LEGISLATIVA

22/1997 Sb.

Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

              22/1997 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 24. ledna 1997 
       o technických požadavcích na výrobky 
       a o změně a doplnění některých zákonů 
Změna: 71/2000 Sb. 
Změna: 102/2001 Sb. 
Změna: 205/2002 Sb. 
Změna: 226/2003 Sb. (část) 
Změna: 205/2002 Sb. (část), 226/2003 Sb., 277/2003 Sb. 
 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
         TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY 
 
               HLAVA I 
            ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
 Tento zákon upravuje 
a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by 
  mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, 
  majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, 
  (dále jen "oprávněný zájem"), 
b) práva  a povinnosti  osob,  které  uvádějí na  trh nebo 
  distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by 
  mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou 
  dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz 
  výrobků,1) 
c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto 
  zákona, které  souvisí s tvorbou  a uplatňováním českých 
  technických norem nebo se státním zkušebnictvím, 
d) způsob  zajištění  informačních  povinností  souvisejících 
  s tvorbou  technických  předpisů  a  technických  norem, 
  vyplývajících  z  mezinárodních  smluv  a požadavků práva 
  Evropských společenství. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/2000 Sb., o námořní 
  plavbě. 
 
                § 2 
 
             Základní pojmy 
 
 Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo 
  jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je 
  určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá, 
b) uvedením výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu 
  Evropského společenství poprvé úplatně nebo bezúplatně předán 
  nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání 
  nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, 
  nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se 
  považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby 
  při  vlastním podnikání  výrobců nebo  dovozců a výrobky 
  poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným 
  použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví 
  nařízení vlády. Je-li to nezbytné, vláda nařízením blíže vymezí 
  pojem uvedení na trh pro výrobky, na které se tento technický 
  předpis vztahuje, 
c) uvedením výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé 
  použit uživatelem v členských státech Evropské unie k účelu, ke 
  kterému byl zhotoven; pokud tak stanoví nařízení vlády, je 
  výrobek uveden do provozu v okamžiku, kdy je k tomuto použití 
  připraven nebo poskytnut. Pokud je výrobek uveden do provozu na 
  pracovišti,1a) uživatelem se rozumí zaměstnavatel, 
d) výrobcem osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, 
  a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která 
  sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který 
  odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod 
  svým jménem, 
e) dovozcem ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského 
  státu Evropské unie nebo uvedení takového výrobku na trh 
  zprostředkuje, 
f) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v členském státě Evropské 
  unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se 
  zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona, 
g) distributorem  ten, kdo  v dodavatelském  řetězci provádí 
  následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen 
  "distribuuje"). 
h) technickými požadavky na výrobek 
  1. technická  specifikace  obsažená  v  právním  předpisu, 
   technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví 
   požadované charakteristiky výrobku,  jakými jsou úroveň 
   jakosti, užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry, včetně 
   požadavků na jeho název, pod kterým je prodáván, úpravu 
   názvosloví, symbolů, zkoušení výrobku a zkušebních metod, 
   požadavky na balení, označování výrobku nebo opatřování 
   štítkem, postupy  posuzování shody výrobku  s právními 
   předpisy  nebo s  technickými normami,  výrobní metody 
   a procesy mající vliv na charakteristiky výrobků, 
  2. jiné požadavky nezbytné z důvodů ochrany oprávněného zájmu 
   nebo ochrany spotřebitele, které se týkají životního cyklu 
   výrobku poté, co je uveden na trh, popřípadě do provozu, 
   např. podmínky používání, recyklace, opětovného použití nebo 
   zneškodnění výrobku, pokud takové podmínky mohou významně 
   ovlivnit složení nebo povahu výrobku nebo jeho uvedení na 
   trh, popřípadě do provozu, 
i) notifikovanou osobou právnická osoba, která byla členským 
  státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství 
  a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená 
  členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody 
  výrobků s technickými požadavky . 
------------------------------------------------------------------ 
1a) § 134a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona 
  č. 155/2000 Sb. 
 
              HLAVA II 
       TECHNICKÉ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 
 
                § 3 
 
  
      Technické předpisy a technické dokumenty 
 
 (1) Technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní 
předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě 
pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku 
na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při 
poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, 
prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování 
nebo zřizování služby. 
 
 (2) Technickým dokumentem se pro účely plnění informačních 
povinností podle § 7 rozumí dokument, který obsahuje technické 
požadavky na výrobek, a není technickým předpisem ve smyslu 
odstavce 1 ani technickou normou, a který by mohl vytvořit 
technickou překážku obchodu. 
 
                § 4 
 
  
           České technické normy 
 
 (1) Česká technická norma je dokument schválený pověřenou 
právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený 
podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož 
vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká 
technická norma není obecně závazná. 
 
 (2) Název česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí 
být použity k označení jiných dokumentů. 
 
 (3) Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované 
používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo 
jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání 
ve vymezených souvislostech. 
 
               § 4a 
 
  
     Harmonizované technické normy a určené normy 
 
 (1) Česká technická  norma se stává  harmonizovanou českou 
technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou 
normou  nebo harmonizačním  dokumentem, které  uznaly orgány 
Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo 
evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma 
stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou 
dohodou notifikovaných osob (dále jen "harmonizované evropské 
normy"). Pro  specifikaci technických požadavků  na výrobky, 
vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného technického 
předpisu, může  Úřad pro technickou  normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") po dohodě s ministerstvy 
a jinými ústředními  správními úřady, jejichž  působnosti se 
příslušná oblast  týká, určit české  technické normy, další 
technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, popřípadě 
zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující 
podrobnější technické požadavky (dále jen "určené normy"). 
 
 (2) Úřad  oznamuje ve  Věstníku Úřadu  harmonizované české 
technické normy, určené normy a jejich změny nebo zrušení. 
V oznámení uvede též technický předpis, k němuž se tyto normy 
vztahují. 
 
 (3) Splnění harmonizované české technické normy, určené normy 
nebo splnění zahraniční technické normy přejímající v členských 
státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu, nebo splnění 
jejich částí se považuje v rozsahu a za podmínek stanovených 
v technickém předpisu za  splnění těch požadavků stanovených 
technickými předpisy, k nimž se tyto normy nebo jejich části 
vztahují. Pokud orgány Evropského společenství u harmonizovaných 
evropských norem nebo Úřad u určených norem dospějí k závěru, že 
splnění těchto norem nebo jejich částí nelze nadále považovat za 
splnění požadavků technických předpisů, oznámí Úřad ve Věstníku 
Úřadu ty harmonizované české technické normy nebo určené normy, 
kterých se tato skutečnost týká. 
 
 (4) Úřad zveřejňuje ve Věstníku Úřadu odkaz na evropskou normu 
uveřejněnou  podle  práva  Evropských  společenství1b) Komisí 
Evropského  společenství  v  Úředním  věstníku  Evropských 
společenství, která splňuje podmínky této směrnice. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) Čl. 4 směrnice Evropského  parlamentu a Rady 2001/95/ES 
  o všeobecné bezpečnosti výrobků. 
 
                § 5 
 
  
     Zabezpečení tvorby českých technických norem 
 
 (1) Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny 
a zrušení v rozsahu vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. 
 
 (2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "Ministerstvo") 
může pověřit právnickou osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním 
českých technických norem, jejich změn a zrušení (dále jen 
"pověřená právnická osoba"). Toto pověření je nepřevoditelné. Po 
dobu, po kterou je toto pověření platné, nesmí být touto činností 
pověřena jiná právnická osoba. Na udělení pověření není právní 
nárok. 
 
 (3) Ministerstvo rozhoduje o pověření právnické osoby na základě 
její žádosti. Posuzuje přitom zejména, zda žadatel bude schopen 
plnit všechny podmínky stanovené tímto zákonem. 
 
 (4) Pokud pověřená právnická osoba neplní podmínky stanovené 
v tomto zákoně a v rozhodnutí o pověření nebo pokud o to požádá, 
Ministerstvo pověření zruší. 
 
 (5) Rozhodnutí o pověření právnické osoby, jakož i zrušení 
tohoto rozhodnutí zveřejní Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce 
zákonů České republiky. 
 
 (6) Pokud nejsou tvorba a vydávání českých technických norem, 
jejich změny a zrušení zabezpečeny pověřenou právnickou osobou, 
zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad. 
 
 (7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo 
požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu českých technických 
norem, především českých technických norem přejímajících evropské 
normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo jiných 
ústředních  správních úřadů  a náklady  spojené s členstvím 
v mezinárodních a evropských normalizačních organizacích hradí 
stát. 
 
 (8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv 
nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem 
pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 
6 se souhlasem Úřadu. 
 
                § 6 
 
  
   Podmínky tvorby a vydávání českých technických norem 
 
 Při tvorbě a vydávání českých technických norem, jejich změnách 
a zrušení musí být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí 
o pověření, kterými jsou zejména 
a) včasné zveřejňování oznámení o připravovaných návrzích českých 
  technických norem, jejich vydání, změnách a zrušení ve Věstníku 
  Úřadu, 
b) jednotnost a vzájemný soulad českých technických norem a jejich 
  soulad s právními předpisy, 
c) využívání dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky, 
d) uplatňování ochrany oprávněného zájmu, 
e) plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými 
  je  Česká republika  vázána, z  členství v mezinárodních 
  a evropských normalizačních organizacích a využívání výsledků 
  mezinárodní spolupráce, 
f) projednání návrhu české technické normy, její změny nebo 
  zrušení s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném 
  oznámení o zahájení zpracování návrhu české technické normy 
  nebo o návrhu na změnu nebo zrušení české technické normy 
  přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo 
  zašle své stanovisko ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě stanovené 
  v oznámení o jeho zveřejnění, 
g) zrušení české technické normy, které bylo projednáno podle 
  písmene f), pokud neodpovídá podmínkám stanoveným pod písmeny 
  b) až d), 
h) řádná distribuce vydaných českých technických norem a jejich 
  změn do dvou týdnů po doručení objednávky. 
 
                § 7 
 
           Informační povinnosti 
 
 (1) Informace o návrhu a  návrh technického předpisu nebo 
technického dokumentu, jejich změny nebo doplnění, na které se 
vztahují informační povinnosti vůči členským státům Evropské unie 
a orgánům Evropského společenství  nebo informační povinnosti 
vyplývající z mezinárodních smluv, předávají Úřadu ministerstva, 
jiné ústřední správní úřady, Česká národní banka, orgány územních 
samosprávných  celků, vláda,  pokud se  vyjadřuje k návrhům 
technických předpisů, jichž není navrhovatelem, a v případě 
technických dokumentů též osoby, pokud jsou oprávněny je vydávat 
podle zvláštního právního předpisu. 
 
 (2) Informační povinnosti týkající se českých technických norem 
zajišťuje pověřená právnická osoba (§ 5 odst. 2). Způsob jejich 
plnění stanoví vláda nařízením. 
 
 (3) Technický  předpis nebo  technický dokument  nesmí být 
předložen ke schválení nebo schválen před uplynutím lhůty pro 
podání připomínek stanovené vládou s tím, že doba pozastavení 
prací na přípravě technického předpisu nebo technického dokumentu, 
během níž má dojít k rozhodnutí o schválení nebo o přípravě 
harmonizovaného  předpisu Evropských  společenství, může  být 
prodloužena za podmínek stanovených vládou. 
 
 (4) Úřad jako informační místo zabezpečuje 
a) oznamování technických předpisů nebo technických dokumentů 
  podle odstavce 1 do zahraničí, 
b) informování  o zahraničních  návrzích technických předpisů 
  a technických  dokumentů  a  o  zahraničních  dokumentech 
  souvisejících se zajišťováním postupů při poskytování informací 
  uveřejněním ve Věstníku Úřadu, 
c) informování orgánů Evropského společenství o vydání technických 
  předpisů, pokud přejímají směrnice Evropských společenství, 
  a zasílání textů těchto technických předpisů orgánům Evropského 
  společenství, 
d) metodické usměrňování jednotného předkládání informací a jejich 
  rozsahu v souladu s  pokyny a postupy Komise Evropského 
  společenství a s mezinárodními smlouvami. 
 
 (5) Jako základu pro obsah technického předpisu lze použít pouze 
takovou technickou normu, která byla přijata v souladu s postupy 
stanovenými v nařízení vlády. 
 
 (6) Vláda může nařízením upravit postup, rozsah a náležitosti 
poskytování  informací  týkajících  se  technických předpisů, 
technických dokumentů a technických norem. 
 
 (7) Úřad oznamuje orgánům Evropského společenství, popřípadě 
příslušným orgánům členských států Evropské unie zejména 
a) stanoviska ke zjištění, že ustanovení harmonizované evropské 
  normy neodpovídá základním požadavkům uvedeným v předpisech 
  Evropských společenství, popřípadě jiné skutečnosti týkající se 
  harmonizovaných  evropských  norem  nebo  jiných dokumentů 
  a opatření souvisejících s uplatňováním předpisů Evropských 
  společenství, 
b) osoby pověřené podle § 11 k činnostem při posuzování shody 
  podle  nařízení  vlády  přejímajících  právo  Evropských 
  společenství, změny a zrušení tohoto pověření. 
 
 (8) Ministerstvo  oznamuje orgánům  Evropského společenství, 
popřípadě příslušným  orgánům členských států  Evropské unie 
rozhodnutí  orgánů dozoru  o uložení  ochranného opatření1b) 
u stanovených výrobků (§ 12) s odůvodněním vymezeným v nařízeních 
vlády. Oznámení orgánů  Evropského společenství o ochranných 
opatřeních uplatněných v jiných členských státech Evropské unie 
předává ministerstvo orgánům dozoru. 
 
 (9) Orgány dozoru oznamují ministerstvu a Úřadu rozhodnutí 
o uložení ochranného opatření u stanovených výrobků; součástí 
tohoto oznámení musí být vždy vymezení důvodů ohrožení oprávněného 
zájmu stanovených nařízeními vlády vydanými podle § 12 odst. 1 
písm. e), pro které bylo ochranné opatření uloženo. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., 
  o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 8 
 
  
               zrušen 
 
              HLAVA III 
            STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ 
 
                § 9 
 
            Státní zkušebnictví 
 
 Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem 
a osobami pověřenými podle tohoto  zákona, jejichž cílem je 
zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení 
jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády 
(dále jen "posouzení shody"). 
 
               § 10 
 
              Certifikace 
 
 (1) Certifikace podle tohoto zákona je činnost 
a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým 
  předpisem, nebo 
b) k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce 
  nebo jiné osoby, 
při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti 
související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím 
jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými. 
 
 (2) Certifikáty vydané autorizovanou osobou se využívají při 
posuzování  shody podle  § 13 odst.  1, certifikáty  vydané 
akreditovanou osobou lze využít při posuzování shody podle § 13 
odst. 1 jen v případech, kdy je k posouzení shody oprávněn 
výrobce, dovozce nebo jiná osoba. 
 
               § 11 
 
              Autorizace 
 
 (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření 
právnické  osoby k  činnostem při  posuzování shody výrobků 
zahrnujícím  i  posuzování  činností  souvisejících s jejich 
výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených 
v technických  předpisech  (dále  jen  "autorizovaná osoba"). 
Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném 
rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být 
doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto 
zákonem a nařízeními vlády, a to po dohodě s ministerstvy a jinými 
ústředními správními úřady, jejichž působnosti se týká posuzování 
stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami. Nedojde-li 
k takové dohodě, rozhodne o autorizaci Úřad, jehož rozhodnutí může 
na základě podnětu dotčeného ministerstva nebo jiného ústředního 
správního úřadu zrušit vláda. Úřad v rozhodnutí o autorizaci 
stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných 
osob při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah. 
 
 (2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel 
o autorizaci splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti 
při posuzování shody stanovené nařízením vlády vydaným k provedení 
zákona. Pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, může Úřad 
vydat rozhodnutí o autorizaci, splňuje-li žadatel o autorizaci 
nezbytné podmínky, kterými jsou 
a) odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody, 
b) neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly 
  ovlivnit výsledky činnosti autorizované osoby, 
c) vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním 
  úkonům a přístupnost k zařízení pro speciální posuzování, 
d) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, 
  znalostmi a schopnostmi, 
e) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, 
  o nichž se dozvídají při činnosti autorizované osoby, 
f) existence závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu 
  o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody. 
Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při 
akreditaci (§ 14 až 16). Na udělení autorizace není právní nárok. 
 
 (3) Autorizovaná osoba  je povinna neprodleně  po doručení 
rozhodnutí o autorizaci uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti 
za škodu. Nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí o autorizaci 
předloží autorizovaná osoba doklad o pojištění Úřadu, jinak její 
autorizace zaniká. 
 
 (4) Úřad kontroluje, zda autorizované osoby dodržují ustanovení 
tohoto zákona a nařízení vlády a podmínky uvedené v rozhodnutí 
o autorizaci. Pověření zaměstnanci Úřadu a jím přizvané osoby jsou 
oprávněni vstupovat do objektů autorizovaných osob a vyžadovat 
předložení dokumentace související s činností autorizované osoby. 
Zaměstnanci autorizovaných osob jsou tuto dokumentaci povinni na 
žádost předložit. 
 
 (5) Neplní-li  autorizovaná osoba  povinnosti nebo podmínky 
stanovené v tomto zákoně nebo v nařízeních vlády a v rozhodnutí 
o autorizaci, změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo 
vydáno rozhodnutí o  autorizaci zanikne-li potřeba existence 
autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad 
po projednání se zúčastněnými ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady rozhodnutí o autorizaci změní nebo zruší. 
 
 (6) Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve 
Věstníku Úřadu. 
 
 (7) Autorizované osoby se oznámením podle § 7 odst. 7 písm. b) 
stávají notifikovanými osobami. 
 
 (8) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly 
autorizovaných osob též zahraniční osoby oznámené v rámci této 
smlouvy, o kterých Úřad zveřejní informaci ve Věstníku Úřadu 
s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků. 
 
               § 11a 
 
  
            Autorizované osoby 
 
 (1) Autorizované osoby zajišťují činnosti v rozsahu vymezeném 
v rozhodnutí o autorizaci. 
 
 (2) Autorizované osoby jsou povinny 
a) uzavřít na základě návrhu výrobce nebo dovozce, popřípadě jiné 
  osoby smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu 
  posuzování shody, nebo mu do dvaceti dnů oznámit podmínky pro 
  provedení těchto úkonů, 
b) řídit se při posuzování shody technickými předpisy a provádět 
  technická zjištění objektivně s vynaložením odborné péče na 
  úrovni poznatků vědy a techniky známých v době, kdy jsou 
  prováděna, 
c) v rozsahu stanoveném nařízeními vlády 
  1. vydávat na základě technických zjištění certifikáty nebo 
   jiné dokumenty, jejichž platnost mohou omezit, popřípadě 
   pozastavit, 
  2. poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně 
   souvisejících dokladů a informace o vydání, odmítnutí nebo 
   zrušení certifikátů nebo jiných dokumentů Úřadu všem věcně 
   příslušným notifikovaným osobám, popřípadě dalším osobám, 
d) oznamovat bezodkladně Úřadu případy, kdy nemohou zajistit 
  plnění podmínek stanovených pro výkon autorizace, 
e) ohlásit neprodleně orgánu dozoru, že výrobek může ohrozit nebo 
  ohrožuje oprávněný zájem, pokud to zjistí při výkonu své 
  činnosti. 
 
 (3) Autorizované osoby jsou oprávněny zrušit nebo změnit jimi 
vydaný certifikát nebo jiný jimi vydaný dokument, pokud se 
prokáže, že se změnily skutečnosti, za kterých byly vydány, 
zejména  pokud se  zjistí, že  výrobky nesplňují  požadavky 
technických  předpisů, které  se na  ně vztahují, popřípadě 
prodloužit v rozsahu stanoveném příslušným technickým předpisem 
platnost certifikátu, pokud se nezměnily skutečnosti, za kterých 
byl vydán. 
 
  
            Posuzování shody 
 
               § 12 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
 (1) Vláda nařízeními stanoví 
a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného 
  zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda (dále jen 
  "stanovené výrobky"); ministerstva a jiné ústřední správní 
  úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, například pro 
  odstraňování  důsledků  havárií  nebo  živelních  pohrom, 
  rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní 
  výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek, 
b) technické požadavky na stanovené výrobky, které musí tyto 
  výrobky splňovat, aby mohly být uvedeny na trh, popřípadě do 
  provozu, a změny souvisejících ustanovení vyhlášek (technických 
  předpisů) vydaných ministerstvy a jinými ústředními správními 
  úřady, pokud by vznikl rozpor s nařízeními vlády, 
c) které ze stanovených výrobků a za jakých podmínek musí nebo 
  mohou být při uvádění na trh nebo do provozu opatřeny označením 
  stanoveným nařízením vlády (dále jen "stanovené označení"), 
d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo 
  podílejících se na posouzení shody, 
e) důvody ohrožení oprávněného zájmu,  které se při uložení 
  ochranných opatření1a) u stanovených výrobků oznamují podle 
  § 7 odst. 8, 
f) přechodné období, v němž mohou být uváděny na trh, popřípadě do 
  provozu stanovené výrobky  nesplňující technické požadavky 
  stanovené podle písmena b), pokud odpovídají právním předpisům 
  členského státu Evropské unie, 
g) obsah informací o ochranných opatřeních předávaných orgánům 
  Evropského společenství, popřípadě jiným osobám v rozsahu 
  vymezeném  právem  Evropských  společenství  týkajícím  se 
  posuzování shody, 
h) jiné podrobnosti, pokud jsou nezbytné k převzetí právních 
  předpisů Evropských společenství  týkajících se posuzování 
  shody. 
 
 (2) Za stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují 
i výrobky, které jsou uváděny na trh jako použité nebo repasované. 
 
 (3) Vláda upraví nařízením pro jednotlivé skupiny stanovených 
výrobků, v závislosti na jejich technické složitosti a míře 
možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro 
uvádění výrobků na trh, popřípadě do provozu, nebo pro jejich 
opakované použití, zahrnující postupy a úkony, které musí být 
splněny při posuzování shody  (dále jen "postupy posuzování 
shody"), a to konkretizací nebo kombinací jednotlivých postupů 
posuzování shody. Jednotlivými postupy posuzování shody jsou 
zejména 
a) posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 
b) posouzení  shody vzorku  (prototypu) výrobku autorizovanou 
  osobou, 
c) posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické 
  vlastnosti výrobků a namátkově kontroluje dodržení stanovených 
  požadavků u výrobků, 
d) posouzení systému jakosti výroby nebo prvků systému jakosti 
  v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho 
  řádným fungováním, 
e) posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti 
  v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho 
  řádným fungováním, 
f) ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se 
  stanovenými  požadavky,  které  provádí  výrobce, dovozce, 
  akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku nebo 
  statisticky vybraném vzorku, 
g) ověřování shody každého  výrobku se stanovenými požadavky 
  autorizovanou osobou, 
h) dohled nad  řádným fungováním systému  jakosti v podniku 
  autorizovanou osobou a v případě potřeby ověření shody výrobku 
  s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku, 
i) posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků, 
j) jiné postupy posuzování shody,  jestliže je to nezbytné, 
  zahrnující popřípadě i činnost akreditované nebo jiné osoby. 
 
 (4) Pokud  nařízení  vlády  přejímají  předpisy  Evropských 
společenství a v postupech posuzování shody uvedených v odstavci 
3 je stanovena účast autorizované osoby, tuto činnost provádějí 
notifikované osoby, popřípadě osoby, jejichž oprávnění k činnostem 
při posuzování shody vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je 
Česká republika vázána. 
 
 (5) Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování 
shody nese ten, kdo o tuto činnost požádal. Cena za tyto výkony se 
sjednává podle zvláštního předpisu.2) 
 
 (6) Vláda nařízením stanoví grafickou podobu označení CE nebo 
jiného stanoveného označení, jejich provedení a umístění na 
výrobku, jeho obalu nebo i v průvodní dokumentaci. 
------------------------------------------------------------------ 
1a) § 134a zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona 
  č. 155/2000 Sb. 
 2) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 
  Sb. 
 
               § 13 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
 (1) Stanovené výrobky mohou výrobci nebo dovozci uvést na trh 
nebo, stanoví-li tak nařízení vlády, mohou být tyto výrobky 
uvedeny do provozu, jen splňují-li technické požadavky stanovené 
podle § 12 odst. 1 písm. b) a po posouzení shody postupem 
posuzování shody stanoveným podle § 12 odst. 3, a jsou-li splněny 
podmínky uvedené v odstavci 2. 
 
 (2) Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do 
provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených 
nařízením vlády opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví 
nařízení vlády, musí být k  němu vydáno nebo přiloženo ES 
prohlášení o shodě nebo jiný dokument. 
 
 (3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek 
splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, 
které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo 
umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený 
postup. 
 
 (4) Českou značku shody, kterou tvoří písmena CCZ, lze použít 
pouze u výrobků, na  něž se nevztahují předpisy Evropských 
společenství. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické 
požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj 
vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl 
při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 
 
 (5) Pokud je stanovený výrobek opatřen označením CE, nesmí být 
souběžně označen českou značkou shody, nebo značkou, která by svým 
významem nebo podobou mohla vést k záměně s označením CE nebo 
s jiným stanoveným označením. 
 
 (6) Pokud tak stanoví vláda nařízením, je výrobce nebo dovozce 
nebo jiná osoba stanovená nařízením vlády povinna poskytovat na 
základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně 
souvisejících dokladů Úřadu nebo autorizovaným osobám, popřípadě 
stanoveným zahraničním osobám. 
 
 (7) Doklady o posouzení shody v rozsahu stanoveném nařízeními 
vlády je výrobce nebo dovozce povinen v období 10 let od ukončení 
výroby, dovozu nebo uvádění na trh na vyžádání poskytnout orgánu 
dozoru. Tato doba může být nařízením vlády určena odchylně. 
 
 (8) Povinnosti výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž 
podrobnosti stanoví nařízení vlády, může v rozsahu stanoveném 
nařízením vlády plnit též zplnomocněný zástupce. Pokud tyto osoby 
uvedené povinnosti neplní, je povinna zajistit jejich plnění 
osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh. 
 
 (9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci 
stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, 
zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením. 
 
 (10) Jestliže výrobek splňuje podmínky stanovené v § 12 a 13, 
nesmí být bráněno jeho uvedení na trh, popřípadě do provozu, pokud 
z významných důvodů ochrany oprávněného zájmu zvláštní právní 
předpis nestanoví jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních 
právních předpisů.2a) 
------------------------------------------------------------------ 
2a) Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
  a o změně některých zákonů  (zákon o obecné bezpečnosti 
  výrobků), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
  ve znění zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. 
 
               § 13a 
 
               zrušen 
 
               § 13b 
 
   Pokud nařízení vlády stanoví podle § 12 a 13 požadavky, které 
nepřejímají požadavky stanovené příslušnými předpisy Evropských 
společenství, neuplatní se tyto požadavky na výrobky, které byly 
vyrobeny anebo uvedeny na trh v některém členském státě Evropské 
unie nebo mají původ v některém ze států Evropského sdružení 
volného obchodu, které jsou současně smluvní stranou Evropského 
hospodářského prostoru, za předpokladu, že takový výrobek odpovídá 
a) technickým předpisům, které jsou pro výrobu anebo uvedení na 
  trh, popřípadě pro používání tohoto výrobku v některém z těchto 
  států závazné, 
b) technickým normám nebo pravidlům správné praxe, které jsou 
  vydány národním normalizačním orgánem nebo subjektem jemu na 
  roveň postaveným, v souladu s právními předpisy a požadavky 
  státu, který je  smluvní stranou Evropského hospodářského 
  prostoru, 
c) mezinárodním technickým normám, oprávněně používaným v některém 
  z těchto států, nebo 
d) tradičním či inovačním výrobním postupům používaným v některém 
  z těchto států v souladu s jeho právními předpisy, pro které 
  existuje dostatečně podrobná technická dokumentace zajišťující, 
  že tento výrobek může být pro daný účel použití posouzen, 
  v případě potřeby i na základě doplňujících (nikoliv shodných) 
  zkoušek výrobku, 
pokud tyto technické předpisy, technické normy, pravidla správné 
praxe nebo postupy zaručují  míru ochrany oprávněného zájmu 
odpovídající míře této ochrany v České republice. 
 
               § 14 
 
              Akreditace 
 
 (1) Akreditací se pro účely tohoto zákona rozumí postup, 
zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je 
podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že 
je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, 
kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou 
činnost. 
 
 (2) Náklady spojené s akreditací hradí žadatel o akreditaci. 
Cena se sjednává podle zvláštního předpisu.2) 
 
 (3) Provádění akreditace v rozsahu vymezeném tímto zákonem 
zaručuje stát. 
------------------------------------------------------------------ 
2) zákon č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 
  sb. 
 
               § 15 
 
     Podmínky pro pověření k provádění akreditace 
 
 (1) Ministerstvo může  svým rozhodnutím pověřit prováděním 
akreditace právnickou osobu (dále jen "akreditující osoba"). Toto 
pověření je nepřevoditelné. Po dobu, po kterou je toto rozhodnutí 
platné, nesmí být touto činností pověřena jiná právnická osoba. Na 
udělení pověření není právní nárok. 
 
 (2)  Ministerstvo  rozhoduje  o  pověření  právnické osoby 
k provádění akreditace na základě její žádosti. Posuzuje při tom 
zejména, zdali právnická osoba  bude schopna plnit podmínky 
stanovené tímto zákonem. 
 
 (3) Neplní-li akreditující  osoba povinnosti nebo podmínky 
stanovené v tomto zákoně nebo v rozhodnutí o pověření nebo pokud 
o to sama požádá, Ministerstvo rozhodnutí o pověření zruší. 
 
 (4) Rozhodnutí o pověření akreditující osoby a zrušení tohoto 
rozhodnutí zveřejní Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů 
České republiky. 
 
 (5) Náklady, které akreditující osobě vzniknou při činnostech 
vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace, která 
má přímý vztah k činnostem podle tohoto zákona, hradí stát. 
 
 (6) Pokud není provádění akreditace zabezpečeno akreditující 
osobou, zabezpečuje ji Úřad. 
 
 (7) Pro udělení pověření k provádění akreditace musí právnická 
osoba žádající o akreditaci splňovat tyto podmínky: 
a) nestrannost  vzhledem  k  žadatelům  o  vydání  osvědčení 
  o akreditaci s vyloučením všech vlivů, které by mohly ovlivnit 
  objektivitu akreditace, 
b) zabezpečení souladu podmínek a postupů posuzování žadatelů 
  s pravidly mezinárodních organizací zabývajících se akreditací 
  uznanými  příslušným  orgánem  České  republiky (dále jen 
  "akreditační pravidla"), 
c) plnění povinností vyplývajících z členství v mezinárodních 
  organizacích zabývajících se akreditací uznaných příslušným 
  orgánem České republiky, 
d) finanční stabilita a zajištění zdrojů potřebných pro správu 
  akreditačního systému, 
e) personální zabezpečení činnosti stálými zaměstnanci. 
 
 (8) Další podmínky může stanovit Ministerstvo v rozhodnutí 
o pověření, zejména je-li to nezbytné pro zapojení do mezinárodní 
spolupráce v oblasti akreditace. 
 
               § 16 
 
           Osvědčení o akreditaci 
 
 (1) Akreditující osoba vydá právnické osobě nebo fyzické osobě, 
která je podnikatelem na její žádost osvědčení o akreditaci. Toto 
osvědčení vydá, pokud žadatel splňuje akreditační pravidla pro 
zkoušení výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jiné 
obdobné technické činnosti a nemá žádné obchodní, finanční nebo 
jiné zájmy nebo vazby, které by mohly ovlivnit jeho nálezy. 
Osvědčení o akreditaci vymezuje předmět, rozsah a podmínky těchto 
činností a dobu, na kterou bylo vydáno. 
 
 (2) Vydaná osvědčení se zveřejňují ve Věstníku Úřadu. 
 
 (3)  Akreditující  osoba  provádí  dozor  nad  dodržováním 
akreditačních pravidel. Zjistí-li nedostatky v plnění těchto 
pravidel, podle závažnosti nedostatků pozastaví účinnost osvědčení 
nebo je odejme. 
 
               § 17 
 
  
               zrušen 
 
              HLAVA IV 
         USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ 
 
               § 18 
 
  
               Dozor 
 
   (1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou 
označeny stanoveným způsobem či zda nebyly neoprávněně označeny, 
popřípadě zda k nim byl vydán či je přiložen stanovený dokument 
(§ 13 odst. 2) a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na 
trh odpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí 
a) Česká obchodní inspekce,4) nebo 
b) orgán stanovený zvláštním zákonem, 
(dále jen "orgán dozoru"). 
 
   (2) Pokud orgán dozoru zjistí při kontrole odstranitelné 
nedostatky, uloží jejich odstranění v jím stanovené lhůtě. 
 
   (3) Při kontrole postupuje Česká obchodní inspekce podle 
zvláštního právního předpisu.4) 
 
   (4) Zjistí-li orgán dozoru podle odstavce 1 písm. b) při 
kontrole, že výrobek je neoprávněně opatřen označením CE nebo 
jiným  stanoveným  označením  podle  tohoto  zákona,  zakáže 
kontrolované osobě uvádění takovéhoto výrobku na trh a jeho další 
distribuci a stanoví termín pro odstranění protiprávního stavu. 
Toto opatření oznámí orgán dozoru kontrolované osobě a neprodleně 
o něm učiní písemný záznam. 
 
   (5) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením 
podle odstavce 4, může proti němu podat námitky nejpozději do 3 
pracovních dnů ode dne seznámení se s písemným záznamem o tomto 
opatření. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných 
námitkách  rozhodne  bezodkladně  vedoucí  organizační složky 
dozorového orgánu, která kontrolu provedla. Písemné vyhotovení 
rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované osobě a není proti 
němu přípustný opravný prostředek. 
 
   (6) Pokud opatření uložené podle odstavce 4 ve stanoveném 
termínu nevede k nápravě, může orgán dozoru rozhodnout o ochranném 
opatření spočívajícím v povinnosti osoby odpovědné za uvedení 
výrobku na trh stáhnout jej z trhu. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 19 
 
               Pokuty 
 
 (1) Orgán dozoru uloží pokutu do výše 20 milionů Kč tomu, kdo 
a) neoprávněně nebo klamavě užil českou značku shody, certifikát, 
  jiný dokument  vydaný autorizovanou osobou  v souvislosti 
  s posuzováním shody, nebo kdo je padělal nebo zfalšoval, 
b) uvedl  na trh  nebo distribuoval  stanovené výrobky  bez 
  stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády 
  anebo s klamavým nebo neoprávněným označením nebo dokumentem, 
c) nesplnil rozhodnutí o ochranném opatření,1b) 
d) nesplnil opatření uložená k odstranění neoprávněného označení 
  výrobku podle § 18. 
 
 (2) Výrobcům,  dovozcům,  distributorům  nebo  jiným osobám 
stanoveným v nařízeních vlády, kteří neposkytnou orgánu dozoru ve 
stanovené lhůtě požadované podklady nebo pravdivé informace nebo 
neumožní jejich prověření nebo jinak ztěžují postup řízení, může 
uložit orgán dozoru pokutu do výše 1 milionu Kč, a to i opakovaně. 
 
 (3) Úřad na základě podnětu, který obdrží, nebo na základě 
vlastního zjištění, uloží pokutu do výše 1 milionu Kč tomu, kdo 
a) neoprávněně označil dokument značkou ČSN, 
b) neoprávněně rozmnožil nebo rozšířil českou technickou normu, 
  nebo její část,5) 
c) neoprávněně vystupoval jako  akreditující osoba nebo jako 
  autorizovaná osoba nebo jako osoba, které bylo vydáno osvědčení 
  o akreditaci, 
d) neoprávněně vydal osvědčení o akreditaci nebo certifikát, nebo 
  jiný dokument vydávaný autorizovanou osobou v souvislosti 
  s posuzováním shody. 
 
 (4) Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, 
způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. 
 
 (5) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se orgán 
oprávněný k uložení pokuty  dozvěděl o porušení povinností, 
nejpozději však do pěti let ode dne, kdy k porušení takové 
povinnosti došlo. 
 
 (6) Pokuta je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí 
o uložení pokuty. 
 
 (7) Pokutu vybírá orgán dozoru a vymáhá územní finanční orgán6) 
podle zvláštního právního předpisu.6a) 
 
 (8) Výnos pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem 
státního rozpočtu. 
 
 (9) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody. 
------------------------------------------------------------------ 
1b) Například § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., 
  o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 
 6) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
6a) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
 
               § 20 
 
               Řízení 
 
 V řízení o pověření právnické osoby k tvorbě a vydávání norem 
nebo o odnětí tohoto  pověření, o pověření právnické osoby 
k akreditaci nebo o odnětí tohoto pověření, o autorizaci nebo 
jejím odnětí a o ukládání pokut nebo ochranných opatření se 
postupuje podle správního řádu.7) Správní orgán rozhodne v řízení 
o autorizaci nejdéle do 120 dnů od zahájení řízení. V mimořádných 
případech může být řízení o autorizaci prodlouženo Ministerstvem 
o dalších 60 dnů. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
               § 20a 
 
 Osoby, které se podílejí na činnostech podle hlavy III nebo 
hlavy IV tohoto zákona, jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve 
smyslu zvláštních právních předpisů8) o skutečnostech, o kterých 
se dozvěděly při těchto činnostech a jejichž zveřejněním by mohly 
ohrozit zájmy jiných osob. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Například § 17 a násl. obchodního zákoníku. 
 
               § 20b 
 
              neplatil 
 
               § 21 
 
           Přechodná ustanovení 
 
 (1) Na stanovené výrobky uvedené na trh před nabytím účinnosti 
nařízení vlády vydaného podle § 12 odst. 1 se vztahují předpisy 
platné v době jejich uvedení na trh, pokud právní předpisy 
výslovně nestanoví jinak. 
 
 (2) Dosavadní technické normy označené ČSN a platné ke dni 
účinnosti tohoto zákona se považují za normy podle tohoto zákona. 
 
 (3) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikatelské 
činnosti a správní úřady jsou do 31. prosince 1999 povinny řídit 
se těmi ustanoveními norem, která jsou označena jako závazná podle 
§ 3 zákona č. 142/1991 Sb., ve znění zákona č. 632/1992 Sb. Pokud 
byla závaznost příslušných ustanovení norem stanovena na základě 
stanovisek ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, 
povolují  výjimky  ze  závaznosti  uvedených ustanovení tato 
ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady. 
 
 (4) Řízení zahájená podle § 29 zákona č. 30/1968 Sb., o státním 
zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle 
dosavadních předpisů. 
 
 (5) Autorizace udělené podle dosavadních předpisů o státním 
zkušebnictví se považují za autorizaci podle tohoto zákona nejdéle 
po dobu dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona. 
 
 (6) Řízení o schvalování a certifikaci výrobků zahájená před 
nabytím účinnosti tohoto zákona se dnem účinnosti tohoto zákona 
zastavují, pokud se výrobce nebo dovozce se státní zkušebnou do té 
doby nedohodnou jinak. Pokud nařízení vlády vydané podle tohoto 
zákona stanoví posouzení shody za účasti autorizované osoby, 
posoudí autorizovaná osoba shodu příslušného výrobku podle postupu 
posuzování shody stanoveného  příslušným nařízením vlády bez 
žádosti, s využitím dosavadních zjištění. V ostatních případech 
předá  státní  zkušebna  výsledky  dosavadních  zjištění 
přihlašovateli. 
 
 (7) Rozhodnutí o schválení výrobků nebo o certifikaci výrobků 
vydaná podle dosavadních předpisů o státním zkušebnictví se po 
dobu jejich platnosti považují za certifikáty prokazující shodu ve 
smyslu tohoto zákona a mohou být použity jako podklad pro 
prohlášení o shodě podle § 13 odst. 2 tohoto zákona. Platnost 
těchto rozhodnutí zaniká uplynutím doby v nich uvedené. Pokud 
v těchto rozhodnutích není uvedena doba platnosti, zaniká jejich 
platnost uplynutím pěti let od účinnosti tohoto zákona. 
 
 (8) Osvědčení o akreditaci, která vydal před účinností tohoto 
zákona Český institut pro akreditaci, zůstávají v platnosti po 
dobu v nich uvedenou, pokud nebudou zrušena podle tohoto zákona. 
 
               § 22 
 
              Zmocnění 
 
 Vláda vydá nařízení k provedení § 2 písm. b), c), d), § 3 odst. 
2, § 7, § 11 odst. 1 a 2, § 11a odst. 2, § 12 a 13. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
        ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ 
 
               HLAVA I 
  ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 64/1986 SB., 
 O ČESKÉ OBCHODNÍ INSPEKCI, VE ZNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY 
             Č. 240/1992 SB. 
 
               § 23 
 
 Zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní 
inspekci, ve znění zákona České národní rady č. 240/1992 Sb., se 
mění a doplňuje takto: 
 
 1. V § 2 odst. 2 písm. f) se na konci tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky č. 1a) zní: 
"g) zda bylo vydáno prohlášení o shodě pro stanovené výrobky 
  uváděné na trh, dále zda vlastnosti stanovených výrobků 
  uvedených na trh a náležitosti posouzení shody odpovídají 
  stanoveným podmínkám vydaného prohlášení o shodě.1a) 
--------------- 
1a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
  a o změně a doplnění některých zákonů.". 
 
 2. V poznámce č. 1) pod čarou se vypouštějí slova: 
"Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách.". 
 
 3. § 4 odst. 1 písm. d) zní: 
"d) odebírat za náhradu od kontrolovaných osob potřebné vzorky 
  výrobků nebo zboží k posouzení jakosti a bezpečnosti těchto 
  výrobků nebo zboží. Za odebrané vzorky výrobků nebo zboží se 
  kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou se 
  výrobek nebo zboží v okamžiku odebrání vzorku nabízí. Náhrada 
  se neposkytne, jestliže se jí kontrolovaná osoba vzdá. Nárok 
  na náhradu nevzniká, pokud jde o výrobek nebo zboží, které 
  nesplňuje požadavky stanovené zvláštními předpisy,". 
 
 4. V § 4 odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky č. 1b) zní: 
"f) vstupovat do objektů  výrobce, dovozce nebo distributora 
  a vyžadovat předložení příslušné dokumentace a poskytnutí 
  pravdivých informací. Výrobce, dovozce nebo distributor může 
  být inspektorem vyzván, aby mu zajistil a předložil odborná 
  vyjádření autorizované osoby k předmětu dozoru, nebo si 
  k dozoru může inspektor autorizovanou osobu za úhradu přizvat. 
  Cena za výkony autorizované osoby se sjednává podle zvláštního 
  předpisu.1b) 
---------------- 
1b) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 
  Sb.". 
 
 5. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní: 
 
               "§ 7a 
 
 (1) Ředitel inspektorátu je oprávněn uložit rozhodnutím výrobci, 
dovozci nebo distributorovi ochranné opatření, kterým je 
a) pozastavení uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh 
  na určenou dobu v případě podezření na nebezpečí vážného 
  ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo přírodního 
  prostředí (dále jen "oprávněný zájem"), 
b) zákaz uvádění výrobku nebo jeho výrobních partií na trh nebo 
  rozhodnutí  o stažení  těchto výrobků  z trhu, popřípadě 
  i z používání v případě, ve kterém výrobky prokazatelně mohou 
  ohrozit oprávněný zájem, 
c) stanovení povinnosti účinným způsobem bezodkladně informovat 
  o tomto nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí 
  plynoucímu z výrobku, a to v případech, ve kterých bylo uloženo 
  ochranné opatření podle písmene a) nebo písmene b). 
 
 (2) Odvolání podané proti rozhodnutí o ochranném opatření nemá 
odkladný účinek. 
 
 (3) Náklady spojené s plněním ochranných opatření hradí ten, kdo 
výrobky ohrožující oprávněný zájem uvedl na trh. 
 
 (4) Zjistí-li inspektoři neplnění povinností výrobcem, dovozcem 
nebo distributorem, hradí náklady spojené s dozorem a s činností 
autorizovaných osob výrobce, dovozce nebo distributor.". 
 
 6. V § 17 odst. 1 se slova "pokuty nebo pořádkové pokuty" 
nahrazují  slovy "pokuty,  pořádkové pokuty  nebo ochranného 
opatření". 
 
              HLAVA II 
  ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 20/1993 SB., 
   O ZABEZPEČENÍ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI TECHNICKÉ 
     NORMALIZACE, METROLOGIE A STÁTNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ 
 
               § 24 
 
 Zákon České národní rady č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu 
státní  správy v  oblasti technické  normalizace, metrologie 
a státního zkušebnictví, se mění a doplňuje takto: 
 
 1. V § 2 se vypouští písmeno d), v písmenu c) se čárka nahrazuje 
tečkou. 
 
 2. Část druhá zní: 
 
              "ČÁST DRUHÁ 
         Působnost orgánů státní správy 
        v oblasti technické normalizace, 
        metrologie a státního zkušebnictví 
 
                § 3 
 
 Ministerstvo  v oblasti  technické normalizace,  metrologie 
a státního zkušebnictví 
a) vypracovává návrh koncepce rozvoje tohoto odvětví, 
b) řídí Úřad a Český metrologický institut, 
c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím Úřadu.2) 
 
                § 4 
 
 Úřad v oblasti technické normalizace, metrologie a státního 
zkušebnictví 
a) řídí a zabezpečuje metrologii v rozsahu stanoveném zákonem3) 
  Federálnímu úřadu pro normalizaci a měření, 
b) zabezpečuje jednotnost a správnost stanovených měřidel a měření 
  a výkon státní metrologie v rozsahu stanoveném zákonem,3) 
c) rozhoduje  o  opravných  prostředcích  proti  rozhodnutím 
  metrologických orgánů,7) 
d) zabezpečuje organizaci přípravy převzetí technických předpisů 
  Evropských společenství přejímaných nařízeními vlády, 
e) smluvně zabezpečuje úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, 
  kterými je  Česká republika vázána,  a úkoly vyplývající 
  z požadavků ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. 
 
                § 5 
 
 Český metrologický institut zabezpečuje odbornou a výkonnou 
činnost  státní  metrologie  v  rozsahu  stanoveném  zákonem 
Československému metrologickému ústavu a Státnímu metrologickému 
inspektorátu.9) 
------------ 
2) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
3) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. 
7) § 4 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb. 
9) § 14 a 15 zákona č. 505/1990 Sb.". 
 
 3. Poznámky č. 4), 5), 6), 8) a 10) se vypouštějí. 
 
 4. Poznámka č. 11) zní: 
"11) § 13 odst. 2 písm. c), § 16, 20 a 21 zákona č. 505/1990 
Sb.". 
 
              ČÁST TŘETÍ 
           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
               § 25 
 
 Zrušují se: 
1. Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona 
  č. 54/1987 Sb., zákona č. 194/1988 Sb., zákona č. 479/1992 Sb. 
  a zákona č. 539/1992 Sb. 
2. Zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, 
  ve znění zákona č. 632/1992 Sb. 
3. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 104/1984 Sb., 
  o ověřování zbraní a kontrole střeliva pro civilní potřebu. 
4. Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., 
  o certifikaci výrobků, ve znění vyhlášky č. 233/1993 Sb. 
5. Vyhláška Federálního  úřadu pro normalizaci  a měření č. 
  585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním 
  zkušebnictví, ve znění vyhlášky č. 232/1993 Sb. 
 
               § 26 
 
              Účinnost 
 
 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního 
měsíce po dni vyhlášení. 
 
              Zeman v. r. 
              Havel v. r. 
              Klaus v. r. 
 

Datum uveřejnění: 24. ledna 1997 Poslední změna: 17. srpna 2005 Počet shlédnutí: 4487