LEGISLATIVA

237/2014 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

237/2014 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 4. listopadu 2014,

kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č.
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,
zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013
Sb., k provedení § 7 odst. 9:

Čl. I

Vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro
vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních
tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům, se mění takto:

1. V názvu vyhlášky se slova „regulujícími dodávku tepelné energie
konečným spotřebitelům“ nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími
dodávku tepelné energie“.

2. V § 1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno d), které zní:

„d) rozsah vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji
registrujícími dodávku tepelné energie.“.

3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

㤠7a

Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

(1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod
chladu vybaví v případě, že

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě,
pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle
zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění
nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika
místech,

1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu
podle zákona o metrologii.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro
rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný
na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z
otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve
vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v
otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot
vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V
budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se
snímačem teplot.

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí
zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr
na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu
teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí
rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na
společnou přípravu teplé vody v domě.“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud byla přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky instalována v
budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a
odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti této vyhlášky, by měla být instalována pracovní
měřidla stanovená, pak se tato měřidla instalují až po ukončení
životnosti zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění stanovené
výrobcem těchto zařízení.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Příloha: Vyhláška

 

Datum uveřejnění: 4. listopadu 2014 Poslední změna: 3. ledna 2015 Počet shlédnutí: 6022