LEGISLATIVA

354/2008 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů

354

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2008,

kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití
typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů


Energetický regulační úřad stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., k provedení § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb. a vyhlášky č. 321/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k)
novou skladovací kapacitou _ skladovací kapacita poprvé uvedená do užívání po 1. lednu 2010.".

2. V § 12 odst. 5 se za slovo "přístup" vkládají slova "nebo může být podávána přímo s využitím informačního systému provozovatele distribuční soustavy".

3. V § 16 odst. 5 písm. a) se za slova "skladovací rok" vkládají slova "a maximální doba trvání smlouvy je 5 skladovacích let".

4. V § 16 odst. 5 se vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba trvání smlouvy je 1 skladovací rok, maximální doba trvání smlouvy je 15 skladovacích let; smlouva je uzavírána vždy s účinností k prvnímu dni skladovacího roku a končí uplynutím posledního dne skladovacího roku,".

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

5. § 17 včetně nadpisu zní:

"§ 17

Postup při rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvu
o uskladňování plynu

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu pro roční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci v období od 1. do 20. února.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30. listopadu kalendářního roku podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu od prvního plynárenského dne následujícího skladovacího roku. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)
minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč za 1 m3 provozního objemu za první skladovací rok a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)
termín aukce,

c)
požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

d)
postup složení finanční jistoty,

e)
velikost volné skladovací kapacity,

f)
vzor smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,

g)
vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu; vzor žádosti o přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu obsahuje shodné údaje o žadateli jako žádost o rezervaci skladovací kapacity podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

(3) Uživatel žádající o rezervaci skladovací kapacity (dále jen "žadatel") podává požadavek na skladovací kapacitu v příslušném aukčním kole formou čísla zaokrouhleného na dvě desetinná místa vyjadřujícího procentuální podíl z velikosti volné skladovací kapacity. Současně s požadavkem zadá žadatel i požadovanou délku smlouvy. Požadavek a požadovanou délku smlouvy podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.

(4) Obchodník s plynem, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými obchodníky s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro roční smlouvy o uskladňování plynu v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podá-li více obchodníků s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem podzemního zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na skladovací kapacitu v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel podzemního zásobníku plynu požadavky takových obchodníků s plynem poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.

(5) Požadavek obchodníka s plynem, popřípadě obchodníků s plynem podle odstavce 4, na skladovací kapacitu provozovatel podzemního zásobníku sníží o požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů.

(6) Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 5 kalendářních dní před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se uživatel stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen "aktivní žadatel"). Aktivní žadatel smí podat požadavek v aukci maximálně do výše podílu složené finanční jistoty a součinu koeficientu 0,1 a minimální ceny za jednotku skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a).

(7) Aktivní žadatel může podat požadavek v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek nebo podá požadavek s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky v žádném následujícím aukčním kole.

(8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků aktivních žadatelů k překročení hodnoty 100, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje o 0,02 Kč za 1 m3 provozního objemu.

(9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 15 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel podzemního zásobníku plynu aukční kolo zkrátit.

(10) V průběhu aukce provozovatel podzemního zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.

(11) Provozovatel podzemního zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě 100. Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu podle požadavků aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.

(12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty 100, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků aktivních žadatelů dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší.

(13) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. Oznámená rezervovaná skladovací kapacita se nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity.

(14) Provozovatel podzemního zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dní po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dní po uzavření smlouvy o uskladňování plynu. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita a který ve lhůtě neuzavřel smlouvu o uskladňování plynu, provozovatel podzemního zásobníku plynu finanční jistotu nevrací.".

6. Za § 17 se vkládají nové § 17a až 17c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 17a

Postup při rezervaci skladovací kapacity pro měsíční
smlouvy o uskladňování plynu

(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu aukci organizuje nejpozději 25 kalendářních dní a nejdříve 30 kalendářních dní před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu k dispozici. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje velikost volné skladovací kapacity způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu pro měsíční smlouvy o uskladňování plynu nejpozději 40 kalendářních dní před začátkem měsíce, v němž je volná skladovací kapacita k dispozici. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci skladovací kapacity pro roční smlouvu o uskladňování plynu s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu trvání smlouvy neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.

(3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v rozmezí 1 až maximální hodnota určená podle odstavce 2 poslední věty.

(4) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zasílá oznámení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky ihned po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity. Oznámená rezervovaná skladovací kapacita se nepovažuje za rezervovanou, pokud aktivní žadatel neuzavře smlouvu o uskladňování plynu nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity.

(5) Pro vracení finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně.


§ 17b

Postup při rezervaci skladovací kapacity pro denní
a krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu

(1) Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro denní smlouvy o uskladňování plynu předkládá uživatel provozovateli podzemního zásobníku plynu nejpozději 10 kalendářních dní a nejdříve 25 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 8 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována.

(2) Krátkodobou smlouvu o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem uzavírá provozovatel podzemního zásobníku plynu pouze s uživateli, kteří mají uzavřenou smlouvu o uskladňování plynu s pevným výkonem. Žádost o rezervaci skladovací kapacity pro krátkodobé smlouvy o uskladňování plynu s přerušitelným výkonem předkládá uživatel nejpozději 15 kalendářních dní a nejdříve 40 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje, provozovateli podzemního zásobníku plynu, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s příslušným uživatelem jinak. Provozovatel podzemního zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům 10 kalendářních dní před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého je rezervace požadována, pokud se provozovatel podzemního zásobníku plynu nedohodne s uživatelem jinak.

(3) Výsledná rezervovaná skladovací kapacita oznámená žadateli se nepovažuje za rezervovanou, pokud žadatel neuzavře s provozovatelem podzemního zásobníku plynu smlouvu o uskladňování plynu do pěti kalendářních dnů ode dne oznámení rezervace skladovací kapacity.

(4) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci skladovací kapacity pro denní smlouvy, rozdělí provozovatel podzemního zásobníku plynu volnou skladovací kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků. Pokud požadavek přesahuje volnou skladovací kapacitu, sníží provozovatel podzemního zásobníku plynu před rozdělením volné skladovací kapacity tento požadavek na výši volné skladovací kapacity.

(5) Náležitosti žádosti o rezervaci skladovací kapacity jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.


§ 17c

Postup při rezervaci nové skladovací kapacity pro roční
smlouvy o uskladňování plynu

(1) Podle odstavců 2 až 8 rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezervuje provozovatel podzemního zásobníku plynu postupem podle § 17 nebo § 17a.

(2) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje novou skladovací kapacitu pro roční smlouvy o uskladňování plynu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel podzemního zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 4 roky před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity.

(3) Maximální délka trvání smlouvy na novou skladovací kapacitu je 15 skladovacích let. Délku trvání smlouvy určuje provozovatel podzemního zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.

(4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů, a provozovatel podzemního zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce dle odstavce 5 písm. h), pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel poměrným způsobem rozdělí mezi všechny uživatele, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována.

(5) Provozovatel podzemního zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 90 dní před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují

a)
minimální cenu za jednotku skladovací kapacity určenou v Kč za 1 m3 provozního objemu a způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní skladovací roky po dobu rezervace skladovací kapacity,

b)
minimální množství v %, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku zrušena,

c)
termín aukce,

d)
požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,

e)
postup složení finanční jistoty,

f)
vzor smlouvy o uskladňování plynu, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita; návrh musí obsahovat podmínky cenové revize pro úpravu ceny po uplynutí minimálně 5 skladovacích let v souladu s principy obvyklými v plynárenství,

g)
délku trvání smlouvy o uskladňování plynu,

h)
celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech trvání smlouvy, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně,

i)
vzor elektronické žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu; vzor žádosti o přístup do informačního systému provozovatele podzemního zásobníku plynu obsahuje shodné údaje o žadateli jako žádost o rezervaci skladovací kapacity podle přílohy č. 4 této vyhlášky.

(6) Obchodník s plynem, který tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými obchodníky s plynem, kteří tvoří s provozovatelem podzemního zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele podzemního zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro roční smlouvy o uskladňování plynu v České republice. V takovém případě může obchodník s plynem podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, které musí být podle podmínek aukce v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem podzemního zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně.

(7) Požadavek obchodníka s plynem, popřípadě obchodníků s plynem podle odstavce 6, na skladovací kapacitu provozovatel podzemního zásobníku plynu sníží o požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na skladovací kapacitu ostatních žadatelů.

(8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Požadavek na délku smlouvy se neuvádí. Finanční jistotu žadatel složí nejpozději 5 kalendářních dní před termínem konání aukce. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a).".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2008.


Předseda:

Ing. Fiřt v. r.

 

Datum uveřejnění: 1. října 2008 Poslední změna: 25. září 2008 Počet shlédnutí: 2718