LEGISLATIVA

29/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

              29/2004 Sb. 
              VYHLÁŠKA 
           ze dne 20. ledna 2004, 
    kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
      s reprodukčním materiálem lesních dřevin 
 
   Ministerstvo zemědělství stanoví podle  § 39 zákona č. 
149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), 
(dále jen "zákon"): 
 
                § 1 
 
     Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu 
 
             (K § 4 zákona) 
 
   (1) Kvalita reprodukčního  materiálu se stanovuje podle 
druhové  čistoty, genetických,  morfologických, fyziologických 
charakteristik a zdravotního stavu. 
 
   (2) Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle příslušné 
ČSN.1) Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje 
podle těchto znaků: 
a) čistota, 
b) hmotnost 1 000 kusů semen, 
c) energie klíčení (neplatí pro semena nebo plody s klíčním 
  klidem), 
d) klíčivost nebo životnost, 
e) počet klíčivých (životných) semen v 1 kg. 
 
   (3) U malých oddílů semen, pokud jejich hmotnost nepřesahuje 
hmotnost uvedenou v příloze č. 1, neplatí požadavky uvedené 
v odstavci 2 písm. c), d) a e). 
 
   (4) Oddíly plodů a semen mohou být uváděny do oběhu, pouze 
vykazují-li druhovou čistotu 99 %. 
 
   (5) Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle příslušné 
ČSN2) a posuzuje podle těchto znaků: 
a) tloušťka kořenového krčku, 
b) výška nadzemní části, 
c) maximální věk, 
d) nepřípustné tvarové deformace, 
e) poměr objemu kořenů k objemu nadzemní části. 
 
   (6) Sadební materiál 
a) topolů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené 
  v příloze č. 4 a nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5, 
b) ostatních druhů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky 
  uvedené v přílohách č. 2 a 3 a nevykazuje vady uvedené 
  v příloze č. 5, 
c) určený pro další pěstování ve školce lze uvádět do oběhu, pokud 
  nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5. 
 
   (7) Části rostlin3) lze uvádět do oběhu, pokud splňují 
požadavky uvedené v příloze č. 6. 
 
   (8) Reprodukční materiál nepůvodních druhů topolů, jejich 
vzájemných hybridů a hybridů nepůvodních topolů s domácími druhy 
lze uvádět do oběhu pouze v kategorii testovaný. Seznam druhů 
a hybridů, které lze uvádět do oběhu, je zveřejňován ve Věstníku 
Ministerstva zemědělství. Reprodukční materiál domácích druhů 
topolů, s výjimkou topolu osika, lze uvádět do oběhu jako 
kvalifikovaný nebo testovaný. 
 
   (9) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu lesních dřevin 
se označuje vzorcem, jehož struktura je uvedena v příloze č. 7. 
 
   (10) Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení 
škodlivými organismy podléhajícími mimořádným rostlinolékařským 
opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen. 
Ustanovení zvláštního právního předpisu tím nejsou dotčena.4) 
------------------------------------------------------------------ 
1) ČSN 48 12 11 (Lesní semenářství - sběr, jakost a zkoušky 
  jakosti plodů a semen lesních dřevin). 
2) ČSN 48 21 15 (Sadební materiál lesních dřevin). 
3) § 2 písm. a) bod 2  zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu 
  s reprodukčním materiálem lesních dřevin. 
4) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách 
  některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 
  Sb., zákona č. 314/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 
  320/2002 Sb. 
 
                § 2 
 
         Podrobnosti slučování oddílů 
    reprodukčních materiálů a určení výškových pásem 
 
           (K § 5 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Výšková pásma jsou určena lesními vegetačními stupni, 
zjištěnými z mapy lesních vegetačních stupňů v oblastních plánech 
rozvoje lesa.5) U zdrojů reprodukčního materiálu rostoucích mimo 
pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou výšková pásma určena 
podle přílohy č. 8. 
 
   (2) Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, 
je přípustné sloučit oddíly uvnitř kategorie identifikovaného 
reprodukčního  materiálu nebo  uvnitř kategorie selektovaného 
reprodukčního materiálu ze dvou nebo více uznaných jednotek. 
V označení nově vzniklého  oddílu reprodukčního materiálu se 
v evidenčním čísle uznané jednotky nahradí pořadové číslo zdroje 
kódem oblasti provenience a číselným kódem výškového pásma. 
 
   (3) Pokud jsou splněny podmínky uvedené v § 5 odst. 4 zákona, 
je  přípustné sloučit  oddíly identifikovaného  reprodukčního 
materiálu ze zdrojů semen a porostů. Nově vzniklý oddíl se označí 
jako reprodukční materiál ze zdroje semen a v evidenčním čísle 
uznané jednotky se nahradí pořadové číslo zdroje kódem oblasti 
provenience a číselným kódem výškového pásma. 
 
   (4) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 3 
a předmětem slučování bude oddíl reprodukčního materiálu ze zdroje 
známého původu a oddíl reprodukčního materiálu ze zdroje neznámého 
původu, označí se nově vzniklý oddíl vždy jako neznámého původu. 
 
   (5)  Pokud dojde  ke sloučení  dvou nebo  více oddílů 
reprodukčního materiálu, musí zůstat původní označení jednotlivých 
součástí nově vzniklého oddílu prokazatelně zjistitelné a na 
vzniklý oddíl bude vystaveno nové potvrzení o původu. 
 
   (6) U kategorie kvalifikovaného reprodukčního materiálu ze 
semenných sadů se připouští slučování oddílů semenného materiálu 
z téhož sadu z různých roků zrání, pokud se na vzniku úrody 
nepodílelo více než 50 % klonů v sadu zastoupených nebo úroda 
nedosáhla pro modřín opadavý a borovici lesní minimálně 100 kg 
šišek a pro smrk ztepilý  minimálně 200 kg šišek vyschlých na 
vzduchu. Při slučování oddílů semenného materiálu je zapotřebí 
uvést roky zrání a podíl materiálu připadajícího na jednotlivé 
roky. 
------------------------------------------------------------------ 
5) § 23 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
  některých zákonů (lesní zákon). 
 
                § 3 
 
    Podrobnosti o oznámení a podrobnosti o potvrzení 
        o původu a o žádosti o jeho vydání 
 
           (K § 6 odst. 7 zákona) 
 
   (1) Vzor oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru 
částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu je uveden 
v příloze č. 9. 
 
   (2) Vzor žádosti o vydání potvrzení o původu reprodukčního 
materiálu (dále jen "potvrzení o původu") je uveden v příloze č. 
10. Vzory potvrzení o původu jsou uvedeny v přílohách č. 12 až 14. 
 
   (3) Vzor žádosti o vydání potvrzení o původu pro oddíly 
vzniklé zmenšením oddílu je uveden v příloze č. 11a. Vzor žádosti 
o vydání potvrzení o původu pro oddíl vzniklý sloučením oddílů 
(§ 2) je uveden v příloze č. 11b. 
 
                § 4 
 
          Náležitosti úřední pojistky 
 
           (K § 7 odst. 5 zákona) 
 
   (1) Úřední pojistka je jednorázově použitelná nesnímatelná 
značka z umělé hmoty, světle zelené barvy se štítkem spojeným se 
zatahovacím páskem. Štítek o tloušťce 2 mm má tvar obdélníku 
o rozměrech 60 x 35 mm se zkosenými rohy v horní části. V horní 
části štítku,  z níž vybíhá zatahovací  pásek, je umístěna 
bezpečnostní kleština. Štítek je na jedné straně označen názvem 
kraje, který úřední pojistku vydal, logem Ministerstva zemědělství 
(dále  jen  "ministerstvo"),  (úseku  lesního  hospodářství) 
a devítimístným evidenčním číslem, na druhé straně malým státním 
znakem a názvem kraje. Zatahovací pásek o celkové délce 45 cm má 
zploštělý profil 6 x 2 mm, při vyústění ze štítku v délce 4,5 cm 
hladký, poté v délce 36 cm se vzorem, který brání zpětnému 
vytažení zatahovacího pásku z bezpečnostní kleštiny a závěrečná 
část v délce 4,5 cm je hladká se zaoblenými rohy. 
 
   (2) O použitých úředních pojistkách vede orgán veřejné správy 
evidenci. Vzor úřední pojistky a vzor evidence o použitých 
úředních pojistkách je uveden v příloze č. 15. 
 
                § 5 
 
     Podrobnosti o obsahu a formě průvodního listu, 
    o způsobu jeho připojení a o klasifikačním označení 
        částí rostlin a sadebního materiálu 
 
           (K § 8 odst. 9 zákona) 
 
   (1) Ke každému oddílu reprodukčního materiálu vystavuje 
dodavatel průvodní list. 
 
   (2) Pro semenný materiál se vyhotovuje průvodní list podle 
vzoru uvedeného v příloze č. 16. K celému oddílu semenného 
materiálu se připojuje část A průvodního listu. Část B se vkládá 
jednou dovnitř a jednou se připojuje vně formou průvodního štítku 
ke každému balení. 
 
   (3) Pro části rostlin se vyhotovuje průvodní list podle vzoru 
uvedeného v příloze č. 17. K celé zásilce části rostlin se 
připojuje část A průvodního listu. Část B se připojuje ke každému 
balení zásilky formou průvodního štítku. 
 
   (4) Pro sadební materiál se vyhotovuje průvodní list podle 
vzoru uvedeného v příloze č. 18. K celé zásilce sadebního 
materiálu se připojuje část A průvodního listu. Část B se 
připojuje k celé zásilce formou průvodního štítku. 
 
   (5) Části B průvodního listu (průvodní štítky) mohou být 
odlišeny  podle  kategorie  reprodukčního  materiálu  barvou: 
identifikovaný - žlutou, selektovaný - zelenou, kvalifikovaný 
- růžovou, testovaný - modrou. 
 
                § 6 
 
    Podrobnosti zařazování porostu do fenotypové třídy 
            a jeho označování 
 
           (K § 10 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Fenotypová klasifikace je zařazování dřevin v porostech 
do fenotypových tříd podle kritérií uvedených v příloze č. 19. 
U smíšených porostů se zařazují do fenotypových tříd všechny 
v porostu zastoupené dřeviny. 
 
   (2) Fenotypové klasifikaci podléhají všechny druhy dřevin 
uvedené v příloze k zákonu s výjimkou umělých kříženců topolů. 
Klasifikují se porosty olše, břízy a topolů starší 30 let, 
douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 
40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let. 
 
   (3) Výsledky fenotypové klasifikace se v terénu neoznačují. 
V lesním hospodářském plánu6) (dále  jen "plán") nebo lesní 
hospodářské osnově7) (dále jen "osnova") jsou označeny podle 
standardu pro jejich vypracování. 
------------------------------------------------------------------ 
6) § 24 zákona č. 289/1995 Sb. 
7) § 25 zákona č. 289/1995 Sb. 
 
                § 7 
 
      Podrobnosti o zařazování uznaného zdroje 
      reprodukčního materiálu do uznané jednotky 
 
           (K § 12 odst. 2 zákona) 
 
   (1) Do uznané jednotky  se zařadí pouze uznané zdroje 
poskytující reprodukční materiál stejné kategorie. 
 
   (2) Evidenční číslo uznané jednotky zajišťuje jednoznačnou 
identifikaci uznané jednotky. Skladba evidenčního čísla uznané 
jednotky, význam jeho jednotlivých komponentů a označení orgánů 
veřejné správy jsou uvedeny v příloze č. 20. 
 
                § 8 
 
          Podrobnosti o požadavcích 
        pro uznání zdroje semen a porostů 
    za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu 
 
           (K § 13 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu je 
možno uznat jen zdroje, které splňují požadavky uvedené v § 13 
odst. 1 zákona. V porostu může být uznáno i více dřevin. 
 
   (2) O uznání žádá vlastník zdroje. Vzor žádosti je uveden 
v příloze č. 21. V případě porostů předloží i doklad o jejich 
fenotypové třídě. Tímto dokladem může být kopie příslušné části 
z plánu nebo osnovy. 
 
   (3) Orgán veřejné správy rozhodne o uznání v případě zdrojů 
semen na základě místního šetření a v případě porostů na základě 
dokladu o jejich fenotypové třídě. 
 
   (4) Rozhodnutí o uznání zdroje orgánu veřejné správy obsahuje 
kromě údajů potřebných pro ústřední evidenci uznaných jednotek 
(§ 18 odst. 2 zákona) ještě 
a) délku doby uznání (zpravidla 10 a ne více než 20 let), 
b) uznané jednotky, 
c) typ zdroje, a to: 
  - porost, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením porostů, 
  - zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů 
   semen, 
  - zdroj semen, pokud uznaná jednotka vznikne sloučením zdrojů 
   semen a porostů. 
 
   (5) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní 
moci obdrží osoba pověřená ministerstvem8) (dále jen "pověřená 
osoba"), která  vede rejstřík uznaných  zdrojů reprodukčního 
materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona]. 
------------------------------------------------------------------ 
8) § 30 zákona č. 149/2003 Sb. 
 
                § 9 
 
      Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje 
       selektovaného reprodukčního materiálu 
            a o jeho označování 
 
           (K § 14 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Jako zdroj selektovaného reprodukčního materiálu může být 
uznána jedna nebo více dřevin v porostu, pokud splňuje požadavky 
uvedené v příloze č. 22. 
 
   (2) Zdroje selektovaného reprodukčního materiálu se uznávají 
obvykle při obnově plánu nebo osnovy, uznání je však možné 
i v průběhu platnosti plánu nebo osnovy. V obou případech odpovídá 
doba uznání době platnosti plánu nebo osnovy. 
 
   (3) V terénu se zdroje selektovaného reprodukčního materiálu 
neoznačují. 
 
   (4) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li 
o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného 
posudku pověřené osobě. Vzor žádosti o vypracování odborného 
posudku je uveden v příloze č. 23. Příloha žádosti o vypracování 
odborného posudku pro uznání zdroje selektovaného reprodukčního 
materiálu je uvedena v příloze č. 24. 
 
   (5) Vlastník zdroje vypracuje žádost o uznání podle přílohy 
č. 25 a zašle ji společně s jedním vyhotovením odborného posudku 
orgánu veřejné správy. 
 
   (6) Rozhodnutí orgánu veřejné správy o uznání zdroje obsahuje 
údaje o 
a) délce doby uznání, může stanovit ochrannou lhůtu nebo omezení 
  výše obnovní těžby, pokud je to doporučeno odborným posudkem, 
b) sloučení (na základě doporučení v odborném posudku) porostů 
  fenotypové třídy B do uznaných jednotek, 
c) vytvoření uznaných jednotek, kterým přiřadí evidenční čísla 
  (§ 7 odst. 2). 
 
   (7) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní 
moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů 
reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona]. 
 
               § 10 
 
      Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje 
    za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
            a o jeho označování 
 
           (K § 15 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Semenný sad nebo směs klonů se zakládá podle dokumentace 
registrované  pověřenou  osobou.  Za  zdroj  kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu je možno je uznat, pokud jejich stav je 
v souladu s dokumentací a splňují požadavky uvedené v příloze č. 
26. 
 
   (2) Semenný sad je možno uznat jako zdroj kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu teprve tehdy, když v sadu v souladu 
s dokumentací  pro založení  zůstal zachován  potřebný počet 
a skladba klonů s dobrým zdravotním stavem a semenný sad je ve 
věku, kdy nastoupila plodnost, na které se podílí nadpoloviční 
většina zastoupených klonů. 
 
   (3) Směs klonů je možno uznat tehdy, když je schopna 
poskytovat reprodukční materiál ve skladbě, množství a kvalitě, 
podle dokumentace pro  založení uznaného zdroje registrované 
pověřenou osobou. 
 
   (4) Rodičovské stromy se uznávají za zdroj kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu pro záměrnou hybridizaci nebo sběr semen 
z volného sprášení. Klony se uznávají za zdroj kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu k odběru částí rostlin pro zakládání 
semenných sadů, realizaci šlechtitelských programů a jiné účely. 
Uznány mohou být rodičovské  stromy a klony, které splňují 
požadavky uvedené v příloze č. 26. 
 
   (5) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li 
o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného 
posudku pověřené osobě, ke které v případě semenných sadů přiloží 
dokumentaci o aktuálním stavu objektu; v případě klonů a směsi 
klonů také dokumentaci o identitě (původ a popis klonů). Vzor 
žádosti je uveden v příloze č. 23. 
 
   (6) Po obdržení odborného posudku zpracuje vlastník zdroje 
žádost podle vzoru uvedeného v příloze č. 27a nebo v příloze č. 
27b, kterou spolu s odborným posudkem zašle orgánu veřejné správy. 
 
   (7) Rozhodnutí orgánu veřejné správy obsahuje údaje o uznání 
zdroje, včetně doby uznání (v případě klonů a směsi klonů nejvýše 
10 let) a evidenčním čísle uznané jednotky (§ 7 odst. 2). 
 
   (8) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní 
moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů 
reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona]. 
 
   (9) Klony a rodičovské stromy označí vlastník v terénu dvěma 
žlutými pruhy a evidenčním číslem ve výšce 130 cm nad zemí. 
 
               § 11 
 
      Podrobnosti o požadavcích pro uznání zdroje 
        testovaného reprodukčního materiálu 
            a o jeho označování 
 
           (K 16 odst. 4 zákona) 
 
   (1) Porost, semenný sad, rodičovský strom, klon nebo směs 
klonů je možno uznat za zdroj testovaného reprodukčního materiálu, 
pokud splňují požadavky uvedené v příloze č. 28. 
 
   (2) Vlastník zdroje nebo orgán veřejné správy, rozhoduje-li 
o uznání z vlastního podnětu, podá žádost o vypracování odborného 
posudku podle přílohy č. 23 pověřené osobě. Nedílnou součástí 
žádosti je dokumentace o původu, testování a výsledcích testování 
zdroje. 
 
   (3) Na základě odborného posudku zpracuje vlastník zdroje 
žádost podle přílohy č. 29a nebo 29b, kterou spolu s odborným 
posudkem zašle orgánu veřejné správy. 
 
   (4) Rozhodnutí orgánu veřejné správy obsahuje údaje o uznání 
zdroje, době uznání (v případě klonů a směsi klonů nejdéle 10 let) 
a evidenční číslo uznané jednotky (§ 7 odst. 2). Zdroj může být 
podmínečně uznán jen tehdy, když je na základě předběžných 
výsledků testů patrné, že zdroj bude splňovat předpoklady pro 
uznání. Pokud byl zdroj vyšlechtěn pro speciální účel, uvádí se 
tento účel v rozhodnutí o uznání zdroje. 
 
   (5) Jeden výtisk rozhodnutí o uznání zdroje s doložkou právní 
moci obdrží pověřená osoba, která vede rejstřík uznaných zdrojů 
reprodukčního materiálu [§ 30 odst. 2 písm. c) zákona]. 
 
               § 12 
 
     Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku 
 
           (K § 18 odst. 4 zákona) 
 
   Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku uznaných 
zdrojů reprodukčního materiálu jsou uvedeny v příloze č. 30. 
 
               § 13 
 
     Podrobnosti pro vyhlašování genových základen 
     a podrobnosti o způsobu hospodaření v lesích 
       na jejich území a o jejich označování 
 
           (K § 19 odst. 5 zákona) 
 
   (1) Zachování  biologické různorodosti dřevin  v genové 
základně je přizpůsoben režim hospodaření, řešený zvláštními 
hospodářskými soubory,9) které vycházejí ze stavu porostů. 
 
   (2) Genové základny se vyhlašují v rámci jednotlivých oblastí 
provenience pro všechny druhy lesních dřevin, lesnicky významných 
druhů na dobu platnosti plánu nebo obnovy. Genovou základnu je 
možno vyhlásit pro jednu nebo pro více dřevin. 
 
   (3) Genovou  základnu je možno vyhlásit  v jedné nebo 
v několika oddělených částech. Výměra jedné genové základny nemá 
být menší než 100 ha. 
 
   (4) U dřeviny, pro kterou je genová základna vyhlášena, se 
využívá přednostně přirozená obnova. Je-li nutná umělá obnova, 
používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, 
reprodukční materiál pocházející z téže genové základny. 
------------------------------------------------------------------ 
9) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje 
  lesů a o vymezení hospodářských souborů. 
 
               § 14 
 
     Podrobnosti podávání žádosti o udělení licence 
 
           (K § 20 odst. 3 zákona) 
 
   (1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost 
obsahuje: 
a) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo sídlo a místo 
  podnikání, liší-li se od místa trvalého pobytu, 
b) obchodní firmu, pokud pod tímto jménem podniká, 
c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, 
d) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, 
e) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického 
  vzdělání, 
f) popis dosavadní odborné lesnické praxe [odstavec 2 písm. h)] 
  žadatele s uvedením počtu let trvání praxe, 
g) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než šest měsíců. 
 
   (2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba nebo 
fyzická osoba, která ustanoví odpovědného zástupce splňujícího 
podmínky pro udělení licence, žádost obsahuje: 
a) obchodní firmu, sídlo a právní formu žadatele; fyzická osoba, 
  která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, 
  datum narození a trvalý pobyt, 
b) jméno, příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou 
  statutárním orgánem žadatele (nedokládá fyzická osoba, která 
  ustanovila odpovědného zástupce), 
c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno, 
d) výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jeho 
  úředně  ověřenou  kopii  (nedokládá  fyzická osoba, která 
  ustanovila odpovědného zástupce), 
e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, 
f) jméno, příjmení a trvalý pobyt odpovědného zástupce žadatele, 
g) úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického 
  vzdělání odpovědným zástupcem, 
h) popis dosavadní odborné lesnické praxe (výkon odborné činnosti 
  v lesním hospodářství, v hospodářské úpravě lesů, lesnickém 
  školství a výzkumu a ve státní správě lesů) odpovědného 
  zástupce žadatele s uvedením počtu let trvání praxe, 
i) výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce, ne 
  starší než šest měsíců. 
 
   (3) Doklady uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) nebo 
v odstavci 2 písm. g) a h) nejsou součástí žádosti o prodloužení 
licence. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 31. 
 
               § 15 
 
    Podrobnosti vedení evidence a předkládání záznamů 
        o oddílech reprodukčního materiálu 
        a o vedení a předkládání evidence 
           o školkařské činnosti 
 
           (K § 24 odst. 3 zákona) 
 
   (1) Dodavatel, který uvedl reprodukční materiál do oběhu, 
vede o každém oddílu reprodukčního materiálu tuto evidenci: 
a) druh dřeviny, 
b) evidenční číslo uznané jednotky, 
c) číslo potvrzení o původu, 
d) kategorie reprodukčního materiálu (identifikovaný, selektovaný, 
  kvalifikovaný, testovaný), 
e) oblast provenience, 
f) rok zrání, jde-li o semenný materiál, 
g) věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál, 
h) rok odběru a specifikace odebraných částí u částí rostlin 
  (oddenkové řízky,  explantáty atd.) použitých  k produkci 
  sadebního materiálu, 
i) účel použití, 
j) množství, 
k) označení odběratele. 
 
   (2) Evidenci podle odstavce 1 je možno nahradit archivováním 
jednotlivých průvodních listů, pokud splňují požadavky na tuto 
evidenci. 
 
   (3) Dodavatel provozující školkařskou činnost vede, kromě 
údajů uvedených v odstavci 1, také písemnou a grafickou evidenci. 
 
   (4) Písemná evidence obsahuje: 
a) průběžnou evidenci každého oddílu rozpěstovaného sadebního 
  materiálu, 
b) údaje o celkové a produkční ploše školky (provozovny) se 
  specifikací volné plochy, skleníků, foliovníků a pařenišť, 
c) inventurní  stavy každého  oddílu rozpěstovaného sadebního 
  materiálu  k  15.  listopadu  každého  kalendářního  roku 
  s vyznačením 
  1. oddílu, 
  2. dřeviny, 
  3. evidenčního čísla uznané jednotky, 
  4. věku a způsobu pěstování sadebního materiálu, 
  5. kategorie reprodukčního materiálu, 
  6. množství sadebního materiálu, 
  7. produkční plochy, na níž je oddíl pěstován. 
 
   (5) Grafická evidence obsahuje: 
a) grafický plánek školky (provozovny) s označením jednotlivých 
  produkčních ploch, 
b) grafickou evidenci stavu rozpracovaného sadebního materiálu 
  podle jednotlivých oddílů s aktualizací k 15. listopadu každého 
  kalendářního roku, 
c) viditelné označení jednotlivých oddílů na ploše školky. 
 
   (6) O každém oddílu  reprodukčního materiálu, který má 
v držení nebo který uvádí do oběhu, předkládá dodavatel pověřené 
osobě k 30. listopadu záznamy o 
a) druhu dřeviny, 
b) evidenčním čísle uznané jednotky, 
c) číslu potvrzení o původu, 
d) roku zrání, jde-li o semenný materiál, 
e) věku a způsobu pěstování, jde-li o sadební materiál, 
f) roku odběru a specifikaci odebraných částí u části rostlin 
  (např. oddenkové řízky,  explantáty) použitých k produkci 
  sadebního materiálu, 
g) účelu využití, 
h) množství, 
i) označení odběratele (materiál, který byl expedován za sledované 
  období). 
 
   (7) Dodavatel, který je provozovatelem školkařského provozu, 
předkládá, kromě údajů uvedených v odstavci 3, též: 
a) údaje o celkové a produkční ploše školkařského provozu se 
  specifikací volné plochy, skleníků, foliovníků a pařenišť, 
b) údaje o produkční ploše, na níž jsou pěstovány jednotlivé 
  oddíly podle odstavce 3. 
 
               § 16 
 
         Podrobnosti oznámení o dovozu 
           reprodukčního materiálu 
 
           (K § 25 odst. 4 zákona) 
 
   Oznámení dovozce o dovozu reprodukčního materiálu celnímu 
orgánu obsahuje údaje o dodavateli a údaje o povoleném a skutečně 
dováženém množství reprodukčního materiálu. Jeho nedílnou součástí 
je originál nebo úředně ověřená kopie pravomocného rozhodnutí 
ministerstva o povolení k dovozu reprodukčního materiálu. Vzor 
oznámení je uveden v příloze č. 32. 
 
               § 17 
 
              Účinnost 
 
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 
 
              Ministr: 
            Ing. Palas v. r. 
 
               Příl.1 
 
            Malé oddíly semen 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vědecký název           Český název       Zkratka      Zkratka   Hmotnost 
                              vědeckého názvu  česká    (g) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abies alba Mill.          Jedle bělokorá     aal        JD      1 200 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abies cephalonica Loud.      Jedle řecká       ace        JDX     1 800 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abies grandis Lindl.        Jedle obrovská     agr        JDO      500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abies pinsapo Boiss        Jedle španělská     api        JDX     1 600 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acer platanoides L.        Javor mléčný      apl        JV      3 500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acer pseudoplatanus L.       Javor klen       aps        KL      3 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.    Olša lepkavá      agl        OL       40 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alnus incana (L.) Moench      Olša šedá        ain        OLS       20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Betula pendula Roth        Bříza bělokorá     bpe        BR       50 
                  (bradavičnatá) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Betula pubescens Ehrh.       Bříza pýřitá      bpu        BRX       50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Carinus betulus L.         Habr obecný       cbe        HB      2 500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Castanea sativa Mill.       Kaštanovník jedlý    csa        KJ     45 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cedrus atlantica Carr.       Cedr atlaský      cat        JX      2 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cedrus libani A. Richard      Cedr libanonský     cli        JX      2 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fagus sylvatica L.         Buk lesní        fsy        BK      6 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fraxinus exelsior L.        Jasan ztepilý      fex        JS      2 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Larix decidua Mill.        Modřín opadavý     lde        MD       170 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Larix kaempferi (Lamb.) Carr.   Modřín japonský     lka        MDX      100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Larix sibirica Ledeb.       Modřín sibiřský     lsi        MDX      100 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Picea abies Karst.         Smrk ztepilý      pab        SM       200 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Picea sitchensis Carr.       Smrk sitka       psi        SMX       60 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus brutia Ten          Borovice kalabrijská  pbr        BOX      500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus canariensis C. Smith     Borovice kanárská    pca        BOX      300 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus cembra L.          Borovice limba     pce        LMB     7 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus contorta Loud.        Borovice pokroucená   pco        BOM       90 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus halepensis Mill.       Borovice halabská    pha        BOX      500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus leucodermis Antoine     Borovice bělokorá    ple        BOX      600 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus nigra Arnold         Borovice černá     pni        BOC      500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus pinmaster Ait        Borovice přímořská   ppa        BOX     1 200 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus pinea L.           Borovice pinie     ppe        BOX     10 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus radiata D. Don        Borovice motereyská   pra        BOX      800 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pinus sylvestris L.        Borovice lesní     psy        BO       200 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Populus nigra L.          Topol černý       pop        TPC       20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Populus alba L.          Topol bílý       pop        TP       20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Populus tremula L.         Topol osika       pop        OS       20 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Populus spp. x hybridus      Topol ssp. - umělí   pop        TPS       20 
                  kříženci 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prunus avium L.          Třešeň ptačí      pav        TR      4 500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pseudotsuga menziessi (Mirb.)   Douglaska tisolistá   pme        DG       300 
Franco 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus cerris L.         Dub cer         qce        DBX     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus ilex L.          Dub cesmínový      qil        DBX     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus petraea (Mattuschka)    Dub zimní        qpe        DBZ     40 000 
Liebl. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus pubescens Willd.      Dub zimní        qpu        DBP     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus robur L.          Dub letní        qro        DB     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus rubra L.          Dub červený       qru        DBC     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quercus suber L.          Dub korkový       qsu        DBX     40 000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Robinia pseudoacacia L.      Trnovník akát      rps        AK       500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilia cordata Mill.        Lípa malolistá     tco        LPM      900 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tilia platyphyllos Scop.      Lípa velkolistá     tpl        LPV     2 500 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ulmus glabra Huds.         Jilm horský                JLD      - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ulmus laevis Pallas        Jilm vaz                 JLV      - 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               Příl.2 
 
     Parametry výsadbyschopného sadebního materiálu 
          obvyklé obchodní jakosti 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Semenáčky 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číselný znak      1         2         3         4 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozpětí výšky     10 - 14      15 - 25      26 - 50      51 - 80 
nadzemní části (cm) 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. 
                  věk        věk        věk        věk 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Borovice černá     3      2   -      -   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Borovice kleč     -      -   -      -   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Borovice lesní     3      2   4      2   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Douglaska tisolistá  -      -   3c)     2   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jedle bělokorá     -      -   -      -   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jedle obrovská     -      -   -      -   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modřín opadavý     -      -   3      1   4      2   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smrk ztepilý      -      -   4c)     2   -      -   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buk lesní, habr    -      -   -      -   5d)     2   -      - 
obecný, duby 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lípy          -      -   -      -   6      2   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Javory, jasany, jilmy -      -   -      -   4      2   -      - 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Olše, břízy, jeřáby  -      -   -      -   3      2   -      4 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
pokračování: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sazenice                                Poloodrostky 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5        6         7         8         9         10 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 - 25     26 - 35      36 - 50      51 - 70      51 - 80      81 - 120 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. Tloušťka a) Max. Tloušťkaa) Max. Tloušťka a) Max. 
      věk       věk        věk        věk        věk        věk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4     2   5      3   6      4            8      4   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     4   -      5   -      -            -      -   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4     3   5      3   6      3            7      4   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   4      3   5      3            7      4   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5     5   6      6   7      6            8      7   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   6      4   7      5            8      5   -      - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   4      3   5      3   6      4   7      4   8      5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   5      5   6      5   7      5   8      5   10     5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4     2   5      4   6      4   7      4   9      5   11     6 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   7      3   8      4   9      4   10     5   11     6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4     2   5      4   6      4   7      4   9      5   10     6 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-     -   4      2   5      3   6      3   7      3   10     4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POZNÁMKA: Výška nadzemní části - u všech rozpětí výšek nadzemní 
     části je povolena tolerance 5 cm směrem nahoru i dolů 
     s výjimkou semenáčků a sazenic o minimální výše 10 a 15 
     cm (číselný znak 1, 2 a 5), kde se tolerance směrem dolů 
     nepovoluje. 
 
     Tloušťka kořenového krčku - u všech rozpětí výšek 
     nadzemní části, při splnění ostatních parametrů kvality 
     určených pro dané výškové rozpětí, je u minimální 
     tloušťky kořenového krčku povolena 10 % tolerance směrem 
     dolů. Tato tolerance není povolena v případech, kdy je 
     minimální tloušťka kořenového krčku stanovena na 3 mm. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) nejmenší tloušťka kořenového krčku v mm 
b) při pěstování sadebního materiálu z 8. a 9. lesního vegetačního 
  stupně lze zvýšit maximální věk o 1 rok 
c) pouze krytokořenné semenáčky 
d) při výšce nadzemní části do 35 cm se připouští tloušťka 
  kořeného krčku 4 mm 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               Příl.3 
 
   Parametry kořeného systému výsadbyschopného sadebního 
        materiálu obvyklé obchodní jakosti 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Dřevina     Sadební materiál    Výška    Minimální poměr  Délka kůlového 
(rod)                  nadzemní  objemu kořenového kořene1) 
                     části    systému k objemu (cm) 
                     (cm)    nadzemní části 
                           (KS:NČ) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Smrk       sazenice        26 - 35   1:2        17 2) 
                     -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:3        17 2) 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:4        25 2) 
                     -------------------------------------------- 
                     81 - 120  1:5        35 2) 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Borovice3)    semenáčky        10 - 14   1:4        10 - 14 
                     -------------------------------------------- 
                     15 - 25   1:4        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         sazenice        15 - 35   1:3        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:5        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:5        15 - 20 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Modřín      semenáčky        15 - 25   1:2        10 - 14 
                     -------------------------------------------- 
                     26 - 50   1:3        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         sazenice        26 - 50   1:2        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:3        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     81 - 120  1:4        26 - 34 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Jedle      sazenice        15 - 35   1:2        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:3        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:5        15 - 20 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Douglaska    sazenice        26 - 35   1:2        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:3        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:4        15 - 20 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Dub, buk,    semenáčky        26 - 35   1:1        15 - 20 
javor, jasan               -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:2        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         sazenice        15 - 35   1:1        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     36 - 50   1:1        15 - 20 
         -------------------------------------------------------------------- 
         poloodrostky      51 - 80   1:1        15 - 20 
                     -------------------------------------------- 
                     81 - 120  1:2        26 - 34 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POZNÁMKY 
 
1) U sazenic a poloodrostků délka kůlového kořene plus délka 
  pozitivně geotropicky rostoucích panoh. 
2) U smrku délka nejdelšího horizontálního kořene. 
3) Mimo borovice kleče. 
 
   U minimálního poměru objemu kořenového systému k objemu 
nadzemní části je povolena 20 % tolerance. 
 
   U délky kůlového kořene se tolerance nepovoluje. 
 
               Příl.4 
 
     Parametry sadebního materiálu topolů obvyklé 
            obchodní jakosti 
        (klasifikace N1 podle 1999/105 EC) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dřevina        Věk a způsob  Třída  Výška nadzemní  Minimální tloušťka 
            pěstování        části       (mm) 
                        (cm)       ------------------------- 
                                 kořenového v 0,5 m výšky 
                                 krčku 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Černé a balzámové   t 1 + 0    A    150 - 180           8 - 9 
topoly (množené            ---------------------------------------------------- 
vegetativně)             B    180 +             10 - 11 
            ------------------------------------------------------------------- 
            t 2 + 0    A    200 - 240           11 - 12 
                   ---------------------------------------------------- 
                   B    240 +             12 - 15 
            ------------------------------------------------------------------- 
            t 1 + 2    A    150 - 180           8 - 9 
                   ---------------------------------------------------- 
                   B    180 +             10 - 11 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bílé topoly (množené  1 + 0     A    60 - 100     6 - 8 
generativně)      ------------------------------------------------------------------- 
            1 + 1     A    50 +       6 - 8 
            ------------------------------------------------------------------- 
            1 + 2     A    170 +       9 - 11 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.5 
 
     Nepřípustné vady sadebního materiálu obvyklé 
            obchodní jakosti 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vady bránící tomu, aby byly rostliny   Rod   Rod   Rod     Rod     Tvrdé    Měkké    Rod 
považovány za odpovídající obvyklé    jedle,  modřín  borovice  douglaska  listnáče  listnáče  topol 
obchodní jakosti             smrk 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
a) mladé rostliny s nezaceleným     +    +    +      +      +      +      + 
  poraněním1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
b) Deformace kmínku (silné zakřivení)2) +               +                  + 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
c) Sadební materiál s více kmínky2)   +    +    +      +      +      +      + 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
d) Kmínek s několika terminálními    +    +    +                        + 
  výhony (výhony s více terminály)2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
e) Kmínek a větve nedostatečně vyzrálé  +3)        +3)                       +4) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
f) Kmínek bez zdravého terminálního   +3)   +3)   +3)     +3) 
  pupene 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
g) chybějící nebo nedostatečné větvení  +               + 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
h) silné, životnost snižující poškození +         +      + 
  jehlic nejmladšího ročníku 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
i) poškozený kořenový krček6)      +    +    +      +      +      +      +5) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
j) poškozený kořen6)           +    +    +      +      +      +      +5) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
k) hlavní kořen silně deformovaný2)   +    +    +      +      +      + 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
l) chybějící nebo silně poškozené2)   +    +    +      +      +7)     + 
  jemné kořeny 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
m) Sadební materiál vykazující vážné   +    +    +      +      +      +      + 
  poškození škodlivými organismy 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
n) fyziologické poškození v důsledku   +    +    +      +      +      +      + 
  vyschnutí, přehřátí, výskytu plísní 
  apod.2) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) S výjimkou řezných ran po odstranění nadbytečných výhonů nebo 
  dvojitých vrcholů, poranění větví a ran způsobených při odběru 
  řízků 
2) Detailní popis viz ČSN 48 2115 (vztahuje se k výsadbyschopnému 
  sadebnímu materiálu) 
3) Pokud nebyly rostliny odebírány ze školky během vegetačního 
  období 
4) S výjimkou klonů Populus deltoides angulata a balzámových 
  topolů a jejich hybridů 
5) S výjimkou sazenic topolů zastřižených ve školce 
6) S výjimkou prýtových řízků 
7) S výjimkou dubu červeného 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kritéria musí být posuzována vzhledem k danému druhu lesní dřeviny 
a vzhledem ke vhodnosti sadebního materiálu pro účely zalesňování. 
 
Pozn.: + vyřazuje rostlinu z obchodovatelné jakosti. 
 
Sazenice topolů nemají obvyklou obchodní jakost, pokud vykazují 
také některou z níže uvedených vad: 
a) jejich dřevo je starší než 3 roky, 
b) mají méně než pět dobře vyvinutých pupenů, 
c) mají jiná poškození, než tvarovací řezy. 
 
               Příl.6 
 
     Požadavky na obchodovatelnou jakost části rostlin 
 
A) Požadavky na obchodovatelnou jakost části rostlin s výjimkou 
  řízků topolů 
 
   Části rostlin mají obchodovatelnou jakost, pokud nevykazují 
některou z níže uvedených vad: 
a) tvarové deformace, 
b) nedostatečná vitalita, 
c) jsou pro účely rozmnožování nevhodné věkem a velikostí, 
d) známky mechanického poškození (mimo poranění vzniklé odběrem 
  části rostliny) nebo poškození abiotickými vlivy (sucho, nízká 
  nebo vysoká teplota) nebo biotickými činiteli (hmyzem, houbami 
  apod.). 
 
B) Požadavky na obchodovatelnou jakost řízků topolů 
 
   Řízky topolů mají obchodovatelnou jakost, pokud dosahují 
minimálních rozměrů a nevykazují některou z níže uvedených vad: 
 
a) jejich dřevo je starší než 2 roky, 
b) mají méně než dva dobře vyvinuté pupeny, 
c) nekrózy nebo jiná poškození podmíněná působením škodlivých 
  činitelů, 
d) příznaky vyschnutí, přehřátí, hniloby nebo vadnutí. 
 
         Minimální rozměry řízků topolů 
 
---------------------------------------------------------------- 
Klasifikace   Minimální     Minimální tloušťka na horním 
         délka       konci (mm) 
         (cm) 
---------------------------------------------------------------- 
Řízky třída 1  20         8 
---------------------------------------------------------------- 
   třída 2  20        10 
---------------------------------------------------------------- 
 
               Příl.7 
 
      Vzorec označování věku a způsobu pěstování 
            sadebního materiálu 
 
   Způsob pěstování je označen graficky, kde první číslo značí 
počet vegetačních období před školkováním, podřezáváním nebo 
přesazením do obalu, druhé číslo značí počet vegetačních období po 
tomto zásahu (obojí s přesností na 0,5 roku). 
 
   Součet obou čísel (u vícekrát školkovaných rostlin i více 
čísel) udává celkový věk rostliny. 
 
Symboly grafického označení: 
 
   + je označeno školkování nebo přesazení do obalu; 
   - je označeno podřezání kořenů; 
   f pěstování v umělém krytu (fóliovník, skleník, pařeniště); 
   k pěstování v obalu (krytokořenný sadební materiál); 
   r řízkovanec; 
   t řízkovanec topolu; 
   s štěpovanec (roubovanec nebo očkovanec); 
   e explantát (in vitro). 
------------------------------------------------------------------ 
 
     Názorné příklady označení sadebního materiálu 
 
PŘÍKLAD 1 
 
0,5 - 0,5 je jednoletá prostokořenná sazenice vypěstovaná v 
nekryté minerální půdě; prostokořennému semenáčku byl v průběhu 
vegetačního období podřezán kořenový systém 
 
PŘÍKLAD 2 
 
f1 + k1 je dvouletá krytokořenná sazenice; jednoletý prostokořenný 
semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přesazen do obalu, ve 
kterém byla rostlina pěstována 1 rok 
 
PŘÍKLAD 3 
 
r1 + k1 je dvouletá krytokořenná sazenice získaná vegetativním 
množením  řízkováním; jeden  rok zakořeňovaná  rostlina byla 
přesazena do obalu, ve kterém byla pěstována 1 rok 
 
PŘÍKLAD 4 
 
fk1 + 2 - 1 + k1 je pětiletý krytokořenný odrostek; jednoletý 
krytokořenný semenáček vypěstovaný v umělém krytu byl přeškolkován 
do nekryté minerální půdy, po dvou letech byl rostlině podřezán 
kořenový systém, po třech letech byla vyzvednuta a přesazena do 
obalu, ve kterém byla pěstována 1 rok 
 
PŘÍKLAD 5 
 
2 + 0 je dvouletý prostokořenný semenáček vypěstovaný v nekryté 
minerální půdě 
 
PŘÍKLAD 6 
 
t1 +  0 je jednoletá prostokořenná sazenice topolů získaná 
řízkováním vypěstovaná v nekryté minerální půdě 
 
PŘÍKLAD 7 
 
t1 + 2 je prostokořenná sazenice topolů získaná řízkováním s 
jednoletou nadzemní částí (po prvním roce seříznutá) a dvouletou 
podzemní částí 
------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.8 
 
   Určení výškových pásem u zdrojů reprodukčního materiálu 
            rostoucích mimo les 
 
--------------------------------------------- 
Výškové pásmo        Nadmořská výška 
(Lesní vegetační stupeň)   m n. m. 
--------------------------------------------- 
1              do 350 
--------------------------------------------- 
2              351 - 400 
--------------------------------------------- 
3              401 - 550 
--------------------------------------------- 
4              551 - 600 
--------------------------------------------- 
5              601 - 700 
--------------------------------------------- 
6              701 - 900 
--------------------------------------------- 
7              901 - 1050 
--------------------------------------------- 
8              1051 - 1350 
--------------------------------------------- 
9              1351 a více 
--------------------------------------------- 
 
               Příl.9 
 
               VZOR 
  Oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru části 
     rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu 
 
           Číslo:      rok: 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Místo sběru porost(y) ............................................................... 
      katastrální území: ................... p. č. ................................. 
 5) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 6) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 7) Reprodukční materiál kategorie:* identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 
 8) Druh reprodukčního materiálu:** semenný materiál, části rostlin, rostliny 
 9) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* zdroj semen, porost (fenotypová třída: A, B, C), 
  semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů 
10) Evidenční číslo uznané jednotky: .................................................... 
11) Předpokládané datum sběru: od .................. do: ............... 
12) Vlastník zdroje reprodukčního materiálu: jméno ............. příjmení ............... 
  adresa .............................................................................. 
 ............................................................ tel.: ..................... 
13) Souhlas vlastníka se sběrem (není-li vlastníkem sám dodavatel) ...................... 
 
   Úředně ověřený podpis vlastníka zdroje: 
 ................................................. 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis dodavatele: ..................... 
 
  * nehodící se škrtne ** v případě více oddílů lze body 10 a 11 
   uvést v samostatné příloze 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.10 
 
               VZOR 
  Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu 
 
           Číslo:      rok: 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Žádost dodavatele se vztahuje: 
k oznámení o konání sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedávání 
sadebního materiálu z přirozeného zmlazení číslo: ........... ze dne: ................... 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové, listové, kořenové řízky, 
explantáty a embrya, očka, kříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
 ............... ks 
 5) Datum sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedávání sadebního 
  materiálu z přirozeného zmlazení: ....................... 
 6) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 7) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 8) Reprodukční materiál kategorie:* identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 
 9) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin, rostliny 
10) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* zdroj semen, porost (fenotypová třída: A, B, C), 
  semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů 
11) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
12) Výškové pásmo: ......... 
13) Evidenční číslo uznané jednotky: .................................................... 
14) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:* ano, ne 
15) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
16) Rok zrání (jde-li o semenný materiál): .......... 
17) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu: .......................................... 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis dodavatele: ..................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.11a 
 
               VZOR 
  Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu 
        pro oddíly vzniklé zmenšením oddílu 
 
           Číslo:      rok: 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Žádost dodavatele se vztahuje: 
k potvrzení o původu: číslo: ........... ze dne: ............ vystavenému: ............. 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové,* listové,* kořenové řízky,* 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
 ............... ks 
 5) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 6) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 7) Reprodukční materiál kategorie:* identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 
 8) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin, rostliny 
 9) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* zdroj semen, porost (fenotypová třída: A, B, C), 
  semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů 
10) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
11) Výškové pásmo: ......... 
12) Evidenční číslo uznané jednotky: .................................................... 
13) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:* ano, ne 
14) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
15) Rok zrání (jde-li o semenný materiál): .......... 
16) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu: ......................................... 
 
Počet oddílů vzniklých dělením: .......................... 
Množství jednotlivých oddílů vzniklých dělením:* kg, ks ........   ......... 
 .......  ........  ........  ........  .......   .......   ........  ....... 
 
Původní oddíl zůstal zachován:*  ano, ne      v množství*    kg, ks: ........... 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis dodavatele: ..................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.11b 
 
               VZOR 
  Žádost o vydání potvrzení o původu reprodukčního materiálu 
        pro oddíl vzniklý sloučením oddílů 
 
           Číslo:      rok: 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Žádost dodavatele se vztahuje: (údaje o slučovaných oddílech) 
 
a) k potvrzení o původu: číslo: ........... ze dne: ............ vystavenému: .......... 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové,* listové,* kořenové řízky,* 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
 
b) k potvrzení o původu: číslo: ........... ze dne: ............ vystavenému: .......... 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové,* listové,* kořenové řízky,* 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
 
c) k potvrzení o původu: číslo: ........... ze dne: ............ vystavenému: .......... 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové,* listové,* kořenové řízky,* 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
 
d) k potvrzení o původu: číslo: ........... ze dne: ............ vystavenému: .......... 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství semenného materiálu: ............... kg 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové,* listové,* kořenové řízky,* 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál 
evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
 
e) při více než čtyřech oddílech uveďte další na samostatné příloze. 
 
 5) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 6) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 7) Reprodukční materiál kategorie:* identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 
 8) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin, rostliny 
 9) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* zdroj semen, porost (fenotypová třída: A, B, C), 
  semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů 
10) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
11) Výškové pásmo: ......... 
12) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:* ano, ne 
13) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
14) Rok zrání (jde-li o semenný materiál): .......... 
15) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu: ......................................... 
 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis dodavatele: ..................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.12 
 
               VZOR 
  Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího 
         ze zdroje semen nebo z porostu 
             pro oddíl č. 
 
        .......... / ......... / ........ 
        kód obce  pořadové číslo  rok 
 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Potvrzení o původu se vztahuje: 
k žádosti o vystavení dokladu o původu číslo: ............. ze dne: ............. 
na oddíl: a) semenného materiálu: ............... kg 
     b) ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové, listové, kořenové řízky, 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál .............. ks 
 5) Datum sběru semenného materiálu, odběru části rostlin nebo vyzvedávání sadebního 
  materiálu z přirozeného zmlazení: 
 6) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 7) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 8) Reprodukční materiál kategorie:* identifikovaný-selektovaný-kvalifikovaný-testovaný 
 9) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin, rostliny 
10) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* zdroj semen, porost (fenotypová třída: A, B, C), 
  semenný sad, rodičovský strom, klon, směs klonů 
11) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
12) Výškové pásmo: ......... 
13) Evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
14) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
15) Rok zrání (jde-li o semenný materiál): .......... 
16) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu: ........................................ 
17) Způsob vzniku oddílu:* prvotní, zmenšením (dělením), sloučením 
18) Původní číslo(a) oddílu(ů): ...............   ..............  ..............:** 
  množství původního(ch) oddílu(ů): ............. .............   ..............:** 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis a razítko orgánu veřejné správy: ..................... 
 
* nehodící se škrtne, ** v případě více oddílů uveďte na samostatné příloze 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
               Příl.13 
 
               VZOR 
  Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího 
      ze semenného sadu nebo rodičovských stromů 
             pro oddíl č. 
 
        .......... / ......... / ........ 
        kód obce  pořadové číslo  rok 
 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Potvrzení o původu se vztahuje: 
k žádosti o vystavení dokladu o původu číslo: ............. ze dne: ............. 
na oddíl: a) semenného materiálu: ............... kg 
     b) ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové, listové, kořenové řízky, 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál .............. ks 
 5) Datum sběru semenného materiálu: .................... 
 6) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 7) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 8) Reprodukční materiál kategorie:* kvalifikovaný-testovaný 
 9) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin 
10) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* semenný sad, rodičovský strom 
11) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
12) Výškové pásmo: ......... 
13) Evidenční číslo uznané jednotky: ....................................... 
14) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:*   ano, ne 
15) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
16) Rok zrání (jde-li o semenný materiál): .......... 
17) Semenný materiál z:* volného opylení, dodatečného opylení, kontrolovaného opylení 
18) Způsob vzniku oddílu:* prvotní, zmenšením (dělením), sloučením 
19) Původní číslo(a) oddílu(ů): ...............   ..............  ..............:** 
  množství původního(ch) oddílu(ů): ............. .............   ..............:** 
20) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu: ........................................ 
21) U reprodukčního materiálu z rodičovských stromů: metoda křížení: ............... 
počet zastoupených komponentů: rodičovských stromů .............. klonů ............ 
procentní složení rodin tvořících komponenty: ...................................... 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis a razítko orgánu veřejné správy: ..................... 
 
* nehodící se škrtne     ** v případě více oddílů uveďte na samostatné příloze 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.14 
 
               VZOR 
  Potvrzení o původu reprodukčního materiálu pocházejícího 
          z klonů nebo směsi klonů 
 
           Číslo:      rok: 
 
Orgán veřejné správy v ......................................... 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 1) Označení dodavatele: 
u fyzických osob: 
jméno: .................. příjmení: ................... datum narození: 
obchodní firma nebo název: .............................................................. 
místo trvalého pobytu: .................................................................. 
adresa a místo podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu nebo adresy): 
 ........................................................................................ 
 u právnických osob: 
obchodní firma a sídlo: ................................................................. 
 ........................................................................................ 
 2) Identifikační číslo dodavatele: ..................................................... 
 3) Licence čj. ........... ze dne ............ nabyla právní moci ...................... 
  Číslo jednotného registru: ........................... 
 4) Potvrzení o původu se vztahuje: 
k žádosti o vystavení dokladu o původu: číslo: ........... ze dne: ............ 
na oddíl: (číslo orgánu veřejné správy) ......../(pořadové číslo) ......./(rok) ....... - 
(přidělí orgán veřejné správy) 
množství ostatního reprodukčního materiálu:* oddenkové, listové, kořenové řízky, 
explantáty a embrya, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty, jiné části rostlin, 
sadební materiál ............... ks 
reprodukční materiál vyprodukován podle:* směrnice ES, přechodných ustanovení 
 5) Datum sběru semenného materiálu nebo odběru částí rostlin ....................... 
 6) Oblast provenience: ...................................... číslo: ................... 
 7) Druh dřeviny: a) český název: ....................................................... 
         b) vědecký název: ..................................................... 
 8) Reprodukční materiál kategorie:* kvalifikovaný-testovaný 
 9) Druh reprodukčního materiálu:* semenný materiál, části rostlin, rostliny 
10) Typ zdroje reprodukčního materiálu:* klon, směs klonů 
11) Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti ................., neznámý 
12) Výškové pásmo: ......... 
13) Evidenční číslo uznané jednotky: .................................................... 
14) Jedná se o geneticky modifikovaný materiál:* ano, ne 
15) Účel použití:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní lesnický účel 
16) Metoda reprodukce: .................................................................. 
17) Počet rozmnožovacích cyklů: .............................. 
18) Počet klonů ve směsi: ................ 
19) Procentuální podíl jednotlivých klonů: .............................................. 
20) Doba pěstování ve školce: ........................................................... 
 
 
V .............. dne ............. 
 
Podpis a razítko orgánu veřejné správy: ......................................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.15 
 
           Vzor úřední pojistky 
 
.PI 29-2004.pcx 
 
               VZOR 
 
      Evidence o použitých úředních pojistkách 
 
    Krajský úřad ................   rok ......... 
                                                  list č. .. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo úřední Dodavatel      IČ  Dřevina Kategorie   Druh      Množství  Datum   Podpis 
pojistky   (obchodní jméno)          reprodukčního reprodukčního 
                         materiálu   materiálu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               Příl.16 
 
                VZOR 
      Průvodní list č. ....... / ...... / ..... 
     (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
        dodavatele) 
 
        k oddílu reprodukčního materiálu 
       č. ......... / ......... / .......... 
        (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
           pro semenný materiál 
 
ČÁST A 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dodavatel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení .................................. datum narození: ...................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Identifikační číslo dodavatele: ......................................................... 
Licence č.j.: .................... ze dne ............... nabyla právní moci ............ 
 
Odběratel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení ......................................................................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Český název dřeviny: .................................................................... 
Vědecký název dřeviny: .................................................................. 
Oblast provenience: ..................................................................... 
Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti provenience č. ........., neznámý 
Výškové pásmo: .................. 
Kategorie reprodukčního materiálu:* identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný 
Účel použití reprodukčního materiálu:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní 
lesnický účel 
Evidenční číslo uznané jednotky: ........... 
 
Semenný materiál: 
Množství: 
Surovina: .............   .......... kg 
Osivo:            .......... kg 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Forma a počet balení: ........................... 
Rok zrání: ...................................... 
Čistota: ........................................ 
Energie klíčení: ................................ 
Klíčivost (životnost): .......................... 
Hmotnost 1000 semen: ............................ 
Počet klíčivých (živých) semen v 1 kg: .......... 
 
Jedná se o geneticky modifikovaný reprodukční materiál:*        ano  ne 
"předběžně uznáno" (jen u testovaného reprodukčního materiálu):*    ano  ne 
 
Vystaven dne: ............ 
 
Razítko, podpis osoby oprávněné vystavit 
průvodní list                 ................................ 
 
Převzal (jméno, podpis): ....................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj 
 
ČÁST B - Průvodní štítek 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
K průvodnímu listu č. ........ / ......... / ........ (semenný materiál) 
       (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
         dodavatele) 
 
Číslo oddílu:  .......... / ........... / ....... 
         (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
Český název dřeviny: ............................................. 
Evidenční číslo uznané jednotky: .................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro 
místní rozvoj 
 
               Příl.17 
 
               VZOR 
      Průvodní list č. ....... / ...... / ..... 
     (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
        dodavatele) 
 
        k oddílu reprodukčního materiálu 
       č. ......... / ......... / .......... 
        (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
             části rostlin 
 
ČÁST A 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dodavatel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení .................................. datum narození: ...................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Identifikační číslo dodavatele: ......................................................... 
Licence č.j.: .................... ze dne ............... nabyla právní moci ............ 
 
Odběratel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení ......................................................................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Český název dřeviny: .................................................................... 
Vědecký název dřeviny: .................................................................. 
Oblast provenience: ..................................................................... 
Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti provenience č. ........., neznámý 
Výškové pásmo: .................. 
Kategorie reprodukčního materiálu:* identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný 
Účel použití reprodukčního materiálu:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní 
lesnický účel 
Evidenční číslo uznané jednotky: ........... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Části rostlin: 
Klasifikační označení (pouze u rodu Populus) ............................................. 
Bližší specifikace (ostatní druhy dřevin): ............................................... 
Množství: ................................................................................ 
Forma a počet balení: .................................................................... 
 
Jedná se o geneticky modifikovaný reprodukční materiál:*        ano  ne 
"předběžně uznáno" (jen u testovaného reprodukčního materiálu):*    ano  ne 
 
Vystaven dne: ............ 
 
Razítko, podpis osoby oprávněné vystavit 
průvodní list                 ................................ 
 
Převzal (jméno, podpis): ....................... 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj 
 
ČÁST B - Průvodní štítek 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
K průvodnímu listu č. ........ / ......... / ........ (semenný materiál) 
       (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
         dodavatele) 
 
Číslo oddílu:  .......... / ........... / ....... 
         (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
Český název dřeviny: ............................................. 
Evidenční číslo uznané jednotky: .................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro 
místní rozvoj 
 
               Příl.18 
 
               VZOR 
      Průvodní list č. ....... / ...... / ..... 
     (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
        dodavatele) 
 
        k oddílu reprodukčního materiálu 
       č. ......... / ......... / .......... 
        (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
ČÁST A 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dodavatel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení .................................. datum narození: ...................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
Školka (provozovna): .................................................................... 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
Školka (provozovna): .................................................................... 
 
Identifikační číslo dodavatele: ......................................................... 
Licence č.j.: .................... ze dne ............... nabyla právní moci ............ 
 
Odběratel: 
Fyzická osoba: 
Jméno, příjmení ......................................................................... 
Obchodní firma nebo název 
Adresa trvalého pobytu .................................................................. 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Právnická osoba: 
Obchodní firma .......................................................................... 
Adresa sídla firmy ...................................................................... 
Adresa místa podnikání .................................................................. 
 
Český název dřeviny: .................................................................... 
Vědecký název dřeviny: .................................................................. 
Oblast provenience: ..................................................................... 
Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti provenience č. ........., neznámý 
Výškové pásmo: .................. 
Kategorie reprodukčního materiálu:* identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný, testovaný 
Účel použití reprodukčního materiálu:* pro obnovu lesa a zalesňování, pro zvláštní 
lesnický účel 
Evidenční číslo uznané jednotky: ........... 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sadební materiál: 
a) Věk a způsob pěstování (vzorec) ....................................................... 
  Výška nadzemní části (cm) ............................................................. 
  Tloušťka kořenového krčku (mm) ........................................................ 
  Druh obalu (krytokořenný sadební materiál) ............................................ 
  Klasifikační označení (pouze u rodu Populus) .......................................... 
  Množství .............................................................................. 
 
b)** Věk a způsob pěstování (vzorec) ..................................................... 
   Výška nadzemní části (cm) ........................................................... 
   Tloušťka kořenového krčku (mm) ...................................................... 
   Druh obalu (krytokořenný sadební materiál) .......................................... 
   Klasifikační označení (pouze o rodu Populus) ........................................ 
   Množství ............................................................................ 
 
c)** Věk a způsob pěstování (vzorec) ..................................................... 
   Výška nadzemní části (cm) ........................................................... 
   Tloušťka kořenového krčku (mm) ...................................................... 
   Druh obalu (krytokořenný sadební materiál) .......................................... 
   Klasifikační označení (pouze u rodu Populus) ........................................ 
   Množství ............................................................................ 
 
Forma a počet balení: .................................................................... 
 
Sadební materiál byl množen vegetativně*                ano  ne 
Jedná se o geneticky modifikovaný reprodukční materiál:*        ano  ne 
"předběžně uznáno" (jen u testovaného reprodukčního materiálu):*    ano  ne 
 
Vystaven dne: ............ 
 
Razítko, podpis osoby oprávněné vystavit 
průvodní list                 ................................ 
 
Převzal (jméno, podpis): ....................... 
 
* nehodící se škrtne     ** vyplňuje se pouze v případě oddílu vzniklého sloučením 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj 
 
ČÁST B - Průvodní štítek 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
K průvodnímu listu č. ........ / ......... / ........ (semenný materiál) 
       (č. jednotného registru (pořadové číslo) (rok) 
         dodavatele) 
 
Číslo oddílu:  .......... / ........... / ....... 
         (kód obce) (pořadové číslo) (rok) 
 
Český název dřeviny: ............................................. 
Evidenční číslo uznané jednotky: .................................. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kód obce podle Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
  
 
 
               Příl.19 
 
      Kritéria pro zařazování dřevin v porostech 
           do fenotypových tříd 
 
1. Informace o původu 
 
  Podle dokumentů  z dřívějších dob  nebo jiných  vhodných 
  prostředků (rozmístění stromů v porostu, terénní nepřístupnost) 
  je zapotřebí stanovit, zda se jedná o porosty autochtonní, nebo 
  neautochtonní známého nebo neznámého původu. 
 
  Porosty fenotypové třídy A by měly být autochtonní nebo alespoň 
  pravděpodobně autochtonní. Do této třídy lze zařadit i porosty 
  neautochtonní,  vynikají-li  množstvím  produkce,  jakostí, 
  odolností, případně jinými cennými vlastnostmi. 
 
  Porosty  fenotypové  třídy  B  mohou  být  autochtonní i 
  neautochtonní známého nebo neznámého původu. 
 
2. Objemová produkce 
 
  Porosty fenotypové třídy A a B musí mít objemovou produkci 
  (objemový přírůst dřevní hmoty) vyšší než je střední hodnota 
  platná pro srovnatelné ekologické a hospodářské podmínky. 
 
3. Morfologické znaky 
 
  Stromy v porostech fenotypové třídy A a B musí vykazovat vhodné 
  morfologické znaky, zejména přímost, plnodřevnost, kruhový 
  průřez kmene, vhodný typ větvení a dobrou schopnost přirozeného 
  čištění kmene. Podíl dvojáků a točitých kmenů by měl být 
  minimální. 
 
4. Zdravotní stav a odolnostní potenciál: 
 
  Stromy v porostech fenotypové třídy A a B nesmí být napadeny 
  škodlivými činiteli  a musí být  odolné vůči nepříznivým 
  stanovištním a klimatickým podmínkám na místě výskytu - s 
  výjimkou  škod způsobených znečištěním životního prostředí a 
  musí  být  přizpůsobeny  ekologickým  podmínkám  oblasti 
  provenience. 
 
5. Kvalita dřeva: 
 
  Kvalitu dřeva je zapotřebí vzít v úvahu: v jednotlivých 
  případech může být podstatným kritériem při výběru. 
 
               Příl.20 
 
    Skladba evidenčního čísla uznané jednotky, význam 
 jeho jednotlivých komponentů a označení orgánů veřejné správy 
 
Evidenční číslo uznané jednotky má následující skladbu: 
 
CZ-2-3-DBZ-00005-06-7-A-G999-1 
 
Význam jednotlivých znaků: 
 
1.) CZ = označení České republiky (dle mezinárodního předpisu ISO 
  3166-1, dvoumístný znak). 
 
2.) Číselný kód kategorie reprodukčního materiálu (hodnoty znaku: 
  1 = identifikovaný, 2 = selektovaný, 3 = kvalifikovaný, 4 = 
  testovaný, jednomístný znak). 
 
3.) Číselný kód typu zdroje [hodnoty znaku: 1 = zdroj semen, 2A = 
  porost fenotypové třídy A, 2B = porost fenotypové třídy B, 2C 
  = porost fenotypové třídy C (pro mezinárodní použití se užije 
  jednomístný znak 2 = porost), 3 = semenný sad, 4 = rodičovský 
  strom, 5 = klon, 6 = směs klonů (max. dvoumístný znak)]. U 
  zdroje RM kategorie IDENTIFIKOVANÝ vzniklého sloučením porostů 
  a zdrojů semen se použije číselný kód typu zdroje 1 = zdroj 
  semen. 
 
4.) Zkratka dřeviny. Pro vnitrostátní použití česká (hodnoty 
  znaku: dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb. - trojmístný 
  znak). Pro mezinárodní použití vědecká (hodnoty znaku dle: 
  Nařízení Komise EC č. 1597/2002, trojmístný znak). 
 
5.) Pořadové číslo zdroje  (u zdrojů reprodukčního materiálu 
  kategorie identifikovaný jej přiděluje orgán veřejné správy, u 
  zdrojů reprodukčního materiálu ostatních kategorií pověřená 
  osoba, pětimístný znak). 
 
6.) Číselný kód oblasti provenience (hodnoty znaku: podle přílohy 
  č. 1 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., dvojmístný znak). 
 
7.) Číselný kód výškového pásma (hodnoty znaku: lesní vegetační 
  stupeň podle § 2 této vyhlášky, jednomístný znak). U zdrojů 
  semen kategorie IDENTIFIKOVANÝ rostoucích mimo les se stanoví 
  kód výškového pásma podle přílohy č. 8. 
 
8.) Označení orgánu veřejné správy (hodnoty znaku podle sloupce 3 
  následující tabulky, jednomístný znak). 
 
9.) Označení uznaných jednotek nacházejících se v genové základně 
  (hodnoty znaku: G = symbol genové základny, jednomístný znak, 
  999-1 = číslo genové základny, pětimístný znak). 
 
         Označení orgánů veřejné správy 
 
-------------------------------------------------------- 
Číslo orgánu   Název orgánu      Označení orgánu 
veřejné správy  veřejné správy     veřejné správy 
-------------------------------------------------------- 
 1        Hlavní město Praha   A 
-------------------------------------------------------- 
 2        Kraj Středočeský    S 
-------------------------------------------------------- 
 3        Kraj Jihočeský     C 
-------------------------------------------------------- 
 4        Kraj Plzeňský      P 
-------------------------------------------------------- 
 5        Kraj Karlovarský    K 
-------------------------------------------------------- 
 6        Kraj Ústecký      U 
-------------------------------------------------------- 
 7        Kraj Liberecký     L 
-------------------------------------------------------- 
 8        Kraj Královéhradecký  H 
-------------------------------------------------------- 
 9        Kraj Pardubický     E 
-------------------------------------------------------- 
10        Kraj Vysočina      J 
-------------------------------------------------------- 
11        Kraj Jihomoravský    B 
-------------------------------------------------------- 
12        Kraj Olomoucký     M 
-------------------------------------------------------- 
13        Kraj Moravskoslezský  T 
-------------------------------------------------------- 
14        Kraj Zlínský      Z 
-------------------------------------------------------- 
15        Vojenský lesní úřad   V 
-------------------------------------------------------- 
 
               Příl.21 
 
               VZOR 
    Žádost o uznání zdroje semen nebo porostů za zdroj 
      identifikovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
               Krajský úřad ....................... 
 
               Odbor .............................. 
 
Žadatel (vlastník zdroje): 
 
jméno: .......................... příjmení: ..................... 
 
adresa trvalého pobytu 
 
 ................................................................ 
 
obchodní firma nebo název: 
 
 ................................................................ 
 
Žádám(e), aby porosty, resp. zdroje semen* uvedené na straně 2 
této žádosti byly uznány za zdroj identifikovaného reprodukčního 
materiálu. 
 
 
V ................. dne ............. 
 
           ............................................ 
           Podpis a razítko žadatele (vlastníka zdroje) 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------ 
 
   Příloha k žádosti o uznání zdroje semen nebo porostů 
    za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu 
 
Dřevina: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pro porosty i zdroje semen     Pouze pro porosty                Pouze pro zdroje semen 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Charakteristika    Původ Věk  Pořadové Porost Plocha v ha    Fenotyp.  Pořadové Číslo    Název    Parcelní Počet 
stanoviště             číslo       ----------------- třída    číslo   katastrál-  katastrál- číslo   stromů 
---------------------       porostu      celého  uznané        zdroje  ního území  ního území      zdroje 
Oblast   Výškové                 porostu dřeviny       semen                    semen 
provenience pásmo 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1      2     3   4   5     6    7    8    9      10    11      12     13    14 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vysvětlivky k příloze žádosti o uznání zdroje semen nebo porostů 
    za zdroj identifikovaného reprodukčního materiálu 
 
Vysvětlivky k vyplnění: 
 1. oblast provenience 
 2. výškové pásmo 
 3. původ: 1 = autochtonní (původní) 
      2 = neutochtonní z oblasti provenience č. ....... 
      3 = neznámý 
 4. věk (roků) -  u porostu z LHP (LHO),  z zdroje semen 
  kvalifikovaný odhad 
 5. pořadová čísla porostů 
 6. označení porostu (nejnižší prostorové jednotky rozdělení lesa) 
 7. plocha celého porostu z nového LHP (osnovy) 
 8. redukovaná plocha uznané dřeviny z nového LHP (LHO) 
 9. fenotypová třída (A, B nebo C) 
10. pořadová čísla zdrojů semen 
11. číslo katastrálního území 
12. název katastrálního území 
13. parcelní číslo 
14. počet stromů zdroje semen. 
 
               Příl.22 
 
      Požadavky pro uznání zdroje selektovaného 
           reprodukčního materiálu 
 
Porost,y které mají být uznány za zdroj reprodukčního materiálu 
kategorie selektovaný, musí kromě splnění požadavků na zařazení do 
fenotypové třídy A nebo B uvedené v příloze č. 19 splňovat 
současně i tyto požadavky: 
 
1. Izolace: 
 
  Porosty se musí nacházet v dostatečné vzdálenosti od nevhodných 
  porostů téhož druhu nebo od porostů příbuzných druhů nebo 
  odrůd, které se s těmito druhy mohou křížit. 
 
  Porosty fenotypové třídy D geneticky a hospodářsky nevhodné se 
  nesmějí nacházet blíže než 100 m od uznaných porostů fenotypové 
  třídy B a 200 m od uznaných porostů fenotypové třídy A. 
 
2. Velikost porostu: 
 
  Celková plocha porostu navrženého k uznání musí mít minimálně 1 
  ha. Menší může být plocha porostů, které vznikly vlastnickým 
  nebo technickým rozdělením porostů, před tímto rozdělením 
  větších než 1 ha. Dále pak, jedná-li se o zbytky mimořádně 
  cenných populací. Počet stromů dřeviny, která je předmětem 
  uznání, však nesmí klesnout pod 40 ks. Porost s plochou menší 
  než 1 ha lze uznat jedině, je-li jeho uznání doporučeno 
  odborným posudkem pověřené osoby. 
 
3. Věk a vývojový stupeň: 
 
  Uznat lze porosty olše, břízy a osiky starší 30 let, douglasky 
  tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 40 let a 
  porosty ostatních dřevin starší 60 let. 
 
4. Homogenita: 
 
  Porosty  musí  vykazovat  normální  stupeň  individuální 
  proměnlivosti morfologických znaků. Nevhodné stromy je třeba v 
  případě potřeby odstranit. 
 
5. Přizpůsobenost: 
 
  Musí být zřejmé, že porost je přizpůsoben ekologickým podmínkám 
  v oblasti provenience. 
 
               Příl.23 
 
               VZOR 
  Žádost o vypracování odborného posudku pro uznání zdroje 
           reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
                 číslo: ............. 
 
Vlastník zdroje: 
 
jméno: ............................... příjmení: 
 ..................................... 
adresa trvalého pobytu: 
 ............................................................. 
obchodní firma nebo název: 
 .......................................................... 
Kontaktní osoba (jméno, adresa, tel.): ................................................. 
 ....................................................................................... 
Kraj: .............................. Pověřená obec s rozšířenou působností: ............ 
 
I. Žádost o vypracování odborného posudku 
 
Podle ustanovení ................................................................ Sb. žádá 
vlastník zdroje,  nájemce (podnájemce), orgán veřejné  správy z vlastního podnětu 
(zaškrtněte) pověřenou  osobu o vypracování odborného  posudku k uznání zdroje(ů) 
reprodukčního materiálu pro: 
 
Dřevinu(y): ............................................................................ 
Zdroj(e) reprodukčního materiálu kategorie (zaškrtněte): S, K, T 
Typ zdroje reprodukčního materiálu (zaškrtněte): PO, SS, SK, RS, KL 
 
Počet navržených objektů: ............ ks   Výměra navržených objektů: ........... ha 
Podklady pro zpracování posudku má připraveny a zahájení venkovního šetření navrhuje 
ke dni: .................. 
 
Doplňující údaje: ...................................................................... 
 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 
V ................ dne ............ 
 
                              podpis a razítko 
 
II. Informace o vypracování odborného posudku pověřenou osobou 
 
Byl vypracován pod č.j. ................ ze dne ............... a odeslán ............... 
 ................................................................. ve ..... vyhotoveních 
 
V ................ dne ............ 
 
                              podpis a razítko 
 
Poznámka k vyplnění: 
Zdroj reprodukčního materiálu kategorie: S = selektovaný, K = kvalifikovaný, T = testovaný 
Typ zdroje: PO = porost, SS = semenný sad, SK = směs klonů, RS = rodičovský strom, 
KL = klon 
Obdrží: 1x vlastník zdroje, 1x pověřená osoba 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.24 
 
  Příloha k žádosti o vypracování posudku pro uznání zdroje 
       selektovaného reprodukčního materiálu 
                              list. č. .... 
Vlastník lesa ............ Organizační jednotka .......... Dřevina(y): .............. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Zkratka Porost  Cenová  Pořad. Porost  Charakteristika 
dřeviny staré   základna číslo nové   stanoviště 
     označení číslo      označení -------------------- 
                       Oblast    Výškové 
                       provenience pásmo 
------------------------------------------------------------------- 
1a    1b    1c    2   3     4      5 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------- 
 
pokračování tabulky: 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 Popis porostu  Plocha v ha    Fenotyp. Původ  Návrh   Návrh  Poznámka 
 bonitní stupeň  ---------------- třída   porostu ochranné omezení 
 -věk-zakmenění  celého  uznané           lhůty   výše 
 - zastoupení   porostu dřeviny                mýtní 
 dřevin                             těžby 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 6        7    8    9     10    11    12    13 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
       Vysvětlivky k žádosti o uznání zdroje 
       selektovaného reprodukčního materiálu 
 
Vysvětlivky k vyplnění: 
 
 1. a) zkratka dřeviny 
  b) staré porostní označení (původní LHP) 
  c) číslo genové základny, pokud je vylišena pro tuto dřevinu 
 2. pořadová čísla porostů 
 3. označení porostu (nejnižší prostorové jednotky rozdělení lesa) 
 4. oblast provenience (číslo přírodní lesní oblasti) 
 5. výškové pásmo (lesní vegetační stupeň) 
 6. uvedou se předtištěné údaje o porostu z nového LHP (LHO) 
 7. plocha celého porostu z nového LHP (osnovy) 
 8. redukovaná plocha uznané dřeviny z nového LHP (LHO) 
 9. fenotypová třída (A nebo B) 
10. původ: 1 = autochtonní (původní) 
      2 = neautochtonní z oblasti provenience č.: ...... 
      3 = neznámý 
11. ochranná lhůta 
12. omezení výše mýtní těžby 
13. poznámky (doplňující informace o původu apod.) 
 
Sloupce č. 11, 12 žadatel nevyplňuje. 
 
               Příl.25 
 
               VZOR 
 Žádost o uznání zdroje selektovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
               Krajský úřad ....................... 
 
               Odbor .............................. 
 
Žadatel (vlastník zdroje): 
 
jméno: .......................... příjmení: ..................... 
 
adresa trvalého pobytu 
 
 ................................................................ 
 
obchodní firma nebo název: 
 
 ................................................................ 
 
Žádám(e), aby porosty uvedené na straně 2 této žádosti, listech 
č.: ............. byly uznány za zdroj selektovaného reprodukčního 
materiálu. 
 
Pro porosty byl na základě žádosti vlastníka č.j. ... ze dne .... 
 
vypracován odborný posudek pověřené osoby č.j. ...... ze dne .... 
 
 
V ................. dne ............. 
 
           ............................................ 
           Podpis a razítko žadatele (vlastníka zdroje) 
 
 
Příloha: Odborný posudek pověřené osoby 
------------------------------------------------------------------ 
 
        Příloha k žádosti o uznání zdroje 
       selektovaného reprodukčního materiálu 
                               list. č. ... 
Vlastník lesa ............ Organizační jednotka .............. Dřevina(y): ....................... 
 
-------------------------------------------------------------- 
Evidenční číslo    Pořad. Porost   Charakteristika 
uznané jednotky    číslo       stanoviště 
                     -------------------- 
                     Oblast    Výškové 
                     provenience pásmo 
-------------------------------------------------------------- 
1           2   3     4      5 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
pokračování tabulky: 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Popis porostu  Plocha v ha    Fenotyp. Původ  Ochranná Omezení Poznámka 
 bonitní stupeň  ---------------- třída   porostu lhůta   výše 
 -věk-zakmenění  celého  uznané                mýtní 
 - zastoupení   porostu dřeviny                těžby 
 dřevin 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 6        7    8    9     10    11    12    13 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
       Vysvětlivky k žádosti o uznání zdroje 
       selektovaného reprodukčního materiálu 
 
Vysvětlivky k vyplnění: 
 
 1. evidenční číslo uznané jednotky 
 2. pořadová čísla porostů 
 3. označení porostu (nejnižší prostorové jednotky rozdělení lesa) 
 4. oblast provenience (číslo přírodní lesní oblasti) 
 5. výškové pásmo (lesní vegetační stupeň) 
 6. uvedou se předtištěné údaje o porostu z nového LHP (LHO) 
 7. plocha celého porostu z nového LHP (osnovy) 
 8. redukovaná plocha uznané dřeviny z nového LHP (LHO) 
 9. fenotypová třída (A nebo B) 
10. původ: 1 = autochtonní (původní) 
      2 = neautochtonní z oblasti provenience č.: ...... 
      3 = neznámý 
11. ochranná lhůta 
12. omezení výše mýtní těžby 
13. poznámky (doplňující informace o původu, genové základně 
  apod.) 
 
Sloupce č. 1, 11, 12 se vyplňují podle odborného posudku. 
 
               Příl.26 
 
       Požadavky pro uznání zdrojů k produkci 
       kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
 
1. Semenné sady 
 
(1) Semenné sady se zakládají podle dokumentace, která musí být 
  schválena a registrována pověřenou osobou. 
 
(2) Při zakládání semenných sadů je touto dokumentací projekt, 
  který obsahuje následující údaje: 
 
  a) lokalizace sadu 
  b) druh dřeviny 
  c) počet a soupis vysázených klonů včetně údajů o jejich 
    původu a provenienci 
  d) plán výsadby a rozmístění roubovanců jednotlivých klonů v 
    sadu, aby byla možná identifikace každého jedince 
  e) vzdálenost semenného sadu  od okolních porostů stejné 
    dřeviny (izolace) 
  f) stanovištní podmínky 
 
(3) Zásahy v semenných sadech, které by vedly ke změně údajů 
  dokumentace, musí být povoleny, evidovány a registrovány 
  pověřenou osobou. 
 
(4) Jako výchozí jedinci (ortety) se vybírají mimořádně kvalitní 
  stromy,  které jsou  přizpůsobeny ekologickým  podmínkám, 
  vynikají ve srovnání s jinými stromy téhož druhu na stejném 
  stanovišti vyšší objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným 
  větvením, dobrou schopností přirozeného čištění kmene a mají 
  dobrý zdravotní stav. 
 
(5) V semenných sadech určených k produkci umělých kříženců je 
  zapotřebí analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na 
  reprodukčním materiálu. 
 
2. Rodičovské stromy 
 
(1) Jako rodičovské stromy se vybírají mimořádně kvalitní stromy, 
  které jsou přizpůsobeny ekologickým podmínkám, vynikají ve 
  srovnání s jinými stromy téhož druhu na stejném stanovišti 
  vyšší objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným větvením, 
  dobrou schopností přirozeného čištění kmene, případně jinými 
  žádanými vlastnostmi, nebo se vyznačují dobrou kombinační 
  schopností a mají dobrý zdravotní stav. 
 
(2) Cíl, plán křížení a metoda opylení, komponenty, izolace a 
  místo a jakákoliv změna těchto parametrů musí být schválena a 
  registrována pověřenou osobou. 
 
(3) Identita, počet a podíl rodičů ve směsi musí být schváleny a 
  registrovány pověřenou osobou. 
 
(4) Jsou-li rodičovské stromy určené k produkci umělých kříženců, 
  je zapotřebí analýzou prokázat procentuální podíl kříženců na 
  reprodukčním materiálu. 
 
3. Klony 
 
(1) Jako výchozí jedinci (ortety) určení k produkci klonů (ramet) 
  se vybírají mimořádně kvalitní stromy vynikající ve srovnání s 
  jinými stromy  téhož druhu na  stejném stanovišti vyšší 
  objemovou produkcí, tvárností kmene, vhodným větvením, dobrou 
  schopností přirozeného čištění kmene a dobrým zdravotním 
  stavem. 
 
(2) Klony musí být identifikovatelné na základě rozlišovacích 
  znaků schválených a registrovaných pověřenou osobou. 
 
(3) Pěstební  hodnota  jednotlivých  klonů  se stanoví podle 
  zkušeností  nebo na  základě výsledků  dostatečně dlouho 
  trvajících pokusů. 
 
4. Směsi klonů 
 
(1) Jednotlivé klony (ramety), tvořící směsi klonů, musí být 
  identifikovatelné na základě rozlišovacích znaků schválených a 
  registrovaných pověřenou osobou. 
 
(2) Identita, počet a podíly klonů (ramet) obsažených ve směsi, 
  metoda výběru a výchozí materiál (ortety) musí být schváleny a 
  registrovány pověřenou osobou. Každá směs klonů musí vykazovat 
  dostatečnou genetickou různorodost. 
 
               Příl.27a 
 
               VZOR 
 
   Žádost o uznání semenného sadu (směsi klonů) za zdroj 
       kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Krajský úřad ......................................... 
 
                  Odbor ................................................ 
 
Žadatel (vlastník objektu): 
 
         jméno: .................... příjmení: .................................. 
 
Adresa trvalého pobytu: 
 
 ........................................................................................ 
 
Obchodní firma nebo název: 
 
 ........................................................................................ 
 
Žádám(e), aby semenný sad, resp. směs klonů* byl(a) uznán(a) za zdroj kvalifikovaného 
reprodukčního materiálu: 
 
                   Údaje o objektu 
 
   Katastrální území: ................................................................. 
   Prozatímní evidenční číslo: ........................................................ 
   Oblast provenience: ........................................... č. ......... 
   Výškové pásmo: .................. nadm. výška: ............... m/m 
   Počet klonů: ............. počet roubovanců: ........................ 
   Výměra: ....... ha      Rok založení: ................. 
 
         Údaje o zastoupených rodičovských stromech, klonech: 
 
   Dřevina: ........................... 
   Původ rodičovských stromů (klonů):          Ekotyp: ..................... 
   Oblast provenience: ............................................ č. ........ 
   Výškové pásmo: ............. ................ ............ 
   Počet rodičovských stromů (klonů): .................. ............  ............. 
   Počet roubovanců:         .................. ............  ............. 
   (v případě více oblastí provenience na samostatné příloze) 
   Seznam použitých rodičovských stromů (klonů): viz příloha č. .... počet stran: ... 
   Plánek rozmístění klonů: viz příloha č. ....................... 
 
Pro semenný sad, směs klonů* byl na základě žádosti navrhovatele č.j.: ............ 
ze dne: .............. vypracován odborný posudek pověřené osoby č.j.: ............ 
ze dne: .............., který je přílohou č. ... této žádosti 
 
   V ........... dne ........... 
 
                     ............................................. 
                     Podpis a razítko žadatele (vlastníka objektu) 
 
Přílohy: dle textu 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.27b 
 
               VZOR 
   Žádost o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj 
       kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  Krajský úřad ......................................... 
 
                  Odbor ................................................ 
 
Žadatel (vlastník objektu): 
 
jméno: ....................................... příjmení: ................................. 
 
Adresa trvalého pobytu: ............................................................... 
 
Obchodní firma nebo název: ............................................................. 
 
 
 
Žádám(e), aby rodičovský strom(y), resp. klon(y)* uvedený(é) na straně 2 této žádosti, na 
listech č. .......... byl(y) uznán(y) za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu: 
 
                   Údaje o objektu 
 
Dřevina: .............. 
Ekotyp: ................................................................................ 
Rodičovský strom(y), klon(y) je(jsou) určen(y) k: ...................................... 
 
Popis jednotlivých stromů, klonů je uveden na straně 2 této žádosti, list č.: .......... 
 
Doplňující údaje 
 
 ....................................................................................... 
 
 ....................................................................................... 
 
Pro strom(y), klon(y)* byl(y) na základě žádosti vlastníka č.j.: ............. 
                             ze dne: ............. 
 
vypracován odborný posudek pověřené osoby č.j.: ................... 
                    ze dne: ................... 
 
V ........... dne ........... 
 
                     ............................................. 
                     Podpis a razítko žadatele (vlastníka objektu) 
 
Přílohy: odborný posudek pověřené osoby 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
   Příloha k žádosti o uznání rodičovského stromu (klonu) 
    za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
 
Vlastník: rodičovských stromů (klonů): ............................... list č. ......... 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Pořadové Prozatímní Definitivní Údaje o porostu (lokalitě) 
číslo   číslo    evidenční  ------------------------------------------------- 
     stromu   číslo    Oblast    Revír, polesí  Porost   Nadmořská 
           stromu    provenience (u stromu mimo (u stromu výška 
                        les, katastr  mimo les, 
                        území      číslo 
                                parcely) 
------------------------------------------------------------------------------------ 
1     2      3      4      5        6     7 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
pokračování tabulky: 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Popis stromu a hlavní fenotypové znaky stromu 
--------------------------------------------------------------------------- 
 Výškové Věk  Výška  Výčetní Tvar  Čištění Tvar   Délka  Původ 
 pásmo  (let) stromu průměr  kmene kmene  koruny  koruny 
         (m)   (cm)               (m) 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 8    9   10   11    12   13    14    15   16 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
  Vysvětlivky k příloze žádosti o uznání rodičovského stromu 
  (klonu) za zdroj kvalifikovaného reprodukčního materiálu 
 
Vysvětlivky k vyplnění: 
 
 1. pořadová čísla rodičovských stromů (klonů) 
 2. prozatímní číslo 
 3. číslo uznané jednotky 
 4. oblast provenience 
 5. revír, polesí, u stromů mimo les katastrální území 
 6. porost, u stromů mimo les číslo parcely 
 7. nadmořská výška 
 8. výškové pásmo 
 9. věk (roků) -  u porostu z LHP (LHO),  u zdroje semen 
  kvalifikovaný odhad 
10. výška stromu v metrech 
11. výčetní průměr v cm 
12. tvar kmene 
13. čištění kmene 
14. tvar koruny 
15. délka koruny 
16. původ: 1 = autochtonní (původní) 
      2 = neautochtonní z oblasti provenience č. ..... 
      3 = neznámý 
 
Sloupce č. 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14 a 15 - údaj se převezme z 
odborného posudku. 
 
               Příl.28 
 
       Požadavky pro uznání zdroje testovaného 
           reprodukčního materiálu 
 
1. POŽADAVKY NA VŠECHNY TYPY TESTŮ 
 
a) Všeobecné 
 
Zdroj reprodukčního materiálu, který má být předmětem testování, 
musí splňovat odpovídající požadavky podle příloh č. 22 a č. 26. 
 
Testy sloužící k uznání zdrojů testovaného reprodukčního materiálu 
se připravují, koncipují, provádějí a vyhodnocují mezinárodně 
uznávaným  postupem. Při  srovnávacích testech  je testovaný 
reprodukční materiál srovnáván s jedním nebo pokud možno s více 
uznanými nebo předem vybranými standardy. 
 
b) Testované znaky 
 
 I. Testy musí být koncipovány tak, aby sloužily ke zhodnocení 
  určitých znaků stanovených pro každý test. 
II. Zvláštní pozornost je nutno  věnovat kritériím, jako je 
  přizpůsobenost, růstová schopnost,  reakce na biotické a 
  abiotické  faktory.  Vedle  toho  je  zapotřebí hodnotit 
  další znaky, které jsou považovány za významné s ohledem na 
  plánovaný zvláštní účel, a  to ve vztahu k ekologickým 
  podmínkám panujícím v místě provádění testu. 
 
c) Dokumentace 
 
O místě provádění testů je nutno vést záznamy, které popisují 
stanovištní a klimatické  podmínky, půdu, předchozí užívání, 
založení  porostu,  obhospodařování  a  škody  způsobené 
abiotickými/biotickými činiteli; tyto záznamy je nutno dát k 
dispozici orgánu veřejné  správy. Věk materiálu a výsledky k 
okamžiku testu musí být evidovány orgánem veřejné správy. 
 
d) Způsob provádění testů 
 
 I. Každý vzorek reprodukčního materiálu pro založení srovnávacího 
  testu musí být vyséván, vysázen a vypěstován stejným způsobem. 
II. Každý pokus je nutno založit podle uznaného statistického 
  principu s využitím dostatečného počtu stromů, aby bylo možné 
  posoudit individuální znaky každého z testovaných komponentů. 
 
e) Vyhodnocení a platnost výsledků 
 
 I. Výsledky  pokusů se  vyhodnocují za  pomoci mezinárodně 
   uznávaného statistického postupu; výsledky je zapotřebí uvést 
   pro každý z testovaných znaků. 
 II. Metodu provádění pokusů a dosažené výsledky v jednotlivých 
   případech je zapotřebí volně zpřístupnit. 
III. Je zapotřebí zaujmout stanovisko k oblasti pravděpodobné 
   přizpůsobenosti v rámci země, ve které se pokus prováděl a ke 
   znakům, které případně omezují jeho pěstební hodnotu. 
 IV. Vyjde-li  při  pokusu  najevo,  že reprodukční materiál 
   nevykazuje 
   - projevy znaků zdroje reprodukčního materiálu, 
   - podobný odolnostní potenciál proti působení hospodářsky 
    významných škodlivých činitelů jako zdroj reprodukčního 
    materiálu, 
   je nutno uznání takového zdroje zamítnout. 
 
2. POŽADAVKY NA GENETICKÝ TEST KOMPONENTU ZDROJE REPRODUKČNÍHO 
  MATERIÁLU 
 
a) Genetickému testu mohou být podrobeny komponenty následujících 
  zdrojů reprodukčního materiálu: 
 
semenné sady, rodičovské stromy, klony a směsi klonů. 
 
b) Dokumentace 
 
Pro uznání zdroje reprodukčního materiálu je nezbytná následující 
dokumentace: 
 
 I. identita, původ a genetický původ hodnocených komponentů, 
II. plán křížení k produkci reprodukčního materiálu podrobeného 
  testování. 
 
c) Postup testů 
 
Je nutno splnit následující požadavky: 
 
 I. Genetickou  hodnotu každého  z komponentů  je zapotřebí 
   ohodnotit na dvou nebo více místech testování, z nichž 
   nejméně jedno probíhá  v ekologických podmínkách, které 
   odpovídají podmínkám předpokládaného použití reprodukčního 
   materiálu. 
 II. Nadřazenost reprodukčního materiálu, který má být uveden do 
   oběhu, se zjišťuje na základě genetické hodnoty a speciálního 
   plánu křížení. 
III. Srovnávací testy a genetická hodnocení posuzuje pověřená 
   osoba. 
 
d) Vyhodnocení: 
 
 I. Nadřazenost  reprodukčního materiálu  oproti standardu se 
  vypočítá ve vztahu ke standardu pro jeden znak nebo pro 
  skupinu znaků. 
II. Pro každý z významných znaků je nutno stanovit, zda není jeho 
  genetická hodnota nižší než genetická hodnota standardu. 
 
3. POŽADAVKY NA SROVNÁVACÍ TESTY REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
 
a) Výběr vzorků reprodukčního materiálu 
 
 I. Vzorek reprodukčního materiálu pro srovnávací testy musí být 
  reprezentativní pro reprodukční materiál pocházející z daného 
  zdroje. 
II. Reprodukční materiál vyprodukovaný generativním způsobem musí 
  - být sklizen v semenných sadech v roce dobré úrody, umělé 
   sprášení je přípustné; 
  - být sklizen metodami, při jejichž použití je zajištěno, že 
   získané vzorky jsou reprezentativní. 
 
b) Standardy 
 
 I. Způsobilost standardů používaných ke srovnávacím zkouškám by 
   měla být podle možností v oblasti, v níž se testy provádějí, 
   již delší dobu dobře známa. Standardy reprezentují materiál, 
   který se na počátku pokusu a za stejných ekologických 
   podmínek, pro které byl předložen k certifikaci, již ukázal 
   jako užitečný pro lesní hospodářství. Mají podle možností 
   pocházet z porostů, které  byly vybrány podle kritérií 
   uvedených v příloze 19 a 22, nebo ze zdroje, který byl úředně 
   uznán k produkci zdrojů reprodukčního materiálu kategorie 
   "testovaný". 
 II. Ke srovnávacímu testu umělých kříženců musí být, je-li 
   to možné, mezi standardy použiti oba rodiče. 
III. Je-li to možné, je zapotřebí použít několik standardů. Je-li 
   to nutné a zdůvodnitelné, mohou být standardy nahrazeny 
   nejvhodnějším materiálem zastoupeným v testu nebo střední 
   hodnotou komponentů zastoupených v testu. 
 IV. Stejné standardy  mají být používány  ve všech testech 
   probíhajících v různých stanovištních podmínkách. 
 
c) Vyhodnocení 
 
 I. Je zapotřebí prokázat statisticky signifikantní nadřazenost ve 
  srovnání se standardem alespoň pro jeden významný znak. 
II. Je nutno jednoznačně zřejmým způsobem uvést, zda existují 
  významné hospodářské nebo ekologické znaky, u kterých bylo 
  dosaženo značně horšího výsledku než v případě standardu; 
  jejich důsledků musí být vyváženy příznivými znaky. 
 
4. PODMÍNEČNÉ UZNÁNÍ 
 
Jako základ pro podmínečné uznání mohou sloužit časná hodnocení 
mladých vývojových stádií.  Nadřazenost zjištěnou na základě 
časného hodnocení je nutno nejpozději do deseti let přezkoušet. 
 
5. ČASNÉ TESTY 
 
Pro podmínečné nebo konečné uznání může orgán veřejné správy uznat 
pokusy v lesních školkách, sklenících a laboratořích, mohou-li 
prokázat, že mezi posuzovaným znakem a znaky, které by byly 
obvykle  hodnoceny v  lesnických polních  testech (terénních 
výsadbách), existuje úzká korelace. Jiné testované znaky musí 
splňovat požadavky uvedené v bodě 3. 
 
               Příl.29a 
 
               VZOR 
   Žádost o uznání porostu (semenného sadu, směsi klonů) 
     za zdroj testovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
                  Krajský úřad ......................................... 
 
                  Odbor ................................................ 
 
Žadatel (vlastník objektu): 
 
      jméno: .................................. příjmení: ......................... 
 
adresa trvalého pobytu: ............................................................... 
 
obchodní firma nebo název: ............................................................. 
 
 
 
Žádám(e), aby porost, semenný sad, směs klonů* byl(a) uznán(a) za zdroj testovaného 
reprodukčního materiálu: 
 
                   Údaje o objektu 
 
Prozatímní evidenční číslo .............................................................. 
Oblast provenience: .................................................... č. ............. 
Výškové pásmo: ..............................., nadm. výška ..................... m. n m. 
Počet klonů: .................................. počet roubovanců ........................ 
Výměra: ..................... ha     Rok založení .................... 
 
         Údaje o zastoupených rodičovských stromech, klonech: 
 
Dřevina: ............................ 
Původ klonů: ...............................  Ekotyp: .................................. 
Oblast provenience: .................................................... č. ............. 
Výškové pásmo: ...............   ..............  .............. 
Počet klonů:               .............   .............   ............ 
Počet roubovanců:            .............   .............   ............ 
      (v případě více oblastí provenience uvést na samostatné příloze) 
 
Seznam použitých klonů viz příloha č.: ................. počet stran: ............ 
 
Plánek rozmístění klonů viz příloha č.: ..................... 
 
Dokumentace o výsledku testování č.: .......................... 
      ze dne: ............  počet stran: ............... počet příloh: .......... 
 
Pro semenný sad, směs klonů byl na základě žádosti navrhovatele č.j.: ................... 
ze dne: .............. vypracován odborný posudek pověřené osoby č.j.: .................. 
ze dne: .............., který je přílohou č. .... této žádosti. 
 
   V ........... dne ........... 
 
                     ............................................. 
                     Podpis a razítko žadatele (vlastníka objektu) 
 
Přílohy: dle textu 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.29b 
 
               VZOR 
   Žádost o uznání rodičovského stromu (klonu) za zdroj 
        testovaného reprodukčního materiálu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
                  Krajský úřad ......................................... 
 
                  Odbor ................................................ 
 
Žadatel (vlastník objektu): 
 
      jméno: .................................. příjmení: ......................... 
 
adresa trvalého pobytu: ............................................................... 
 
obchodní firma nebo název: ............................................................. 
 
 
 
Žádám(e), aby rodičovský strom, klon* byl uznán za zdroj testovaného reprodukčního 
materiálu. 
 
                   Údaje o objektu 
 
Dřevina: .................. rodičovský strom, klon prozatímní číslo: .................. 
Věk ............ let        Výška ....... m     Výčetní tloušťka ......... cm 
 
Popis fenotypových znaků viz příloha č.j.: ..................  počet stran: ....... 
 
Porost ................. 
 
Výškové pásmo ................   nadm. výška ........... m/m 
 
Lokalita (polesí, revír) .......................................... 
 
Oblast provenience .................................... č. ...... 
 
Ekotyp .................................................................................. 
Původ:* autochtonní, neautochtonní z oblasti provenience č. .........., neznámý 
Speciální účel, pro který byl zdroj vyšlechtěn: ......................................... 
Doplňující údaje: ....................................................................... 
 ........................................................................................ 
 
Dokumentace o výsledku testování č.: .......................... 
ze dne: ............,  počet stran: ..............., počet příloh: .......... 
 
Pro strom(y), klon(y) byl na základě žádosti navrhovatele č.j.: ......... ze dne: ....... 
vypracován odborný posudek pověřené osoby č.j.: .................. ze dne: .............. 
 
   V ........... dne ........... 
 
                     ............................................. 
                     Podpis a razítko žadatele (vlastníka objektu) 
 
Přílohy: Dokumentace o výsledku testování, 
     odborný posudek pověřené osoby 
 
* nehodící se škrtne 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
               Příl.30 
 
     Podrobnosti o údajích zapisovaných do rejstříku 
       uznaných zdrojů reprodukčního materiálu 
 
Ústřední evidenci uznaných jednotek na území České republiky vede 
pověřená  osoba v  rejstříku uznaných  zdrojů reprodukčního 
materiálu (dále jen "rejstřík"), přičemž u každé uznané jednotky 
eviduje: 
 
a) druh dřeviny, pro který byl zdroj uznán, 
b) vlastnosti - vlastník, doba uznání zdroje, schvalující orgán 
  veřejné správy, popis zdroje a to: 
  - u lesních porostů: plocha, bonita, věk, zakmenění, zastoupení 
   dřevin, ochranná lhůta, omezení výše mýtní úmyslné těžby; 
  - u rodičovských stromů a klonů: věk, výška, výčetní tloušťka, 
   popis fenotypových znaků; 
  - u semenných sadů klonových archivů a matečnic: původ, počet a 
   skladba klonů, 
c) účel a kategorii reprodukčního materiálu, pro který byl zdroj 
  uznán, 
d) zdroj reprodukčního materiálu (typ zdroje, pořadové číslo 
  zdroje), 
e) evidenční číslo, 
f) polohu (přírodní lesní oblast pro všechny kategorie, označení 
  porostu pro zdroje na lesních pozemcích, katastrální území a 
  parcelní číslo pro zdroje mimo lesní pozemky, oblast zeměpisné 
  délky a oblast zeměpisné šířky pro zdroje identifikovaného a 
  selektovaného reprodukčního materiálu, přesná zeměpisná poloha 
  zdroje kategorie kvalifikovaného a testovaného reprodukčního 
  materiálu), 
g) výškové pásmo, v němž se uznaná jednotka nachází (lesní 
  vegetační stupeň podle přílohy č. 8), 
h) plochu, 
i) původ (autochtonní nebo neautochtonní - ze známé nebo neznámé 
  oblasti; v případě testovaného reprodukčního materiálu údaj o 
  tom, zda jde o geneticky modifikovaný organismus). 
 
               Příl.31 
 
               VZOR 
 
                        +----------------+ 
                        |        | 
+------------------------------+        |   Kolek   | 
|               |        |        | 
|Číslo jednotného registru:  |        |        | 
|               |        |        | 
|               |        |        | 
+------------------------------+        |        | 
                        |        | 
                        |        | 
                        +----------------+ 
 
     Žádost o udělení licence v lesním hospodářství 
 
   (K § 20 a 22 zákona č. 149/2003 Sb., o zákona o obchodu 
      s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
 
   fyzická osoba1) 
   právnická osoba1) 
   fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce1) 
 
Název žadatele: 
(u fyzické osoby jméno a příjmení, obchodní název; u právnické 
osoby název dle Obchodního rejstříku) 
 
 ................................................................. 
 ................................................................. 
 
Adresa žadatele: 
 
 ................................................................. 
 ................................................................. 
 
IČ: (bylo-li přiděleno) ............. Telefonní číslo: ........... 
 
Jméno, příjmení a trvalý pobyt odpovědného zástupce: (nevyplňuje 
fyzická osoba) 
 
V ................... 
 
Dne ................. 
 
                    Podpis a razítko žadatele 
 
Přílohy k žádosti:2) 
 
Fyzická osoba: 
 
   Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele 
   Úředně ověřenou kopii dokladu o dosažení odborného lesnického 
   vzdělání žadatele 
   Popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele 
   Kolková známka o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč 
 
Právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného 
zástupce: 
 
   Výpis z Obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii 
   (nedokládá  fyzická osoba,  která ustanovila odpovědného 
   zástupce) 
   Výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce žadatele 
   Úředně ověřenou  kopii o dosažení  odborného lesnického 
   vzdělání odpovědným zástupcem 
   Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce 
   žadatele 
   Kolková známka o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč 
 
Žádost o prodloužení platnosti licence (§ 22 odst. 3 zákona): 
 
Fyzická osoba 
 
   Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele 
   Kolková známka o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč 
 
Právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného 
zástupce 
 
   Výpis z Obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii 
   (nedokládá  fyzická osoba,  která ustanovila odpovědného 
   zástupce) 
   Výpis z Rejstříku trestů odpovědného zástupce žadatele 
   Kolková známka o zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč 
------------------------------------------------------------------ 
1) Zaškrtněte odpovídající údaj 
2) Zaškrtněte odpovídající údaj. 
 
 
               Příl.32 
 
               VZOR 
  Oznámení č. .../rok .... o dovozu reprodukčního materiálu 
             lesních dřevin 
 
Dodavatel: .................................................................... 
 
Adresa: .............................. IČ: .................................... 
 
Číslo jednotného registru: .......... 
 
Rozhodnutí o povolení dovozu reprodukčního materiálu č.j.: .................... 
                              ze dne: ............ 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Druh    Druh       Množství  Kategorie  Země, odkud    Odběratel 
dřeviny  reprodukčního               ses dováží 
      materiálu 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Datum dovozu: .................................................................. 
 
Pohraniční celní úřad: ......................................................... 
 
Příloha: Rozhodnutí MZe ČR o povolení dovozu reprodukčního materiálu s doložkou 
     právní moci 
 
V .....................               Dne ....................... 
 
 
 ......................               ........................... 
  Tel, fax, mail                  razítko a podpis dodavatele  

Datum uveřejnění: 20. ledna 2004 Poslední změna: 26. září 2004 Počet shlédnutí: 6432