LEGISLATIVA

476/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

  476/2000 Sb.

  VYHLÁŠKA

  Ministerstva zemědělství

  ze dne 13. prosince 2000,

  kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o
  skladování a způsobu používání hnojiv

  Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb.,
  o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných
  přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
  (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:

  Čl.I

  Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, se
  mění takto:

  1. V § 2 odst. 1 se slova "obsahem celkového" nahrazují slovy "celkovým
  obsahem obou forem".

  2. V § 4 odstavec 1 zní:

  "(1) Kapacita skladovacích prostor3) musí odpovídat skutečné produkci
  hnoje za 6 měsíců.".

  3. V § 5 se na konci nadpisu doplňují tato slova: "a lesních
  pozemcích".

  4. V § 5 odstavec 1 zní:

  "(1) Při používání hnojiv, statkových hnojiv, pomocných půdních látek,
  pomocných rostlinných přípravků a substrátů nesmí dojít k jejich
  přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.".

  5. V § 5 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

  "(2) U statkového hnojiva uváděného do oběhu v souladu s § 3 odst. 2
  zákona o hnojivech, je jeho způsob použití uveden v jeho označení.

  (3)  Diferencované  hnojení splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí
  pozemku,  pokud je zaručena vyrovnanost agrochemických vlastností
  pozemku.".

  Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7.

  6. V § 5 odstavec 4 zní:

  "(4) Při aplikaci kejdy nebo močůvky na povrch půdy je nutné, s
  výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, její
  následné zapracování do půdy.".

  7. V § 7 se za slova "vlastníci lesních pozemků" vkládají slova
  "hospodařící na těchto pozemcích".

  8. Příloha zní:

  "Příl.
EVIDENCE O POUŽITÍ HNOJIV, STATKOVÝCH HNOJIV
            A POMOCNÝCH LÁTEK

podnikatel v zemědělství:              IČO:

vlastník lesního pozemku:              rodné číslo (IČO):
+--------+--------+--------+-----------+---------------------------------------------------------------------+---------------+
|Kat. úz.|PLODINA |Termín |STATKOVÁ  |      HNOJIVA (minerální, organická a organominerální      | POMOCNÉ LÁTKY |
|pozemek |odrůda, |aplikace|HNOJIVA  |               | STOPOVÉ PRVKY |
|(porost)|užitkový|    +----+------+-------------+-------------+-------------+-------------+---------- ---+-----+---------+
|    |    |    |druh|dávka |  dusíkatá | fosforečná |  draselná | hořečnatá |  vápenatá |název|kg (litr)|
|    |    |    |  |tun na+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+   |na 1 ha |
|    |    |    |  |1 ha |název|kg N  |název|kg P205|název|kg K2O |název|kg MgO |název|kg CaO |   |     |
|    |    |    |  |   |   |na 1 ha|   |na 1 ha|   |na 1 ha|   |na 1 ha|   |na 1 ha|   |     |
+--------+--------+--------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+---------+
|1    |2    |3    |4  |5   |6  |7   |8  |9   |10  |11 |12  |13   |14  |15   |16  |17    |
+--------+--------+--------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+---------+
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
|    |    |    |  |   |   |    |   |    |   | |   |    |   |    |   |     |
+--------+--------+--------+----+------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+-------+-----+---------+"

  Čl.II

  Účinnost

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.

  Ministr:

  Ing. Fencl v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2001 Poslední změna: 17. dubna 2007 Počet shlédnutí: 3013