Zpráva o činnosti řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za 2. čtvrtletí 2005 7/05

2. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 9/05

3. Informace o postupu přípravy zavedení výkonového zpoplatnění 9/05
4. Zpráva o činnosti řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za 3. čtvrtletí 2005 10/05

5. Informace o realizaci plnění úkolů a opatření uvedených v Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy České republiky 12/05

6. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 12/05

7. Informace o postupu přípravy zavedení výkonového zpoplatnění 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MŽP

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2004 9/05

2. Zpráva o výsledcích examinace politiky, stavu a vývoje životního prostředí v České republice 11/05

3 Návrh koncepce ekologické daňové reformy 11/05 MF

4 Národní implementační plán Stockholmské úmluvy 12/05


Informativní


1. Informace o emisních inventurách a emisních projekcích České republiky 10/05

2. Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2004 a o vyhodnocení činnosti smogového a varovného regulačního systému v České republice v letním období roku 2005 10/05

3. Návrh realizačního programu České republiky pro odpady ze zdravotnictví, pro biodegradabilní odpady, pro stavební a demoliční odpad, pro oleje, pro baterie a akumulátory, pro pneumatiky, pro komunální odpad a Návrh nástrojů na podporu zvýšení materiálového využití odpadů 11/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MI

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zpráva o koordinaci radiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání celoplošnými i regionálními sítěmi 8/05

2. Návrh koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice 9/05 MK

3 Zpráva o plnění opatření obsažených v Národní politice pro vysokorychlostní přístup k internetu (Broadband strategie České republiky) 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: LRV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zpráva o stavu transpozice platných směrnic ES a plnění dalších legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 9/05

2. Návrh Plánu legislativních prací vlády pro rok 2006 12/05

3. Zpráva o stavu transpozice platných směrnic ES a plnění dalších legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 12/05


Informativní


1. Vyhodnocení průběhu Projektu zajištění revidovaných překladů právních předpisů Evropských společenství a čerpání výdajů ze státního rozpočtu za 1. pololetí 2005 7/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČBÚ

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Zpráva o postupu likvidace škod na životním prostředí po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti Jižní Moravy 11/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČSÚ

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Novelizace klasifikace NUTS I (klasifikace územních statistických jednotek) 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: SÚJB

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Národní zpráva České republiky pro účely Společné úmluvy o bezpečnosti při nakládání s vyhořelým palivem a o bezpečnosti při nakládání s radioaktivními odpady 7/05

2. Návrh na obeslání 49. Generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni 8/05

3. Zpráva o plnění úkolů Radonového programu České republiky za léta 2000 - 2004 11/05


Informativní


1. Informace o výsledcích Konference k projednání a přijetí návrhů změn Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů 9/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: SSHR

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

1. Koncepce nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů 12/05Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČNB

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

Informativní


1. Zpráva o inflaci - červenec 2005 8/05

2. Zpráva o inflaci - říjen 2005 11/05

Příloha č. 2 k usnesení vlády ze dne 29. června 2005 č. 826

P ř e h l e d námětů navržených výhledově pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2006Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MF

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 II.Q

2. Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008 II.Q

3. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2006 II.Q

4. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005 II.Q

5. Výroční zpráva a účetní závěrka Fondu národního majetku České republiky za rok 2005 II.Q

6. Příprava státního rozpočtu na rok 2007 II.Q

7. Příprava střednědobého výhledu státního rozpočtu na léta 2008 a 2009 II.Q


Informativní


1. Makroekonomická predikce České republiky I.Q

2. Zpráva o využívání přechodových nástrojů pomoci ze zahraničí: předvstupní pomoci Evropských společenství (Phare/SAPARD), PROGRAMU POMOC PO VSTUPU (Transition Facility, Finančních mechanismů EHP a Norska), prostředků na cestovné Rady EU a bilaterální pomoci v období 2005/2006, včetně návrhu využití Národního programu Transition Facility 2006 II.Q

3. Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2005 II.Q

4. Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2005 II.Q
Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MZV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Závěry výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití I.Q

2. Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce předsednictví v Radě EU a návrh dalšího postupu I.Q

3. Výroční zpráva České republiky o exportu vojenského materiálu podle článku 8 operativních ustanovení Kodexu EU I.Q

4. Zpráva o zahraniční politice 2005 II.Q

5. Vyhodnocení institucionálního zajištění členství České republiky v Evropské unii a koordinace procesu rozhodování v období po vstupu ČR do EU II.Q


Informativní


1. Informace o průběhu a výsledcích 60. zasedání Valného shromáždění OSN I.Q

2. Informace o instrumentech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) přijatých v roce 2005 a způsobu jejich implementace v České republice I.Q

Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: KVL

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Národní politika výzkumu a vývoje České republiky harmonizovaná podle dlouhodobých základních směrů výzkumu a podle Národní inovační politiky I.Q

2. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2004 I.Q

3. Návrh na jmenování člena předsednictva Grantové agentury České republiky I.Q

4. Návrh na rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2007 a střednědobého výhledu do roku 2009 II.Q


Informativní


1. Výroční zpráva Rady pro výzkum a vývoj za rok 2005 II.Q

2. Výroční zpráva Hospodářské rady vlády II.Q

3. Výroční zpráva Rady pro udržitelný rozvoj II.Q

4. Výroční zpráva Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů II.QPřehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MŠMT

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Výroční zpráva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy za rok 2004 I.Q

2. Návrhy na jmenování profesorů I.Q

3. Návrh změn ve složení Akreditační komise II.Q

4. Zpráva o plnění plánu realizace státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2005 II.Q


Informativní


1. Informace o prováděcích dokumentech k dohodám o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsaných v průběhu roku 2005 I.QPřehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MK

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Koncepce účinnější podpory umění 2007 - 2013 II.Q


Informativní


1. Informace o prováděcích dokumentech k dohodám o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy sjednaných v gesci Ministerstva kultury v roce 2005 I.Q

2. Informace o plnění úkolů podle Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 a návrh aktualizace této koncepce pro období do roku 2008 I.QPřehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MPSV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o realizaci pilotního projektu "Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" a návrh dalších změn I.Q

2. Souhrnná zpráva o plnění "Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů" za rok 2005 II.Q

3. Návrh na obeslání 95. zasedání Mezinárodní konference práce II.Q

4. Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 93. zasedání Mezinárodní konference práce II.Q

5. Koncepce péče o ohrožené děti a děti žijící mimo vlastní rodinu II.QInformativní


1. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za 1. - 3. čtvrtletí 2005 I.Q

2. Zpráva o účinnosti "Programu pro podporu tvorby nových pracovních míst v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností" I.Q

3. Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za rok 2005 II.Q

4. Souhrnná informace za rok 2005 o aktivitách realizovaných příslušnými resorty. resp. jejich výkonnými složkami v oblasti potírání nelegálního zaměstnávání cizinců II.Q

5. Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2005 II.Q

6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za rok 2005 II.Q


7. Výroční zpráva Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů za rok 2005 II.Q

8. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci II.Q

9. Souhrnná zpráva o plnění úkolů "Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 - 2006" za rok 2005 II.Q

10. Zpráva o činnosti České správy sociálního zabezpečení a o stavu v oblasti sociálního pojištění za rok 2005 II.QPřehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MZ

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé

Informativní


1. Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí II.Q

2. Souhrnná zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, a dále Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů II.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MSP

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o stavu romských komunit za rok 2005 a Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními k 31. prosinci 2005 I.Q

2. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2005 I.Q

3. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a trestní politiky z hlediska reformy vězeňství (stav k 31.3.2006) II.Q

4. Analýza možností čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních fondů a dalších programů Evropské unie na romskou integraci v období 2007-2013 II.Q

5. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 II.Q

6. Návrh Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2007 II.Q

7. Závěrečná zpráva o splnění Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením II.Q


Informativní


1. Zpráva o průběhu vládní kampaně proti rasismu v roce 2005 I.Q

2. Zpráva o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva za období červenec-prosinec 2005 I.Q

3. Zpráva o stavu vyřizování individuálních oznámení podaných proti České republice k Výboru OSN pro lidská práva za rok 2005 I.Q

4. Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro lidská práva v roce 2005 II.Q

5. Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky pro záležitosti romské komunity v roce 2005 II.Q

6. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2005 II.Q

7. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2005 II.Q

8. Výroční zpráva o činnosti Vládního výboru pro zdravotně postižené občany za rok 2005 II.QPřehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 - 2007 za rok 2005, včetně priorit na rok 2006 I.Q

2. Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí I.Q

3. Informace o plnění opatření pro zavedení interdisciplinárních týmů spojujících zdravotní, sociální a policejní pomoc při odhalování a stíhání případů domácího násilí. I.Q

4. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb I.Q

5. Zpráva o členství České republiky ve správní radě College of Europe v Bruggách a návrh na další tříleté funkční období zástupce pro České republiky ve správní radě a na úhradu členského příspěvku I.Q

6. Zpráva o plnění opatření vyplývajících z Harmonogramu dalšího postupu se stanovením odpovědnosti za plnění jednotlivých úkolů při zabezpečování zjišťování, předávání, vyhodnocování a využívání údajů o radiační, chemické a biologické situaci za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, při řešení krizových situací spojených s teroristickými útoky a pro řešení mimořádných událostí v zahraničí I.Q

7. Systemizace bezpečnostních sborů resortu Ministerstva vnitra na rok 2007 II.Q

8. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2005 II.Q

9. Zpráva o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis II.Q

10. Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2005 (ve srovnání s rokem 2004) II.Q

11. Zpráva o plnění Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí II.Q


Informativní


1. Zpráva o postupu prací na reformě veřejné správy k 30. červnu 2006 II.Q


Přehled plánovaných úkolů,,jejichž předkladatelem je: MPO

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o plnění závazků vyplývající ze "Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2005" a výhled na další období I.Q SÚJB

2. Informace o výsledcích korespondenčního hlasování o návrzích rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro zkoušky ručních palných zbraní (C.I.P.) spolu s návrhy na další postup I.Q

3. Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na programovací období 2007 - 2013 I.Q

4. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2005 II.Q

5. Výroční zpráva Správy úložišť radioaktivních odpadů za rok 2005 II.Q

6. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů na léta 2002-2005 II.Q

7. Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 II.Q MŽP


Informativní


1. Zpráva o činnosti Rady vlády České republiky - Investiční rady za rok 2005 I.Q

2. Informace o výsledcích VI. Konference ministrů Světové obchodní organizace I.Q

3. Informace o plnění povinností České republiky v oblasti harmonizace technických předpisů ES a povinností dle nařízení vlády č. 339/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.Q

4. Přehled mezinárodních smluv z oblasti působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, sjednaných v roce 2005 I.Q

5. Analýza vývoje ekonomiky České republiky a odvětví v působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2005 II.Q

6. Výroční zpráva Energetického regulačního úřadu za rok 2005 II.QPřehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MMR

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Národní strategický referenční rámec I.Q

2. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2005 a výroční zpráva o činnosti Fondu I.Q

3. Zpráva o pokračování v likvidaci státních podniků založených okresními úřady, kde zakladatelskou funkci od 1.1.2003 převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj II.Q

4. Politika územního rozvoje II.Q

5. Strategie regionálního rozvoje České republiky II.Q


Informativní


1. Pololetní informace o činnosti zmocněnců vlády pro řešení problémů spojených s revitalizací severozápadních Čech, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje I.Q

2. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářské a sociální soudržnosti za 4. čtvrtletí 2005 I.Q

3. Zpráva o stavu plnění úkolů v oblasti Hospodářské a sociální soudržnosti za 1. čtvrtletí 2006 II.Q

4. Informace o stavu plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republiky na období 2002 až 2006 II.QPřehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MZE

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky I.Q MD, MŽP

2. Program rozvoje venkova České republiky I.Q

3. Aktualizace strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/676/EEC o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů II.Q

4. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2005 II.Q MŽP

5. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky k 31.12.2005 II.Q

6. Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005 II.Q

7. Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 II.Q

8. Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2005 II.Q


Informativní


1. Informace o hnojení a vápnění v lesích v imisně poškozovaných pohořích v roce 2005 I.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MO

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Rozhodnutí o vstupu České republiky do organizace NAGSMO (NATO Alliance Ground Surveillance Management Organization) a zapojení do výzkumné a vývojové fáze programu AGS I.Q

2. Objekty důležité pro obranu státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů I.Q

3. Zadávací řízení pro pořízení obrněných transportérů - výběr finálního dodavatele I.Q

4. Předložení dokumentace programu výzkumu a vývoje Ministerstva obrany s názvem "Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil České republiky (980)" II.Q

5. Jmenování důstojníků Armády České republiky do generálských hodností k 8. květnu 2006 II.Q

6. Souhrnná zpráva k aktualizaci priorit činnosti Vojenského zpravodajství II.Q

7. Zpráva o činnosti Vojenského zpravodajství za rok 2005 II.Q


Informativní


1. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec až prosinec 2005 I.QPřehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MD

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2005 I.Q

2. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2005 I.Q


Informativní


1. Zpráva o činnosti řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za 4. čtvrtletí 2005 I.Q

2. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 I.Q

3. Zpráva o postupu modernizace tranzitních železničních koridorů I.Q

4. Informace o postupu přípravy zavedení výkonového zpoplatnění I.Q

5. Zpráva o činnosti řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za 1. čtvrtletí 2006 II.Q

6. Informace o stavu přípravy a výstavby dálnice D 47 II.Q

7. Informace o postupu přípravy zavedení výkonového zpoplatnění II.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: MŽP

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o stavu ochrany vod České republiky v roce 2005 II.Q

2. Aktualizace Národního programu označování výrobků ochrannou známkou "Ekologicky šetrný výrobek" II.Q


Informativní


1. Informace o schválení prováděcích dokumentů k dohodám o vodohospodářské spolupráci na hraničních vodách ministrem životního prostředí v roce 2005 I.Q

2. Zpráva o činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky v roce 2005 II.Q

3. Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise II.Q

4. Informace o vyhodnocení činnosti smogových regulačních systémů (SRS) v České republice v zimním období 2005 - 2006 II.Q


Přehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: MI

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Analýza nutnosti zavedení bezvýznamového identifikátoru obyvatele České republiky I.Q

2. Návrh na pokračování Projektu internetizace knihoven v dalším období I.QPřehled plánovaných úkolů, jejichž předkladatelem je: LRV

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o stavu transpozice platných směrnic ES a plnění dalších legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii I.Q

2. Zpráva o stavu transpozice platných směrnic ES a plnění dalších legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii II.Q


Informativní


1. Vyhodnocení průběhu zajištění revidovaných překladů vybraných rozsudků Soudního dvora Evropských společenství a čerpání výdajů ze státního rozpočtu ve 2. pololetí 2005 I.Q

2. Výroční zpráva o činnosti Legislativní rady vlády II.QPřehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČÚZK

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


Informativní


1. Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2005 II.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: SÚJB

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2005 I.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ÚOHS

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


Informativní


1. Zpráva o činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2005 II.Q


Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČBÚ

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


1. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2005 II.Q

Přehled plánovaných úkolů,
jejichž předkladatelem je: ČNB

Název úkolu Termín Spolupředkladatelé


Informativní


1. Zpráva o inflaci - leden 2006 I.Q

2. Zpráva o inflaci - duben 2006 II.Q

3. Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za rok 2005 II.Q
 

Datum uveřejnění: 29. června 2005 Poslední změna: 17. září 2005 Počet shlédnutí: 2728