LEGISLATIVA

194/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

194

VYHLÁŠKA

ze dne 28. června 2013

o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., k provedení § 6a odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví rozsah, způsob a četnost provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie a vzor a obsah zprávy o těchto kontrolách.


§ 2

Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje

a)
hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,

b)
vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,

c)
hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,

d)
hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

e)
hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce a

f)
doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.


§ 3

Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, obsahuje

a)
identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,

b)
podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,

c)
hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d)
údaje o energetickém specialistovi,

e)
datum kontroly a

f)
ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.

(2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, obsahuje

a)
identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,

b)
podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,

c)
hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,

d)
údaje o osobě, která provedla kontrolu,

e)
datum kontroly a

f)
ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole.

(3) V případě, že se nejedná o první kontrolu provedenou podle této vyhlášky nebo první kontrolu po uvedení kotle a rozvodů tepelné energie do provozu, může v částech zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie uvedených v odstavci 1 písm. a), b) nebo f) nebo v odstavci 2 písm. a), b) nebo f), pokud v nich nedošlo od předchozí kontroly ke změně, být uveden křížek. U hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově, které je součástí hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 písm. c), není nutné hodnocení opakovat, pokud od předchozí kontroly nedošlo vlivem provedených opatření ke změně spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Součástí takové zprávy je předchozí zpráva o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie, která obsahuje vyplněné všechny části zprávy uvedené v odstavci 1 nebo 2.


§ 4

Četnost provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

(1) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v příloze č. 5 k této vyhlášce.

(2) V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna jednou ročně.


§ 5

Přechodné ustanovení

Kontroly kotlů provedené podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie podle této vyhlášky.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2013.


Ministr:
MUDr. Kuba v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. srpna 2013 Poslední změna: 16. července 2013 Počet shlédnutí: 737