LEGISLATIVA

362/2007 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

362

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2007,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. I

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

"c)
zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1),

______________________________________
1)
Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.
Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění.
Směrnice Rady 99/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Rady 94/45/ES ze dne 22. září 1994 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Rady 97/74/ES ze dne 15. prosince 1997, kterou se oblast působnosti směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství rozšiřuje na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.
Směrnice Rady 2006/109/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravuje směrnice 94/45/ES o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na území Společenství a skupinách podniků působících na území Společenství.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství.
Čl. 13 směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
Směrnice Rady 2001/23/ES ze dne 12. března 2001 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb.
Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby.
Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků.
Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru.
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy.
Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
Směrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě.
Čl. 15 směrnice Rady 2003/72/ES ze dne 22. července 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.".

2. V § 5 odst. 5 se za slova "vysokých škol," vkládají slova "pedagogických pracovníků4a),", za slova "výzkumných institucí," se vkládají slova "velitelů plavidel a členů posádek plavidel provozujících námořní plavbu4b)," a za slova "mediační službě" se vkládají slova ", advokátů vykonávajících advokacii v pracovním poměru4c), asistentů soudců4d)," a slova "a zaměstnanců Veřejného ochránce práv" se nahrazují slovy "veřejného ochránce práv a zástupce veřejného ochránce práv".

Poznámky pod čarou č. 4a až 4d znějí:

_____________________________________
"4a)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4b)
§ 68 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.
4c)
§ 15a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb.
4d)
§ 36a zákona č. 6/2002 Sb., ve znění zákona č. 79/2006 Sb.".

3. V § 13 odst. 2 písm. b) se slova "jakož i fyzických osob ucházejících se o zaměstnání," zrušují.

4. V § 16 odst. 2 se slova "zvláštní právní předpis" nahrazují slovy "antidiskriminační zákon".

5. V § 16 odstavec 3 zní:

"(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.".

6. V § 17 se slova "zvláštní právní předpis" nahrazují slovy "antidiskriminační zákon".

7. V § 33 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 13 až 16a zní:

"(3) Jmenováním na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem16a); nestanoví-li to zvláštní právní předpis, zakládá se pracovní poměr jmenováním pouze u vedoucího

a)
organizační složky státu7),

b)
organizačního útvaru organizační složky státu,

c)
organizačního útvaru státního podniku13),

d)
organizačního útvaru státního fondu14),

e)
příspěvkové organizace15),

f)
organizačního útvaru příspěvkové organizace,

g)
organizačního útvaru v Policii České republiky16).

_____________________________________
13)
Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.
14)
Například zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
15)
§ 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
16)
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
16a)
Například § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 102 odst. 2 písm. g) a § 103 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 59 odst. 1 písm. c) a § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 písm. v) a § 72 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 7 odst. 4 a § 8 odst. 1 zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, § 10 vyhlášky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky, § 131 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 14 odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, § 17 odst. 2 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, § 8 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 517/1992 Sb., o České tiskové kanceláři, § 9 odst. 2 zákona č. 256/2000 Sb., § 6 odst. 5 zákona č. 211/2000 Sb., § 8 odst. 4 zákona č. 104/2000 Sb., § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 77/1997 Sb., § 24 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.".

8. V § 33 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 16b zní:

"(4) Jmenování podle odstavce 3 provede ten, kdo je k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu16b); nevyplývá-li příslušnost ke jmenování ze zvláštního právního předpisu, provede je u vedoucího

a)
organizační složky státu7) vedoucí nadřízené organizační složky státu,

b)
organizačního útvaru organizační složky státu vedoucí této organizační složky státu7),

c)
organizačního útvaru státního podniku ředitel státního podniku13),

d)
organizačního útvaru státního fondu, v jehož čele stojí individuální statutární orgán, vedoucí tohoto fondu14),

e)
příspěvkové organizace zřizovatel,

f)
organizačního útvaru příspěvkové organizace15) vedoucí této příspěvkové organizace,

g)
organizačního útvaru v Policii České republiky16) policejní prezident.

_____________________________________
16b)
Například § 148 odst. 18 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 48 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, čl. II bod 17 zákona č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, § 9 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb.".

9. V § 35 odst. 1 se věty první až třetí nahrazují větami "Je-li sjednána zkušební doba, nesmí být delší než 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru (§ 36 odst. 1). Zkušební dobu je možné sjednat rovněž v souvislosti se jmenováním na pracovní místo vedoucího zaměstnance (§ 33 odst. 3). Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována, není-li dále stanoveno jinak.".

10. V § 35 odstavec 2 zní:

"(2) O dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje.".

11. V § 40 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.".

12. V § 41 odst. 1 písm. a), b), d) a f), § 45, § 52 písm. d) a e), § 53 odst. 1 písm. e), § 56 odst. 1 písm. a), § 94 odst. 2, § 108 odst. 3 písm. b), § 235 odst. 3 písm. c), § 245 odst. 2 a § 247 odst. 1 a 3 se slovo "pracovnělékařské" nahrazuje slovy "závodní preventivní".

13. V § 41 odst. 1 písm. d) se slova "přenosnými nemocemi" nahrazují slovy "infekčním onemocněním".

14. V § 41 odst. 4 se za slova "mimořádné události" vkládají slova ", živelní události".

15. V § 56 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

16. V § 58 odst. 1 se za slova "k výpovědi" vkládají slova "nebo k okamžitému zrušení pracovního poměru".

17. V § 67 odst. 1 větě první se za slova "z týchž důvodů," vkládají slova "a zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr podle § 56,".

18. V § 67 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutím příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své odpovědnosti podle § 367 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.".

19. V § 68 odst. 1 se slova "v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé u dosavadního zaměstnavatele" nahrazují slovy "u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti".

20. V § 73 odst. 1 se slova "k tomu příslušný podle zvláštního právního předpisu, popřípadě vedoucí organizační složky státu7)" nahrazují slovy "příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4)".

21. V § 73 odst. 2 se slova "Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v § 33 odst. 3" nahrazují slovy "Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická osoba než uvedená v § 33 odst. 3 nebo fyzická osoba".

22. V § 77 odst. 2 se věta první nahrazuje větou "Právo zaměstnance činného na základě dohody o pracovní činnosti na jiné důležité osobní překážky v práci a na dovolenou je možné sjednat, popřípadě stanovit vnitřním předpisem, a to za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté.".

23. V § 79 odst. 2 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

24. Za § 79 se vkládá nový § 79a, který zní:


"§ 79a

U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích podle § 3 věty druhé nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.".

25. V části čtvrté hlavě II nadpis dílu 2 zní:


"Díl 2

Rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
a jiná úprava pracovní doby".

26. § 82 zní:


"§ 82

Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin.".

27. V § 84 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Dojde-li v průběhu období, na které bylo konto pracovní doby rozvrženo, ke změně rozvrhu týdenní pracovní doby, nesmí být tato změna provedena tak, aby zahrnovala období kratší než 4 týdny po sobě jdoucí; zaměstnavatel je povinen zaměstnance se změnou seznámit ve lhůtě podle odstavce 1.".

28. Za § 84 se vkládá nový § 84a, který zní:


"§ 84a

Byla-li sjednána jiná úprava pracovní doby, nesmí délka směny přesáhnout 12 hodin.".

29. V § 85 se odstavce 1 až 3 zrušují.

Dosavadní odstavce 4, 5 a 6 se označují jako odstavce 1, 2 a 4 a vkládá se nový odstavec 3, který zní:

"(3) Při pružném rozvržení pracovní doby musí být průměrná týdenní pracovní doba naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.".

30. V § 86 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

31. § 88 odstavec 2 zní:

"(2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut.".

32. V § 90 odst. 2 písm. c) bodu 5 a v § 132 se slova "sociální péče" nahrazují slovy "sociálních služeb22a)".

Poznámka pod čarou č. 22a zní:

_____________________________________
"22a)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.".

33. Za § 90 se vkládá nový § 90a, který zní:


"§ 90a

Odpočinek mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny, zkrácený v rozsahu podle § 90 odst. 2, může být zaměstnanci staršímu 18 let nahrazen při sezónních pracích v zemědělství tak, že mu bude poskytnut v období následujících 3 týdnů od jeho zkrácení.".

34. V § 91 odst. 5 se slova "nástupu směny" nahrazují slovy "nástupu zaměstnanců té směny" a slovo "dohod" se nahrazuje slovem "dohody".

35. V § 92 odstavec 4 zní:

"(4) Jestliže to je dohodnuto, může být v zemědělství poskytnut nepřetržitý odpočinek tak, že bude tento odpočinek za období

a)
3 týdnů činit celkem alespoň 105 hodin,

b)
6 týdnů činit při sezónních pracích celkem alespoň 210 hodin.".

36. V § 97 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

37. V § 97 odstavec 5 zní:

"(5) Při uplatnění konta pracovní doby se pracovní volno pro překážky v práci na straně zaměstnance poskytuje v rozsahu nezbytně nutné doby, popřípadě v rozsahu délky směny rozvržené zaměstnavatelem na příslušný den.".

38. V § 98 odst. 2 se číslo "5" nahrazuje číslem "3".

39. V § 100 odst. 1 se na začátek textu písmene e) vkládají slova "členové posádky letadla a".

40. V § 100 odst. 1 se za slovo "zaměstnavatele" vkládají slova "a zaměstnanců".

41. V § 100 odst. 1 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 30 zrušuje.

42. V § 100 odst. 2 se slovo "se" nahrazuje slovem "ze".

43. V § 102 odst. 3 se slovo "prováděcího" nahrazuje slovem "zvláštního".

44. V § 102 odst. 6, § 103 odst. 1 písm. d) a v § 224 odst. 1 písm. d) se slovo "pracovnělékařskou" nahrazuje slovy "závodní preventivní".

45. V § 103 odst. 1 písm. d) a § 106 odst. 4 písm. b) se slovo "pracovnělékařským" nahrazuje slovem "preventivním".

46. V § 103 odst. 1 písm. d) se slova "zdravotnické zařízení" nahrazují slovy "zařízení závodní preventivní péče".

47. V § 103 odst. 1 písm. e) se slovo "pracovnělékařské" nahrazuje slovem "preventivní".

48. V § 107 se slova "zvláštní zákon" nahrazují slovy "zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37)".

Poznámka pod čarou č. 37 zní:

_____________________________________
"37)
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".

49. V § 108 odst. 2 písm. c) bodu 4 a odst. 3 písm. c) se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37)".

50. V § 108 odst. 4 se slova "osobami k prevenci rizik" nahrazují slovy "osobami k prevenci rizik podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci37a)".

Poznámka pod čarou č. 37a zní:

_____________________________________
"37a)
§ 9 zákona č. 309/2006 Sb.".

51. V části šesté nadpisu hlavy I, IV a VII se slovo "DOHOD" nahrazuje slovem "DOHODY".

52. V nadpisu § 109, v § 109 odst. 1, v § 145 odst. 2 písm. a) a v § 348 odst. 2 se slovo "dohod" nahrazuje slovem "dohody".

53. V § 109 odst. 3 se na konci textu písmene d) slovo "nebo" zrušuje.

54. V § 109 odst. 3 se na konci textu písmene e) doplňuje slovo "nebo".

55. V § 109 odst. 3 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 41a zní:

"f)
veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení41a),

_____________________________________
41a)
Zákon č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

56. V § 114 se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas, je-li současně v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce stanoveného v § 93 odst. 2 sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto. V takovém případě dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odstavců 1 a 2 nepřísluší.".

57. V § 116 se slova ", není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak" zrušují a na konci se doplňuje věta "Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.".

58. V § 118 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jinou minimální výši a způsob určení příplatku lze sjednat jen v kolektivní smlouvě.".

59. V § 120 odst. 2 písm. b) se za slovo "sjednaných" vkládají slova ", stanovených nebo určených" a slova "odst. 4" se zrušují.

60. V § 122 odst. 1 se slova "a § 123 odst. 6" nahrazují slovy ", § 123 odst. 6, § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2".

61. V § 122 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova ", nestanoví-li zvláštní zákon jinak43a)".

Poznámka pod čarou č. 43a zní:

____________________________________
"43a)
Například § 118 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, § 147 odst. 2 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, § 4 odst. 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění zákona č. 281/2004 Sb.".

62. V § 123 odst. 2 se slova "druhového vymezení prací" nahrazují slovy "druhu práce sjednaného".

63. V § 123 odst. 6 písm. f) se za slovo "zdatnosti," vkládají slova "pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních".

64. V § 124 odst. 3 se slovo "ministra" nahrazuje slovy "člena vlády" a slova ", vedoucí Úřadu pro ochranu osobních údajů" se zrušují.

65. V § 127 odst. 1 se za slovo "příplatku" vkládají slova "a příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí".

66. V § 129 odst. 2 se za slova "obtížnosti práce" vkládají slova ", podmínky pro poskytování příplatku".

67. V § 136 odstavec 2 zní:

"(2) V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.".

68. V § 139 odstavec 1 zní:

"(1) Jestliže byl zaměstnanec převeden na jinou práci, za niž přísluší nižší mzda nebo plat,

a)
z důvodů ohrožení nemocí z povolání nebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice podle zvláštního právního předpisu19) [§ 41 odst. 1 písm. b)],

b)
podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním [§ 41 odst. 1 písm. d)],

c)
k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků (§ 41 odst. 4), nebo

d)
pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (§ 41 odst. 5),

přísluší mu za dobu převedení doplatek ke mzdě nebo platu do výše průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.".

69. V § 139 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

70. V § 140 se slova ", není-li sjednáno v kolektivní smlouvě jinak" zrušují.

71. V § 142 odst. 5 se za slovo "manžela" vkládají slova "nebo partnera51a)".

Poznámka pod čarou č. 51a zní:

_____________________________________
"51a)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.".

72. V § 145 odst. 2 úvodní části ustanovení se slovo "zejména" zrušuje.

73. V § 149 odst. 1 a 3 se slova "odst. 1" zrušují.

74. V § 149 odst. 2 se slova "§ 147 odst. 1 písm. d) a e)" nahrazují slovy "§ 147 odst. 1 písm. c), d) a e)".

75. V části sedmé se v nadpisu hlavy II a hlavy III slova "STÁTEM, ÚZEMNÍM SAMOSPRÁVNÝM CELKEM, STÁTNÍM FONDEM, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ, JEJÍŽ NÁKLADY NA PLATY A ODMĚNY ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST JSOU PLNĚ ZABEZPEČOVÁNY Z PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ POSKYTOVANÉHO Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE NEBO Z ÚHRAD PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEBO ŠKOLSKOU PRÁVNICKOU OSOBOU ZŘÍZENOU PODLE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA" nahrazují slovy "UVEDEN V § 109 ODST. 3".

76. V § 170 odst. 3 se slova "nejméně 6 hodin" nahrazují slovy "6 hodin a méně".

77. V § 170 odst. 5 se za slovo "anebo" vkládá slovo "až".

78. V § 183 odst. 4 se slovo "nároky" nahrazuje slovem "právo".

79. V § 187 větě první se za slovo "manžel," vkládá slovo "partner51a),".

80. V § 200 se za slovo "dohodnuto" vkládají slova "nebo vnitřním předpisem stanoveno".

81. V § 202 se slova "přenosným nemocem" nahrazují slovy "infekčnímu onemocnění".

82. Na konci textu § 205 se doplňuje text "(§ 232)".

83. V § 215 odst. 1 se slova "nebo zdraví škodlivých" zrušují.

84. V § 215 odst. 1 a 2 se slova "nebo zdraví škodlivé" zrušují.

85. V § 215 odst. 2 písm. f) se slovo "jiných" nahrazuje slovem "jinak".

86. V § 216 odstavec 5 zní:

"(5) Jestliže poměrná část dovolené činí necelý den, zaokrouhlí se na půlden; to platí i pro výpočet dvanáctin dovolené.".

87. V § 232 se v úvodní části odstavce 1 za slovo "platu" vkládají slova "ve výši průměrného výdělku".

88. V § 232 odst. 1 písmena c) až e) znějí:

"c)
5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,

d)
10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,

e)
40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.".

89. V § 240 odst. 2 a v § 241 odst. 2 se slovo "soustavně" zrušuje a slova "o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu" se nahrazují slovy "o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a)".

Poznámka pod čarou č. 77a zní:

_____________________________________
"77a)
§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.".

90. V § 241 odstavec 3 zní:

"(3) Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas. Zaměstnankyním a zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší než 1 rok, nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.".

91. V § 268 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2 zanikne, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

92. Na konci textu § 275 se doplňují slova ", pokud není v tomto zákoně dále stanoveno jinak (§ 365 a násl.)".

93. V § 276 odst. 3 větě čtvrté se slovo "skutečností" nahrazuje slovem "informací".

94. V § 289 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
disponuje většinou hlasovacích práv u tohoto zaměstnavatele, nebo".

95. V § 289 odst. 1 písm. c) se slova "většinu základního jmění" nahrazují slovy "většinový podíl na základním kapitálu".

96. § 299 včetně poznámky pod čarou č. 82 zní:


"§ 299

Ustanovení § 288 až 298 se nepoužijí pro evropskou společnost a evropskou družstevní společnost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak82).

_____________________________________
82)
Zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti.".

97. V § 311 se slova "sociální péče89)" nahrazují slovy "sociálních služeb89)".

Poznámka pod čarou č. 89 zní:

_____________________________________
"89)
§ 34 a § 115 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

98. V § 317 písm. b) se za slovo "při" vkládá slovo "jiných".

99. Na konci textu § 318 se doplňují slova "nebo partnery51a)".

100. V § 319 odst. 1 písm. c) se slova "minimální mzdové tarify" nahrazují slovy "příslušnou nejnižší úroveň zaručené mzdy".

101. V § 330 se za slova "§ 267 odst. 2" vkládají slova ", § 268 odst. 3".

102. V § 342 odst. 2 se slova "práci konané mimo pracovní poměr" nahrazují slovy "pracovní činnosti".

103. V § 346 písm. a) se slovo "práce" nahrazuje slovy "na práci".

104. V § 347 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 99a a 99b znějí:

"(3) Za zaměstnance, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, se pro účely § 215 odst. 2 písm. c) považují radiační pracovníci kategorie A podle vyhlášky o radiační ochraně99a).

(4) Pro účely tohoto zákona se karanténou rozumějí též mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku podle zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jde-li o zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami a o zákaz nebo nařízení další určité činnosti k likvidaci epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku99b), brání-li tyto zákazy, omezení nebo nařízení zaměstnanci ve výkonu práce.

_____________________________________
99a)
§ 16 odst. 2 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
99b)
§ 69 odst. 1 písm. b) a h) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.".

105. V § 350 se na konci odstavce 1 doplňují slova "nebo s partnerem51a)".

106. V § 354 odstavec 4 zní:

"(4) Při uplatnění konta pracovní doby (§ 86 a 87) je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích před začátkem vyrovnávacího období (§ 86 odst. 3).".

107. V § 363 odst. 1 se slova "§ 41" nahrazují slovy "§ 41 odst. 1", slova "§ 79 odst. 1 a 2 písm. d)," se nahrazují slovy "§ 79 odst. 1, § 79a,", za slova "§ 82, 83," se vkládají slova "84a,", slova "§ 85 odst. 3 a 5" se nahrazují slovy "§ 85 odst. 2 a 3", za slova "§ 90," se vkládají slova "90a," a za slova "§ 241" se vkládají slova "odst. 1 a 2".

108. V § 365 se slova "ustanoveními této hlavy, § 272 až 274, § 393 odst. 2" nahrazují slovy "§ 272 až 274 a ustanoveními této hlavy," a slova "vyhlášky č. 125/1993 Sb." se nahrazují slovy "vyhláškou č. 125/1993 Sb.".

109. V § 366 odst. 2 se za slovo "zaměstnanec" vkládá slovo "naposledy".

110. V § 371 odstavec 1 zní:

"(1) Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání plné nebo částečné invalidity přísluší zaměstnanci ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu nebo po zjištění nemoci z povolání s připočtením případného plného nebo částečného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení plného nebo částečného invalidního důchodu pro souběh s jiným důchodem podle právních předpisů o důchodovém pojištění, ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným pracovním úsilím, se nepřihlíží.".

111. V § 371 odst. 3 se slova "uznání invalidity" nahrazují slovy "uznání plné".

112. V § 371 odst. 4 se slovo "bez" nahrazuje slovem "ze".

113. V § 376 odst. 3 a § 378 odst. 2 se za slovo "zvýšit" vkládá slovo "nařízením".

114. V § 377 odst. 1 se za slova "však do" vkládají slova "konce kalendářního měsíce" a slovo "doby" se zrušuje.

115. V § 377 odst. 2 větě druhé se za slova "Od částek" vkládají slova "připadajících na jednotlivé pozůstalé" a slova "uvedených ve větě první" se zrušují.

116. V § 378 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič.".

117. V § 380 odst. 1 se za slovo "zdraví" vkládají slova "nebo smrt" a slova "k němuž došlo" se nahrazují slovy "došlo-li k nim".

118. V § 380 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním".

119. V § 382 se dosavadní text označuje jako odstavec 2 a vkládá se odstavec 1, který zní:

"(1) Při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější.".

120. V § 388 se slovo "výjimečným" nahrazuje slovem "výjimečných".

121. V § 390 odst. 2 se za slovo "upravit" vkládá slovo "nařízením".

122. § 391 zní:


"§ 391

(1) Žáci střední školy, konzervatoře a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy odpovídají právnické osobě vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení nebo právnické nebo fyzické osobě, na jejíchž pracovištích se uskutečňuje praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají žáci nebo studenti za škodu právnické osobě vykonávající činnost tohoto školského zařízení. Studenti vysokých škol odpovídají vysoké škole za škodu, kterou jí způsobili při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídají studenti právnické nebo fyzické osobě, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

(2) Za škodu, která vznikla žákům základních škol a základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy; při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení.

(3) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol, konzervatoří a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a studentům vyšších odborných škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém vyučování u právnické nebo fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, odpovídá za škodu právnická nebo fyzická osoba, u níž se praktické vyučování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá za škodu právnická osoba vykonávající činnost daného školského zařízení. Vykonává-li činnost školy nebo školského zařízení organizační složka státu nebo její součást, odpovídá za škodu jménem státu tato organizační složka státu.

(4) Příslušná vysoká škola odpovídá studentům vysokých škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při studiu nebo praxi ve studijním programu uskutečňovaném vysokou školou nebo v přímé souvislosti s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, odpovídá právnická nebo fyzická osoba, u níž se studium nebo praxe uskutečňovaly.

(5) Příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení odpovídá fyzické osobě s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a fyzickým osobám v preventivně výchovné péči za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při uskutečňování této činnosti nebo v přímé souvislosti s ní.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní úkony učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však řídí dosavadními právními předpisy, i když jejich účinky nastanou až po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Právo na odstupné zaměstnance, jemuž byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. d) zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo s nímž byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru z týchž důvodů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy, smlouvami a vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnost zaměstnance, jemuž byla dána výpověď nebo s nímž byla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vrátit odstupné, bude-li po skončení pracovního poměru konat práci v pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 větě druhé zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, u dosavadního zaměstnavatele, se řídí dosavadními právními předpisy, smlouvami a vnitřními předpisy podle § 305 zákoníku práce, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST DRUHÁ

Změna zákona č. 309/2006 Sb.

Čl. III

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova "poskytujícím pracovnělékařskou péči" nahrazují slovy "závodní preventivní péče".

2. V § 3 odst. 2 se slova "uvedený v odstavci 1" zrušují.

3. V § 7 odst. 1 se slova "podle zvláštních právních předpisů" nahrazují slovy "podle prováděcího právního předpisu".

4. V § 11 odst. 1 se za slovo "montáž," vkládá slovo "údržbu,".

5. V § 11 odst. 3 se slovo "Odborně" nahrazuje slovy "Zvlášť odborně".

6. V § 14 odst. 1 se slovo "současně" zrušuje.

7. V § 20 odst. 1 se slovo "odnětí" nahrazuje slovem "zrušení".

8. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Náklady spojené s řízením o akreditaci hradí osoba žádající o akreditaci při podání návrhu na její udělení. Náklady spojené s provedením zkoušky z odborné nebo zvláštní odborné způsobilosti a s vydáním dokladu podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo § 11 odst. 2 písm. f) stanovené držitelem akreditace uhradí uchazeč o vykonání zkoušky nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním zkoušky.".

9. V § 21 písm. b) bodě 4 se za slovo "pozastavení" vkládá slovo ", změnu".


ČÁST TŘETÍ

Změna zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. IV

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 213/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. e), § 18 odst. 1 písm. b) a c) a § 31 odst. 1 písm. b) a c) se slovo "soustavně" zrušuje.

2. V § 3 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 6a zní:

"b)
vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce6a), jestliže zakládají práva zaměstnanců,

_____________________________________
6a)
§ 305 zákoníku práce.".

3. V § 6 odst. 1 písm. e) se za slovo "podílí" vkládají slova "podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18a)" a za slovo "staveništi" se doplňují slova "podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci18b)".

Poznámky pod čarou č. 18a a 18b znějí:

_____________________________________
"18a)
§ 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
18b)
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".

4. V § 15 odst. 1 písm. n) a § 28 odst. 1 písm. n) se slova "zákonem o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě45)" nahrazují slovy "nařízením vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě45)".

Poznámka pod čarou č. 45 zní:

_____________________________________
"45)
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.".

5. V § 15 odst. 1 písm. o) a § 28 odst. 1 písm. o) se za slova "§ 93 odst. 2" vkládají slova "§ 241 odst. 3 věta druhá".

6. V § 15 odst. 1 písmeno r) a § 28 odst. 1 písmeno r) zní:

"r)
poruší zákaz zaměstnávat těhotné zaměstnankyně prací přesčas,".

7. V § 17 odst. 1 písm. q), r) a s) a v § 30 odst. 1 písm. q), r) a s) se slova "ve zvláštním právním předpise" nahrazují slovy "v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci58a)".

Poznámka pod čarou č. 58a zní:

_____________________________________
"58a)
Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".

8. V § 17 odst. 1 písm. s) a v § 30 odst. 1 písm. s) se za slovem "charakteru61)" slovo "a" zrušuje a za slova "dopravními prostředky62)," se doplňují slova "nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích62a) a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě62b),".

Poznámky pod čarou č. 62a a 62b znějí:

____________________________________
"62a)
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
62b)
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.".

9. V § 17 odst. 1 písm. y) a v § 30 odst. 1 písm. y) se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci62c)".

Poznámka pod čarou č. 62c zní:

______________________________________
"62c)
§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.".

10. V § 17 odst. 1 písm. z) a v § 30 odst. 1 písm. z) se slova "zvláštního právního předpisu" nahrazují slovy "zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci62d)".

Poznámka pod čarou č. 62d zní:

______________________________________
"62d)
§ 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.".


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. V

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 202/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 382/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 69 odst. 6 se za slova "106 zákoníku práce" vkládají slova "a § 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci42a)".

Poznámka pod čarou č. 42a zní:

______________________________________
"42a)
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".

2. V § 121 odst. 5 se za slova "106 zákoníku práce" vkládají slova "a § 2 až 8 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci42a)".


ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. VI

Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 281/2003 Sb., zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 38 odstavec 8 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

"(8) Za člena rodiny státního zaměstnance se pro účely náhrady výdajů v souvislosti se služební cestou považuje jeho manžel, partner28), vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené státnímu zaměstnanci do pěstounské péče nebo do výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun. Jiná fyzická osoba je postavena na roveň člena rodiny pouze za předpokladu, že žije se státním zaměstnancem v domácnosti. Domácnost se posuzuje podle občanského zákoníku.

_____________________________________
28)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.".

2. V § 80 odst. 1 se slova "§ 28 větou třetí zákoníku práce" nahrazují slovy "zákoníkem práce".

3. Na konci textu § 96 se doplňují slova "a § 2 až 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci47a)".

Poznámka pod čarou č. 47a zní:

_____________________________________
"47a)
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".

4. V § 124 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "a § 2 až 11 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci47a)".

5. V § 125 odst. 1 písm. h) se číslo "136" nahrazuje číslem "322".

6. V § 147 odst. 3 se číslo "80" nahrazuje číslem "100".

7. V § 150 odst. 4 větě druhé se za slovo "Manželu" vkládají slova "nebo partnerovi28)".

8. V § 232 se slova "s tím, že nelze použít možnosti ujednání v kolektivní dohodě" zrušují.


ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 183/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. VII

V § 14 zákona č. 183/1994 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Částka 220 Kč se od plného nebo částečného invalidního důchodu odečte i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 371 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.".


Čl. VIII

Přechodné ustanovení k čl. VII

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 183/1994 Sb., ve znění tohoto zákona, se postupuje i v případě stanovení výše náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, na kterou vzniklo právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


ČÁST SEDMÁ

Změna zákona č. 59/2006 Sb.

Čl. IX

V § 27 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), písmeno f) zní:

"f)
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce,".


ČÁST OSMÁ

Změna zákona č. 342/2005 Sb.

Čl. X

V zákoně č. 342/2005 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, se část jedenáctá zrušuje.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona č. 413/2005 Sb., ve znění zákona č. 138/2006 Sb.

Čl. XI

V zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 138/2006 Sb., se část čtvrtá zrušuje.


ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona č. 72/2006 Sb.

Čl. XII

V zákoně č. 72/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se část první zrušuje.


ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 79/2006 Sb.

Čl. XIII

V zákoně č. 79/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se část čtvrtá zrušuje.


ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 115/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

Čl. XIV

V zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., se část sedmá zrušuje.


ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 179/2006 Sb., ve znění zákona č. 110/2007 Sb.

Čl. XV

V § 12 odst. 3 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), se číslo "75" nahrazuje číslem "304".


ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 308/2006 Sb.

Čl. XVI

V zákoně č. 308/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti, se část třetí zrušuje.


ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 245/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVII

V zákoně č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 483/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se § 31 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zrušuje.


ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. XVIII

V § 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb., se slova "státem, územním samosprávným celkem, státním fondem, příspěvkovou organizací, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů nebo školskou právnickou osobou zřízenou podle školského zákona" nahrazují slovy "uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce".


ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. XIX

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 108/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

V § 59 odst. 2, § 295 odst. 2 písm. a) a § 330 odst. 5 se slova "jejichž pracovní poměr se zakládá volbou nebo jmenováním" nahrazují slovy "podle § 33 odst. 3 a § 73 odst. 3 zákoníku práce".

Poznámky pod čarou č. 14 a 15 se zrušují.


ČÁST OSMNÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Vlček v. r.

Klaus v. r.

Topolánek v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2008 Poslední změna: 26. prosince 2007 Počet shlédnutí: 4211