LEGISLATIVA

80/2007 Sb.

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

80

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. dubna 2007
o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“) a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) některé podmínky poskytování platby pro pěstování energetických plodin (dále jen „platba“) Státním zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen „Fond“).

§ 2
Žadatel o platbu

Žadatelem o platbu je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zemědělskou půdu evidovanou na ni v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a 3b zákona) (dále jen „evidence“), která doručí Fondu na jím vydaném formuláři žádost o platbu pro příslušný kalendářní rok (dále jen „žádost“).

§ 3
Žádost o platbu

(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4) obsahuje
a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele4),
b) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká,
c) výměru plochy energetické plodiny pěstované na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, jichž se podaná žádost týká,
d) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 7) po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele,
e) označení druhu energetické plodiny, který hodlá žadatel pěstovat na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle písmen b) a c),
f) předpokládaný termín první sklizně energetické plodiny, kterou hodlá žadatel pěstovat na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků podle písmen b) a c),
g) smlouvu na dodávku energetické plodiny, kterou žadatel uzavřel s nákupčím, popřípadě s prvním zpracovatelem, a to zvlášť pro každý druh energetické plodiny, popřípadě její úředně ověřenou kopii.
(2) Nedílnou součástí žádosti je zákres ploch osázených nebo osetých energetickými plodinami podle odstavce 1 v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo větším.
(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti6), připojí k žádosti uznávací list7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uvedeného v žádosti.
(4) Pokud žadatel pěstuje energetickou plodinu, která není jednoletá, doručí Fondu
a) žádost v každém kalendářním roce pěstování energetické plodiny, včetně kalendářního roku, ve kterém je uskutečněna sklizeň energetické plodiny,
b) smlouvu podle odstavce 1 písm. g) pouze v příslušném prvním kalendářním roce pěstování energetické plodiny.
(5) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.

§ 4
Reprezentativní výnos

Fond zveřejní reprezentativní výnos energetické plodiny8), na kterou žadatel žádá platbu, do 30. června příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 5
Jistota

Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, neskládá Fondu jistotu pro příslušný kalendářní rok, pokud její výše nepřesahuje 500 EUR9).

§ 6
Podmínky poskytnutí platby

(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství10),
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 7) po celý příslušný kalendářní rok.
(2) Fond poskytne žadateli platbu, jestliže žadatel do 30. listopadu příslušného kalendářního roku doručí Fondu prohlášení o sklizni energetické plodiny na formuláři vydaném Fondem, ve kterém uvede množství sklizené energetické plodiny v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství11); v případě sklizně cukrové řepy doručí žadatel Fondu toto prohlášení do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
(3) V případě, že žadatel není schopen dodat nákupčímu, popřípadě prvnímu zpracovateli, minimální množství energetické plodiny v souladu s reprezentativním výnosem (§ 4), informuje o této skutečnosti Fond, a to nejpozději 10 dnů před datem sklizně energetické plodiny12).
(4) Pokud žadatel pěstuje energetickou plodinu, která není jednoletá, Fond v případě, že se nejedná o příslušný kalendářní rok, ve kterém je energetická plodina sklízena, poskytne platbu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství13).
(5) Minimální výměra14), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; pro určení výměry jsou rozhodující údaje evidované v evidenci.
(6) Platbu nelze poskytnout na pěstování rostlin, které podle zvláštního právního předpisu15) narušují funkci ekosystému a mohou způsobovat hospodářské škody.
(7) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), nebo podle § 9, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2 a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle § 7 po celý příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele16).
(8) Fond zveřejní sazbu platby pro příslušný kalendářní rok do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud Komise Evropských společenství nesdělí údaje nezbytné pro zveřejnění sazby platby později.

§ 7
Podmínky dobrého zemědělského
a environmentálního stavu

Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu jsou splněny, jestliže
a) nedojde ke zrušení krajinných prvků, kterými jsou meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice,
b) je vyloučeno pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s průměrnou sklonitostí převyšující 12 stupňů,
c) kejda nebo močůvka je zapracována do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory, na půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků, s evidovaným druhem zemědělské kultury orná půda a s průměrnou sklonitostí převyšující 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis17),
d) nedošlo ke změně zemědělské kultury travní porost na zemědělskou kulturu orná půda,
e) nedošlo k pálení bylinných zbytků na půdních blocích, popřípadě na dílech půdních bloků.

§ 8
Poskytování informací Fondu nákupčím,
popřípadě prvním zpracovatelem

(1) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, doručí Fondu kopii smlouvy na dodávku energetické plodiny, kterou uzavřel s žadatelem, podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství18), nejpozději do termínu podání žádosti (§ 3 odst. 5)19).
(2) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, poskytne Fondu informace o místě zpracování energetické plodiny, dodávané žadatelem, na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku.
(3) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, poskytne Fondu informace podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství20) na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30. listopadu příslušného kalendářního roku; v případě cukrové řepy poskytne nákupčí, popřípadě první zpracovatel, Fondu tyto informace do 15. prosince příslušného kalendářního roku.
(4) Nákupčí, popřípadě první zpracovatel, vede podle kalendářního měsíce příslušného kalendářního roku záznamy zahrnující údaje podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství21), včetně údaje o datu vzniku odpadu během zpracování a o datu jeho likvidace, a to odděleně podle jednotlivých druhů energetických plodin, výrobků, polotovarů a vedlejších produktů.

§ 9
Zamítnutí žádosti, snížení nebo neposkytnutí platby

(1) Je-li výměra zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, nižší než výměra zemědělské půdy, kterou uvedl ve své žádosti, Fond podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství22) platbu žadateli sníží, nebo neposkytne.
(2) Zjistí-li Fond, že žadatel doručil žádost po stanovené lhůtě podle § 3 odst. 5, popřípadě změnu žádosti po lhůtě stanovené v přímo použitelném předpise Evropských společenství23), platbu sníží, popřípadě žádost zamítne, podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství23).
(3) Doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením prohlášení podle § 6 odst. 2; doručí-li žadatel prohlášení podle § 6 odst. 2 až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne.
(4) Zjistí-li Fond, že žadatel v žádosti neuvedl výměru všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele4), a rozdíl mezi celkovou výměrou všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele ke dni podání žádosti a celkovou výměrou půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků uvedenou v žádosti je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 1 %24),
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % výměry uvedené v žádosti, sníží platbu o 2 %24),
c) vyšší než 5 %, sníží platbu o 3 %24).
(5) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil z nedbalosti25) některou z podmínek uvedených v § 7 na výměře zemědělské půdy, která je
a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 1 %,
b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 3 %,
c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 5 %.
(6) Zjistí-li Fond, že žadatel porušil úmyslně26) některou z podmínek uvedených v § 7 na výměře zemědělské půdy, která je
a) nižší nebo rovna 3 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 20 %,
b) vyšší než 3 % a nižší nebo rovna 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, sníží platbu o 50 %,
c) vyšší než 30 % celkové výměry všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele, platbu žadateli neposkytne.
(7) Zjistí-li Fond, že žadatel opakovaně porušil27) některou z podmínek uvedených v § 7, platbu žadateli sníží podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství28).
(8) Fond může žadateli snížit jinou poskytovanou platbu přímé podpory29), která mu má být Fondem poskytnuta, v případě, že žadatel uvedl v žádosti nepravdivý, popřípadě neúplný údaj, a platba mu na základě takové žádosti byla poskytnuta29).
(9) V případě, že Fond poskytne žadateli platbu, na jejíž poskytnutí neměl žadatel nárok, a částka nepřevýší 2 500 Kč, Fond tuto částku nevymáhá30).

§ 10
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. dubna 2007.


Předseda vlády:
Ing. Topolánek v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.


Poznámky pod čarou:
1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje provést úpravu v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství nařízením vlády.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.

Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění.

3) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.
4) Čl. 12 a 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
6) Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.
8) Čl. 30 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
9) Čl. 10 nařízení Komise (ES) č. 1913/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a kterým se doplňují některá nařízení.
10) Čl. 143b odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
11) Čl. 31 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
12) Čl. 28 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
13) Čl. 32 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
14) Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
16) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
17) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

§ 7 nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

18) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
19) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
20) Čl. 34 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
21) Čl. 39 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
22) Čl. 50 odst. 3, čl. 51 a 53 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
23) Čl. 21 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
24) Čl. 14 odst. 1a nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
25) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
26) Čl. 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
27) Čl. 41 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
28) Čl. 66 odst. 4 a 5 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
29) Čl. 73 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
30) Čl. 73 odst. 8 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

 

Datum uveřejnění: 20. dubna 2007 Poslední změna: 6. května 2007 Počet shlédnutí: 3386