LEGISLATIVA

94/2005 Sb.

Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

              94/2005 Sb. 
               ZÁKON 
           ze dne 21. ledna 2005 
     o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, 
    o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
    zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu 
     na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., 
   o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších 
    předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, 
   dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
    pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
    a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, 
         ve znění pozdějších předpisů 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
              ČÁST PRVNÍ 
         Zákon o zrušení Státního fondu 
            pro zúrodnění půdy 
 
                § 1 
 
   (1) Dnem 1. ledna 2006 se Státní fond pro zúrodnění půdy 
(dále jen "Fond") zrušuje. 
 
   (2) Dnem 1. ledna 2006 přecházejí práva a povinnosti Fondu, 
trvající k tomuto dni, včetně práv a závazků z nedokončených sporů 
ve správním, soudním, popřípadě rozhodčím řízení, na Českou 
republiku,  zastoupenou Ministerstvem  zemědělství (dále  jen 
"ministerstvo"). 
 
   (3) Dnem 1. ledna 2006 se s majetkem, s nímž byl do tohoto 
dne příslušný hospodařit Fond, stává příslušným hospodařit podle 
zvláštního právního předpisu1) ministerstvo. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
  vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                § 2 
 
   Zrušuje se: 
1. Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy. 
2. Zákon č. 175/1982 Sb., kterým  se mění a doplňuje zákon č. 
  77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy. 
3. Část šestá zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 
  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
  souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
  předpisů, a některé další zákony. 
 
              ČÁST DRUHÁ 
        Změna zákona o podmínkách převodu 
    zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu 
             na jiné osoby 
 
                § 3 
 
   Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských 
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně 
zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., zákona č. 
253/2003 Sb. a zákona č. 354/2004 Sb., se mění takto: 
 
   V § 12 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje 
se odstavec 2, který zní: 
 
   "(2) Jestliže je nabyvatelem pozemku s trvalým porostem nebo 
s oplocením osoba, která na svůj náklad trvalý porost nebo 
oplocení zřídila, bude této osobě kupní cena snížena o cenu 
trvalého porostu a oplocení stanovenou podle zvláštního právního 
předpisu  platného  k  poslednímu  dni  kalendářního  roku 
předcházejícího uzavření smlouvy při prodeji podle § 5 odst. 1 
a 5 nebo podle § 6, při prodeji  podle § 7 a 8 o cenu podle 
zvláštního  právního  předpisu  platného  k  poslednímu  dni 
kalendářního roku předcházejícího vyhlášení prodeje. Ke snížení 
kupní ceny nedojde v případě, že před podpisem smlouvy mezi 
Pozemkovým fondem a nabyvatelem, který zřídil trvalý porost nebo 
oplocení, došlo k vypořádání  závazků spojených se zřízením 
trvalého porostu nebo oplocení. Uvedený postup může uplatňovat 
i ta osoba, která prokáže právní vztah k trvalému porostu nebo 
oplocení na základě právního nástupnictví po zřizovateli trvalého 
porostu nebo oplocení.". 
 
              ČÁST TŘETÍ 
          Změna zákona o zemědělství 
 
                § 4 
 
   Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 
62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., 
zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb., se mění takto: 
 
   Za § 4a se vkládá nový § 4b, který včetně poznámky pod čarou 
č. 5d zní: 
 
               "§ 4b 
 
   Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, 
odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit výzkumný ústav, 
vzdělávací instituci, popřípadě muzeum, jako státní příspěvkovou 
organizaci.5d) Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou 
státní příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou státní 
příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti, zrušit nebo 
provést jiné změny takovéto státní příspěvkové organizace. 
------------------------------------------------------------------ 
5d) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
  vystupování  v  právních  vztazích,  ve znění pozdějších 
  předpisů.". 
 
Dosavadní poznámky pod čarou č. 5d a 5e se označují jako poznámky 
pod čarou č. 5e a 5f, a to včetně odkazů v textu na ně. 
 
              ČÁST ČTVRTÁ 
              ÚČINNOST 
 
                § 5 
 
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou 
ustanovení § 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006. 
 
             Zaorálek v. r. 
              Klaus v. r. 
              Gross v. r  

Datum uveřejnění: 21. ledna 2005 Poslední změna: 13. března 2005 Počet shlédnutí: 3554