LEGISLATIVA

166/1999 Sb.

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)


             166/1999 Sb. 
               ZÁKON 
          ze dne 13. července 1999 
  o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
            (veterinární zákon) 
Změna: 29/2000 Sb. 
Změna: 154/2000 Sb. 
Změna: 102/2001 Sb. 
Změna: 120/2002 Sb. 
Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. 
Změna: 131/2003 Sb. 
Změna: 131/2003 Sb. (část) 
Změna: 316/2004 Sb. 
 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
            VETERINÁRNÍ PÉČE 
 
               HLAVA I 
            ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
                § 1 
 
             Předmět úpravy 
 
 Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 
požadavky veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na 
chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty, upravuje práva 
a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost 
a pravomoc  orgánů  vykonávajících  státní  správu v oblasti 
veterinární péče, jakož i některé odborné veterinární činnosti 
a jejich výkon. 
 
                § 2 
 
            Veterinární péče 
 
 Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje 
a) péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména předcházení vzniku 
  a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, 
  ochranu zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na 
  člověka, 
b) péči o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv 
  a ochranu zdraví lidí před jeho poškozením nebo ohrožením 
  živočišnými produkty, 
c) ochranu území České republiky před zavlečením nákaz zvířat 
  a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem 
  zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, 
d) ochranu  životního  prostředí  před  nepříznivými  vlivy 
  souvisejícími  s chovem  zvířat, výrobou  a zpracováváním 
  živočišných produktů, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce 
  před riziky ze znečištěného životního prostředí, 
e) veterinární asanaci, 
f) dozor nad dodržováním  povinností a požadavků stanovených 
  k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními 
  předpisy1)  a  bezprostředně  závaznými  právními předpisy 
  Evropských společenství (státní veterinární dozor). 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č.  240/1991 Sb., o šlechtění 
  a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb., na 
  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 16/1997 Sb., 
  o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
  k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 
  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých  souvisejících zákonů,  zákon č.  110/1997 Sb., 
  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
  některých souvisejících zákonů. 
 
                § 3 
 
             Základní pojmy 
 
 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
a) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, 
  anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo 
  bezúplatně, a to i na přechodnou dobu, 
b) hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je 
  hospodářské zvíře nebo kde jsou hospodářská zvířata chována 
  nebo  držena,  včetně  chovu  pod  širým  nebem.  Je-li 
  v hospodářství chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo 
  více než jedna skupina hospodářských zvířat, která mohou 
  onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze zvířat na 
  člověka (dále jen "vnímavá zvířata"), je každé z těchto stád 
  nebo  každá z  těchto skupin  oddělenou epizootologickou 
  jednotkou, která má stejný zdravotní status, 
c) hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, 
  výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, 
  prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, 
  běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, 
  ryby a včely, 
d) jatečnými zvířaty  hospodářská zvířata, jež  jsou určena 
  k porážce a jatečnému zpracování a jejichž maso je určeno 
  k výživě lidí, 
e) svodem zvířat soustředění zvířat různých chovatelů na určeném 
  místě a k určenému účelu, zejména trh se zvířaty, výstava nebo 
  přehlídka zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže, 
f) shromažďovacím střediskem hospodářství, tržiště nebo jiné 
  místo,  na němž  jsou shromažďována  zvířata z  různých 
  hospodářství, zejména skot, prasata, ovce a kozy, aby z nich 
  byly vytvářeny zásilky zvířat určených k odeslání, 
g) zvířaty podezřelými z nákazy zvířat zvířata, u nichž se 
  projevují klinické příznaky vyvolávající podezření, že jde 
  o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o nichž je podle 
  výsledků vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité 
  nákazy zvířat, 
h) zvířaty podezřelými z nakažení zvířata, u nichž se neprojevují 
  klinické příznaky vyvolávající podezření, že jde o určitou 
  nákazu zvířat, o nichž však lze mít za to, že přišla přímo 
  nebo nepřímo do styku s jejím zdrojem, 
i) karanténou dočasné, provozně a místně oddělené umístění zvířat 
  podezřelých z nákazy zvířat nebo zvířat podezřelých z nakažení 
  (dále jen "podezřelá zvířata"), v jehož průběhu se provádějí 
  preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně 
  před zavlečením nebo šířením nákaz zvířat, 
j) izolací dočasné oddělené umístění zvířat před jejich zařazením 
  do stáda nebo před jejich přemístěním z hospodářství, v jehož 
  průběhu  se provádějí  preventivní a  diagnostické úkony 
  a sleduje zdravotní stav zvířat, 
k) ohniskem nákazy hospodářství nebo jiné místo, na němž jsou 
  shromážděna zvířata, kde byl zjištěn jeden nebo více případů 
  nákazy, 
l) nákazovou situací  výskyt nákazy na  určitém území nebo 
  v určitém hospodářství, 
m) nákazovými důvody výskyt a možnost rozšíření nákazy, 
n) živočišnými produkty suroviny živočišného původu, a to všechny 
  části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, 
  krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, 
  vlna, srst, peří, také mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož 
  i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí 
  a zvířat, 
o) zdravotně nezávadnými živočišnými produkty živočišné produkty, 
  které splňují požadavky na zdravotní nezávadnost stanovené 
  tímto zákonem a zvláštními právními předpisy,3) 
p) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé 
  nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, 
  jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových 
  látek nebo bez jejich přidání, které jsou určeny ke krmení 
  zvířat samostatně nebo ve směsích, 
r) zdravotně nezávadnými krmivy krmiva, která splňují požadavky 
  na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem a zvláštními 
  právními předpisy,4) 
s) doplňkovými látkami látky používané ve výživě zvířat za účelem 
  příznivého  ovlivnění vlastností  krmiv nebo  živočišných 
  produktů,  uspokojení požadavků  výživy zvířat,  zlepšení 
  živočišné produkce, zejména ovlivněním stravitelnosti krmiv, 
  doplnění potřeby živin zvířat nebo zajištění specifických 
  potřeb výživy zvířat v určitém období a zmírnění škodlivých 
  vlivů způsobených výkaly zvířat nebo ovlivňující životní 
  prostředí zvířat, 
t) veterinárními přípravky hromadně vyráběné přípravky, které 
  jsou určeny k přímému použití pro zvířata nebo přicházejí do 
  styku se zvířaty, nemají charakter léčivých přípravků,5) 
  nepodléhají registraci podle zvláštních právních předpisů5) 
  a nejsou krmivy, zejména přípravky diagnostické, dezinfekční, 
  dezinsekční, dezodorační, dietetické, vitaminové, minerální 
  a kosmetické, 
u) veterinárními technickými  prostředky zařízení, přístroje, 
  pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky včetně 
  příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu 
  s potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití 
  u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, 
  léčby  nebo zmírnění  nemoci, poranění  nebo zdravotního 
  postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či 
  fyziologického procesu, anebo kontroly březosti, a které 
  nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete 
  nebo na jeho  povrchu farmakologickým nebo imunologickým 
  účinkem nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však může 
  být takovými účinky podpořena, 
v) ochrannou lhůtou doba od skončení podávání léčivého přípravku, 
  po kterou  jím může být  nepříznivě ovlivněna zdravotní 
  nezávadnost živočišných produktů, 
x) nutnou porážkou porážka nemocného, z onemocnění podezřelého 
  nebo poraněného jatečného zvířete na jatkách nebo i mimo 
  jatky, odůvodňuje-li to stav zvířete, za podmínek určených 
  veterinárním lékařem, 
y) utracením usmrcení zvířete bez vykrvení, a to způsobem, který 
  není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání,6) 
z) veterinárním  zbožím zvířata,  živočišné produkty, krmiva 
  a předměty, pokud mohou být nositeli původců nákaz, 
aa) předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, živí původci 
  nákaz zvířat pro výzkumné nebo jiné účely a předměty používané 
  při ošetřování  a přepravě zvířat,  živočišných produktů 
  a krmiv, zejména voda, krmivo, stelivo, dopravní prostředky, 
  obaly, nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, popřípadě i jiné 
  předměty, pokud z jiného důvodu mohou být nositeli původců 
  nákaz, 
bb) konfiskáty  (odpady) živočišného  původu těla  uhynulých, 
  nedonošených, mrtvě narozených nebo utracených zvířat (dále 
  jen "kadávery"), jakož i živočišné produkty, které jsou 
  nepoživatelné, popřípadě vyloučené z použití k obvyklému účelu 
  podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů k němu 
  nebo podle rozhodnutí orgánu veterinární správy a určené 
  k neškodnému odstranění nebo dalšímu zpracování, 
cc) vysokorizikovými konfiskáty  živočišného původu konfiskáty 
  živočišného původu, které mohou představovat vážné nebezpečí 
  pro zdraví zvířat nebo lidí, 
dd) specifikovaným rizikovým materiálem vysokorizikové konfiskáty 
  živočišného původu, které jsou nebezpečné z hlediska přenosu 
  transmisivní spongiformní encefalopatie, 
ee) nízkorizikovými  konfiskáty živočišného  původu konfiskáty 
  živočišného původu, které nepředstavují vážné nebezpečí šíření 
  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
ff) uváděním do oběhu držení, skladování, přeprava, předkládání, 
  vystavování a nabízení za účelem prodeje, prodej, jakož 
  i jakýkoli jiný způsob nabízení a poskytování ke spotřebě, 
gg) dopravním  prostředkem část  silničního vozidla, drážního 
  vozidla, letadla nebo lodi, určená k přepravě zboží, jakož 
  i kontejner používaný pro silniční, drážní, leteckou nebo 
  vodní dopravu, 
hh) zásilkou určité množství zvířat téhož druhu nebo určité 
  množství živočišných produktů téhož druhu, na něž se vztahuje 
  totéž veterinární osvědčení nebo jiný průvodní veterinární, 
  popřípadě  obchodní doklad,  přepravované týmž  dopravním 
  prostředkem, 
ii) schválením udělení souhlasu k výkonu určité činnosti na 
  základě splnění podmínek stanovených tímto zákonem, 
jj) registrací zapsání do seznamu, 
kk) úředním  veterinárním  lékařem  veterinární  lékař orgánu 
  veterinární správy, 
ll) soukromým veterinárním lékařem veterinární lékař vykonávající 
  veterinární léčebnou a preventivní činnost podnikatelským 
  způsobem, 
mm) schváleným veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař 
  schválený  krajskou  veterinární   správou  pro  síť 
  epizootologického sledování a pro výkon některých, tímto 
  zákonem stanovených činností. 
 
 (2) Kde se v tomto zákoně mluví o zvířatech, rozumí se tím podle 
povahy věci a okolností též sperma, vaječné buňky, embrya, 
násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel. 
 
 (3) Kde se v tomto zákoně mluví o zvěřině, rozumí se tím pro 
účely tohoto zákona těla, jakož i všechny poživatelné části těl 
volně žijící lovné zvěře.7) 
 
 (4) Kde se v právních přepisech Evropských společenství mluví 
o části území státu jako o regionu, rozumí se tím pro účely tohoto 
zákona kraj.7a) 
 
 (5) Na nakládání s konfiskáty (odpady) živočišného původu se 
nevztahuje zákon o odpadech. 
------------------------------------------------------------------ 
3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
5) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
  samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní 
  rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního 
  zákona č. 176/2001 Sb. 
 
              HLAVA II 
         ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA 
 
               Oddíl 1 
           Povinnosti chovatelů 
 
                § 4 
 
 (1) Chovatel je povinen 
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které 
  vyžadují  jejich biologické  potřeby, fyziologické  funkce 
  a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví, 
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim 
  včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou veterinární 
  pomoc, 
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit 
  povinnosti stanovené tímto zákonem  nebo na jeho základě 
  k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění zvířat, 
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být 
  řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, 
  ochranné očkování nebo jiný odborný veterinární úkon, například 
  fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu, 
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na 
  předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veterinárního 
  lékaře a podle jeho pokynů, 
f) zajistit, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, 
  zejména liška, jezevec, kuna, fretka, jakmile dosáhnou stáří 
  3 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině, 
  uchovávat doklad o tomto očkování po dobu nejméně 1 roku a na 
  požádání jej předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární 
  dozor, 
g) zajistit, aby byli psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud 
  jsou přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, 
  označeni stanoveným způsobem  a provázeni dokladem, který 
  obsahuje  údaje  umožňující  zjištění  totožnosti  zvířete 
  a kontrolu jeho stavu (dále jen "pas"),7b) vydaným veterinárním 
  lékařem schváleným pro tuto činnost. Prováděcí právní předpis 
  upraví podrobněji označování psů, koček a fretek v zájmovém 
  chovu,  přidělování identifikačních  prostředků a  stanoví 
  náležitosti, způsob vydávání a číslování pasů, vedení jejich 
  evidence [§ 44 odst. 1 písm. h)] a vzor pasu. 
h) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro 
  vyloučení  podezření z  onemocnění vzteklinou  veterinárně 
  vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo do 
  přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou 
  vyvolávat podezření z onemocnění touto nákazou. 
 
 (2) K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze 
používat jen zvířata, která podle výsledků vyšetření splňují 
podmínky  stanovené  tímto  zákonem  a  zvláštními  právními 
předpisy.8) 
 
 (3) Chovatel, který hodlá použít zvířata k pokusům,9) je povinen 
požádat krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární 
správu v Praze (dále jen "krajská veterinární správa o stanovení 
podmínek veterinární péče  (dále jen "veterinární podmínky") 
k jejich provádění. 
------------------------------------------------------------------ 
7b) Čl. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 998/2003/ES ze 
  dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní 
  přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 
  92/65/EHS. 
 8) Zákon č. 240/1991 Sb. 
 9) § 15 zákona č. 246/1992 Sb. 
 
                § 5 
 
 (1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen 
a) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných 
  preventivních a diagnostických  úkonů v rámci veterinární 
  kontroly zdraví, dědičnosti  zdraví a hygieny plemenitby, 
  předkládat výsledky těchto vyšetření, zkoušek a úkonů krajské 
  veterinární správě ve lhůtách jí stanovených, uchovávat tyto 
  výsledky po dobu nejméně 1 roku a na požádání je předkládat 
  orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. Je-li třeba 
  provést též laboratorní vyšetření  vzorků, musí být toto 
  vyšetření provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 4, 
b) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat, způsobu jejich 
  chovu a ustájení čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 
  stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou chována 
  zvířata, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, 
  dopravních prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních 
  pomůcek a jiných předmětů, které přicházejí do přímého styku se 
  zvířaty, používat k tomu přípravky schválené podle tohoto 
  zákona nebo zvláštních právních předpisů,9a) dodržovat návod 
  k jejich použití a zacházet s konfiskáty živočišného původu 
  způsobem stanoveným tímto zákonem, 
c) v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo nemoci přenosné ze 
  zvířat na člověka zřídit, popřípadě umístit prostředky sloužící 
  k ochraně proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na 
  člověka a dbát o jejich řádnou funkci, 
d) k napájení zvířat používat vodu, která neohrožuje zdravotní 
  stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů, a ke 
  krmení zvířat používat jen zdravotně nezávadná krmiva, 
e) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v souladu s pravidly 
  pro jejich používání  při poskytování veterinární péče,5) 
  veterinární přípravky schválené podle tohoto zákona, doplňkové 
  látky v souladu se zvláštními právními předpisy4) a dodržovat 
  podmínky pro podávání některých látek a přípravků zvířatům, 
  jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí (19), poskytovat 
  nezbytnou součinnost orgánům, které provádějí odběr vzorků 
  a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování přítomnosti 
  některých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných 
  produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen "plán sledování 
  některých látek a jejich reziduí"), a dodržovat opatření 
  přijatá na základě tohoto šetření, 
f) plnit povinnosti stanovené  zvláštními právními předpisy8) 
  k označování a evidenci hospodářských  zvířat a zvěře ve 
  farmovém chovu, předávat záznamy stanovené těmito právními 
  předpisy osobě pověřené vedením ústřední evidence, na požádání 
  je poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor 
  a umožnit přístup k nim také soukromému veterinárnímu lékaři, 
  který  vystavuje  potvrzení  o  zdravotním  stavu zvířete 
  a o nákazové situaci v místě původu (dále jen "zdravotní 
  potvrzení"), 
g) v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu, oznámit krajské 
  veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení své 
  chovatelské činnosti ve vztahu k farmovému chovu zvěře. 
 
   (2) Chovatel, který jako podnikatel10) chová hospodářská 
zvířata pro účely podnikání, je dále povinen 
a) oznámit krajské veterinární správě  nejméně 7 dnů předem 
  zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, 
b) uvádět  do oběhu  pouze zvířata,  kterým nebyly podávány 
  nepovolené nebo zakázané4) látky nebo přípravky (§ 19), vést 
  záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž 
  mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány 
  zvířatům, neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu 
  lékaři, aby v nich  zaznamenal podání léčivých přípravků 
  zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto záznamy nejméně 
  po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty, 
c) zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získávání jejich 
  produktů vykonávaly pouze osoby způsobilé k takové činnosti 
  podle zvláštních právních předpisů,11) které mají základní 
  znalosti o péči o zvířata a o hygienických požadavcích na 
  získávání živočišných produktů. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní veterinární 
požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich 
ošetřování a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat 
na člověka. 
------------------------------------------------------------------ 
 4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 5) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 8) Zákon č. 240/1991 Sb. 
9a) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
11) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
  organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
  povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. 
 
               Oddíl 2 
      Přemístění a vnitrostátní přeprava zvířat 
 
                § 6 
 
 (1) Není-li stanoveno jinak, je chovatel, od něhož je zvíře 
přemísťováno, povinen vyžádat si 
a) veterinární osvědčení, jehož součástí je zdravotní potvrzení 
  vydané soukromým veterinárním lékařem, jde-li o přemístění mimo 
  územní obvod kraje7a),12) 
  1. hospodářského zvířete do jiného hospodářství, 
  2. odchyceného volně žijícího zvířete určeného k dalšímu chovu, 
  3. ryb k zarybňování rybářských revírů, jež jsou součástí 
   ochranného pásma chovu lososovitých ryb, 
  4. pokusného zvířete,13) 
  5. zvířete účastnícího se svodu zvířat, 
  6. zvířete zoologické zahrady, 
b) zdravotní potvrzení k přemístění zvířete na jatky. Byly-li 
  tomuto zvířeti podány doplňkové látky nebo léčivé přípravky, 
  jejichž působením mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné 
  produkty, musí zdravotní potvrzení obsahovat též údaje o tom, 
  které doplňkové látky nebo léčivé přípravky byly zvířeti podány 
  a že uplynuly ochranné lhůty. 
 
 (2) Jde-li  o přemístění včel,  spermatu, vaječných buněk 
a embryí,  není  součástí  veterinárního  osvědčení zdravotní 
potvrzení. 
 
 (3) Jde-li o přemístění koní, může být veterinární osvědčení 
nebo zdravotní potvrzení nahrazeno průkazem koně,13a) pokud průkaz 
koně obsahuje údaje o době, po kterou může být na základě 
posledních údajů o nákazové situaci v místě původu, popřípadě 
v okrese  používán  místo  zdravotního  potvrzení,  popřípadě 
veterinárního osvědčení. 
 
 (4) Zdravotní potvrzení v případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) 
vydá schválený veterinární lékař pro tuto činnost. Zdravotní 
potvrzení na nutnou porážku vydá ošetřující veterinární lékař, 
který ji doporučil (o ní rozhodl). Ten, kdo vydal veterinární 
osvědčení nebo zdravotní potvrzení, je povinen uchovávat jeho opis 
po dobu 3 let. 
 
 (5) Veterinární osvědčení se nevyžaduje k přemístění 
a) drůbeže, selat mladších 3 měsíců, jehňat a kůzlat mladších 3 
  měsíců, králíků a ryb, s výjimkou uvedenou v odstavci 1 písm. 
  a) bodě 3, pokud nejsou tato zvířata přemísťována k chovateli, 
  který je jako podnikatel10) chová pro účely podnikání nebo je 
  využívá jako zvířata pokusná,13) 
b) psů a koček, pokud jsou tato zvířata provázena očkovacím 
  průkazem obsahujícím záznam, že zvíře bylo v době od 30 dnů do 
  1 roku před přemístěním očkováno proti vzteklině, 
c) korýšů, měkkýšů, žab, ptáků, plazů, drobných savců a členovců 
  vyjma včel, pokud nejsou tato zvířata přemísťována k chovateli, 
  který je jako podnikatel10) chová pro účely podnikání nebo je 
  využívá jako zvířata pokusná,13) 
d) prasat určených pro domácí porážku. 
 
 (6) O přemístění zvířete podle odstavce 1 písm. a) bodů 1, 2, 
3 a 6 uvědomí krajská veterinární správa místa původu zvířete 
krajskou veterinární správu, do jejíhož obvodu má být zvíře 
přemístěno. Pokud tato krajská veterinární správa o to požádá, 
předloží jí chovatel, do jehož hospodářství bylo zvíře přemístěno, 
veterinární osvědčení. 
 
 (7) Jde-li o přemístění zvířete do stáda, v němž je lepší 
nákazová situace než v původním stádě, umístí chovatel podle 
pokynů krajské veterinární správy přemístěné zvíře před jeho 
zařazením do stáda do izolace; to neplatí pro včely. Dobu izolace 
stanoví krajská veterinární správa, která může chovateli také 
uložit, aby před opětovným zařazením do stáda umístil do izolace 
zvíře, které se zúčastnilo svodu zvířat. 
 
 (8) Státní veterinární správa může rozhodnout o pozastavení nebo 
odejmutí soukromému veterinárnímu lékaři schválení pro určitou 
činnost v  případě, že soukromý  veterinární lékař osvědčil 
prokazatelně nepravdivé údaje ve zdravotním potvrzení [§ 61 odst. 
1 písm. e)]. 
 
 (9) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti  žádosti  o  vydání  veterinárního  osvědčení 
  k přemístění zvířete a náležitosti žádosti o vydání zdravotního 
  potvrzení, náležitosti,  dobu platnosti, způsob  a postup 
  vydávání  veterinárního  osvědčení  k  přemístění  zvířete 
  a zdravotního potvrzení podle odstavců 1 až 7 a stanoví 
  příslušné lhůty pro podání  těchto žádostí a pro vydání 
  osvědčení k přemístění zvířete a zdravotního potvrzení, 
b) podrobnosti vydávání veterinárního  osvědčení k přemístění 
  včelích matek, laboratorních zvířat a zvířat cirkusů, 
c) podrobnosti umísťování a držení zvířat v izolaci, včetně 
  stanovení odborných veterinárních úkonů, které se provádějí 
  v souvislosti s  umísťováním a držením  zvířat v izolaci 
  a v průběhu izolace, 
d) podrobnosti zřizování ochranných pásem chovů lososovitých ryb, 
e) zmírňující výjimky pro přemísťování zvířat, které mohou orgány 
  veterinární správy podle kritérií práva Evropských společenství 
  v určitých případech povolit (například dočasná pastva, využití 
  zvířat pro sportovní a kulturní účely). 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
   samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní 
   rady č. 1/1993 Sb.,  Ústava České republiky, ve znění 
   ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
12) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
   pozdějších předpisů. 
13) § 3 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb. 
13a) § 28 vyhlášky č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, 
   prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, 
   plemenných ryb a včel. 
 
                § 7 
 
 (1) Shromažďování  zvířat  k  přepravě,  jejich  nakládání, 
překládání a vykládání se provádí za dozoru chovatele nebo jím 
pověřené osoby. Místa, na nichž jsou zvířata shromažďována, 
nakládána, překládána a vykládána, musí odpovídat požadavkům na 
ochranu zdraví  a pohody zvířat  a být pravidelně  čištěna 
a dezinfikována. 
 
 (2) K přepravě zvířat lze používat jen dopravní prostředky 
a zařízení, které 
a) odpovídají svou konstrukcí, uspořádáním a vybavením požadavkům 
  na přepravu zvířat  příslušného druhu, nepoškozují jejich 
  zdraví, nepůsobí jim bolest a utrpení, brání jim v úniku nebo 
  vypadnutí a chrání je proti nepříznivým povětrnostním vlivům, 
b) jsou zabezpečeny proti vypadávání nebo vytékání vody, krmiva, 
  steliva, výkalů a jiných odpadů, 
c) byly  před  přepravou  a  po  jejím  skončení  vyčištěny 
  a dezinfikovány. 
 
 (3) Dopravce, který jako podnikatel10) přepravuje zvířata, je 
povinen 
a) být registrován podle zvláštních právních předpisů,6) 
b) vést evidenci o čištění a dezinfekci dopravních prostředků 
  používaných  k přepravě  zvířat, jakož  i o  provedených 
  přepravách, uchovávat ji po dobu nejméně 3 let a na požádání ji 
  předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor. 
 
 (4) Osoba, která provozuje (dále jen "provozovatel") jatky nebo 
místo určené k pravidelnému konání svodu zvířat, je povinna 
vytvořit podmínky k tomu, aby po skončení přepravy zvířat na jatky 
nebo na svod mohl dopravce provést čištění a dezinfekci použitých 
dopravních prostředků v jeho zařízení. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
 
                § 8 
 
 (1) Nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpisy14) 
jinak, je chovatel povinen zajistit, aby byla zvířata před 
nakládáním, během přepravy a po jejím ukončení napojena, popřípadě 
i nakrmena, a to se zřetelem na druh zvířat a dobu a účel 
přepravy; po ukončení přepravy jim musí být poskytnut přiměřený 
odpočinek. 
 
 (2) Zvířata lze přepravovat, jen jsou-li způsobilá k přepravě, 
a to zejména s ohledem na jejich zdravotní stav; to neplatí, 
jde-li o přepravu zvířat k léčení. Zvířatům, která v průběhu 
přepravy onemocněla nebo byla poraněna, musí být poskytnuta první 
pomoc ihned, jakmile to okolnosti dovolí. 
 
 (3) Osoby určené k nakládání, překládání, přepravě a vykládání 
zvířat musí mít tomu odpovídající znalosti a zkušenosti získané 
zvláštním výcvikem nebo praxí. Jsou přitom povinny 
a) zacházet šetrně s nakládanými, přepravovanými a vykládanými 
  zvířaty a zabránit jejich styku s jinými zvířaty, 
b) provést po skončení přepravy osobní očistu a dezinfekci. 
 
 (4) Ustanovení odstavce 3, jakož i ustanovení § 7 odst. 1, § 7 
odst. 2 písm. c) a § 7 odst. 3 neplatí pro přepravu jednotlivých 
zvířat přepravovaných spolu s chovatelem. 
 
 (5) Prováděcí právní předpis  upraví podrobněji veterinární 
podmínky a požadavky na přepravu zvířat a na péči o ně v průběhu 
přepravy. 
------------------------------------------------------------------ 
14) Například vyhláška č. 132/1964 Sb., o železničním přepravním 
  řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 133/1964 Sb., 
  o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
  vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu 
  v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, 
  a vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve 
  znění vyhlášky č. 15/1971 Sb. 
 
                § 9 
 
              Svod zvířat 
 
 (1) Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním 
dozorem. 
 
 (2) Pořadatel svodu zvířat je povinen požádat obec o povolení 
konání svodu zvířat. Před podáním této žádosti je povinen vyžádat 
si od příslušného orgánu veterinární správy veterinární podmínky 
pro konání svodu zvířat a je povinen zajistit jejich dodržování. 
 
               § 9a 
 
  
           Shromažďovací středisko 
 
   (1) Shromažďovací středisko musí 
a) být 
  1. uspořádáno  a  vybaveno  způsobem  odpovídajícím  účelu 
   shromažďovacího střediska včetně vybavení pro výkon státního 
   veterinárního dozoru, 
  2. vyčištěno a dezinfikováno před jeho použitím podle pokynů 
   úředního veterinárního lékaře, 
  3. umístěno v době, kdy jsou v něm shromážděna zvířata, 
   v oblasti nepodléhající mimořádným veterinárním opatřením 
   vztahujícím se na zvířata daného druhu, 
b) přijímat pouze zvířata, která jsou správně označena a provázena 
  veterinárním  osvědčením a  která byla  při příchodu  do 
  shromažďovacího střediska kontrolována úředním veterinárním 
  lékařem nebo schváleným veterinárním lékařem, 
c) zabezpečovat zvířatům náležitou péči a pohodu, 
d) mít dostatečný počet veterinárních lékařů schválených pro 
  shromažďovací středisko, 
e) podléhat státnímu veterinárnímu dozoru. 
 
   (2) Provozovatel shromažďovacího střediska je povinen vést, 
po dobu nejméně 3 let uchovávat a na požádání poskytnout orgánům 
vykonávajícím státní veterinární dozor záznamy o údajích, které se 
týkají přijímaných zvířat a jejich chovatelů, míst jejich původu 
a předpokládaných  míst, do  nichž jsou  odesílána, dopravců 
a dopravních prostředků, které přivážejí zvířata do střediska 
a odvážejí je ze střediska. 
 
   (3) Shromažďovací středisko musí být schváleno a registrováno 
krajskou veterinární správou; toto schválení může být omezeno jen 
na určitý druh zvířat, na plemenná a užitková zvířata, anebo na 
jatečná zvířata. Krajská veterinární správa schválí a registruje 
shromažďovací středisko, které  svým uspořádáním, materiálním 
a personálním vybavením odpovídá účelu střediska a veterinárním 
požadavkům na ně. Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že 
nejsou  dodržovány  povinnosti  provozovatele  shromažďovacího 
střediska, anebo pravidla pro provoz střediska stanovená tímto 
zákonem, je oprávněna schválení pozastavit nebo odejmout. 
 
   (4) Krajská veterinární správa prověřuje při schvalování 
veterinárního  lékaře  shromažďovacího  střediska,  zda tento 
veterinární lékař nemá finanční zájem na příslušném shromažďovacím 
středisku a zda nejsou s provozovatelem shromažďovacího střediska 
osobami navzájem blízkými. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) uspořádání, materiální a personální vybavení shromažďovacího 
  střediska, 
b) veterinární požadavky na zvířata přijímaná do shromažďovacího 
  střediska, 
c) náležitosti žádosti o schválení shromažďovacího střediska, 
d) údaje zaznamenávané provozovatelem shromažďovacího střediska. 
 
               § 9b 
 
   (1) Osoba, která jako podnikatel10) přímo nebo nepřímo 
nakupuje a prodává skot a prasata, má pravidelný obrat těchto 
zvířat, jež během 30 dnů znovu prodá, a která byla pro tuto 
činnost krajskou veterinární správou schválena a registrována 
(dále jen "obchodník"), 
a) může nakupovat a prodávat pouze zvířata, která 
  1. jsou správně označena a evidována, a není-li stanoveno 
   jinak, provázena veterinárním osvědčením, 
  2. pocházejí ze stád skotu, jež jsou úředně prostá tuberkulózy, 
   brucelózy a leukózy, a jde-li o jatečná zvířata, jež jsou 
   úředně prostá tuberkulózy  a enzootické leukózy skotu, 
   a v případě nekastrovaného skotu úředně prostá brucelózy. 
   Státní veterinární správa může povolit nákup a prodej 
   označených  jatečných zvířat,  která nesplňují  uvedené 
   podmínky, jestliže jsou tato zvířata co nejdříve dodána 
   přímo na jatky, aniž by procházela budovami nebo jinými 
   zařízeními obchodníka, a jestliže je zajištěno, že po 
   příchodu na jatky nepřijdou do styku s jinými zvířaty 
   a budou poražena odděleně, 
b) musí vést záznamy s údaji o uskutečněných obchodech, uchovávat 
  je po dobu nejméně 3 let a na požádání je předložit orgánům 
  vykonávajícím státní veterinární dozor, 
c) může v souvislosti s touto podnikatelskou činností používat jen 
  budovy, popřípadě jiná zařízení, které byly pro tento účel 
  registrovány  krajskou  veterinární  správou,  odpovídají 
  veterinárním požadavkům  a jsou pod  státním veterinárním 
  dozorem, 
d) musí, pokud drží nakoupená zvířata ve svých budovách nebo 
  jiných zařízeních, zajistit těmto zvířatům náležitou péči 
  a pohodu a zaměstnávat přitom osoby, které mají základní 
  znalosti o péči o zvířata. 
 
   (2)  Krajská  veterinární  správa  schválí a registruje 
obchodníka, který splňuje požadavky vyplývající z odstavce 1; 
jestliže zjistí, že tyto  požadavky nejsou dodržovány, může 
schválení pozastavit nebo odejmout. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) veterinární požadavky, kterým musí odpovídat budovy, popřípadě 
  jiná zařízení používané  obchodníkem k držení nakoupených 
  zvířat, 
b) náležitosti žádosti o schválení obchodníka, 
c) způsob ověřování základních znalostí uvedených v odstavci 1 
  písm. d). 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
 
               Oddíl 3 
          Nákazy a jejich zdolávání 
 
               § 10 
 
   (1) Orgány veterinární správy 
a) získávají, shromažďují a vyhodnocují poznatky o podezření 
  z výskytu a o výskytu a šíření nákaz a nemocí přenosných ze 
  zvířat na člověka, 
b) přijímají odpovídající opatření  ke zdolání nákaz, nemocí 
  přenosných ze zvířat na člověka a jiných onemocnění zvířat 
  a k zabránění jejich šíření, 
c) vykonávají dohled nad dodržováním zákazu preventivního očkování 
  proti některým nákazám a nemocem přenosným ze zvířat na člověka 
  a nad  dodržováním opatření,  jimž jsou  očkovaná zvířata 
  podrobována. 
 
   (2) Výskyt nákazy uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu musí 
být hlášen Evropské komisi (dále jen "Komise") a členským státům 
Evropské unie (dále jen "členský stát"). Nákazy, které jsou 
považovány za nebezpečné, jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto 
zákonu. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) podrobnosti,  způsob a  lhůty ohlašování  nákaz uvedených 
  v příloze č. 1 k tomuto zákonu, 
b) seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, které 
  podléhají hlášení v rámci soustavy orgánů veterinární správy, 
c) seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, pro 
  které a podle jakých hledisek se vypracovávají pohotovostní 
  plány, 
d) seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, pro 
  které a podle jakých hledisek se vypracovávají, popřípadě mohou 
  vypracovávat programy ozdravování zvířat, 
e) jak se postupuje při uznávání stád, hospodářství, okresů, krajů 
  nebo státu za prosté nákaz a v souvislosti  s tím i při 
  požadování zvláštních veterinárních podmínek a veterinárních, 
  popřípadě zdravotních záruk (dále jen "zvláštní veterinární 
  záruky")  uplatňovaných  v  souladu  s  právem Evropských 
  společenství při obchodování se zvířaty a živočišnými produkty, 
f) seznam nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, proti 
  kterým nesmí být zvířata preventivně očkována, 
g) opatření ke zdolání a zabránění šíření některých nebezpečných 
  nákaz a nemocí přenosných  ze zvířat na člověka, způsob 
  umísťování a držení zvířat v karanténě a odborné veterinární 
  úkony, které se provádějí v jejím průběhu. 
 
               § 11 
 
 (1) Chovatel, jím zaměstnávané osoby při chovu, přepravě, svodu 
a prodeji zvířat, jakož i další osoby, které přicházejí do styku 
se zvířaty a živočišnými produkty a které vzhledem ke svému 
povolání, kvalifikaci a zkušenostem mohou rozpoznat příznaky 
nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci 
přenosné ze zvířat na člověka, jsou povinni neprodleně uvědomit 
krajskou veterinární správu nebo zajistit její uvědomění o tomto 
podezření. 
 
 (2) Ohlašovací povinnost osob uvedených v odstavci 1 zaniká, 
jakmile podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné 
ze zvířat na člověka bylo nahlášeno úřednímu veterinárnímu lékaři 
anebo soukromému veterinárnímu lékaři. 
 
               § 12 
 
 (1) Chovatel,  na  jehož  zvířatech  se projevují příznaky 
nasvědčující podezření z výskytu nebezpečné nákazy, je povinen 
a) do příchodu úředního veterinárního lékaře zajistit, aby 
 1. zvířata podezřelá a vnímavá na příslušnou nákazu neopustila 
   svá stanoviště, 
 2. živočišné produkty, které pocházejí od podezřelých zvířat, 
   nebyly používány, jakkoli zpracovávány nebo uváděny do oběhu 
   a aby byly ukládány odděleně, 
 3. předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, nebyly 
   vynášeny nebo vyváženy a používány jinde, 
 4. stanoviště podezřelých zvířat byla dezinfikována, 
 5. osoby, které ošetřují podezřelá zvířata, nepřicházely do 
   styku s jinými zvířaty a aby do prostorů sloužících chovu 
   podezřelých zvířat nevstupovaly  jiné osoby bez vážného 
   důvodu, 
b) po příchodu úředního veterinárního lékaře postupovat podle jeho 
  pokynů a poučení. 
 
 (2) Soukromý veterinární lékař, který při výkonu své činnosti 
zjistí podezření z výskytu nebezpečné nákazy, 
a) předběžně vyšetří podezřelá zvířata, popřípadě i kadávery, 
  a hrozí-li nebezpečí z prodlení, odebere vzorky k laboratornímu 
  vyšetření, 
b) uvědomí neprodleně krajskou veterinární správu o podezření 
  z výskytu nebezpečné nákazy, 
c) poskytne chovateli potřebné poučení včetně poučení o povinnosti 
  učinit opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) (dále jen 
  "neodkladná opatření"), 
d) vyžadují-li to povaha nebezpečné nákazy nebo místní podmínky, 
  setrvá na místě do příchodu úředního veterinárního lékaře 
  a sleduje zdravotní stav zvířat. 
 
               § 13 
 
 (1) Krajská veterinární správa, která byla uvědoměna o podezření 
z výskytu nebezpečné nákazy nebo je zjistila při plnění svých 
úkolů, učiní neprodleně opatření k potvrzení nebo vyloučení tohoto 
podezření. Zejména 
a) vyšetří podezřelá zvířata a kadávery, podle potřeby odebere 
  vzorky k  laboratornímu vyšetření a  provede další úkony 
  k potvrzení přítomnosti nebezpečné nákazy, zjištění jejího 
  původu a možností jejího šíření, 
b) prověří neodkladná opatření učiněná chovatelem a podle potřeby 
  stanoví další opatření, jež nesnesou odkladu a jichž je třeba 
  ještě  před nařízením  mimořádných veterinárních  opatření 
  k zamezení šíření a ke zdolání nebezpečné nákazy, zejména zákaz 
  přemísťování  zvířat v  rámci hospodářství  i mimo  toto 
  hospodářství, oddělené držení zvířat vnímavých na příslušnou 
  nákazu od zvířat podezřelých a zákaz přemísťování zvířat 
  vnímavých na příslušnou nákazu do tohoto hospodářství, jakož 
  i pravidla nakládání se živočišnými produkty a konfiskáty 
  živočišného původu, pohybu osob a vozidel v hospodářství, 
c) nařídí použití vhodných dezinfekčních prostředků u vchodů 
  a východů z míst, v nichž jsou ustájena zvířata vnímavá na 
  příslušnou nákazu, jakož i u vchodů a vjezdů do hospodářství 
  a východů a výjezdů z hospodářství, a vyžadují-li to povaha 
  nebezpečné nákazy a okolnosti případu, rovněž poražení nebo 
  utracení zvířete k diagnostickým účelům, 
d) zajistí, aby byl v hospodářství pořízen soupis zvířat vnímavých 
  na příslušnou nákazu, jakož i zvířat uhynulých, utracených, 
  nutně poražených, nemocných a podezřelých a aby bylo provedeno 
  epizootologické šetření za účelem zjištění možného zdroje 
  nákazy  a  doby  jejího  výskytu  v  hospodářství, jakož 
  i přítomnosti  a  rozmístění  jejích  původců a přenašečů 
  v hospodářství, 
e) poučí  chovatele  zejména  o  povaze  nebezpečné  nákazy, 
  o možnostech jejího šíření a o dalším zacházení s podezřelými 
  zvířaty, jejich produkty a předměty, které mohou být nositeli 
  původců nákaz. 
 
 (2) Krajská veterinární správa vyhotoví úřední záznam o svém 
zjištění, učiněných opatřeních a poučení chovatele; opis záznamu 
předá chovateli. 
 
 (3)  Chovatel je  povinen podrobit  se opatřením uvedeným 
v odstavci 1 a poskytnout k jejich provedení nezbytnou součinnost 
a pomoc. 
 
               § 14 
 
 (1) Vznikne-li podezření z výskytu nebezpečné nákazy u zvířat, 
která se účastní svodu zvířat, a nestanoví-li jinak úřední 
veterinární lékař vykonávající nad svodem státní veterinární 
dozor, je provozovatel svodu povinen zajistit, aby 
a) podezřelá zvířata byla umístěna odděleně od ostatních zvířat, 
b) zvířata zúčastněná na svodu neopouštěla jeho prostory a aby do 
  nich nevstupovala jiná zvířata, 
c) živočišné produkty a předměty, které mohou být nositeli původců 
  nákaz, nebyly vynášeny nebo vyváženy z prostorů svodu, 
d) osoby, které přišly do styku s podezřelými zvířaty, vycházely 
  z prostorů svodu jen se souhlasem úředního veterinárního lékaře 
  a aby do nich jiné osoby nevstupovaly bez vážného důvodu. 
 
 (2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro provozovatele jatek, 
vzniklo-li podezření z výskytu nebezpečné nákazy u jatečných 
zvířat v prostorech jatek. 
 
         Ochranná a zdolávací opatření 
 
               § 15 
 
 (1) Byl-li potvrzen výskyt nebezpečné nákazy nebo hrozí-li 
nebezpečí jejího šíření, nařídí příslušný orgán odpovídající 
mimořádná veterinární opatření ke zdolání této nákazy a ochraně 
před jejím šířením (dále jen "ochranná a zdolávací opatření"), 
zejména vymezení ohniska nákazy  a jeho výstražné označení, 
utracení, popřípadě poražení zvířat nemocných, podle okolností 
i zvířat podezřelých a vnímavých na nákazu, neškodné odstranění, 
popřípadě  zpracování konfiskátů  živočišného původu, čištění 
a dezinfekci prostorů, v nichž jsou chována zvířata nemocná 
i zvířata podezřelá a vnímavá na nákazu, zřízení ochranného pásma 
a pásma dozoru. 
 
 (2) V odůvodněných případech se v ohnisku nákazy vykonává 
soustavný státní veterinární dozor. 
 
 (3) Podle odstavce 1 postupuje příslušný orgán i tehdy, byl-li 
potvrzen výskyt nebezpečné nákazy v zahraničí a hrozí-li nebezpečí 
jejího zavlečení na území České republiky. 
 
               § 16 
 
 (1) Ochranná a zdolávací opatření mohou být v nezbytném rozsahu 
rozšířena také na další hospodářství, jehož poloha, uspořádání 
nebo styky s hospodářstvím, v němž se vyskytla nebezpečná nákaza, 
odůvodňují podezření z jejího výskytu i v tomto hospodářství. 
 
 (2) Zvířata určená k poražení nebo utracení v souvislosti 
s plněním ochranných a zdolávacích opatření, předměty, které mohou 
být nositeli původců nákaz, jakož i konfiskáty živočišného původu 
určené k neškodnému odstranění nebo dalšímu zpracování mohou být 
přepravovány,  zpracovávány nebo  zneškodňovány jen  způsobem 
stanoveným krajskou veterinární správou. 
 
               § 17 
 
 (1) Orgán, který nařídil ochranná a zdolávací opatření, prohlásí 
nebezpečnou nákazu za zdolanou, 
a) jestliže v ohnisku nákazy již nejsou žádná zvířata nemocná nebo 
  podezřelá a ve stanovené pozorovací době nedošlo k dalšímu 
  onemocnění touto nákazou nebo nevzniklo podezření z ní a 
b) bylo-li  nařízeno  také  závěrečné  čištění,  dezinfekce, 
  dezinsekce, popřípadě deratizace, jestliže byla tato opatření 
  podle pokynů a pod dohledem úředního veterinárního lékaře 
  v ohnisku nákazy provedena způsobem, jenž vylučuje šíření nebo 
  přežití  původců nákazy,  a od  těchto opatření uplynula 
  dostatečná  doba, která  zaručuje, že  nákaza byla zcela 
  zdolána. 
 
 (2) Krajská veterinární správa může nařídit, že v pozorovací 
době budou v prostředí, v němž byla chována nemocná zvířata, 
umístěna zvířata vnímavá na nebezpečnou nákazu, která má být 
prohlášena za zdolanou. 
 
 (3) Se zřetelem na průběh zdolávání a rizika šíření nebezpečné 
nákazy může orgán uvedený v odstavci 1 zmírnit nebo zrušit některá 
nařízená ochranná a zdolávací opatření ještě před prohlášením 
nákazy za zdolanou. 
 
               § 17a 
 
  
         Síť epizootologického sledování 
 
   (1) Státní veterinární správa může zavést na celém nebo části 
území státu síť epizootologického sledování skotu nebo prasat 
(dále jen "síť sledování"), jejímž prostřednictvím se zabezpečují 
vedení úřední epizootologické klasifikace hospodářství, jejich 
pravidelné veterinární kontroly, shromažďování epizootologických 
údajů a sledování nákazové situace. 
 
   (2) Síť sledování tvoří 
a) stáda, hospodářství a osoby za ně odpovědné, schválené krajskou 
  veterinární správou k zařazení do sítě sledování, 
b) veterinární lékaři schválení pro hospodářství zařazená do sítě 
  sledování, 
c) státní ústavy pro veterinární laboratorní diagnostiku (dále 
  jen "státní veterinární ústavy") a laboratoře uvedené v § 52 
  odst. 4, 
d) orgány  veterinární  správy,  úřední  veterinární  lékaři 
  provádějící prohlídku  jatečných zvířat a  masa a úřední 
  veterinární lékaři odpovědní za shromažďovací střediska, 
e) ústřední evidence8) a digitální podoba dat v informačním 
  systému Státní  veterinární správy (dále  jen "počítačová 
  databáze"). 
 
   (3) Státní veterinární správa vede seznam hospodářství, která 
jsou zařazena do sítě sledování, a schválených veterinárních 
lékařů; neplní-li některý z těchto účastníků sítě sledování 
stanovené podmínky, krajská  veterinární správa mu schválení 
pozastaví nebo odejme. 
 
   (4) Chovatel,  jehož hospodářství je  zařazeno do sítě 
sledování, je povinen 
a) zajistit pro své hospodářství služby schváleného veterinárního 
  lékaře, 
b) pozvat neprodleně do hospodářství schváleného veterinárního 
  lékaře, jestliže má podezření na výskyt nebezpečné nákazy nebo 
  nemoci přenosné ze zvířat na člověka, 
c) uvědomit schváleného veterinárního lékaře o všech příchodech 
  zvířat do hospodářství a umístit tato zvířata před jejich 
  zařazením do stáda v izolaci, v jejímž průběhu se ověřuje, 
  podle potřeby formou požadovaných testů, zda zdravotní status 
  hospodářství může být zachován. 
 
   (5) Krajská veterinární správa schválí veterinárního lékaře, 
jestliže tento veterinární lékař nemá finanční zájem na příslušném 
hospodářství a jestliže nejsou s chovatelem osobami navzájem 
blízkými. Vyžaduje-li to správné fungování sítě sledování, může 
krajská veterinární správa určit, že bude schválený veterinární 
lékař působit jen v určitém počtu hospodářství nebo jen na určitém 
území. 
 
   (6) Schválený veterinární lékař je povinen 
a) pravidelně aktualizovat své znalosti z oblasti zdraví zvířat, 
  které se týkají příslušného druhu zvířat, včetně znalostí 
  právních předpisů, jimiž se řídí plnění jeho povinností, 
b) poskytovat chovateli potřebné informace a pomoc k tomu, aby 
  činil  všechny  kroky  k  zachování  zdravotního  statusu 
  hospodářství a k dodržování veterinárních požadavků týkajících 
  se označování a evidence zvířat, hlášení nebezpečných nákaz 
  a jakýchkoli jiných činitelů rizikových z hlediska zdraví nebo 
  pohody zvířat, anebo zdraví lidí,  rychlého určení, z jaké 
  příčiny došlo k úhynu zvířat a kam mají být odeslány jejich 
  kadávery, jakož i hygienických podmínek stáda a produkčních 
  jednotek zvířat, 
c) zajistit,  aby  zvířata,  včetně  zvířat  vstupujících do 
  hospodářství a zvířat,  která jsou předmětem obchodování, 
  odpovídala  veterinárním požadavkům  týkajícím se kontroly 
  totožnosti zvířat a veterinárního osvědčení. 
 
   (7) Počítačová databáze musí být vedena tak, aby z ní bylo 
možno vždy zjistit 
a) identifikační čísla veškerého skotu přítomného v hospodářství, 
  anebo v případě skupin prasat registrační číslo hospodářství 
  původu nebo stáda původu a podle potřeby číslo veterinárního 
  osvědčení, 
b) u každého kusu skotu  seznam všech hospodářství, počínaje 
  hospodářstvím, v němž se toto zvíře narodilo, a jde-li o zvíře 
  dovezené ze země, která není členským státem (dále jen "třetí 
  země"), hospodářství, z něhož bylo dovezeno, v případě skupin 
  prasat  registrační  číslo  posledního  hospodářství  nebo 
  posledního stáda, a jde-li o zvířata dovezená ze třetí země, 
  hospodářství, z nichž byla tato zvířata dovezena, 
c) další údaje, které stanoví prováděcí právní předpis. 
 
   (8) Uvedené údaje se uchovávají v počítačové databázi po dobu 
3 let následujících od smrti zvířete, jde- -li o skot, anebo od 
provedení posledního záznamu o zvířeti, jde-li o prasata. 
 
   (9) Počítačová databáze musí být plně funkční bez ohledu na 
to, zda již byla zavedena síť sledování. 
 
   (10) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) podrobnosti pro zařazování stád, hospodářství a osob za ně 
  odpovědných do sítě sledování, 
b) podrobnosti schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství, 
c) další údaje počítačové databáze (odstavec 7), 
d) opatření k zajištění zdraví zvířat a zabránění šíření nákazy 
  v případě, že nebyly dodrženy podmínky sítě sledování. 
 
               § 17b 
 
  
        Ostatní nákazy a jejich zdolávání 
 
   Vznikne-li podezření z výskytu jiné nákazy, která pro účely 
tohoto zákona není považována za nebezpečnou, nebo nemoci přenosné 
ze zvířat na člověka, anebo byl-li potvrzen výskyt takové nákazy 
nebo nemoci, učiní příslušný orgán opatření odpovídající její 
povaze, závažnosti, možnostem jejího šíření a způsobu jejího 
zdolávání, jakož i místním podmínkám. 
 
 
              HLAVA III 
      ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ 
 
               Oddíl 1 
   Základní veterinární požadavky na živočišné produkty 
 
               § 18 
 
 (1) Živočišné produkty musí odpovídat požadavkům stanoveným 
tímto zákonem a zvláštními právními předpisy3) na jejich zdravotní 
nezávadnost, musí být stanoveným způsobem označeny a nesmí být 
zdrojem šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. 
 
 (2) Živočišné produkty, u nichž vznikly důvodné pochybnosti 
o dodržení požadavků nebo povinností k zajištění jejich zdravotní 
nezávadnosti, a potraviny živočišného původu,15) jež byly z tohoto 
důvodu vráceny z obchodní sítě, mohou být dále používány nebo 
zpracovávány jen se souhlasem krajské veterinární správy a za 
podmínek jí stanovených. 
 
 (3) Zdravotně nezávadné potraviny živočišného původu se posuzují 
jako poživatelné, popřípadě poživatelné po zvláštní úpravě nebo 
dalším  zpracování.  Potraviny  živočišného  původu,  které 
neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, se posuzují jako 
nepoživatelné. 
 
 (4) Živočišné produkty určené ke krmení zvířat lze prodávat 
v prodejnách potravin pouze v podobě trvanlivých, spotřebitelsky 
balených a odděleně uložených výrobků. 
 
 (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) které živočišné produkty jsou zdravotně nezávadné a které 
  potraviny  živočišného  původu  jsou  poživatelné  nebo 
  nepoživatelné, 
b) způsob úpravy, zpracovávání a používání potravin poživatelných 
  po zvláštní úpravě nebo po dalším zpracování, jakož i živočišné 
  produkty a konfiskáty  živočišného původu určené ke krmení 
  zvířat. 
------------------------------------------------------------------ 
 3) Zákon č. 110/1997 Sb. 
  Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
15) § 2 písm. a) a b) zákona č. 110/1997 Sb. 
 
               § 19 
 
 (1) Zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, lze 
podávat jen doplňkové látky a léčivé přípravky povolené zvláštními 
právními předpisy.4), 5) 
 
 (2) Zvířata, jimž byly podány doplňkové látky nebo léčivé 
přípravky  zanechávající  nežádoucí  rezidua  v  živočišných 
produktech, mohou být využívána k získávání nebo výrobě produktů 
určených k výživě lidí až po uplynutí ochranné lhůty. Nebyla-li 
tato lhůta výrobcem v označení doplňkové látky nebo léčivého 
přípravku  zanechávajícího  nežádoucí  rezidua  v živočišných 
produktech uvedena, mohou být zvířata takto využívána po uplynutí 
nejméně 
a) 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností 
  a tuků, 
b) 7 dnů, jde-li o mléko a vejce, 
c) 500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se 
  zjišťuje násobením průměrné denní teploty vody počtem dnů. 
 
 (3) Doplňkové látky a léčivé přípravky, které mají hormonální, 
thyreostatický nebo beta adrenergní účinek, nesmí být uváděny do 
oběhu a podávány zvířatům uvedeným v odstavci 1, s výjimkou 
případů stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
 (4) Léčiva mohou být podávána zvířatům též ve směsích s krmivy 
(medikovaná krmiva); pro výrobu takových směsí a jejich uvádění do 
oběhu platí zvláštní právní předpisy.5) 
 
 (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) případy, v nichž lze zvířatům podávat látky a přípravky uvedené 
  v odstavci 3, 
b) způsob  zacházení se  zvířaty, kterým  byly podány látky 
  a přípravky uvedené v odstavci 3, a s jejich produkty, 
c) způsob sledování přítomnosti nepovolených nebo zakázaných látek 
  a přípravků, jakož i reziduí látek s farmakologickým účinkem, 
  jejich metabolitů  a jiných látek, které  se dostaly do 
  živočišných produktů a které by mohly být škodlivé pro zdraví 
  lidí, u zvířat, v živočišných produktech a napájecí vodě, 
  součinnost k plnění tohoto úkolu poskytovanou chovateli zvířat 
  a osobami, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, 
  a opatření k zajištění  zdravotní nezávadnosti živočišných 
  produktů, přijímaná na základě výsledků sledování. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 91/1996 Sb. 
5) Zákon č. 79/1997 Sb. 
 
      Veterinární vyšetření živočišných produktů 
 
               § 20 
 
 (1) Každý, kdo uvádí do oběhu maso nebo orgány jatečných 
a jiných zvířat, jakož i výrobky z nich k výživě lidí nebo ke 
krmení zvířat, může tak  učinit až po vyšetření, posouzení 
a označení těchto produktů stanoveným způsobem, a to v souladu 
s výsledky provedeného vyšetření a posouzení. 
 
 (2) Zvěřina musí pocházet ze zvěře ulovené a usmrcené dovoleným 
způsobem.6),7) Musí být v souladu se zvláštními právními předpisy 
řádně  označena  způsobem  umožňujícím  její  identifikaci16) 
a provázena veterinárním osvědčením. 
 
 (3) Ryby, korýši, měkkýši, žáby a jiní živočichové vodního 
a suchozemského prostředí určení k výživě lidí musí být získáni 
dovoleným způsobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru.17) 
 
 (4) Není-li stanoveno jinak, lze uvádět do oběhu pouze 
a) mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž zdravotní stav, 
  způsob chovu a výživy neovlivňují nepříznivě jeho zdravotní 
  nezávadnost, a které bylo mlékárensky ošetřeno, jakož i výrobky 
  z tohoto mléka. Požadavek výroby mléčných výrobků z mlékárensky 
  ošetřeného mléka však neplatí, pokud schválený technologický 
  postup vyžaduje se zřetelem na vlastnosti výrobku, aby bylo při 
  jeho výrobě použito mlékárensky neošetřené mléko, 
b) vejce, která  byla prosvícena a  označena jako zdravotně 
  nezávadná, a výrobky z těchto vajec, 
c) med, který je zdravotně nezávadný a pochází od klinicky 
  zdravého včelstva. 
 
 (5) Živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu a med od 
vlastních včelstev může chovatel prodávat ve svém hospodářství 
přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti.". 
 
 (6) Syrové, mlékárensky neošetřené mléko, výrobky z tohoto mléka 
a čerstvá, neprosvícená a neoznačená vejce mohou být se souhlasem 
krajské veterinární  správy prodávány v  místě výroby přímo 
spotřebiteli, pokud mléko a vejce pocházejí od zdravých zvířat 
z chovu prostého nebezpečných nákaz, na něž jsou tato zvířata 
vnímavá. Nesmí však být dále uváděny do oběhu, zejména na trh nebo 
k poskytování stravovacích služeb. 
 
 (7) Kdo prodává mléko uvedené v odstavci 6 a výrobky z tohoto 
mléka, je povinen zajistit jejich laboratorní vyšetření při 
a) podávání žádosti o souhlas krajské veterinární správy k jejich 
  prodeji, 
b) každé změně v chovu zvířat, získávání nebo ošetřování mléka, 
  která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně 
  však jednou za 6 měsíců. 
 
 (8) Prováděcí právní předpis  upraví podrobněji veterinární 
požadavky na syrové, mlékárensky neošetřené mléko, na výrobky 
z tohoto mléka a na jejich přímý prodej spotřebiteli. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 19 odst. 1 zákona č. 23/1962. 
16) Například zákon č. 449/2001 Sb., vyhláška č. 244/2002 Sb., 
  kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., 
  o myslivosti. 
17) zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
 
               § 21 
 
 (1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata, jejichž 
maso  a orgány  jsou určeny  pro vnitřní  trh, poskytování 
stravovacích služeb a zahraniční obchod, poražena na jatkách. 
 
 (2) Jatečná zvířata s výjimkou skotu včetně telat, koní, oslů 
a jejich kříženců a jelenovitých z farmového chovu mohou být 
poražena v hospodářství chovatele, jsou-li jejich maso a orgány 
určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele (domácí porážka). 
 
 (3) Krajská veterinární správa může povolit poražení zvěře ve 
farmovém chovu na farmě, pokud zvěř nemůže být přepravena na jatky 
z důvodu nebezpečí pro osoby, které ji přepravují, anebo z důvodu 
ochrany zdraví a pohody zvěře, a pokud jsou na farmě vytvořeny 
podmínky pro veterinární vyšetření a porážení zvěře a pro ošetření 
jejího masa. Poražení zvířete zastřelením může krajská veterinární 
správa povolit jen ve zvlášť odůvodněném případě. 
 
 (4) Jatečná zvířata musí být dodávána na jatky v čistém stavu 
a vylačněná, a jde-li o dojnice, také vydojená; nesmí být krmena 
nejméně 12 hodin před poražením. Na jatky nesmí být dodávány 
zdravé březí plemenice, telata do stáří 8 dnů, jehňata a kůzlata 
do stáří 14 dnů a selata do 10 kg živé hmotnosti. 
 
 (5) Jatečná zvířata podléhají na jatkách povinnému veterinárnímu 
vyšetření před poražením, jejich maso, orgány a ostatní části po 
poražení (prohlídka jatečných zvířat a masa). 
 
 (6) Svalovina  zvířat vnímavých na  trichinelózu musí být 
vyšetřena na přítomnost svalovce (trichinell). 
 
 (7) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) způsob  provádění  prohlídky  jatečných  zvířat  a  masa, 
  veterinárního  vyšetření  ostatních  živočišných  produktů, 
  posuzování a  označování živočišných produktů  na základě 
  veterinárního vyšetření a jejich uvolňování do oběhu, 
b) veterinární požadavky na porážení zvěře ve farmovém chovu na 
  farmě, na ošetření a předběžnou prohlídku ulovené zvěře, kdo 
  připraví zvěřinu k veterinárnímu vyšetření a provede pomocné 
  úkony potřebné k tomuto vyšetření, 
c) kdy podléhají veterinárnímu vyšetření maso a orgány jatečných 
  zvířat z domácí porážky. 
 
 
               Oddíl 2 
        Povinnosti osob, které vyrábějí, 
    zpracovávají a uvádějí do oběhu živočišné produkty 
 
               § 22 
 
 (1) Kdo jako podnikatel získává, vyrábí, zpracovává, ošetřuje, 
balí, skladuje, přepravuje a uvádí do oběhu živočišné produkty 
(dále jen "zachází se živočišnými produkty") v podniku, závodě, 
popřípadě  jiném zařízení,  které jsou  podle tohoto zákona 
a zvláštních právních předpisů1) pod státním veterinárním dozorem, 
je povinen 
a) požádat krajskou veterinární správu o schválení a registraci 
  podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení, v němž se zachází 
  se živočišnými produkty, zahájit a provozovat podnikatelskou 
  činnost až po tomto schválení a oznámit krajské veterinární 
  správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatelské 
  činnosti. Krajská veterinární správa schválí a registruje 
  podnik, závod nebo jiné zařízení, v němž se zachází se 
  živočišnými produkty, pokud odpovídá stanoveným veterinárním 
  a hygienickým požadavkům a  technickým podmínkám. Jestliže 
  zjistí, že tyto požadavky nebo podmínky nejsou dodržovány, je 
  oprávněna schválení pozastavit anebo odejmout, 
b) se zřetelem na povahu činnosti a druh živočišných produktů 
 1. zpracovat a dodržovat hygienický režim a technologický postup 
   včetně systému preventivní kontroly zdravotní nezávadnosti 
   surovin, doplňků, přídatných látek a hotových výrobků, určit 
   kritické body pro každý technologický postup, provádět jejich 
   kontrolu, činit opatření k odstranění zjištěných závad a vést 
   o tom záznamy, 
 2. zpracovat a dodržovat zásady organizace provozu, soubor 
   opatření k zajištění výroby zdravotně nezávadných surovin 
   a potravin  živočišného původu,  systém vlastní kontroly 
   hygienických  podmínek  výroby,  jakož  i  technické, 
   technologické a personální  podmínky sanitace (dále jen 
   "provozní a sanitační řád") a v souladu s nimi provádět 
   pravidelný úklid, čištění, ochrannou dezinfekci, deratizaci 
   a dezinsekci provozních prostorů a zařízení, používat k tomu 
   přípravky schválené podle tohoto zákona nebo podle zvláštních 
   právních předpisů9a) a dodržovat návod k jejich použití, 
 
c) opatřovat potraviny živočišného původu označením zdravotní 
  nezávadnosti, 
d) zaměstnávat při zacházení se živočišnými produkty pouze osoby 
  způsobilé  k  takové  činnosti  podle zvláštních právních 
  předpisů,11) dbát o jejich kvalifikaci a odbornou výchovu 
  a vést je k dodržování zásad hygieny provozu a osobní hygieny, 
e) provádět soustavně vlastní  kontroly hygienických podmínek 
  výroby, včetně odběru vzorků a jejich laboratorního vyšetření, 
  vést záznamy o jejich výsledcích, uchovávat tyto záznamy po 
  dobu nejméně 2 let,  není-li zvláštním právním předpisem 
  stanoveno jinak, na požádání je spolu s laboratorními protokoly 
  poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, 
  jakož  i poskytovat  nezbytnou součinnost  orgánům, které 
  provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu 
  sledování některých látek a  jejich reziduí, a dodržovat 
  opatření  přijatá  na  základě  tohoto  šetření.  Jde-li 
  o laboratorní vyšetření k potvrzení zdravotní nezávadnosti 
  živočišných produktů, musí být provedeno v laboratoři, které 
  bylo  vydáno  pro  příslušný  okruh  vyšetření  osvědčení 
  o akreditaci,17a) 
f) vytvářet podmínky k provádění odborných veterinárních úkonů 
  potřebných ke kontrole  zdravotní nezávadnosti živočišných 
  produktů  a  dodržování  provozního  a  sanitačního  řádu 
  a poskytovat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor 
  údaje o původu surovin, z nichž byly vyrobeny potraviny. 
 
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti žádosti o schválení a registraci podle odstavce 1 
  písm. a), 
b) veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi, 
  jakož i na označování zdravotní nezávadnosti těchto živočišných 
  produktů, 
c) pravidla  osobní  hygieny  zaměstnanců  zacházejících  se 
  živočišnými produkty a náležitosti  provozního a sanačního 
  řádu, 
d) podrobnosti provádění kontroly hygienických podmínek osobami, 
  které zacházejí  se živočišnými produkty,  včetně způsobu 
  a rozsahu provádění kontroly zdravotní nezávadnosti živočišných 
  produktů a kontroly dodržování provozního a sanitačního řádu 
  orgány státního veterinárního dozoru. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č.  240/1991 Sb., o šlechtění 
  a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb., na 
  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 16/1997 Sb., 
  o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
  k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 
  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých  souvisejících zákonů,  zákon č.  110/1997 Sb., 
  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
  některých souvisejících zákonů. 
9a) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
   některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 
   přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
   pozdějších předpisů. 
11) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
   Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
   organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
   povinen zajistit při práci související s chovem zvířat. 
17a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
   a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 23 
 
         Povinnosti provozovatele jatek 
 
 (1) Provozovatel jatek je povinen dále 
a) organizovat a řídit jejich provoz v souladu se zásadami ochrany 
  zvířat před nebezpečnými nákazami, jinými škodlivými vlivy 
  a týráním a s veterinárními požadavky na zdravotní nezávadnost 
  živočišných produktů, 
b) přijímat na jatky pouze jatečná zvířata, 
  1. která jsou označena podle zvláštních právních předpisů8) 
    a provázena  správně  a  úplně  vyplněným  zdravotním 
    potvrzením, 
  2. jimž nebyly podávány nepovolené nebo zakázané látky anebo 
    přípravky, 
  3. jimž byly podány látky anebo přípravky, jejichž působením 
    by mohly být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, ale 
    u nichž prokazatelně uplynuly stanovené ochranné lhůty,". 
c) zabezpečit, aby kdykoli mohla být zjištěna totožnost přijatých 
  jatečných zvířat a příslušnost masa, orgánů a ostatních částí 
  k nim, a to až do rozhodnutí o jejich poživatelnosti, popřípadě 
  použitelnosti, 
d) v provoze, kde není  soustavný veterinární dozor, ohlásit 
  krajské veterinární správě každou dodávku jatečných zvířat 
  nejméně 24 hodin před jejím uskutečněním, nutnou porážku 
  neprodleně, 
e) ohlásit  úřednímu  veterinárnímu  lékaři  neprodleně každé 
  onemocnění nebo podezření z onemocnění, poranění nebo uhynutí 
  jatečného zvířete, 
f) vytvořit podmínky pro prohlídku  jatečných zvířat a masa 
  a poskytnout bezplatně osobám, které ji provádějí, nezbytnou 
  věcnou, osobní a jinou pomoc, zejména 
 1. poskytnout těmto osobám místnosti vhodně vybavené pro jejich 
   činnost s tekoucí pitnou, studenou a teplou vodou a pracovní 
   místa na výrobních linkách, 
 2. připravit  jatečná zvířata,  jejich těla,  maso, orgány 
   a ostatní části k veterinárnímu vyšetření, 
 3. provádět pomocné úkony potřebné k tomuto vyšetření, 
g) vypracovat a předložit krajské veterinární správě ke schválení 
  provozní a sanitační řád a pohotovostní plán opatření pro 
  případ výskytu některých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných 
  ze zvířat na člověka. 
 
 (2) Jatečná zvířata přijatá na jatky nesmí již prostory jatek 
opustit bez souhlasu úředního veterinárního lékaře. Nemocná nebo 
z nemoci podezřelá jatečná zvířata se porážejí na jatkách nebo 
v oddělení jatek určených pro tento účel. Se souhlasem krajské 
veterinární správy mohou být poražena i na jatkách v prostorech 
určených k porážení zdravých zvířat, avšak časově odděleně. 
 
 (3) Zakazuje se porážení jatečných zvířat pro účely výživy lidí, 
jestliže bylo prohlídkou před poražením zjištěno, že jatečná 
zvířata 
a) jsou nemocná nebezpečnou nákazou nebo některou nemocí přenosnou 
  ze zvířat na člověka, anebo jsou podezřelá z takové nákazy nebo 
  nemoci, 
b) vykazují příznaky onemocnění nebo poruchy celkového zdravotního 
  stavu, které by mohly způsobit nevhodnost jejich masa pro 
  výživu lidí, 
c) vykazují příznaky  svědčící o tom,  že jim byly  podány 
  farmakologicky aktivní nebo jiné látky, které by mohly způsobit 
  škodlivost jejich masa pro zdraví lidí, 
d) jsou unavená, rozrušená, poraněná nebo v agónii. 
 
 (4) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) podrobnosti o přípravě jatečných zvířat k dodávce na jatky, 
  zacházení s nimi na jatkách a organizaci provozu jatek, 
b) způsob porážení jatečných zvířat, přípravy jatečných zvířat, 
  jejich těl, masa, orgánů a ostatních částí k veterinárnímu 
  vyšetření,  konkrétní nákazy,  jiná onemocnění  nebo jiné 
  skutečnosti, které brání porážení jatečných zvířat, jakož 
  i technické podmínky pro výkon státního veterinárního dozoru na 
  jatkách, 
c) rozsah pomocných úkonů prováděných provozovatelem jatek. 
 
               § 24 
 
 (1) Prostory určené pro zacházení se živočišnými produkty musí 
být v  takovém stavu, aby  umožňovaly dodržování povinností 
a požadavků k zajištění zdravotní nezávadnosti těchto produktů, 
jakož i dodržování zásad správné hygienické praxe. Musí být 
a) dobře udržované, čisté a chráněné před původci nákaz zvířat 
  a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, členovci, hlodavci 
  a jinými škodlivými živočichy, 
b) uspořádány tak, aby jejich části, v nichž existuje nebezpečí 
  nákazy nebo znečištění živočišných produktů určených k výživě 
  lidí a zvířat, byly odděleny od částí, v nichž toto nebezpečí 
  není,  a  aby  byla  oddělena  pracoviště  s  rozdílnými 
  technologickými postupy a klimatickými podmínkami, 
c) vybaveny stroji, zařízeními a jinými předměty, které nepůsobí 
  nepříznivě na zdravotní nezávadnost živočišných produktů. 
 
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) veterinární a  hygienické požadavky a  technické podmínky 
  uspořádání a  vybavení provozů, v  nichž se zachází  se 
  živočišnými produkty, 
b) kritéria pro stanovování provozů s malou kapacitou, včetně 
  kritérií, podle nichž mohou orgány veterinární správy v souladu 
  s právem Evropských společenství povolit zmírnění požadavků na 
  jejich uspořádání a vybavení. 
 
               § 25 
 
       Prodej zvířat a živočišných produktů 
          v tržnicích a na tržištích 
 
 (1) V tržnicích a na tržištích lze prodávat jen zdravá zvířata 
a zdravotně nezávadné živočišné produkty, které byly veterinárně 
vyšetřeny, prováděcí právní předpis upraví podrobnosti tohoto 
prodeje. 
 
 (2) Osoba, která provozuje sezonní prodej živých ryb, musí 
dodržovat požadavky stanovené tímto zákonem a zvláštními právními 
předpisy;6) je-li součástí provozování sezonního prodeje živých 
ryb rovněž zabíjení, kuchání nebo jiná úprava těchto ryb, je 
povinna požádat krajskou veterinární správu o stanovení podrobných 
veterinárních podmínek pro výkon těchto činností. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               Oddíl 3 
      Vnitrostátní přeprava živočišných produktů 
 
               § 26 
 
 (1) Živočišné produkty se přepravují v dopravních prostředcích, 
které jsou konstruovány a vybaveny tak, aby byly dobře čistitelné 
a chránily přepravované produkty před znehodnocením, znečištěním 
a kontaminací, jakož i před členovci, hlodavci a jinými škodlivými 
živočichy, a je-li to třeba se zřetelem na druh přepravovaných 
produktů, aby udržovaly požadované mikroklimatické podmínky až do 
skončení přepravy. 
 
 (2) Dopravní prostředky určené pro přepravování živočišných 
produktů  musí  být  řádně  větrány,  pravidelně  čištěny 
a dezinfikovány. 
 
 (3) Dopravce, který jako podnikatel10) přepravuje živočišné 
produkty, je povinen 
a) požádat před zahájením činnosti krajskou veterinární správu 
  o registraci, 
b) vést evidenci o čištění a dezinfekci dopravních prostředků 
  používaných  k  přepravě  živočišných  produktů,  jakož 
  i o provedených přepravách, uchovávat ji po dobu nejméně 1 roku 
  a na požádání  ji předložit orgánům  vykonávajícím státní 
  veterinární dozor. 
 
 (4) V jednom přepravním prostoru lze přepravovat jen živočišné 
produkty, které byly shodně posouzeny z hlediska jejich zdravotní 
nezávadnosti a použitelnosti, popřípadě poživatelnosti a u kterých 
nedochází ke vzájemnému nepříznivému ovlivňování. 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
 
               § 27 
 
 (1) Veterinární osvědčení je třeba k přepravě 
a) zvěřiny z místa veterinárního vyšetření s výjimkou zvěřiny pro 
  osobní spotřebu lovce nebo zvěřiny dělené a stanoveným způsobem 
  balené a označené, 
b) živočišných  produktů  určených  k  dalšímu zpracování za 
  zvláštních podmínek nebo k jinému způsobu zužitkování, 
c) živočišných  produktů  určených  k  zmrazení a následnému 
  skladování, 
d) živočišných produktů přepravovaných ke skladování v rámci 
  státních hmotných rezerv a po jejich vyskladnění. 
 
 (2) Krajská  veterinární správa,  která vydala  veterinární 
osvědčení, je povinna uchovávat jeho opis po dobu 3 let. 
 
 (3) Živočišné  produkty,  k  jejichž  přepravě se vyžaduje 
veterinární osvědčení, podléhají veterinárnímu vyšetření v místě 
původu, a stanovila-li tak krajská veterinární správa, také 
v místě, do něhož jsou tyto produkty přepravovány. 
 
 (4) Prováděcí právní předpis 
a) upraví podrobněji veterinární požadavky na vybavení, čištění 
  a dezinfekci ramp, na nichž se nakládají a vykládají živočišné 
  produkty,  na  vybavení  dopravních  prostředků, jimiž se 
  přepravují živočišné produkty, jejich čištění a dezinfekci a na 
  způsob ukládání živočišných produktů v jejich přepravních 
  prostorech, 
b) stanoví lhůtu, v níž lze požádat o vydání veterinárního 
  osvědčení k přepravě živočišných produktů, náležitosti a dobu 
  platnosti tohoto veterinárního osvědčení, jak a na základě čeho 
  se toto veterinární osvědčení vydává. 
 
 
              HLAVA IV 
        VETERINÁRNÍ PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ 
        SE ZVÍŘATY A ŽIVOČIŠNÝMI PRODUKTY 
        S ČLENSKÝMI STÁTY, JEJICH DOVOZU 
        A TRANZITU Z TŘETÍCH ZEMÍ A JEJICH 
           VÝVOZU DO TĚCHTO ZEMÍ 
 
               Oddíl 1 
     Obchodování se zvířaty a živočišnými produkty 
            s členskými státy 
 
               § 28 
 
   (1) Z České republiky lze odesílat do členských států pouze 
a) zvířata, která 
  1. pocházejí  z  hospodářství,  popřípadě  jiného zařízení 
   registrovaného podle zvláštních právních předpisů,8) jež 
   nepodléhá omezujícím či zakazujícím veterinárním opatřením 
   vztahujícím se na zvířata daného druhu a jež je pod státním 
   veterinárním dozorem, 
  2. jsou zdravá a  splňují stanovené veterinární podmínky, 
   popřípadě i zvláštní veterinární záruky, 
  3. jsou označena stanoveným způsobem a provázena veterinárním 
   osvědčením, a  nevyžaduje-li se toto  osvědčení, jiným 
   průvodním dokladem, 
b) živočišné produkty, které 
  1. byly získány, kontrolovány, označeny a etiketovány v souladu 
   s požadavky stanovenými na výrobu těchto produktů a na 
   jejich uvádění do oběhu, 
  2. jsou zdravotně nezávadné, provázené veterinárním osvědčením, 
   jsou označeny stanoveným způsobem a provázeny veterinárním 
   osvědčením, a  nevyžaduje-li se toto  osvědčení, jiným 
   průvodním dokladem. 
 
   (2) Nemohou být takto odesílána zvířata a živočišné produkty, 
které z veterinárních nebo  hygienických důvodů nemohou být 
obchodně využity v České republice, ani zvířata, která byla určena 
k poražení nebo  utracení v souvislosti  s plněním programu 
ozdravování zvířat nebo v rámci ochranných a zdolávacích opatření. 
 
   (3) Zvířata a živočišné produkty uvedené v odstavci 1 
podléhají veterinární kontrole v místě původu a veterinární 
kontrole při  příchodu na místo,  do něhož jsou  provázena 
veterinárním osvědčením, popřípadě  jiným průvodním dokladem, 
a v němž  jsou přijata (dále  jen "místo určení").  Jejich 
veterinární  kontrola  v  místě  původu  musí být prováděna 
přinejmenším s takovou pečlivostí a odpovědností, jako kdyby byly 
určeny pro tuzemský trh. 
 
   (4) Osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty 
a živočišnými produkty s členskými státy (dále jen "obchodování"), 
jsou  povinny  předem  požádat  krajskou  veterinární správu 
o registraci. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví lhůtu, v níž lze požádat 
o vydání veterinárního osvědčení, jež provází zvířata a živočišné 
produkty uvedené v odstavci 1, náležitosti a dobu platnosti tohoto 
osvědčení a jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává. 
------------------------------------------------------------------ 
8) Zákon č. 240/1991 Sb. 
 
               § 29 
 
  
        Veterinární kontrola v místě původu 
 
   (1) Veterinární kontrola v místě původu zjišťuje, zda 
a) odesílaná zvířata a  odesílané živočišné produkty splňují 
  stanovené podmínky pro obchodování, a nebyly-li tyto podmínky 
  stanoveny, podmínky požadované státem určení a zda odesílaná 
  zvířata jsou přepravována ve vhodných dopravních prostředcích, 
  odpovídajících požadavkům na hygienu jejich přepravy a na 
  jejich pohodu, 
b) chovatelé těchto zvířat dodržují stanovené požadavky na jejich 
  chov a zda osoby zacházející s těmito živočišnými produkty 
  dodržují stanovené požadavky na jejich výrobu, včetně soustavné 
  vlastní kontroly hygienických  podmínek výroby, skladování 
  a přepravu. 
 
   (2) Chovatelé a osoby,  které zacházejí se živočišnými 
produkty, jsou povinni poskytovat orgánům provádějícím veterinární 
kontrolu v místě původu nezbytnou součinnost a pomoc, zejména při 
provádění zdravotních  zkoušek, odběru vzorků  a prověřování 
dokladů. 
 
               § 30 
 
  
    Veterinární kontrola při příchodu na místo určení 
 
   (1) Veterinární kontrola při příchodu na místo určení zejména 
ověřuje 
a) namátkovou kontrolou, zda přicházející zvířata a přicházející 
  živočišné produkty splňují stanovené podmínky pro obchodování, 
  a nebyly-li tyto podmínky stanoveny, podmínky požadované Českou 
  republikou, 
b) kontrolou veterinárního osvědčení, popřípadě jiného průvodního 
  dokladu, zda jsou ve shromažďovacích střediscích a na trzích 
  přijímána a na jatkách porážena pouze zvířata, jež splňují 
  podmínky uvedené pod písmenem a), 
c) zda jsou přijímány do podniků, závodů nebo jiných zařízení pod 
  státním veterinárním dozorem pouze živočišné produkty, jejichž 
  označení a požadované průvodní doklady odpovídají požadavkům 
  uvedeným pod písmenem a), 
d) pokud se tak mělo stát, zda byla zvířata po příchodu na místo 
  určení z nákazových důvodů umístěna a držena v karanténě. 
 
   (2) Zjistí-li orgány provádějící veterinární kontrolu při 
příchodu na místo určení 
a) přítomnost původců nákazy uvedené v příloze č. 1 k tomuto 
  zákonu, nemoci přenosné ze zvířat na člověka nebo jiného 
  onemocnění anebo jinou možnou  příčinu závažného ohrožení 
  zdraví zvířat nebo lidí, popřípadě, že živočišné produkty 
  pocházejí z  oblasti zamořené rychle  se šířící nákazou, 
  rozhodnou o umístění zvířat v karanténě nebo o jejich poražení 
  či utracení, anebo o neškodném odstranění živočišných produktů, 
b) nesplnění podmínek stanovených pro obchodování, mohou ponechat, 
  pokud to dovolují veterinární a hygienické okolnosti, na 
  odesilateli, aby zvolil některé z následujících opatření: 
  umístění zvířat a živočišných produktů pod státním veterinárním 
  dozorem  do  odstranění  jejich  nesouladu se stanovenými 
  podmínkami, poražení  nebo utracení zvířat  nebo neškodné 
  odstranění  živočišných  produktů,  vrácení  zvířat  nebo 
  živočišných produktů se souhlasem příslušného orgánu státu 
  původu, popřípadě i předběžného souhlasu tranzitního státu, 
  anebo  použití  živočišných  produktů  k  jiným  účelům. 
  Nevyužije-li odesilatel možnosti volby některého z těchto 
  opatření ve lhůtě určené orgány provádějícími veterinární 
  kontrolu při příchodu na místo určení, rozhodnou o vhodném 
  opatření tyto orgány. Jsou-li však důvodem tohoto postupu 
  pochybení  nebo nesrovnalosti  ve veterinárním  osvědčení, 
  popřípadě v jiném průvodním dokladu, musí být odesilateli 
  nejprve poskytnuta lhůta k odstranění těchto nedostatků. 
 
   (3) Příjemci zvířat a živočišných produktů v místě určení 
jsou povinni 
a) hlásit krajské veterinární správě předpokládaný příchod zvířat 
  nejméně 24 hodin předem, příchod živočišných produktů způsobem 
  a v rozsahu odpovídajícím potřebám jejich veterinární kontroly 
  při příchodu na místo určení, 
b) kontrolovat před rozdělením nebo obchodním využitím zásilky, 
  zda jsou zvířata nebo živočišné produkty stanoveným způsobem 
  označeny  a  provázeny  požadovanými  průvodními  doklady, 
  a případná pochybení nebo nesrovnalosti oznámit bez odkladu 
  krajské veterinární správě, 
c) vést záznamy o uskutečněných obchodech, uchovávat tyto záznamy, 
  veterinární osvědčení a jiné průvodní doklady po dobu nejméně 
  1 roku a na požádání je předložit orgánům vykonávajícím státní 
  veterinární dozor, 
d) poskytovat  orgánům provádějícím  veterinární kontrolu při 
  příchodu na místo určení nezbytnou součinnost a pomoc, zejména 
  při prověřování dokladů. 
 
               § 31 
 
   (1) Dojde-li na území České republiky k výskytu nákazy 
uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, nemoci přenosné ze zvířat 
na člověka nebo jiného onemocnění, anebo k jiné možné příčině 
závažného ohrožení zdraví zvířat nebo lidí, uvědomí o tom Státní 
veterinární správa Komisi i členské státy. 
 
   (2) Náklady spojené s opatřeními podle § 30 odst. 2 nese bez 
nároku na náhradu od státu odesilatel nebo jeho zástupce. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) konkrétní veterinární požadavky na obchodování se zvířaty 
  jednotlivých druhů a s různými živočišnými produkty, 
b) způsob  provádění  veterinární  kontroly  v  místě původu 
  a veterinární kontroly při příchodu na místo určení, součinnost 
  a pomoc, kterou jsou povinni chovatelé a osoby zacházející se 
  živočišnými produkty poskytovat  orgánům provádějícím tyto 
  kontroly, 
c) podrobnosti o  opatřeních, která činí  orgány provádějící 
  veterinární kontrolu na základě zjištění, že nejsou splněny 
  podmínky stanovené pro obchodování, jakož i postup v případě, 
  že dojde v souvislosti s těmito opatřeními ke sporu mezi 
  odesilatelem a orgány provádějícími veterinární kontrolu při 
  příchodu na místo určení, 
d) rozsah a další náležitosti sdělovaných údajů, které orgány 
  provádějící  veterinární  kontrolu  bezodkladně  sdělují 
  prostřednictvím dálkového přenosu dat. 
 
  
               Oddíl 2 
     Dovoz a tranzit zvířat, živočišných produktů 
     a ostatního veterinárního zboží z třetích zemí 
         a jejich vývoz do těchto zemí 
 
  
           Dovoz z třetích zemí 
 
               § 32 
 
   (1) Zvířata, živočišné produkty a ostatní veterinární zboží 
dovážené z třetích zemí (dále jen "kontrolované zboží") mohou 
vstoupit na území České republiky jen přes stanoviště veterinární 
hraniční  kontroly  České  republiky  (dále  jen "pohraniční 
veterinární stanice") nebo jiného členského státu. Zvířata musí 
být přepravována přímo na toto stanoviště anebo do karanténního 
střediska, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav. 
 
   (2) Pohraniční veterinární stanice, která je buď přímo na 
místě vstupu na území České republiky anebo v jeho blízkosti, je 
součástí krajské veterinární správy, k níž je místně příslušná. 
Její provoz se řídí provozním řádem vydaným v dohodě s celními 
orgány a orgány Policie České republiky. Ministerstvo zemědělství 
(dále jen "ministerstvo")  zveřejní ve Věstníku Ministerstva 
zemědělství, ve kterých  místech jsou pohraniční veterinární 
stanice a které krajské veterinární správy jsou součástí. 
 
   (3) Kontrolované zboží, s výjimkou krmiv rostlinného původu, 
doplňkových látek a premixů, musí být provázeno prvopisy platných 
veterinárních osvědčení vystavených úředním veterinárním lékařem 
třetí země, popřípadě jiných požadovaných průvodních dokladů, 
které zůstávají na pohraniční veterinární stanici. Na této stanici 
je podrobeno pohraniční veterinární kontrole, která zjišťuje, zda 
jsou  splněny  stanovené  veterinární  požadavky na dovážené 
kontrolované zboží (dále jen "dovozní podmínky"). Provádějí ji 
úřední veterinární lékaři  krajské veterinární správy, jejíž 
součástí je pohraniční veterinární stanice (dále jen "orgány 
provádějící pohraniční veterinární kontrolu"). 
 
   (4) Orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu vydají 
po provedení této kontroly osobě, která předkládá kontrolované 
zboží, s výjimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek 
a premixů,  ke  kontrole  osvědčení  o  provedení pohraniční 
veterinární kontroly a jejím výsledku. V případě dovozu krmiv 
rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, provázených 
stanovenými  průvodními doklady,  provedou orgány provádějící 
pohraniční  veterinární kontrolu  kontrolu průvodních dokladů 
a totožnosti kontrolovaného zboží a namátkový odběr vzorků, které 
následně předají určenému orgánu odborného dozoru podle zvláštních 
právních předpisů.4) 
 
   (5) Celní orgány, k nimž je pohraniční veterinární stanice 
místně příslušná, nesmí propustit kontrolované zboží do volného 
oběhu,18) pokud jim nebyl předložen doklad o tom, že byla 
provedena pohraniční veterinární kontrola s příznivým výsledkem 
a že byly zaplaceny poplatky za její provedení, popřípadě i záloha 
na úhradu výdajů spojených s opatřeními podle § 34 odst. 2 a § 35 
odst. 1. 
 
   (6) Dovozce nebo jeho zástupce je povinen 
a) uvědomit pohraniční veterinární stanici 
  1. s předstihem 1 pracovního dne o příchodu dovážených zvířat 
   na tuto stanici, a to s uvedením jejich počtu a druhu 
   a předpokládané doby jejich příjezdu, 
  2. předem  o  příchodu  dovážených  živočišných  produktů 
   a ostatního veterinárního zboží na tuto stanici, a to 
   prostřednictvím  řádně vyplněné  první části (informace 
   o zásilce) osvědčení o provedení pohraniční veterinární 
   kontroly a jejím výsledku, anebo podrobného popisu zásilky 
   tohoto zboží v písemné nebo počítačové formě, 
b) předložit kontrolované zboží s potřebnými průvodními doklady 
  a informacemi k provedení pohraniční veterinární kontroly na 
  místě, na němž má být tato kontrola provedena, a poskytnout 
  orgánům provádějícím tuto kontrolu na jejich žádost potřebnou 
  součinnost a pomoc. 
 
   (7)  Orgány provádějící  pohraniční veterinární kontrolu 
neodpovídají  za škodu,  ke které  došlo nezbytným zdržením 
dopravního prostředku v důsledku provádění této kontroly. Při 
jejím provádění však postupují tak, aby nebyl provoz dopravce nebo 
provozovatele poštovních služeb rušen větší měrou, než je nezbytně 
nutné. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
               § 33 
 
   (1) Pohraniční veterinární kontrola zahrnuje kontrolu dokladů 
a totožnosti kontrolovaného zboží a fyzickou kontrolu. 
 
   (2) Kontrolou dokladů a totožnosti kontrolovaného zboží se 
ověřuje 
a) původ a následné určení dovážených zvířat a dále, zda údaje 
  uvedené ve veterinárním  osvědčení a ostatních průvodních 
  dokladech potvrzují splnění dovozních podmínek a zda zásilka 
  nebyla odmítnuta, 
b) zda dovážené živočišné produkty, ostatní veterinární zboží 
  a krmiva  rostlinného původu,  doplňkové látky  a premixy 
  odpovídají  údajům  uvedeným  ve  veterinárním  osvědčení 
  a ostatních průvodních dokladech. 
 
   (3) Fyzická kontrola dovážených 
a) zvířat  zahrnuje jejich  klinické a  nezbytné laboratorní 
  vyšetření, jakož i ověření, zda jsou splněny veterinární 
  požadavky na jejich ochranu během přepravy. V případě potřeby 
  se v jejím rámci provádí  též odběr vzorků, které mají být 
  vyšetřeny, a to zejména na přítomnost reziduí, 
b) živočišných  produktů  a  ostatního  veterinárního  zboží, 
  s výjimkou  krmiv  rostlinného  původu,  doplňkových látek 
  a premixů, zahrnuje jejich smyslové vyšetření, odběr vzorků 
  a laboratorní zkoušky, jimiž se zjišťuje, zda tyto produkty 
  a ostatní zboží odpovídají dovozním podmínkám a zda jsou 
  v takovém stavu, aby mohly být použity k účelu uvedenému ve 
  veterinárním  osvědčení, popřípadě  v ostatních průvodních 
  dokladech, 
c) rostlinných krmiv, doplňkových látek a premixů zahrnuje jejich 
  smyslové posouzení a laboratorní zkoušky podle zvláštních 
  právních předpisů.4) 
 
   (4)  Vznikne-li podezření,  že dovozní  podmínky nejsou 
dodrženy, anebo vzniknou-li pochybnosti o totožnosti nebo stavu 
kontrolovaného zboží, provedou  orgány provádějící pohraniční 
veterinární kontrolu jakákoli další šetření, jež považují za 
nezbytná v zájmu odpovědného splnění účelu této kontroly. 
 
   (5) Zjistí-li orgány  provádějící pohraniční veterinární 
kontrolu, že 
a) kontrolované zboží je nebezpečné pro zdraví zvířat nebo lidí, 
  1. stanoví odpovídající vhodné opatření k zabránění dalšího 
   působení a šíření nebezpečí pro zdraví zvířat nebo lidí, 
  2. uvědomí o zjištěných skutečnostech a přijatých opatřeních 
   a o původu zboží ostatní pohraniční veterinární stanice 
   a Komisi, 
b) v činnosti některého stanoviště veterinární pohraniční kontroly 
  jiného členského státu se projevují závažné nebo opakované 
  nedostatky, učiní příslušná opatření s cílem uvědomit Komisi 
  a členské státy o těchto nedostatcích. 
 
   (6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) umístění  pohraničních veterinárních  stanic a podrobnosti 
  týkající se jejich základního materiálního a personálního 
  zabezpečení, 
b) místo a způsob výkonu pohraniční veterinární kontroly, včetně 
  stanovení postupu v  případě kontroly veterinárního zboží 
  určeného k dovozu přes jinou pohraniční veterinární stanici, 
  nebo určeného pro jiný členský stát, a opatření, která činí 
  orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu na základě 
  zjištění, že nejsou splněny dovozní podmínky,  jakož i postup 
  při kontrole krmiv  rostlinného původu, doplňkových látek 
  a premixů s uvedením dokladů, které musí tato krmiva, doplňkové 
  látky a premixy provázet, 
c) rozsah a další náležitosti sdělovaných údajů, které orgány 
  provádějící  veterinární  kontrolu  bezodkladně  sdělují 
  prostřednictvím dálkového přenosu dat, 
d) rozsah součinnosti, kterou poskytuje dovozce nebo jeho zástupce 
  orgánům provádějícím pohraniční veterinární kontrolu. 
------------------------------------------------------------------ 
4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
  
             Dovoz zvířat 
 
               § 34 
 
   (1) Vstup zvířat dovážených z třetích zemí na území České 
republiky nelze povolit, jestliže 
a) zvířata pocházejí z třetí země nebo její části, která není 
  uvedena na seznamu třetích zemí a jejich částí, z nichž je 
  možno zvířata toho druhu dovážet, anebo z třetí země nebo její 
  části, z nichž je dovoz zvířat toho druhu zakázán, 
b) zvířata nesplňují dovozní podmínky nebo představují nebezpečí 
  pro zdraví zvířat nebo lidí, 
c) veterinární osvědčení nebo jiný průvodní doklad neodpovídá 
  požadavkům stanoveným pro doklady, které provázejí zvířata 
  dovážená z třetích zemí. 
 
   (2) Mají-li být tato zvířata umístěna v karanténě nebo 
izolaci, může tato karanténa nebo izolace probíhat buď na samotné 
pohraniční  veterinární stanici  anebo v  její bezprostřední 
blízkosti, v karanténním středisku nebo v hospodářství v místě 
určení. 
 
   (3) Náklady na umístění a držení zvířat v karanténě nebo 
izolaci, které probíhají v samotné pohraniční veterinární stanici, 
nese bez nároku na náhradu od státu dopravce nebo jeho zástupce, 
náklady na umístění a držení zvířat v karanténě nebo izolaci 
v ostatních případech nese bez  nároku na náhradu od státu 
příjemce. 
 
   (4) Obchodování se zvířaty, která byla dovezena z třetí země, 
prošla pohraniční veterinární stanicí a byla propuštěna do volného 
oběhu, se  řídí pravidly uvedenými  v hlavě IV  oddílu 1; 
vyžadují-li to okolnosti, provádí se veterinární kontrola těchto 
zvířat při příchodu na místo určení. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) podrobnosti o důvodech, které brání vstupu jednotlivých druhů 
  zvířat dovážených z třetích zemí na území České republiky, 
b) umísťování zvířat dovážených z třetích zemí v karanténě nebo 
  izolaci a  technické podmínky pro  schválení karanténního 
  střediska. 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
               § 35 
 
   (1) Jestliže pohraniční veterinární kontrola prokáže, že 
zvířata dovážená  z třetí země  nesplňují dovozní podmínky, 
popřípadě že došlo k jinému pochybení nebo nesrovnalosti, orgány 
provádějící  pohraniční  veterinární  kontrolu  po projednání 
s dovozcem nebo jeho zástupcem 
a) určí, že zvířata budou 
  1. dočasně ustájena,  napojena a nakrmena,  podle potřeby 
   i ošetřena, nebo 
  2. umístěna v karanténě nebo izolaci, anebo 
b) rozhodnou, že zvířata budou 
  1. odeslána ve stanovené lhůtě zpět, pokud tomu nebrání jejich 
   zdravotní stav nebo požadavky na jejich pohodu, přičemž 
   současně zruší platnost veterinárního osvědčení, popřípadě 
   jiného průvodního dokladu, které provází odmítnutou zásilku, 
   anebo 
  2. veterinárně vyšetřena a v souladu s výsledky veterinárního 
   vyšetření poražena pro  potřeby výživy lidí, popřípadě 
   utracena. 
 
   (2) Dovozce nebo jeho zástupce nese bez nároku na náhradu od 
státu náklady spojené s opatřeními  podle odstavce 1, a to po 
odečtení případného výnosu z prodeje poražením zvířete získaných 
živočišných produktů. 
 
  
          Dovoz živočišných produktů 
 
               § 36 
 
   (1) Živočišné produkty dovezené  z třetích zemí, které 
vstoupily  na území  České republiky,  aniž byly předloženy 
k pohraniční veterinární kontrole, musí  být zabaveny a buď 
neškodně odstraněny, anebo vráceny. 
 
   (2) Jestliže pohraniční veterinární kontrola prokáže, že 
živočišné produkty dovážené z  třetí země nesplňují dovozní 
podmínky,  popřípadě  že  došlo  k  jinému  pochybení  nebo 
nesrovnalosti, orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu 
po projednání s dovozcem nebo jeho zástupcem rozhodnou, že tyto 
produkty budou 
a) odeslány nejdéle do 60 dnů zpět, pokud tomu nebrání výsledek 
  pohraniční veterinární kontroly nebo veterinární a hygienické 
  požadavky, a to přes tutéž pohraniční veterinární stanici, 
  a pokud možno za použití téhož dopravního prostředku. V tomto 
  případě orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu také 
  zruší  platnost veterinárního  osvědčení, popřípadě jiného 
  průvodního dokladu, který provází odmítnutou zásilku, anebo 
  nelze-li živočišné produkty odeslat zpět, uplynula-li lhůta 60 
  dnů nebo dal-li k tomu dovozce nebo jeho zástupce okamžitý 
  souhlas, 
b) neškodně odstraněny. 
 
   (3) Do doby zpětného odeslání nebo neškodného odstranění musí 
být živočišné produkty pod státním veterinárním dozorem. 
 
   (4) Podle odstavce 2 se nepostupuje, jestliže bylo povoleno 
použití živočišných produktů k jinému účelu, pokud tím není 
ohroženo zdraví lidí nebo zvířat. 
 
   (5) Dovozce nebo jeho zástupce nese bez nároku na náhradu od 
státu náklady spojené s opatřeními podle odstavců 1 až 3. 
 
               § 37 
 
  
             nadpis vypuštěn 
 
   (1) Živočišné produkty dovážené z třetí země a určené pro 
svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad19) nebo celní sklad20) 
se z hlediska pohraniční veterinární kontroly považují za zboží 
určené k propuštění do volného oběhu na území České republiky nebo 
jiného členského státu, pokud nejsou jednoznačně určeny k jinému 
konečnému použití. Proto podléhají na pohraniční veterinární 
stanici pohraniční veterinární kontrole za účelem ověření, zda 
splňují dovozní podmínky. 
 
   (2) Zpětný dovoz živočišných produktů, které byly odmítnuty 
třetí zemí, lze povolit, jestliže tyto produkty 
a) jsou provázeny prvopisem veterinárního osvědčení, popřípadě 
  jeho opisem ověřeným orgánem, který toto osvědčení vydal, spolu 
  s uvedením důvodu odmítnutí zásilky a záruky, že s těmito 
  produkty nebylo nijak zacházeno a že byly dodrženy veterinární 
  podmínky  stanovené  pro  jejich  skladování  a přepravu, 
  a v případě zaplombovaných kontejnerů prohlášením dopravce, že 
  s těmito produkty nebylo nijak zacházeno a že obsah kontejnerů 
  nebyl vyložen, 
b) jsou podrobeny kontrole dokladů a totožnosti, a pokud vzniknou 
  pochybnosti  o  jejich  souladu  se stanovenými dovozními 
  podmínkami, též fyzické kontrole, 
c) byly vráceny přímo podniku, závodu, popřípadě jinému zařízení, 
  původu, a jde-li o tranzit územím jiného členského státu, který 
  byl povolen úředním veterinárním lékařem stanoviště veterinární 
  hraniční kontroly, v němž poprvé vstoupily na území členských 
  států. 
 
   (3) Osoby, které dodávají živočišné produkty, určené ke 
spotřebě posádkou a cestujícími, přímo na plavidla v mezinárodní 
námořní dopravě, musí 
a) být pro tento účel schváleny krajskou veterinární správou 
  a registrovány, 
b) mít k dispozici prostory pro ukládání živočišných produktů 
  s kontrolovanými vchody a východy, 
c) zaručit, že neuvolní  živočišné produkty, které nesplňují 
  stanovené podmínky, ke spotřebě na území České republiky nebo 
  jiného členského státu. 
 
   (4) Obchodování se živočišnými produkty, které byly dovezeny 
z třetí země, prošly pohraniční  veterinární stanicí a byly 
propuštěny do volného oběhu, se řídí pravidly uvedenými v hlavě IV 
oddílu 1; vyžadují-li to  okolnosti, provádí se veterinární 
kontrola těchto produktů při příchodu na místo určení. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) konkrétní požadavky na dovoz různých živočišných produktů 
  z třetích zemí, včetně požadavků na dovoz produktů určených pro 
  svobodné celní pásmo, svobodný celní sklad nebo celní sklad, 
  a na jejich pohraniční veterinární kontrolu, 
b) podrobnosti zpětného dovozu živočišných produktů, které byly 
  odmítnuty třetí zemí, a přímých dodávek živočišných produktů 
  určených ke spotřebě posádkou  a cestujícími na plavidle 
  v mezinárodní námořní dopravě. 
------------------------------------------------------------------ 
19) § 217 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
20) § 145 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 38 
 
  
   Tranzit zvířat a živočišných produktů z třetích zemí 
 
   (1) Pro tranzit kontrolovaného zboží z jedné třetí země do 
jiné třetí země (dále jen "tranzit") územím České republiky platí 
ustanovení 32, 33, 35 a 36 přiměřeně. 
 
   (2) Tranzit zvířat lze povolit za předpokladu, že 
a) tato zvířata pocházejí ze země, jejímž zvířatům nebyl zakázán 
  vstup na území České republiky, a že splňují podle výsledků 
  pohraniční veterinární kontroly dovozní podmínky, popřípadě 
  podmínky přinejmenším rovnocenné, anebo že tranzit těchto 
  zvířat byl již povolen úředním veterinárním lékařem stanoviště 
  veterinární hraniční kontroly jiného členského státu, na jehož 
  území byla zvířata předložena k pohraniční veterinární kontrole 
  dříve, 
b) je v souladu s tamními právními předpisy předložen doklad 
  o závazku první z třetích zemí, kam jsou zvířata zasílána po 
  tranzitu územím České republiky, že tato zvířata za žádných 
  okolností neodmítne a neodešle zpět, jakož i že budou dodrženy 
  požadavky na jejich ochranu během přepravy, 
c) zvířata  jsou přepravována  způsobem a  za podmínek, jež 
  odpovídají veterinárním požadavkům na jejich přepravu, a že 
  v průběhu přepravy jsou prováděny, pokud jde o zacházení 
  s těmito zvířaty, pouze činnosti, které se provádějí v místě 
  vstupu nebo opuštění území České republiky, a činnosti nutné 
  k zajištění pohody zvířat, 
d) informace o tom, že tato zvířata prošla pohraniční veterinární 
  stanicí, je prostřednictvím dálkového přenosu dat předána 
  příslušným orgánům tranzitem dotčených států a stanovišti 
  veterinární hraniční kontroly, jímž tato zvířata opouštějí 
  území členských států. 
 
   (3) Tranzit živočišných produktů lze povolit za předpokladu, 
že 
a) tyto produkty pocházejí z třetí země, jejímž produktům nebyl 
  zakázán vstup na území České republiky, a že splňují podle 
  výsledků pohraniční veterinární kontroly dovozní podmínky, 
  anebo že tranzit těchto produktů byl již povolen úředním 
  veterinárním lékařem stanoviště veterinární hraniční kontroly 
  jiného členského státu, na jehož území byly tyto produkty 
  předloženy k pohraniční veterinární kontrole dříve, 
b) osoba odpovědná za zásilku těchto produktů se zaváže, že ji 
  znovu převezme, pokud bude odmítnuta, a že s těmito produkty 
  naloží v souladu s § 36 a uhradí poplatky za provedení 
  pohraniční veterinární kontroly. 
 
   (4) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti povolování 
tranzitu různých druhů kontrolovaného zboží. 
 
               § 38a 
 
   (1) Ustanovení § 32 až 38 se nevztahují na dovoz nebo tranzit 
zvířat a živočišných produktů, pokud 
a) tato zvířata a produkty jsou považovány za zboží, jež nemá 
  obchodní  charakter,21)  a  jsou  dováženy nebo prováženy 
  v cestovním styku jako cestovní zavazadlo, spěšnina, na letecký 
  nákladní  list nebo  dopravovány provozovatelem poštovních 
  služeb, 
b) s jejich  dovozem nebo  tranzitem není  spojeno nebezpečí 
  zavlečení nákaz zvířat nebo nemocí přenosných ze zvířat na 
  člověka, anebo  ohrožení zdraví lidí  zdravotně závadnými 
  živočišnými produkty, 
c) živočišné produkty nebudou použity k jinému účelu, než pro 
  který jsou dováženy. 
 
   (2) Psi, kočky a fretky mohou být dováženi, popřípadě 
opětovně dováženi, z třetích zemí, jestliže splňují veterinární 
podmínky stanovené pro jejich dovoz do členských států příslušnými 
orgány Evropské unie.21a) 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví, ve kterých případech se 
na dovážená, popřípadě provážená zvířata nebo živočišné produkty 
nevztahují ustanovení uvedená v odstavci 1. 
------------------------------------------------------------------ 
21) § 2 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., ve znění zákona č. 1/2002 
  Sb. 
21a) Čl. 8 a následující nařízení Evropského parlamentu a Rady 
   998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách 
   pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně 
   směrnice Rady 92/65/EHS. 
 
               § 38b 
  
    Vývoz zvířat a živočišných produktů do třetích zemí 
 
   (1) K vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí se vyžaduje 
veterinární osvědčení. K žádosti vývozce o jeho vydání musí být 
předložen doklad o veterinárních podmínkách, jejichž splnění 
požaduje dovážející, popřípadě tranzitní stát, a to v ověřeném 
překladu. 
 
   (2) Prováděcí právní předpis stanoví lhůtu, v níž lze požádat 
o vydání veterinárního osvědčení k vývozu, náležitosti a dobu 
platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto 
osvědčení vydává. 
 
               § 38c 
 
   (1) K přepravě kontrolovaného zboží při dovozu, vývozu 
a tranzitu mohou být použity jen takové dopravní prostředky, 
zařízení a  obaly, které odpovídají  veterinárním požadavkům 
stanoveným pro vnitrostátní přepravu zboží téhož druhu. 
 
   (2) Napájení a krmení  zvířat v pohraniční veterinární 
stanici, popřípadě na jiných místech v průběhu přepravy musí být 
provedeno tak, aby přepravovaná zvířata nebyla v přímém ani 
nepřímém styku s tuzemskými zvířaty. 
 
   (3) Přepravu kontrolovaného zboží v tuzemsku provede dopravce 
co nejrychleji, a pokud možno bez překládky. Dovezená jatečná 
zvířata musí být přepravena přímo na jatky a bez prodlení 
poražena. 
 
   (4) Má-li doba přepravy vyvážených zvířat přesáhnout 8 hodin, 
vypracuje dopravce v dohodě s odesilatelem plán cesty. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví, do jaké doby po 
příchodu na jatky musí být poražena dovezená jatečná zvířata 
jednotlivých druhů. 
 
               § 38d 
 
   (1) Zvláštní právní předpisy o dovozu a vývozu zvířat22) 
zůstávají nedotčeny. 
 
   (2) Pohraniční veterinární kontrole nepodléhá zboží, které je 
podle celních předpisů23) osvobozeno od celní kontroly. 
------------------------------------------------------------------ 
22) Zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
23) § 49 zákona č. 13/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               HLAVA V 
            VETERINÁRNÍ ASANACE 
 
               § 39 
 
 (1) Veterinárními asanačními činnostmi jsou 
a) sběr,  svoz, neškodné  odstraňování a  další zpracovávání 
  konfiskátů živočišného původu, 
b) dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace, 
c) odchyt toulavých zvířat a jejich umístění do karantény. 
 
 (2) Konfiskáty živočišného původu, které nejsou vhodné ke krmení 
zvířat nebo k dalšímu zpracování, musí být bez průtahů neškodně 
odstraněny (zahrabány na určeném místě anebo spáleny). 
 
  (3) Vysokorizikové konfiskáty živočišného původu lze neškodně 
odstraňovat a dále zpracovávat pouze v zařízení, které bylo pro 
tento účel schváleno Státní veterinární správou a je pod státním 
veterinárním dozorem, a to způsobem zaručujícím zničení původců 
nákaz. Specifikovaný rizikový materiál musí být barevně označován, 
odděleně ukládán a evidován, odděleně přepravován a stanoveným 
způsobem odděleně zpracováván. 
 
  (4) Nízkorizikové konfiskáty živočišného původu mohou být 
zpracovávány také v zařízení, které vyrábí krmiva pro zvířata 
v zájmovém chovu, anebo technické nebo farmaceutické výrobky. 
Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu mohou být vyráběna pouze 
z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu. 
 
 (5)   Směs   společně   zpracovávaných  vysokorizikových 
a nízkorizikových konfiskátů živočišného původu se vždy považuje 
za vysokorizikové konfiskáty živočišného původu. 
 
 (6) Veterinární asanační činnosti uvedené v odstavci 1 lze 
vykonávat jen na základě povolení příslušného orgánu veterinární 
správy. 
 
 (7) K speciální ochranné dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 
podle tohoto zákona, jíž se rozumí odborná činnost cílená na 
zneškodňování původců nákaz a jejich přenašečů, z nákazového 
a hygienického hlediska škodlivých členovců, hlodavců a jiných 
živočichů, mohou být  používány jen dezinfekční, dezinsekční 
a deratizační přípravky  schválené podle tohoto  zákona nebo 
zvláštních právních předpisů;9a) musí být dodržovány návody dané 
výrobci těchto přípravků. Způsobilost k výkonu těchto činností 
upravují zvláštní právní předpisy.23a) 
------------------------------------------------------------------ 
9a) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
  některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických 
  přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
23a) § 55 a násl. zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 40 
 
 (1) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou 
povinni  zajistit neškodné  odstranění konfiskátů živočišného 
původu, které vzniknou v souvislosti s jejich činností. Není-li 
stanoveno jinak, jsou povinni 
a) hlásit neprodleně výskyt konfiskátů živočišného původu osobě, 
  která provádí jejich sběr a svoz. Ohlašovací povinnost nemá 
  chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty, pokud 
  se s osobou, jíž byl povolen výkon veterinární asanační 
  činnosti, dohodla na pravidelném (turnusovém) svozu konfiskátů 
  živočišného původu, 
b) třídit, bezpečně ukládat a podle potřeby ošetřovat konfiskáty 
  živočišného původu do doby svozu na místech schválených pro 
  tento účel  krajskou veterinární správou, a  to tak, aby 
  nedocházelo k jejich zcizení, k ohrožení zdraví lidí a zvířat 
  anebo k poškození životního prostředí. Specifikovaný rizikový 
  materiál musí barevně označovat, odděleně ukládat a evidovat, 
c) předávat konfiskáty živočišného původu osobě, která provádí 
  jejich sběr a svoz, platit jí za svoz a neškodné odstraňování 
  a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu sjednanou 
  cenu, poskytovat jí k tomu nezbytnou součinnost a pomoc, 
  zejména při přibližování kadáverů na místa přístupná dopravním 
  prostředkům a při jejich nakládání. 
 
 (2) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty, 
u nichž se obvykle vyskytují konfiskáty živočišného původu, jsou 
dále povinni 
a) zřizovat  nepropustné,  dobře  čistitelné, dezinfikovatelné 
  a uzavíratelné  kafilerní  boxy  pro  krátkodobé  ukládání 
  konfiskátů živočišného původu, čistit a dezinfikovat je po 
  každém vyprázdnění, 
b) vhodně umísťovat kafilerní boxy jak z hlediska jejich oddělení 
  od ostatních provozních prostorů, tak i z hlediska nakládání 
  a svozu konfiskátů živočišného původu. 
 
 (3) Není-li znám  chovatel, má ohlašovací  povinnost podle 
odstavce 1 písm. a) ten,  komu náleží nebo kdo spravuje místo 
nálezu kadáveru.  V tomto případě  hradí náklady neškodného 
odstranění kadáveru obec. 
 
 (4) Chovatel může výjimečně sám na vlastním pozemku neškodně 
odstranit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud nepochází ze 
zvířete náležejícího mezi přežvýkavce nebo z prasete, anebo ze 
zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této 
nákazy; takový kadáver se považuje za nízkorizikový konfiskát 
živočišného původu, pokud příslušný orgán veterinární správy 
nerozhodl z nákazových důvodů jinak. Neškodným odstraněním se 
v tomto případě rozumí spálení anebo zakopání na místě vhodném 
z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního 
prostředí, a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních 
prostředků. 
 
 (5) Podnikatel, který zachází se živočišnými produkty, může se 
souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí stanovených 
zpracovávat  ve  vlastním  zařízení  nízkorizikové konfiskáty 
živočišného původu, které vznikly v souvislosti s jeho činností. 
 
               § 41 
 
 (1) Osoba, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, 
je povinna vykonávat ji tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví 
lidí a zvířat, k týrání zvířat anebo k poškození životního 
prostředí. Osoba, jejímž předmětem  činnosti je sběr, svoz, 
neškodné odstraňování i další zpracovávání konfiskátů živočišného 
původu, (dále jen "asanační podnik") je povinna dále 
a) zajistit nepřetržitý příjem  hlášení o výskytu konfiskátů 
  živočišného původu a svážet je  do 24 hodin poté, kdy byla 
  o potřebě  svozu uvědoměna,  v případech  veřejného zájmu 
  neprodleně, 
b) za cenu sjednanou podle zvláštních právních předpisů24) svážet 
  a neškodně odstraňovat  nebo dále zpracovávat  z určeného 
  územního obvodu (svozové oblasti) 
 1. veškeré vysokorizikové konfiskáty živočišného původu, 
 2. nízkorizikové konfiskáty živočišného původu, pokud v souladu 
   s tímto  zákonem nebyly  neškodně odstraněny  nebo dále 
   zpracovány jinak, 
c) odděleně přepravovat a  odděleně, za použití odpovídající 
  teploty a tlaku, neškodně odstraňovat specifikovaný rizikový 
  materiál, 
d) dále zpracovávat jen konfiskáty živočišného původu, které byly 
  sterilizací nebo jiným vhodným způsobem zbaveny původců nákaz, 
e) dodržovat  veterinární a  hygienické požadavky  na svoz, 
  přepravu,  neškodné  odstraňování  a  další  zpracovávání 
  konfiskátů živočišného původu, určit kritické body pro každý 
  technologický postup, provádět jejich kontrolu, vést o tom 
  záznamy, uchovávat je po dobu nejméně 2 let a poskytovat je na 
  požádání orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor,". 
f) při zdolávání nebezpečné nákazy a jejích následků postupovat 
  v souladu s nařízenými ochrannými a zdolávacími opatřeními, 
g) vypracovat provozní řád a předložit jej před zahájením činnosti 
  krajské veterinární správě ke schválení, 
h) vytvořit  podmínky včetně  bezplatného poskytnutí vhodného 
  prostoru k provádění patologicko-anatomických pitev kadáverů 
  (dále  jen  "veterinární  prosektorská  činnost") krajskou 
  veterinární správou. 
 
 (2) Konfiskáty živočišného původu převzaté asanačním podnikem 
k neškodnému odstranění nebo k dalšímu zpracování nesmí již 
opustit prostory tohoto podniku bez souhlasu krajské veterinární 
správy, nejde-li  o jejich přemístění  do jiného asanačního 
podniku. 
 
 (3) Místo  určené  pro  neškodné  odstraňování  konfiskátů 
živočišného původu zahrabáním (dále jen "zahraboviště"), zařízení 
určené pro neškodné odstraňování a další zpracovávání konfiskátů 
živočišného původu nebo místo určené pro ukládání nebo spalování 
kadáverů zvířat v zájmovém chovu se zřizují po vyjádření krajského 
úřadu, obecního úřadu nebo újezdního úřadu a krajské veterinární 
správy na místě, 
a) které je dostatečně vzdáleno od míst, na nichž jsou chována 
  hospodářská zvířata, 
b) kde touto činností nebude narušováno životní prostředí. 
 
 (4) Zařízení  určené  pro  neškodné  odstraňování  a další 
zpracovávání konfiskátů živočišného původu musí být vybaveno 
a udržováno tak, aby umožňovalo  bezpečnou práci a bezpečné 
zneškodňování a zpracovávání konfiskátů, popřípadě uvádění do 
oběhu takových výrobků, které neobsahují nepřípustné množství 
škodlivých látek ani patogenních mikroorganismů. V tomto zařízení 
nesmí být vyráběny výrobky určené k výživě lidí. 
 
 (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) konfiskáty  živočišného původu,  které jsou vysokorizikové 
  a které jsou nízkorizikové, kde a jakým způsobem se neškodně 
  odstraňují a dále zpracovávají, 
b) vysokorizikové konfiskáty živočišného původu, které se považují 
  za specifikovaný rizikový materiál, kde a jakým způsobem se 
  neškodně odstraňují, 
c) veterinární a hygienické požadavky na 
  1. přepravu konfiskátů  živočišného původu a  na dopravní 
   prostředky, jež jsou k této přepravě určeny, 
  2. neškodné  odstraňování a  další zpracovávání konfiskátů 
   živočišného  původu,  na  zahraboviště,  na  uspořádání 
   a vybavení zařízení určeného  pro neškodné odstraňování 
   a další zpracovávání konfiskátů živočišného původu a na 
   zařízení (místo) určené pro ukládání nebo spalování kadáverů 
   zvířat v zájmovém chovu, 
d) kdy a které konfiskáty živočišného původu mohou být použity ke 
  krmení zvířat a k vědeckým účelům, 
e) způsob provádění vlastní kontroly hygienických podmínek dalšího 
  zpracovávání konfiskátů živočišného původu osobami, jimž byl 
  povolen výkon veterinární asanační činnosti, a způsob a rozsah, 
  v jakém kontrolují další zpracovávání konfiskátů živočišného 
  původu orgány vykonávající státní veterinární dozor. 
 
               § 42 
 
 (1) Osoba, jíž byl povolen výkon činnosti uvedené v § 39 odst. 
1 písm. c), provádí 
a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt toulavých psů 
  a koček, popřípadě i jiných, na nebezpečnou nákazu vnímavých 
  zvířat v místě a době nařízení zákazu volného pohybu zvířat, 
b) na žádost obecního úřadu, Policie České republiky nebo obecní 
  policie a v součinnosti s nimi odchyt toulavých psů a koček, 
  popřípadě i jiných zvířat, a jejich umístění v karanténě, 
  je-li jejich odchyt v zájmu ochrany zdraví lidí a zvířat, 
  popřípadě v jiném veřejném zájmu. 
 
 (2) Odchyt toulavých psů a koček, popřípadě i jiných zvířat 
podle odstavce  1 může provádět také  fyzická osoba, která 
absolvovala odborný kurz pro odchyt toulavých zvířat a zacházení 
s nimi, s úspěchem složila závěrečnou zkoušku před komisí krajské 
veterinární správy, a získala tak osvědčení, jež ji opravňuje 
k výkonu této činnosti. 
 
 (3) Osoba uvedená v odstavci 1 nebo 2 odchycené zvíře 
a) vydá chovateli, který je povinen 
 1. držet toto zvíře podle pokynů krajské veterinární správy po 
   nezbytně nutnou dobu v karanténě, 
 2. nahradit  náklady vynaložené  na odchyt  tohoto zvířete 
   a dočasnou péči o ně, 
b) utratí, rozhodne-li tak krajská veterinární správa z nákazových 
  nebo diagnostických důvodů, vyžaduje-li to povaha nebezpečné 
  nákazy a okolnosti případu; náklady na utracení6) zvířete hradí 
  stát. 
 
 (4) Není-li znám chovatel, jemuž by mělo být odchycené zvíře 
vráceno podle odstavce 2 písm. a), anebo nelze-li je vrátit 
chovateli z jiného důvodu, osoba  uvedená v odstavci 1 nebo 2 
odchycené zvíře 
a) nabídne občanskému sdružení, jež se podílí na plnění úkolů 
  ochrany zvířat, anebo 
b) umístí v útulku pro odchycená a opuštěná zvířata. 
 
 (5)  Prováděcí  právní  předpis  stanoví organizaci, obsah 
a podmínky odborného kurzu pro odchyt toulavých zvířat a zacházení 
s nimi, jakož i organizaci a obsah závěrečné zkoušky. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
              HLAVA VI 
      STÁTNÍ SPRÁVA VE VĚCECH VETERINÁRNÍ PÉČE 
 
               § 43 
 
     Orgány státní správy ve věcech veterinární péče 
 
 Státní správu ve věcech veterinární péče vykonávají 
a) ministerstvo, 
b) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, 
c) obce, 
d) orgány veterinární správy. 
 
               § 44 
 
 (1) Ministerstvo 
a) stanoví  hlavní směry  rozvoje a  úkoly veterinární péče 
  a kontroluje jejich plnění, 
b) řídí výkon státní správy ve věcech veterinární péče a rozhoduje 
  o opravných prostředcích proti rozhodnutím Státní veterinární 
  správy, 
c) schvaluje programy ozdravování zvířat a zásady pro vypracování 
  pohotovostních plánů pro případ výskytu některých nebezpečných 
  nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a vzniku 
  mimořádné situace (dále jen "pohotovostní plán"), 
d) na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje 
  a se zřetelem  na zvláštní veterinární  záruky požadované 
  v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich 
  produkty stanoví, které povinné preventivní a diagnostické 
  úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných 
  ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí 
  v příslušném kalendářním roce, a určuje, které z nich a v jakém 
  rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu. Mezi nákazami, 
  jichž se tyto úkony týkají, jsou vždy tuberkulóza, brucelóza 
  a enzootická leukóza skotu, jakož i brucelóza a Aujeszkyho 
  choroba prasat, 
e) koordinuje činnost ústředních orgánů státní správy při plnění 
  úkolů souvisejících s předcházením vzniku a šíření nebezpečných 
  nákaz a jejich zdoláváním, 
f) může měnit nebo zrušit mimořádná veterinární opatření vyhlášená 
  Státní veterinární správou, která trvají déle než 15 dnů, 
g) rozhoduje o náhradě nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti 
  s nebezpečnými nákazami, 
h) pověří vedením evidence pasů psů, koček a fretek v zájmovém 
  chovu, přemísťovaných mezi  členskými státy k neobchodním 
  účelům, osobu, která je způsobilá zajistit pro tento účel 
  technické vybavení a shromažďovat potřebné údaje, vést jejich 
  databázi a uchovávat je tak, aby nedošlo k jejich ztrátě nebo 
  zneužití. Pověření může být odňato, poruší-li osoba pověřená 
  vedením evidence pasů povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo 
  změní-li se skutečnosti rozhodné pro její pověření. 
 
 (2) Ministerstvo zřizuje státní veterinární ústavy a ústav pro 
vědeckovýzkumnou činnost v oboru veterinárního lékařství a na 
návrh Státní veterinární správy schvaluje národní referenční 
laboratoře; seznam národních referenčních laboratoří se zveřejňuje 
ve Věstníku Ministerstva zemědělství. 
 
 (3) Ministr zemědělství zřizuje v dohodě s ústředními orgány 
státní  správy,  jimž  přísluší  některé  úkoly  související 
s předcházením vzniku a šíření  nebezpečných nákaz a jejich 
zdoláváním, Ústřední nákazovou komisi jako svůj trvalý poradní 
orgán. 
 
               § 45 
 
 Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra v oboru své působnosti 
a) organizuje  provádění  mimořádných  veterinárních  opatření 
  nařízených jinými orgány, popřípadě činí v dohodě s těmito 
  orgány vlastní mimořádná veterinární opatření, 
b) provádí ve spolupráci s orgány veterinární správy povinné 
  preventivní, diagnostické a léčebné úkony k předcházení vzniku 
  a šíření nebezpečných nákaz a k jejich zdolávání, jakož i jiné 
  odborné veterinární úkony, potřebné k veterinární kontrole 
  zdraví, dědičnosti zdraví a hygieny plemenitby, 
c) vykonává státní veterinární dozor a činí opatření k odstranění 
  zjištěných nedostatků, a to Ministerstvo obrany v objektech 
  důležitých  pro  obranu  státu24a)  a Ministerstvo vnitra 
  v zařízeních, která spravuje v souvislosti s plněním svých 
  úkolů, 
d) poskytuje  orgánům veterinární  správy informace  důležité 
  z hlediska předcházení vzniku a šíření nebezpečných nákaz 
  a péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů. 
------------------------------------------------------------------ 
24a) § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
   republiky. 
 
               § 46 
 
 Obec 
a) po určení veterinárních podmínek schvaluje místa, na nichž lze 
  konat svody zvířat a  trhy určené k prodeji živočišných 
  produktů, a povoluje jejich konání, 
b) vydává na návrh krajské veterinární správy nařízení obce25) 
  o nařízení  mimořádných veterinárních  opatření, ruší tato 
  nařízení a dozírá na jejich plnění. To však neplatí pro hlavní 
  město Prahu, v němž vyhlašuje a ruší mimořádná veterinární 
  opatření vždy Městská veterinární správa v Praze, 
c) sama nebo ve spolupráci s jinou obcí nebo jinou osobou může 
  zřídit a provozovat útulek pro opuštěná zvířata odchycená 
  podle § 42 odst. 1, 
d) hradí náklady spojené s odchytem a karanténováním odchyceného 
  zvířete podle § 42, není-li jeho chovatel znám. 
------------------------------------------------------------------ 
25) § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
  (obecní zřízení). 
 
               § 47 
 
          Orgány veterinární správy 
 
 (1) Orgány veterinární správy jsou 
a) Státní veterinární správa, která vykonává působnost na celém 
  území České republiky, 
b) krajské veterinární správy, které se zřizují pro územní obvody 
  krajů7a) a  vykonávají v nich  státní správu ve  věcech 
  veterinární péče, a Městská veterinární správa v Praze, která 
  vykonává působnost krajské veterinární správy na území hlavního 
  města Prahy. Krajské veterinární správy mají v okresech své 
  inspektoráty, 
c) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
  (dále jen "Ústav"). 
 
 (2) Orgány veterinární správy jsou správními úřady a účetními 
jednotkami. 
 
 (3) Ministr jmenuje a  odvolává ústředního ředitele Státní 
veterinární správy (dále jen "ústřední ředitel"). 
 
 (4) Ústřední ředitel jmenuje a odvolává ředitele krajských 
veterinárních správ a státních veterinárních ústavů. 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 
  samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní 
  rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního 
  zákona č. 176/2001 Sb. 
 
               § 48 
 
          Státní veterinární správa 
 
 (1) Státní veterinární správa 
a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní 
  nezávadnost živočišných produktů, jakož i plány sledování 
  některých látek  a jejich reziduí,  a zabezpečuje jejich 
  realizaci, 
b) předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování 
  zvířat, včetně návrhů na jejich financování, a zabezpečuje 
  jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování pohotovostních 
  plánů, jakož i v případě hospodářských zvířat po projednání 
  s Agrární komorou - návrhy na stanovení dalších povinných 
  preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku 
  a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 
  a k jejich zdolávání, které nejsou uvedeny v § 44 odst. 1 písm. 
  d) větě druhé. Při vzniku mimořádné situace organizuje činnost 
  středisek pro likvidaci nebezpečných nákaz, 
c) vypracovává  a aktualizuje  celostátní pohotovostní  plány 
  a uveřejňuje  je  ve  Věstníku  Ministerstva  zemědělství, 
  koordinuje provádění povinných preventivních a diagnostických 
  úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných 
  ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, vyhlašuje a ruší, 
  popřípadě zmírňuje mimořádná veterinární opatření, která mají 
  celostátní povahu nebo se týkají územních obvodů více krajů, 
  a dozírá na jejich plnění, 
d) řídí  krajské veterinární  správy, rozhoduje  o opravných 
  prostředcích proti jejich rozhodnutím a proti rozhodnutím 
  Ústavu, 
e) řídí státní veterinární ústavy a koordinuje jejich odbornou 
  činnost, navrhuje ministerstvu schválení národních referenčních 
  laboratoří  a schvaluje  referenční laboratoře,  usměrňuje 
  a koordinuje jejich činnost, 
f) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny 
  k odstranění zjištěných nedostatků, povoluje v souladu s právem 
  Evropských společenství v případech a za podmínek stanovených 
  prováděcími   právními   předpisy   zmírňující  výjimky 
  z veterinárních požadavků stanovených na zdraví zvířat a jeho 
  ochranu, na živočišné produkty a na uspořádání a vybavení 
  podniků, v nichž se s těmito produkty zachází, 
g) vydává závazné posudky v případech, v nichž si jejich vydávání 
  vyhradí, posuzuje a schvaluje z veterinárního hlediska postupy 
  a zařízení  pro  tepelné  ošetření  mléka, prověřuje, zda 
  pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění, 
  materiální  a personální  vybavení stanoviště  veterinární 
  hraniční  kontroly,  pozastavuje  její  činnost,  zejména 
  vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, 
h) určuje veterinární podmínky, za nichž lze povolit konání svodu 
  zvířat s mezinárodní účastí, 
i) dává z hlediska zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému 
  zkoušení dosud nepoužívaných krmiv, jejich výrobě, dovozu 
  a uvádění do oběhu, 
j) vede a zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy 
  seznamy schválených a registrovaných, popřípadě povolených 
  1. účastníků sítě sledování, trhů, shromažďovacích středisek, 
    karanténních  středisek,  popřípadě  jiných  zařízení, 
    podílejících se na uvádění zvířat do oběhu, na obchodování 
    s nimi nebo na jejich dovozu či vývozu, 
  2. podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se 
    na výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do 
    oběhu, na obchodování s nimi nebo na jejich dovozu či 
    vývozu, 
  3. osob,  které jako  podnikatelé10) přepravují živočišné 
    produkty, a obchodníků (§ 9b), 
  4. třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet 
    zvířata a živočišné produkty do České republiky, 
  5. hospodářství,  karanténních stanic,  podniků, popřípadě 
    jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet 
    zvířata nebo živočišné produkty do České republiky, 
  6. veterinárních laboratoří, asanačních podniků a zařízení pro 
    neškodné odstraňování a další zpracovávání vysokorizikových 
    konfiskátů živočišného původu, 
  7. svobodných  celních pásem,  svobodných celních  skladů 
    a celních skladů, 
k) vydává prostřednictvím metodických návodů a v souladu s právem 
  Evropských společenství vzory veterinárních osvědčení, 
l) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení 
 1. k provádění  laboratorní,  popřípadě  jiné  veterinární 
   diagnostické činnosti, jejíž výsledky mají být využívány pro 
   účely státního veterinárního dozoru, 
 2. k provozování asanačního podniku, 
m) ve  spolupráci  s  ostatními  orgány  veterinární  správy 
  shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti 
  veterinární péče včetně údajů, jež se Česká republika zavázala 
  podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke svému členství 
  v nich, vede, provozuje a rozvíjí informační systém v oblasti 
  veterinární péče v souladu se zvláštními právními předpisy25b) 
  a závaznými  standardy, organizuje  jeho využívání  orgány 
  veterinární správy k plnění jejich úkolů a zabezpečuje jeho 
  funkční  integraci do  mezinárodních informačních  systémů 
  v oblasti veterinární péče, 
n) organizuje atestační studium úředních veterinárních lékařů 
  a uděluje atestace, organizuje odbornou průpravu veterinárních 
  asistentů, 
o) spolupracuje 
  1. s Agrární  komorou,  Potravinářskou  komorou,  Komorou 
    veterinárních lékařů České republiky (dále jen "Komora") 
    a s  dalšími  profesními  zájmovými  sdruženími, jakož 
    i s  Veterinární  a  farmaceutickou  univerzitou  Brno 
    v otázkách týkajících se jejich působnosti a společného 
    zájmu, 
  2. s orgány Evropské unie a členskými státy, jimž poskytuje 
    potřebnou součinnost a požadované informace z oboru své 
    působnosti, 
  3. se  zahraničními veterinárními  službami a příslušnými 
    mezinárodními organizacemi, 
p) plní úkoly vyplývající pro  ni z bezprostředně závazných 
  právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává 
  dozor  nad plněním  povinností vyplývajících  pro fyzické 
  a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních 
  předpisů Evropských společenství, 
q) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními 
  právními předpisy.1) 
 
 (2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní požadavky na 
vybavení, způsob  a organizaci provozu  informačního systému 
v oblasti veterinární péče. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č.  240/1991 Sb., o šlechtění 
  a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb., na 
  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 16/1997 Sb., 
  o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
  k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 
  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých  souvisejících zákonů,  zákon č.  110/1997 Sb., 
  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
  některých souvisejících zákonů. 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
25b) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
   správy a o změně některých dalších zákonů. 
 
 
               § 49 
 
  
         Krajská veterinární správa 
 
 (1) Krajská veterinární správa 
a) vypracovává  a  aktualizuje  krajské  pohotovostní  plány 
  a kontroluje jejich plnění, 
b) organizuje provádění povinných preventivních a diagnostických 
  úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a k jejich zdolávání 
  a stanoví chovatelům lhůty pro předložení výsledků vyšetření 
  zvířat,  zdravotních  zkoušek  a  povinných  preventivních 
  a diagnostických úkonů podle § 5 odst. 1 písm. a), a plní úkoly 
  vyplývající pro ni z plánu sledování některých látek a jejich 
  reziduí, 
c) vyhlašuje  mimořádná  veterinární  opatření  v obvodu své 
  působnosti nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, ruší 
  vyhlášená mimořádná veterinární opatření, popřípadě zmírňuje 
  nebo ruší některá z nich a dozírá na plnění vyhlášených 
  opatření, 
d) rozhoduje o nařízení mimořádných veterinárních opatření, jimiž 
  se  ukládají  povinnosti  individuálně  určeným  fyzickým 
  a právnickým osobám, o zrušení nařízených opatření, popřípadě 
  zmírnění nebo zrušení některých z nich a dozírá na plnění 
  nařízených opatření, 
e) oznamuje na základě výsledků předběžného vyšetření zvířat 
  podezření z výskytu nebezpečné nákazy Státní veterinární správě 
  a po jejich potvrzení výskyt této nákazy příslušnému krajskému 
  úřadu,  obci, orgánu  Policie České  republiky a  místně 
  příslušnému orgánu Komory, výskyt nemoci přenosné ze zvířat na 
  člověka též příslušnému orgánu hygienické služby, 
f) z nákazových důvodů může nařídit chovateli, aby předvedl zvíře 
  k veterinárnímu vyšetření, ochrannému očkování nebo k provedení 
  jiného odborného  veterinárního úkonu, a  určuje podmínky 
  karantény a izolace, 
g) vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny 
  k odstranění zjištěných nedostatků, povoluje v souladu s právem 
  Evropských společenství v případech a za podmínek stanovených 
  prováděcími   právními   předpisy   zmírňující  výjimky 
  z veterinárních požadavků stanovených na zdraví zvířat a jeho 
  ochranu, na živočišné produkty a na uspořádání a vybavení 
  podniků, v nichž se s těmito produkty zachází, 
h) schvaluje a registruje 
  1. účastníky sítě sledování, trhy, shromažďovací střediska, 
    karanténní střediska, popřípadě jiná zařízení, podílející 
    se na uvádění zvířat do oběhu, na obchodování s nimi nebo 
    na jejich dovozu či vývozu, 
  2. podniky, závody, popřípadě jiná zařízení, podílející se na 
    výrobě, zpracovávání a uvádění živočišných produktů do 
    oběhu, na obchodování s nimi nebo na jejich dovozu či 
    vývozu, 
  3. osoby, které jako  podnikatelé10) přepravují živočišné 
    produkty, a obchodníky (§ 9b), 
  4. soukromé veterinární lékaře pro shromažďovací střediska 
    a pro určitou činnost, 
i) vydává závazné posudky pro územní, stavební a kolaudační 
  řízení, 
j) určuje veterinární podmínky, za nichž lze povolit konání svodu 
  zvířat, jehož se zúčastní pouze zvířata chovaná v České 
  republice, a stanoví veterinární podmínky k provádění pokusů na 
  zvířatech, 
k) tomu, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, ošetřuje, skladuje, 
  přepravuje, uvádí do oběhu a používá krmiva živočišného původu, 
  určuje veterinární podmínky pro jejich použití tak, aby bylo 
  vyloučeno jejich ovlivnění činiteli působícími nepříznivě na 
  jejich zdravotní nezávadnost. U krmiv, jež byla ošetřena 
  látkami  škodlivými zdraví  lidí nebo  zvířat nebo jinak 
  nepříznivě ovlivňujícími živočišné produkty anebo do nichž byly 
  takové látky přidávány v souladu se schváleným technologickým 
  postupem a která proto mohou  být použita ke krmení jen po 
  uplynutí stanovené ochranné lhůty, stanovuje v případě potřeby 
  tuto  lhůtu nebo  jiné veterinární  podmínky a opatření, 
  a kontroluje jejich dodržování. 
l) vydává po provedené veterinární kontrole veterinární osvědčení 
  a odpovídá za jeho úplnost a správnost, 
m) provádí prohlídku jatečných zvířat a masa, jakož i veterinární 
  vyšetření ostatních živočišných produktů a rozhoduje o jejich 
  použitelnosti  (poživatelnosti),  prověřuje  systém vlastní 
  kontroly hygienických podmínek výroby podnikatelů10) uvedených 
  v § 22, 
n) provádí veterinární kontrolu při příchodu na místo určení, 
  a pokud je její  součástí pohraniční veterinární stanice, 
  i pohraniční veterinární kontrolu, 
o) vyžaduje-li to výkon státního veterinárního dozoru, vykonává 
  veterinární prosektorskou činnost v asanačních podnicích, 
p) registruje absolventy středních odborných škol veterinárního 
  oboru, popřípadě absolventy pomaturitního studia veterinárního 
  oboru,  kteří  jsou  oprávněni  vykonávat některé odborné 
  veterinární úkony podnikatelským způsobem, (dále jen "soukromý 
  veterinární technik"), 
r) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení 
  k výkonu veterinární asanační činnosti, nejde-li o povolení 
  k provozování asanačního podniku, 
s) ukládá pokuty za nesplnění nebo porušení povinností, požadavků 
  nebo podmínek stanovených tímto zákonem, 
t) plní úkoly vyplývající pro  ni z bezprostředně závazných 
  právních předpisů Evropských společenství, zejména vykonává 
  dozor  nad plněním  povinností vyplývajících  pro fyzické 
  a právnické osoby z těchto bezprostředně závazných právních 
  předpisů Evropských společenství, 
u) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními 
  právními předpisy.1) 
 
 (2) Ředitel krajské veterinární správy zřizuje nákazovou komisi, 
která je jeho poradním orgánem. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění 
  pozdějších předpisů, zákon č.  240/1991 Sb., o šlechtění 
  a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb., na 
  ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 16/1997 Sb., 
  o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících 
  živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
  k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 
  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
  zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění 
  některých  souvisejících zákonů,  zákon č.  110/1997 Sb., 
  o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
  některých souvisejících zákonů. 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
 
            Povolení k výkonu 
      některých odborných veterinárních činností 
 
               § 50 
 
 (1) Státní veterinární správa může vydat povolení k provádění 
laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, 
jejíž výsledky mají být využívány pro účely státního veterinárního 
dozoru, anebo k provozování asanačního podniku osobě, která 
dosáhla věku 18 let, má  způsobilost k právním úkonům, je 
bezúhonná, k výkonu této činnosti odborně způsobilá a bude ji 
vykonávat v prostředí a za veterinárních a hygienických podmínek, 
které odpovídají podle vyjádření příslušné krajské veterinární 
správy druhu a rozsahu této činnosti. 
 
 (2) Jde-li o právnickou osobu, musí podmínky podle odstavce 1 
splňovat její odborný zástupce. 
 
 (3) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo 
nebyl pravomocně odsouzen v posledních 10 letech pro úmyslný 
trestný čin anebo v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný 
z nedbalosti v souvislosti s odbornou veterinární činností. 
 
 (4) V povolení musí být určen druh a rozsah činnosti a odborný 
zástupce, a jde-li o asanační podnik, též územní obvod, v němž 
bude činnost vykonávána, (svozová oblast). 
 
 (5) Státní  veterinární správa  může povolení  změnit nebo 
odejmout, jestliže činnost není vykonávána řádně anebo se změnily 
podmínky, za nichž bylo povolení vydáno. 
 
               § 51 
 
 (1) Krajská veterinární správa může vydat povolení k výkonu 
veterinární asanační činnosti, nejde-li o povolení k provozování 
asanačního podniku, osobě, která splňuje podmínky podle § 50 odst. 
1, 2 a 3. 
 
 (2) V povolení musí být určen druh a rozsah činnosti, a jde-li 
o sběr a svoz konfiskátů živočišného původu, také místo, kde budou 
tyto konfiskáty neškodně odstraňovány nebo dále zpracovávány. 
 
 (3) Pro změnu nebo odnětí povolení podle odstavce 1 platí 
přiměřeně § 50 odst. 5. 
 
 (4) Prováděcí  právní předpis  stanoví náležitosti  žádosti 
o vydání povolení podle § 50 odst. 1 a žádosti o vydání povolení 
podle odstavce 1. 
 
               § 51a 
 
  
   Národní referenční laboratoře a referenční laboratoře 
 
   (1) Ministerstvo schvaluje národní referenční laboratoře za 
účelem  prohlubování, koordinace  a sjednocování  laboratorní 
a diagnostické činnosti; schválení může odejmout, jestliže činnost 
není vykonávána řádně, anebo jestliže se změnily podmínky, za 
nichž ke schválení došlo. 
 
   (2) Státní veterinární správa schvaluje referenční laboratoře 
pro oblast veterinární péče, a to pro činnosti, pro které nebyly 
ministerstvem  schváleny národní  referenční laboratoře.  Pro 
referenční laboratoře platí odstavec 1 přiměřeně. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na materiální 
a personální vybavení národní referenční laboratoře a referenční 
laboratoře a na zaměření, organizaci a metody jejich činnosti. 
 
          Státní veterinární dozor 
 
               § 52 
 
 (1) Při výkonu státního veterinárního dozoru orgány veterinární 
správy 
a) dozírají, zda jsou dodržovány povinnosti, požadavky a podmínky 
  stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy1) nebo 
  bezprostředně  závaznými  právními  předpisy  Evropských 
  společenství anebo na jejich základě a v jimi stanovených 
  mezích, a zjišťují nedostatky, jejich příčiny a osoby za ně 
  odpovědné, 
b) projednávají a podle potřeby ukládají závaznými pokyny, jakým 
  způsobem a  v jaké lhůtě  mají být zjištěné  nedostatky 
  odstraněny, 
c) sledují nákazovou situaci v prostředí volně žijících zvířat. 
 
 (2) Specifickými formami státního veterinárního dozoru jsou 
veterinární  kontrola  zdraví,  dědičnosti  zdraví a hygieny 
plemenitby, kontrola označování a evidence zvířat u chovatelů, na 
jatkách a v asanačních podnicích, veterinární kontrola zdravotní 
nezávadnosti krmiv, prohlídka jatečných zvířat a masa, pohraniční 
veterinární kontrola a veterinární kontrola při příchodu na místo 
určení. 
 
 (3) Státní veterinární dozor nad výrobou a zpracováváním masa 
a mléka a nad zpracováváním vajec se vykonává soustavně. 
 
 (4) Je-li podkladem pro rozhodnutí orgánu veterinární správy 
výsledek laboratorního vyšetření  vzorků, musí být výsledkem 
vyšetření  provedeného státním  veterinárním ústavem, národní 
referenční laboratoří, referenční laboratoří nebo laboratoří, 
které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení 
o akreditaci17a) a které Státní veterinární správa vydala povolení 
k provádění veterinární laboratorní diagnostické činnosti, anebo 
referenční laboratoří Evropské unie. 
 
 (5) Pro výkon státního veterinárního dozoru Ministerstva obrany 
a Ministerstva vnitra platí ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně. 
------------------------------------------------------------------ 
1)  Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve 
   znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/1991 Sb., o šlechtění 
   a plemenitbě hospodářských zvířat, zákon č. 246/1992 Sb., na 
   ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
   zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, zákon č. 16/1997 Sb., 
   o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících 
   živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních 
   k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 
   114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a  krajiny, ve znění 
   pozdějších předpisů, zákon č.  79/1997 Sb., o léčivech 
   a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon 
   č. 110/1997 Sb., o  potravinách a tabákových výrobcích 
   a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
17a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
   a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
   předpisů. 
 
               § 53 
 
 (1) Úřední  veterinární  lékaři  orgánů  veterinární správy 
a veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra 
pověření  výkonem  státního  veterinárního  dozoru (dále jen 
"veterinární inspektor") jsou oprávněni při jeho výkonu 
a) vstupovat na pozemky, do provozních, skladovacích a jiných 
  prostorů,  zařízení  a  dopravních  prostředků  sloužících 
  k činnosti kontrolovaných osob, která je předmětem státního 
  veterinárního  dozoru,  a  jde-li  o provádění pohraniční 
  veterinární kontroly, do celních prostorů pohraničních celních 
  úřadů a provádět na těchto místech potřebné úkony a šetření, 
b) vyžadovat potřebné  doklady, údaje a  ústní nebo písemná 
  vysvětlení a pořizovat fotodokumentaci týkající se předmětu 
  dozoru a kontrolovaných osob, 
c) odebírat  v nezbytně  nutném množství  a rozsahu  vzorky 
  k laboratornímu  vyšetření. Není-li  dále stanoveno jinak, 
  neposkytuje se za odebrané vzorky náhrada, 
d) ověřovat totožnost kontrolovaných osob, 
e) požadovat podání  písemné zprávy o  odstranění zjištěných 
  nedostatků, 
f) nelze-li dosáhnout žádoucí nápravy jinak, zejména vydáním 
  závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků, 
  1. na místě  znehodnotit a neškodně  odstranit živočišné 
    produkty, které nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit 
    jejich znehodnocení a neškodné odstranění, a to na náklad 
    kontrolované osoby, 
  2. omezit nebo  zakázat výrobu nebo  uvádění živočišných 
    produktů do oběhu, jestliže nejsou dodržovány hygienické 
    podmínky výroby stanovené tímto zákonem nebo zvláštními 
    právními předpisy26) a živočišné produkty neodpovídají 
    požadavkům  stanoveným tímto  zákonem nebo  zvláštními 
    právními předpisy.26) 
 
 (2) Veterinární inspektoři jsou povinni 
a) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, 
b) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících předmět 
  obchodního a služebního tajemství, o kterých se dozvěděli při 
  výkonu dozoru,27) 
c) prokazovat svou totožnost služebním průkazem, 
d) pořizovat protokol o provedeném odběru vzorků, o zjištěných 
  nedostatcích a o opatření podle odstavce 1 písm. f). 
 
 (3) Kontrolované osoby jsou povinny vytvářet vhodné podmínky pro 
výkon státního veterinárního dozoru a poskytovat veterinárním 
inspektorům nezbytnou součinnost a pomoc, zejména umožnit jim 
přístup na místa, která podle tohoto zákona slouží k činnosti 
kontrolovaných osob, a odběr vzorků. 
 
 (4) Za vzorky odebrané při prodeji potravin živočišného původu 
podle zvláštních právních  předpisů28) se kontrolované osobě 
poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou tato osoba potravinu, 
z níž byl vzorek odebrán, prodává. Náhrada se neposkytne, jde-li 
o potravinu,  která nesplňuje  požadavky stanovené zvláštními 
právními předpisy.28) 
 
 (5)  Zjistí-li  veterinární  inspektor  porušení povinností 
stanovených chovateli skotu v § 5 odst. 1 písm. f), může krajská 
veterinární správa uložit chovateli skotu zvláštní opatření; jako 
zvláštní opatření lze uložit 
a) utracení zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 
  pracovních dnů. Chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené 
  zvíře, 
b) zákaz  přemísťování  všech  zvířat  do  hospodářství nebo 
  z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství 
  nesplňuje  žádné  požadavky,  týkající  se ušních známek, 
  průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do 
  ústřední  evidence, a  to do  doby odstranění zjištěných 
  nedostatků, 
c) zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky, 
  týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového 
  registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do 
  ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud 
  počet  těchto  zvířat  nepřesahuje  20  %  všech  zvířat 
  v hospodářství, a to do doby odstranění zjištěných nedostatků, 
d) zákaz  přemísťování  všech  zvířat  do  hospodářství nebo 
  z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé 
  požadavky, týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, 
  stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo 
  úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat 
  v hospodářství, a to do odstranění zjištěných nedostatků. 
 
 (6) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) postup při odběru vzorků a údaje, jež obsahuje protokol podle 
  odstavce 2 písm. d), 
b) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora. 
 
 (7) Provádí-li Komise svými odborníky, popřípadě i odborníky 
z jiných členských států, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném 
Komisí pro tyto účely, ve spolupráci s orgány veterinární správy 
kontroly  dodržování  a  jednotného  uplatňování  povinností 
a požadavků, stanovených tímto zákonem a prováděcími právními 
předpisy,  anebo  bezprostředně  závaznými  právními předpisy 
Evropských společenství, na místě v České republice, poskytují jim 
orgány veterinární správy podporu, kterou tito odborníci potřebují 
ke splnění svého úkolu. 
 
 (8) Pro  provádění kontrol uvedených v  odstavci 7 platí 
ustanovení odstavce 1 písm. a) až c), odstavce 2 písm. a) až c) 
a odstavce 3 obdobně. Zejména musí být uvedeným odborníkům umožněn 
stejný přístup do míst, zařízení a dopravních prostředků, jaký 
mají veterinární inspektoři. Informace získané uvedenými odborníky 
v průběhu kontrol a závěry z nich nesmí být za žádných okolností 
použity pro osobní účely ani sdělovány osobám, které nepatří do 
příslušných útvarů Komise nebo členských států. 
------------------------------------------------------------------ 
26) Například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., ve znění 
  pozdějších  předpisů, zákon  č. 258/2000  Sb., ve znění 
  pozdějších  předpisů, zákon  č. 102/2001  Sb., o obecné 
  bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
  bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. 
27) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
  předpisů. 
28) Zákon č. 110/1997 Sb. 
 
         Mimořádná veterinární opatření 
 
               § 54 
 
 (1) Mimořádná veterinární opatření jsou 
a) nařízení veterinárního vyšetření a ochranného očkování zvířat, 
b) vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem a pásem dozoru, 
  výstražné označení, popřípadě i střežení ohniska nákazy, 
c) nařízení  karantény  nebo  odděleného  umístění (izolace), 
  popřípadě nutné porážky nebo utracení zvířat, 
d) omezení nebo zákaz přemísťování, prodeje, obchodování, volného 
  pohybu, porážení a plemenitby zvířat a provádění pokusů na 
  zvířatech, 
e) omezení nebo zákaz pastvy, používání zdroje vody a krmiva, 
f) omezení nebo zákaz konání svodů zvířat, honů, odchytu zvěře 
  a lovu ryb, 
g) omezení nebo zákaz prodeje zvířat a živočišných produktů 
  v tržnicích a na tržištích anebo uzavření tržnice nebo tržiště, 
h) pozastavení nakládání živočišnými produkty nebo krmivy do 
  skončení potřebného vyšetření, nařízení odděleného uložení 
  (uskladnění) zdravotně závadných nebo podezřelých živočišných 
  produktů nebo krmiv, 
i) omezení nebo zákaz výroby, zpracovávání, přepravy nebo uvádění 
  do oběhu zdravotně závadných nebo podezřelých živočišných 
  produktů nebo krmiv, stanovení zvláštních podmínek pro jejich 
  výrobu, zpracovávání a přepravu anebo nařízení jejich zničení, 
j) stanovení zvláštních podmínek provozu, popřípadě jeho omezení 
  nebo zastavení, 
k) omezení, zákaz nebo stanovení zvláštních podmínek dovozu, 
  vývozu a tranzitu veterinárního zboží, 
l) nařízení očisty, omezení nebo zákaz používání anebo zničení 
  zařízení a předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz, 
m) nařízení zvláštního ošetření hnoje, kejdy, močůvky a odpadních 
  vod, 
n) stanovení zvláštních  podmínek pro ukládání,  sběr, svoz, 
  neškodné  odstraňování  a  další  zpracovávání  konfiskátů 
  živočišného původu, popřípadě nařízení sběru, svozu, neškodného 
  odstranění a dalšího zpracování konfiskátů živočišného původu 
  i mimo určený územní obvod (svozovou oblast), 
o) nařízení úpravy  hygienického a sanitačního  provozu nebo 
  technologických a pracovních postupů, dezinfekce, deratizace 
  a dezinsekce, 
p) omezení nebo zákaz volného pohybu a styku osob a jejich 
  shromažďování, omezení nebo zákaz pohraničního styku osob, 
r) nařízení zneškodnění, popřípadě omezení výskytu zdrojů nákaz 
  zvířat s přírodní ohniskovostí. 
 
 (2) Příslušný orgán vyhlásí nebo nařídí mimořádná veterinární 
opatření 
a) při výskytu nebezpečné nákazy, anebo hrozí-li nebezpečí jejího 
  šíření (ochranná a zdolávací opatření), 
b) při zjištění jiných než zdravotně nezávadných živočišných 
  produktů, vody nebo krmiv, popřípadě jiné příčiny závažného 
  ohrožení  zdraví zvířat  nebo lidí  živočišnými produkty, 
  (veterinární hygienická opatření), 
c) hrozí-li nebezpečí zavlečení nebo rozšíření původců nákaz 
  zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka či zdravotně 
  závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí, (opatření 
  k veterinární ochraně státního území). 
 
 (3) Odůvodňují-li to okolnosti konkrétního případu, mohou být 
nařízena i jiná opatření odpovídající veterinárním požadavkům 
a poznatkům veterinární vědy. 
 
               § 55 
 
 Jako mimořádné veterinární  opatření při výskytu slintavky 
a kulhavky může být nařízena uzávěra obce, popřípadě její části. 
Rozumí se jí 
a) uzavření příjezdových a přístupových cest do obce, jejich 
  opatření závorami a výstražným označením a jejich střežení, 
b) zákaz průjezdu obcí a určení objížďky, 
c) zřízení dezinfekčních pásů na příjezdových a přístupových 
  cestách do obce, 
d) zákaz přemísťování, prodeje a volného pohybu hospodářských 
  a zájmově chovaných zvířat, 
e) zákaz opouštění prostorů, v  nichž jsou umístěna nemocná 
  a podezřelá zvířata, a zákaz vstupu do těchto prostorů bez 
  vážného důvodu, 
f) zákaz shromažďování osob, 
g) stanovení pravidel pro pohyb osob v obci, 
h) zákaz vstupu do obce a zákaz jejího opouštění, 
i) stanovení  zvláštních podmínek  pro zásobování  obce, pro 
  výjimečný vjezd dopravních prostředků a pro vstup osob do obce 
  z naléhavých důvodů, jakož i stanovení dezinfekčních opatření, 
  jimž musí být tyto dopravní prostředky a osoby podrobeny před 
  opuštěním obce, 
j) stanovení zvláštních podmínek provozu odpadového hospodářství. 
 
  
 
               § 56 
 
             Závazný posudek 
 
 (1) Závazný posudek orgánu veterinární správy musí být vyžádán 
jako podklad v územním, stavebním a kolaudačním řízení 
a) podnikatelem,10) jde-li o stavbu nebo zařízení, jež jsou určeny 
  k chovu zvířat, k zacházení se živočišnými produkty (nejde-li 
  o stavbu nebo zařízení určené k veřejnému stravování) a krmivy 
  nebo  k ukládání,  sběru, svozu,  neškodnému odstraňování 
  a dalšímu zpracovávání konfiskátů živočišného původu, pokud 
  jsou tyto činnosti vykonávány podnikatelským způsobem, 
b) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat jako útulek pro 
  zvířata, anebo k ukládání nebo spalování kadáverů zvířat 
  v zájmovém chovu. 
 
 (2) Orgán příslušný rozhodnout ve věci podle zvláštních právních 
předpisů29) nemůže rozhodnout v rozporu s tímto posudkem. 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
29) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
  (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 56a 
 
   (1) Veterinární osvědčení vystavuje úřední veterinární lékař 
na základě provedené prohlídky (vyšetření) zvířat nebo živočišných 
produktů. Musí je vyplnit pravdivě a úplně; nesmí osvědčovat 
údaje, o nichž se osobně nepřesvědčil, a nesmí podepsat osvědčení, 
jež není vyplněno, anebo je vyplněno jen zčásti. Osvědčuje-li 
některé údaje na základě jiného dokladu, musí jej mít před 
podpisem osvědčení v držení. 
 
   (2) Úřední veterinární lékař, který vystavuje a podepisuje 
veterinární osvědčení, nesmí mít takový zájem na osvědčovaných 
zvířatech nebo živočišných produktech, anebo na hospodářství, 
podniku nebo jiném zařízení jejich původu, aby bylo možno mít 
pochybnosti o jeho nepodjatosti. 
 
   (3) Pozměňovat nebo  jinak zneužívat vydané veterinární 
osvědčení je zakázáno. 
 
               § 57 
 
 (1) Orgány  veterinární   správy  vzájemně  spolupracují 
s příslušnými orgány ochrany zvířat, ochrany veřejného zdraví, 
České zemědělské a potravinářské inspekce a odborného dozoru nad 
krmivy. 
 
 (2) Orgány veřejné správy,  orgány Policie České republiky 
a obecní policie spolupracují s orgány veterinární správy při 
předcházení nebezpečným nákazám, zamezení jejich šíření a jejich 
zdolávání a  v souladu se svou  působností se podílejí na 
zajišťování a kontrole plnění mimořádných veterinárních opatření. 
 
              HLAVA VII 
      ODBORNÁ VETERINÁRNÍ ČINNOST A JEJÍ VÝKON 
 
               § 58 
 
          Odborná veterinární činnost 
 
 (1) Odbornou veterinární činností je 
a) veterinární preventivní činnost, 
b) vyšetřování, stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické 
  zákroky na zvířatech, 
c) podávání  a předepisování  léčiv, veterinárních  přípravků 
  a prostředků veterinární techniky, 
d) prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních 
  živočišných produktů, 
e) diagnostika zdraví a veterinární laboratorní diagnostika, 
f) veterinární asanační činnost, 
g) další  odborné činnosti,  k nimž  je třeba  odpovídající 
  kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě 
  i jiném oboru. 
 
 (2) Odbornou veterinární činnost vykonávají 
a) orgány veterinární správy, jde-li o úkony spojené s výkonem 
  státní správy, 
b) státní veterinární ústavy a národní referenční laboratoře 
  a referenční laboratoře, 
c) fyzické a právnické osoby v rozsahu a za podmínek stanovených 
  tímto a zvláštním právním předpisem,29a) 
d) příslušné orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. 
 
 (3) Odbornou veterinární činnost v rozsahu nutném pro výuku 
mohou vykonávat také 
a) vysoké školy veterinární, určuje-li tak jejich statut, 
b) střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást 
  jejich pedagogické činnosti. 
------------------------------------------------------------------ 
29a) Zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České 
   republiky. 
 
               § 59 
 
            Odborná způsobilost 
 
   (1) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární 
činnosti jsou veterinární lékaři, za něž se považují absolventi 
vysoké školy univerzitního nebo obdobného typu, kteří dosáhli 
požadovaného vzdělání v předmětech uvedených v části A přílohy č. 
5 k tomuto zákonu během nejméně pětiletého, denního teoretického 
a praktického studia a získali přiměřené znalosti v oblastech 
uvedených v části B přílohy č. 5 k tomuto zákonu. 
 
   (2) Osobami odborně způsobilými k výkonu odborné veterinární 
činnosti v rozsahu a  způsobem odpovídajícím jejich odborné 
způsobilosti jsou dále 
a) osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání v bakalářském 
  studijním  programu  v  oblasti  veterinárního  lékařství 
  a hygieny,29a) 
b) osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší 
  odborné vzdělání ve veterinárním oboru, 
c) osoby, které získaly  vysokoškolské vzdělání ve studijním 
  programu29b) v oblasti, která není uvedena v písmenu a) 
  a odpovídá druhu  a rozsahu činnosti,  zejména v oblasti 
  lékařství, chemie nebo biologie, 
d) osoby, které získaly úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší 
  odborné vzdělání v oboru, který není uveden v písmenu b) 
  a odpovídá druhu a rozsahu činnosti, 
e) osoby, které získaly odbornou způsobilost k výkonu některých 
  odborných  veterinárních činností  specializovanou odbornou 
  průpravou 
  1. organizovanou Státní veterinární správou, anebo 
  2. podle zvláštních právních předpisů.30) 
 
   (3) Za veterinární lékaře se považují také 
a) občané,  kteří  získali  vysokoškolské  vzdělání  studiem 
  v magisterském studijním programu  v oblasti veterinárního 
  lékařství a  hygieny,30a) anebo studiem,  které se podle 
  zvláštních právních předpisů30b) považuje za rovnocenné, 
b) občané členského státu, kteří jsou držiteli diplomu, vysvědčení 
  nebo  jiného  dokladu  o  požadovaném vzdělání, uvedeného 
  v prováděcím právním předpisu, 
c) občané  členského  státu,  kteří  jsou držiteli osvědčení 
  příslušného úřadu vydávajícího členského státu, jež uvádí, že 
  diplom, vysvědčení nebo jiný doklad o požadovaném vzdělání 
  1. je v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 1, 
  2. byl získán tak, že se tento občan zákonným způsobem podílel 
   na  příslušné činnosti  po  dobu  nejméně 3  po sobě 
   následujících let v průběhu  5 let před datem vydání 
   osvědčení, nebo 
  3. byl vydán po ukončení vzdělání, jež je v souladu s odstavcem 
   1 a je vydávajícím členským státem považován za rovnocenný 
   dokladům uvedeným v písmenu b). 
 
   (4) Veterinární lékaři z třetích zemí, kteří získali odbornou 
způsobilost na zahraniční vysoké škole, prokáží tuto způsobilost 
prvopisem nebo úředně ověřeným opisem diplomu, vysvědčení nebo 
obdobného dokladu vydaného zahraniční vysokou školou a osvědčením 
o uznání  vysokoškolského vzdělání  vydaným podle  zvláštních 
právních předpisů.31) 
 
   (5) Osoby  s úplným středním  vzděláním, které úspěšně 
absolvovaly specializovanou odbornou průpravu v příslušném oboru, 
organizovanou Státní veterinární správou, a osoby, které získaly 
vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu 
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, mohou vykonávat 
funkce veterinárních asistentů. Veterinární asistenti pomáhají 
úředním veterinárním lékařům pod jejich vedením a odpovědností, 
zejména při kontrole dodržování hygienických podmínek v chovech 
zvířat a ve výrobě a zpracovávání živočišných produktů, při 
provádění alergenodiagnostických zkoušek, při prohlídce jatečných 
zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly. 
 
   (6) K prohloubení odborné způsobilosti úředních veterinárních 
lékařů slouží atestační studium, které probíhá ve dvou částech 
a) základní (atestace I. stupně), 
b) specializační (atestace II. stupně). 
 
   (7) Občané členských států, kteří splňují podmínky stanovené 
v odstavcích 1 a 3, jsou oprávněni používat akademický titul, 
popřípadě jeho zkratku, udělený členským státem původu nebo 
dřívějšího pobytu, a to v jazyku tohoto státu. 
 
   (8) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) organizaci, formy a obsah atestačního studia a specializované 
  odborné průpravy veterinárních asistentů, 
b) funkce, které mohou být vykonávány v orgánech veterinární 
  správy jen veterinárními lékaři, kteří získali atestaci II. 
  stupně, 
c) diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání 
  udělované občanům členských států. 
------------------------------------------------------------------ 
29a) § 44 a 45 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
   a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
   školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb. 
29b) § 44 až 46 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 
   147/2001 Sb. 
30) § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se zrušuje 
   nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných 
   látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, 
   a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se 
   považuje za jedy. 
   § 31 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. 
   § 58 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2001 Sb. 
30a) § 44 a 46 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 
   147/2001 Sb. 
30b) § 98 odst. 1 zákona č.  111/1998 Sb., ve znění zákona č. 
   147/2001 Sb. 
31) § 89 až 90 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 
   147/2001 Sb. 
 
          Soukromí veterinární lékaři 
 
               § 60 
 
   (1) Soukromí veterinární lékaři odborně způsobilí podle § 59 
vykonávají veterinární léčebnou a preventivní činnost na základě 
osvědčení podle zvláštního právního předpisu.32) 
 
   (2) Při vydávání osvědčení uvedeného v odstavci 1 osobě 
odborně způsobilé podle § 59 odst. 3 může být brán zřetel na 
ověřené informace o skutečnostech, které by pravděpodobně mohly 
nepříznivě ovlivnit výkon odborné veterinární činnosti touto 
osobou na území České republiky, poskytnuté na základě vzájemnosti 
členským státem, z něhož tato osoba pochází nebo přichází. 
------------------------------------------------------------------ 
32) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 381/1991 Sb. 
 
               § 61 
 
 (1) Soukromý veterinární lékař je povinen 
a) oznámit bez  odkladu krajské veterinární  správě zahájení 
  a skončení činnosti, místo svého trvalého pobytu a místo 
  podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, 
b) uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o podezření 
  z výskytu nebezpečné nákazy, jakož i o jiných skutečnostech 
  důležitých z hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na 
  plnění jejích úkolů, 
c) dbát při podávání léčiv na dodržování ochranných lhůt a dalších 
  požadavků, které jsou stanoveny za účelem vyloučení nežádoucích 
  reziduí  ze  živočišných  produktů,  popřípadě nežádoucích 
  kombinací  s  doplňkovými  látkami,  které  jsou obsaženy 
  v krmivech, a  upozornit chovatele na  nutnost dodržování 
  ochranných lhůt u zvířat, která slouží k produkci potravin, 
d) vést řádnou evidenci  o provedených preventivních úkonech 
  a o použití a výdeji léčiv, uchovávat ji po dobu nejméně 3 let 
  a na požádání  ji předložit orgánům  vykonávajícím státní 
  veterinární dozor, 
e) po jeho předložení  chovatelem neprodleně zaznamenávat do 
  záznamu chovatele podání léčiv zvířatům a očkování zvířat 
  a úplně a správně vyplňovat zdravotní potvrzení.". 
 
 (2) Soukromý veterinární lékař je povinen zachovávat mlčenlivost 
o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
odborné veterinární činnosti, pokud jí nebyl zproštěn. Tím není 
dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným 
podle tohoto zákona a podle zvláštních právních předpisů.33) 
 
 (3) Soukromý veterinární lékař je oprávněn vést pro svou potřebu 
pohotovostní zásobu léčiv. 
------------------------------------------------------------------ 
24) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 
  Sb. 
33) Například zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
  (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 62 
 
 (1) Soukromý  veterinární  lékař  může  odmítnout provedení 
odborného veterinárního úkonu, pokud k němu není povinen podle 
právních předpisů nebo smlouvy. Odmítnout poskytnutí první pomoci 
však může jen z důvodu ohrožení svého zdraví, kterému nelze účinně 
předcházet nebo bránit. 
 
 (2) Soukromý veterinární  lékař může odstoupit  od smlouvy 
o provedení odborného veterinárního úkonu, odmítl-li chovatel 
poskytnout potřebnou součinnost. Odstoupí-li soukromý veterinární 
lékař od smlouvy, musí poskytnout zvířeti neodkladnou péči, aby 
nedošlo k utrpení zvířete, poškození jeho zdraví nebo jiné škodě, 
které touto péčí bylo možno zabránit. 
 
 (3) Jde-li o naléhavý úkon, nutný v zájmu předcházení, zamezení 
šíření a zdolání nebezpečné nákazy anebo v zájmu zajištění 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, nepotřebuje soukromý 
veterinární lékař souhlasu chovatele k jeho provedení. 
 
               § 63 
 
               zrušen 
 
  
 
               § 64 
 
         Soukromí veterinární technici 
 
 (1) Oprávnění veterinárního technika vykonávat některé odborné 
veterinární úkony podnikatelským  způsobem vzniká rozhodnutím 
krajské veterinární správy o registraci soukromého veterinárního 
technika. Krajská veterinární správa rozhodne o registraci, pokud 
žadatel 
a) splňuje požadavek odborné způsobilosti podle § 59 odst. 1 písm. 
  b), 
b) je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný podle § 50 odst. 3. 
 
 (2) Soukromí veterinární technici mohou samostatně vykonávat jen 
takové odborné veterinární úkony, které odpovídají jimi dosažené 
odborné způsobilosti. 
 
 (3) Jinak platí pro práva a povinnosti soukromých veterinárních 
techniků přiměřeně § 61, § 62 odst. 1 a 2. 
 
 (4) Krajská veterinární správa může registraci zrušit, jestliže 
soukromý veterinární technik porušuje povinnosti nebo podmínky 
vyplývající z tohoto zákona a z rozhodnutí o registraci. 
 
 (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti žádosti o registraci podle odstavce 1, 
b) podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů soukromými 
  veterinárními techniky. 
 
              HLAVA VIII 
  VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY A VETERINÁRNÍ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY 
 
               § 65 
 
   (1) Ústav kromě působnosti stanovené zvláštními právními 
předpisy5) 
a) rozhoduje na základě žádosti osoby, která má trvalý pobyt nebo 
  sídlo v České republice, o schválení veterinárního přípravku, 
  o schválení  změn  proti  dokumentaci  předložené v rámci 
  schvalovacího řízení, o prodloužení nebo pozastavení platnosti 
  rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku a o zrušení 
  schválení  veterinárního  přípravku.  Pozastavit  platnost 
  rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku nebo zrušit jeho 
  schválení může, prokáže-li se, že veterinární přípravek je 
  neúčinný nebo neodpovídá  dokumentaci předkládané v rámci 
  schvalovacího  řízení, anebo  poruší-li držitel rozhodnutí 
  o schválení veterinárního přípravku závažným způsobem nebo 
  opakovaně  povinnosti stanovené  tímto zákonem.  Schválení 
  nepodléhají pouze veterinární přípravky určené jen k vývozu, 
b) vede evidenci schválených veterinárních přípravků v Seznamu 
  schválených veterinárních přípravků, 
c) rozhoduje o  zařazení veterinárního přípravku  mezi volně 
  neprodejné, volně prodejné s omezením a volně prodejné bez 
  omezení. Rozhodnutí o způsobu uvádění veterinárního přípravku 
  do oběhu je vždy součástí rozhodnutí o jeho schválení, 
d) rozhoduje o udělení povolení k výrobě veterinárních přípravků 
  a jejich uvádění do oběhu a o změně tohoto povolení. Povolení 
  může odejmout, neplní-li výrobce podmínky povolení, anebo 
  poruší-li závažným způsobem nebo opakovaně povinnosti stanovené 
  tímto zákonem, 
e) vykonává státní veterinární dozor nad výrobou, uváděním do 
  oběhu  a  používáním  veterinárních  přípravků, kontroluje 
  dodržování  povinností stanovených  tímto zákonem, jakost, 
  účinnost a bezpečnost veterinárních přípravků, 
f) odebírá  vzorky  veterinárních  přípravků  k laboratornímu 
  vyšetření,  osvědčuje  jakost  veterinárních  přípravků 
  a dodržování požadavků na správnou výrobní praxi, 
g) rozhoduje o dalším používání veterinárního přípravku v případě 
  zjištění  jeho  nežádoucích  účinků,  zejména  o  stažení 
  veterinárního  přípravku  z  oběhu,  o  jeho zneškodnění, 
  o pozastavení používání veterinárního přípravku a jeho uvádění 
  do oběhu a o jeho uvádění do oběhu jen po předchozím souhlasu 
  Ústavu, 
h) vydává  povolení  ke  klinickému  hodnocení  veterinárního 
  přípravku,  pro  které  platí  přiměřeně  zvláštní právní 
  předpisy,33a) 
i) posuzuje ve sporných případech, zda jde o veterinární přípravek 
  nebo o jiný výrobek. 
 
   (2) Ústav dále 
a) posuzuje  vhodnost technických  prostředků pro veterinární 
  použití (dále jen "veterinární technický prostředek") a jejich 
  bezpečnost pro zvířata, sleduje jejich vlastnosti a způsobilost 
  dosáhnout účelu,  ke kterému jsou  určeny. Vede evidenci 
  veterinárních technických prostředků v Seznamu technických 
  prostředků pro veterinární použití, 
b) vykonává státní veterinární dozor nad používáním veterinárních 
  technických prostředků a  kontroluje dodržování povinností 
  stanovených tímto zákonem, 
c) na základě výsledků šetření nežádoucích příhod týkajících se 
  používaných veterinárních technických  prostředků a jiných 
  poznatků o tom, že veterinární technický prostředek není vhodný 
  pro veterinární použití, rozhoduje o povinnosti 
  1. učinit  opatření  k  omezení  nepříznivého  působení 
   veterinárního technického prostředku, zejména pozastavit 
   jeho uvádění do oběhu, stáhnout jej z oběhu, ukončit jeho 
   uvádění do oběhu, pozastavit nebo ukončit jeho používání, 
  2. odstranit zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, 
  3. provést  klinické  hodnocení  veterinárního  technického 
   prostředku, 
d) vydává  osvědčení o  způsobilosti k  provádění klinického 
  hodnocení veterinárních technických prostředků. 
 
   (3) Ústav  posoudí úplnost podané  žádosti o schválení 
veterinárního přípravku nejpozději do 30 dnů od jejího doručení. 
Pokud ji shledá neúplnou, písemně vyzve žadatele, aby ji v určené 
lhůtě doplnil. Není-li žádost v této lhůtě doplněna, může zastavit 
řízení. Lhůta určená k doplnění žádosti o schválení veterinárního 
přípravku se nezapočítává do lhůty 30 dnů k posouzení úplnosti 
žádosti. O žádosti o schválení veterinárního přípravku rozhodne 
Ústav nejpozději do 90 dnů  ode dne, kdy byla žádost shledána 
úplnou. O žádosti o prodloužení platnosti schválení veterinárního 
přípravku na dobu 5 let, popřípadě i opakovaně rozhodne nejpozději 
do 60 dnů od jejího doručení; přitom postupuje obdobně jako při 
rozhodování o žádosti o schválení veterinárního přípravku. 
 
   (4) Ústav rozhodne o žádosti o povolení výroby veterinárních 
přípravků nejdéle do 90 dnů ode dne jejího doručení. 
 
   (5) Ústav 
a) zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zemědělství a ve Věstníku 
  Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 
  1. schválení veterinárních přípravků a jejich zápis do Seznamu 
   schválených veterinárních přípravků  včetně změn, jakož 
   i prodloužení  nebo  pozastavení  platnosti  rozhodnutí 
   o schválení veterinárního  přípravku a o  zrušení jeho 
   schválení, 
  2. zápis  veterinárního technického  prostředku do Seznamu 
   technických prostředků pro veterinární použití a případy 
   nežádoucích příhod týkajících se používaných veterinárních 
   technických prostředků. Dokumentaci o nežádoucích příhodách 
   a jejich šetření uchovává po dobu 15 let, 
b) ukládá v mezích své působnosti pokuty za nesplnění nebo 
  porušení povinností, požadavků nebo podmínek stanovených tímto 
  zákonem. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Zákon č. 79/1997 Sb. 
33a) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
   Vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická 
   praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv. 
 
               § 66 
 
   (1) Vyrábět a uvádět do oběhu je možno pouze 
a) veterinární přípravky, které byly schváleny a zapsány do 
  Seznamu schválených veterinárních přípravků a u kterých nebyla 
  překročena doba jejich použitelnosti, 
b) veterinární technické prostředky, 
  1. které  splňují  požadavky  podle  zvláštních  právních 
   předpisů,34) 
  2. pro které bylo provedeno posouzení shody v souladu se 
   zvláštními právními předpisy,26) 
  3. u kterých nebyla překročena doba jejich použitelnosti. 
 
   (2) Nejsou-li známy údaje o tom, zda veterinární technický 
prostředek je vhodný pro veterinární použití, anebo jsou-li 
zjištěny skutečnosti, které  nasvědčují jeho nevhodnosti pro 
veterinární použití, musí být jeho vhodnost ověřena klinickým 
hodnocením. Klinické hodnocení se provádí na základě projektu 
pokusu podle zvláštních právních předpisů6) a plánu klinického 
hodnocení zpracovaného osobou, která je odpovědná za zahájení, 
řízení, organizování, kontrolu a financování klinického hodnocení 
(dále jen "zadavatel"), a schváleného Ústavem. K zařazení zvířete 
do klinického hodnocení musí dát dobrovolný písemný souhlas 
chovatel, který byl písemně poučen zejména o cílech a možném 
přínosu klinického hodnocení, jakož i o tom, jaká rizika jsou 
spojena s použitím jeho zvířete ke klinické zkoušce. Zadavatel 
odpovídá za  škodu vzniklou povahou  hodnoceného prostředku. 
Není-li klinické hodnocení prováděno v souladu se schváleným 
projektem pokusu,  zadavatel o tom  uvědomí Ústav a  učiní 
odpovídající opatření včetně pozastavení nebo předčasného ukončení 
klinického hodnocení. 
 
   (3) Pro vědecké, výzkumné, pedagogické a kontrolní účely lze 
použít i veterinární přípravky, které nebyly schváleny. 
 
   (4) Veterinární lékař může v případě ohrožení života nebo 
zdraví zvířete použít při poskytování veterinární péče i takový 
veterinární  technický prostředek,  který nesplňuje stanovené 
požadavky, a to za předpokladu, že 
a) je podrobně seznámen se zdravotním stavem zvířete, u něhož byla 
  stanovena přesná diagnóza jeho onemocnění. To neplatí jen pro 
  veterinární technické  prostředky, které jsou  určeny pro 
  stanovení nebo potvrzení diagnózy, 
b) není možno použít jiný veterinární technický prostředek, který 
  odpovídá stanoveným požadavkům, 
c) uvědomil Ústav o použití veterinárního technického prostředku, 
  který nesplňuje stanovené požadavky, 
d) písemně  seznámil  chovatele  s  možnými  riziky  použití 
  veterinárního technického prostředku, který nesplňuje stanovené 
  požadavky, a chovatel dal k němu dobrovolný písemný souhlas. 
------------------------------------------------------------------ 
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
26) Například zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
  znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., ve znění 
  pozdějších  předpisů, zákon  č. 258/2000  Sb., ve znění 
  pozdějších  předpisů, zákon  č. 102/2001  Sb., o obecné 
  bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 
  bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb. 
34) Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně 
  některých souvisejících zákonů. 
  Nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
  požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády 
  č. 326/2001 Sb. 
 
               § 66a 
 
   (1) Držitelé rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
jsou povinni 
a) zajistit, aby vlastnosti schváleného veterinárního přípravku 
  odpovídaly dokumentaci předložené ve schvalovacím řízení a aby 
  k němu byly připojeny pokyny pro zacházení s ním, 
b) zaznamenávat a vyhodnocovat případy hlášení nežádoucích účinků 
  schváleného veterinárního přípravku, vést a uchovávat o nich 
  záznamy a jednou ročně je poskytovat Ústavu, 
c) v případě výskytu nežádoucího účinku schváleného veterinárního 
  přípravku nebo závady v jeho jakosti učinit dostupná opatření 
  k nápravě  a  omezení  nepříznivého  působení  schváleného 
  veterinárního přípravku včetně jeho případného stažení z oběhu, 
  hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dověděli, Ústavu výskyt 
  závažného  nežádoucího  účinku  schváleného  veterinárního 
  přípravku a informovat jej o provedených opatřeních, 
d) v případě výskytu nežádoucího účinku schváleného veterinárního 
  přípravku nebo závady v jeho jakosti zajistit na vlastní náklad 
  jeho vyšetření, popřípadě klinické hodnocení, 
e) zavádět potřebné změny, které umožňují výrobu, kontrolu jakosti 
  a používání  schváleného veterinárního  přípravku ve shodě 
  s dostupnými vědeckými poznatky, 
f) poskytovat ústavu na požádání vzorky schváleného veterinárního 
  přípravku a informace o objemu jeho prodeje. 
 
   (2) Výrobci veterinárních přípravků jsou povinni 
a) požádat před zahájením výroby Ústav o povolení k výrobě 
  veterinárních přípravků, 
b) dodržovat podmínky uvedené v povolení k výrobě veterinárních 
  přípravků a správnou výrobní praxi, 
c) uvádět do oběhu pouze jimi vyrobené veterinární přípravky, 
d) požádat Ústav předem o rozhodnutí o jakékoli změně povolení 
  k výrobě veterinárních přípravků, 
e) mít  pro  každou  provozovnu  ustanovenu  alespoň  jednu 
  kvalifikovanou osobu, která odpovídá za to, že každá šarže 
  veterinárního přípravku je vyrobena a kontrolována v souladu 
  s tímto  zákonem a  s rozhodnutím  o povolení  k výrobě 
  veterinárních přípravků. za kvalifikovanou se považuje osoba, 
  která  má  vysokoškolské  vzdělání  v oboru odpovídajícím 
  charakteru výroby a nejméně 5 let praxe ve výrobě nebo kontrole 
  výrobků odpovídajícího charakteru. 
 
   (3) Prodejci schválených veterinárních přípravků musí mít 
živnostenské oprávnění k nákupu, skladování a prodeji těchto 
přípravků. jsou povinni 
a) prodávat pouze schválené veterinární přípravky, které jsou 
  volně prodejné s omezením a volně prodejné bez omezení, 
b) dodržovat správnou prodejní praxi, 
c) zajistit, aby každá fyzická osoba, jež prodává veterinární 
  přípravky volně prodejné s omezením, byla starší 18 let 
  a způsobilá k právním úkonům, aby nebyla pravomocně odsouzena 
  v posledních  10  letech  pro  úmyslný  trestný čin nebo 
  v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti 
  v souvislosti se  zacházením s léčivy  nebo veterinárními 
  přípravky  a  aby  absolvovala  odborný  kurz  pro práci 
  s veterinárními přípravky, s úspěchem se podrobila závěrečné 
  zkoušce před komisí krajské veterinární správy, a získala tak 
  osvědčení  odborné  způsobilosti  k  prodeji veterinárních 
  přípravků volně prodejných s omezením. v každé prodejně musí 
  být alespoň jedna taková osoba, 
d) prostřednictvím osoby  uvedené pod písmenem  c) upozornit 
  zákazníka při prodeji veterinárního přípravku volně prodejného 
  s omezením na nutnost seznámit se před jeho použitím s pokyny 
  uvedenými na obalu nebo v příbalové informaci. 
 
   (4) Osoby, které uvádějí schválené veterinární přípravky do 
oběhu, anebo s nimi jinak zacházejí, jsou povinny 
a) dodržovat pokyny k zacházení s veterinárním přípravkem, uvedené 
  na jeho obalu nebo v příbalové informaci, 
b) omezovat na nejnižší možnou míru nepříznivé důsledky působení 
  veterinárního  přípravku  na  člověka,  zvířata a životní 
  prostředí, 
c) hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dověděly, Ústavu 
  a držiteli rozhodnutí o  schválení veterinárního přípravku 
  výskyt nežádoucího účinku schváleného veterinárního přípravku. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) náležitosti  žádosti o  schválení veterinárního přípravku, 
  o schválení  změny a  o prodloužení  platnosti rozhodnutí 
  o schválení veterinárního přípravku, 
b) náležitosti žádosti o pozastavení platnosti, anebo o zrušení 
  schválení veterinárního přípravku, 
c) náležitosti žádosti o povolení k výrobě veterinárních přípravků 
  a jejich uvádění do oběhu, o jeho změnu nebo odejmutí, 
d) požadavky na jakost veterinárních přípravků, jakož i látky, 
  které veterinární přípravky nesmí obsahovat, 
e) podrobnosti o správné výrobní a prodejní praxi, 
f) způsob hlášení nežádoucích účinků veterinárních přípravků, 
g) organizaci, obsah  a podmínky odborného  kurzu pro práci 
  s veterinárními přípravky, jakož i organizaci a obsah závěrečné 
  zkoušky. 
 
               § 66b 
 
   (1) Veterinární přípravky 
a) volně neprodejné mohou být dodávány 
  1. veterinárním lékařům, 
  2. lékárnám, 
  3. osobám, které jsou podle zvláštních právních předpisů5) 
   oprávněny  k  nákupu,  skladování  a  přepravě  léčiv 
   a k zásobování léčivy, 
  4. chovatelům, jde-li o dezinfekční a dezinsekční přípravky, 
   o nichž tak rozhodl Ústav v rozhodnutí o schválení daného 
   přípravku, 
  5. osobám, kterým byl  povolen výkon veterinární asanační 
   činnosti, pouze přípravky nutné pro výkon činnosti, 
b) volně prodejné s omezením mohou být dodávány 
  1. osobám uvedeným pod písmenem a) body 1 až 3, 
  2. prodejcům veterinárních přípravků. 
 
   (2) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 1 až 3 a osoby 
uvedené v odstavci 1 písm. b) mohou uvádět jim dodané veterinární 
přípravky dále do oběhu. 
 
   (3) Osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) bodech 4 a 5 mohou 
používat volně neprodejné veterinární přípravky pouze k vlastní 
činnosti. 
 
               § 66c 
 
   (1) Výrobci a dovozci, popřípadě další osoby, které uvádějí 
veterinární technické prostředky do oběhu, jsou povinni sdělit 
Ústavu 
a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a identifikační číslo, 
  jde-li  o fyzickou  osobu, anebo  obchodní firmu,  sídlo 
  a identifikační číslo,  jde-li o právnickou  osobu, číslo 
  telefonu, faxu nebo elektronickou adresu, 
b) datum zahájení činnosti a místo jejího výkonu, 
c) údaje o oprávnění, na jehož základě je činnost vykonávána. 
 
   (2) Výrobci a dovozci, kteří uvádějí v České republice poprvé 
do oběhu veterinární technický prostředek, jsou povinni před jeho 
uvedením do  oběhu oznámit Ústavu  základní údaje o  tomto 
prostředku, včetně opisu prohlášení o shodě. Jestliže na základě 
posouzení vlastností tohoto prostředku Ústav zjistí, že není 
vhodný k veterinárnímu použití, 
a) informuje o tom výrobce nebo dovozce, 
b) rozhodne 
  1. o ukončení uvádění tohoto prostředku do oběhu, popřípadě 
   o jeho stažení z oběhu, anebo 
  2. o pozastavení uvádění tohoto prostředku do oběhu do doby 
   odstranění nedostatků. V tomto případě může být veterinární 
   technický prostředek znovu uveden do oběhu teprve na základě 
   písemného souhlasu Ústavu. 
 
   (3)  Prodejci veterinárních  technických prostředků jsou 
povinni 
a) prodávat pouze takové veterinární technické prostředky, které 
  splňují stanovené požadavky, a dodržovat při jejich prodeji 
  podmínky stanovené výrobcem, 
b) zajistit, že tyto prostředky budou vybaveny návody, popřípadě 
  i dalšími pokyny nutnými k jejich bezpečné instalaci, používání 
  a údržbě, včetně případné dezinfekce a sterilizace, a že tyto 
  návody a pokyny v českém jazyku budou poskytnuty osobám, které 
  budou tyto prostředky používat, 
c) vést a po dobu 5 let uchovávat dokumentaci o objednávkách, 
  nákupu a prodeji veterinárních technických prostředků. 
 
   (4) Osoby, které používají veterinární technické prostředky, 
a osoby, které provádějí jejich údržbu a servis, jsou povinny 
v případě, že se setkají s nežádoucí příhodou týkající se tohoto 
prostředku, anebo se o ní dozví, 
a) oznámit písemně tuto skutečnost Ústavu. To neplatí, pokud byl 
  Ústav o výskytu nežádoucí příhody prokazatelně již uvědoměn 
  jinak, 
b) učinit neprodleně opatření uložená Ústavem. 
 
   (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
a) které  základní  údaje  obsahuje  oznámení o veterinárním 
  technickém prostředku uváděném v České republice poprvé do 
  oběhu, 
b) které veterinární technické prostředky mohou prodávat pouze 
  osoby, které získaly živnostenské oprávnění k jejich nákupu, 
  skladování a prodeji, a které veterinární technické prostředky 
  nesmí být uváděny do oběhu formou samoobslužného prodeje, 
  prostřednictvím automatů nebo zásilkového prodeje, 
c) jakým způsobem a v jakých lhůtách se oznamuje výskyt nežádoucí 
  příhody týkající se  používaného veterinárního technického 
  prostředku, 
d) náležitosti  projektu  klinického  hodnocení  veterinárního 
  technického prostředku, podmínky a způsob jeho provádění, 
  náležitosti závěrečné  zprávy a požadavky  na dokumentaci 
  o provedeném klinickém hodnocení. 
 
              HLAVA IX 
     NÁHRADA NÁKLADŮ A ZTRÁT VZNIKLÝCH V SOUVISLOSTI 
           S NEBEZPEČNÝMI NÁKAZAMI 
 
               § 67 
 
   (1) Chovateli se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které 
vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření 
nařízených  ke  zdolávání  a  ochraně  před šířením některé 
z nebezpečných nákaz uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu 
a v příloze č. 4 k tomuto zákonu, a to za podmínky, že tato 
neprodleně uplatňovaná opatření zahrnují nejméně karanténu zvířat 
v hospodářství a  zákaz jejich přemísťování  od doby vzniku 
podezření z výskytu nákazy a po potvrzení jejího výskytu. 
 
   (2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje při výskytu nákazy 
uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu náhradu za 
a) náklady na utracení nebo nutnou porážku nemocných a podezřelých 
  zvířat vnímavých  druhů a za  neškodné odstranění jejich 
  kadáverů. Je-li to vhodné, poskytne se i náhrada za neškodné 
  odstranění jejich produktů, v případě influenzy ptáků vždy 
  i náhrada za neškodné odstranění jejich vajec, 
b) utracené nebo nutně poražené zvíře, 
c) zničení  kontaminovaných krmiv  a kontaminovaného zařízení 
  hospodářství,  které nemůže  být dezinfikováno  v souladu 
  s písmenem d), 
d) očistu, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci hospodářství a jeho 
  zařízení, 
e) prokázané ztráty způsobené výpadkem produkce hospodářského 
  zvířete v době provádění mimořádných veterinárních opatření 
  nařízených při výskytu některé z nákaz uvedených v příloze č. 
  3 k tomuto zákonu a v souvislosti s nimi, 
f) dodržování  opatření  v  ochranných  pásmech  a  opatření 
  k předcházení šíření nákazy, 
g) dodržování  opatření  ve  stanovené  pozorovací době před 
  prohlášením nákazy za zdolanou a opětovným zástavem zvířat do 
  hospodářství. 
 
   (3) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje při výskytu nákazy 
uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu náhradu za 
a) náklady na utracení nebo nutnou porážku nemocných a podezřelých 
  zvířat vnímavých  druhů a za  neškodné odstranění jejich 
  kadáverů; je-li to vhodné, poskytne se i náhrada za neškodné 
  odstranění jejich produktů, asanaci vody a krmiv, 
b) zvíře utracené nebo nutně poražené k diagnostickým účelům, 
c) očistu, dezinsekci, deratizaci a dezinfekci hospodářství a jeho 
  zařízení (vybavení), 
d) zlikvidované a znehodnocené včelařské zařízení, pomůcky, úly 
  a jejich vybavení při nařízené likvidaci v ohnisku nebezpečných 
  nákaz hniloby a moru včelího plodu, 
e) dodržování  opatření  v  ochranných  pásmech  a  opatření 
  k předcházení šíření nákazy, 
f) dodržování  opatření  ve  stanovené  pozorovací době před 
  prohlášením nákazy za zdolanou a opětovným zástavem zvířat do 
  hospodářství. 
 
   (4) Bylo-li při výskytu nákazy uvedené v příloze č. 3 
k tomuto zákonu nařízeno očkování hospodářských zvířat, nehradí 
chovatel vynaložené náklady. 
 
   (5) Náhrada podle odstavce 1 se neposkytne, jestliže chovatel 
nesplnil  povinnost  uvědomit  krajskou  veterinární  správu 
o podezření z výskytu nebezpečné nákazy, jinou závažnou povinnost 
uloženou mu tímto zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření 
a zdolávání  nebezpečných  nákaz,  anebo  nařízená  ochranná 
a zdolávací opatření. 
 
               § 68 
 
   (1) Náhrada podle § 67 se poskytuje ve výši prokázaných 
účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát. 
 
   (2) Jde-li o náhradu za utracené nebo nutně poražené zvíře, 
poskytuje se ve výši obvyklé ceny zdravého zvířete téhož druhu 
a kategorie v místě a době vzniku škody a 
a) odečítá se, co bylo chovateli poskytnuto za zužitkovatelné 
  části těla zvířete, 
b) snižuje se o 20 % ceny zvířete, bylo-li zvíře utraceno nebo 
  nutně poraženo v důsledku nebezpečné nákazy, pro kterou se 
  doporučuje preventivní očkování, a chovatel nevyužil této 
  možnosti. 
 
               § 69 
 
 (1) Osobám, které pro nařízená ochranná a zdolávací opatření 
nemohly dočasně vykonávat svou  obvyklou pracovní nebo jinou 
výdělečnou činnost anebo ji mohly vykonávat jen v omezeném 
rozsahu, náleží náhrada ušlého výdělku, pokud jim tato náhrada 
nepřísluší od zaměstnavatele, anebo náhrada ušlého zisku. 
 
 (2) Osobám, které byly nuceny zdržovat se z důvodu uvedeného 
v odstavci 1 mimo své bydliště, náleží náhrada zvýšených nákladů 
na přechodné ubytování a stravování podle zvláštních právních 
předpisů.35) 
------------------------------------------------------------------ 
35) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění 
  pozdějších předpisů. 
 
               § 70 
 
   (1) Náhrada podle § 67 se poskytuje z prostředků státního 
rozpočtu, a to na základě žádosti chovatele, nebo osoby uvedené 
v § 69. Tato žádost musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode 
dne, k němuž byla nebezpečná nákaza rozhodnutím příslušného orgánu 
prohlášena za zdolanou nebo byla mimořádná veterinární opatření 
zrušena. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí 
náhrady a v jaké výši, si vyžádá ministerstvo stanovisko krajské 
veterinární správy. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok 
na náhradu zaniká. 
 
   (2) Trvají-li ochranná a zdolávací opatření dlouhou dobu, 
může být chovateli na náhradu podle § 67 poskytnuta přiměřená 
záloha. 
 
   (3) Prováděcí právní předpis 
a) stanoví podrobněji postup při uplatňování náhrady podle § 67 
  a náležitosti žádosti o její poskytnutí, 
b) může stanovit při výskytu kterých dalších, zejména exotických 
  nákaz, popřípadě i nemocí přenosných ze zvířat na člověka se 
  poskytuje náhrada a v jakém rozsahu. 
 
               HLAVA X 
               SANKCE 
 
               § 71 
 
 (1) Krajská veterinární správa uloží fyzické osobě, která není 
podnikatelem,10) pokutu 
a) až do výše 10 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku 
  tím, že 
  1. nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, 
   § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 6 odst. 1, 6 a 7, § 7 odst. 
   1 a 2, § 8 odst. 1 až 3 nebo § 9 odst. 2, nebo 
  2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení 
   zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 
   20 odst. 4 až 7, 21 odst. 1 až 4 a odst. 6 nebo § 25 odst. 
   1, nebo 
  3. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 
   písm. a) a c) a odst. 3 a 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a), 
b) až do výše 20 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku 
  tím, že 
  1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před 
   nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 
   odst. 1, § 12 odst. 1, § 13 odst. 3 nebo § 16 odst. 2, anebo 
   povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) a g), 
   § 17a odst. 4 nebo § 56 odst. 1 písm. b), nebo 
  2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení 
   zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 
   19 nebo § 20 odst. 1 až 3, nebo 
  3. nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se 
   zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky 
   dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho 
   vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 
   odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, 
   § 36 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4, nebo 
  4. vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární 
   správy, bez tohoto povolení, nebo 
  5. ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo 
   nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo 
  6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené 
   bezprostředně  závazným  právním  předpisem  Evropských 
   společenství, 
c) až do výše 50 000 Kč, pokud se tato osoba dopustí přestupku 
  tím, že nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou 
  v § 5 odst. 1 písm. f), nebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 
  3, anebo nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni 
  z mimořádných veterinárních opatření. 
 
  (2) Krajská veterinární správa uloží pokutu až do výše 20 000 
Kč osobě, která jako 
a) soukromý veterinární lékař  nesplní nebo poruší povinnost 
  stanovenou v § 6 odst. 4, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6 nebo 
  § 61 odst. 1, 
b) soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší povinnost 
  stanovenou v § 64 odst. 2 a 3. 
 
 (3) Byl-li přestupek spáchán opakovaně, lze uložit pokutu až do 
výše, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 1. 
 
 (4) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán v době do 
jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho 
dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto zákona. 
------------------------------------------------------------------ 
10) § 2 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. 
 
               § 72 
 
  (1) Krajská veterinární správa uloží právnické osobě nebo 
fyzické osobě oprávněné k podnikání pokutu 
a) až do výše 300 000 Kč, jestliže tato osoba 
  1. nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, 
   § 5 odst. 1 písm. a) až d) a odst. 2, § 6 odst. 1, 5, 6 
   a 7, nebo 
  2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro 
   přepravu zvířat a péči o ně v průběhu přepravy v § 7 nebo 
   § 8 odst. 1 až 3, nebo 
  3. nesplní nebo poruší  povinnost pořadatele svodu zvířat 
   stanovenou  v §  9 odst.  2, povinnost  provozovatele 
   shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo 
   povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1, nebo 
  4. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení 
   zdravotní  nezávadnosti  živočišných  produktů stanovené 
   v § 20 odst. 4 až 7, 21 odst. 2 a 4, § 22 odst. 1 písm. d), 
   § 24 odst. 1, § 25, 26 nebo § 27 odst. 1, 
b) až do výše 500 000 Kč, jestliže tato osoba 
  1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před 
   nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 
   odst. 1, § 12 odst. 1, §  14 nebo § 16 odst. 2, anebo 
   povinnost chovatele stanovenou v 5 odst. 1 písm. e) a g) 
   nebo § 17a odst. 4, nebo 
  2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení 
   zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 
   18 odst. 2 a 4, § 21 odst. 6, § 22 odst. 1 písm. a) až 
   c), e) a f) nebo § 23 odst. 1 až 3, nebo 
  3. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3, 
   4 a 7, § 40, § 41 odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a), 
c) až do výše 1 000 000 Kč, jestliže tato osoba 
  1. nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 5 odst. 1 písm. 
   f), § 13 odst. 3 nebo § 56 odst. 1, anebo poruší zákaz 
   uvedený v § 56a odst. 3, nebo 
  2. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení 
   zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovené v § 
   19, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1 a 3, nebo 
  3. nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se 
   zvířaty a živočišnými produkty, anebo veterinární podmínky 
   dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho 
   vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 
   odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst. 1, 3 a 6, § 34 odst. 2, 
   § 36 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4, nebo 
  4. vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární 
   správy, bez tohoto povolení, nebo 
  5. ztěžuje nebo maří výkon státního veterinárního dozoru nebo 
   nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo 
  6. nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené 
   bezprostředně  závazným  právním  předpisem  Evropských 
   společenství, 
d) až do výše 2 000 000 Kč, jestliže tato osoba nesplní nebo 
  poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních 
  opatření. 
 
   (2) Ústav uloží právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné 
k podnikání pokutu až do výše 
a) 300 000 Kč, jestliže tato osoba nesplní nebo poruší povinnost 
  stanovenou v § 66a odst. 4 nebo § 66c odst. 4, 
b) 500 000 Kč, jestliže tato osoba nesplní nebo poruší povinnost 
  stanovenou v § 66 odst. 2 a 4, § 66a odst. 1 až 3, § 66b odst. 
  1 a 3 nebo § 66c odst. 1 až 3, 
c) 1 000 000 Kč, jestliže tato osoba nesplní nebo poruší povinnost 
  stanovenou v § 66 odst. 1. 
 
   (3) Za opakované nesplnění nebo porušení povinnosti nebo 
požadavků anebo za opakované nesplnění nebo nedodržení podmínek 
nebo zákazu podle odstavců 1 a 2 (dále jen "protiprávní jednání") 
lze uložit pokutu, která je dvojnásobkem částky uvedené v odstavci 
1 nebo 2. 
 
   (4) Protiprávní jednání je opakované, pokud se ho právnická 
osoba nebo fyzická osoba dopustila v době do 1 roku od právní moci 
rozhodnutí, jímž jí byla uložena pokuta za předchozí protiprávní 
jednání podle právních předpisů o veterinární péči. 
 
   (5) Za porušení povinnosti stanovené zvláštními právními 
předpisy3) uloží krajská veterinární správa právnické osobě nebo 
fyzické osobě oprávněné k podnikání v daném oboru pokutu podle 
zvláštních právních předpisů.3) 
------------------------------------------------------------------ 
3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
  Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
               § 72a 
 
               zrušen 
 
               § 73 
 
   (1) Veterinární inspektoři mohou za méně závažná porušení 
povinnosti uvedená v § 71  a 72, zjištěná při výkonu státního 
veterinárního dozoru, ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty 
do výše 5 000 Kč, je-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno 
a je-li osoba, která povinnost porušila, ochotna blokovou pokutu 
zaplatit. 
 
   (2) Pro přestupky a řízení o nich jinak platí obecné předpisy 
o přestupcích. 
 
               § 74 
 
 (1) Při  rozhodování o  výši pokuty  se přihlíží  zejména 
k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního 
jednání a k okolnostem, za nichž k tomuto jednání došlo. 
 
 (2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy orgán oprávněný 
k uložení pokuty protiprávní jednání zjistil, nejpozději však do 
3 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo. 
 
 (3) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím 
uložení nabylo právní moci. 
 
 (4) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní 
finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.36) Výnos pokut 
je příjmem státního rozpočtu. 
 
  
             HLAVA XI 
      USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ 
 
               § 75 
 
 (1) Náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním povinností podle 
tohoto  zákona,  zejména  prováděním  nařízených  mimořádných 
veterinárních opatření, poskytuje stát jen za podmínek a v rozsahu 
stanovených tímto zákonem. 
 
 (2) Bylo-li při výkonu státního veterinárního dozoru zjištěno 
nesplnění nebo porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na 
jeho základě, může orgán veterinární správy uložit tomu, u něhož 
k nesplnění nebo porušení povinnosti došlo, plnou nebo částečnou 
náhradu nákladů tímto orgánem vynaložených. 
 
  (3) Náklady spojené s výkonem prohlídky jatečných zvířat a masa 
a s vyšetřením a s posouzením živočišných produktů je povinen 
hradit provozovatel jatek nebo jiného zařízení, v němž nebo pro 
něž se  vyšetření a posouzení provádí,  náklady spojené se 
sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat 
a v jejich produktech je povinen hradit provozovatel jatek, 
výrobce a zpracovatel živočišných produktů. Výši náhrady těchto 
nákladů stanoví prováděcí právní předpis, a to diferencovanými 
paušálními částkami. 
 
 (4) Náhradu nákladů podle odstavců 2 a 3 vybírá a vymáhá orgán 
veterinární správy, který náklady vynaložil; tato náhrada je jeho 
příjmem. 
 
               § 76 
 
 (1) Není-li stanoveno jinak, vztahuje se na rozhodování orgánů 
veterinární správy podle tohoto zákona správní řád.38) 
 
  (2) Odvolání proti rozhodnutí krajské veterinární správy podle 
§ 30 odst. 2, § 35 odst. 1 písm. b), § 36 odst. 2, § 42 odst. 3 
písm. b), § 49 odst. 1 písm. d) a § 53 odst. 5 nemá odkladný 
účinek. Toto rozhodnutí je vykonatelné dnem oznámení. 
 
 (3) Právní předpis krajské veterinární správy o mimořádných 
veterinárních opatřeních se vyhlásí tak, že se vyvěsí na úřední 
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se 
týká, na  dobu nejméně 15  dnů. Vyhláška nabývá  platnosti 
a účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, jímž je 
první den jejího vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. 
Vyhláška musí být každému přístupná u okresní veterinární správy, 
krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká. To 
platí přiměřeně také pro prohlášení nákazy za zdolanou a pro 
zrušení vyhlášených opatření, popřípadě pro zmírnění nebo zrušení 
některých z nich ještě před prohlášením nákazy za zdolanou. 
 
 (4) Mimořádná veterinární opatření Státní veterinární správy, 
popřípadě  změněná  ministerstvem  se  vyhlásí v celostátním 
rozhlasovém nebo televizním vysílání; stejně se vyhlásí i jejich 
zrušení. Provozovatel vysílání  je povinen umožnit bezplatně 
ústřednímu řediteli nebo jeho zástupci vyhlášení těchto opatření 
nebo jejich zrušení ihned, jakmile byl o to požádán. Vyhlášením 
jsou tato opatření závazná  pro všechny osoby; zveřejní se 
neprodleně na webové stránce Státní veterinární správy a vyvěšením 
na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž 
územních obvodů se týkají. 
 
 (5) Správní řád neplatí 
a) pro opatření podle § 53 odst. 1 písm. f), které veterinární 
  inspektor ústně oznámí kontrolované osobě. Tato osoba může 
  proti tomuto opatření podat námitky, a to do protokolu o tomto 
  opatření, anebo písemně nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání 
  protokolu; podané námitky nemají odkladný účinek. Podaným 
  námitkám může  zcela vyhovět krajská  veterinární správa; 
  neučiní-li tak, předloží námitky bez odkladu Státní veterinární 
  správě, jejíž rozhodnutí je konečné a doručuje se kontrolované 
  osobě, 
b) pro kladná rozhodnutí o žádosti o schválení a o povolení 
  zmírňující výjimky podle tohoto zákona, 
c) pro rozhodování o  poživatelnosti, popřípadě použitelnosti 
  živočišných produktů. 
------------------------------------------------------------------ 
38) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 
 
               § 77 
 
 (1) Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se 
dokončí podle předpisů účinných v době jeho zahájení. 
 
 (2) Povolení k výkonu odborné veterinární činnosti vydané podle 
dřívějších předpisů se považuje za povolení nebo registraci podle 
tohoto  zákona.  Neodpovídá-li  však  povolení k provozování 
asanačního podniku podmínkám tohoto zákona, je ten, komu povolení 
svědčí, povinen požádat ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 
zákona Státní veterinární správu, aby rozhodla o uvedení povolení 
v soulad s tímto zákonem. Neučiní-li tak a nerozhodne-li Státní 
veterinární správa z vlastního podnětu, dříve vydané povolení 
zaniká. 
 
 (3) Prováděcí právní předpis stanoví v souladu s výsledky 
jednání orgánů Evropské unie a orgánů České republiky 
a) podniky, v nichž budou po dobu přechodného období uplatňovány 
  veterinární požadavky na jejich provoz odchylně od požadavků 
  stanovených prováděcími právními předpisy, 
b) odchylné veterinární požadavky na provoz jednotlivých podniků 
  uvedených pod písmenem a) a dobu trvání přechodného období. 
 
               § 77a 
 
 Závazný posudek orgánu veterinární správy vydávaný jako podklad 
v územním, stavebním a kolaudačním řízení, které se týká staveb 
a zařízení, jež jsou určeny k chovu zvířat, k zacházení se 
živočišnými produkty a krmivy nebo k ukládání, sběru, svozu, 
neškodnému  odstraňování  a  dalšímu  zpracování  konfiskátů 
živočišného  původu,  pokud  jsou  tyto  činnosti vykonávány 
podnikatelským způsobem, jakož i staveb, které budou používány 
jako útulek pro zvířata, podle § 56, se nevydají podle tohoto 
zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení 
o vydání integrovaného  povolení podle zákona  o integrované 
prevenci  a  omezování  znečištění,  o integrovaném registru 
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena. 

 
               § 77b 
 
   Působnosti stanovené  obecnímu úřadu obce  s rozšířenou 
působností  podle  tohoto  zákona  jsou  výkonem  přenesené 
působnosti. 
 
               § 77c 
 
 (1) Kde se v  bezprostředně závazných právních předpisech 
Evropských společenství mluví o 
a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní 
  autoritě, rozumí se tím pro účely tohoto zákona ústřední úřad, 
  do jehož působnosti náleží výkon příslušného oprávnění nebo 
  provedení příslušného opatření, anebo úřad, na který byly výkon 
  příslušného oprávnění nebo  provádění příslušného opatření 
  přeneseny, 
b) příslušném veterinárním úřadu, rozumí se tím pro účely tohoto 
  zákona orgán veterinární správy, do okruhu jehož působnosti 
  byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného 
  opatření tímto zákonem svěřeny, popřípadě do okruhu jehož 
  působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a srovnatelné 
  úkoly náleží. 
 
 (2) Kde se v právních předpisech uvedených v odstavci 1 mluví 
o opatřeních k zajištění  dodržování povinností a jednotného 
uplatňování požadavků stanovených těmito právními předpisy nebo 
k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím odpovídající 
opatření podle tohoto zákona. 
 
 (3) Osoby, které jsou povinny plnit povinnosti uložené jim tímto 
zákonem, jsou povinny plnit v oblasti veterinární péče také 
povinnosti, které pro ně vyplývají z právních předpisů uvedených 
v odstavci 1. 
 
               § 78 
 
           Zmocňovací ustanovení 
 
 Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 1, § 5 odst. 
3, § 6 odst. 9, 8 odst. 5, § 9a odst. 5, § 9b odst. 3, § 10 odst. 
3, § 17a odst. 10, § 18 odst. 5, § 19 odst. 3 a 5, § 20 odst. 8, 
§ 21 odst. 7, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 
1, § 27 odst. 4, § 28 odst. 5, § 31 odst. 3, § 33 odst. 6, § 34 
odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4, § 38a odst. 2, § 38b odst. 
2, § 38c odst. 5, § 41 odst. 5, § 42 odst. 5, § 48 odst. 2, § 51 
odst. 4, § 51a odst. 3, § 53 odst. 6, 59 odst. 8, § 64 odst. 5, 
§ 66a odst. 5, § 66c odst. 5, § 70 odst. 3, § 75 odst. 3 a § 77 
odst. 3. 
 
               § 78a 
 
   V § 11 odst. 1, § 12 odst. 2 písm. b), § 13 odst. 1 a 2, 
§ 16 odst. 2, § 17 odst. 2, § 18 odst. 2, § 20 odst. 6 a 7 písm. 
a), § 23 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 2, § 27 odst. 2 a 3, § 40 
odst. 1 písm. b), § 40 odst. 5, § 41 odst. 1 písm. g) a h), § 42 
odst. 3 písm. a) a b), § 47 odst. 4, § 48 odst. 1 písm. d), § 49 
odst. 1 a 2, § 50 odst. 1, § 51 odst. 1, § 64 odst. 1 větách první 
a druhé, § 64 odst. 4, § 76 odst. 2 a 3 a v nadpisu k § 49 se 
slova "okresní veterinární správa" v příslušném pádu a čísle 
nahrazují slovy "krajská veterinární správa" v příslušném pádu 
a čísle. 
 
 
              ČÁST DRUHÁ 
               zrušena 
 
               § 79 
 
               zrušen 
 
 
 
 
              ČÁST TŘETÍ 
               zrušena 
 
               § 80 
 
               zrušen 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
         Změna zákona č. 368/1992 Sb., 
   o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
               § 81 
 
 Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., 
zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 
Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 
151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., 
zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 
63/1999 Sb., se mění takto: 
 
 Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 
36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., 
zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 
305/1997 Sb., "Sazebník správních poplatků" se mění takto: 
 
 1. Položka 67 zní: 
"Vydání rozhodnutí o výsledku pohraniční veterinární kontroly (§ 
37 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů) 
- za každou i započatou tunu zásilky živých zvířat  Kč   170,- 
- za každou i započatou tunu zásilky živočišných 
 produktů, krmiv a předmětů, které mohou být 
 nositeli původců nákaz               Kč  110,- 
         nejméně               Kč 1 120,- 
         nejvýše               Kč 11 900,-". 
 
 2. Položka 68 včetně poznámky zní: 
"a) Schválení veterinárního přípravku a 
  veterinárního technického 
  prostředku (§ 65 zákona č. 166/1999 Sb., 
  o veterinární péči 
  a o změně některých souvisejících zákonů)   Kč  3 000,- 
 b) Vydání osvědčení k výrobě veterinárních 
  přípravků a veterinárních technických 
  prostředků (§ 65 zákona č. 166/1999 Sb., 
  o veterinární péči a o změně 
  některých souvisejících zákonů)        Kč  6 000,- 
 
              Poznámka: 
 
Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zápis 
veterinárního přípravku a veterinárního technického prostředku do 
Seznamu  schválených veterinárních  přípravků a veterinárních 
technických prostředků.". 
 
 3. Položka 69 zní: 
"Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel (§ 
6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů) 
-   za jedno zvíře        Kč   50,- 
-   za více než jedno zvíře   Kč   100,-". 
 
 4. Položka 70 zní: 
"Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů 
(§ 27 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů)   Kč   100,-". 
 
 5. Položka 71 zní: 
 "a) Vydání osvědčení o splnění požadavků a podmínek pro zacházení 
se  živočišnými produkty  (§  22  zákona č.  166/1999 Sb., 
o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů)        Kč   500,- 
 b) Vydání závazného posudku 
  (§ 56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
  a o změně některých souvisejících 
  zákonů)             Kč   300,-". 
 
 6. Položka 72 zní: 
 "a) Registrace soukromého veterinárního 
   lékaře (§ 60 zákona č. 166/1999 Sb., 
   o veterinární péči a o změně 
   některých souvisejících 
   zákonů)            Kč   2 000,- 
 b) Registrace soukromého veterinárního technika (§ 64 zákona č. 
  166/1999 Sb.,  o veterinární péči a  o změně některých 
  souvisejících zákonů)      Kč   1 000,- 
 
 c) Vydání povolení k  provádění laboratorní, popřípadě jiné 
  veterinární diagnostické činnosti (§ 50 zákona č. 166/1999 
  Sb., o veterinární péči a o změně 
  některých souvisejících zákonů) Kč   2 000,- 
 
 d) Vydání povolení k provozování asanačního podniku (§ 50 zákona 
  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
  souvisejících zákonů)      Kč   3 000,- 
 
 e) Vydání povolení k  provozování jiné veterinární asanační 
  činnosti (§ 51 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
  a o změně některých souvisejících 
   zákonů)            Kč   1 000,-". 
 
 7. Položka 73 zní: 
"a) Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat 
   za jedno zvíře        Kč   3 000,- 
   za více než jedno zvíře   Kč   5 000,- 
b) Udělení akreditace uživatelského zařízení k chovu zvířat pro 
  pokusné účely          Kč   10 000,-". 
 
              ČÁST PÁTÁ 
           ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 
 
               § 82 
 
 Zrušují se: 
 
 1. Zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči, ve znění zákona č. 
239/1991 Sb., zákona č. 437/1991 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb. 
 
 2. Zákon č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče 
České republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České 
národní rady č. 25/1991 Sb., zákona č. 437/1991 Sb., zákonného 
opatření Předsednictva České národní rady č. 348/1992 Sb., zákona 
č. 112/1994 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb. 
 
              ČÁST ŠESTÁ 
              ÚČINNOST 
 
               § 83 
 
 Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po dni vyhlášení. 
 
              Klaus v. r. 
              Havel v. r. 
             Zeman v. r. 
 
  
 
               Příl.1 
 
  
      Nákazy, jejichž výskyt je povinně hlášen 
          komisi a členským státům 
 
 1. slintavka a kulhavka 
 2. mor skotu 
 3. plicní nákaza skotu 
 4. katarální horečka ovcí 
 5. vezikulární choroba prasat 
 6. klasický mor prasat 
 7. africký mor prasat 
 8. nakažlivá obrna prasat 
 9. aviární influenza (vysokopatogenní) 
10. newcastleská choroba 
11. mor koní 
12. vezikulární stomatitida 
13. mor malých přežvýkavců 
14. horečka Údolí Rift 
15. nodulární dermatitida skotu 
16. neštovice ovcí a koz 
17. infekční nekróza krvetvorné tkáně 
18. bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 
 
               Příl.2 
 
  
       Nákazy, které se považují za nebezpečné 
 
 1. slintavka a kulhavka 
 2. vezikulární stomatitida 
 3. vezikulární choroba prasat 
 4. mor skotu 
 5. mor malých přežvýkavců 
 6. plicní nákaza skotu 
 7. nodulární dermatitida skotu 
 8. horečka Údolí Rift 
 9. katarální horečka ovcí 
10. neštovice ovcí a koz 
11. mor koní 
12. africký mor prasat 
13. klasický mor prasat 
14. aviární influenza 
15. newcastleská choroba 
16. infekční nekróza krvetvorné tkáně 
17. enzootické hemoragické onemocnění jelenovitých 
18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) 
19. sněť slezinná 
20. Aujeszkyho choroba 
21. vzteklina 
22. paratuberkulóza 
23. brucelóza skotu 
24. tuberkulóza skotu 
25. enzootická leukóza skotu 
26. infekční rhinotracheitida skotu (IBR) 
27. bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 
28. brucelóza ovcí 
29. brucelóza ovcí a koz 
30. Maedi - Visna 
31. klusavka 
32. nakažlivá metritida koní 
33. hřebčí nákaza 
34. encefalomyelitidy koní 
35. venezuelská encefalomyelitida koní 
36. infekční anemie koní 
37. vozhřivka 
38. brucelóza prasat 
39. nakažlivá obrna prasat 
40. tuberkulóza prasat (aviární) 
41. infekční burzitida drůbeže 
42. Markova choroba 
43. mykoplasmóza drůbeže 
44. chlamydióza drůbeže 
45. pulorová nákaza 
46. infekční bronchitida drůbeže 
47. tuberkulóza drůbeže 
48. cholera drůbeže 
49. salmonelóza drůbeže (S. enteritidis, S. typhimurium) 
50. neštovice ptáků 
51. aviární encefalomyelitida 
52. tularemie u zajíců 
53. brucelóza zajíců 
54. mor včelího plodu 
55. hniloba včelího plodu 
56. varroáza 
57. infekční nekróza pankreatu 
58. virová hemoragická septikemie 
59. infekční anemie lososů 
 
               Příl.3 
 
  
    Nákazy, při jejichž výskytu se poskytuje náhrada 
        nákladů a ztrát podle § 67 odst. 2 
 
 1. slintavka a kulhavka 
 2. mor skotu 
 3. plicní nákaza skotu 
 4. katarální horečka ovcí 
 5. vezikulární choroba prasat 
 6. klasický mor prasat 
 7. africký mor prasat 
 8. nakažlivá obrna prasat 
 9. aviární influenza (vysokopatogenní) 
10. mor koní 
11. vezikulární stomatitida 
12. mor malých přežvýkavců 
13. horečka Údolí Rift 
14. nodulární dermatitida skotu 
15. neštovice ovcí a koz 
16. venezuelská encefalomyelitida koní 
17. enzootické hemoragické onemocnění jelenovitých 
18. transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) 
 
               Příl.4 
 
  
    Nákazy, při jejichž výskytu se poskytuje náhrada 
        nákladů a ztrát podle § 67 odst. 3 
 
 1. newcastleská choroba 
 2. sněť slezinná 
 3. Aujeszkyho choroba 
 4. vzteklina 
 5. paratuberkulóza 
 6. brucelóza skotu 
 7. tuberkulóza skotu 
 8. enzootická leukóza skotu 
 9. infekční rhinotracheitida skotu (IBR) 
10. bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) 
11. brucelóza ovcí 
12. brucelóza ovcí a koz 
13. Maedi - Visna 
14. klusavka 
15. nakažlivá metritida koní 
16. hřebčí nákaza 
17. encefalomyelitidy koní 
18. infekční anemie koní 
19. vozhřivka 
20. brucelóza prasat 
21. tuberkulóza prasat (aviární) 
22. aviární influenza (nízkopatogenní) 
23. infekční burzitida drůbeže 
24. Markova choroba 
25. mykoplasmóza drůbeže 
26. chlamydióza drůbeže 
27. pulorová nákaza 
28. infekční bronchitida drůbeže 
29. tuberkulóza drůbeže 
30. cholera drůbeže 
31. salmonelóza drůbeže (S. enteritidis, S. typhimurium) 
32. neštovice ptáků 
33. aviární encefalomyelitida 
34. mor včelího plodu 
35. hniloba včelího plodu 
36. varroáza 
37. infekční nekróza pankreatu 
38. virová hemoragická septikemie 
39. infekční anemie lososů 
 
               Příl.5 
 
               Část A 
 
       STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE 
 
   Program studia vedoucího k získání diplomu, vysvědčení nebo 
jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství 
a hygieně musí obsahovat nejméně tyto předměty: 
 
I. Základní předměty 
- fyzika 
- chemie 
- biologie zvířat 
- biologie rostlin 
- biomatematika 
 
II. Speciální předměty 
 
Skupina 1: Základní vědy 
- anatomie (včetně histologie a embryologie) 
- fyziologie 
- biochemie 
- genetika 
- farmakologie 
- farmacie 
- toxikologie 
- mikrobiologie 
- imunologie 
- epizootologie 
- profesní etika 
 
Skupina 2: Klinické vědy 
- porodnictví 
- patologie (včetně patologické anatomie) 
- parazitologie 
- klinická medicína a chirurgie (včetně anesteziologie) 
- klinické přednášky  o různých domácích  zvířatech, drůbeži 
 a jiných druzích zvířat 
- preventivní lékařství 
- radiologie 
- reprodukce a poruchy reprodukce 
- státní veterinární služba a hygiena 
- veterinární legislativa a soudní lékařství 
- terapeutika 
- propedeutika 
 
Skupina 3: Živočišná výroba 
- živočišná výroba 
- výživa zvířat 
- agronomie 
- ekonomika zemědělství 
- chov zvířat 
- veterinární hygiena 
- etologie a ochrana zvířat 
 
Skupina 4: Hygiena potravin 
- prohlídka a kontrola potravin živočišného původu 
- hygiena a technologie potravin 
- praktická výuka (zahrnující praktickou výuku na místech, kde 
 probíhá porážka zvířat a výroba potravin) 
 
   Praktická výuka může mít formu školení; pokud je takové 
školení celodenní, uskutečňuje se pod přímým dohledem příslušného 
úřadu a netrvá v rámci celého pětiletého studia dohromady déle než 
6  měsíců. 
 
   Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými 
skupinami předmětů je vyrovnané a koordinované tak, aby požadované 
znalosti a zkušenosti mohly být získány způsobem, který přiměřeně 
umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich různých úkonů. 
 
               Část B 
 
 OBLASTI, JEJICHŽ ZNALOSTI JSOU PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU, 
   VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ 
        VE VETERINÁRNÍM LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ 
 
   Znalosti 
a) v oboru věd, na nichž je založena činnost veterinárního lékaře, 
b) stavby a funkcí zdraví zvířat, jejich chovu a reprodukce 
  a hygieny obecně, jejich krmení, včetně technologie výroby 
  a konzervace krmiv odpovídající jejich potřebám, 
c) o chování a ochraně zvířat, 
d) o příčinách, charakteru, průběhu, důsledcích, diagnostice 
  a léčbě nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně zvláštních 
  znalostí o nemocech přenosných ze zvířat na člověka, 
e) preventivního lékařství, 
f) hygieny a technologie produkce, zpracovávání a uvádění do oběhu 
  potravin živočišného původu, 
g) právních a správních předpisů týkajících se oblastí uvedených 
  pod písmeny a) až f), 
h) klinické  a jiné praktické zkušenosti získané pod náležitým 
  dohledem. 
 
          Vybraná ustanovení novel 
 
         Čl. II zákona č. 131/2003 Sb. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
           PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 
   1. Pokud se v jiných právních předpisech používá pojem 
"okresní veterinární správa",  popřípadě "Městská veterinární 
správa v Brně", "Městská veterinární správa v Ostravě" a "Městská 
veterinární správa v Plzni", rozumí se tím "krajská veterinární 
správa". 
 
   2. Okresní veterinární správy, Městská veterinární správa 
v Brně, Městská veterinární správa v Ostravě a Městská veterinární 
správa v Plzni zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Jejich hmotný majetek, práva a závazky, včetně práv a závazků 
vyplývajících z pracovněprávních vztahů, které mají ke dni zániku, 
přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na místně příslušné 
krajské veterinární správy. 
 
   3. Zaměstnanci, kteří jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona v pracovním poměru k okresní veterinární správě, Městské 
veterinární správě v Brně, Městské veterinární správě v Ostravě 
a Městské veterinární správě v Plzni, se stávají dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona zaměstnanci místně příslušné krajské 
veterinární správy v odpovídajícím pracovním, funkčním a platovém 
zařazení. 
 
   4. Neodpovídá-li povolení  k výkonu odborné veterinární 
činnosti (50, 51) podmínkám tohoto zákona, je ten, komu povolení 
svědčí, povinen požádat ve lhůtě do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona o uvedení povolení v soulad s tímto 
zákonem.  Neučiní-li  tak  a  nerozhodne-li  příslušný orgán 
veterinární správy z vlastního podnětu, dříve vydané povolení 
zanikne. 
 
   5. Fyzická osoba, která vykonává veterinární preventivní, 
diagnostickou a léčebnou  činnost podnikatelským způsobem na 
základě rozhodnutí Státní veterinární správy o její registraci, 
není ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona členem Komory a hodlá 
vykonávat tuto činnost i po tomto dni, je povinna ve lhůtě do 6 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podat písemnou 
přihlášku za člena Komory a požádat o vydání osvědčení uvedeného 
v § 60 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění tohoto zákona. 
Neučiní-li tak, její oprávnění k výkonu uvedené činnosti zaniká. 
 
   6. Chovatelé a podnikatelé,10) kteří jsou povinni požádat 
o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podle tohoto 
zákona, jsou povinni tak učinit do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 
 
   7. Obaly, do kterých jsou baleny potraviny živočišného původu 
a které nejsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti, mohou 
být používány do 31. prosince 2003. Potraviny živočišného původu, 
vyrobené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a uskladněné 
před tímto dnem ve státních hmotných rezervách, mohou být uváděny 
do oběhu bez označení zdravotní nezávadnosti. 
 
   8. V řízeních, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
nebyla okresními veterinárními  správami pravomocně ukončena, 
pokračují místně příslušné krajské veterinární správy. 
 
   9. Ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 
tohoto zákona, se pro dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České 
republiky k Evropské unii, použije i na provážené veterinární 
zboží při jeho výstupu z tuzemska. 
 
   10. Za veterinární lékaře schválené pro určitou činnost se 
považují ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona všichni veterinární 
lékaři, kteří k tomuto dni byli registrováni Státní veterinární 
správou  jako soukromí  veterinární lékaři  podle dřívějších 
předpisů. 

286/2003 - Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn (PDF)

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 1999 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 6139