LEGISLATIVA

121/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

             121/2005 Sb. 
             NAŘÍZENÍ VLÁDY 
           ze dne 9. března 2005, 
  kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách 
    provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem 
          s ekologickými omezeními 
 
   Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., (dále jen "zákon") 
k provedení § 2c odst. 2 písm. a) zákona: 
 
                Čl.I 
 
   Nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci 
méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, se 
mění takto: 
 
   1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1, 2 a 2a zní: 
 
               "§ 1 
 
             Předmět úpravy 
 
   Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné 
předpisy Evropských společenství2) (dále jen "předpisy Evropských 
společenství") kritéria pro vymezení méně příznivých oblastí 
a oblastí s ekologickými omezeními a bližší podmínky poskytování 
dotace2a) na vyrovnání újmy vznikající při zemědělském hospodaření 
v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními 
(dále jen "vyrovnávací příspěvek"). 
------------------------------------------------------------------ 
 1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje 
  provést úpravu v návaznosti na přímo použitelný předpis 
  Evropských společenství nařízením vlády. 
 2) Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 
  o podpoře pro  rozvoj venkova z  Evropského zemědělského 
  orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení 
  některých nařízení, v platném znění. 
  Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým 
  se stanoví  prováděcí pravidla k  podmíněnosti, odlišení 
  a integrovanému  administrativnímu  a  kontrolnímu systému 
  uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví 
  společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné 
  zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor 
  pro zemědělce. 
  Nařízení Komise (ES) č. 817/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým 
  se stanoví prováděcí pravidla  k nařízení Rady (ES) č. 
  1257/1999  o podpoře  pro rozvoj  venkova z  Evropského 
  zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF). 
2a) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
  a o  změně  některých  souvisejících  zákonů  (rozpočtová 
  pravidla). 
  Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
  62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., 
  zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb. a zákona č. 
  94/2005 Sb. 
  Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním 
  fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním 
  zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 
  Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 
  237/2004 Sb. a zákona č. 482/2004 Sb.". 
 
   2. V § 7 písm. b) se slova "přírodní stanoviště volně 
žijících  živočichů a  planě rostoucích  rostlin, schválená" 
nahrazují slovy "evropsky významné lokality4a), schválené" a slovo 
"označená" se nahrazuje slovem "označené". 
 
Poznámka pod čarou č. 4a zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"4a) § 45a až 45d zákona č.  114/1992 Sb., ve znění zákona č. 
   218/2004 Sb.". 
 
   3. V § 8 se slova "za kalendářní rok" zrušují. 
 
   4. V § 10 odst. 1 písm. a) se na konci bodů 1 a 2 doplňuje 
slovo "nebo". 
 
   5. Poznámka pod čarou č. 10 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"10) Čl. 39 nařízení Komise (ES) č. 817/2004.". 
 
   6. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova "od 30. dubna do 31. 
prosince" nahrazují slovy "od 1. května do 15. října". 
 
   7. Poznámka pod čarou č. 15 zní: 
------------------------------------------------------------------ 
"15) Nařízení Komise (ES) č. 796/2004.". 
 
   8. V § 14 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
   "(4) Doručí-li žadatel čestné prohlášení podle § 13 odst. 2 
do dvacátého pátého kalendářního dne po uplynutí lhůty tam 
uvedené, sníží Fond vyrovnávací příspěvek o 1 % za každý pracovní 
den, o který bylo čestné prohlášení doručeno Fondu po uplynutí 
této  lhůty; snížení  vyrovnávacího příspěvku  se neprovede, 
prokáže-li žadatel  Fondu, že k  pozdnímu doručení čestného 
prohlášení došlo v důsledku zásahu vyšší moci10).". 
 
   9. V § 15 písm. d) se za slova "uvedené v § 13 odst. 2" 
vkládají slova "ani ve lhůtě uvedené v § 14 odst. 4". 
 
   10. V § 15 písmeno g) zní: 
"g) porušil podmínku uvedenou v bodu 5 zásad.". 
 
   11. Za § 18 se vkládají nové § 18a a 18b, které včetně 
nadpisů znějí: 
 
               "§ 18a 
 
         Údaje rozhodné pro poskytování 
      vyrovnávacího příspěvku v oblastech typu E 
 
   Pro poskytování vyrovnávacího příspěvku v oblasti typu E jsou 
rozhodné ptačí oblasti nebo evropsky významné lokality (§ 7) 
schválené Komisí Evropských společenství a vyhlášené v souladu se 
zvláštním právním předpisem5) nařízeními vlády vždy ke dni 31. 
prosince kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve 
kterém se žádost podává. 
 
               § 18b 
 
       Nesplnění podmínky první a druhé seče 
 
   Jestliže žadatel nemůže z důvodů hodných zvláštního zřetele 
splnit podmínku uvedenou v bodě 2 zásad, oznámí písemně Fondu 
důvody jejího nesplnění, a to nejpozději v poslední den lhůty, 
v níž měl tuto podmínku splnit.". 
 
   12. V příloze č. 2 se za text 
 
" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CZ0412   Karlovy Vary      555185   Hroznětín              648523   Ruprechtov u Hroznětína    S 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
" 
 
vkládá text, který zní: 
 
" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CZ0412   Karlovy Vary      555185   Hroznětín              648515   Hroznětín           S 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
" 
 
   13. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 až 
26 zní: 
 
          "Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb. 
 
         Zásady správné zemědělské praxe 
 
   1. Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 st.) vyloučit 
pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu 
setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou 
provádět převážně po vrstevnicích. 
 
   2. Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně 
dvakrát ročně (z důvodů hodných zvláštního zřetele sekat jedenkrát 
ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních 
opatření  stanovené zvláštním  právním předpisem22) nestanoví 
jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč musí 
být provedena nejpozději do  15. července kalendářního roku 
(z důvodů hodných zvláštního zřetele později), pokud podmínky pro 
uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené zvláštním 
právním předpisem22) nestanoví jinak. Druhá seč musí být provedena 
nejpozději do 15. října kalendářního roku (z důvodů hodných 
zvláštního zřetele později),  pokud podmínky pro uplatňování 
agroenvironmentálních  opatření  stanovené  zvláštním  právním 
předpisem22) nestanoví jinak. 
 
   3. Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými 
látkami v souladu se zvláštními právními předpisy23) tak, aby 
nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí. 
 
   4. Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3 
st.) neprodleně (do 24  hodin) zapravovat statková hnojiva, 
organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva 
do půdy. 
 
   5. Vést a nejméně sedm let uchovávat evidenci o množství, 
druhu a době použití hnojiv a statkových hnojiv, pomocných látek 
a upravených kalů podle jednotlivých  pozemků, kultur a let 
v souladu se zvláštním právním předpisem.24) 
 
   6.  Ze  stájí,  skladišť  hnojiv  a statkových hnojiv, 
uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor 
nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy 
apod.). 
 
   7. Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování 
jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke 
kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě.25) 
 
   8. Žadatel nesmí změnit na jím obhospodařovaných půdních 
blocích, případně dílech kulturu travní porost na kulturu orná 
půda.26) 
------------------------------------------------------------------ 
22) Nařízení vlády č. 242/2004  Sb., o podmínkách provádění 
  opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství 
  spočívajících  v  ochraně  složek  životního  prostředí 
  (o  provádění agroenvironmentálních  opatření), ve  znění 
  nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a nařízení vlády č. 119/2005 
  Sb. 
23) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 
  Sb. 
  Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, 
  pomocných   rostlinných   přípravcích   a  substrátech 
  a o  agrochemickém  zkoušení  zemědělských  půd  (zákon 
  o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů. 
24) Zákon č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
25) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
  znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
  souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
  předpisů. 
26) § 3 odst. 5 písm. b) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve 
  znění zákona č. 85/2004 Sb.". 
 
   14. Příloha č. 4 včetně nadpisu zní: 
 
          "Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 241/2004 Sb. 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: V textové formě bude příloha do ASPI zařazena 
  dodatečně. K dispozici je v souboru 2005-041.pdf na adrese 
  http://ftp.aspi.cz/aspi" 
 
                Čl.II 
 
   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2005, s výjimkou 
ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
2006. 
 
             Předseda vlády: 
            JUDr. Gross v. r. 
 
           Ministr zemědělství: 
            Ing. Palas v. r. 
Text ke stažení ve formátu PDF (včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. dubna 2005 Poslední změna: 3. dubna 2005 Počet shlédnutí: 3517