LEGISLATIVA

439/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů


439/2005 Sb.

VYHLÁŠKA
ze dne 31. října 2005,
kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované 
výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů


 Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví 
podle článku II bodu 17 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v 
energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), 
k provedení § 32 odst. 6 zákona:

§ 1
Způsob určení množství elektřiny
z kombinované výroby elektřiny a tepla
 (1) Technologií nebo zařízením kombinované výroby elektřiny a tepla 
(dále jen "kombinovaná výroba") se pro účely této vyhlášky rozumí:
a)	paroplynové zařízení s dodávkou tepla,
b)	parní protitlaková turbína,
c)	kondenzační odběrová turbína,
d)	plynová turbína s rekuperací tepla,
e)	spalovací pístový motor,
f)	mikroturbína,
g)	Stirlingův motor,
h)	palivový článek,
i)	parní stroj,
j)	organický Rankinův cyklus, nebo
k)	kombinace uvedených technologií a zařízení.
 
 (2) Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, 
pro něž bylo ministerstvem vydáno osvědčení o původu elektřiny z kombinované 
výroby (dále jen "osvědčení") na základě žádosti, jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 1 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení 
vyrábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se vydává pro soustrojí, 
neumožňuje-li to technické provedení, vydává se pro výrobnu.
 (3) Množství elektřiny z kombinované výroby, na které je poskytován 
příspěvek k ceně elektřiny, se za uplynulý kalendářní rok nebo jeho 
část stanoví na základě poměru tepelné energie a elektřiny způsobem 
uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce nebo postupem navrženým výrobcem, 
nelze-li množství elektřiny stanovit způsobem uvedeným v příloze č. 
2 s podmínkami:
a)	dosažení 10 % úspory primární energie, která se vypočte způsobem 
uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce,
b)	dosažení minimální účinnosti výroby v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem1).
 
 (4) U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní 
rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu.
 (5) Množství elektřiny a tepelné energie z kombinované výroby se při 
spalování směsi paliv člení v poměru energetického potenciálu vstupních 
paliv.


§ 2
Způsob vyhodnocování
pro určení množství elektřiny
z druhotných energetických zdrojů
 (1) Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina 
vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický 
potenciál druhotných energetických zdrojů ve výrobnách elektřiny, pro 
něž bylo vydáno ministerstvem osvědčení o původu elektřiny z druhotných 
energetických zdrojů na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze 
č. 4 k této vyhlášce. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět 
elektřinu z druhotných energetických zdrojů.
 (2) Výpočet množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se 
provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalendářní 
rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet 
pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. 
Výpočet se provede podle přílohy č. 5 k této vyhlášce. Nelze-li provést 
výpočet podle přílohy č. 5 k této vyhlášce, vychází se z postupu navrženého 
výrobcem.


§ 3
Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny
z kombinované výroby
a druhotných energetických zdrojů
 (1) O předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce 
ze zařízení kombinované výroby nebo vyrobené z druhotných energetických 
zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu vyšším než 1 MW informuje 
výrobce provozovatele příslušné distribuční soustavy přímo připojené 
na přenosovou soustavu nebo provozovatele přenosové soustavy do 31. 
července v souladu se zvláštním právním předpisem2).
 (2) Výrobci ze zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu do 1 MW včetně 
informují provozovatele příslušné distribuční soustavy o předpokládané 
výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce jednorázově, a to 
pouze při obdržení osvědčení nebo při změně způsobu výroby či změně 
množství vyráběné elektřiny o více než 25 %.
 (3) Časovým úsekem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem 
k ceně elektřiny je 1 měsíc. Vyhodnocení a vyúčtování množství elektřiny 
z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů provádí 
provozovatel místně příslušné distribuční soustavy připojené na přenosovou 
soustavu nebo provozovatel přenosové soustavy.
 (4) Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně 
elektřiny jsou měsíční výkazy, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách 
č. 6 a 7 k této vyhlášce. Údaje uváděné v měsíčních výkazech pro vyhodnocování 
množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny musejí vycházet ze 
skutečných provozních hodnot, z měření3)	 a jejich vyhodnocení. Předmětem vyhodnocování 
je soustrojí s osvědčením, neumožňuje-li to technické provedení, posuzuje 
se výrobna.
 (5) Množství elektřiny vyrobené z kombinované výroby nebo z druhotných 
energetických zdrojů se posuzuje podle velikosti úspory primárních 
paliv a účinnosti výroby energie, přičemž dosažené hodnoty prokazuje 
výrobce výpočtem z provozních hodnot.
 (6) K podpoře uzavírání obchodů s elektřinou pocházející z kombinované 
výroby a druhotných energetických zdrojů zveřejňuje operátor trhu s 
elektřinou nabídky a poptávky po elektřině z kombinované výroby a druhotných 
energetických zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 4
Zrušovací ustanovení
 Zrušuje se:
 1. Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.
 2. Vyhláška č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., 
o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby 
elektřiny a tepla.
 


§ 5
Účinnost
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.


Ministr:
Ing. Urban v. r.Příl.1
ŽÁDOST
o vydání osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby
elektřiny a tepla

Příl.2
Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby
vázané na výrobu tepelné energie

Příl.3
Způsob určování úspory primární energie v procesu kombinované výroby
elektřiny a tepla
    
Příl.4
ŽÁDOST
o vydání osvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Příl.5
Způsob určení množství elektřiny vyrobené z druhotných
energetických zdrojů s příspěvkem k ceně elektřiny

Příl.6
MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ ELEKTŘINY ZE ZDROJŮ S KOMBINOVANOU
VÝROBOU ELEKTŘINY A TEPLA

Pří l.7
MĚSÍČNÍ VÝKAZ O VÝROBĚ ELEKTŘINY Z DRUHOTNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

    
	1) Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální 
účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

	2) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah 
ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

	3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
ve znění pozdějších předpisů.    

Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. prosince 2005 Poslední změna: 4. prosince 2005 Počet shlédnutí: 3620