LEGISLATIVA

227/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

             227/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 19. dubna 2004, 
 kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., 
  o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
   rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních 
    k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů 
      (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
 
   Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") 
stanoví podle § 42 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 3 odst. 5 a 6, 
§ 16, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, 4, 8 a 12, § 25 odst. 2 písm. j) 
a § 34 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu 
s nimi a dalších opatřeních k  ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále 
jen "zákon"): 
 
                § 1 
 
        Formuláře žádostí a doklady CITES 
 
      [K § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm. j) 
           a § 34 odst. 8 zákona] 
 
   (1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely 
dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře vyplňuje žadatel 
list 5 "Žádost" příslušného formuláře1) a předkládá ho spolu 
s evidenční kartou. V případě žádosti o potvrzení potřebného 
k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého 
vyhynutím a žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností (§ 3 
odst. 2 zákona) vyplňuje žadatel list 3 "Žádost" příslušného 
formuláře.2) 
 
   (2) Žádosti uvedené v odstavci 1 se podávají na příslušném 
formuláři vytištěném v kterémkoliv úředním jazyce Evropských 
společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce. 
 
   (3) Vzor evidenční karty (§  3 odst. 5 zákona), která se 
podává spolu s žádostí podle odstavce 1, je uveden v příloze č. 1. 
 
   (4)  Vzor registračního  listu exempláře,  který vydává 
příslušný registrační úřad podle § 23 odst. 4 zákona, je uveden 
v příloze č. 2. 
 
   (5) Vzor potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 
10 a § 34 odst. 8 zákona), který vydává ministerstvo, je uveden 
v příloze č. 2. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Příloha I k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích 
  pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně 
  žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
2) Příloha III k nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
 
                § 2 
 
      Registrace obchodníků a vědeckých institucí 
 
             (K § 16 zákona) 
 
   (1) Žádost o registraci pěstírny rostlin pro účely odchylky 
pro obchod s uměle vypěstovanými rostlinami podle práva Evropských 
společenství o ochraně ohrožených druhů3) se zasílá písemně 
ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro 
účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) 
a evidenční kartu (§ 1 odst. 3) a k žádosti se dále přiloží: 
a) seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem 
  žádosti, s uvedením původu kultur těchto rostlin, 
b) krátký popis způsobu pěstování rostlin a 
c) odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod. 
 
   (2) Žádost o registraci vědce nebo vědecké instituce pro 
účely odchylky pro případ neobchodních zápůjček, darů nebo výměn 
exemplářů mezi vědci a vědeckými institucemi (dále jen "výměna") 
podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů4) 
podává vědec nebo vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí 
žádosti je evidenční karta (§ 1 odst. 3) a k žádosti vědec nebo 
vědecká instituce dále přiloží: 
a) stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových 
  exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi, 
b) jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často 
  a předpokládaný počet, 
c) s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých 
  zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii) nařízení Rady (ES) č. 338/97. 
4) Čl. 7 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 338/97. 
 
                § 3 
 
        Vývoz exempláře rostlinného druhu 
       na základě rostlinolékařského osvědčení 
 
           (K § 17 odst. 1 zákona) 
 
   V souladu  s právem Evropských  společenství o ochraně 
ohrožených druhů5) se povolení  ministerstva k vývozu uměle 
vypěstovaného   exempláře   rostlinného   druhu  nahrazuje 
rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.6) 
------------------------------------------------------------------ 
5) Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i) nařízení Rady (ES) č. 338/97 
  a čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
6) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách 
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 
  Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 
  309/2002 Sb. a zákona č. 79/2004 Sb. 
 
                § 4 
 
             Seznam druhů, 
      na které se nevztahuje povinnost registrace 
 
           (K § 23 odst. 1 zákona) 
 
   Povinnost registrace se nevztahuje na ty druhy živočichů 
a rostlin, které jsou zvláště chráněné podle obecného právního 
předpisu o ochraně přírody a krajiny,7) druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně 
v přírodě v České republice, a druhy nebo exempláře, pro něž 
Evropská komise stanovila všeobecně platnou odchylku a které jsou 
specifikovány v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených 
druhů.8) Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje 
povinnost registrace, je stanoven v příloze č. 3. 
------------------------------------------------------------------ 
7) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
  zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 
  289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/1997 
  Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 
  161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., 
  zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb. 
8) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
 
                § 5 
 
           Seznam jiných druhů, 
       na něž se vztahuje povinnost registrace 
 
           (K § 23 odst. 1 zákona) 
 
   Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na 
které se vztahuje povinnost registrace [§ 23 odst. 1 písm. b) 
zákona], je uveden v příloze č. 4. 
 
                § 6 
 
          Způsoby značení exemplářů 
 
           (K § 23 odst. 8 zákona) 
 
   (1) Nezaměnitelné značení exemplářů se provádí v souladu 
s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.9) 
 
   (2) Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně 
ohrožených druhů jinak, používají se pro nově označované exempláře 
ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je 
vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového 
čísla  přiděleného  ministerstvem.  Při  značkování jedinečně 
číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry se podle 
první věty nepostupuje. 
 
   (3) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho 
vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud zvláštní předpis8) 
nestanoví lhůtu jinou, stanovený způsob nezaměnitelného označení 
se nevztahuje na: 
a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří, 
b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči 
  rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří, 
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 
  3 měsíců stáří. 
 
   (4) Jiný způsob identifikace  exempláře než podle výše 
uvedeného označení může být uznán příslušným orgánem pouze tehdy, 
pokud  by  předepsané  označení  podle  písemného  potvrzení 
veterinárního lékaře způsobilo újmu na zdraví zvířete nebo je 
neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo 
druhu, nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový 
exemplář nebo druh typické. 
 
   (5) Potvrzení podle odstavce 4, které žadatel předkládá např. 
při žádosti o registraci exempláře, obsahuje podrobné zdůvodnění 
nemožnosti označení, a to, zda je nemožnost označení dočasná či 
trvalá.  V případě  pochybností si  příslušný orgán  vyžádá 
přezkoumání potvrzení jiným určeným veterinárním lékařem, který má 
zkušenosti s nezaměnitelným značením živočichů. V případě sporných 
stanovisek veterinárních lékařů rozhodne ministerstvo. 
 
   (6) Pokud exemplář není ve smyslu odstavců 3 a 4 označitelný 
a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis 
těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích 
znaků exempláře. Jedna fotografie individuálního rozlišovacího 
znaku  exempláře  bude  u  těchto  exemplářů  vždy součástí 
registračního listu nebo jeho přílohou, druhá stejná fotografie se 
archivuje spolu s kopií registračního listu u registračního 
orgánu, a pokud se vydá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních 
činností, bude třetí stejná fotografie součástí tohoto potvrzení 
anebo jeho přílohou. V odůvodněných případech může registrační 
orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede 
tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu. 
 
   (7) Exemplář  bude označen již v  době podání žádosti 
o registraci s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Ve 
výjimečných  případech,  je-li  označení  podle  stanoviska 
veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem 
k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální 
znak, může registrační orgán stanovit pozdější termín označení 
exempláře,  přičemž tento  termín  uvede  v kolonce  č. 18 
registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu 
obchodních činností a zároveň omezí platnost registračního listu 
a případně též platnost potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních 
činností pouze do doby, kdy musí být exemplář označen. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
9) Čl. 34 až 38 nařízení Komise (ES) č. 1808/2001. 
 
         Registrační list a podrobnosti 
        týkající se registrace exemplářů 
 
           (K § 23 odst. 4 a 12) 
 
                § 7 
 
   Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se 
vydává samostatný registrační list. 
 
                § 8 
 
   Pokyny k vyplňování registračního listu a kódy registračních 
úřadů jsou uvedeny v příloze č. 5. 
 
                § 9 
 
   Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako 
například změna vlastníka  nebo dlouhodobého držitele, změna 
trvalého pobytu (sídla) vlastníka nebo dlouhodobého držitele 
exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný 
registrační úřad v kolonce č. 20 registračního listu. V případě 
nedostatku místa se zde uvede, že záznamy pokračují v příloze 
a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první 
záznam uvede, že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se 
číslo, datum vydání registračního listu a název úřadu, který 
registrační list vydal. 
 
               § 10 
 
   Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo 
dlouhodobého držitele exempláře se v kolonce č. 21 registračního 
listu uvede datum prodeje, jméno, příjmení a adresa trvalého 
bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého 
držitele a původní vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí 
předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři. 
 
  
 
               § 11 
 
           Zrušovací ustanovení 
 
   Zrušuje se vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu 
a vývozu ohrožených druhů volně  žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů 
a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdější předpisů, ve znění vyhlášky č. 
264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb. 
 
               § 12 
 
              Účinnost 
 
   Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  dnem  vstupu smlouvy 
o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. 
 
              Ministr: 
           RNDr. Ambrozek v. r. 
 
             Přílohy 1 - 5 
 
------------------------------------------------------------------ 
*) Pozn. ASPI: Přílohy č. 1 - 5 budou do ASPI zařazeny dodatečně.  

Datum uveřejnění: 1. května 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 4110