LEGISLATIVA

515/2005 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů

515

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. prosince 2005,

kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření
na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně
složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření),
ve znění pozdějších předpisů


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 a 6 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., k provedení § 2c odst. 2 písm. b) tohoto zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb. a nařízení vlády č. 119/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

"d)
v žádosti o zařazení, jde-li o agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b), snížit výměru půdního bloku, popřípadě jeho dílu nebo vyřadit půdní blok, popřípadě jeho díl, jestliže taková změna nevyplývá ze změn provedených v evidenci půdy5).".

2. V § 5 odst. 1 větě první se slova "bodu 6" nahrazují slovy "bodů 4 až 6".

3. V § 5 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 5 odst. 3 větě první se slova "s výjimkou opatření podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 3," zrušují.

5. V § 5 odst. 4 se slova "bodu 1, 2, 4 nebo 5" nahrazují slovy "bodu 1 nebo 2".

6. V § 5 odst. 5 se na konci písmen a) až e) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno e) se vkládá nové písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 12b zní:

"f)
zřízení stavby ve veřejném zájmu12b), nebo

____________________________________
12b)
§ 108 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

7. V § 5 odst. 5 písm. g) se slova "a) až e)" nahrazují slovy "a) až f)".

8. V § 5 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní:

"(9) Jestliže v průběhu příslušného pětiletého období dojde u žadatele ke snížení výměry zemědělské půdy, na kterou je v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření poskytována dotace, v důsledku převodu, nájmu nebo prodeje části anebo celého podniku14), snížení, neposkytnutí nebo vrácení dotace se neprovede, zaváže-li se písemně nabyvatel nebo nájemce části anebo celého podniku žadatele pokračovat v plnění podmínek příslušného agroenvironmentálního opatření na nabyté části tohoto podniku ve stejném rozsahu a zaváže-li se písemně žadatel, že jako převodce v případě převodu části tohoto podniku bude pokračovat v plnění podmínek daného agroenvironmentálního opatření na nepřeváděné části podniku.

____________________________________
14)
§ 476 až 488i obchodního zákoníku.".

9. V § 5 odst. 10 a 11 se za slovo "nabyvatel" vkládají slova "nebo nájemce".

10. V § 5 odst. 10 větě třetí se slova "bodu 3 nebo 6" nahrazují slovy "bodů 3 až 6".

11. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Žadatel v žádosti podle odstavce 1 uvede seznam půdních bloků, popřípadě jejich dílů s výměrou a kulturou obhospodařovaných v systému ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství a vedených v evidenci půdy5), které požaduje zařadit do podopatření podle odstavce 1.".

12. V § 6 odst. 3 se slova "podle odstavce 2 písm. a), b), c) a d)" nahrazují slovy "na půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou

a)
travní porost,

b)
orná půda,

c)
vinice, ovocný sad nebo chmelnice.".

13. V § 6 odst. 4 úvodní části ustanovení se slovo "případně" nahrazuje slovem "popřípadě".

14. V § 6 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou č. 15a zní:

"(6) Žádá-li žadatel o dotaci na travní porosty v rámci podopatření ekologické zemědělství, dodržuje v průběhu příslušného pětiletého období intenzitu ekologického chovu hospodářských zvířat uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "vyjmenovaná hospodářská zvířata") v přepočtu na průměr za období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku ve výši nejméně 0,2 velké dobytčí jednotky na každý ha travního porostu obhospodařovaný žadatelem v systému ekologického zemědělství a evidovaný v evidenci půdy5), nejvýše však 1,5 velké dobytčí jednotky na každý ha zemědělské půdy obhospodařovaný žadatelem v systému ekologického zemědělství a evidovaný v evidenci půdy5); do výpočtu intenzity chovu podle tohoto odstavce se nezapočítávají vyjmenovaná hospodářská zvířata, která na základě výjimky udělené pověřenou osobou7) na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství15a) nechová žadatel v souladu s tímto přímo použitelným předpisem v systému ekologického zemědělství, popřípadě v přechodné etapě v rámci systému ekologického zemědělství.

____________________________________
15a)
Příloha I, část B bod 1.6. a 1.7. nařízení Rady (EHS) č. 2092/1991.".

15. V § 6 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 15b zní:

"(7) Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.

____________________________________
15b)
§ 2 a § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb.
§ 41 a násl. vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.".

16. V § 6 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:

"(8) V žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok žadatel uvede, zda v příslušném kalendářním roce nebo jeho části chová koně; nedílnou součástí žádosti o poskytnutí dotace je mapa půdních bloků se zákresy jednotlivých kultur podle odstavce 9.

(9) Žadatel, který má do podopatření ekologické zemědělství zařazené půdní bloky, popřípadě jejich díly s kulturou orná půda, uvede v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu s kulturou orná půda, zda na tomto půdním bloku, popřípadě jeho dílu bude pěstovat

a)
speciální byliny,

b)
zeleninu,

c)
ostatní plodiny na orné půdě.".

17. V § 7 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 4, který zní:

"4.
výměry travních porostů zařazených v programu Péče o krajinu, uplatňovaném Ministerstvem životního prostředí; žadatel doloží tuto skutečnost potvrzením příslušného orgánu ochrany přírody,".

18. V § 7 odst. 5 písm. a) se slova "ha travního porostu zařazeného do tohoto podopatření" nahrazují slovy "1 ha jím obhospodařovaného travního porostu evidovaného v evidenci půdy5),".

19. V § 7 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

"c)
v případě obnovy travního porostu za účelem jeho zúrodnění zajistí, aby nejpozději do 30. června kalendářního roku

1.
se na příslušném půdním bloku, popřípadě jeho dílu nacházel souvislý travní porost,

2.
byla sklizena plodina určená k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vysazena.

Provádění obnovy travního porostu žadatel písemně oznámí Fondu do 20 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení.".

20. V § 7 odst. 7 písm. a) části věty před středníkem se slova "na ha pastvin" nahrazují slovy "na 1 ha pastvin, s výjimkou pastvin, na nichž žadatel plní podmínky podle odstavce 8 písm. c) bodu 1".

21. V § 7 odst. 7 písm. c) se na konci bodu 1 doplňuje slovo "nebo".

22. V § 7 odst. 7 se na konci písmene e) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "jestliže žadatel uplatňuje na pastvinách podmínky dodržování intenzity chovu pasených vyjmenovaných hospodářských zvířat podle písmene a) a současně podle odstavce 8 písm. c) bodu 1, vede pro sledování příslušných intervalů intenzit samostatné pastevní deníky,".

23. V § 7 odst. 7 se na konci textu písmene h) doplňují slova ", s výjimkou kejdy skotu".

24. V § 7 odst. 9 se slova "které se nacházejí na území 1. zóny zvláště chráněného území6)," nahrazují slovy "jehož výměra nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6) činí nejméně 0, 25 ha, popřípadě podíl nacházející se na území 1. zóny zvláště chráněného území6) činí nejméně 50 % výměry tohoto půdního bloku, popřípadě jeho dílu,".

25. V § 7 odstavec 10 zní:

"(10) Chová-li žadatel v období od 1. ledna do 31. srpna příslušného kalendářního roku po dobu nejméně 1 měsíce koně, doručí Fondu do 15. září příslušného kalendářního roku kopii registru15b) společně s vyplněným formulářem vydaným Fondem, v němž uvede počet chovaných koní přepočtený na velké dobytčí jednotky k dvacátému dni každého kalendářního měsíce za uvedené období.".

26. V § 7 se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Žadatel uvede v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok, zda v příslušném kalendářním roce nebo jeho části chová koně.".

27. V § 8 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova "18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu,24)" nahrazují slovy "24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a),".

Poznámka pod čarou č. 23a zní:

____________________________________
"23a)
§ 12 a 19 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).".

28. V § 9 odst. 5 písm. a) se slova "18 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zvláštního právního předpisu,24)" nahrazují slovy "24 měsíců od data posledního úředního odběru vzorku uvedeného na úředních návěskách23a),".

29. V § 10 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
výměru orné půdy, kterou požaduje zařadit do tohoto titulu a na níž hodlá pěstovat meziplodiny v průběhu příslušného pětiletého období.".

30. V § 10 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

31. V § 10 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

32. V § 10 odst. 2 se slova "kterou požaduje zařadit do podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin" nahrazují slovy "na níž hodlá pěstovat meziplodiny podle odstavce 1 písm. b)" a číslo "6" se nahrazuje číslem "10".

33. V § 10 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

34. V § 10 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 24 zní:

"a)
vyseje

1.
v období od 20. června do 10. října příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 8 až 17 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva24),

2.
současně s osevem plodiny na ochranu vzcházejícího porostu v období do 31. května příslušného kalendářního roku osivo meziplodiny, které je uvedeno v bodech 1 až 7 na seznamu v příloze č. 5 k tomuto nařízení, v minimálním objemu výsevu na 1 ha, uvedeném v této příloze, nejdéle do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva24),

____________________________________
24)
§ 4 a 40 zákona č. 219/2003 Sb.".

35. V § 10 odst. 3 písm. b) se slova "po 15. únoru" nahrazují slovy "nejdříve 16. února a nejpozději 31. května".

36. V § 10 odst. 3 písm. c) se slova "od druhého kalendářního roku příslušného pětiletého období" zrušují.

37. V § 10 odst. 3 písm. c) se na konci textu bodu 1 doplňují slova ", přičemž souhrnná výměra plochy oseté meziplodinami, na niž žadatel požaduje pro příslušný kalendářní rok dotaci podle tohoto nařízení, nesmí být nižší o více než 25 % oproti výměře zařazené do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b); meziplodiny nelze pěstovat na půdním bloku, případně jeho dílu, na kterém je uplatňováno některé agroenvironmentální opatření podle § 2 odst. 1 písm. b) nebo e) nebo podle § 2 odst. 1 písm. c) bodu 1, 2, 4 nebo 5 anebo je na něm uplatňována některá dohoda v rámci opatření programu SAPARD16), s výjimkou dohody Blaník č. 3 a č. 4 a Moravský kras č. 2 a č. 3".

38. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Fond poskytne v příslušném kalendářním roce dotaci v rámci podopatření péče o krajinu titulu pěstování meziplodin na výměru, na níž byly skutečně pěstovány meziplodiny v souladu s podmínkami podle odstavce 3, nejvýše však na výměru zařazenou do tohoto opatření podle odstavce 1 písm. b).".

39. V § 13 odst. 5 písm. a) se číslo "18" nahrazuje číslem "24".

40. V § 14a odst. 4 písm. b) bodě 1 se slova "do 30. června kalendářního roku a v období od 15. července" zrušují.

41. V § 14a odst. 4 písm. c) se slova "a vyznačí" nahrazují slovy "nebo na jiném pozemku, který užívá na základě platného právního důvodu, přičemž umístění zařízení žadatel vyznačí".

42. V § 14a odst. 4 písm. d) se za slova "jeho použití" vkládají slova "a umístění".

43. V § 14a odst. 5 písm. d) se slova "řez k prosvětlení keřů pomocí odstraňování zálistků v období od 1. června do 31. července kalendářního roku" nahrazují slovy "prosvětlení keřů odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna příslušného kalendářního roku".

44. V § 14a odst. 5 písm. f) se slova "každé druhé meziřadí bylo trvale zatravněno" nahrazují slovy "v každém druhém meziřadí se nacházel nejpozději do 36 měsíců po ukončení výsadby vinice souvislý bylinný porost".

45. V § 14a se na konci odstavce 6 doplňují věty "Žadatel může provést výsadbu ovocného sadu nebo vinice i na jiném půdním bloku, popřípadě jeho dílu; žadatel tuto skutečnost do 20 dnů ode dne provedení výsadby ovocného sadu nebo vinice oznámí Fondu na jím vydaném formuláři a současně požádá o vydání nového rozhodnutí o zařazení. Je-li výměra půdního bloku, popřípadě jeho dílu rozdílná, použije se ustanovení § 5 obdobně.".

46. V § 15 odst. 4 se slova "podle odstavce 3 písm. c), d) nebo f)" nahrazují slovy "podle odstavce 3 písm. c) až e) nebo f)" a za slova "v případě odstavce 3 písm." se vkládají slova "a) nebo".

47. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

"a)
podopatření ekologické zemědělství

1.
v příslušném kalendářním roce porušení podmínky stanovené pro hospodaření v rámci ekologického zemědělství zvláštním právním předpisem7), které mělo za následek pravomocné uložení sankce podle tohoto právního předpisu, nejde-li o porušení některé z podmínek uvedených v § 17 odst. 1 písm. a), popřípadě porušení podmínky uvedené v § 23 odst. 2 zákona o ekologickém zemědělství7),

2.
porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 7,".

48. V § 16 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova "v § 7 odst. 5 písm. a) nebo b) nebo v § 7 odst. 7 písm. b), d) nebo e)" nahrazují slovy "v § 7 odst. 5 písm. a) až c), § 7 odst. 7 písm. b), d) nebo e) anebo v § 7 odst. 10".

49. V § 16 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 24d zní:

"(5) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatňování podopatření integrované systémy pěstování ovoce nebo révy vinné porušení podmínky uvedené v § 14a odst. 4 písm. h) anebo v § 14a odst. 5 písm. g), neposkytne dotaci na příslušný půdní blok nebo jeho díl, na kterém bylo porušení zjištěno; výměra půdního bloku nebo jeho dílu, na který Fond neposkytne dotaci podle tohoto odstavce, se do zjištěné výměry podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství24d) nezahrne.

____________________________________
24d)
Čl. 30 a násl. nařízení Komise (ES) č. 796/2004.".

50. V § 17 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova "odst. 6, nebo" nahrazují slovy "odst. 9,".

51. V § 17 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

52. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:

"b)
podopatření ošetřování travních porostů porušení některé z podmínek uvedených v § 7 odst. 6 písm. b) nebo c), § 7 odst. 7 písm. a), f), g) nebo h), § 7 odst. 8 písm. a), b) nebo c) nebo v § 7 odst. 9,".

53. V § 17 odst. 1 písm. e) se slova "odst. 5" nahrazují slovy "odst. 3".

54. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Zjistí-li Fond u žadatele při uplatňování podopatření ekologické zemědělství porušení podmínky uvedené v § 6 odst. 6, dotaci na travní porosty zařazené do tohoto opatření v příslušném kalendářním roce neposkytne.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

55. V § 22 odst. 2 se slova "a to včetně počtu velkých dobytčích jednotek zvířat zjištěných podle § 6 odst. 7 nebo podle § 7 odst. 10" nahrazují slovy "popřípadě zjištěný jiným způsobem u hospodářských zvířat neevidovaných na chovatele v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat".

56. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Fond při výpočtu číselných údajů vypočítávaných podle tohoto nařízení použije zaokrouhlování na 2 desetinná místa.".

57. V příloze č. 1 se na konci bodu 2 doplňuje text, který včetně poznámky pod čarou č. 26a zní: "Za odůvodnitelné případy se považuje zejména

a)
skutečnost, kdy v období 45 kalendářních dnů před uvedeným termínem pro provedení seče se v místě podnikání žadatele nevyskytovala alespoň 3 období v délce 7 po sobě jdoucích dnech beze srážek; žadatel v takovém případě dokončí provedení seče do 15 dnů po uvedeném termínu; výskyt srážek dokládá žadatel záznamem o průběhu srážek zjištěných na nejbližší srážkoměrné stanici Českého hydrometeorologického ústavu, popřípadě správce povodí26a);

b)
souhlas příslušného orgánu ochrany přírody s odložením seče s ohledem na zachování přírodních stanovišť, popřípadě s ohledem na ochranu vzácně žijících organismů;

c)
výskyt hnízdiště chřástala polního na příslušném půdním bloku vymezeném Ministerstvem zemědělství v evidenci půdy5).

____________________________________
26a)
§ 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.".

58. V příloze č. 4 se za text

"Majoránka zahradní Origanum majorana L. (syn.: Majorana hortensis Moench)" vkládá text "Maralí kořen (leuzea saflorová) Leuzea carthamoides (syn. Rhapontikum carthamoides)".

59. Příloha č. 5 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


(není v digitální podobě)

60. Příloha č. 11 včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 242/2004 Sb.


(není v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená a pravomocně neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Žadatel, který má zařazeny do podopatření ekologické zemědělství půdní bloky s kulturou orná půda, na nichž pěstuje zeleninu nebo speciální byliny, sdělí Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději při doručení žádosti o poskytnutí dotace pro kalendářní rok 2006 výměru orné půdy, na níž hodlá pěstovat zeleninu, případně speciální byliny ve zbývající části příslušného pětiletého období. Fond takovému žadateli vydá nové rozhodnutí o zařazení.

3. Žadatel, který byl zařazen do podopatření péče o krajinu titulu trvale podmáčené louky a rašelinné louky, případně titulu ptačí lokality na travních porostech na více než jedno pětileté období, požádá Fond o vydání nového rozhodnutí o zařazení do příslušného opatření nejpozději při doručení žádosti o poskytnutí dotace na kalendářní rok 2006. Fond pro vydání nového rozhodnutí o zařazení použije ustanovení § 5 odst. 10 obdobně.

4. Při rozhodování o poskytnutí dotace za kalendářní rok 2005 se použijí koeficienty přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky účinné ke dni 30. září 2005.


Čl. III


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.


Předseda vlády:

Ing. Paroubek v. r.


Ministr zemědělství:

Ing. Mládek, CSc. v. r.

(text ve formátu PDF - včetně příloh)

 

Datum uveřejnění: 1. ledna 2006 Poslední změna: 28. prosince 2005 Počet shlédnutí: 4016