LEGISLATIVA

66/2005 Sb.

Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

              66/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 2. února 2005 
         o minimálním množství biopaliv 
      nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů 
    v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty 
           na trhu České republiky 
 
    Vláda nařizuje  k provedení zákona  č. 86/2002 Sb., 
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon 
o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 
92/2004 Sb. a zákona č. 186/2004 Sb.: 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
    (1)  Toto  nařízení  zapracovává  příslušné  předpisy 
Evropských společenství1) a stanoví minimální množství biopaliv 
nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových 
benzinů a motorové nafty na trhu České republiky. 
 
    (2) Ustanovení tohoto nařízení se nevztahují na skladované 
a obměňované motorové benziny, s výjimkou benzinu s přídavkem 
etyltercbutylether v souladu  s příslušnou českou technickou 
normou2) a s obsahem maximálně 0,3 % objemových volného etanolu 
v benzinu, a motorové nafty, určené pro nouzové zásoby3) a pro 
státní hmotné rezervy. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/30/ES ze dne 
  8. května 2003 o podpoře používání biopaliv nebo obnovitelných 
  paliv v dopravě. 
2) ČSN EN 228. 
3) Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení 
  stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
  znění zákona č. 560/2004 Sb. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
    Pro účely tohoto nařízení se rozumí 
a) energetickým obsahem - minimální výhřevnost paliva, která se 
  udává v kJ/kg nebo kJ/l paliva, 
b) stanoveným objemem - množství biopaliv, na které je uplatňován 
  systém finanční podpory. 
 
                § 3 
 
      Minimální množství biopaliv v sortimentu 
        motorových benzinů a motorové nafty 
 
    (1)  Minimální  poměr  biopaliv  a  jiných  paliv 
z obnovitelných zdrojů se stanoví jako národní indikativní cíl 
takto 
a) minimální hodnota k datu 31. prosince 2005 je 2 % biopaliv a je 
  vypočítána na základě energetického obsahu celkového množství 
  motorových benzinů a motorové nafty prodávaných na trhu České 
  republiky pro dopravní účely, 
b) minimální hodnota k datu 31. prosince 2010 je 5,75 % biopaliv 
  a je vypočítaná podle energetického obsahu celkového množství 
  motorových benzinů a motorové nafty prodávaných na trhu České 
  republiky pro dopravní účely. 
 
    (2) Minimálním množstvím biopaliv se rozumí podíl biopaliv 
v objemu sortimentu motorových benzinů a motorové nafty, uvedených 
do volného daňového oběhu4) v České republice v kalendářním roce, 
který je závazný ve výši stanoveného objemu pro všechny subjekty 
uvádějící motorové benziny a motorovou naftu do volného daňového 
oběhu v České republice, a to v rozsahu jejich podílů na vnitřním 
trhu s motorovými benziny a vnitřním trhu s motorovou naftou 
v předchozím kalendářním roce.  Pro subjekty, které skladují 
a ochraňují nouzové zásoby a státní hmotné rezervy pohonných hmot, 
platí tento závazek od 1. ledna 2009. 
 
    (3) Stanovený objem bioetanolu pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2012 je ve výši 2 miliony hektolitrů ročně. 
 
    (4) Stanovený objem bionafty je pro období od 1. ledna 
2007 do 31. prosince 2012 ve výši 200 000 tun ročně. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č.  353/2003 Sb., o spotřebních  daních, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
                § 4 
 
              Účinnost 
 
    Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. února 2005. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
         Ministr životního prostředí: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 

Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 15. února 2005 Poslední změna: 19. února 2005 Počet shlédnutí: 4265