LEGISLATIVA

216/2011 Sb.

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

216

VYHLÁŠKA

ze dne 15. července 2011

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl


Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:


§ 1

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)
manipulačním řádem vodního díla - soubor zásad a pokynů pro manipulaci s vodou k jejímu účelnému a hospodárnému využití podle povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení k vodnímu dílu, ke snižování nepříznivých účinků povodní, sucha a ledových jevů, k ochraně a zlepšení jakosti vody, jakož i k zajištění bezpečnosti, stability a spolehlivosti vodního díla,

b)
provozním řádem vodního díla - soubor zásad, pokynů a dokumentace pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení vodního díla,

c)
zabezpečeností - pravděpodobnost zajištění požadovaného účelu, pro který je vodní dílo určeno, vyjádřenou v procentech,

d)
identifikací - u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, popřípadě název obchodní firmy, adresa místa trvalého pobytu a telefon, fax a e-mail (dále jen "komunikační spojení"); u právnické osoby obchodní firma nebo název, identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, adresa sídla a komunikační spojení,

e)
komplexním manipulačním řádem - soubor zásad a pokynů pro koordinaci manipulací s vodou v soustavě vodních děl.


§ 2

Náležitosti manipulačních řádů

(1) Náležitostmi manipulačního řádu vodního díla jsou

a)
údaje o

1.
identifikaci vlastníka nebo uživatele1), popřípadě stavebníka vodního díla,

2.
identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou,

3.
identifikaci správce vodního toku,

4.
vodohospodářském dispečinku správce povodí,

5.
místně příslušném vodoprávním úřadu,

6.
identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,

7.
příslušných povodňových orgánech,

b)
technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou

1.
název, umístění a stručný popis vodního díla, popis funkce vodního díla a těch jeho částí, které slouží k manipulaci s vodou a ke kontrole manipulací s vodou,

2.
údaje o stavebním povolení k vodnímu dílu a rozhodnutí o jeho kolaudaci,

3.
účel vodního díla; slouží-li vodní dílo více účelům, uvedou se v pořadí podle důležitosti,

4.
údaje o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami vztahující se k vodnímu dílu, včetně údajů o rozsahu povolení,

5.
kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu3),

6.
zabezpečenost požadovaných nároků na využití vody u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,

7.
možnosti snížení povodňových průtoků u vodního díla, které akumuluje nebo vzdouvá vodu,

8.
základní hydrologické údaje vodního toku, na kterém je vodní dílo umístěno, popřípadě další hydrologické údaje nebo podklady související s vodním dílem nebo se způsobem hospodaření s vodou ve vodní nádrži,

9.
seznam technických a právních předpisů souvisejících s vodním dílem a použitých pro vypracování manipulačního řádu,

c)
základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle,

d)
základní požadavky, zásady a pokyny pro manipulaci s vodou na vodním díle, začleněném do soustavy vodních děl, vyplývající z komplexního manipulačního řádu, pokud je pro soustavu vodních děl zpracován,

e)
pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na

1.
ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla,

2.
situace při ohrožení bezpečnosti a stability vodního díla,

3.
situace při poškození objektů a zařízení vodního díla,

4.
situace při kritickém nedostatku vody ve vodním toku,

5.
situace při havárii4) na vodním díle nebo na vodním toku nad a pod vodním dílem,

6.
situace při takovém zhoršení jakosti povrchové vody, že vodní dílo nemůže sloužit svému účelu,

f)
požadavky na druh, způsob, rozsah a četnost měření a pozorování na vodním díle potřebných pro manipulaci s vodou,

g)
seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány povodňového a krizového řízení; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební správy,

h)
zásady spolupráce při manipulaci s vodou mezi vlastníky nebo uživateli1) souvisejících vodních děl, popřípadě společné zásady manipulačních řádů těchto vodních děl,

i)
ostatní ustanovení, která obsahují

1.
způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,

2.
určení období pro provádění revizí a údržby na jednotlivých objektech a zařízeních vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,

3.
pravidla pro vedení záznamů o provádění manipulací s vodou a vyhodnocení mimořádných manipulací s vodou,

j)
přílohy manipulačního řádu, které obsahují

1.
pomůcky k řízení manipulace s vodou, které poskytují informace potřebné pro rozhodování o manipulacích s vodou podle písmen c) a e) a pro vyhodnocení měření a pozorování podle písmene f),

2.
výkresovou část projektové dokumentace vodního díla v rozsahu potřebném pro manipulaci s vodou,

3.
právní a jinou dokumentaci důležitou pro řízení manipulace na vodním díle nebo pro posouzení docílených výsledků, například povolení k vodnímu dílu a s vodním dílem související, přílohou mohou být i části povodňových plánů, které souvisejí s manipulacemi na vodním díle,

4.
doklady o provedené aktualizaci manipulačního řádu,

5.
protokol o seznámení obsluhy vodního díla s manipulačním řádem.

(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na manipulacích na vodním díle více vlastníků nebo uživatelů1), může být v rámci manipulačního řádu vypracován pro každou ucelenou část vodního díla nebo pro každého jednotlivého vlastníka nebo uživatele1) příslušný oddíl manipulačního řádu v přiměřeném rozsahu samostatně.

(3) Pro vodní díla na vodním toku, která spolu provozně souvisí, může být vypracován jeden manipulační řád.

(4) Manipulační řád obsahuje titulní list5), za který se připojí seznam jeho příloh. V poznámce se upozorní na dokumenty a místo jejich uložení, které jsou uloženy mimo soubor manipulačního řádu; dále jsou řazeny náležitosti podle odstavce 1.


§ 3

Náležitosti provozních řádů

(1) Náležitostmi provozního řádu vodního díla jsou

a)
údaje o

1.
identifikaci vlastníka nebo uživatele1), popřípadě stavebníka vodního díla s uvedením jejich podílu na provozu a údržbě vodního díla,

2.
identifikaci provozovatele vodovodu nebo kanalizace6) a jeho podíl na provozu a údržbě vodního díla, pokud se jedná o vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu,

3.
identifikaci osoby odpovědné za provoz vodního díla,

4.
územně příslušném vodoprávním úřadu,

5.
identifikaci osoby pověřené k provádění technickobezpečnostního dohledu2) a osoby pověřené k provádění technické revize vodního díla ohlášeného podle § 15a vodního zákona,

b)
technické údaje o vodním díle a údaje s ním související, kterými jsou

1.
název, umístění a stručný popis vodního díla a jeho funkce, základní technické údaje o kapacitě nebo výkonu, výčet jeho částí a vybavení, kterých se provozní řád týká,

2.
údaje o povolení k nakládání s vodami vztahující se k vodnímu dílu, stavebním povolení k vodnímu dílu, rozhodnutí o jeho kolaudaci nebo o kolaudačním souhlasu k vodnímu dílu,

3.
kategorie vodního díla podle jiného právního předpisu3),

4.
údaje o schválení a platnosti manipulačního řádu, pokud je zpracován,

c)
provozní údaje a ukazatele nutné pro zajištění řádného a spolehlivého provozu

1.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy7),

2.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem8),

3.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušné části technické normy9),

d)
pokyny pro provoz a údržbu, členěné podle funkce a druhu objektů a zařízení

1.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. a), d), f), g), h), i), l) vodního zákona, podle příslušné části technické normy7),

2.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona, podle příslušných částí technických norem8),

3.
pro vodní díla podle § 55 odst. 1 písm. e) vodního zákona, podle příslušných částí technické normy9),

4.
určení období pro provádění revizí a údržby jednotlivých objektů a zařízení vodního díla, vhodného z hlediska hydrologického i z hlediska zajištění účelu vodního díla,

5.
způsob a četnost provádění kontrolních měření na výpustných a odběrných zařízeních v rozsahu a lhůtách pro ověření kapacity a měrných křivek,

e)
pokyny pro provoz, údržbu a obsluhu v zimním období,

f)
pokyny pro provoz a obsluhu při mimořádných situacích, včetně situací vyvolaných nebezpečím teroristického ohrožení vodního díla,

g)
seznamy důležitých adres a komunikačních spojení, zejména příslušný vodoprávní úřad, územní hygienik, Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky, zdravotnická záchranná služba, složky integrovaného záchranného systému a orgány krizového řízení, příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí, správce vodního toku, správce povodí; je-li vodní dílo součástí sledované vodní cesty dopravně významné využívané, pak se do seznamu důležitých adres a komunikačních spojení uvede i místně příslušná pobočka Státní plavební správy,

h)
zásady spolupráce mezi osobami, které se podílejí na provozu vodního díla, a společné zásady dílčích provozních řádů,

i)
pokyny pro zabezpečení souladu provozního řádu se souvisejícími předpisy, například s manipulačním řádem, s programem dohledu podle jiného právního předpisu3), havarijními a krizovými plány (stanovení rozsahu a četnosti, místa a druhu pravidelných měření a pozorování potřebných pro provoz vodního díla),

j)
ustanovení o rozsahu, četnosti, místě a druhu pravidelných měření a pozorování při provozu vodního díla u vodních děl, u kterých se nezpracovává manipulační řád a neprovádí technickobezpečnostní dohled,

k)
údaje o

1.
době platnosti provozního řádu vodního díla,

2.
provádění změn provozního řádu při změně stavby vodního díla nebo při změně podmínek provozu vodního díla,

3.
vedení provozního deníku, provozních záznamů a knihy revizí, změn a údržby,

4.
souboru bezpečnostních, požárních a hygienických pokynů,

5.
přehledu opatření zajišťujících bezpečnost pracovníků,

l)
přílohy, které zahrnují

1.
výkresovou část projektové dokumentace v rozsahu a v provedení potřebném k obsluze a údržbě vodního díla,

2.
protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem vodního díla.

(2) Je-li vodní dílo rozděleno na ucelené, funkčně oddělené části nebo podílí-li se na provozování více osob, mohou být vypracovány dílčí vzájemně provázané provozní řády pro jednotlivé části, popřípadě technologická zařízení vodního díla.

(3) Za provozní řád vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jehož podstatnou součástí podle § 15a odst. 1 vodního zákona jsou výrobky označené CE podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se považuje návod k obsluze zpracovaný dodavatelem vodního díla, doplněný o údaje podle odstavce 1 písm. a), e), f), g) a k) bodů 3 a 4, pokud vodoprávní úřad ve stavebním povolení nestanoví jinak.

(4) Provozní řád obsahuje titulní list5), za který se připojí seznam jeho příloh. V poznámce se upozorní na dokumenty a místo jejich uložení, které jsou uloženy mimo soubor provozního řádu; dále jsou řazeny náležitosti podle odstavce 1.


§ 4

Přechodné ustanovení

Manipulační a provozní řády vypracované a schválené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozích řádů vodních děl, se zrušuje.


§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.


Ministr:

Ing. Fuksa v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2011 Poslední změna: 19. července 2011 Počet shlédnutí: 1029