LEGISLATIVA

79/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků


              79/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 9. února 2005, 
  kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu 
 nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých 
  minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, 
  lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu 
   a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech 
           spotřeby těchto výrobků 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona 
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních: 
 
                Čl.I 
 
   Vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení 
spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů 
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při 
obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů 
a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, se mění takto: 
 
   1. V § 2 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a č. 1a 
zní: 
 
   "(1) Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále 
jen "zemědělské pozemky") a lesních pozemků1a) podle § 57 odst. 
6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) 
způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3. 
------------------------------------------------------------------ 
 1) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb. 
1a) § 2 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí 
  České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 
  89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.". 
 
   2. V § 3 odst. 7 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 
3 a č. 4 zní: 
"a) v zemědělské prvovýrobě pro druh zemědělské kultury3): 
  1. orná půda podle průměrné ceny4) 
    do 5,00 Kč/m2 včetně ................. 105 litrů na hektar 
    5,01 až 7,00 Kč/m2 ................... 120 litrů na hektar 
    7,01 a více Kč/m2 .................... 130 litrů na hektar 
  2. chmelnice ............................ 220 litrů na hektar 
  3. vinice ............................... 150 litrů na hektar 
  4. ovocné sady .......................... 150 litrů na hektar 
  5. travní porosty ....................... 50 litrů na hektar, 
------------------------------------------------------------------ 
3) § 3i zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
  128/2003 Sb. 
4) Vyhláška  č.  463/2002  Sb.,  kterou  se  stanoví seznam 
  katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami 
  zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů.". 
 
Poznámky pod čarou č. 5 a č. 6 se zrušují. 
 
   3. V § 3 odstavec 8 zní: 
 
   "(8) Pokud se na chmelnici, vinici nebo v ovocném sadu 
pěstuje jiná plodina než ta, pro kterou je tento druh zemědělského 
pozemku určen, použije se normativ podle skutečně pěstované 
plodiny.". 
 
   4. Příloha č. 2 zní: 
 
             "Příloha č. 2 k vyhlášce č. 433/2003 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-021.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
   5. Příloha č. 4 v části "Roční výpočet limitu spotřeby 
pohonných hmot podle normativů" zní: 
 
 "Roční výpočet limitu spotřeby pohonných hmot podle normativů 
 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
|Zemědělská |  Cena  |   Výměra   |     |     | 
|výroba   |  pozemků |obhospodařovaných|Normativ | Limit | 
|katastrální |v Kč/m2 nebo|   pozemků   |na hektar |v litrech| 
|území    |druh pozemku| v hektarech (na |v litrech |     | 
|      |      | dvě desetinná |     |     | 
|      |      |   místa)   |     |     | 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
|Celkový   |      |         |     |     | 
|roční nárok |      |         |   x  |     | 
+------------+------------+-----------------+----------+---------+ 
x - nevyplňuje se". 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 


Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. března 2005 Poslední změna: 27. února 2005 Počet shlédnutí: 4429