LEGISLATIVA

540/2005 Sb.

Vyhláška o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

540

VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2005

o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. a) energetického zákona:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice, včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady, a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.


§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
poruchou - přerušení distribuce elektřiny do odběrného nebo předávacího místa1) účastníka trhu s elektřinou po dobu delší než 3 minuty, které vzniklo v důsledku narušení nebo poškození zařízení přenosové nebo distribuční soustavy; za poruchu není považováno přerušení distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi, jehož příčinou je jeho vlastní odběrné elektrické zařízení, nebo elektrická přípojka, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 5 energetického zákona, nebo společné elektrické zařízení v nemovitosti; následná porucha bez příčinné souvislosti s poruchou předcházející je považována za poruchu novou,

b)
obnovením přenosu nebo distribuce elektřiny - obnovení schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy trvale přenášet nebo distribuovat do nebo z odběrného nebo předávacího místa jiného účastníka trhu s elektřinou elektřinu v množství a kvalitě podle technických norem a uzavřených smluv; obnovením přenosu nebo distribuce elektřiny se rozumí i stav náhradního zapojení odběrného místa nebo předávacího místa včetně případného omezení množství dodávané elektřiny, který je sjednán ve smlouvě o distribuci elektřiny nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny,

c)
roční platbou za distribuci - součin ročního fakturovaného množství dodané elektřiny a regulované ceny za rezervovanou kapacitu a použití sítí na napěťové hladině vysokého napětí nebo průměrné regulované ceny za distribuci elektřiny na napěťové hladině nízkého napětí; v případě nového odběru je základem pro výpočet roční platby za distribuci sjednané roční množství dodané elektřiny na hladině vysokého napětí nebo průměrná roční spotřeba podle výkazů zpracovávaných a předávaných Úřadu podle zvláštního právního předpisu2) vztažené k velikosti hlavního jističe před elektroměrem a příslušné sazbě na hladině nízkého napětí v dané distribuční soustavě,

d)
přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny - každé poruchové, plánované nebo vynucené přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny po dobu delší než 3 minuty, bez ohledu na příčinu vzniku přerušení,

e)
poruchovým přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny

1.
přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny při vzniku a odstraňování poruchy na zařízení provozovatele přenosové soustavy podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 7 energetického zákona nebo provozovatele distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 písm. d) bodu 7 energetického zákona,

2.
přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny způsobené samočinným vypnutím zařízení přenosové nebo distribuční soustavy po dobu delší než 3 minuty nebo bezdůvodné vypnutí zařízení přenosové nebo distribuční soustavy jejím provozovatelem, nebo

3.
beznapěťový stav v přenosové nebo distribuční soustavě, který vznikl v důsledku přerušení dodávky elektřiny mimo tuto soustavu nebo u výrobce,

f)
vynuceným přerušením distribuce elektřiny - přerušení distribuce elektřiny z důvodů podle § 24 odst. 3 písm. c) bodů 1, 3 až 5, 8 a 9 nebo § 25 odst. 4 písm. d) bodů 1, 3 až 5, 8 a 9 energetického zákona,

g)
plánovaným přerušením přenosu nebo distribuce elektřiny - přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny vzniklé v souvislosti s plánovanými pracemi při provozování, údržbě, rekonstrukci nebo výstavbě přenosové nebo distribuční soustavy podle § 24 odst. 3 písm. c) bodu 6 a odst. 5 a § 25 odst. 4 písm. d) bodu 6 a odst. 6 energetického zákona, včetně plánovaných prací na odběrných elektrických zařízeních konečných zákazníků na ni připojených,

h)
mimořádným přerušením distribuce elektřiny - všechna vynucená přerušení dodávky nebo distribuce elektřiny v případech stavů nouze podle § 54 odst. 1 energetického zákona nebo předcházení stavů nouze podle zvláštního právního předpisu3), nebo jiné přerušení distribuce elektřiny způsobené souběhem poruch způsobených nepříznivými povětrnostními podmínkami,

i)
dodavatelem sdružené služby - výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny dodává elektřinu konečnému zákazníkovi.


§ 3

Obecná ustanovení

(1) Požadovaná kvalita dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v elektroenergetice a její parametry jsou vyjádřeny prostřednictvím standardů kvality dodávek a souvisejících služeb.

(2) Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb se člení na

a)
garantované standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a garantované standardy dodávek uvedené v § 5 až 20, stanovující kvalitu přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny, která musí být dosažena v každém individuálním případě, a

b)
obecný standard přenosu nebo distribuce elektřiny uvedený v § 21, sloužící k porovnání výkonnosti a jejího časového vývoje provozovatelů distribučních soustav a posouzení výkonnosti a jejího časového vývoje provozovatele přenosové soustavy.

(3) Za nedodržení garantovaných standardů se podle zákona4) poskytuje náhrada ve výši stanovené touto vyhláškou.

(4) Za nedodržení garantovaných standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované garantovanými standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že

a)
daný účastník trhu s elektřinou ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,

b)
daný účastník trhu s elektřinou prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,

c)
není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přenosové nebo distribuční soustavy, nebo

d)
nastal stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.

(5) Ustanovení této vyhlášky o garantovaných standardech kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb ve vztahu ke konečnému zákazníkovi a o výši náhrad pro konečného zákazníka platí obdobně ve vztahu k výrobci, pokud odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též ve vztahu k provozovateli lokální distribuční soustavy, pokud odebírá elektřinu pro krytí ztrát v jeho distribuční soustavě a pro vlastní potřebu.

(6) Na základě dodržování obecného standardu podle odstavce 2 písm. b) je Úřadem sledována a vyhodnocována spolehlivost a plynulost přenosu a distribuce elektřiny v přenosové soustavě a v distribučních soustavách.


§ 4

Uplatnění náhrad

(1) Náhradu podle této vyhlášky uplatňuje

a)
konečný zákazník za nedodržení garantovaného standardu distribuce elektřiny u provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je jeho předávací nebo odběrné místo připojeno,

b)
žadatel podle § 11 této vyhlášky za nedodržení garantovaného standardu přenosu nebo distribuce elektřiny u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého žádá o připojení,

c)
dodavatel nebo dodavatel sdružené služby za nedodržení garantovaného standardu distribuce elektřiny podle § 14 této vyhlášky u provozovatele distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno předávací nebo odběrné místo konečného zákazníka, kterému na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu,

d)
konečný zákazník za nedodržení garantovaného standardu dodávek elektřiny u dodavatele nebo dodavatele sdružené služby, který na základě příslušné smlouvy dodává elektřinu konečnému zákazníkovi.

(2) Sjedná-li konečný zákazník s dodavatelem sdružené služby smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, uplatňuje konečný zákazník garantované standardy přenosu nebo distribuce elektřiny a náhrady za jejich nedodržení vůči dodavateli sdružené služby. V takovém případě se lhůty pro splnění garantovaných standardů podle § 5 až 7, § 9 až 11, § 13, 15 a 17 této vyhlášky prodlužují dodavateli sdružené služby o 2 pracovní dny pro zajištění přenosu informací mezi dodavatelem sdružené služby a provozovatelem příslušné soustavy. V takovém případě poskytuje náhradu ve výši stanovené touto vyhláškou za nedodržení garantovaných standardů přenosu nebo distribuce elektřiny konečnému zákazníkovi dodavatel sdružené služby.

(3) Uplatňuje-li náhradu za nedodržení garantovaného standardu přenosu nebo distribuce elektřiny a souvisejících služeb podle odstavce 2 u provozovatele příslušné soustavy dodavatel sdružené služby, hradí provozovatel příslušné soustavy náhradu tomuto dodavateli sdružené služby. Současně s uplatněním náhrady za nedodržení garantovaného standardu přenosu nebo distribuce elektřiny a souvisejících služeb podle předchozí věty postupuje dodavatel sdružené služby provozovateli příslušné soustavy uplatněnou žádost konečného zákazníka o poskytnutí náhrady.

(4) Konečný zákazník a v případě garantovaného standardu podle § 14 a 16 této vyhlášky též dodavatel nebo dodavatel sdružené služby uplatní náhradu u příslušného držitele licence podle odstavců 1 a 2

a)
při nedodržení garantovaného standardu podle § 5 a 7 do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardu,

b)
při nedodržení garantovaného standardu podle § 6 do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení distribuce elektřiny započato nebo ukončeno,

c)
při nedodržení garantovaných standardů podle § 9 až 17, § 19 a 20 do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů,

d)
při nedodržení garantovaného standardu podle § 18 do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byla schůzka s konečným zákazníkem dohodnuta, aniž by provozovatel distribuční soustavy postupoval podle § 18 odst. 2.

(5) Žádost o náhradu za nedodržení standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce. Vzor žádosti o náhradu je Úřadem rovněž poskytován způsobem umožňujícím dálkový přístup.


ČÁST DRUHÁ

GARANTOVANÉ STANDARDY PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY

§ 5

Standard obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše

(1) Standardem obnovy distribuce elektřiny po poruše je obnova distribuce elektřiny do odběrného nebo předávacího místa provozovatele lokální distribuční soustavy nebo konečného zákazníka po vzniku poruchy, a to ve lhůtě do

a)
18 hodin v síti distribuční soustavy s napěťovou úrovní do 1 kV,

b)
12 hodin v sítích distribuční soustavy s napěťovou úrovní nad 1 kV.

(2) Lhůta podle odstavce 1 počíná okamžikem, kdy se provozovatel distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy na příslušné napěťové hladině nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo objektivně mohl zjistit.

(3) Jestliže dojde ke vzniku více poruch současně nebo dojde ke vzniku poruch následných, je standard obnovy distribuce elektřiny po poruše dodržen, jsou-li ve lhůtě podle odstavce 1 odstraněny všechny poruchy, které spolu vzájemně souvisejí nebo které vznikly v důsledku první poruchy. Krátkodobá obnova distribuce elektřiny při provádění manipulací pro vymezení místa poruchy neznamená prodloužení lhůty stanovené ve standardu obnovy distribuce elektřiny po poruše.

(4) Standardem obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny elektřiny připojené do přenosové nebo distribuční soustavy po poruše je obnova schopnosti přenosové nebo distribuční soustavy přenášet nebo distribuovat elektřinu z předávacího místa výrobny elektřiny ve lhůtě 48 hodin od okamžiku, kdy se provozovatel přenosové distribuční soustavy dozvěděl o vzniku poruchy nebo kdy vznik poruchy zjistil nebo objektivně mohl zjistit.

(5) Za nedodržení standardu obnovy distribuce elektřiny po poruše podle odstavce 1 poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 10 % z jeho roční platby za distribuci, stanovené podle platného cenového rozhodnutí a rezervované kapacity a množství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním období, maximálně však

a)
5 000 Kč v sítích do 1 kV,

b)
10 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV,

c)
100 000 Kč v sítích nad 52 kV.


§ 6

Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení
distribuce elektřiny

(1) Standardem dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny je zahájení a ukončení omezení nebo přerušení distribuce elektřiny v době, která byla jako doba zahájení a ukončení omezení nebo přerušení distribuce elektřiny konečným zákazníkům ohlášena. Zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny provozovatel distribuční soustavy též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny není dodržen, jestliže provozovatel distribuční soustavy omezí nebo přeruší distribuci elektřiny dříve, než ohlásil, nebo ukončí omezení nebo přerušení distribuce elektřiny později, než ohlásil.

(2) Za nedodržení standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 10 % z jeho roční platby za distribuci, stanovené podle platného cenového rozhodnutí a rezervované kapacity a množství elektrické práce dodané v předchozím ročním účetním období, maximálně však

a)
5 000 Kč v sítích do 1 kV,

b)
10 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV,

c)
100 000 Kč v sítích nad 52 kV.


§ 7

Standard výměny poškozené pojistky

(1) Standardem výměny poškozené pojistky je provedení výměny poškozené pojistky v hlavní domovní pojistkové nebo kabelové skříni konečného zákazníka a umožnění obnovení distribuce elektřiny nejdéle do 6 hodin od okamžiku, kdy je příslušný provozovatel distribuční soustavy konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby informován o přerušení distribuce elektřiny do odběrného místa konečného zákazníka. Tento standard se nevztahuje na vztah provozovatele distribuční soustavy a provozovatele lokální distribuční soustavy.

(2) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky se nepovažuje výměna poškozené pojistky a obnova distribuce elektřiny ve lhůtě delší než 6 hodin, pokud se prokazatelně jedná o přerušení distribuce elektřiny v důsledku poškození pojistky způsobené odběrným elektrickým zařízením konečného zákazníka nebo elektrickou přípojkou, která není ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy a není ani provozovatelem distribuční soustavy provozována podle § 45 odst. 5 energetického zákona, nebo společným elektrickým zařízením nemovitosti.

(3) Za nedodržení standardu výměny poškozené pojistky poskytuje příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 1 000 Kč.


§ 8

Standard kvality elektřiny

Standardem kvality elektřiny se rozumí distribuce elektřiny s odpovídajícími parametry velikosti a odchylky napájecího napětí a frekvence, které jsou v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování distribučních soustav nebo s parametry napětí a frekvence sjednanými ve smlouvě mezi konečným zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy.


§ 9

Standard lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny je prověření oprávněnosti reklamace dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka na kvalitu elektřiny a písemné vyrozumění dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka o jejím prověření do 60 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka provozovateli distribuční soustavy.

(2) Je-li reklamace dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka po prověření shledána provozovatelem distribuční soustavy jako oprávněná, je obsahem písemného vyrozumění dodavateli sdružené služby nebo konečnému zákazníkovi určení způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality elektřiny, jinak není standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny dodržen.

(3) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace kvality elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 25 000 Kč.


§ 10

Standard lhůty pro odstranění příčin snížené
kvality elektřiny

(1) Standardem lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny je provedení potřebných opatření příslušným provozovatelem distribuční soustavy nezbytných k odstranění příčin snížené kvality elektřiny ve lhůtě

a)
30 kalendářních dnů ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace kvality elektřiny dodavateli sdružené služby nebo konečnému zákazníkovi s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality elektřiny, je-li příčina snížené kvality elektřiny odstranitelná jednoduchým provozním opatřením, například manipulací v zařízení distribuční soustavy,

b)
6 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace kvality elektřiny dodavateli sdružené služby nebo konečnému zákazníkovi s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality elektřiny, je-li příčina snížené kvality elektřiny odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení není třeba stavebního povolení podle stavebního zákona5), a příčinu snížené kvality elektřiny nelze odstranit postupem podle písmene a), nebo

c)
24 měsíců ode dne odeslání písemného vyrozumění o vyřízení reklamace kvality elektřiny dodavateli sdružené služby nebo konečnému zákazníkovi s určením způsobu a termínu odstranění příčiny snížené kvality elektřiny, je-li příčina snížené kvality elektřiny odstranitelná stavebně-technickým opatřením, k jehož provedení je třeba stavebního povolení podle stavebního zákona5); za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje, nedojde-li přes veškeré vynaložené úsilí provozovatele distribuční soustavy k vydání stavebního povolení z důvodů, které nastaly nebo existují nezávisle na jeho vůli.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny poskytne příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 50 000 Kč.


§ 11

Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení
žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě

(1) Standardem zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě je zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k zařízení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem6).

(2) Za nedodržení standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě poskytuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žadateli náhradu za každý den prodlení ve výši

a)
500 Kč v sítích do 1 kV, nejvýše však 50 000 Kč,

b)
1 000 Kč v sítích nad 1 kV do 52 kV, nejvýše však 100 000 Kč,

c)
10 000 Kč v sítích nad 52 kV, nejvýše však 500 000 Kč.


§ 12

Standard umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Standardem umožnění distribuce elektřiny je možnost uskutečnění distribuce elektřiny ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl provozovatel distribuční soustavy konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby na základě uzavřené smlouvy o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny požádán o umožnění distribuce elektřiny nebo splnil podmínky stanovené ve smlouvě o připojení.

(2) Standardem umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny přenosovou nebo distribuční soustavou je možnost uskutečnění přenosu nebo distribuce elektřiny z výrobny elektřiny připojené do přenosové nebo distribuční soustavy ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy výrobcem na základě uzavřené smlouvy o přenosu nebo distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny požádán o umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny přenosovou nebo distribuční soustavou nebo splnil podmínky stanovené ve smlouvě o připojení, smlouvě o přenosu elektřiny nebo ve smlouvě o distribuci elektřiny.

(3) Lhůty pro umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny podle předchozích odstavců se neuplatní, pokud se smluvní strany dohodnou na jiném termínu.

(4) Standard umožnění distribuce elektřiny se nevztahuje na případ, kdy konečný zákazník změní dodavatele podle zvláštního právního předpisu4), a na případ, na který se vztahuje standard obnovy distribuce elektřiny po odpojení z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutý přenos elektřiny nebo poskytnutou distribuci elektřiny.

(5) Za nedodržení standardu umožnění distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši

a)
5 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 50 000 Kč,

b)
10 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 100 000 Kč.


§ 13

Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce
elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka
nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb
za poskytnutou distribuci elektřiny

(1) Standardem obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci je obnova distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník nebo dodavatel sdružené služby uhradil všechny své splatné platby za poskytnutou distribuci, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením distribuce elektřiny, nebo ve kterém uzavřel provozovatel distribuční soustavy s konečným zákazníkem nebo dodavatelem sdružené služby dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením distribuce elektřiny.

(2) Za nedodržení standardu obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny nebo odpojení z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši

a)
1 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 25 000 Kč,

b)
3 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 75 000 Kč.


§ 14

Standard obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce
elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby

(1) Standardem obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny konečného zákazníka na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby je obnova distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém provozovatel distribuční soustavy obdržel od dodavatele nebo dodavatele sdružené služby písemný požadavek na obnovu distribuce elektřiny do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka.

(2) Za nedodržení standardu obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce elektřiny nebo odpojení na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby poskytuje provozovatel distribuční soustavy dodavateli nebo dodavateli sdružené služby náhradu ve výši

a)
1 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 25 000 Kč,

b)
3 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 75 000 Kč.


§ 15

Standard lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny je

a)
zpracování a zaslání písemného vyřízení reklamace dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka na měření dodávky elektřiny s vysvětlením příčin problémů s měřením, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace příslušnému provozovateli distribuční soustavy,

b)
sjednání termínu prohlídky a uskutečnění prohlídky předávacího nebo odběrného místa za účelem odstranění problémů s měřením a případně výměna měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení, o kterém rozhodne příslušný provozovatel distribuční soustavy nebo o něj případně požádá konečný zákazník tak, aby ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace provozovatel distribuční soustavy informoval dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka o výsledku přezkoušení měřicího zařízení, a

c)
vypořádání rozdílu v platbách do 10 dnů ode dne, ve kterém uplynula lhůta podle písmene a) nebo b), je-li na základě vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny zjištěn podle písmene a) nebo b) přeplatek v uhrazených platbách; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovní služby, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny poskytuje příslušný provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 20 000 Kč.


§ 16

Standard předávání údajů o měření

(1) Standardem předávání údajů potřebných k vyúčtování plateb je předávání úplných a správných údajů potřebných k vyúčtování plateb příslušnému dodavateli nebo dodavateli sdružené služby prostřednictvím operátora trhu s elektřinou v rozsahu a termínech stanovených zvláštním právním předpisem7).

(2) Za nedodržení tohoto standardu se nepovažuje prodlení příslušného provozovatele distribuční soustavy s předáním údajů potřebných k vyúčtování plateb kratší než 16 hodin po termínu stanoveném zvláštním právním předpisem7), je-li termín pro předání údajů potřebných k vyúčtování plateb stanoven zvláštním právním předpisem jako určitá hodina daného dne. Je-li termín pro předání údajů potřebných k vyúčtování plateb stanoven zvláštním právním předpisem jako určitý den daného měsíce, nepovažuje se za nedodržení tohoto standardu prodlení příslušného provozovatele distribuční soustavy s předáním údajů potřebných k vyúčtování plateb kratší než 1 den po termínu stanoveném zvláštním právním předpisem7).

(3) Za nedodržení standardu předávání údajů potřebných k vyúčtování plateb poskytuje provozovatel distribuční soustavy dodavateli nebo dodavateli sdružené služby, který do daného předávacího nebo odběrného místa dodává elektřinu, náhradu ve výši

a)
500 Kč za každé předávací nebo odběrné místo a každou hodinu prodlení pro měření v sítích do 1 kV, je-li termín pro předání údajů stanoven jako určitá hodina daného dne, nejvýše však 25 000 Kč,

b)
1 000 Kč za každé předávací nebo odběrné místo a každou hodinu prodlení pro měření v sítích nad 1 kV do 52 kV, je-li termín pro předání údajů stanoven jako určitá hodina daného dne, nejvýše však 50 000 Kč,

c)
3 000 Kč za každé předávací nebo odběrné místo a každou hodinu prodlení pro měření v sítích nad 52 kV, je-li termín pro předání údajů stanoven jako určitá hodina daného dne, nejvýše však 100 000 Kč.

(4) Je-li termín pro předání údajů stanoven podle zvláštního právního předpisu jako určitý den daného měsíce, platí výše náhrad a jejich horní limity podle předchozího odstavce za každé předávací nebo odběrné místo a každý den prodlení.


§ 17

Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování
distribuce elektřiny

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny je

a)
zaslání písemného vyřízení reklamace dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka na vyúčtování distribuce elektřiny nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a

b)
vypořádání rozdílu v platbách dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním distribuce elektřiny nebo nesprávným měřením dodávek elektřiny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny poskytuje provozovatel distribuční soustavy konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 20 000 Kč.


§ 18

Standard dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem

(1) Standardem dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem, vyžádané provozovatelem distribuční soustavy, je dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem dohodnutého v pracovních dnech od 8 do 17 hodin s čekací lhůtou konečného zákazníka nejvýše 1 hodinu, pokud se konečný zákazník s provozovatelem distribuční soustavy nedohodnou jinak.

(2) Za nedodržení standardu dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem se nepovažuje, pokud provozovatel distribuční soustavy oznámí konečnému zákazníkovi nejméně 1 kalendářní den před dohodnutým termínem schůzky její odložení a odložení náležitě zdůvodní.

(3) Za nedodržení standardu dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem poskytuje provozovatel distribuční soustavy náhradu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ nedodržení standardu.


ČÁST TŘETÍ

GARANTOVANÉ STANDARDY DODÁVEK

§ 19

Standard zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení
dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou
plateb za odebranou elektřinu

(1) Standardem zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu je zajištění obnovy dodávky do odběrného místa konečného zákazníka ve lhůtě 2 pracovních dnů následujících po dni, ve kterém konečný zákazník uhradil všechny své splatné platby za odebranou elektřinu, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky, nebo ve kterém uzavřel s dodavatelem dohodu o splácení dlužných plateb, včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky elektřiny.

(2) Za nedodržení standardu zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu poskytuje dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi náhradu ve výši

a)
1 000 Kč za každý den prodlení v síti do 1 kV, nejvýše však 25 000 Kč,

b)
3 000 Kč za každý den prodlení v síti nad 1 kV, nejvýše však 75 000 Kč.


§ 20

Standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování
dodávky elektřiny

(1) Standardem lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny je

a)
zaslání písemného vyřízení reklamace konečného zákazníka na vyúčtování dodávky elektřiny nebo na nevrácení zaplacených přeplatků, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, a

b)
vypořádání rozdílu v platbách konečného zákazníka způsobeného nesprávným vyúčtováním nebo měřením dodávek elektřiny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, je-li reklamace podle písmene a) posouzena jako oprávněná; je-li vypořádání plateb provedeno prostřednictvím provozovatele poštovní služby, považuje se lhůta za splněnou, je-li v této lhůtě provozovatelem distribuční soustavy příslušná částka ve prospěch dodavatele, dodavatele sdružené služby nebo konečného zákazníka poukázána.

(2) Za nedodržení standardu lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny poskytuje dodavatel nebo dodavatel sdružené služby konečnému zákazníkovi náhradu ve výši 500 Kč za každý den prodlení, nejvýše však 20 000 Kč.


ČÁST ČTVRTÁ

OBECNÝ STANDARD PŘENOSU NEBO DISTRIBUCE ELEKTŘINY
A JEHO VYKAZOVÁNÍ

§ 21

Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

(1) Standardem plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny je přenos nebo distribuce elektřiny splňující hodnoty ukazatelů přenosu nebo distribuce elektřiny.

(2) Ukazatele přenosu nebo distribuce elektřiny jsou

a)
u provozovatele distribuční soustavy

1.
četnost přerušení distribuce elektřiny daná počtem přerušení distribuce elektřiny za kalendářní rok; četnost přerušení se udává ve tvaru přerušení/rok/zákazník,

2.
souhrnná doba trvání všech přerušení distribuce elektřiny v minutách za kalendářní rok; souhrnná doba se uvádí ve tvaru minuta/rok/zákazník,

3.
průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny v minutách za kalendářní rok; průměrná doba trvání se uvádí ve tvaru minuta/přerušení,

b)
u provozovatele přenosové soustavy

1.
průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v minutách za kalendářní rok,

2.
průměrný počet přerušení přenosu elektřiny vztažený na jeden transformátor, s výjimkou vazebních transformátorů 400/220 kV.

(3) Hodnoty ukazatelů standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny na kalendářní rok dopředu zveřejní Úřad v Energetickém regulačním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.


§ 22

Vykazování dodržování standardu plynulosti přenosu
nebo distribuce elektřiny

(1) Provozovatel distribuční soustavy vykazuje dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny a zveřejňuje dosahovanou úroveň distribuce elektřiny

a)
do 31. prosince 2006 podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce, kdy důsledky přerušení nebo omezení distribuce elektřiny se vztahují na nedodaný nebo nedistribuovaný instalovaný výkon,

b)
od 1. ledna 2007 podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce, kdy důsledky přerušení nebo omezení distribuce elektřiny se vztahují na počet konečných zákazníků, kterých se přerušení nebo omezení distribuce elektřiny týká.

(2) Provozovatel distribuční soustavy dále sleduje všechna přerušení distribuce elektřiny v jím provozované distribuční soustavě, porovnává je s hodnotami za předcházející kalendářní rok a výsledky tohoto porovnání předkládá Úřadu ve formátu, jehož vzor je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(3) Provozovatel přenosové soustavy vykazuje dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny a zveřejňuje dosahovanou úroveň kvality přenosu elektřiny podle vzoru výkazu uvedeného v příloze č. 6 k této vyhlášce.


ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 23

Zveřejňování dosahované úrovně kvality přenosu nebo distribuce
elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

(1) Držitel licence odpovědný za dodržování standardů zpracuje do 31. března následujícího kalendářního roku souhrnnou zprávu o

a)
dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny v části týkající se distribuce elektřiny za předchozí kalendářní rok, včetně porovnání s předcházejícím kalendářním rokem, podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, jde-li o provozovatele distribuční soustavy,

b)
požadované a dosažené úrovni dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny v části týkající se přenosu elektřiny za předchozí kalendářní rok, včetně porovnání s předcházejícím kalendářním rokem, podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, jde-li o provozovatele přenosové soustavy, a

c)
dosažené úrovni dodržování ostatních standardů za předchozí kalendářní rok týkajících se jeho činnosti podle příloh č. 6 až 20 k této vyhlášce.

(2) Provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je připojeno více než 90 000 odběrných míst konečných zákazníků, zpracovává měsíční zprávu o dodržování standardů přenosu nebo distribuce elektřiny a souvisejících služeb podle výkazů uvedených v přílohách č. 4 a č. 6 až 20 k této vyhlášce. Dodavatel, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele společně s provozovatelem distribuční soustavy podle předchozí věty, zpracovává měsíční zprávu o dodržování standardů dodávek a souvisejících služeb podle výkazů uvedených v přílohách č. 19 a 20 k této vyhlášce. Držitelé licencí předkládají tyto měsíční zprávy Úřadu v elektronické formě vždy do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(3) Držitel licence zveřejní zprávy podle vzorů výkazů uvedených v přílohách č. 6 až 20 k této vyhlášce v termínu podle odstavce 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup a na požádání konečného zákazníka mu ji zašle nebo ji dá k dispozici v sídle držitele licence, je-li držitel licence právnická osoba, nebo v místě podnikání, je-li držitel licence fyzická osoba. Ve stejném termínu zašle písemné vyhotovení zprávy Úřadu.

(4) Úřad do 31. května následujícího kalendářního roku

a)
vyhodnotí za předchozí kalendářní rok dosaženou úroveň dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny provozovatelem přenosové soustavy a jednotlivými provozovateli distribučních soustav a porovná výkonnost provozovatele přenosové soustavy a jednotlivých provozovatelů distribučních soustav v plynulosti přenosu a distribuce elektřiny a

b)
zveřejní zprávu o dosažené úrovni dodržování standardu podle písmene a) v Energetickém regulačním věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(5) Souhrnný výkaz dodržování všech garantovaných standardů za příslušný kalendářní rok je předáván příslušnými držiteli licencí Úřadu v elektronické podobě, a to ve formátu, jehož vzor je uveden v příloze č. 21 k této vyhlášce.

(6) Dojde-li k mimořádnému přerušení distribuce elektřiny, které není vynuceným přerušením dodávky nebo distribuce elektřiny v případech stavů nouze podle § 54 odst. 1 energetického zákona nebo předcházení stavů nouze podle zvláštního právního předpisu3), provozovatel distribuční soustavy takové přerušení nezahrne do výkazu dodržování standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny, pokud do 10 pracovních dnů ode dne, ve kterém k mimořádnému přerušení distribuce elektřiny došlo, oznámí vznik takové skutečnosti Úřadu a způsobem nevzbuzujícím důvodné pochybnosti prokáže.

(7) Vzory výkazů pro vykazování dodržování standardů kvality přenosu nebo distribuce elektřiny a dodávek elektřiny a souvisejících služeb jsou Úřadem rovněž poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 24

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 306/2001 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, se zrušuje.


ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 25

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení § 4, § 5 odst. 5, § 6 odst. 2, § 7 odst. 3, § 9 odst. 3, § 10 odst. 2, § 11 odst. 2, § 12 odst. 5, § 13 odst. 2, § 14 odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 3 a 4, § 17 odst. 2, § 18 odst. 3, § 19 odst. 2 a § 20 odst. 2, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2006.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.


____________________________________________________________
1)
Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
Vyhláška č. 404/2005 Sb., o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů.
3)
Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
4)
§ 11 odst. 1 písm. h) energetického zákona.
5)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
6)
Vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky.
Vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 300/2003 Sb.
7)
Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.


(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2006 Poslední změna: 28. prosince 2005 Počet shlédnutí: 5476