LEGISLATIVA

95/2009 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

95

ZÁKON

ze dne 26. března 2009,

kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Pozemkovém fondu České republiky

Čl. I

Zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb., zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 313/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 148/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 423/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 285/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb. a zákona č. 119/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

"g)
na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2009 ve výši 1 300 mil. Kč.".

2. V § 15 odst. 8 se slova "písm. a)" nahrazují slovy "písm. a) a g)".


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zemědělství

Čl. II

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 94/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 409/2006 Sb. a zákona č. 35/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 2da odst. 3 písm. f) se za slovo "nepříznivými" vkládá slovo "ekonomickými,".

2. V § 2da se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

"i)
provozní financování.".


ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 14. dubna 2009 Poslední změna: 19. dubna 2009 Počet shlédnutí: 2000