LEGISLATIVA

209/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.

             209/2005 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 20. května 2005, 
kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., 
        o stanovení požadavků na hnojiva, 
        ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb. 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 
písm. a) a b) zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 
ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 147/2002 Sb. a zákona 
č. 317/2004 Sb.: 
 
                Čl.I 
 
   1. V bodě 1. přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. se za 
slova "minerální hnojiva" vkládají slova "s výjimkou hnojiv 
označených jako "hnojiva ES" ". 
 
   2. V poznámce pod čarou č. 4 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
474/2000 Sb. se za slovy "statková hnojiva" doplňují slova 
"a organické hnojivo pod číslem typu 18.1 písmeno e)". 
 
   3. V tabulce č. 5 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. 
u Organických a organominerálních hnojiv u čísla typu 18.1 písmene 
e) se ve sloupci 7 slova "maximální dávka 30 t/ha nejvýše jednou 
za tři roky" zrušují. 
 
                Čl.II 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2005. 
 
              Ministr: 
            Ing. Zgarba v. r.  

Datum uveřejnění: 1. června 2005 Poslední změna: 1. června 2005 Počet shlédnutí: 5320