LEGISLATIVA

477/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů

477

VYHLÁŠKA

ze dne 20. prosince 2012

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a m) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a)
druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů,

b)
způsoby využití obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu,

c)
způsob vykazování množství cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu při výrobě bioplynu,

d)
způsob uchovávání dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a výroby biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

e)
podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu a

f)
kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.


§ 2

Předmět podpory

(1) Předmětem podpory je

a)
elektřina nebo teplo vyrobené z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)
elektřina nebo teplo vyrobené z biokapalin, jejichž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo

c)
biometan vyrobený z biomasy, jejíž druhy jsou uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Rozdělení druhů biomasy do jednotlivých kategorií pro účely stanovení výše podpory je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Způsoby využití biomasy

(1) Při výrobě podporované elektřiny je biomasa využívána v procesu

a)
spalování nebo zplynování,

b)
současného spalování různých druhů paliva, s výjimkou případů, kdy je výroba elektřiny nebo tepla možná jen prostřednictvím zažehnutí nezbytného množství jiného paliva (dále jen "společné spalování"), podle toho zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích se rozlišuje

1.
společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen "spoluspalování"); v případě spalování nevytříděného komunálního odpadu se nejedná o spoluspalování, nebo

2.
společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen "paralelní spalování"),

c)
anaerobní fermentace, nebo

d)
spalování biokapalin.

(2) Při výrobě podporovaného tepla je biomasa využívána v procesu

a)
spalování nebo zplynování,

b)
společného spalování s druhotným zdrojem, nebo

c)
spalování biokapalin.

(3) Při výrobě biometanu je biomasa využívána v procesu anaerobní fermentace.


§ 4

Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny

(1) Kritéria udržitelnosti pro biokapaliny jsou shodná s kritérii udržitelnosti pro biopaliva podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti pro biopaliva.

(2) Hodnota emisí skleníkových plynů vznikajících v celém životním cyklu referenční fosilní energie pro biokapaliny je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Prohlášení o splnění kritérií udržitelnosti se vydává podle zákona o ochraně ovzduší.


§ 5

Biologicky rozložitelná část nevytříděného komunálního odpadu

Pokud výrobce energie neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, je podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část.


§ 6

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny
a tepla z obnovitelných zdrojů a při výrobě biometanu
a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Výrobce nebo dodavatel paliva z biomasy pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou dodávku paliva v listinné podobě podle vzoru uvedeného v části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kopii těchto dokumentů a záznamů v listinné podobě uchovává výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu.

(2) Výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B) přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou dodávku paliva v listinné podobě.

(3) Je-li výrobce biomasy současně výrobcem elektřiny, tepla nebo biometanu z biomasy, uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce k jím vyrobené a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebované biomase souhrnně za kalendářní měsíc.


§ 7

Cíleně pěstovaná biomasa

(1) Druh biomasy uvedený v kategorii 1 podle přílohy č. 1 k této vyhlášce se označuje za cíleně pěstovanou biomasu.

(2) Cíleně pěstovaná biomasa je biomasa, která

a)
nepochází z definovaných plodin a energetických dřevin uvedených v příloze č. 4 k této vyhlášce a

b)
je vypěstována pouze na vymezené půdě v České republice s doložením této podmínky podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) V "Prohlášení výrobce nebo dodavatele paliva z biomasy" podle části A) přílohy č. 3 k této vyhlášce musí být údaje týkající se rozlohy půdy, na které je biomasa pěstována v souladu s údaji uvedenými v deklaraci cíleně pěstované biomasy formou identifikace všech čísel půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků a rozlohy, na které je deklarovaná biomasa v příslušném roce pěstována. Tato deklarace se podává současně s žádostí o dotaci podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, na formuláři vydaném Státním zemědělským a intervenčním fondem pro příslušný kalendářní rok, a která se podává vždy do 15. května příslušného kalendářního roku, pokud je výrobce nebo dodavatel biomasy evidován v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů.

(4) Biokapalina, která je vyrobena z cíleně pěstované biomasy, musí v případě spalování splňovat kritéria udržitelnosti pro biokapaliny.


§ 8

Dokladování splnění podmínek pro bioplyn a biometan

(1) Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů a biometanu se vztahuje pouze na výrobu elektřiny nebo biometanu z bioplynu, kde souhrn hmotnosti v původní hmotě cíleně pěstované biomasy na orné půdě a na travním porostu, kategorii 1 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce, tvoří za kalendářní rok maximálně 70 % z celkové hmotnosti vstupních surovin v původní hmotě, při dodržení minimálních hodnot sušiny, které jsou uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce, a zbývající podíl minimálně 30 % tvoří biomasa kategorie 2 podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce. V případě nedodržení minimálních hodnot sušiny se jednotlivé podíly hmotnosti vstupních surovin přepočítají podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) Primární energií biomasy použité pro anaerobní fermentaci se rozumí energetická výtěžnost biomasy v původním stavu, v jakém vstupuje do procesu anaerobní fermentace, a to ve vyjádření výhřevností vzniklého bioplynu v objemových jednotkách metanu na tunu původní hmoty a následně přepočteného na výhřevnost čistého metanu, která činí 9,9 MWh/m3. Naměřené objemové množství je přepočteno na standardní technické podmínky v plynárenství, které jsou teplota 15 oC a tlak 101,325 kPa.


§ 9

Přechodná ustanovení

(1) Biomasa, která byla předmětem podpory podle dosavadních právních předpisů, se do 31. prosince 2013 považuje za biomasu, která je předmětem podpory i v případě, že není uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, a to v té kategorii, ve které byla zařazena v dosavadních právních předpisech.

(2) V případě biomasy označované v dosavadním právním předpisu jako "hroubí do délky 1 m" se ustanovení uvedené v bodu 1 uplatní pro tuto biomasu do 31. prosince 2014.

(3) Ustanovení bodů 1 a 2 se vztahuje pouze na biomasu, z níž se vyrábí elektřina v zařízeních uvedených do provozu přede dnem nabytím účinnosti této vyhlášky.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1.
Vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

2.
Vyhláška č. 5/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy.

3.
Vyhláška č. 453/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013 s výjimkou ustanovení

a)
§ 7 odst. 2 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014, a

b)
§ 8, které nabývá účinnosti dnem 30. května 2014.


Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2013 Poslední změna: 28. prosince 2012 Počet shlédnutí: 1328