LEGISLATIVA

553/2005 Sb.

Zákon kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony.

553/2005 Sb.

ZÁKON

ze dne 9. prosince 2005,

kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o
změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další
zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ekologickém zemědělství

Čl.I

Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

"§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis
Evropských společenství^1) podmínky hospodaření v ekologickém
zemědělství a k němu se vztahující osvědčování a označování
bioproduktů, biopotravin a ostatních bioproduktů, a dále výkon kontroly
a dozoru nad dodržováním povinností s tím spojených.

1) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém
zemědělství a k němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a
potravin, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze dne 7. září 2001, kterým se
stanoví prováděcí pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se
osvědčení o kontrole dovozů ze třetích zemí dle článku 11 nařízení Rady
(EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k
němu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin, v
platném znění.

Nařízení Komise (EHS) č. 207/93 ze dne 29. ledna 1993, kterým se
vymezuje obsah přílohy VI nařízení (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června
1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícímu označování
zemědělských produktů a potravin a kterým se stanoví prováděcí pravidla
k čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení, v platném znění.".

2. § 2 zní:

"§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") je orgánem
příslušným podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

(2) Orgánem příslušným podle nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 je
příslušný celní orgán.".

3. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2 až 9 zní:

"§ 3

Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) bioproduktem surovina rostlinného nebo živočišného původu nebo
hospodářské zvíře^2) získané v ekologickém zemědělství podle předpisů
Evropských společenství^3),

b) biopotravinou potravina vyrobená za podmínek uvedených v tomto
zákoně a předpisech Evropských společenství^4), splňující požadavky na
jakost a zdravotní nezávadnost stanovené zvláštními právními
předpisy^5),

c) ostatním bioproduktem ekologické krmivo^6) nebo ekologický
rozmnožovací materiál^7),

d) ekologickým podnikatelem osoba, která je evidována podle zvláštního
právního předpisu^8) a registrována podle tohoto zákona, a hospodaří na
ekofarmě,

e) osobou podnikající v ekologickém zemědělství ekologický podnikatel,
výrobce biopotravin^9), osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty
do oběhu^9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv^6) nebo
dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu^7),

f) ekologickým chovatelem včel osoba, která není ekologickým
podnikatelem, chová včely v ekologickém zemědělství a je registrována v
souladu s tímto zákonem,

g) ekofarmou uzavřená hospodářská jednotka zahrnující pozemky,
hospodářské budovy, provozní zařízení a popřípadě i hospodářská zvířata
uvedená v § 4 odst. 2, sloužící ekologickému zemědělství.

(2) Kde se v předpisu Evropských společenství^1) používá pojmu subjekt
trhu, rozumí se jím pro účely tohoto zákona osoba podnikající v
ekologickém zemědělství.

2) § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
zákona č. 131/2003 Sb.

3) Čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

4) Čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 2342/1999.

5) Například zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití
přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, vyhláška č. 305/2004
Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných
látek a jejich přípustné množství v potravinách, vyhláška č. 446/2004
Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování
potravin potravními doplňky.

6) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.,
zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.

Čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 4 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

7) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

Čl. 6 odst. 2 a čl. 6a odst. 1 a 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

8) § 2e až 2g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č.
85/2004 Sb.

9) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o
změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.
166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č.
146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č.
94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb.

Čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

4. V § 4 odst. 2 se slova "hospodářských zvířat

1)
" nahrazují slovy "hospodářských zvířat^2)".

5. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Druhy hospodářských zvířat neuvedené v odstavci 2 lze na ekofarmě
chovat pouze jako zájmové chovy, které nejsou předmětem podnikání v
ekologickém zemědělství. Pokud je chov takových zvířat předmětem
podnikání, nesmí být součástí ekofarmy.".

6. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ustanovení tohoto zákona o ekologickém podnikateli se přiměřeně
použijí i na ekologického chovatele včel.".

7. V části první hlavě druhé se členění na díly a oddíly zrušuje.

8. § 5 až 8 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 10 až 15 znějí:

"§ 5

Přechodné období

(1) Přechodné období je období, ve kterém dochází k přeměně zemědělské
výroby na ekologické zemědělství a k odstranění vlivu negativních
dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a
životní prostředí.

(2) V přechodném období má osoba zařazená do přechodného období stejné
povinnosti jako ekologický podnikatel, nestanoví-li tento zákon jinak.

(3) Ministerstvo vede seznam osob zařazených do přechodného období,
obsahující údaj o výměře obhospodařovaných pozemků; seznam zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 6

Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství

(1) Osoba, která hodlá podnikat v ekologickém zemědělství na ekofarmě v
souladu s předpisy Evropských společenství^10) (dále jen "žadatel"),
podá ministerstvu žádost o registraci; pro žadatele začíná přechodné
období (§ 5 odst. 1) dnem, kdy byla jeho žádost o registraci doručena
ministerstvu (dále jen "osoba zařazená do přechodného období").
Dojde-li u osoby zařazené do přechodného období ke zvýšení výměry
pozemků ekofarmy, začíná přechodné období týkající se nových pozemků
dnem doručení oznámení podle § 7 odst. 1.

(2) Povinnost stanovená podle odstavce 1 se nevztahuje na maloobchodní
prodejce, kteří pouze prodávají již balený a označený bioprodukt,
biopotravinu nebo ostatní bioprodukt konečnému spotřebiteli.

(3) Žadatel je povinen uzavřít s osobou pověřenou vydávat osvědčení o
původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu, vybranou
ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") smlouvu o kontrolní činnosti
podle zvláštního právního předpisu^11).

(4) V žádosti o registraci žadatel uvádí

a) je-li fyzickou osobou, jméno, popřípadě jména a příjmení, státní
občanství, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro
doručování, a to zpravidla v místě pobytu fyzické osoby na území České
republiky nebo v místě podnikání (název obce, její části, název ulice,
číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací
číslo), rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození a
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a cizinec rovněž adresu
bydliště mimo území České republiky,

b) je-li právnickou osobou, obchodní firmu nebo název, sídlo, název
obce, její části, název ulice, číslo popisné, a bylo-li přiděleno, i
číslo orientační, poštovní směrovací číslo a název obchodní firmy nebo
uvede jméno a příjmení, popřípadě jména a příjmení, státní občanství,
rodné číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození, adresu místa
trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem
nebo jeho členy, a údaje týkající se odpovědného zástupce uvedené v
písmenu a) a identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u zahraniční
právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České
republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje
týkající se vedoucího organizační složky,

c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství^12).

(5) Žadatel současně s podáním žádosti o registraci doloží potvrzení o
vstupní kontrole, kterou provedla pověřená osoba a při které nebylo
zjištěno porušení podmínek tohoto zákona a předpisů Evropských
společenství^1), a v případě osoby zařazené do přechodného období také
osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele podle
zvláštního právního předpisu^8). Pověřená osoba je povinna vstupní
kontrolu provést nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o
kontrole a osvědčování.

(6) Osoba zařazená do přechodného období je povinna pověřené osobě
poskytnout o každé ekofarmě, na které bude hospodařit

a) údaje o hospodářských budovách a provozních zařízeních, které bude
užívat k ekologickému zemědělství, podle údajů v katastru
nemovitostí^13),

b) označení pozemků a přehledně vyznačené mapy pozemků, na nichž bude
ekologicky hospodařit, podle evidence využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů v souladu se zvláštním právním předpisem^14) a
jde-li o nezemědělskou půdu ve vztahu k opatřením podle § 10, pak podle
údajů v katastru nemovitostí^13) a

c) další údaje uvedené v předpisech Evropských společenství^12).

(7) Žadatel je povinen poskytnout ministerstvu a pověřené osobě
součinnost za účelem ověření skutečností uvedených v žádosti.

(8) Pokud žadatel splní požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5,
ministerstvo žádosti vyhoví, vydá rozhodnutí o registraci a zapíše
osobu podnikající v ekologickém zemědělství na seznam osob
podnikajících v ekologickém zemědělství vedený v souladu s předpisy
Evropských společenství^15) (dále jen "seznam"). Seznam, v případě
ekologických podnikatelů i s informací o výměře obhospodařovaných
pozemků, zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(9) Pokud žadatel požadavky stanovené v odstavcích 4 a 5 nesplní,
ministerstvo žádost o registraci zamítne.

(10) Je-li žadatelem osoba zařazená do přechodného období, pak
ministerstvo vydá rozhodnutí o registraci do 30 dnů ode dne ukončení
přechodného období, pokud žadatel v přechodném období splnil všechny
požadavky stanovené tímto zákonem a předpisy Evropských
společenství^1), jinak ministerstvo jeho žádost o registraci zamítne.

(11) Vzor žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis.

§ 7

Změny týkající se pozemků na ekofarmě a ekofarmy

(1) Dojde-li ke změně výměry pozemků ekofarmy, jsou osoba zařazená do
přechodného období nebo ekologický podnikatel povinni bez zbytečného
odkladu písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. Ministerstvo
provede do 30 dnů od doručení tohoto oznámení příslušnou změnu v
evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů, v souladu
se zvláštním právním předpisem^14), popřípadě v evidenci nezemědělské
půdy podle údajů v katastru nemovitostí^13), a v seznamu.

(2) V případě převodu či přechodu vlastnictví ekofarmy na jinou
právnickou či fyzickou osobu, která zemědělsky podniká^8), je tato
osoba povinna, pokud hodlá nadále na ekofarmě hospodařit v ekologickém
zemědělství, podat bez zbytečného odkladu žádost o registraci.
Ministerstvo rozhodne o registraci do 30 dnů ode dne doručení žádosti.
Pro náležitosti žádosti, jakož i pro řízení o ní platí § 6 obdobně.

§ 8

Zrušení a zánik registrace

(1) Ministerstvo zruší registraci osoby podnikající v ekologickém
zemědělství, jestliže

a) o to písemně sama požádá, nebo

b) porušila opakovaně požadavky stanovené tímto zákonem nebo předpisy
Evropských společenství^1); za opakované porušení se považuje takové
porušení povinnosti, k němuž došlo v době do 1 roku ode dne nabytí
právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla uložena pokuta.

(2) Ministerstvo též zruší registraci, jestliže

a) ekologický podnikatel nezíská do 36 měsíců od registrace alespoň
jedno osvědčení na bioprodukt nebo v průběhu každého dalšího
kalendářního roku vždy alespoň jedno osvědčení na bioprodukt za jeden
kalendářní rok, nebo

b) výrobce biopotravin^9), výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv^6)
nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu^7) nezíská do 24
měsíců od registrace alespoň 1 osvědčení na biopotravinu nebo ostatní
bioprodukt nebo v průběhu každého dalšího kalendářního roku vždy
alespoň jedno osvědčení na biopotravinu nebo ostatní bioprodukt za
jeden kalendářní rok.

(3) Registrace osoby podnikající v ekologickém zemědělství zaniká,
jestliže

a) zemřela,

b) zanikla, nebo

c) došlo k převodu či přechodu ekofarmy na jinou osobu a osoba
podnikající v ekologickém zemědělství již nehospodaří na jiné ekofarmě.

(4) Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení registrace a v případě
zániku registrace ministerstvo neprodleně provede výmaz ze seznamu.

10) Čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

11) § 591 a násl. obchodního zákoníku.

12) Příloha IV nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

13) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000
Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 53/2004
Sb.

14) § 3a až 3f zákona č. 252/1997 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb.

15) Například čl. 1 odst. 2 přílohy I části B a C nařízení Rady (EHS)
č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 14 až 18 se zrušují.

9. § 9 se včetně nadpisu zrušuje.

10. § 10 včetně nadpisu zní:

"§ 10

Omezení působení škodlivých vlivů na ekologicky obhospodařované pozemky

Tam, kde sousedí ekologicky obhospodařované pozemky s pozemky, které
nejsou obhospodařovány ekologickým způsobem, musí ekologický podnikatel
učinit vhodná opatření, kterými sníží riziko škodlivých vlivů na jím
ekologicky obhospodařované pozemky, a to na nejnižší možnou míru;
takovými opatřeními jsou zejména výsadba živých plotů, větrolamů, pásů
zeleně, izolačních travnatých pásů nebo zřizování cest.".

11. § 11 až 13 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 19 až 21
zrušují.

12. § 14 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 16 a 17 zní:

"§ 14

Chov hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství

(1) Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních
předpisů^16), která stanoví zejména podmínky péče o zdraví, podmínky
péče o pohodu a ochranu hospodářských zvířat, podmínky šlechtění,
plemenitby a evidence hospodářských zvířat, prostorové nároky na
vybavení a zabezpečení zvířat a postupy při chovu hospodářských zvířat.

(2) Podmínky chovu ryb a králíků v ekologickém zemědělství stanoví v
souladu s předpisy Evropských společenství^17) prováděcí právní
předpis.

16) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona
č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb. a zákona č. 77/2004 Sb.

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č.
309/2002 Sb.

17) Například čl. 1 odst. 2, příloha I část B a C nařízení Rady (EHS)
č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 22 až 25 se zrušují.

13. § 15 až 18 se včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 26 zrušují.

14. V části první se hlava III včetně nadpisu zrušuje.

15. V části první nadpis hlavy IV zní: "OSVĚDČOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ
BIOPRODUKTU, BIOPOTRAVINY A OSTATNÍHO BIOPRODUKTU".

16. § 20 a 21 se včetně nadpisu zrušují.

17. § 22 a 23 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 18 znějí:

"§ 22

Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu

(1) Osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního
bioproduktu vydá pověřená osoba v souladu s ČSN EN 45011 na žádost do
30 dnů ode dne provedení kontroly, u rostlinných produktů pěstovaných
na orné půdě a rostlinných produktů z trvalých kultur nejpozději do
sklizně dané plodiny, a to nejméně na 1 kalendářní rok, nejdéle však na
15 měsíců, pokud osoba podnikající v ekologickém zemědělství splnila
požadavky tohoto zákona a předpisů Evropských společenství^1). Tato
osvědčení je osoba podnikající v ekologickém zemědělství povinna
uchovávat po dobu 5 let.

(2) Odepření vydání osvědčení musí být písemné a odůvodněné a musí být
vydáno do 30 dnů ode dne provedené kontroly, u rostlinných produktů
nejpozději do sklizně dané plodiny; originál osvědčení o původu
bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu předá pověřená
osoba osobě podnikající v ekologickém zemědělství.

(3) Seznam zemí a jejich inspekčních orgánů, jejichž osvědčení podle
odstavce 1 se uznává za rovnocenné s osvědčením podle tohoto zákona a
předpisů Evropských společenství^1), je zveřejňován Evropskou komisí
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 23

Označování bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu

(1) Bioprodukt, biopotravina a ostatní bioprodukt se označí v souladu s
předpisy Evropských společenství^18), včetně kódu pověřené osoby, se
kterou osoba podnikající v ekologickém zemědělství uzavřela smlouvu o
kontrole a osvědčování, a která provedla poslední kontrolu. Bioprodukt,
biopotravina a ostatní bioprodukt se na obale označí také grafickým
znakem podle odstavce 2.

(2) Podobu grafického znaku, kterým se označí bioprodukt, biopotravina
a ostatní bioprodukt, stanoví prováděcí právní předpis. Tento grafický
znak smí být užíván pouze pro účely tohoto zákona nebo předpisů
Evropských společenství^1) a v souladu s nimi.

18) Čl. 2, 5 a 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

Dosavadní poznámky pod čarou č. 29 až 31 se zrušují.

18. § 24 až 27 se včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 32 až 34
zrušují.

19. V § 28 se za slova "tohoto zákona" vkládají slova "a předpisů
Evropských společenství^1)".

20. § 29 včetně poznámek pod čarou č. 19 až 26 zní:

"§ 29

(1) Ministerstvo může na základě výsledků obchodní veřejné soutěže
podle zvláštního právního předpisu^19) uzavřít smlouvu s právnickou
osobou nebo organizační složkou státu^20), na základě níž je pověřená
osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny
nebo ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony.
Předpokladem je, že

a) pověřená osoba má technické a administrativní vybavení odpovídající
předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,

b) zaměstnanci pověřené osoby a další osoby provádějící za pověřenou
osobu kontrolu (dále jen "osoba provádějící kontrolu") mají odborné
vzdělání a praxi podle odstavců 2 a 3,

c) pověřená osoba splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a předpisy
Evropských společenství^21).

(2) Osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele,
výrobce nebo dodavatele ekologických krmiv^6) nebo dodavatele
ekologického rozmnožovacího materiálu^7), musí mít alespoň úplné
střední odborné vzdělání^22) v oboru zemědělství a lesní hospodářství
nebo veterinární vědy^23) a nejméně 5 let odborné praxe nebo
vysokoškolské vzdělání^24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné
praxe.

(3) Osoba provádějící kontrolu výrobce biopotravin nebo osoby, která
uvádí biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, musí mít alespoň úplné
střední odborné vzdělání^22) v oboru zemědělství a lesní hospodářství
nebo potravinářství^23) a nejméně 5 let odborné praxe nebo
vysokoškolské vzdělání^24) příslušného směru a nejméně 1 rok odborné
praxe.

(4) Osoba provádějící kontrolu nesmí

a) být osobou podnikající v ekologickém zemědělství,

b) provádět kontrolu osoby podnikající v ekologickém zemědělství, které
poskytla v posledních 3 letech poradenství,

c) provádět kontrolu v obci, kde má trvalý pobyt, nebo

d) provádět kontrolu u osob blízkých^25).

(5) Osoba provádějící kontrolu podle tohoto zákona je povinna
zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděla během
výkonu kontroly; to neplatí, jde-li o informace, které je povinna
poskytnout ministerstvu podle § 30 odst. 2 písm. b).

(6) Postup ministerstva při uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a
pro její výkon na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace
pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost byla vykonávána v
jiném členském státě státními příslušníky členských států nebo jejich
rodinnými příslušníky, upravuje zvláštní právní předpis^26).

19) § 281 a násl. obchodního zákoníku.

20) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

21) Čl. 9 odst. 11 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

22) § 8 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol,
středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění
zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

23) Příloha I oddíl C vyhlášky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve
znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. a vyhlášky č. 144/2003 Sb.

24) § 55 a 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

25) § 116 občanského zákoníku.

26) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o
změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
zákona č. 96/2004 Sb.

Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretických a
praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v
České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti
Ministerstva zemědělství.".

21. V § 30 odst. 1 se poslední věta zrušuje.

22. V § 30 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 27 a 28 zní:

"(2) Pověřená osoba je povinna

a) provádět kontrolní a další činnost podle tohoto zákona, v souladu s
ČSN EN 45011, ČSN EN 45004 a s předpisem Evropských společenství^27),

b) poskytnout ministerstvu kromě údajů podle předpisu Evropských
společenství^28) také aktuální údaje o subjektech podléhajících
kontrole a o průběhu a výsledcích kontrol a osvědčování, kdykoliv o to
ministerstvo požádá.

27) Čl. 9 a příloha III nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

28) Čl. 9 odst. 8 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.".

23. V § 30 odst. 3 se za slova "podle odstavce 2 písm. a)" vkládají
slova " , které by mohly naplňovat skutkovou podstatu správního deliktu
(§ 33)".

24. V § 30 odstavce 4 a 5 znějí:

"(4) Osoby podnikající v ekologickém zemědělství jsou povinny
poskytnout pověřené osobě stanovené doklady a součinnost za účelem
ověření skutečností rozhodných pro kontrolu.

(5) Osoba provádějící kontrolu je oprávněna po ohlášení vstupovat do
prostorů, kde se bioprodukty, biopotraviny nebo ostatní bioprodukty
vyrábějí, přepravují nebo uvádějí do oběhu, a vyžadovat od jejich
výrobců, dovozců nebo osob, které je uvádějí do oběhu, potřebné
doklady, informace a nezbytnou součinnost k nerušenému a rychlému
výkonu své činnosti, včetně odběru vzorků.".

25. V § 30 odst. 6 se slova "kontrolní orgán" nahrazují slovy "osoba
provádějící kontrolu".

26. V § 30 odstavec 7 zní:

"(7) Osoba provádějící kontrolu podle odstavce 5 prokáže svoji
totožnost a předloží pověření k výkonu kontroly od pověřené osoby.".

27. § 31 se včetně nadpisu zrušuje.

28. V § 32 odstavec 1 zní:

"(1) Námitky proti nevydání osvědčení pověřenou osobou může do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty 30 dnů pro vydání osvědčení nebo ode dne
doručení oznámení o odepření vydání osvědčení podat kontrolovaná osoba
pověřené osobě.".

29. V § 32 odst. 2 se poslední věta zrušuje.

30. V § 32 se odstavec 3 zrušuje.

31. § 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 až 61 zní:

"§ 33

Správní delikty

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do
přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1)

a) použije nepovolená krmiva, krmné suroviny, krmné směsi, doplňková
krmiva, doplňkové látky a premixy, přípravky na ochranu rostlin,
hnojiva, půdní pomocné látky, rozmnožovací materiál, čisticí a
desinfekční přípravky pro čištění a desinfekci chovatelských budov a
zařízení, přípravky a prostředky proti škůdcům ve stájích a
chovatelských zařízeních nebo osiva^29),

b) přepravuje zvířata nepovoleným způsobem^30),

c) používá vazné ustájení zvířat^31),

d) nepodporuje přirozenou imunitu zvířete^32),

e) použije geneticky modifikované organismy nebo produkty takových
organismů s výjimkou veterinárních léčiv^33),

f) neudržuje úrodnost a biologickou aktivitu půdy^34),

g) nepoužívá k ochraně před škůdci, chorobami a plevely přednostně
preventivních, mechanických a fyzikálních postupů^35),

h) chová na ekofarmě stejný druh hospodářského zvířete ekologickým i
neekologickým způsobem^36),

i) nezajistí výživu mláďat přirozeným, přednostně mateřským mlékem^37),

j) používá v chovu zvířat preventivně alopatická veterinární léčiva
nebo antibiotika^38),

k) používá v chovu zvířat látky určené ke stimulaci růstu nebo
užitkovosti nebo hormony s cílem řízení reprodukce nebo stimulace
říje^39),

l) provádí v ekologickém chovu zvířat přenosy embryí^40),

m) nezajistí jednoznačnou identifikaci zvířat nebo jejich produktů ve
všech stadiích výroby, přípravy, přepravy a uvedení na trh^41),

n) nezajistí řádné skladování statkových hnojiv, aby zabránila
znečištění vod přímým kontaktem nebo vypouštěním a prosakováním do
půdy^42),

o) nezajistí zvířatům podmínky ustájení odpovídající fyziologickým a
etologickým potřebám zvířat^43),

p) nezajistí zvířatům ustájení v budovách v oblastech s nevhodnými
klimatickými podmínkami pro celoroční chov zvířat venku^44),

q) nezajistí zvířatům minimální plochy ustájení a výběhů, jakož i jiné
parametry prostor, určených pro různé druhy a kategorie zvířat^45),

r) nezabrání devastaci půdy a vegetace nadměrnou pastvou zvířat^46),

s) nezajistí zvířatům přístup na pastvu nebo do venkovních výběhů^47),

t) ustájí telata starší jednoho týdne v individuálních boxech^48),

u) ustájí selata na etážových plošinách anebo v klecích^49),

v) k ustájení drůbeže používá klece nebo nevhodné stáje^50),

w) neumožní drůbeži přístup do výběhu nebo vodní drůbeži přístup k
tekoucí vodě nebo rybníku^51),

x) nezajistí jednoznačnou identifikaci bioproduktů, biopotravin nebo
ostatních bioproduktů, aby nedošlo k záměně, kontaminaci nebo ke
smíchání s jinými výrobky nebo nežádoucími látkami^52),

y) jako dovozce neinformuje pověřenou osobu o zásilce, která má být ze
země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"),
dovezena do Evropské unie^53), nebo

z) jako první příjemce zboží ze třetí země neověří a nezaznamená v
dokladech uzavření obalu nebo kontejneru a shodu označení zásilky s
osvědčením uvedeným v nařízení^54),

aa) nesplní jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských
společenství^1).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba zařazená do
přechodného období nebo jako osoba podnikající v ekologickém
zemědělství se dopustí dále správního deliktu tím, že v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1)

a) neoznámí ministerstvu, že za účelem uvádění na trh produkuje,
připravuje nebo dováží ze třetí země bioprodukty, biopotraviny,
ekologická krmiva a krmné směsi, ekologický rozmnožovací materiál a
nepodrobí svůj podnik kontrolnímu systému pověřené osoby^55), nebo

b) nesplní povinnost stanovenou zvláštním opatřením (§ 34).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí dále správního
deliktu tím, že v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských
společenství^1)

a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího
materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s
použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov
"eko" nebo "bio"^56),

b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího
materiálu, odkaz na ekologické zemědělství^57),

c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu
údaj nebo logo potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu kontrolnímu
systému^58), nebo

d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí
jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny,
krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové
látky, premixy, rozmnožovací materiál^59).

(4) Fyzická osoba se dopustí dále přestupku tím, že v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1)

a) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů nebo rozmnožovacího
materiálu, jakýkoliv odkaz na ekologické zemědělství, zejména s
použitím slov ekologický nebo biologický nebo jejich odvozených slov
"eko" nebo "bio"^56),

b) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího
materiálu, odkaz na ekologické zemědělství^57),

c) použije na obalu, v reklamě nebo obchodních dokumentech zemědělských
surovin, potravin, krmiv nebo krmných směsí, krmných surovin,
doplňkových krmiv, doplňkových látek, premixů, rozmnožovacího materiálu
údaj nebo značku potvrzující, že výrobky podléhají zvláštnímu
kontrolnímu systému^58), nebo

d) doveze ze třetí země a uvede na trh Evropských společenství a označí
jako produkty ekologického zemědělství, zemědělské suroviny, potraviny,
krmiva nebo krmné směsi, krmné suroviny, doplňková krmiva, doplňkové
látky, premixy, rozmnožovací materiál^59).

(5) Za správní delikt lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. y),

b) do 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), f)
až h), r) až w), z), nebo odstavce 2 písm. a),

c) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b),
d), e), i) až q) nebo x),

d) do 70 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b),
nebo

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

(6) Za přestupek podle odstavce 4 může ministerstvo uložit pokutu do 1
000 000 Kč.

(7) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(8) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne zejména k
závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho
následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(9) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(10) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává
ministerstvo.

(11) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto
zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(12) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím
uložení nabylo právní moci.

(13) Pokutu vybírá ministerstvo a vymáhá ji příslušný územní finanční
orgán^60) podle zvláštního právního předpisu^61). Pokuty jsou příjmem
státního rozpočtu.

29) Čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

30) Příloha č. I část B bod 6. 2. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

31) Příloha č. I část B bod 6. 1. 4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

32) Příloha č. I část B bod 5. 1. c) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

33) Čl. 6 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č.
2092/91.

34) Příloha č. I oddíl A odst. 2. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

35) Příloha č. I oddíl A odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

36) Příloha č. I oddíl B odst. 1. 6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

37) Příloha č. I oddíl B odst. 4. 5. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

38) Příloha č. I oddíl B odst. 5. 4. písm. c) nařízení Rady (EHS) č.
2092/91.

39) Příloha č. I oddíl B odst. 5. 5. písm. a) nařízení Rady (EHS) č.
2092/91.

40) Příloha č. I oddíl B odst. 6. 1. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

41) Příloha č. I oddíl B odst. 6. 3. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

42) Příloha č. I oddíl B odst. 7. 6. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

43) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

44) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

45) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 3. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

46) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 2. 4. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

47) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 1. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

48) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 7. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

49) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 3. 8. nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

50) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 4. 1., 8. 4. 3. nařízení Rady (EHS)
č. 2092/91.

51) Příloha č. I oddíl B odst. 8. 4. 2. a 8. 4. 5. nařízení Rady (EHS)
č. 2092/91.

52) Příloha č. III oddíl Všeobecná ustanovení odst. 8 nařízení Rady
(EHS) č. 2092/91.

53) Příloha č. III oddíl C odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

54) Příloha č. III oddíl C odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 1788/2001.

55) Čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

56) Čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

57) Čl. 5 odst. 1, 2, 3, 3a a 5 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

58) Čl. 10 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91.

59) Čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 a nařízení Komise (ES) č.
2092/91.

60) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů.

61) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.".

32. V § 34 odstavce 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo uloží osobě, která označuje produkty či potraviny v
rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1),
zvláštní opatření k zabránění klamání spotřebitele o tom, že produkt
pochází z ekologického zemědělství nebo že byla potravina vyrobena jako
biopotravina podle tohoto zákona.

(2) Jako zvláštní opatření může ministerstvo uložit

a) v případě zjištění označení produktů nebo potravin v rozporu s tímto
zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1) odstranění označení
bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního bioproduktu z celé partie
výrobní dávky nebo dodávky,

b) osobě podnikající v ekologickém zemědělství v případě opakovaného
porušení ustanovení tohoto zákona nebo předpisů Evropských
společenství^1) na určitou dobu zákaz označovat bioprodukty,
biopotraviny nebo ostatní bioprodukty podle tohoto zákona,

c) dovozci odstranit označení produktů nebo potravin, která jsou v
rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství^1).".

33. § 35 včetně nadpisu zní:

"§ 35

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14
odst. 2 a § 23 odst. 2.".

34. § 36 včetně nadpisu se zrušuje.

35. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37

Vztah ke správnímu řádu

Na řízení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, s výjimkou

a) řízení o vydání osvědčení o původu bioproduktu, biopotravin, nebo
ostatního bioproduktu (§ 22),

b) rozhodování o námitkách a stížnosti proti nevydání osvědčení (§ 32).

Čl.II

Přechodná ustanovení

1. Evidence vedené podle dosavadních právních předpisů se považují za
evidence vedené podle předpisů Evropských společenství^1) za splnění
podmínek stanovených v bodech 2 a 3. Registrovaní ekologičtí
podnikatelé podle dosavadních právních předpisů se považují za
registrované ekologické podnikatele podle zákona č. 242/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti, pokud splní požadavky stanovené
v bodě 2. Evidovaní výrobci biopotravin a osoby uvádějící bioprodukty
nebo biopotraviny do oběhu se považují za registrované osoby
podnikající v ekologickém zemědělství podle zákona č. 242/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti, pokud splní požadavky stanovené
v bodě 3.

2. Ekologický podnikatel, který je podle dosavadních právních předpisů
zapsán v seznamu osob hospodařících v ekologickém zemědělství nebo
osoba zapsaná do seznamu osob zařazených do přechodného období, uzavře
s osobou, s níž ministerstvo uzavřelo smlouvu, na základě níž je
oprávněna vydávat osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo
ostatního bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony, smlouvu
o kontrole a osvědčování do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jinak musí podat žádost o registraci podle § 6 zákona č.
242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Evidovaní výrobci biopotravin a osoby uvádějící bioprodukty nebo
biopotraviny do oběhu jsou povinni s pověřenou osobou uzavřít smlouvu o
kontrole a osvědčování do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, jinak musí podat žádost o registraci podle § 6 zákona č.
242/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Pověřená osoba, se kterou ministerstvo uzavřelo smlouvu podle zákona
č. 242/2000 Sb., ve znění účinném do nabytí účinnosti tohoto zákona, na
základě níž je tato pověřená osoba oprávněna vydávat osvědčení o původu
bioproduktu nebo osvědčení o biopotravině, provádět kontroly a další
odborné úkony, se považuje za pověřenou osobu podle zákona č. 242/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů a do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona neukončená se dokončí podle dosavadních
právních předpisů.

Čl.III

Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění
zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č.
368/1992 Sb., o správních poplatcích, jak vyplývá ze zákonů jej
měnících.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl.IV

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.
217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb. a zákona
č. 361/2005 Sb., se mění takto:

1. V příloze zákona Sazebník část I položky 13 a 14 znějí:

"Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

- na 1 den Kč 30

- na 5 dní Kč 50

- na 30 dní Kč 70

- na 6 měsíců Kč 100

- na 12 měsíců Kč 150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače
odborných škol a pro osoby, které
zajišťují myslivost v rámci svého
povolání nebo funkce Kč 75

b) Vydání loveckého lístku na dobu

neurčitou Kč 1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku
honebních společenstev Kč 500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních
společenstev Kč 200

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem
d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký
lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost
povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v
pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a
osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží
správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu
povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

- 1 rok Kč 100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo
studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství
v rámci svého povolání nebo
funkce Kč 50

- 3 roky Kč 200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let
nebo studující rybářství nebo osoby,
které zajišťují rybářství v rámci
svého povolání nebo funkce Kč 100

- 10 let Kč 500

- 10 let pro osoby studující rybářství
nebo osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání
nebo funkce Kč 250

b) Povolení výkonu rybářského práva Kč 2 000

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se
vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo
studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě
učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku
rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským
hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se
prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o
výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.".

2. V příloze zákona Sazebník část V v položce 76 poznámky pod čarou č.
44 a 45 znějí:

"44) Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů.".

3. V příloze zákona Sazebník část V v položce 80 písmeno b) včetně
poznámky pod čarou č. 49a zní:

"b) Přijetí žádosti o povolení dovozu nebo
přemístění škodlivých organismů,
rostlin, rostlinných produktů a jiných
předmětů pro pokusné, vědecké
a šlechtitelské účely^49a) Kč 500

49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.".

4. V příloze zákona Sazebník část V v položce 80 se doplňuje písmeno
c), které zní:

"c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání
karanténního materiálu a jiné
manipulace s ním
49)
Kč 500".

5. V příloze zákona Sazebník část V položka 81 včetně poznámek pod
čarou č. 49b a 49c zní:

"Položka 81

Přijetí žádosti o

a) registraci přípravku na ochranu rostlin^49b), obsahuje-li

- pouze účinnou látku nebo účinné
látky zařazené do přílohy I ke
Směrnici 91/414/EHS Kč 5 000

- účinnou látku nebo účinné látky
nezařazené do přílohy I ke Směrnici
91/414/EHS Kč 6 000

b) zápis dalšího prostředku na ochranu
rostlin do úředního registru^49c) Kč 1 000

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o přípravek na bázi živých
organismů, potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných
extraktů, feromonů nebo repelentů.

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.

49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.".

6. V příloze zákona Sazebník část V položka 82 včetně poznámky č. 49d
zní:

"Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o

a) registraci přípravku na ochranu
rostlin^49d) Kč 500

b) zápisu dalšího prostředku na ochranu
rostlin do úředního registru^49c) Kč 200

49d) § 34 zákona č. 326/2004 Sb.".

7. V příloze zákona Sazebník část V položka 83 včetně poznámek pod
čarou č. 49e a 49f zní:

"Položka 83

Přijetí žádosti o

a) rozšíření registrace přípravku
na ochranu rostlin^49e) Kč 300

b) změnu v registraci přípravku
na ochranu rostlin, nejde-li o úkony
uvedené pod písmenem a)^49f) Kč 100

49e) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.

49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.".

8. V příloze zákona Sazebník část V položka 84 zní:

"Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení registrace
přípravku na ochranu rostlin^49f) Kč 100".

9. V příloze zákona Sazebník část V položka 85 včetně poznámek pod
čarou č. 49g a 49h zní:

"Položka 85

Přijetí žádosti o

a) povolení k použití neregistrovaného
přípravku na ochranu rostlin
pro účely výzkumu nebo vývoje^49g) Kč 1 000

b) povolení mimořádného uvedení na trh
a použití neregistrovaného přípravku
na ochranu rostlin^49h) Kč 1 500

49g) § 44 zákona č. 326/2004 Sb.

49h) § 37 zákona č. 326/2004 Sb.".

10. V příloze zákona Sazebník část V položka 86 včetně poznámek pod
čarou č. 49i až 49k zní:

"Položka 86

Přijetí žádosti o

a) povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin^49i)

- pro obchodní použití Kč 1 000

- pro vlastní potřebu Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti
k provádění zkoušek pro účely
registrace^49j) Kč 100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti
pro nakládání s přípravky
na ochranu rostlin^49k) Kč 200

49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.

49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.

49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.".

11. V příloze zákona Sazebník část V v položce 87 se doplňují písmena
c) a d), která znějí:

"c) udělení licence k vyhotovování lesního
hospodářského plánu a lesní
hospodářské osnovy Kč 100

d) udělení licence pro výkon činnosti
odborného lesního hospodáře Kč 100".

12. V příloze zákona Sazebník část V v položce 92 se doplňují písmena
f) až i), která znějí:

"f) vydání osvědčení nebo dokladu
o skutečnostech zjištěných činností
inspekce
53)
Kč 1 000

g) účast na senzorických zkouškách
53)
Kč 1 000

h) vydání dokladu o senzorické
zkoušce
53)
Kč 1 000

i) vydání rozhodnutí o schválení postupu
a způsobu ozařování potravin
a surovin ionizujícím zářením
53)
Kč 1 000".

13. V příloze zákona Sazebník část V poznámka k položce 92 zní: "Za
řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen c), d) a i) této
položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku."

14. V příloze zákona Sazebník část V položka 94 včetně poznámky pod
čarou č. 55 zní:

"Položka 94

Přijetí žádosti

a) o registraci hnojiva, pomocné půdní
látky, pomocného rostlinného
přípravku nebo substrátu^55) Kč 3 000

b) o prodloužení platnosti rozhodnutí
o registraci hnojiva pomocné půdní
látky, pomocného rostlinného přípravku
nebo substrátu^55) Kč 500

c) o registraci osoby podnikající
v ekologickém zemědělství Kč 1 000

55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších
předpisů.".

15. V příloze zákona Sazebník část X v položce 119 v bodě 2 Osvobození
se za slova "odborové organizace

5)
" vkládají slova "a Pozemkový fond České republiky".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o
změně některých souvisejících zákonů

Čl.V

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním
kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 321/2004
Sb., se mění takto:

1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky
pod čarou č. 5b zní:

"(3) Kromě činností uvedených v odstavcích 1 a 2 může Ústav vydávat
osvědčení o původu bioproduktu, biopotraviny nebo ostatního
bioproduktu, provádět kontroly a další odborné úkony podle zvláštního
právního předpisu^5b).

5b) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona
č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 7 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 16a
zní:

"(8) Ústav u osob vymezených zvláštními právními předpisy

4)
, formou auditu^16a) systematicky zkoumá, zda jsou všechny činnosti
prováděné podle těchto právních předpisů a výsledky těchto činností v
souladu s předem stanovenými opatřeními, zda jsou tato opatření účinně
prosazována a zda jsou vhodná pro dosažení stanovených cílů.

16a) Například článek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odstavec
6 nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropského společenství číslo
882 z roku 2004 ze dne 29. dubna 2004 o ústředních kontrolách za účelem
ověřování dodržování právních předpisů, o krmivech a potravinách a
ustanovení o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o hnojivech

Čl.VI

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém
zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č.
308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
písmeno j), které zní:

"j) dodavatelem podnikatel, který spotřebiteli prodává hnojivo,
pomocnou půdní látku, pomocný rostlinný přípravek nebo substrát, jakož
i každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných
podnikatelů dodal prodávajícímu hnojivo, pomocnou půdní látku, pomocný
rostlinný přípravek nebo substrát.".

2. V § 3 odst. 1 se slova "smějí výrobci

1b)
, dovozci

1b)
a dodavatelé

1b)
" nahrazují slovy "se smějí".

3. V § 4 odst. 1 se slova "výrobce

1b)
nebo dovozce

1b)
" nahrazují slovy "výrobce^1b), dovozce^1b) nebo dodavatele".

Poznámka pod čarou č. 1b zní:

"1b) § 2 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.".

4. V § 4 odst. 2 se na konci písmene b) doplňují slova "nebo
dodavatel".

5. V § 5 odst. 4 písm. a) se slova "výrobce

1b)
nebo dovozce

1b)
" nahrazují slovy "výrobce^1b), dovozce^1b) nebo dodavatele".

6. V § 5 odst. 5 se u slova "dodavatele" odkaz na poznámku pod čarou č.
1b zrušuje.

7. V § 7 odst. 1 písm. a) a v § 8 odst. 1 se u slov "dodavateli" a
"dodavatelé" odkaz na poznámku pod čarou č. 1b zrušuje.

8. V § 12 odst. 2 písm. a) se u slova "dodavatelé" odkaz na poznámku
pod čarou č. 1b zrušuje.

9. V § 13 odst. 1 se u slova "dodavatelům" odkaz na poznámku pod čarou
č. 1b zrušuje.

10. V § 14a písm. c) se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na
poznámku pod čarou č. 1b a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku
pod čarou č. 1b zrušuje.

11. V § 14b odst. 2 se u slov "výrobci" a "dovozci" vkládá odkaz na
poznámku pod čarou č. 1b a u slova "dodavateli" se odkaz na poznámku
pod čarou č. 1b zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o krmivech

Čl.VII

Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.,
zákona č. 147/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 21/2004 Sb.,
se mění takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
odstavec 2, který zní:

"(2) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy
upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a
význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech,
vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených
předpisech.".

2. V § 3 odst. 9 se slova "jen ve formě premixů s nosiči" zrušují.

3. V § 3 odstavec 10 zní:

"(10) Premixy, které obsahují doplňkové látky uvedené v odstavci 9,
smějí být dodávány jen registrovaným výrobcům krmiv a dodavatelům
splňujícím požadavky stanovené v § 4.".

4. V § 3b odst. 1 se slova "Krmné produkty" nahrazují slovy "Krmiva,
krmné suroviny a všechny ostatní látky a produkty, doplňkové látky a
premixy (dále jen "krmné produkty")".

5. V § 4 odst. 1 se za slova "podle § 8" vkládají slova "a podle přímo
použitelného předpisu Evropských společenství^4a)".

Poznámka pod čarou č. 4a zní:

"4a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12.
ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.".

6. V § 4 odst. 1 se slovo "ústavu" nahrazuje slovy "orgánu odborného
dozoru, kterým je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále
jen "ústav")".

7. V § 4 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 4b, 5 a 5a zní:

"(2) Provozovatel krmivářského podniku^4b) na úrovni prvovýroby,
popřípadě jiný provozovatel krmivářského podniku neuvedený v odstavci
1, požádá ústav v termínu stanoveném přímo použitelným předpisem
Evropských společenství^5) o zaevidování každého výrobního provozu na
formuláři vydaném ústavem. Ústav vydá o zaevidování výrobního provozu
rozhodnutí, jehož součástí je evidenční číslo výrobního provozu. Ústav
vydá rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu, nepředá-li
provozovatel krmivářského podniku ústavu v termínu stanoveném přímo
použitelným předpisem Evropských společenství^5a) prohlášení o splnění
podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských
společenství^5a) na formuláři vydaném ústavem. Odvolání proti
rozhodnutí o zrušení evidence výrobního provozu nemá odkladný účinek.

4b) Čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

5) Čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
183/2005.

5a) Čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
183/2005.".

8. V § 16b odst. 1 se slova "§ 3a odst. 1" nahrazují slovy "§ 3b" a
slova "(§ 3a odst. 1)" se zrušují.

9. V § 19 odst. 1 se na konci písmen a) a b) doplňuje slovo "nebo" a
doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 10b zní:

"c) vyrábí, doveze nebo uvádí do oběhu krmiva, doplňkové látky nebo
premixy, které nesplňují požadavky stanovené přímo použitelnými
předpisy Evropských společenství^10b),

10b) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001
ze dne 22. května 2001, o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a
eradikaci některých přenosných sponginoformních encefalopatií, v
platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
ze dne 22. září 2003, o geneticky modifikovaných potravinách a
krmivech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1830/2003 ze dne 22. září 2003, o sledovatelnosti a označování
geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv
vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice
2001/18/ES, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003, o doplňkových látkách používaných ve
výživě zvířat, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
183/2005.".

10. V § 19 odst. 2 se slova "§ 11" nahrazují slovy "§ 3 nebo podle
přímo použitelného předpisu Evropských společenství^10c)".

Poznámka pod čarou č. 10c zní:

"10c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003.

Příloha I a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001,
v platném znění.".

11. V § 19 odst. 3 se za slova "tohoto zákona" vkládají slova "nebo
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^4a)".

12. V § 19 odst. 4 se za slova "§ 4" vkládají slova "nebo provozovateli
krmivářského podniku, který poruší povinnost zaevidování výrobního
provozu podle § 4 odst. 2".

13. V § 19 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 10d a 10e zní:

"(5) Provozovateli krmivářského podniku, který

a) na úrovni prvovýroby poruší povinnost míchat krmné směsi bez použití
doplňkových látek nebo premixů doplňkových látek^10d), nebo

b) poruší povinnost používat krmiva pocházející pouze z evidovaných
výrobních provozů^10d), nebo

c) poruší jinou povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem
Evropských společenství^10e),

lze uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

10d) Čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

10e) Příloha I až III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
183/2005.".

14. V § 19 odst. 6 se za slova "§ 18" vkládají slova "nebo opatřením
podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství^10f)".

Poznámka pod čarou č. 10f zní:

"10f) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze
dne 29. dubna 2004, o úředních kontrolách za účelem ověřování
dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o
zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, v platném znění.".

15. V § 19 odst. 7 se slova "předpisem Evropských společenství"
nahrazují slovy "přímo použitelným předpisem Evropských společenství

3c)
".

16. V § 19 odst. 9 se slovo "ukládání," zrušuje a za slovo "vymáhání"
se vkládá slovo "pokut".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl.VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

v z. Sobotka v. r.

 

Datum uveřejnění: 23. listopadu 2006 Poslední změna: 23. listopadu 2006 Počet shlédnutí: 5417